Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Τίτλος Η ανακύκλωση Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το θέµα εµπλέκει τα γνωστικά αντικείµενα της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος στις µικρές τάξεις του ηµοτικού Σχολείου (βιβλίο Γλώσσας Γ τάξης: Τα απίθανα µολύβια, Ενότητα 1.4 µε τίτλο «Ο κόσµος γύρω µας» επιµέρους ενότητα : Τα χαρτιά ανακυκλώνονται., καθώς και βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Γ τάξης, Ενότητα 2 µε τίτλο: «Ο τόπος µας», Κεφάλαιο 4: «Ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον», βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Α τάξης, Ενότητα «Η οικογένειά µου», κεφάλαιο 3: Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον). Επίσης, µπορεί να απευθυνθεί και στη Β τάξη ως ευκαιριακή ενότητα, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Προτεινόµενες ευκαιριακές ενότητες» στο βιβλίο του δασκάλου της Μελέτης Περιβάλλοντος, θέµα 4 ο : Όχι άλλα σκουπίδια. Το θέµα είναι συµβατό µε το ΕΠΠΣ και ΑΠΣ του ηµοτικού Σχολείου, όπου διαπραγµατεύεται τις διαθεµατικές έννοιες της αλληλεπίδρασης και του συστήµατος. Γνώσεις και πρότερες αντιλήψεις των µαθητών Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη να χρησιµοποιούν το λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration, το λογισµικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α- τάξη, το λογισµικό παρουσίασης Power Point, την χρήση του Hot Potatoes καθώς και να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη µε κεντρική έννοια την ανακύκλωση ο δάσκαλος ανιχνεύει τις πρότερες ιδέες των µαθητών αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα µε το θέµα της ανακύκλωσης, διαπιστώνει την ύπαρξη τυχόν παρανοήσεων-παρερµηνειών ώστε να προχωρήσει στη παρέµβαση και διόρθωση τους µέσα από οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

3 Σκοπός και στόχοι Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι µαθητές να κατανοήσουν το σηµαντικό θέµα της ανακύκλωσης. ιδακτικοί στόχοι Γνώσεις Να περιγράφουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης Να διακρίνουν τα στάδια αυτής της διαδικασίας Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους µε την κατάλληλη ορολογία Να διατυπώνουν κρίσεις για την αλόγιστη χρήση των αποθεµάτων της γης Να προτείνουν και άλλους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός της ανακύκλωσης Να ανακοινώνουν τα οφέλη της ανακύκλωσης στους άλλους µαθητές ή ενηλίκους εξιότητες Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των λογισµικών Kidspiration, Power Point, Hot Potatoes, Μελέτης Περιβάλλοντος Α- τάξη του Π.Ι., πλοήγησης στο διαδίκτυο και γενικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή Να εργαστούν σε οµάδες και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας Στάσεις Να αναγνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης Να την υιοθετήσουν ως στάση στην καθηµερινή του ζωή Να ευαισθητοποιηθούν γενικότερα απέναντι στο πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος Να συνειδητοποιήσουν πως οι ίδιοι οι µαθητές µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος Να προβληµατιστούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος Να εκδηλώσουν θετική διάθεση απέναντι στους ηλεκτρονικού υπολογιστές Να µάθουν την αξία της οµαδικότητας και της κοινής προσπάθειας Κατηγορία λογισµικού συνδυασµός κατηγοριών λογισµικού Βασικό εργαλείο για τον εντοπισµό των γνώσεων που διαθέτουν οι µαθητές σχετικά µε την ανακύκλωση αποτελεί η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη µέσω του λογισµικού kidpsiration που είναι κατάλληλο για τις µικρές ηλικίες. Αποτελεί ένα

4 εποικοδοµιστικό εργαλείο που αξιοποιεί τις πρότερες γνώσεις του µαθητή και ανήκει στα λογισµικού ανοικτού τύπου. Οπτικοποιεί τις σχέσεις ανάµεσα σε διάφορες έννοιες, κάνει συσχετισµούς και συγκρίσεις. Μέσω της µοντελοποίησης οδηγεί στο µετασχηµατισµό των ιδεών, ενώ αναπτύσσει και την κριτική σκέψη. Αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο για την οικοδόµηση γνώσεων και για την ανακασκευή και την ανίχνευση πρότερων αντιλήψεων. Το λογισµικό Μελέτης Περιβάλλοντος Α- τάξη είναι λογισµικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο οποίο οι µαθητές έχουν την επιλογή να αναζητήσουν πληροφορίες και να ενηµερωθούν πάνω σε τέσσερις θεµατικές ενότητες: 1. Αναλαµβάνουµε δράση που έχει σχέση µε το περιβάλλον, 2. Ασφάλεια στους δρόµους, που αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή, 3. Μηχανές-Επικονωνία-Ενηµέρωση, που αναφέρεται κυρίως στους τρόπους επικοινωνίας άλλοτε και τώρα και 4. Ταξίδια στο χρόνο που αφορά τις τέσσερις εποχές, την ώρα, τον κύκλο της ζωής. Στην πρώτη ενότητα υπάρχει η υποενότητα «Ενδιαφέροµαστε για το περιβάλλον» που άπτεται του θέµατος της ανακύκλωσης. Το πρόγραµµα παρουσίασης Power Point είναι ένα υπερµεσικό και πολυµεσικό εργαλείο που αναπτύσσει τις ικανότητες διαχείρισης έργου, οργάνωσης και σχεδιασµού της πληροφορίας, ενώ καλλιεργεί και τις δεξιότητες συλλογισµού και παρουσίασης. Βοηθά τον πολλαπλό τρόπο αναπαράστασης της µάθησης, ενδυναµώνοντας έτσι και διευκολύνοντας την κατάκτηση της γνώσης από τους µαθητές. Το Hot Potatoes είναι λογισµικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης που επιτρέπει τη δηµιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξων, αντιστοίχισης, ταξινόµησης και συµπλήρωσης κενών. Τέλος, το διαδίκτυο προτείνεται για την κριτική επεξεργασία της πληροφορίας µέσω της καθοδηγούµενης διερεύνησης-ανακάλυψης. Βέβαια οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει πρώτα να ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό, να βρίσκονται συνήθως µέσα στο φάκελο του µαθήµατος ως έτοιµες συντοµεύσεις ώστε να είναι απαλλαγµένοι από αναλήθειες, διαστρεβλώσεις, να έχουν συνέπεια στους όρους και στα σύµβολα, να είναι επιστηµονικά όρθοι και να µην ενισχύουν κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις. ιάρκεια Το σενάριο είναι διάρκειας 2-3 ωρών Οργάνωση τάξης-απαιτούµενη Υλικοτεχνική υποδοµή Το σενάριο λαµβάνει χώρα στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου, µε τους µαθητές χωρισµένους σε οµάδες των 2-3 ατόµων µπροστά από σταθµούς εργασίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές), όπου θα είναι εκ των προτέρων εγκαταστηµένα και ελεγµένα για τη λειτουργικότητά τους τα λογισµικά kidspiration, Hot Potatoes, το

5 λογισµικό Μελέτη Περιβάλλοντος Α- του Π.Ι., το Power Point, ενώ θα υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές και η δυνατότητα σύνδεσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Πρέπει ακόµη να υπάρχει βιντεοπροβολέας και οθόνη προβολής για την προβολή των εργασιών των µαθητών. Οι µαθητές συµβουλεύονται συνεχώς και το βιβλίο του µαθητή και το τετράδιο ασκήσεων που τους έχει παράσχει το Υπουργείο Παιδείας. Η διδασκαλία του θέµατος και η όλη ενασχόληση µε το προτεινόµενο σενάριο γίνεται µέσω της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρασης, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν, να ανταλλάσσουν ιδέες, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις και να τις ελέγχουν. Το περιβάλλον µάθησης γίνεται υποστηρικτικό και ο δάσκαλος αναλαµβάνει το ρόλο του εµψυχωτή, συνεργάτη και διευκολυντή της γνώσης. οµαδοσυνεργατικής µεθόδου. Περιγραφή και αιτιολόγηση σεναρίου Το σενάριο απαιτεί να κατανοήσουν οι µαθητές την όλη διαδικασία της ανακύκλωσης και γενικότερα να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να ζουν ως παιδιά σήµερα και ως ενεργοί ευαισθητοποιηµένοι πολίτες αύριο. Για να συνειδητοποιήσουν αυτήν την ανάγκη και για να κατακτήσουν πλήρως τη διαδικασία της ανακύκλωσης απαιτείται βιωµατική µάθηση που δεν προσφέρεται µέσα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Άλλωστε, τα παιδιά αυτής της ηλικίας βρίσκονται στο στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών κατά τον Piaget, γεγονός που σηµαίνει πως δυσκολεύονται να διακρίνουν το συγκεκριµένο από το αφηρηµένο, να αντιληφθούν αφηρηµένες έννοιες χωρίς τη χρήση συγκεκριµένων αντικειµένων. Γι αυτό πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία, που δεν καλύπτει την ανάγκη συγκεκριµενοποίησης, απαιτείται η χρήση των προτεινόµενων λογισµικών ώστε οι µαθητές να ισχυροποιήσουν την εσωτερική αναπαράσταση της εξωτερικής πραγµατικότητας (εδώ τη διαδικασία της ανακύκλωσης) και να κατανοήσουν δυσνόητες έννοιες, αφού µε τη χρήση λογισµικών υπάρχει η ευκαιρία της πολλαπλής αναπαράστασης, της ενεργητικής συµµετοχής, της δηµιουργικής διερεύνησης και ανακάλυψης, της αναζήτησης πληροφοριών και της κριτικής τους στο διαδίκτυο και της ελεύθερης έκφρασης και αυτενέργειας των µαθητών µέσα από οµαδικές δραστηριότητες. Το προτεινόµενο σενάριο στηρίζεται στον εποικοδοµιτισµό και στην κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky. ίνει σηµασία στο µαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο επικρατεί η συνεργατική µάθηση και η δηµιουργική σκέψη. Το σενάριο ακολουθεί τη δοµή των δύο φύλλων εργασίας που έχουν κατασκευαστεί από το δάσκαλο για την κατάκτηση της συγκεκριµένης γνώσης, δηλαδή της ανακύκλωσης και την ενασχόληση των µαθητών µε αυτήν ώστε να

6 ευαισθητοποιηθούν και να ανταποκριθούν στην περιβάλλοντος. ανάγκη προστασίας του Φύλλα εργασίας Το σενάριο περιλαµβάνει δύο φύλλα εργασίας από τα οποία ενδεικτικά παρατίθεται το ένα. Φύλλο εργασίας Όνοµα µαθητή 1. Άνοιξε το λογισµικό του Μελέτης Περιβάλλοντος Α- του Π.Ι. που είναι εγκαταστηµένο στην οθόνη του υπολογιστή σου και πάτησε το εικονίδιο µε τίτλο «Αναλαµβάνουµε ράση». Πάτησε επάνω στην ενότητα Ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον σκουπίδια υπάρχουν λύσεις. Ενηµερώσου για το θέµα της ανακύκλωσης και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ανέφερε τρια υλικά που µπορούν να ακακυκλωθούν Υπάρχει κάδος ανακύκλωσης στη γειτονιά σου. Αν ναι, πόσο µακριά από το σπίτι σου:... Κοντά σε ποια µέρη θα πρότεινες να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης; Μπορείς να αναφέρεις τρία τέτοια µέρη; Άνοιξε το φάκελλο του µαθήµατος «Ανακύκλωση» και πάτησε επάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα βρεις εργασίες άλλων µαθητών του ηµοτικού σχετικά µε την ανακύκλωση. ιάβασε κάποιες µαζί µε την οµάδα σου και αποφασίστε τι θέλετε εσείς να γίνει σχετικά µε την ανακύκλωση ώστε να φροντίσετε καλύτερα το τοπικό περιβάλλον στο οποίο ζείτε. Στον τόπο µας..

7 . 3. Γράψτε τρεις προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στo περιβάλλον του λογισµικού Power Point και µετά προβάλλετε τες στην οθόνη ώστε να τις συζητήσετε µε τις άλλες οµάδες της τάξης σας Πηγαίνετε στο περιβάλλον του λογισµικού Hot Potatoes και συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που σας δίνονται. Η ανακύκλωση είναι µια διαδικασία που..εφηµερίδες, περιοδικά σε που µπορεί και πάλι να (χαρτί, µετατρέπει, χρησιµοποιηθεί) Αξιολόγηση σεναρίου- Πρόσθετες πληροφορίες Το θέµα προσφέρεται για διαθεµατική δραστηριότητα που εντάσσεται στη κυρίως στην Μελέτη Περιβάλλοντος αλλά και στην Γλώσσα, τη θεατρική Αγωγή και τα Εικαστικά. Μπορεί να ασχοληθεί η τάξη από λίγες ώρες έως και εβδοµάδες, επεκτείνοντάς το σε άλλες πηγές της γης που κοντεύουν να στερέψουν. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσκεψη σε χώρο ανακύκλωσης χαρτιού και να παρατηρήσουν από κοντά οι µαθητές την όλη διαδικασία που την έχουν µάθει µέσα στην τάξη. Παρατήρηση: το σενάριο µπορεί να σχεδιαστεί µε τη χρήση κάποιου ή κάποιων από τα παρακάτω, που εσείς θεωρείτε κατάλληλο/α για την περίσταση: Α) ιαδίκτυο (ανίχνευση πληροφοριών / online δραστηριότητες) Β) λογισµικό ανάπτυξης δηµιουργικότητας και ζωγραφικής (αποτύπωση ιδεών / έκθεση υλικού) Γ) Λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (ανίχνευση ιδεών / ανάπτυξη θέµατοςεξακτίνωση / οµαδοποιήση / ταξινόµηση) ) Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (ανίχνευση / παρουσίαση υλικού) και λογισµικά οπτικοποίησης Ε) Λογισµικά γενικής χρήσης, όπως επεξεργασία κειµένου, λογιστικό φύλλο, λογισµικό παρουσίασης, κλπ. (π.χ. παραγωγή γραπτού λόγους, πίνακες διπλής εισόδου, κατασκευή παρουσίασης) ΣΤ) λογισµικά κλειστού τύπου

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;»

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ακούω για πόλεμο

Όπου ακούω για πόλεμο Όπου ακούω για πόλεμο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννα Πασταρματζή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) ΣΧΟΛΕΙΟ 4 Ο Γυμνάσιο Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος Σπάρτη, 29/5/2015 Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα