ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 16/03 ΙΣΤΕ:... Έδρα ή Παράρτηµα:... Η Λ Ω Σ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οδηγίες: Για να είναι έγκυρη η δήλωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία απόδειξης πληρωµής του δικαιώµατος εξέτασης της δήλωσης. Σηµειώσεις: 1. Η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής έγινε για πρώτη φορά στις, οπότε η σχολή ενεγράφη στο σχετικό Μητρώο του Υ.Π.Π., µε βάση το έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ., ηµεροµηνίας. 2. Στις υποβλήθηκε δήλωση στο Υ.Π.Π. για µεταβολή των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής. Eγκριση δόθηκε µε το έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ. ηµεροµηνίας 3. Η δήλωση αυτή υποβλήθηκε στο Υ. Π. Π. στην αρχική της µορφή στις και, ύστερα από οδηγίες του Υπουργείου, σε τροποποιηµένη µορφή στις.. Εγκριση δόθηκε µε το έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ., ηµεροµηνίας

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Εξώφυλλο της δήλωσης (ι) Πίνακας περιεχοµένων (ιι) Γενικές οδηγίες... 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Επωνυµία της σχολής Εδρα ή παράρτηµα της σχολής: 3. Ιδιοκτήτης της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής: 4. Κατά νόµον υπεύθυνος της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής ΜΕΡΟΣ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ Υ.Π.Π. 5. Ιδιοκτήτης των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής 6. Αναλυτική κατάσταση των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων 7. Τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων:. 8. Αδειες και εγκρίσεις των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ 9. Είδος της αλλαγής των κτιριακών εγκαταστάσεων 10. Ιδιοκτήτης αναφορικά µε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής υπό τη νέα τους µορφή. 11. Αναλυτική κατάσταση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα µορφή: 12. Τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή 13. Αδειες και εγκρίσεις όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή: 14. Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή. 15. Αλλες πληροφορίες 16. ικαιώµατα εξέτασης της δήλωσης 17. Αιτητής ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ii

3 ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Γενικές Οδηγίες: 1. Η µεταβολή στοιχείων των κτιριακών εγκαταστάσεων µιας σχολής στηρίζεται στις πρόνοιες των άρθρων 15, 17, 19 και 23 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων (Νόµος 67 (Ι) του 1996, όπως τροποποιήθηκε) και στις πρόνοιες των Κανονισµών Κ..Π. 54/ Ως µεταβολές των κτιριακών εγκαταστάσεων µιας σχολής θεωρούνται: (α) Η εσωτερική αλλαγή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της σχολής ώστε να αλλάζει η δυναµικότητά της σε φοιτητές. (β) Η µεταστέγαση της σχολής σε νέα κτίρια και η εγκατάλειψη των προηγούµενων κτιρίων της. (γ) Η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής σε άλλα κτίρια, π.χ. σε πρόσθετο όροφο ή σε άλλο κτίριο σε µικρή απόσταση από το πρώτο κτίριο, ώστε να αλλάζει η δυναµικότητα της σχολής σε φοιτητές, νοουµένου ότι το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής αποτελούν µια λειτουργική µονάδα. 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 15(3) των πιο πάνω Νόµων, το παράρτηµα µιας σχολής πρέπει να έχει όλα τα συστατικά στοιχεία µιας αυτοτελούς σχολής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 15(1), και απαιτείται ξεχωριστή αίτηση και ξεχωριστή εγγραφή στο Μητρώο. Με βάση την πρόνοια αυτή, η δηµιουργία νέων κτιρίων σε άλλη πόλη δεν αποτελεί µεταβολή των κτιριακών εγκαταστάσεων µιας σχολής, αλλά δηµιουργία ενός παραρτήµατος της σχολής αυτής. 4. Επειδή στο έντυπο αυτό δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί επακριβώς ο αναγκαίος χώρος για καταχώριση των διαφόρων στοιχείων της δήλωσης, προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να το αντιγράψουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, µαζί µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σ αυτό, ώστε να διευκολύνεται τόσο η συµπλήρωση όσο και ο έλεγχος της δήλωσης. 5. Ολόκληρη η δήλωση πρέπει να αποτελεί ενιαίο έγγραφο µε συνεχόµενη σελίδωση από τη σελίδα 1 µέχρι το τέλος της δήλωσης. Επίσης, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ένα µέγεθος γραµµάτων για τις οδηγίες και άλλο µέγεθος γραµµάτων για τις απαντήσεις. Για καλύτερη εµφάνιση, προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να δέσουν τη συµπληρωµένη δήλωση σε βιβλιαράκι. - 1-

4 Επειδή η δήλωση αυτή θα εξεταστεί από τριµελή Ειδική Τεχνική Επιτροπή από αρχιτέκτονες και πολιτικούς µηχανικούς, χρειάζεται να υποβληθεί σε τρία πλήρη αντίγραφα. 7. Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι αρκετά σαφής, ώστε να µη χρειάζονται προφορικές επεξηγήσεις. Οπου δεν εφαρµόζεται κάποιο στοιχείο να αναγράφεται η λέξη «τίποτε», ώστε να δίνεται απάντηση σε όλα τα ζητούµενα στοιχεία. 8. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού µαζί µε καλυπτική επιστολή. Για να είναι έγκυρη η δήλωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί στην καλυπτική επιστολή φωτοτυπία απόδειξης πληρωµής του δικαιώµατος εξέτασης της δήλωσης. ιαφορετικά θα θεωρείται ως µη υποβληθείσα. ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Επωνυµία της σχολής: Απάντηση: 2. Εδρα ή παράρτηµα της σχολής: [Οδηγίες: Να δηλώσετε πιο κάτω την πόλη λειτουργίας της έδρας της σχολής ή του παραρτήµατός της, στην οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση.] Απάντηση: 3. Ιδιοκτήτης της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής: [Οδηγίες: Ως ιδιοκτήτης της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής θεωρείται το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που εγκρίθηκε ως ιδιοκτήτης της από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού είτε κατά την εγγραφή της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής είτε µεταγενέστερα µέσω δήλωσης για µεταβολή του ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο να δώσετε πιο κάτω το πλήρες όνοµά του και τον αριθµό ταυτότητάς του. Αν ο ιδιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο (εταιρεία) να δώσετε πιο κάτω το πλήρες και ακριβές όνοµα της εταιρείας, όπως είναι εγγεγραµµένη στον Εφορο Εταιρειών και τον αριθµό εγγραφής της.] Απάντηση:

5 Κατά νόµον υπεύθυνος της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής: [Οδηγίες: Να δώσετε πιο κάτω το πλήρες όνοµα, τον αριθµό ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου που είναι ο κατά νόµον υπεύθυνος της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής.] Απάντηση: ΜΕΡΟΣ Β : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ Υ.Π.Π. [Οδηγίες: Ως εγγεγραµµένες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού λογίζονται οι εγκαταστάσεις της σχολής που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό ως διδακτήριο της σχολής (της έδρας ή του παραρτήµατος της) είτε κατά την εγγραφή της είτε µεταγενέστερα, µέσω δηλωσης για µεταβολή κτιρίων. Αν δεν υπάρχουν ορισµένα στοιχεία για τις παραγράφους 5,6,7 ή 8 πιο κάτω να σηµειωθεί «δεν υπάρχουν στοιχεία».] 5. Ιδιοκτήτης των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής: [Οδηγίες: Να αναφέρετε πιο κάτω το πλήρες όνοµα του προσώπου ή της εταιρείας που έχει τον τίτλο ιδιοκτησίας των εγγεγραµµένων στο Υ.Π.Π. κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής.] Απάντηση: 6. Αναλυτική κατάσταση των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων: [Οδηγίες: Να συµπληρώσετε και να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή, ως Παράρτηµα «1», το έντυπο που τιτλοφορείται «Αναλυτική κατάσταση των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων µιας σχολής». Στο έντυπο αυτό κάθε χώρος των κτιρίων θα προσδιορίζεται µε την χρήση του και µε ένα χαρακτηριστικό αριθµό (π.χ. Αίθουσα διδασκαλίας αρ.101, Βιβλιοθήκη αρ. 202, Εργαστήριο αρ. 305 κλπ). Ο ίδιος πλήρης προσδιορισµός θα πρέπει να αναφέρεται και πάνω στα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πιο κάτω να αναφέρετε τις σελίδες της δήλωσης όπου βρίσκεται το πιο πάνω έντυπο.] Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες.. 7. Τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων: [Οδηγίες: Να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή, ως Παράρτηµα «2», το τοπογραφικό και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών

6 - 4 εγκαταστάσεων της σχολής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι σφραγισµένα από τον Οικείο ήµο, έχουν µέγεθος Α4 ή, αν είναι σε διαφορετικό µέγεθος, πρέπει να διπλώνονται καταλλήλως ώστε να καταλήγουν στο τυπικό µέγεθος Α4. Πάνω στα αρχιτεκτονικά σχέδια θα πρέπει να σηµειωθεί η χρήση και ο χαρακτηριστικός αριθµός κάθε χώρου, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσδιορίστηκε στην αναλυτική κατάσταση. Πιο κάτω να αναφέρετε τις σελίδες της δήλωσης όπου βρίσκονται τα σχέδια αυτά.] Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες 8. Αδειες και εγκρίσεις των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων:: [Οδηγίες: Να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή ως Παράρτηµα «3», αντίγραφα των πιο κάτω εγγράφων για τις εγγεγραµµένες κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής και να αναφέρετε πιο κάτω τις σελίδες της δήλωσης όπου βρίσκονται τα έγγραφα αυτά. Τα έγγραφα αυτά να είναι είτε στο πρωτότυπο είτε να είναι αντίγραφα πιστοποιηµένα, ως ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, από την Αρµόδια Αρχή που το εξέδωσε (π.χ. Πολεοδοµία ή ήµος) Απάντηση: Πολεοδοµική Αδεια : αρ... ηµεροµ.. σελ. Αδεια Οικοδοµής Πιστοπ. Τελ. Εγκρ. Εκθεση Πυροπρ. : αρ... ηµεροµ.. σελ. : αρ... ηµεροµ.. σελ. : αρ....ηµεροµ.. σελ.... ΜΕΡΟΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ 9. Είδος της αλλαγής των κτιριακών εγκαταστάσεων: [Οδηγίες: Με βάση τις γενικές οδηγίες της δήλωσης αυτής, να αναφέρετε πιο κάτω κατά πόσο η µεταβολή των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής είναι: (α) Εσωτερική αλλαγή των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, ή (β) µεταστέγαση της σχολής σε νέα κτίρια, ή (γ) επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, ή (δ) συνδυασµός των πιο πάνω µεταβολών.] Απάντηση:.

7 Ιδιοκτήτης αναφορικά µε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής υπό τη νέα τους µορφή: [Οδηγίες: Να αναφέρετε πιο κάτω το πλήρες όνοµα του εγγεγραµµένου στο Κτηµατολόγιο ιδιοκτήτη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή.] Απάντηση: Αναλυτική κατάσταση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή: [Οδηγίες: Να συµπληρώσετε και να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή, ως Παράρτηµα «4», το έντυπο που τιτλοφορείται «Αναλυτική κατάσταση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολής υπό τη νέα τους µορφή». Στο έντυπο αυτό κάθε χώρος των κτιρίων θα προσδιορίζεται µε την χρήση του και µε ένα χαρακτηριστικό αριθµό (π.χ. Αίθουσα διδασκαλίας αρ.101, Βιβλιοθήκη αρ. 202, Εργαστήριο αρ. 305 κτλ.). Ο ίδιος πλήρης προσδιορισµός θα πρέπει να αναφέρεται και πάνω στα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πιο κάτω να αναφέρετε τις σελίδες της δήλωσης όπου βρίσκεται το πιο πάνω έντυπο.] Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες 12. Τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή: [Οδηγίες: Να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή, ως Παράρτηµα «5», το τοπογραφικό και τα αρχιτεκτονικά σχέδια όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι σφραγισµένα από τον Οικείο ήµο, να έχουν µέγεθος Α4 ή, αν είναι σε διαφορετικό µέγεθος, πρέπει να διπλώνονται καταλλήλως ώστε να καταλήγουν στο τυπικό µέγεθος Α4. Πάνω στα αρχιτεκτονικά σχέδια θα πρέπει να σηµειωθεί η χρήση και ο χαρακτηριστικός αριθµός κάθε χώρου, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσδιορίστηκε στην αναλυτική κατάσταση. Πιο κάτω να αναφέρετε τις σελίδες της δήλωσης, όπου βρίσκονται τα σχέδια αυτά.] Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες 13. Αδειες και εγκρίσεις όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή: [Οδηγίες: Να επισυνάψετε στη δήλωση αυτή ως Παράρτηµα «6», αντίγραφα των πιο κάτω εγγράφων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής υπό τη νέα τους µορφή και να αναφέρετε τις σελίδες της δήλωσης, όπου βρίσκονται τα έγγραφα αυτά. Τα έγγραφα αυτά να είναι είτε στο πρωτότυπο είτε να είναι φωτοαντίγραφα πιστοποιηµένα, ως ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ από την Αρµόδια Αρχή που το εξέδωσε (π.χ. Πολεοδοµία ή ήµος).

8 -6- Απάντηση: Πολεοδοµική άδεια, ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: αρ.... ηµεροµ.. σελ.. Άδεια οικοδοµής, ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: αρ.... ηµεροµ.. σελ.. Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: αρ.... ηµεροµ.. σελ.. Πρόσφατη έκθεση πυροπροστασίας : αρ.... ηµεροµ.. σελ Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης των κτιρίων της σχολής [Οδηγίες: Αν έχετε συµπληρωµένο κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί πολεοδοµική και οικοδοµική άδεια, ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και όµως καθυστερεί η έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, τότε µπορείτε να επισυνάψετε στην επόµενη σελίδα αντίγραφο τυχόν επιστολής σας προς την αρµόδια Οικοδοµική Αρχή µε την οποία ζητήσατε από την Αρχή αυτή να γίνει σχετική επιθεώρηση για να εκδώσει πιοστοποιητικό τελικής έγκρισης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού θα ορίσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή από δικούς του αρχιτέκτονες για να εξετάσει πού οφείλεται η τυχόν καθυστέρηση και να υποβάλει στο Υπουργείο σχετικές εισηγήσεις για αντιµετώπισή της]. Απάντηση: Βλέπετε τη σελίδα:. 15. Αλλες πληροφορίες [Οδηγίες: Στην παράγραφο αυτή ο ιδιοκτήτης της σχολής (ή ο εκπρόσωπός του, αν είναι εταιρεία) µπορεί να καταχωρίσει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για τα κτίρια της σχολής θεωρεί χρήσιµες]. Απάντηση:

9 16. ικαιώµατα εξέτασης της δήλωσης: [Οδηγίες: Να επισυναφθεί στην καλυπτική επιστολή, µε την οποία θα υποβληθεί η παρούσα δήλωση, φωτοτυπία της απόδειξης πληρωµής «του δικαιώµατος εξέτασης της δήλωσης», όπως αυτό καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισµούς, και να δοθεί πιο κάτω ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόδειξης πληρωµής, που εκδόθηκε από το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.] Απάντηση: Αριθµός απόδειξης: Ηµεροµηνία απόδειξης: Αιτητής: Ιδιοκτήτης της σχολής: Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι εταιρεία): Υπογραφή του ιδιοκτήτη (ή εκπροσώπου του αν είναι εταιρεία):... Ηµεροµηνία υποβολή της δήλωσης αυτής:

10 -8- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτηµα «1»: Αναλυτική κατάσταση εγγεγραµένων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, πάνω στο έντυπο (έδρας ή παραρτήµατος) Παράρτηµα «2»: Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής. Παράρτηµα «3»: Αδειες και εγκρίσεις τον εγγεγραµµένων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής. Παράρτηµα «4»: Αναλυτική κατάσταση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή, (έδρας ή παραρτήµατος) Παράρτηµα «5»: Τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής υπό τη νέα τους µορφή. Παράρτηµα «6»: Αδειες και εγκρίσεις όλων των κτιριακών εγκαταστάσεών της σχολής υπό τη νέα τους µορφή.

11 - 9 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «1» Σελ.... ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ (Ε ΡΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΧΩΡΟΙ * (π.χ. αίθουσες, εργαστήρια κλπ) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (µήκος Χ πλάτος) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ... * Βλέπετε τους Κανονισµούς Κ..Π. 54/90. Αν η κατάσταση αυτή έχει περισσότερες από µία σελίδες, κάθε σελίδα να φέρει τις πιο κάτω υπογραφές. Όνοµα Αρχιτέκτονα :... Υπογραφή Αρχιτέκτονα:... Όνοµα Ιδιοκτήτη :... Υπογραφή Ιδιοκτήτη:... Ηµεροµηνία Εγγράφου:...

12 - 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «4» Σελ.:... ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ (Ε ΡΑΣ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΧΩΡΟΙ * (π.χ. αίθουσες, εργαστήρια κλπ) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (µήκος Χ πλάτος) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ... * Βλέπετε τους Κανονισµούς Κ..Π. 54/90. Αν η κατάσταση αυτή έχει περισσότερες από µία σελίδες, κάθε σελίδα να φέρει τις πιο κάτω υπογραφές: Όνοµα Αρχιτέκτονα:... Υπογραφή Αρχιτέκτονα:... Όνοµα Ιδιοκτήτη:... Υπογραφή Ιδιοκτήτη:... Ηµεροµηνία Εγγράφου:... ΤΕΛΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1/03) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ * ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "..." Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..."

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ... (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 13/03) ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..." Σηµείωση: Για να είναι έγκυρη η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

(Y.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 4β/03) ΙΣΤΕ: «...» Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :... ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ «...

(Y.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 4β/03) ΙΣΤΕ: «...» Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :... ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ «... (Y.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 4β/03) ΙΣΤΕ: «...» Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ Νέα επωνυµία του κλάδου (που θα σηµειώνεται σ όλες γενικά τις περιπτώσεις) : Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004)

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4010, 8.7.2005 2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Αριθμός 313 ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΜΣ ΤΥ 2004 (ΝΜΣ 91 (Ι) ΤΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 55 και 57 Όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942503 2015-07-29

15PROC002942503 2015-07-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα, 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ.Πρωτ : 78154/2674 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέ θυµνο 30-1-09. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Ρέ θυµνο 30-1-09. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρέθυµνο, 22.08.2012 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5365/ 2012 ιεθνή ηµόσιος Ανοιχτός Β Επαναληπτικός διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα