«ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp. 58-82"

Transcript

1 «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Υπό Μαρίας Παππά*, Ιωάννη Θανόπουλου** *Ευρωπαϊκό Μ.Π.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά "Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά Abstract IMPROVING QUALITY IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS OF THE EVALUATION CRITERIA OF THE EFFECTIVE UNIVERSITY PROFESSOR The evaluation and continuous improvement of the quality of teaching and learning within a university setting has been always a major concern of the accreditation agencies. The purpose of this study is to examine the importance of the criteria of the effective university professor based on student-originating variables (gender, student status). In order to achieve our purpose students' perceptions of the «ideal teacher» were studied and an appropriate instrument was constructed measuring the importance of 42 criteria of teaching effectiveness. The data were collected from a sample of 289 management undergraduate and postgraduate students, who were asked to rate criteria of teacher effectiveness based on the student's rating (importance) in academic education. In many instances different criteria are supported by undergraduate versus postgraduate students and by male versus female students. Περίληψη Η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα θέμα διαρκούς ενδιαφέροντος. Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει εάν παράγοντες όπως το φύλο και το επίπεδο σπουδών των φοιτητών επηρεάζουν το βαθμό σημαντικότητας των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου να συγκριθούν οι αντιλήψεις των φοιτητών για τον ιδανι-

2 59 κό καθηγητή, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μετρούσε τη σημαντικότητα 42 κριτηρίων. Η ανάλυση έγινε σε δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από 289 φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου), στους οποίους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τα κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σε 9 κριτήρια παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σε 19 κριτήρια μεταξύ φοιτητριών και φοιτητών. 1. Εισαγωγή Οι έννοιες «ποιότητα», «αποτελεσματικότητα», «διασφάλιση ποιότητας», «κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης» κατέχουν κεντρική θέση στον εκπαιδευτικό λόγο της δεκαετίας του '90 (Δούκας, 1999, σελ. 172). Αλλά και μετά την άνοιξη του 2004, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διερευνά τρόπους για να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο αξιολόγησης των διδακτικών και ερευνητικών υπηρεσιών των πανεπιστημίων (university teachingresearch-service evaluations). Οι παραπάνω έννοιες προέρχονται από την προσπάθεια διασύνδεσης και εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) θεωρείται ένα σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης και περιλαμβάνει την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τις αποτελεσματικότερες ή ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες (Ζαβλανός, 1998, σελ. 398). Όσον αφορά τις αρχές της ΔΟΠ αυτές είναι 1. ικανοποίηση των βαθύτερων αναγκών των πελατών, 2. συμμετοχή όλων, και 3. συνεχής βελτίωση (Seymour, 1992, Evans, Lindsay, 2002, σελ. 17). Η φιλοσοφία της ΔΟΠ προέρχεται από το χώρο της οικονομίας και συνδέεται με το στόχο της αύξησης της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων. Η επίδρασή της επεκτείνεται και στον εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο μπορεί να διαμορφώσει στρατηγικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ωστόσο πολλές είναι οι απόψεις για τη δυνατότητα εφαρμογής της ΔΟΠ στην ανώτατη εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η διαμάχη μεταξύ των θεωρητικών έχει καλύψει θέματα όπως:

3 60 τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας (McGettrick, Dunnett, Harvey, 1997, σελ , Peterson, Kovel-Jarboe, Schwartz, 1997, σελ ), τη δυνατότητα εφαρμογής ΔΟΠ στην αίθουσα διδασκαλίας (Wiklund, Sandvik, 1999, σελ , Hansen, Jackson, 1996, σελ , Stern, Tseng, 1993, σελ ), το πανεπιστήμιο ως μαθησιακό οργανισμό που διευκολύνει τη ΔΟΠ (Meade, 1995, σελ ) και τις εξωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας (Harvey, 2002, σελ. 6-22). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως η έλλειψη μεθόδων διδασκαλίας, η ύπαρξη προγραμμάτων σπουδών που δεν ακολουθούν την εποχή τους, το υψηλό κόστος, και η κακή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών (Engelkemeyer, 1993, σελ ). Μελετώντας τις αρχές της ΔΟΠ αποκαλύπτονται τα εξής σημεία σύγκλισης με τις αξίες και τις ανάγκες των πανεπιστημίων 1. η έμφαση που δίνει η ΔΟΠ στο ανθρώπινο δυναμικό συμφωνεί με τις ανθρωποκεντρικές αξίες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 2. η ΔΟΠ τονίζει την ανάγκη να υπάρχει αντιστοιχία των αναγκών του πελάτη με τις ιδιότητες των προϊόντων, όπως και τα πανεπιστήμια προσπαθούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα διδασκαλίας τους για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των φοιτητών, 3. η ΔΟΠ καλύπτει τον τομέα των υπηρεσιών (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πανεπιστήμια), ο οποίος διαφέρει από τον τομέα της παραγωγής (προϊόντα), 4. η ΔΟΠ μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των δαπανών των πανεπιστημίων, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bolton, 1995, σελ. 13). Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει διάφορες μελέτες που περιγράφουν τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να εφαρμόσουν τις αρχές της ΔΟΠ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι λόγοι

4 61 που οδήγησαν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η βελτίωση της εξωτερικής εικόνας, η οποία οφείλεται στη σαφή εσωτερική πολιτική, στην καλύτερη προσέγγιση του πελάτη (ικανοποίηση των προσδοκιών του), και στο αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ, η αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση, με ικανότερη ανώτατη διοίκηση, περισσότερο ικανοποιημένο προσωπικό και καλύτερη εσωτερική επικοινωνία, η αύξηση του επαγγελματισμού σε υπηρεσίες που δεν αφορούν την εκπαίδευση, όπως οι εγγραφές των φοιτητών ή γενικότερα οι διοικητικές υπηρεσίες, η αύξηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων (μέθοδοι διδασκαλίας, πρόγραμμα σπουδών, κ.λπ.) (Τσιότρα, 2002, σελ. 387). Με την προσπάθεια εισαγωγής της ΔΟΠ στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα και στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικότερα, επιδιώκεται η μετατροπή του ισχύοντος συστήματος διδασκαλίας και αξιολόγησης σε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης και μάθησης. «Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι προσθέτει μεγάλη αξία στις διαδικασίες, έτσι ώστε «όσα» κερδίζει κανείς σε μάθηση να είναι περισσότερα από «όσα» καταθέτει σε χρήμα, μόχθο και χρόνο για την απόκτησή της» (Ζαβλανός, 2003, σελ. 33). Στο παρόν άρθρο τονίζεται η σημασία της ποιότητας στη διδασκαλία μέσω της αξιολόγησης των καθηγητών από τους φοιτητές, καθώς η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα και ένα εργαλείο για τη φροντίδα της. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται κατά πόσο τα αναγκαία κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων φοιτητών «προσόντα» ενός καθηγητή πανεπιστημίου, διαφέρουν αφενός μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και αφετέρου μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών. Στην ενότητα 2 γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, και πιο συγκεκριμένα αναλύεται η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην πράξη, η σημασία της αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προηγούμενες ερευνητικές αναφορές. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας (ερευνητικές υποθέσεις, πληθυσμιακό πεδίο, ερευνητικό μέσο) και τέλος, στην ενότητα 4 αναφέρονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας.

5 62 2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2.1 Η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Πράξη Η σύνδεση της ποιότητας με την αξιολόγηση της διδασκαλίας αποτελεί μια κεντρική τάση στο διεθνή χώρο. Η αρχή έγινε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ο οποίος επεξεργάσθηκε σχέδια ποιοτικής αξιολόγησης. Στη δεκαετία του '90 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εισήγαγε την πολιτική αυτή ως αυτόνομη εκπαιδευτική δράση πρώτα στην ανώτατη εκπαίδευση μετά από εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ (1994), και αργότερα στη σχολική εκπαίδευση με την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης από το έτος Η ανάπτυξη των δράσεων αυτών στηρίζεται στο άρθρο 126 της Συνθήκης της ΕΕ (1993), σχετικά με την επιδίωξη της ποιότητας της εκπαίδευσης η οποία στον ευρωπαϊκό λόγο είναι συνδεδεμένη με την αξιολόγηση (Δούκας, 1997). Πιο συγκεκριμένα, από το 1984, πολλές από τις χώρες της ΕΕ, έχουν εισαγάγει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μια συστηματική διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Στη δεκαετία του '90, η έμφαση δόθηκε στο να απομακρύνουν την αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ενώ η αυτοαξιολόγηση είναι ακόμα μια πολύ σημαντική παράμετρος της αξιολόγησης της ποιότητας, το όλο σύστημα αναπτύχθηκε με την ενσωμάτωση και της συγκριτικής αξιολόγησης σε μια εθνική ή δι-ιδρυματική βάση. Αρκετές χώρες εγκατέστησαν έναν κεντρικό φορέα καθοδήγησης για να συντονίζει, να επιβλέπει και να παρακολουθεί αυτές τις δραστηριότητες. Στην πλειοψηφία τους οι χώρες γνωστοποιούν δημόσια τις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ μια μειοψηφία τις υποβάλλει στο αρμόδιο Υπουργείο (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία) ή στο υπεύθυνο όργανο (π.χ. Αυστρία στη Σύνοδο των Πρυτάνεων). Ενώ στην πλειοψηφία τους, αυτοί οι φορείς δεν ανήκουν στα Υπουργεία, διαθέτουν γενικά συνδετικούς κρίκους με αυτά, που επιτρέπουν την κυβερνητική καθοδήγηση μέσα από τη θέσπιση προδιαγραφών/κριτηρίων για την ανώτατη εκπαίδευση. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Η ιδρυματική αξιολόγηση αντιμετωπίζει την ανώτατη εκπαίδευση ως όλο (τη διδασκαλία, το μαθησιακό περιβάλλον και τη διαχείρισή της). Στις περισσότερες χώρες το ίδρυμα αξιολογείται αρχικά μέσα από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης σε συνδυασμό με την εξωτερική αποτίμηση των ισοτίμων (ομά-

6 63 δα εμπειρογνωμόνων). Σε ορισμένες χώρες η εξωτερική αξιολόγηση περιορίζεται στο να επιβεβαιώσει ότι τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης της ποιότητας είναι αποτελεσματικά, σε άλλες πάλι συμπεριλαμβάνει μια λεπτομερειακή επιθεώρηση της όλης λειτουργίας του ιδρύματος. Πολύ συχνά γίνονται συγκρίσεις διαφορετικών ιδρυμάτων μέσα στην ίδια χώρα (Ρηγάτου, 2002, σελ ). Ευρύτερη είναι η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται ως το σύνολο επιμέρους συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που αποβλέπουν στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των εκπαιδευομένων, του αναλυτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού συστήματος (Ματσαγγούρας, 2001, σελ. 304). Ο ορισμός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αναφέρει ότι: «αξιολόγηση σημαίνει μια διαρκή διαδικασία ανάλυσης του συστήματος διδασκαλίας, η οποία ενισχύει τη λειτουργικότητά του και τη δυνατότητα της διαρκούς αναθεώρησής του» (Γιοκαρίνη, 1996, σελ. 166). Μια κοινή μέθοδος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα κοινά σημεία 1. αυτονομία και ανεξαρτησία των διαδικασιών, όσον αφορά τις διαδικασίες και τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας, από τις κυβερνήσεις και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 2. συνεχή αυτοαξιολόγηση, 3. περιοδική εξωτερική αξιολόγηση και επισκέψεις από μια ομάδα ισοτίμων, και 4. δημοσίευση έκθεσης, καθώς αν δεν κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, δεν αξιοποιείται πλήρως ο ανατροφοδοτικός της ρόλος (Ρηγάτου, 2002, σελ ). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που δόθηκαν το Νοέμβριο του 1994 από το Erasmus Bureau για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα βασικά σημεία προς έλεγχο των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης είναι 1. το θεσμικό πλαίσιο, 2. οι στόχοι και οι επιδιώξεις, 3. το πρόγραμμα,

7 64 4. οι φοιτητές, 5. το προσωπικό και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 6. η υλικοτεχνική υποδομή, 7. η διαχείριση της ποιότητας, 8. οι εξωτερικές σχέσεις, 9. τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και 10. η ανάλυση δεδομένων (με πενταετή εξέλιξη) (Ρηγάτου, 2002, σελ ). Στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα (1995) αναφέρονται τα εξής «Στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Θα μπορούσε να γίνει περιορισμένη χρήση δεικτών απόδοσης στην έρευνα και στη διδασκαλία. Οι δείκτες αυτοί όμως θα έπαιζαν τον ρόλο βοηθητικών εργαλείων και όχι αυτοσκοπού. Επίσης θα μπορούσαν οι καθηγητές να αξιολογήσουν την διδασκαλία τους, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει 1. ενδελεχής εξέταση της εκπαιδευτικής ύλης που υπάρχει για κάθε μάθημα. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να σεβαστεί την ελευθερία στην ερμηνεία και να αφορά μόνο την ποιότητα της δομής και των χρησιμοποιούμενων υλικών. 2. εξέταση των διαδικασιών αξιολόγησης, με συντονισμό από τρίτους, 3. παρακολούθηση μαθήματος από συναδέλφους καθηγητές σε περιορισμένο βαθμό, 4. αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές, 5. αξιολόγηση των πελατών από τρίτους (π.χ. βασικούς εργοδότες). Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ειδικό κέντρο αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα είναι αυτόνομο, θα παρέχει συμβουλές για μεθόδους αξιολόγησης και θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και ισότητα των τρόπων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από το σύστημα.» Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητα το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς του, θεωρείται βασική προτεραιότητα σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα η επιτυχία του εκπαιδευτικού στο ρόλο του προδιαγράφει την επιτυχία της όλης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

8 Αξιολόγηση του Διδακτικού Προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γι' αυτό και πρέπει να επανεξεταστεί η αξιολόγηση των ιδίων των εκπαιδευτικών. Στο θέμα όμως της αξιολόγησης του διδάσκοντος δεν υπάρχει ομοφωνία. Πολλοί έχουν σοβαρούς ενδοιασμούς αναφορικά με τη σκοπιμότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελούσε πάντα και συνεχίζει να αποτελεί μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις αξιολόγησης. Είναι γενικά αποδεκτό πως όταν η αξιολόγηση αφορά πρόσωπα τότε η απόλυτη αντικειμενικότητα είναι ενδεχόμενα ανέφικτη. Έτσι, ο υπάρχων σχεδιασμός και η οργάνωση του όλου εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο οποίον είναι ενταγμένος ο υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικός, καθώς και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και διδακτικές μέθοδοι, που αυτό χρησιμοποιεί και πιθανώς έχει επιβάλει στον εκπαιδευτικό, η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, η επάρκεια εποπτικών μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής και γενικά η υποστήριξη του κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, είναι συνδεδεμένα με την αξιολόγηση αυτή (Δημητρόπουλος, 1999, σελ ). Είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού δεν υφίσταται, τουλάχιστον για όλους τους διδάσκοντες της πανεπιστημιακής μονάδας. Θα βοηθούσε έτσι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και η σταδιακή τελειοποίηση ενός εργαλείου αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, με άμεσο και μοναδικό ίσως σκοπό την αυτοβελτίωσή τους με παράλληλη ανάπτυξη της επιστημονικής και διδακτικής τους επάρκειας, μέσα βέβαια από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Γι' αυτό θεωρείται επιβεβλημένη η δημιουργία ενός μηχανισμού συλλογής πληροφοριών, ο οποίος θα δίνει στοιχεία σχετικά με την εικόνα που έχουν οι φοιτητές για τους διδάσκοντες, δηλαδή για τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τις σχέσεις τους με τους διδάσκοντες, το επίπεδο συνεργασίας μαζί τους, κ.λπ. Ίσως θα ήταν θεμιτή η δημιουργία κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων με τα οποία θα διερευνάται η πιθανή αυτοεικόνα τους, ως μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού με άμεσο στόχο τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτορρύθμιση και αυτοβελτίωσή τους, αναφορικά με:

9 66 τις σχέσεις τους με τους φοιτητές, το επίπεδο συνεργασίας με τους φοιτητές, την άποψη τους για τη αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, τις σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων του τμήματος, το επίπεδο συνεργατικότητας που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους, αν οι σχέσεις τους επεκτείνονται και έξω από το χώρο του πανεπιστημίου, αν οι αποφάσεις που αφορούν τα διάφορα τμήματα λαμβάνονται μέσα σε θετικό κλίμα, τις σχέσεις τους με το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τη συνοπτική παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις δημοσιεύσεις τους σε επιστημονικά περιοδικά, τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σε ερευνητικές δραστηριότητες και το συγγραφικό τους έργο κ.λπ. (Ρηγάτου, 2002, σελ ) 2.3 Προηγούμενες Ερευνητικές Αναφορές για τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Αποτελεσματικού Καθηγητή Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να διατυπωθούν τα κριτήρια του ιδανικού καθηγητή. Ο Campbell έχοντας μελετήσει πολλά κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών έγραψε «Αυτοί οι κατάλογοι είναι ατέλειωτοι, πραγματικά κουραστικοί αλλά και χρήσιμοι ως ένα βαθμό. Από αυτή την πελώρια, αν και ούτε κατά διάνοια εξαντλητική παράθεση αναλύσεων, είναι δυνατό να εντοπιστούν τρεις διακριτές, σημαντικές ομάδες ικανοτήτων, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον ιδανικό δάσκαλο και οι οποίες μπορούν να εκληφθούν ως καθολικοί στόχοι της εκπαίδευσης. Η πρώτη είναι η πεποίθηση που έχει μέσα του ο εκπαιδευτής για τη δυνατότητα ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, καθώς και μια ισχυρή αφοσίωση στην εκπαίδευση, η οποία εκδηλώνεται με την επέκταση της δικής του εκπαίδευσης. Η προθυμία να αποδέχεται τις ιδέες των άλλων, η ενθάρρυνση της ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης είναι θεμελιώδης, όπως είναι και η δυναμική -και όχι στατική- θεώρηση του πεδίου της εκπαίδευσης. Η δεύτερη είναι να διαθέτει ορισμένες ικανότητες -γραφής και ομιλίας, βέβαια- αλλά και την ικανότητα να συντονίζει ομάδες αποτελεσματικά, να διευθύνει πολύπλοκες διοικητικές δραστηριότητες και να έχει ταλέντο στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Τέλος, ο εκπαιδευτής πρέπει να κατανοεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, τα κίνητρά τους για μάθηση, τα χαρακτηριστικά της κοινότητάς τους και τη δομή της. Βασικό στοιχείο πίσω από όλα αυτά είναι η

10 67 κατανόηση του εαυτού του θεμελιωμένη σε μια προσωπική φιλοσοφία που δίνει συνοχή στις πράξεις του» (Campbell, 1977, σελ. 58). Ο Tough υποστηρίζει ότι ο ιδανικός εκπαιδευτής (ενηλίκων) πρέπει να «είναι ζεστός, μπορεί να αγαπάει, πιστεύει στην ικανότητα του εκπαιδευομένου, είναι πάντα έτοιμος να μπει σε πραγματικό διάλογο με τον εκπαιδευόμενο, έχει ισχυρό κίνητρο για να προσφέρει βοήθεια, είναι μια ανοικτή και αναπτυσσόμενη προσωπικότητα» (Tough, 1979, σελ ). Οι Gibbs και Durbridge ζήτησαν από εκπαιδευτές/συμβούλους πλήρους απασχόλησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο να παρουσιάσουν τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών/συμβούλων μερικής απασχόλησης. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ομαδοποιήθηκαν ως εξής γνώση του αντικειμένου, ικανότητα χειρισμού του αντικειμένου, γενικές ικανότητες διδασκαλίας, ικανότητες συντονισμού της τάξης, ικανότητες επικοινωνίας, κοινωνικές ικανότητες, ακαδημαϊκή καταλληλότητα, υπευθυνότητα στην εργασία, διοικητική ικανότητα, ενδιαφέρον στυλ, συστηματικότητα, ικανότητα κατανόησης, ανεπίσημο/ευέλικτο στιλ. Διαπιστώθηκε ότι στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο δίνεται περισσότερη έμφαση στις διδακτικές ικανότητες του εκπαιδευτικού παρά στο ρόλο του ως εμψυχωτή της μάθησης (Gibbs, Durbridge, 1976, σελ. 7-22). Οι Mocker και Noble προσπάθησαν να διαμορφώσουν έναν πλήρη κατάλογο ικανοτήτων, αν και προειδοποιούν τους αναγνώστες τους ότι δεν εξαν-

11 68 τλεί το ζήτημα. Σύμφωνα με τις 24 ικανότητες που καταγράφουν, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να μπορεί να 1. επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενους, 2. αναπτύσσει αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας με τους εκπαιδευόμενους, 3. ενδυναμώνει τις θετικές τους διαθέσεις, 4. δημιουργεί κλίμα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, 5. δημιουργεί θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού, 6. προσαρμόζει το ρυθμό της μάθησης στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, 7. προσαρμόζει τη διδασκαλία στα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευομένου ξεχωριστά (εξατομικευμένη μάθηση) και στα χαρακτηριστικά της ομάδας, 8. αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και στην εκπαίδευση ενηλίκων, 9. οργανώνει συνθήκες εκπαίδευσης που να αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων, 10. ενισχύει το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 11. προσαρμόζει το πρόγραμμα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, 12. διαμορφώνει την αίθουσα διδασκαλίας έτσι, ώστε να δημιουργείται άνετο μαθησιακό περιβάλλον, 13. αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευομένων, 14. προσαρμόζει τη μάθηση στο επίπεδό τους, 15. συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει τα βασικά σημεία κάθε. μαθήματος, 16. συμμετέχει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του έργου του, 17. δίνει στους εκπαιδευόμενους συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους, 18. επικεντρώνεται στις θεματικές περιοχές που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, 19. συντονίζει και επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 20. γνωρίζει και εφαρμόζει τις αρχές μάθησης ενηλίκων, 21. δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή του για καινοτομία και πειραματισμό, προσεγγίζοντας με νέους τρόπους τα αντικείμενα, 22. παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να μελετούν μόνοι τους,

12 αξιοποιεί τις γνώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που έχουν διαμορφώσει άλλοι εκπαιδευτές, 24. συνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με τις εμπειρίες και τη προηγούμενη γνώση των εκπαιδευομένων (Mocker, Noble, 1981, σελ ). Αν και η κατηγοριοποίηση αυτή μοιάζει πλήρης, με μια πιο προσεκτική εξέταση φαίνεται ότι υπάρχουν σημεία με τα οποία ορισμένοι εκπαιδευτές θα διαφωνούσαν. Αυτό ωστόσο θα συνέβαινε με κάθε παρόμοιο κατάλογο, όσο μεγάλος και αν ήταν. Οι αξίες του δημιουργού ενός τέτοιου ευρετηρίου πάντα αντικατοπτρίζονται σε αυτό. Αν συγκεντρώνονταν πολλές τέτοιες κατηγοριοποιήσεις, θα μπορούσε να βγει ένα απόσταγμα κοινών σημείων το οποίο να αποτελέσει μια βάση, αλλά χωρίς μια συμφωνημένη θεωρητική οπτική αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλους (Jarvis, 2003). Αλλά και σε πιο πρόσφατες έρευνες, όπως των Pozo-Munoz, Rebolloso- Pacheco και Fernandez-Ramirez (2000, σελ ), γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του ιδανικού καθηγητή λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των φοιτητών. Πολλές έρευνες γίνονται και για να οριστεί η αποτελεσματική διδασκαλία (Abrami, d' Apollonia, Cohen, 1990, σελ , Good, McCaslin, 1992, σελ , Hativa, 1996, σελ , Murray et al, 1990, σελ ) καθώς και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που μπορεί να επηρεάζουν στον ορισμό της αποτελεσματικής διδασκαλίας (McKeachie, 1990, σελ ). Οι φοιτητές σε σύγκριση με τις φοιτήτριες δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού (Tatro, 1995, σελ , Basow, Silberg, 1987, σελ , Hancock, Shannon, Trentham, 1993, σελ ). Οι Basow και Silberg (1987) και Donaldson, Flannery και Ross-Gordon (1993) εντόπισαν διαφορές στην αξιολόγηση των καθηγητών ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και την ηλικία των φοιτητών. Παράλληλα, πλήθος πανεπιστημίων χρησιμοποιούν διάφορα ερωτηματολόγια στα οποία περιέχονται πολλά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά Student Evaluation of Learning and Teaching (SELT), University of Adelaide, Student Evaluation of Teaching, Australian National University Teaching Evaluation Questionnaire, Central Queensland University,

13 70 Teacher/Professor Questionnaire, University of Dubuque Student Evaluation of Teaching, Finders University, edu. au/teach/set/ Teaching Feedback Questionnaire Model Form, City University of Hong Kong Teacher Evaluation Questionnaire, Macquarie University, mq.edu.au/lern_tch/t_questo.htm Teaching Questionnaires, University of Michigan eande/tq/designtq.htm Student Evaluation of Teaching, University of Minnesota, umn.edu/fr/geninfo/policies/sets.html Student Evaluation of Teaching, University of Mississippi, edu/depts/provost/files/teach_eval3.pdf Student Evaluation of Instruction, Mount Royal College Teacher Evaluation, University of Nottingham Student Evaluation of Instruction, Ohio State University, ohio-state.edu/ourweb/tests/index.html#sei Mid-semester Teaching Feedback Questionnaire, University of Pennsylvania Feedback from Students, Queen University, Student Evaluation of Teaching, Spring Hill College, edu/ir/facultyeval/set_links.htm Student Teaching Evaluation Form, Indiana University, edu/teach_ed/ecsp/evaluation%20forms%20(html)/evaluations.htm Student Teaching Evaluation Form, College of St. Catherine, stkate.edu/offices/academic/education.nsf/pages/onlineform_ste Student Teaching Evaluation Form, Toledo University, education.utoledo. edu/ncatex/stu_teach_eval_forms.htm

14 71 Student Evaluation of Teaching, Tasmania University, utas.edu.au/setl/t_eval.html Teaching Questionnaire, University of Michigan. Εκτός όμως από ερωτηματολόγια, τα ίδια τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θεσπίσουν πρότυπα για το επάγγελμα του καθηγητή. Για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρονται τα California Standards for the Teaching Profession (www.ctc.ca.gov/reports/cstpreport.pdf) και το Student Teaching Evaluation Form (www.uic.edu/educ/cte). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς (και ιδιαίτερα ενηλίκων) δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον (Jarvis, 2003). 3. Μεθοδολογία Έρευνας 3.1 Ερευνητικές Υποθέσεις και Μεταβλητές της Έρευνας Με βάση την προβληματική που αναπτύχθηκε, στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευομένων/φοιτητών για τα κριτήρια αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή πανεπιστημίου. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εάν παράγοντες όπως το φύλο και το επίπεδο σπουδών των φοιτητών επηρεάζουν το βαθμό σημαντικότητας των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, με τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των καθηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την υιοθέτηση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη βελτίωση της απόδοσής τους. Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο σκοπός και το ερωτηματολόγιο της έρευνας, οδήγησαν στη διατύπωση των ακόλουθων υποθέσεων Υπόθεση 1: Το επίπεδο σπουδών δεν ασκεί καμία επίδραση στην αντίληψη των φοιτητών για τη σημαντικότητα των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή πανεπιστημίου. Υπόθεση 2: Το φύλο δεν ασκεί καμία επίδραση στην αντίληψη των φοιτητών για τη σημαντικότητα των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή πανεπιστημίου.

15 72 Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας εξετάζονται οι παρακάτω 42 μεταβλητές. Αξίζει να αναφερθεί, ότι «η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα» των καθηγητών, αν και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια αξιολόγησής του, δεν περιέχεται σε αυτή την λίστα, διότι δύσκολα αξιολογείται από τους φοιτητές.

16 Περιγραφή του Δείγματος Ο πληθυσμός της έρευνας, αυτό δηλαδή που ονομάζεται «πληθυσμιακό πεδίο» (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ ), αποτελείται από τους φοιτητές του τρίτου έτους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιλέχθηκαν οι τριτοετείς φοιτητές για την διεξαγωγή της έρευνας, διότι μπορούν να θεωρηθούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όσον αφορά την ικανότητά τους να διαμορφώνουν άποψη για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σε σχέση με τα άλλα έτη (πρωτοετείς και δευτεροετείς). Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο δείγμα έχει ικανοποιητική εμπειρία από το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να μεταφέρει την άποψή του. Ως δείγμα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα ώριμοι και η πολυετής παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα τους καθιστά έμπειρους. Το τελικό δείγμα περιελάμβανε 289 φοιτητές (σύνολο), από τους οποίους οι 130 ήταν προπτυχιακοί και οι 159 μεταπτυχιακοί φοιτητές και αντίστοιχα οι 135 ήταν άνδρες και οι 154 γυναίκες. 3.3 Μέσο Συλλογής των Δεδομένων Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την επαλήθευση των υποθέσεων δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο (χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές ερωτηματολόγια ξένων πανεπιστημίων καθώς και πλούσια βιβλιογραφία) που περιελάμβανε 42 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των κριτηρίων αξιολόγησης του αποτελεσματικού καθηγητή πανεπιστημίου, είναι κυρίως τακτικές κλίμακες (Φίλιας, 2000, σελ. 89), γιατί το ζητούμενο από την πηγή της αξιολόγησης (ερωτώμενοι εκπαιδευόμενοι) είναι η ιεράρχηση της αντίληψής τους απέναντι στον καθηγητή και στο εκπαιδευτικό υλικό (έτσι όπως η αντίληψη αυτή διατυπώνεται μέσα από το κριτήριο/μεταβλητή). Επομένως για την αξιολόγηση των κριτηρίων η κλίμακα διαμορφώθηκε ως εξής 1. Ασήμαντο κριτήριο. 2. Κριτήριο χαμηλής σημασίας. 3. Κριτήριο με κάποια σημασία. 4. Σημαντικό κριτήριο. 5. Πολύ σημαντικό κριτήριο.

17 74 Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα Statgraphics 4.0. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της σύγκρισης δύο δειγμάτων για να εκτιμηθεί η αλληλεπίδραση των κριτηρίων/μεταβλητών ανάλογα με το επίπεδο σπουδών ή φύλο. Παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των δειγμάτων και όχι των μέσων όρων, διότι δεν υπάρχει κανονικότητα και στα δυο δείγματα. Επισημαίνεται ότι η στατιστική σημαντικότητα σε 1%, 5%, 10% προκύπτει εάν p-value<0,01 ή 0,05 ή 0,10 αντίστοιχα. 4. Αποτελέσματα της Έρευνας 4.1 Σχέση Κριτηρίων/Μεταβλητών με το Επίπεδο Σπουδών του Φοιτητή Στα παρακάτω κριτήρια εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, επομένως το επίπεδο σπουδών ασκεί επίδραση ως προς αυτά (βλέπε Σχεδιαγράμματα 1 και 2). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αναγράφεται μια διάμεσος είναι κοινή και για τα δυο δείγματα, τότε όμως η διαφορά στη σημαντικότητα προκύπτει από τον μέσο βαθμό θέσης. αυτοαντίληψη του καθηγητή (κριτήριο 1), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς να έχει ο καθηγητής τους υψηλή πεποίθηση για τον εαυτό του (διάμεσος=4, ρ- value=0.0772). δυναμικότητα του καθηγητή (κριτήριο 4), διαπιστώθηκε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους μεταπτυχιακούς το χαρακτηριστικό της δυναμικότητας του καθηγητή τους κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος (διάμεσος=5, p-value=0.0085). εκμαίευση γνώσεων των φοιτητών και σύνδεση νέας με παλιά γνώση (κριτήριο 8), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς την ικανότητα του καθηγητή τους να εκμαιεύει τη γνώση αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και συνδέοντας τη νέα γνώση με την παλιά (διάμεσος προπτ.=4, διάμεσος μεταπτ. = 5, ρ- value=0.0890). συμβολή στην αυτοανάπτυξη των φοιτητών (κριτήριο 9), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς την ικανότητα του καθηγητή να βοηθά στην αυτοεκπαίδευση και αυτοανάπτυξη των εκπαιδευομένων (διάμεσος=4, p-value=0.0932). διαχείριση των ερωτήσεων (κριτήριο 17), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς την ικανότη-

18 75 τα του καθηγητή τους να διαχειρίζεται τις ερωτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο (διάμεσος=4, p-value=0.0525). αίσθημα εμπιστοσύνης (κριτήριο 22), διαπιστώθηκε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους μεταπτυχιακούς να χαρακτηρίζεται ο καθηγητής τους ως ζεστός, φιλικός, ανθρώπινος και δίκαιος (διάμεσος προπτ.=4.5, διάμεσος μεταπτ.=4, p-value=0.0183). Χρήση τεχνικών εμψύχωσης (κριτήριο 28), διαπιστώθηκε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους μεταπτυχιακούς ο καθηγητής τους να χρησιμοποιεί τεχνικές εμψύχωσης (όπως διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων, προσφυγή στη φαντασία, προσφυγή στην ομάδα) (διάμεσος -4, p-value=0.0831). προγραμματισμός κάθε μαθήματος (κριτήριο 32), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς ο καθηγητής τους να είναι προετοιμασμένος και οργανωμένος σε κάθε μάθημα (διάμεσος=5, p-value=0.0372). πρόσθετη βιβλιογραφία (κριτήριο 39), διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν πιο σημαντικό από τους προπτυχιακούς ο καθηγητής να τους παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία (οδηγοί για περαιτέρω μελέτη) (διάμεσος προπτ.=3, διάμεσος μεταπτ.=4, p-value=0.0005). Αντίθετα, για τα παρακάτω κριτήρια δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, επομένως το επίπεδο σπουδών δεν ασκεί επίδραση στα κριτήρια: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, Σχέση Κριτηρίων/Μεταβλητών με το Φύλο του Φοιτητή Στα παρακάτω κριτήρια παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των φοιτητών και φοιτητριών, επομένως το φύλο ασκεί επίδραση ως προς αυτά. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αναγράφεται μια διάμεσος είναι κοινή και για τα δυο δείγματα, τότε όμως η διαφορά στη σημαντικότητα προκύπτει από τον μέσο βαθμό θέσης. αυτοαντίληψη του καθηγητή (κριτήριο 1), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες το θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές (διάμεσος=4, p-value=0.0469). δυναμικότητα του καθηγητή (κριτήριο 4), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες το θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές (διάμεσος=5, p-value=0.0857). εκτενής γνώση του διδασκόμενου αντικειμένου (κριτήριο 6), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές ο καθηγητής

19 76 τους να έχει βαθιά/εκτενή γνώση στο διδασκόμενο αντικείμενο (επιστημονικό υπόβαθρο) (διάμεσος=5, p-value=0.0336). συμβολή στην αυτοανάπτυξη των φοιτητών (κριτήριο 9), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες το θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές (διάμεσος=4, ρ- value=0,0277). ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών (κριτήριο 10), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές τη χρήση διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών (διάμεσος=4, p-value=0.0016) προσαρμοστικότητα διδασκαλίας (κριτήριο 11), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις εκπαιδευτικές τάσεις (διάμεσος=4, p-value=0.0286). μεταδοτικότητα του καθηγητή (κριτήριο 15), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες το θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές (διάμεσος=5, p-value=0.0807). ικανότητα επικοινωνίας (κριτήριο 16), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή στην επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους (διάμεσος=5, p-value=0.0078). διαχείριση των ερωτήσεων (κριτήριο 17), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή τους να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις ερωτήσεις τους (διάμεσος=4, ρ- value=0.1007). χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών αλληλεπίδρασης (κριτήριο 18), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών οι οποίες βοηθούν στην αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων (διάμεσος ανδρών=4, διάμεσος γυναικών=5, p-value=0.0709). αίσθημα εμπιστοσύνης (κριτήριο 22), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές να χαρακτηρίζεται ο καθηγητής τους ζεστός, φιλικός, ανθρώπινος, και δίκαιος (διάμεσος ανδρών=4, διάμεσος γυναικών=4.5, p-value=0.0385). δεκτικότητα του καθηγητή (κριτήριο 27), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές το να είναι δεκτικός ο καθηγητής τους σε απόψεις διαφορετικές από τις δικές του (διάμεσος=4, p-value=0.0958). χρήση τεχνικών εμψύχωσης (κριτήριο 28), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες το θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές (διάμεσος=4, p-value=0,0748). ανατροφοδότηση φοιτητών (κριτήριο 29), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες

20 77 θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους (διάμεσος=4, p-value=0.0563). έμφαση στα σημαντικά σημεία (κριτήριο 30), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή να τονίζει τα σημαντικά σημεία του μαθήματος (π.χ. με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, με ανακεφαλαίωση, με περίληψη) (διάμεσος ανδρών=4, διάμεσος γυναικών=5, p-value=0.0114). ύπαρξη προδιαγραφών για τους φοιτητές (κριτήριο 34), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή να δημιουργεί τις κατάλληλες προδιαγραφές (standards) για τους φοιτητές (διάμεσος=4, p-value=0.0027). κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (ποσότητα) (κριτήριο 37), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή τους να δημιουργεί/επιλέγει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (για διδασκαλία) ως προς την ποσότητα (διάμεσος ανδρών-4, διάμεσος γυναικών=5, p-value=0.0045). έγκαιρη διανομή εκπαιδευτικού υλικού (κριτήριο 38), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή να διανέμει έγκαιρα το εκπαιδευτικό υλικό (διάμεσος ανδρών=4, διάμεσος γυναικών=5, p-value=0.0773). επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού (κριτήριο 40), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτήτριες θεωρούν πιο σημαντικό από τους φοιτητές την ικανότητα του καθηγητή να επεξηγεί το εκπαιδευτικό υλικό, (διάμεσος ανδρών=4, διάμεσος γυναικών=5, p-value=0.0000). Παρατηρείται λοιπόν ότι οι φοιτήτριες παρουσιάζονται πιο απαιτητικές σε διάφορα κριτήρια (βλέπε Σχεδιάγραμμα 3), όπως σε θέματα «Μεταδοτικότητας», «Εκτενούς γνώσης του διδασκομένου αντικειμένου», «Δυναμικότητας», «Ικανότητας επικοινωνίας», κ.λπ. Αντίθετα, το φύλο δεν ασκεί επίδραση στα κριτήρια: 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα Η μελέτη των πορισμάτων της έρευνας αυτής καθώς και οι θέσεις των ερευνητών που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία, κατευθύνουν στη διατύπωση των ακόλουθων προτάσεων για τη διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο:

21 78 1. Να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα ειδικές μελέτες για την ανάπτυξη μέσων/ εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των καθηγητών, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να βελτιώνονται. Έχοντας αυτή τη γνώση ο εκπαιδευτικός, θα μπορέσει να προγραμματίσει και να οργανώσει καλύτερα τις διορθωτικές του παρεμβάσεις, εκεί όπου απαιτούνται. 2. Να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ΔΟΠ μπορεί να ενσωματωθεί σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών όλων των παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων καθώς και συγγενών τμημάτων. 3. Η ολική ποιότητα να διερευνηθεί σε όλους τους τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και στην αξιολόγηση της διδασκαλίας. 4. Να διευρυνθεί η έρευνα για τις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, πέραν από τη συμβατική διδασκαλία, όπως η διδασκαλία βασισμένη σε υπολογιστή, ή διδασκαλία βασισμένη στο διαδίκτυο (υποστηρικτικά).

22

23

24 81 Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Γιοκαρίνη Κ. Ν. (1996), Η Εποπτεία και η Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου και του Διδάσκοντος, Εγχειρίδιο Σχολικού Συμβούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημητρόπουλος Ε. (1999), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρης. Δούκας Χ. (1997), Εκπαιδευτική Πολιτική και Εξουσία , Εκδόσεις Γρηγόρης. Δούκας Χ. (1999), Ποιότητα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Συνοπτική Ερευνητική Επισκόπηση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τεύχος 1 Ζαβλανός Μ. Μ. (1998), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Σταμούλης. Ζαβλανός Μ. Μ. (2003), Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Σταμούλης. Ματσαγγούρας Η. (2001), Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, Τόμος Δεύτερος, Στρατηγικές Διδασκαλίας: η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg. ΟΟΣΑ (1995), Έκθεση του ΟΟΣΑ για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρασκευόπουλος Ι. Ν. (1993), Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Τόμος Β, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ρηγάτου Ν. (2002), Κείμενα Παιδείας: Περνάνε και τα Πανεπιστήμια Εξετάσεις; Διασφάλιση Ποιότητας στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Ατραπός. Τσιότρα Γ. (2002), Βελτίωση Ποιότητας, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου. Φίλιας Β. (2000), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Δεύτερη Συμπληρωμένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Abrami P. C. dapollonia S. Cohen P. A. (1990), Validity of Student Ratings of Instruction: Wliat we know and what we do not, Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 2. Basow S. A. Silberg Ν. Τ. (1987), Student Evaluations of College Professors: Are female and male professors rated differently?, Journal of Educational Psychology, Vol. 79, No. 3. Bolton A. (1995), A Rose by any Other Name: TQM in Higher Education, Quality Assurance in Education, Vol. 3, No. 2. Campbell D. D. (1977), Adult Education as a Field of Study and Practice, Centre for Continuing Education, University of British Columbia. Donaldson J. F. Flannery D. Ross-Gordon J. (1993), A Triangulated Study Comparing Adult College Students' Perceptions of Effective Teaching witli those of Traditional Students, Continuing Higher Education Review, Vol. 57, No. 3. Engelkemeyer S. W. (1999), TQM in Higher Education, The Centre for Quality Management Journal, Vol. 2, No. 1. Evans J. R. Lindsay W. M. (2002), The Management and Control of Quality, Fifth Edition, South-Western Thomson Learning.

25 82 Gibbs G. Durbridge N. (1976), Characteristics of Open University Tutors (Part 2): Tutors in Action, Teaching at a Distance, Open University, Milton Keynes. Good T. McCaslin Μ. Μ. (1992), Teaching Effectiveness, in the Encyclopedia of Educational Research, Macmillan, New York. Hancock G. R. Shannon D. M. Trentham L. I. (1993), Student and Teacher Gender in Ratings of University Faculty: Results from Five Colleges of Study, Journal of Personnel Evaluation in Education, Vol. 6. Hansen W. L. Jackson M. (1996), Total Quality Improvement in the Classroom, Quality in Higher Education, Vol. 2, No. 3. Harvey L. (2002), The End of Quality?, Quality in Higher Education, Vol.8, No. 1, April. Hativa N. (1996), University Instructors' ratings profiles: Stability over Time, and Disciplinary Differences, Research in Higher Education, Vol. 37, No. 3. Jarvis P. (2003), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Μεταίχμιο. Meade P. (1995), Utilising the University as a Learning Organisation to Facilitate Quality Improvement, Quality in Higher Education, Vol. 1, No. 2. McGettrick A. Dunnett A. Harvey B. (1997), Continuous Quality Improvement in Higher Education, Quality in Higher Education. McKeachie W. J. (1990), Research on College Teaching: The Historical Background, Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 2. Mocker D. W. Noble E. (1981), Training Part-time Instructional Staff, Preparing Educators of Adults, S. Grabowski, Jossey Bass, San Francisco. Murray H. G. Rushton J. P. Paunonen S. Z. V. (1990), Teacher Personality Traits and Student Instructional Ratings in Six Types of University Courses, Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 2. Peterson S. L. Kovel-Jarboe P. Schwartz S. A. (1997), Quality Improvement in Higher Education: Implications for Student Retentions, Quality in Higher Education, Vol. 3, No. 2. Pozo-Munoz C. Rebolloso-Pacheco E. Fernandez-Ramirez B. (2000), The Ideal Teacher. Implications for student evaluation of teacher effectiveness, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 25, No. 3. Seymour D. T. (1992), On Q: Causing Quality in Higher Education, Macmillan. Stern B. L. Tseng D. P. (1993), US Business Schools' Reaction to the Total Quality Movement, Journal of Education for Business, Vol. 69. Tatro C. N. (1995), Gender Effects on Student Evaluations of Faculty, Journal of Research and Development in Education, Vol. 28, No. 3. Tough A. (1979), The Adult's Learning Projects, Second Edition, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto. Wiklund H. Sandvik P. (1999), Student Focused Design and Improvement of University Courses, Managing Service Quality, Vol. 9, No. 6.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc.

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc. Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα