ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Το παρόν συνετάχθη και υπεγράφη στη Λευκωσία την 11 η εκεμβρίου 2014, κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Μιχάλη Ατταλίδη, με σκοπό την καθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (εφεξής καλουμένων Βουλή και Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα). Υπό το φως των πιο πάνω, τα δύο μέρη δεσμεύονται από το περιεχόμενο και τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας που επισυνάπτεται.

3 Προοίμιο Επειδή στα πλαίσια της αμοιβαίας βούλησης της Βουλής και του Πανεπιστημίου για καθίδρυση μεταξύ τους συνεργασίας κρίνεται αναγκαία η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας το περιεχόμενο του οποίου να καθορίζει ρητά και με σαφήνεια τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς τους οποίους η καθιδρυόμενη συνεργασία καλείται να υπηρετήσει και Επειδή η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την επιθυμία και των δύο μερών, πρέπει να λάβει τη μορφή στενών και ισχυρών δεσμών, με απώτερο στόχο αφενός την αναβάθμιση του πολυδιάστατου ρόλου που η Βουλή διαδραματίζει στα πλαίσια των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ο οποίος εκτείνεται ολοένα και σε περισσότερα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία, και αφετέρου την ενδυνάμωση της παρουσίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου στα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας μέσω της συνεργασίας του με το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό σώμα του λαού. Για τους λόγους αυτούς τα δύο μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν σε υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, εφεξής καλουμένου μνημόνιο καθορίζοντας ειδικότερα τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Η καθιδρυόμενη με το παρόν μνημόνιο συνεργασία αποσκοπεί ειδικότερα: (α) στην αναβάθμιση του συντεταγμένου ρόλου της Βουλής και ειδικότερα του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου που το σώμα ασκεί διά της συνδρομής και παροχής από το Πανεπιστήμιο της δέουσας ακαδημαϊκής γνώσης και επιστημονικής στήριξης κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμου, όπως και γενικών και ειδικών θεμάτων, καθώς και διά της ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ 2

4 των δύο μερών αναφορικά με τρέχοντα και άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και (β) στην περαιτέρω εμπλοκή του Πανεπιστημίου ενεργά στα δρώμενα της κυπριακής κοινωνίας διά της παροχής επιστημονικής στήριξης στη Βουλή, εφόσον αυτό ζητείται επί τούτω από τη Βουλή ή/και αυτεπαγγέλτως εκ μέρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης διά της ανάπτυξης διαλόγου αναφορικά με τρέχοντα θέματα και άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ο οποίος, πέραν των ρητά προβλεπομένων στα επόμενα άρθρα του παρόντος μνημονίου, δύναται να λάβει, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των δύο μερών, τη μορφή διαλέξεων, ανταλλαγής επισκέψεων, διοργάνωσης εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων ή από κοινού μεταξύ των δύο μερών εκδόσεων: Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των δύο μερών δύναται να εμπλέκει μέλη ή/και λειτουργούς της Βουλής και μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ( ΕΠ) ή/και φοιτητές του Πανεπιστημίου: Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν στο παρόν μνημόνιο παρεμποδίζει τη σύναψη επιμέρους ή συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών αναφορικά με την ανάθεση εκ μέρους της Βουλής στο Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε εργασίας η οποία ως εκ της φύσεώς της και της ιδιαιτερότητάς της κρίνεται από οποιοδήποτε των δύο μερών ότι απαιτεί εξειδικευμένους όρους εντολής. 3

5 Άρθρο 2 Το Πανεπιστήμιο, πέραν των πιο πάνω γενικών στόχων, διά των μελών του ΕΠ και κατά το μέτρο που αυτό δεν παρακωλύει τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους έναντι του Πανεπιστημίου, θα συνδράμει με την επιστημοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη του τη Βουλή κατά την εξέταση διάφορων νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, ιατρικών, ευρωπαϊκών και θεμάτων διεθνών σχέσεων, καθώς και άλλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών, τα οποία τυγχάνουν συζήτησης και μελέτης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές υπό μορφή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου ή/και θεμάτων, στα πλαίσια του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου, ή/και από οποιοδήποτε άλλο θεσμοθετημένο όργανο της Βουλής. Άρθρο 3 Η επιλογή της θεματικής γίνεται κατά πρώτο λόγο από τη Βουλή κατόπιν συνεννοήσεως με το Πανεπιστήμιο και δύναται να λάβει τη μορφή μελετών, άρθρων ή και γνωμοδοτήσεων, αναλόγως του υποβληθέντος εκ μέρους της Βουλής αιτήματος: Νοείται ότι δεν αποκλείεται η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Πανεπιστημίου αναφορικά με θέματα τα οποία τυγχάνουν ήδη συζήτησης στη Βουλή υπό διάφορες μορφές ή τα οποία απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία και τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν θεσμικής ρύθμισης ή των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται ότι χρήζει αναθεώρησης ή τροποποίησης, μερικής ή ολικής: Νοείται περαιτέρω ότι η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Πανεπιστημίου λαμβάνει τη μορφή γραπτών εισηγήσεων και έχει αποκλειστικά επικουρικό χαρακτήρα. 4

6 Άρθρο 4 Η επιλογή του μέλους του ΕΠ το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ανατεθείσα εκ μέρους της Βουλής εργασία γίνεται μεταξύ των μελών του ΕΠ αποκλειστικά από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, στη βάση εσωτερικής διαδικασίας που αποφασίζεται από το ίδιο, άμα τη υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Βουλής: Νοείται ότι το εκ μέρους της Βουλής υποβαλλόμενο αίτημα είναι γραπτό και σʼ αυτό εξειδικεύονται με σαφήνεια τα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης/ανάλυσης εκ μέρους του Πανεπιστημίου, το θεωρητικό και ιστορικό υπόβαθρο επί του οποίου αυτά εδράζονται, ο τύπος τον οποίο η Βουλή επιθυμεί να περιβληθεί η εκ μέρους του Πανεπιστημίου απάντηση στο υποβληθέν αίτημα, καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα στα πλαίσια των οποίων το Πανεπιστήμιο καλείται να ανταποκριθεί: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κρίνει ότι τα τεθέντα από πλευράς της Βουλής χρονοδιαγράμματα δεν είναι ικανοποιητικά, προβαίνει σε συνεννόηση με το Γενικό ιευθυντή της Βουλής στον καθορισμό νέων. Άρθρο 5 Το έτερο των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή η Βουλή, στα πλαίσια της συνεργασίας που καθιδρύεται με το παρόν μνημόνιο, προσφέρει στο Πανεπιστήμιο, εφόσον τούτο δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες κανόνες που απορρέουν από ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, δεοντολογία ή τον κανονισμό λειτουργίας της οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία το Πανεπιστήμιο θεωρεί αναγκαία για την επιτέλεση της ανατεθείσας σʼ αυτό εργασίας: 5

7 Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται από οποιουσδήποτε όρους τεθούν εκ μέρους της Βουλής αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης τέτοιων στοιχείων. Άρθρο 6 Σε περίπτωση τεθείσας εκ μέρους του Πανεπιστημίου απαίτησης για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από τη Βουλή όσον αφορά την εκπόνηση ανατεθείσας σε αυτό εργασίας, η διαδικασία λήψης απόφασης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής αποφασίζονται επί τούτω και από κοινού μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, νοουμένου ότι η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κρίνεται σκόπιμη λόγω της εξειδικευμένης φύσης και του εύρους της ανατεθείσας εργασίας. Άρθρο 7 Τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν ανατεθείσα στο Πανεπιστήμιο εργασία ανήκουν αποκλειστικά στο συντάκτη της εκπονηθείσας μελέτης ή οποιασδήποτε, άλλης μορφής, πνευματικής εργασίας: Νοείται ότι, στα πλαίσια της συνεργασίας που καθιδρύεται βάσει του παρόντος μνημονίου, ο κανόνας της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των πνευματικών δικαιωμάτων επί ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας εκ μέρους του Πανεπιστημίου πνευματικής εργασίας που είναι προστατευτέα από τις διατάξεις εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία δεν τυγχάνει εφαρμογής: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εκπονηθείσας μελέτης, το εμπλεκόμενο τμήμα του Πανεπιστημίου γενικά και ο συντάκτης της μελέτης ειδικά διατηρούν το δικαίωμα χρήσης της ανατεθείσας και εκπονηθείσας μελέτης για οποιουσδήποτε άλλους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και συναφείς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερώσουν σχετικά τη Βουλή για την πρόθεση αυτή και νοουμένου ότι μέσα από το περιεχόμενο της μελέτης διαπιστώνεται και συμφωνείται από κοινού με τη Βουλή 6

8 ότι δεν αποκαλύπτονται οποιαδήποτε προσωπικά ή άλλα δεδομένα κατά παράβαση διατάξεων εν ισχύι νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων ή ισχύοντος επαγγελματικού απορρήτου: Νοείται έτι περαιτέρω ότι η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης αυτούσιας ή μέρους της ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας πνευματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση αναφοράς στην πηγή της, χωρίς όμως η δημοσίευση αυτή να αλλοιώνει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο αυτής: Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η Βουλή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης ανατεθείσας και διεκπεραιωθείσας εκ μέρους του Πανεπιστημίου πνευματικής εργασίας. Άρθρο 8 Για σκοπούς υλοποίησης των γενικών και ειδικών σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο ορίζει με βάση εσωτερική διαδικασία αυτού το σύνδεσμο επαφής με τη Βουλή, η οποία από πλευράς της ορίζει ως σύνδεσμο επαφής με το Πανεπιστήμιο το Γενικό ιευθυντή της. Άρθρο 9 Η Βουλή, αφού λάβει την από πλευράς του Πανεπιστημίου εκπονηθείσα μελέτη ή άλλης μορφής ανατεθείσα και διεκπεραιωθείσα εργασία, μεριμνά διά του Γενικού ιευθυντή της για την ενημέρωση κατά πρώτο λόγο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπως και άλλων θεσμοθετημένων οργάνων της, στα πλαίσια και στη βάση των ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας της. 7

9 Άρθρο 10 Στη βάση της καθιδρυόμενης με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εργάζονται συνεχώς για την περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση των σχέσεών τους με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους κριθούν από τα μέρη ως πρόσφοροι, με κύριο γνώμονα την προαγωγή των γενικών και ειδικών σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, αφενός μέσω της χρήσης των επιστημονικών γνώσεων, της ερευνητικής, όπως και διδακτικής πείρας των μελών του ΕΠ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου και αφετέρου μέσω του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της Βουλής, καθώς και της ισχύουσας κοινοβουλευτικής πρακτικής. Άρθρο 11 Τα μέρη δεσμεύονται από το παρόν μνημόνιο να εργάζονται από κοινού και με συνέπεια για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών σκοπών και όρων του παρόντος μνημονίου στη βάση της εκατέρωθεν επιδεικνυόμενης καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης. Άρθρο 12 Όλοι οι όροι του παρόντος μνημονίου είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη και τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε εξ αυτών θα ισχύει μόνο μετά από νεότερη γραπτή τροποποίηση οποιουδήποτε εξ αυτών ή/και προσθήκη η οποία επέρχεται μόνο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και δεσμεύει τα μέρη από την ημερομηνία της υπογραφής αυτής και εντεύθεν. 8

10 Άρθρο 13 διηνεκές. Το παρόν μνημόνιο ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του και εις το Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να τερματίσει τη συνεργασία που απορρέει από το παρόν μνημόνιο, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση στο έτερο μέρος καταγράφοντας την πρόθεσή του να αποδεσμευθεί από τους όρους του παρόντος μνημονίου εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της γραπτής ειδοποίησης από το έτερο μέρος: Νοείται ότι συνεργασία αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα η οποία άρχισε πριν από την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης θα συνεχίσει και μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέχρι της ολοκληρώσεως της αναληφθείσας δέσμευσης. Για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γιαννάκης Λ. Ομήρου Πρόεδρος Καθηγητής Μιχάλης Ατταλίδης Πρύτανης ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ημερομηνία: ΤΙ/ΜΑΤ 9

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK To παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 4 η εκεμβρίου 2014, κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3943, 7/1/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προοίμιο. Επειδή η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα 3-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/2014... Θέμα 1 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»,

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Στην Αθήνα σήμερα την 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 Ο περί προσφορών του Δημοσίου Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 203/14.06.2007 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] [Ημερομηνία] ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] [ ]MW Το παρόν έγγραφο αποτελεί την «Προσφορά και Όρους Σύνδεσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ...4 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ...4 ΑΡΘΡΟ 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...6

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα