ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στόχος της αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στόχος της αξιολόγησης"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση χρησιµοποιείται ως διαµορφωτικό και επιταχυντικό µέσο βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στη διδακτική πράξη ο όρος αξιολόγηση χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία µε την οποία επιδιώκεται η µέτρηση ποιοτικά και ποσοτικά της µάθησης ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας και της χρήσης των προσφορότερων διδακτικών µέσων µε σκοπό έναν επιθυµητό βαθµό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα από τα αποτελεσµατικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία για την προαγωγή της µάθησης. Στόχος της αξιολόγησης Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των µαθησιακών ελλείψεων, µε σκοπό τη βελτίωση της τροσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του µαθητή. Ειδικότερα η αξιολόγηση του µαθητή αποσκοπεί: στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της µάθησης, στο σχεδιασµάτων επόµενων σταδίων της µάθησης, στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατοµικής και συλλογικής πορείας των µαθητών, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων τους σε όλα τα επίπεδα και στάδια κατάκτησης της γνώσης, 1

2 στην ποιοτική αναβάθµιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των µαθητών αλλά και στη δηµιουργία κινήτρων µάθησης, στον εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των µαθητών µε στόχο το σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύµατος, στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µέσα από διαθεµατικές προσεγγίσεις, στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους µαθητές µέσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των µαθητών και συνολικά στη συγκρότηση της προσωπικότητας τους, στην απόκτηση µεταγνωστικών ικανοτήτων εκ µέρους των µαθητών µέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της µάθησης τους Μορφές Αξιολόγησης 1. Αρχική ή ιαγνωστική Αξιολόγηση: Εφαρµόζεται κυρίως στην αρχή της µαθησιακής διαδικασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της, και αποσκοπεί στον προσδιορισµό του επιπέδου των γνώσεων και των εµπειριών, των ενδιαφερόντων και τον εντοπισµό των πιθανών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές. Στόχος της είναι αφενός να αποτυπώνεται το προϋπάρχον γνωστικό επίπεδο και αφετέρου να προσδιορίζονται τα αίτια που επιδρούν ανασταλτικά στη µάθηση, ώστε να σχηµατοποιηθούν τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των µαθησιακών προβληµάτων. Με την έννοια αυτή, ο 2

3 εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσαρµόσει τις µαθησιακές διαδικασίες στο επίπεδο, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή, µε σκοπό να οδηγήσει όλους τους µαθητές στην επίτευξη των επιδιωκόµενων διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. 2. ιαµορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση: Εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας κάθε µαθητή προς την κατάκτηση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. Οι τελικές διαπιστώσεις προκύπτουν από τον παιδαγωγικό, δηµιουργικό, µαθησιακό διάλογο µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών, µε βασικό σκοπό να εξαχθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την πιθανή τροποποίηση του σχεδιασµού ή της διδακτικής µεθόδου, προκειµένου οι µαθητές να επιτύχουν τους επιδιωκόµενους στόχους. 3. Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση: Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση µε τους προκαθορισµένους ως τελικούς στόχους. Ουσιαστικά συγκρίνεται το µαθησιακό επίπεδο κάθε µαθητή µε αυτό που διέθετε πριν και η οµαδική επίδοση της τάξης σε σχέση µε την προσδοκώµενη και επιδιωκόµενη. 3

4 Βασικές αρχές της Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση της προόδου των µαθητών είναι διαρκής και σκόπιµη λειτουργία, η οποία ενσωµατώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Η αξιολόγηση των µαθητών βασίζεται κυρίως στη εκτίµηση της επίδοσης τους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους µάθησης, και όχι στη σύγκριση µε τους συµµαθητές τους. Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά όχι µόνο τις αποκτηθείσες γνώσεις αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων, καθώς και τη διαµόρφωση στάσεων, αξιών και συµπεριφορών. Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και εγκυρότητα. Οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους µαθητές. Γίνονται γνωστά επίσης και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούνται προς όφελος των µαθητών. Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά τόσο την επίδοση τους όσο και την πρόοδο που επιτυγχάνουν σε σχέση µε τις πρότερες επιδόσεις τους. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης χρησιµοποιούνται ποικίλες µέθοδοι ανάλογα µε τους στόχους, το περιεχόµενο και τη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου. Οι µέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις µαθησιακές ανάγκες και τις εµπειρίες των µαθητών. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών και ο ατοµικός τρόπος και ρυθµός µάθησης. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το 4

5 στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης των µαθητών, καθώς και οι ευκαιρίες που έχει κάθε παιδί για µάθηση στο κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Οι µαθητές µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογούνται µε βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόµων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο µαθητής σε σχέση µε την καθηµερινή ζωή. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται: α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίµησης της παρουσίας του µαθητή, ώστε η αξιολόγηση να µην εστιάζεται µόνο στις αδυναµίες του, β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) στη συσχέτιση των δεδοµένων της αξιολόγησης µε το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε µαθητή. Θα πρέπει επίσης να συνεκτιµάται η επιτυχής παρακολούθηση της τάξης από το µαθητή, δηλαδή ο βαθµός της ένταξης του, καθώς σκοπός της αξιολόγησης είναι και η συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε τις ειδικές εκπαιδευτικές παροχές που πιθανόν χρειάζεται ο µαθητής. Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης πρέπει, ανάλογα µε την ηλικία και την πνευµατική του ωρίµανση, να εµπλέκεται και ο µαθητής αξιολογώντας την προσπάθεια του και, βοηθούµενος από τους εκπαιδευτικούς, να αποκτά όλο και αποτελεσµατικότερες δεξιότητες αυτοαξιολόγησης. 5

6 Τεχνικές της Αξιολόγησης Οι τεχνικές της αξιολόγησης συναρτώνται άµεσα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους στόχους και το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου. Συνδέονται µε βασικές οργανωτικές - επικοινωνιακές περιστάσεις που διασφαλίζουν το παιδαγωγικό περιεχόµενο της αξιολόγησης. Στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσµατος, αλλά ταυτόχρονα δίνουν έµφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης και στην πολλαπλή εφαρµογή και χρησιµοποίηση της, ενώ επίσης µπορεί να αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη µαθησιακή 'ταυτότητα" κάθε µαθητή. Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαµβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ο ηµιδοµηµένος δυναµικός διάλογος µεταξύ των συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία, οι συνθετικές δηµιουργικές - διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η συστηµατική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών/δελτίο του µαθητή, η αυτοαξιολόγηση του µαθητή ή η αξιολόγηση από τους συµµαθητές του, ο συνδυασµός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση) κ.λπ. Μέσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης (π.χ. ο βαθµός) δεν είναι αυτοσκοπός ούτε µέσο ιεράρχησης και ταξινόµησης των µαθητών αλλά βασικός µοχλός "κινητοποίησης" του σχολείου και του εκπαιδευτικού για τη λήψη ενδεδειγµένων παιδαγωγικών και διδακτικών µέτρων, που αναβαθµίζουν την παρεχόµενη εκπαίδευση. Επικεντρώνοντας την προσοχή µας γενικότερα στην παιδαγωγική αποστολή του σχολείου και ειδικότερα στην 6

7 ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας καθώς και στους µαθησιακούς στόχους του.ε.π.π.σ., θεωρούµε ότι εγγύτερα στους σκοπούς και τους στόχους του.ε.π.π.σ. και των συνακόλουθων Α.Π.Σ. βρίσκεται η περιγραφική µορφή έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος, ιδιαίτερα για τις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Μέσα από αυτήν παρέχεται η δυνατότητα περιγραφής των επιδόσεων του µαθητή µε περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα. Έτσι κατανοούνται από τους µαθητές και τους γονείς όχι µόνο οι αδυναµίες και οι ελλείψεις του µαθητή, αλλά ακόµη και σηµαντικές πτυχές της σχολικής προσπάθειας, της συµµετοχής και της δραστηριότητας του µαθητή. Με αυτή τη µορφή έκφρασης - ανακοίνωσης του αποτελέσµατος της αξιολόγησης ελαχιστοποιείται ή και εξαλείφεται η πίεση για βαθµοθηρία και στείρα αποµνηµόνευση, καθώς και ο υπέρµετρος ανταγωνισµός που δηµιουργείται ανάµεσα στους µαθητές. Πολύ περισσότερο όµως, µέσα από την περιγραφική αξιολόγηση, στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας βρίσκεται η ατοµική πορεία µάθησης του µαθητή, από την οποία αναδεικνύονται αφενός τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προσωπικές ιδιαιτερότητες του και αφετέρου επισηµαίνεται η επίδραση των παραγόντων που εµπλέκονται στην οργάνωση και την υλοποίηση των διαδικασιών µάθησης. Για τις ανάγκες των µεγαλύτερων τάξεων του ηµοτικού και του Γυµνασίου, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα χρησιµοποίησης της περιγραφικής µορφής έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος σε συνδυασµό µε τους παραδοσιακούς τρόπους ποσοτικής έκφρασης, που είναι καλό να διαθέτουν µεγάλο εύρος κλίµακας. Η αξιολόγηση για τη µάθηση δηλώνει ότι συνεπάγεται την αξιοποίηση των µεθόδων αξιολόγησης. Αυτή η µορφή εδράζεται στην παραδοχή ότι οι µαθητές θα µπορέσουν να βελτιώσουν σηµαντικά την επίδοσή τους στο σχολείο, αν κατανοήσουν το σκοπό και την 7

8 ωφελιµότητα της προσφερόµενης µάθησης και αν αντιληφθούν ότι οι στόχοι µπορούν να κατακτηθούν. Η αξιολόγηση, εκτός από τελικό, έχει κυρίως διαµορφωτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί δηλαδή στο να ελέγξει και να προαγάγει, µέσα από την ανατροφοδότησή της, την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Πρόκειται λοιπόν για µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου και δεν αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο του µαθητή, αλλά στον έλεγχο του διδακτικού έργου. Έτσι οι µαθητές χρειάζεται να: Επεξεργάζονται πηγές και κείµενα. Βρίσκουν οι ίδιοι κατάλληλες πληροφορίες, τις ταξινοµούν µε κριτήρια, τις επεξεργάζονται, τις διασταυρώνουν και τις παρουσιάζουν µε φαντασία και πρωτοτυπία. Χρησιµοποιούν κατάλληλα και εύστοχα το διδακτικό υλικό. Κατανοούν, κρίνουν και αξιολογούν µε κριτήρια συµπεριφορές. Τροποποιούν τις απόψεις τους και υπερβαίνουν στερεότυπα. Προχωρούν σε προσωπικές συνθέσεις. Αναλαµβάνουν την οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Συνεργάζονται αποτελεσµατικά. 8

9 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερµηνεύει και σε κάποιο βαθµό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισµούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, µε τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτηµάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών αντικειµένων, στις οποίες η έµφαση δίνεται στην αντιµετώπιση του µαθητή ως Ειδικοί σκοποί Μέσα από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος επιδιώκεται ο µαθητής: Να διαµορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί οµαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον του. Να καλλιεργήσει την πνευµατική σχέση µε το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς τον άνθρωπό και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους του. Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα. 9

10 Να αποκτήσει βασική εµπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και τη Σύγχρονη Τεχνολογία. Να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του Προτεινόµενες δραστηριότητες και µέσα διδασκαλίας. Τα είδη των δραστηριοτήτων που προτείνονται στη Μελέτη Περιβάλλοντος ενδεικτικά είναι: - Παρατήρηση, περιγραφή, ερµηνεία της λειτουργίας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος - Έρευνα για τη διαπίστωση ενός προβλήµατος και αναζήτηση προτάσεων και λύσεων για την αντιµετώπισή του - Επισκόπηση απόψεων - Ολοκληρωµένα σχέδια εργασίας (projects) - Μελέτη περίπτωσης. - Παιχνίδια ρόλων - ραµατοποιήσεις και θεατρικά παιχνίδια - Εργασία σε οµάδες - Αξιοποίηση πηγών και µέσων απόκτησης γνώσης (βιβλιοθήκες Η/Υ, εργαστήρια, πληροφορίες από ειδικούς) - Οργανωµένες εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον - Μετακίνηση και επιτόπου µελέτη των στοιχείων του περιβάλλοντος - Εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδροµές, επισκέψεις, Μουσειακή Εκπαίδευση κ.λπ.) - ράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση µε την τοπική κοινωνία 10

11 - Συµµετοχή των µαθητών σε τοπικά αλλά και διεθνή δίκτυα πληροφοριών και προγραµµάτων - Αξιοποίηση όλων των µορφών της Τέχνης Μέσα διδασκαλίας Τα µέσα διδασκαλίας πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων που τέθηκαν παραπάνω. ιδακτικά εγχειρίδια, αλλά και άλλα διδακτικά υλικά για το µαθητή βοηθούν τον προβληµατισµό, την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και την απόκτηση σφαιρικής αντίληψης τόσο για το φυσικό όσο και για το κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόσθετο διδακτικό υλικό µπορεί να είναι κάθε µέσο που παρέχεται στο σχολείο, όπως: Βιβλία (από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ή των µαθητών). ιαφάνειες Βιντεοταινίες, µαγνητοταινίες Χάρτες, άτλαντες, υδρόγειος σφαίρα Μακέτες Προπλάσµατα Λογισµικό για τους Η/Υ Παιδαγωγικό υλικό από το διαδίκτυο Υλικό από τα Μ.Μ.Ε. 11

12 ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 «Μέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» 12

13 Απευθύνεται σε µαθητές Τρίτης τάξης. Σύνολο µαθητών 18 από τους οποίους 7 αλλοδαποί µε αρκετά καλή γνώση της ελληνικής. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 3 διδακτικές ώρες. Στόχοι Να συγκρίνουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς στον άξονα του χρόνου. Να ονοµάσουν και να καταγράψουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς άλλοτε και τώρα. Να ταξινοµήσουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και µεταφορικών δικτύων για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών του ανθρώπου. Λεξιλόγιο Oι µαθητές αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό καθένας, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: µέσα συγκοινωνίας, µέσα µεταφοράς, τροχοφόρα, δίτροχα, τρένο, µετρό, τραµ, τρόλεϊ, βυτιοφόρο, πλοίο, ταχύπλοο, αεροπλάνο, ελικόπτερο, ποδήλατο, πεζός, οδηγός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ατυχήµατα, κυκλοφοριακή αγωγή, τροχονόµος, σχολικός τροχονόµος, διάβαση πεζών. 13

14 ιασύνδεση των µαθητών µε την ενότητα Οι µαθητές συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, ώστε να προετοιµαστούν για το θέµα που θα µελετήσουν. Παρατηρούν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς στον άξονα του χρόνου και συζητούν (εκφράζουν τις απόψεις τους) για την εξέλιξή τους και τη χρησιµότητά τους στην ζωή µας. Θα αναδειχθούν οι δυσκολίες καθώς και οι κίνδυνοι που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι στις µετακινήσεις τους και στη µεταφορά των προϊόντων τους. Από τους αλλοδαπούς µαθητές ζητάµε να µας περιγράψουν τα µέσα µεταφοράς της Πατρίδας τους, να τα συγκρίνουν µε τις Ελλάδας και να µας ανακοινώσουν εµπειρίες αρνητικές και θετικές που είχαν µε τα µέσα στην Πατρίδα τους και στην Ελλάδα ιαθεµατικές δεξιότητες ηµιουργία µικτών οµάδων. Συνεργασία µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες, δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατολογία, διάλογος κ.τ.λ.), η αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για τη διαµόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων. Πηγές/υλικά. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, εγκυκλοπαίδεια, σχετικά CD και διαδίκτυο, διαφάνειες. 14

15 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας κάθε αντικειµένου. Για µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση είναι αναγκαίο να καθορίζεται: τι αξιολογείται, πώς αξιολογείται, για ποιο σκοπό αξιολογείται, ποιος αξιολογεί. Η θεµατική και µεθοδολογική προσέγγιση του µαθήµατος «Μελέτη του Περιβάλλοντος» ευνοεί τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης, όπως είναι οι διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης µε βιωµατικό κυρίως τρόπο και ιδιαίτερα τα σχέδια εργασίας στα οποία παρέχεται η δυνατότητα µελέτης ενός θέµατος από διαφορετικές επιστηµονικές προοπτικές µε έµφαση στην αξιοποίηση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών της διαθεµατικής προσέγγισης. Αξιολόγηση στον Κοινωνικό και Συναισθηµατικό Τοµέα Συζήτηση στην τάξη ή και ανά µαθητική οµάδα για τα κύρια ερωτήµατα: «Πώς συνεργαστήκαµε στην οµάδα;» «Πώς νιώθω; / Πώς νιώθουµε;» «Τι µπορούµε να κάνουµε για να συνεργαζόµαστε και να περνάµε καλύτερα;» Επίσης, συµπληρώνουν τις ασκήσεις τελικής αξιολόγησης, που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία µε οµαδική εργασία. Ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει εάν και µε ποιο τρόπο θα γίνει επιµερισµός έργου στην οµαδική άσκηση αξιολόγησης. 15

16 ιαµορφωτική αξιολόγηση Ελέγχεται αν ο µαθητής µπορεί : 1. Να ταξινοµεί µε κριτήρια, να συγκρίνει, να διατυπώνει υποθέσεις, να καταλήγει σε συµπεράσµατα, να αιτιολογεί και να επιχειρηµατολογεί τεκµηριώνοντας µε στοιχεία τα επιχειρήµατα και τις απόψεις του. 2. Να αναρωτιέται και να ελέγχει τη διαδικασία µε την οποία µαθαίνει. Αυτοαξιολόγηση. Να διατυπώνει αυτοερωτήσεις του τύπου: Τι µου έχει µείνει απ όσα µελέτησα; Πώς έκανα τη µελέτη µου; Στην τελική αξιολόγηση µπορεί να δοθεί και ένα σταυρόλεξο µε έννοιες που αναφέρονται στο βασικό λεξιλόγιο της ενότητας υπό τύπου test,ώστε να καταδειχθεί ο βαθµός επίτευξης του µαθησιακού στόχου. 16

17 Σχέδιο Εργασίας Βιωµατική δραστηριότητα - ραστηριότητες Πραγµατοποιείται επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής ή προσκαλείται να µιλήσει στην τάξη ένας τροχονόµος ή ο σχολικός τροχονόµος. Οι µαθητές, µε βάση τις εµπειρίες τους, συζητούν και φτιάχνουν το δικό τους σχεδιάγραµµα: ποια µέσα συγκοινωνίας χρησιµοποιούν στις καθηµερινές τους µετακινήσεις (σχολείο, αγγλικά, γυµναστήριο, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς κ.ά.), ποια µέσα συγκοινωνίας έχουν χρησιµοποιήσει στα ταξίδια τους (διακοπές, εκδροµές κ.ά.) και, τέλος, ποιο µέσο οδηγούν οι ίδιοι (οι µαθητές) και ποιες διαδροµές κάνουν µ αυτό ( Αλληλεπίδραση). ραστηριότητα ελεύθερης έκφρασης. Οι µαθητές ζωγραφίζουν ένα µέσο µεταφοράς του µέλλοντος όπως το φαντάζονται και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του (πόσο γρήγορο θα είναι, ποιος θα το οδηγεί, πού θα κινείται κ.ά.). Κείµενο ανάλυσης εννοιών, στο οποίο ορίζονται τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς, ταξινοµούνται σε µέσα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα, παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη και, τέλος, επισηµαίνεται η σηµασία τους στη ζωή µας. Οι µαθητές ταξινοµούν σε πίνακα τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς που συζητήθηκαν στην τάξη (της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα). Ταξινοµούνται και τα µέσα που µας ανακοινώνουν οι αλλοδαποί µαθητές τα οποία πιθανόν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ασωνίτης, Π., Η αποτίµηση της επίδοσης του µαθητή στο ηµοτικό σχολείο στο πλάσιο της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης, διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : 14/4/ Κουλουµπαρίτση, Α.Χ., Μουρατιάν Ζ. και οµάδα εκπαιδευτικών (2004) Σχέδια Εργασίας στην Τάξη και στην Πράξη. Στόχος - Τρόπος - Αξιολόγηση. Αθήνα: Πατάκης. 3. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2000) Οµαδοσυνεργατική ιδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 4. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2003) Η ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση: Από την Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση στα Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 5. Μπενέκος, Α. ( ) Τα Νέα Αναλυτικά προγράµµατα και Βιβλία και η Μελέτη τουπεριβάλλοντος. Στο «Τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα και τα Βιβλία για Μαθητές και για ασκάλους». Αθήνα: ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας. 6. Παπάς, Γ., Αξιολόγηση και µάθηση, διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : 14/4/ ΕΠΠΣ Μελέτη διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο, 8.Βιβλίο του µαθητή Μελέτη Γ τάξη 9.Βιβλίο του άσκαλου Μελέτη Γ τάξη 18

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τύπας Γεώργιος Σύμβουλος του Π.Ι. Γενικά Το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει: α) συνοπτικά τη φιλοσοφία των νέων

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) εντάσσεται και η καινοτοµία, της

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα