ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δρ. Χαρ. Ντρίνια Επίκ. Καθηγήτρια ΑΘΗΝΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η έννοια της φάσεως χρησιμοποιείται από πολύ παλιά, όταν γεωλόγοι και μηχανικοί διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένα πετρώματα αποτελούσαν χρήσιμο εργαλείο στον συσχετισμό και την πρόβλεψη εμφανίσεων λιγνιτών, πετρελαίου και άλλων ορυκτών πρώτων υλών. Μια φάση λοιπόν είναι ένα περιορισμένο ως προς την επιφάνεια τμήμα μιας προσδιορισμένης στρωματογραφικής ενότητας, το οποίο έχει χαρακτήρα σημαντικά διαφορετικό από εκείνο των άλλων τμημάτων της ενότητας. Δηλαδή φάση ονομάζεται ένα «σώμα» πετρώματος με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όταν πρόκειται για ιζηματογενές πέτρωμα τότε αυτή ορίζεται με βάση τον χρωματισμό, την σύσταση, την, την υφή, τα απολιθώματα και τις ιζηματογενείς δομές. Η βιοφάση είναι η φάση εκείνη όπου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο βιολογικό περιεχόμενο. Εάν τα απολιθώματα απουσιάζουν ή είναι μικρής σημασίας και έμφαση δίνεται στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, τότε χρησιμοποιείται ο όρος λιθοφάση. Με την αυξανόμενη χρήση έμμεσων μεθόδων στην περιβαλλοντική ανάλυση, κυρίως του υπεδάφους, έχουν προταθεί και άλλα είδη φάσεων, τα οποία όμως δεν ορίζονται με βάση τα κλασσικά χαρακτηριστικά του πετρώματος (π.χ. σεισμοφάση, φάση διαγραφιών κλπ). Εκτός από τις γενικές χρήσεις του όρου «φάση» αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 1. για να αποδώσει τον τύπο του πετρώματος («φάση ψαμμίτη»). 2. για να αποδώσει τους μηχανισμούς και τις διεργασίες με τις οποίες πιστεύεται ότι ένα πέτρωμα σχηματίστηκε («φάση τουρβιδιτών»). 3. για να αποδώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ένα πέτρωμα σχηματίστηκε («ποτάμια φάση»). 4. για να αποδώσει το τεκτονικό καθεστώς μιας περιοχής («τεκτονοφάση»). Η επιλογή των χαρακτηριστικών που καθορίζουν μια φάση και η σημασία που προσδίδεται σε κάθε ένα από αυτά, αποτελεί προσωπικό-υποκειμενικό κριτήριο και έχει άμεση σχέση με το υλικό το οποίο έχει δειγματοληφθεί, το είδος της εμφανίσεως, τον διαθέσιμο χρόνο του ερευνητή και τον σκοπό της έρευνάς του. Παρόλα αυτά, μια φάση μπορεί να οριστεί αντικειμενικά, βασισμένη σε παρατηρούμενα και ίσως στατιστικώς υπολογίσιμα χαρακτηριστικά ενός πετρώματος. Ένας ιδανικός ορισμός της ιζηματογενούς φάσεως αφορά ένα ευκρινές πέτρωμα το οποίο σχηματίζεται κάτω από ορισμένες συνθήκες ιζηματογενέσεως, αντικατοπτρίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη διεργασία ή ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι φάσεις μπορούν να υποδιαιρεθούν σε υποφάσεις ή να ομαδοποιηθούν σε συγκεντρώσεις φάσεων. Ανάλυση φάσεων είναι η ερμηνεία των στρωμάτων σε σχέση με τα αποθετικά περιβάλλοντα (ή αποθετικά συστήματα), και βασίζεται κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα παρατηρήσεων. ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 2

3 Τα μοντέλα φάσεων είναι σχηματικές, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις συγκεκριμένων αποθετικών περιβαλλόντων οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν πρότυπα για ερμηνεία και πρόβλεψη. Αυτά είναι στατικά με την έννοια ότι εστιάζουν πολύ στις αυτογενείς διεργασίες και αποθέσεις ακολουθώντας τον νόμο του Walther. Σύγχρονες διεργασίες πρέπει να αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία παλαιών προϊόντων. Μη συνεκτικοποιημένα ιζήματα (Τεταρτογενές) αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των σημερινών διεργασιών και των παλαιών ιζηματογενών πετρωμάτων. Τα τεταρτογενή ιζήματα είναι συνήθως εύκολα στην ερμηνεία τους όσον αφορά τα αποθετικά περιβάλλοντα και έχουν μεγάλη δυνατότητα στη μελέτη των σχέσεων των φάσεων και των αλλογενών μηχανισμών. Ο συνδυασμός μελέτης των σύγχρονων αποθετικών ιζηματογενών περιβαλλόντων και των παλαιών στρωματογραφικών ενοτήτων οδήγησε στην άποψη ότι υπάρχουν ορισμένες ενότητες περιβαλλόντων και περιβαλλοντικών παραγόντων (ενδογενείς και εξωγενείς ως προς την λεκάνη απόθεσης) που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της γεωλογικής ιστορίας. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι μηχανισμοί προκαλούν τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας ενοτήτων φάσεων οι οποίες φαίνονται πολλές φορές στο στρωματογραφικό αρχείο. Κάθε ομάδα στρωματογραφικών ενοτήτων είναι βέβαια μοναδική αλλά οι ομοιότητες μεταξύ ορισμένων ομάδων μπορεί να είναι σημαντικά ευκρινείς για να δώσουν νόημα στην γενικευμένη άποψη των μοντέλων φάσεων. Το να αναγνωρίσουμε ότι μια συγκεκριμένη στρωματογραφική ενότητα ανήκει σε μια ομάδα ενοτήτων εξιδανικευμένη σε ένα από τα μοντέλα φάσεων απλοποιεί σημαντικά το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ερμηνείας διότι το μοντέλο έχει προφητική αξία. Σωστή περιβαλλοντική ερμηνείας μιας ή δυο στρωματογραφικών ενοτήτων, υπονοεί την ερμηνεία πολλών άλλων ενοτήτων και προβλέπει τη δυνατή εξάπλωση και γεωμετρία αυτών. Μια σημαντική όψη της κατανομής των φάσεων που πρέπει να ερμηνευτεί με ένα οποιοδήποτε καλό μοντέλο φάσεων είναι η κάθετη ακολουθία φάσεων. Σε πολλές στρωματογραφικές ενότητες μερικές φάσεις επαναλαμβάνονται αρκετές φορές σε μια κάθετη ακολουθία, υπονοώντας την ύπαρξη ιζηματογενών κύκλων. Η κυκλική ιζηματογένεση αναφέρεται στην επανάληψη χαρακτηριστικών μέσα σε μια ακολουθία ιζηματογενών πετρωμάτων, τα οποία είναι οργανωμένα με μια ιδιαίτερη σειρά. Οι κύκλοι μπορεί να περιέχουν δύο ή περισσότερες επαναλαμβανόμενες ενότητες και η διευθέτηση των ενοτήτων μπορεί να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Συγκεντρώσεις φάσεων είναι ομάδες φάσεων οι οποίες συνυπάρχουν και συσχετίζονται μεταξύ τους είτε γενετικά είτε όσον αφορά στο περιβάλλον. Οι συγκεντρώσεις φάσεων βοηθούν στην ερμηνεία περιβαλλόντων περισσότερο από την μεμονωμένη εξέταση κάθε φάσης. Μια ακολουθία φάσεων είναι μια σειρά φάσεων στην οποία η κάθε φάση περνά σταδιακά στην επόμενη. Η ακολουθία μπορεί να οριοθετείται στην κορυφή και στη βάση της από μια απότομη ή διαβρωσιγενή επιφάνεια ή από ένα hiatus το οποίο αντιπροσωπεύεται από την απόθεση hardground. Μια ακολουθία μπορεί να υπάρχει μόνο μια φορά ή και να επαναλαμβάνεται (κυκλική). Στα κλαστικά περιβάλλοντα, δύο κύριοι τύποι ακολουθιών υπάρχουν (α) αυτή στην οποία το μέγεθος των κόκκων αυξάνει (θετική ακολουθία) πάνω από μια απότομη ή διαβρωσιγενή βάση και (β) αυτή όπου το μέγεθος των κόκκων 3

4 ελαττώνεται προς τα πάνω (αρνητική ακολουθία) έως ότου συναντήσει μια απότομη ή διαβρωσιγενή επιφάνεια. Το μέγεθος των κόκκων αποτελεί ένα πολύ απλό μέτρο για τη δύναμη της ροής την ώρα της απόθεσης και συνεπώς μια θετική ακολουθία δείχνει συνήθως μια αύξηση της δύναμης της ροής. Οι ακολουθίες οφείλονται: 1. σε ιζηματολογικούς παράγοντες όπως είναι οι τοπικές αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. πλευρική μετατόπιση ποταμών). 2. σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι παλινδρομήσεις της στάθμης της θάλασσας, αλλαγές κλίματος ή τεκτονικές κινήσεις, οι οποίοι επηρεάζουν την τροφοδοσία ιζήματος. Θετικές και αρνητικές ακολουθίες μπορεί να συμβαίνουν σε διάφορες κλίμακες ακόμα και στην κλίμακα ενός μοναδικού στρώματος, όπως πχ. τα διαβαθμισμένα τουρβιδιτικά στρώματα. Συχνά ορισμένα τμήματα μιας ακολουθίας λείπουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μη-απόθεση υλικού ή σε διάβρωση αιολική, παγετώδη, ή από ποτάμια ή από κύματα. Π.χ. οι ασβεστόλιθοι και οι εβαπορίτες διαλυτοποιούνται σχετικά εύκολα. Η απόθεση είναι συχνά ασυνεχής, διακόπτοντας το αρχείο πετρωμάτων, και η διάβρωση μπορεί να έχει αφαιρέσει μέρος από αυτό που ήταν εκεί ήδη. Το hiatus, το χάσμα που αντιπροσωπεύεται εγκαίρως από το σπάσιμο, είναι επομένως σχεδόν πάντα μεγαλύτερο από το διάστημα της μη-απόθεσης. Η παρακάτω ακολουθία πετρωμάτων τεκμηριώνει την πτώση και την επακόλουθη άνοδο της θάλασσας. Ξεκινάει στη βάση της, με θαλάσσιο ασβεστόλιθο που αποτέθηκε μακριά από την χέρσο αλλά σε ρηχό περιβάλλον (ύπαρξη απολιθωμάτων). Μεταβαίνει προς τα πάνω σε παράκτια άμμο και έπειτα σε λιγνιτοφόρο έλος. Ένα επεισόδιο διάβρωσης χαρακτηρίζεται από μια ασυμφωνία, επάνω στην οποία ένας άλλος θαλάσσιος ασβεστόλιθος αποτίθεται. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Η κατανομή των φάσεων και οι διάφορες μεταβολές στην κατανομή, εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων: 1. Ιζηματογενείς διαδικασίες 2. Τροφοδοσία ιζήματος 3. Κλίμα 4

5 4. Τεκτονική 5. Αλλαγές της στάθμης της θάλασσας 6. Βιολογική δραστηριότητα 7. Χημισμός υδάτων 8. Ηφαιστειότητα Η σχετική σημασία αυτών των παραγόντων ποικίλει σε κάθε περιβάλλον. Οι δύο πιο κύριοι παράγοντες είναι το κλίμα και η τεκτονική. Το κλίμα είναι κρίσιμο στα ηπειρωτικά και ρηχής θάλασσας περιβάλλοντα. Δεν επηρεάζει τόσο άμεσα τις λεκάνες βαθιάς θάλασσας. Η τεκτονική είναι πιο σημαντική στα ηπειρωτικά και περιβάλλοντα βαθιάς θάλασσας. Ιζηματογενείς παράγοντες φαίνονται περισσότερο στα δελταϊκά και στα ποτάμια περιβάλλοντα. Τα ιζήματα αποτίθονται με τη βοήθεια διαφόρων διεργασιών συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, της ροής του νερού, παλιρροιακών ρευμάτων και ρευμάτων θυέλλης, κυμάτων, ροών ιζήματος και νερού όπως τα τουρβιδιτικά ρεύματα και οι ροές κορυμάτων, επιτόπια ανάπτυξη σκελετών ζώων σε υφάλους, άμεση διαπότιση ορυκτών όπως εβαπορίτες. Οι διεργασίες απόθεσης αφήνουν το αρχείο τους στο ίζημα με τη μορφή ιζηματογενών δομών και υφών. Ορισμένες διεργασίες είναι τυπικές ενός περιβάλλοντος, ενώ άλλες εμφανίζονται σε πολλά περιβάλλοντα. Ήδη αναφέρθηκε ότι τα περιβάλλοντα ορίζονται με βάση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων και μπορεί να αποτελούν θέσεις διάβρωσης, μη-απόθεσης και ιζηματογένεσης. Το βάθος του νερού, ο βαθμός αναταραχής και η αλμυρότητα είναι σπουδαίες φυσικές ιδιότητες υποθαλασσίων περιβαλλόντων που επηρεάζουν κι ελέγχουν τους οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στο ίζημα ή σχηματίζουν ίζημα. Χημικοί παράγοντες όπως το Eh και το ph της επιφανείς και του νερού των πόρων επηρεάζουν τους οργανισμούς κι ελέγχουν τον ορυκτό διαποτισμό. Ο τεκτονισμός έχει μεγάλη σημασία από την στιγμή που καθορίζει το καθεστώς απόθεσης εάν δηλ. αυτό αποτελεί μια σταθερή κρατονική λεκάνη ή ένα γεωσύγκλινο. Γενικά ο τεκτονισμός ερμηνεύεται με μοντέλα τεκτονικής πλακών, έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε εάν η απόθεση έλαβε χώρα σε ηπειρωτικό περιθώριο, ωκεάνιο πυθμένα ή σε τόξο. Οι βαθμοί υποβύθισης ή ανύψωσης, η σεισμική δραστηριότητα και η εμφάνιση των ηφαιστείων εξαρτώνται από τον τεκτονισμό και αντανακλάται στο αποτεθιμένο ίζημα. Αναφέραμε ότι το κλίμα είναι ένας κύριος παράγοντας στην εναέρια αποσάθρωση και διάβρωση κι έχει άμεση σχέση με την σύσταση των χερσαίων κλαστικών ιζημάτων. Το κλίμα είναι καθοδηγητικός παράγοντας για τον σχηματισμό ορισμένων λιθολογιών όπως π.χ. εβαπορίτες και ασβεστόλιθοι. Δυο άλλοι παράγοντες που ελέγχονται από το κλίμα και τον τεκτονισμό είναι η τροφοδοσία ιζήματος και η οργανική παραγωγικότητα. Η τροφοδοσία ιζήματος είναι σημαντική με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε χαμηλοί ρυθμοί τροφοδοσίας ευνοούν τον σχηματισμό ασβεστολίθων, εβαποριτών κλπ. Υψηλά επίπεδα οργανικής παραγωγικότητας είναι σπουδαία για τον σχηματισμό κερατολίθων, ασβεστολίθων, ανθράκων κλπ. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι πολλά χαρακτηριστικά μιας φάσεως αντιπροσωπεύουν διεργασίες απόθεσης και περιβάλλον. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός περιβαλλόντων έτσι ώστε παρόμοιες φάσεις και συγκεντρώσεις φάσεων παράγονται οπουδήποτε και οποτεδήποτε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον υπήρξε στο γεωλογικό αρχείο. Από μελέτες των σύγχρονων και παλαιών ιζηματογενών περιβαλλόντων, διεργασιών και φάσεων, γενικευμένα μοντέλα φάσεων έχουν προταθεί τα οποία δείχνουν τις πλευρικές και κάθετες σχέσεις μεταξύ των φάσεων. Δηλαδή, τα μοντέλα είναι εξειδικευμένες 5

6 απλοποιήσεις οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα και τις διαδικασίες. Γενικά τα μοντέλα φάσεων βασίζονται στις συγκεντρώσεις φάσεων και στην ακολουθία φάσεων παλαιών ιζηματογενών πετρωμάτων. Χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της κατανομής των φάσεων καθώς επίσης και για την πρόβλεψη δηλ. που μπορεί να βρίσκονται ορισμένες φάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε. Με λίγα λόγια τα μοντέλα φάσεων χρησιμοποιούνται σαν ένα όργανο σύγκρισης των διαφόρων περιβαλλόντων καθώς και για βοήθημα σε μελλοντικές παρατηρήσεις. 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ιζήματα δεν κατανέμονται τυχαία στο χώρο, αλλά παρουσιάζουν μια εσωτερική οργάνωση, έχουν δηλαδή κάποια διάταξη ή δομή (structure). Οι ιζηματογενείς δομές, ιδιαίτερα εκείνες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της ιζηματογένεσης, παρέχουν πληροφορίες: για την ερμηνεία του περιβάλλοντος απόθεσης από την άποψη των διαδικασιών, του βάθους ύδατος, της δύναμης του αέρα κ.λπ. Για τον καθορισμό του τρόπου διάταξης των στρωμάτων (ποιο στρώμα αποτέθηκε από πάνω) σε μια ακολουθία πετρωμάτων που έχει υποστεί έντονη και πολύπλοκη πτύχωση. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διεύθυνση των παλαιορευμάτων και την παλαιογεωγραφία. Ιζηματογενείς δομές υπάρχουν σε διάφορες κλίμακες, από λιγότερο από 1 mm (παρατήρηση σε λεπτή τομή) μέχρι 100άδες 1000άδες μέτρα (μεγάλες επιφανειακές εμφανίσεις). Μεγαλύτερη προσοχή παραδοσιακά επικεντρώνεται στην κλίμακα του στρώματος Μικροδομές (π.χ. ρητιδώσεις): Πρόκειται για μικρής κλίμακας δομές που δημιουργούνται από τις αναταράξεις του ύδατος. Μεσοδομές (π.χ. θίνες): Πρόκειται για μεγαλύτερης κλίμακας δομές που δημιουργούνται κυρίως από «δυναμικά γεγονότα», κυρίως πλημμύρες. Εχουν όλες παρόμοια γεωμετρία. Μακροδομές (π.χ. ράβδοι άμμου). Αντικατοπτρίζουν το συνολικό αποτέλεσμα πολλών δυναμικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε μια περίοδο δεκάδων ή και εκατοντάδων χρόνων 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Με βάση τη διάταξη των υλικών στα ιζήματα και τους παράγοντες που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη διάταξη οι δομές ταξινομούνται αρχικώς σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη, η ανόργανη, προκύπτει από τη δράση φυσικών και χημικών παραγόντων και διεργασιών που δεν επηρεάζονται από τον βιόκοσμο. Η δεύτερη, η βιογενής, οφείλεται αποκλειστικά στη δράση του βιοκόσμου. Ειδικότερα οι ανόργανες ιζηματογενείς δομές διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς ιζηματογενείς δομές είναι εκείνες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια (ή αμέσως μετά) της απόθεσης του ιζήματος και οφείλονται ως επί τω πλείστον στη δράση φυσικών παραγόντων, όπως το νερό και ο αέρας που κινούν, μεταφέρουν και τροποποιούν το ίζημα. Οι δευτερογενείς ιζηματογενείς δομές περιλαμβάνουν τις χημικές δομές οι οποίες ανάλογα με τη χημική διεργασία που τις προκαλούν χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Μια συνοπτική ταξινόμηση των ιζηματογενών δομών είναι η ακόλουθη: Ανόργανες Ιζηματογενείς Δομές Πρωτογενείς ή Μηχανικές Εσωτερικές Δομές Στρωματοποίηση Διαβαθμισμένη Στρώση Διασταυρούμενη Στρώση Επιφανειακές Δομές Βασικές Δομές Δευτερογενείς ή Χημικές Τσιμεντοποίηση (συγκόλληση) 7

8 Κρυστάλλωση Αντικατάσταση Συσσωμάτωση Διάλυση Διάχυση Βιογενείς Ιζηματογενείς Δομές Ειδικότερα οι Ανόργανες Ιζηματογενείς Δομές, ανάλογα με το χρόνο που σχηματίζονται, διακρίνονται σε: Δομές από διάβρωση (διαβρωσιγενείς Η προαποθετικές): σχηματίζονται πριν από την απόθεση των υλικών και οφείλονται καθαρά σε διεργασίες διάβρωσης. Βασικές δομές Flute marks Scour marks Καναλοειδείς δομές Groove casts Δομές από απόθεση (συναποθετικές): σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της απόθεσης. Συμπαγής Ελασματοειδής Διασταυρούμενη Διαβαθμισμένη Συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις, θίνες, αντιθίνες Δομές μετά την απόθεση (μεταποθετικές): σχηματίζονται μετά την απόθεση, από παράγοντες που ενεργούν πάνω στα ιζήματα. Δομές βαρύτητας Συνιζηματογενείς πτυχώσεις Mudcracks 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Η διάταξη των υλικών σε στρώματα αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή οργάνωσης στα ιζήματα. Ένα στρώμα είναι μια ιζηματολογική μονάδα που σχηματίστηκε κάτω από ομοιόμορφες και σταθερές φυσικές συνθήκες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα στρωματογραφικής ονοματολογίας ένα στρώμα είναι η μικρότερη λιθο-στρωματογραφική μονάδα που αναγνωρίζεται στην ταξινόμηση των ιζημάτων. Το στρώμα οριοθετείται από δυο επιφάνειες, μια κατώτερη και μια ανώτερη που προσδιορίζουν το σχήμα του. Οι οριακές αυτές επιφάνειες αντιπροσωπεύουν: Αλλαγή στον τρόπο ιζηματογένεσης Αλλαγή στη σύσταση του ιζήματος Αλλαγή στο μέγεθος του κόκκου Γενικά, διαφορετικά στρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετική πηγή προέλευσης, διαφορετικές ιζηματογενείς διεργασίες και διαφορετικά περιβάλλοντα απόθεσης. Ένα στρώμα μπορεί να αποτελείται από ομογενή ή ετερογενή υλικά. Τα υλικά αυτά μερικές φορές παρουσιάζουν μια διάταξη σε λεπτότερα επίπεδα που είναι γνωστά ως στρώσεις. Η αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός ιζηματογενούς πετρώματος. Μία είναι συνήθως > 1 cm. Διαφορετικά μιλάμε για ελασματοειδή όταν είναι < 1 cm. Η έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ομοιομορφία στη σύσταση και στη διάταξη των υλικών Δεν διακρίνονται μικρότερες στρώσεις Περιορισμένη έκταση 8

9 Σχηματίζεται ταχύτερα από το στρώμα που τη περικλείει Ελασματοειδής Μία μπορεί να είναι: Συμπαγής Παράλληλη Διαβαθμισμένη Διασταυρούμενη ή σταυρωτή Παρεμβαλλόμενη Φακοειδής Κυματοειδής 3.1. Συμπαγής Στρώση Ουσιαστικά πρόκειται για απουσία οποιασδήποτε δομής σε ένα ίζημα που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Σε λεπτόκοκκα ιζήματα αργίλλους, μάργες, που η απόθεσή τους γίνεται σε ένα ήρεμο-χαμηλής ενέργειας-περιβάλλον, η απουσία οποιασδήποτε δομής είναι πρωτογενής. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η αυτή είναι αποτέλεσμα ανακρυστάλλωσης όπως συμβαίνει σε ασβεστολίθους και δολομίτες, είτε οφείλεται στην καταστροφή της αρχικής ς από οργανική δράση Παράλληλη Συχνά αναφέρεται ως «επίπεδη ελασματοειδής ανάπτυξη» (planar lamination). Διακρίνεται από τις παραλλαγές στο χρώμα, στη σύσταση, στο μέγεθος κόκκου και στις επίπεδες επιφάνειες ς, παράλληλες στις οριακές επιφάνειες του στρώματος. Προκύπτει από: - Απόθεση από υψηλής ταχύτητας ροή (πχ ζώνη παφλασμού του ύδατος μιας παραλίας) - Απόθεση από μια στάσιμη υδάτινη μάζα με πολύ χαμηλή ταχύτητα πχ. Βάρβες, πελαγικοί ρυθμίτες Διαβαθμισμένη Χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία μείωση στο μέγεθος των κόκκων μέσα σε ένα στρώμα, από το κατώτερο προς το ανώτερο τμήμα του ή το αντίστροφο. 9

10 Χαρακτηριστική απόθεση διαβαθμισμένης ς Ακολουθία Bouma 3.4. Διασταυρούμενη Η διασταυρούμενη είναι ένας γενικός όρος για την εσωτερική δομή στρώματος άμμου που παράγεται με την κίνηση του αέρα ή του ύδατος. Ένα διασταυρούμενο στρώμα είναι ένα στρώμα που αποτελείται εσωτερικά από λεπτές στρώσεις με κλίση προς τη βασική επιφάνεια απόθεσης. Ένα διασταυρούμενο στρώμα διαδέχεται ένα άλλο με μια οριακή επιφάνεια διάβρωσης, ή απόθεσης ή απότομης αλλαγής. Η Διασταυρούμενη ελασματοειδής (μικρής κλίμακας διασταυρούμενη ) δημιουργείται από τη μετανάστευση των ρυτιδώσεων. Διασταυρούμενη (μεγάλης κλίμακας) δημιουργείται από τη μετανάστευση των θινών. Η διασταυρούμενη διατηρείται μόνο όταν το στρώμα που τη φιλοξενεί δεν διαβρώνεται εξολοκλήρου από το επόμενο στρώμα Δύο βασικοί τύποι διασταυρούμενης ς υπάρχουν: Η πινακοειδής (tabular) η οποία δημιουργείται από τη μετανάστευση δισδιάστατων δομών Η σκαφοειδής (trough) η οποία δημιουργείται από τη μετανάστευση τρισδιάστατων δομών Η πινακοειδής διασταυρούμενη αποτελείται από επίπεδα στρώματα τα οποία έχουν γωνιώδη επαφή με την βασική επιφάνεια και μια γωνία κλίσης 30 ο ή και παραπάνω. Η σκαφοειδής διασταυρούμενη έχει σχήμα μεγάλης κουτάλας, με εφαπτόμενες βάσεις και γωνία κλίσης ο. Πινακοειδής διασταυρούμενη Σκαφοειδής διασταυρούμενη 10

11 Πινακοειδής διασταυρούμενη Σκαφοειδής διασταυρούμενη 3.5. Φακοειδής, Κυματοειδής και παρεμβαλλόμενη Φακοειδής : όταν στην κυματοειδή επιφάνεια ιζήματος που αποτελείται από αργιλικό υλικό, συγκεντρώνεται άμμος στα κοιλώματα. Κυματοειδής : ίση ανάμιξη μικρών φακών άμμου και αργίλου. Παρεμβαλλόμενη : όταν σε μια κυματοειδή επιφάνεια ιζήματος που αποτελείται από άμμο, αργιλικά υλικά συγκεντρώνονται στα κοιλώματα ή πιο σπάνια στα κυρτώματα. Αυτοί οι τύποι ς δείχνουν ότι υπάρχει στη φύση διαθέσιμη άμμος και αργιλικό υλικό που η μεταφορά και η απόθεσή τους εξαρτάται από τους δυναμικούς παράγοντες και το περιβάλλον απόθεσης. Όταν οι συνθήκες για την απόθεση και τη διατήρηση της άμμου είναι πιο ευνοϊκές από ότι είναι για την περίπτωση των αργιλικών υλικών (μέτριας δραστηριότητας ρεύματα) τότε προκύπτει η παρεμβαλλόμενη. Στην αντίθετη περίπτωση σχηματίζεται η φακοειδής ς. Αυτές οι δομές είναι χαρακτηριστικές των υποπαλιρροιακών και ενδοπαλιρροιακών περιοχών. Φακοειδής Κυματοειδής Παρεμβαλλόμενη 4. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Πρόκειται για δομές που δημιουργούνται στην επιφάνεια του ιζηματογενούς στρώματος. Κατά την διάρκεια του σχηματισμού τους, η "επιφάνεια του στρώματος" είναι ισοδύναμη με τον πυθμένα της θάλασσας, ή τον πυθμένα μιας λίμνης ή ενός ποταμού, ανάλογα με το που σχηματίζονται. 11

12 4.1. Συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις Οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις (ripples) είναι κυματοειδείς μορφές της επιφανείας του ιζήματος και δημιουργούνται καθώς ο αέρας ή το νερό μετακινεί την άμμο. Διακρίνονται σε ασύμμετρες και συμμετρικές ανάλογα με το είδος της ροής που τις προκαλεί Ασύμμετρες ρυτιδώσεις Είναι στρώσεις που προσαυξάνονται προς τη φορά του ρεύματος το οποίο έχει μία και μοναδική διεύθυνση (π.χ. ποτάμια). Ο σχηματισμός τους εξαρτάται από τη δύναμη της ροής και το μέγεθος του κόκκου. Εμφανίζονται στα ποτάμια, στα δέλτα και στην αβαθή κρηπίδα. Οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις μεταναστεύουν κατά τη φορά του Ρεύμα ρεύματος, όταν ίζημα διαβρώνεται από την ομαλή πλευρά (stoss side), μεταφέρεται στην κορυφή και από κει Ρυτιδώσεις Αμμώδεις μπάρες κατρακυλάει στην απότομη πλευρά (lee side). Εξαιτίας αυτής της μετακίνησης του ιζήματος, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις παρουσιάζουν εσωτερική δομή όπου παρατηρείται φανερή επικράτηση του πρόσθιου συνόλου Θίνες ελασμάτων (lee side) σε σχέση με το κατώτατο σύνολο ελασμάτων καθώς και με το σύνολο ελασμάτων της ομαλής πλευράς. Παράλληλη Αντιθίνες Υψηλή ενέργεια Χαμηλή ενέργεια Ομαλή πλευρά (stoss Υπήνεμη πλευρά (lee Γενικά, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις αποτελούν στρώσεις που δημιουργούνται όταν επικρατούν χαμηλές ταχύτητες ρευμάτων. Οι ρυτιδώσεις σχηματίζονται σε χαμηλές ταχύτητες και δημιουργούν διασταυρούμενη *τυπικά 1-5 cm ύψος Αντίθετα οι θίνες αποτελούν δομές που δημιουργούνται υπό καθεστώς υψηλών ταχυτήτων και τυπικά κυμαίνονται από 10 cm μέχρι δεκάδες μέτρα ύψος. 12

13 Θίνες μπορεί να συνυπάρχουν με ρυτιδώσεις Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι η δημιουργία των θινών συνδέεται άμεσα και με την ταυτόχρονη δημιουργία συνιζηματογενών ρυτιδώσεων στην υπήνεμή τους πλευρά Ταξινόμηση των ασύμμετρων συνιζηματογενών ρυτιδώσεων κατά Allen Με βάση τη κάτοψή τους και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αυξάνει η πολυπλοκότητα τους όσο πιο ρηχό είναι το νερό και όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ρεύματος που τις δημιουργεί, οι συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις ταξινομούνται ως εξής: Ευθύες μαιανδρικές αλυσοειδείς γλωσσοειδείς ημισεληνοειδείς Υπάρχουν και οι κυματοειδείς ρυτιδώσεις οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των χαμηλής ενέργειας ευθειών ρυτιδώσεις και των υψηλής ενέργειας γλωσσοειδών ρυτιδώσεις. Κυματοειδείς ρυτιδώσεις Ρυτιδώσεις από κύματα ή Συμμετρικές συνιζηματογενείς ρυτιδώσεις (wave ripples) Οι ρυτιδώσεις από κύματα δημιουργούνται σε αβαθές θαλάσσιο νερό και διαμορφώνονται από την ταλάντωση του ύδατος, δηλαδή από τη μετακίνηση των 13

14 κυμάτων. Η μορφολογία τους είναι ουσιαστικά συμμετρική. Αυτές οι ρυτιδώσεις δημιουργούνται από την ταλάντωση ύδατος σε ιδανικές περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να βρεθούν ιδανικές συμμετρικές ρυτιδώσεις, λόγω επίδρασης δευτερευόντων ρευμάτων. Ταλάντωση κύματος Διασταυρούμενη Στρώση Ο σχηματισμός των ρυτιδώσεων από κύματα εξαρτάται από τη δραστηριότητα των κυμάτων, η οποία προκαλεί το κύλισμα και την αναπήδηση των κόκκων. Το μέγεθός τους ποικίλλει με τη διάσταση των κυμάτων επιφάνειας. Γενικά το μήκος κύματος ποικίλλει μεταξύ 0,009 έως 2,0 μ. Το ύψος κυμαίνεται από 0,003 και 0,25 μ. Χαρακτηρίζονται επίσης από έναν δείκτη ρυτίδωσης (μήκος κύματος/ Ύψος), ο οποίος ποικίλλει μεταξύ 4 και Διαφορές ασύμμετρων ρυτιδώσεων από ρεύματα και «ασύμμετρων» ρυτιδώσεων από κύματα Συχνά οι ρυτιδώσεις από κύματα είναι συμμετρικές και συνεχείς, ενώ οι ρυτιδώσεις από ρεύματα είναι ασύμμετρες και υποδηλώνουν την επίδραση ρεύματος μιας μόνο κατεύθυνσης. Μια ασυμμετρία μπορεί να παρατηρηθεί και στις ρυτιδώσεις από κύματα όταν οι δυνάμεις της ταλάντωσης του ύδατος δεν είναι ομοιόμορφες. Αυτό οδηγεί στη διακλάδωση των κορυφών. Σε παράκτια περιβάλλοντα, παρατηρούνται ρυτιδώσεις κύματος διαφόρων προσανατολισμών, εξαιτίας των διαφορετικών διευθύνσεων κύματος και ρεύματος. Ασύμμετρες ρυτιδώσεις από κύματα Ασύμμετρες ρυτιδώσεις από ρεύματα 14

15 4.2. Mud Cracks-δομές ξήρανσης Τα Mudcracks είναι πολυγωνικές ρωγμές που δημιουργούνται στην επιφάνεια λεπτόκοκκων ιζημάτων, όπως τα αργιλικά. Η απώλεια νερού από το αργιλικό ίζημα με την εξάτμιση, το αναγκάζει να συρρικνωθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών, συνήθως εξαγωνικών. Mudcracks μπορεί να δημιουργηθούν επίσης από τη δράση παγετού στη επιφάνεια του εδάφους σε περιβάλλοντα όπου επικρατεί ψυχρό κλίμα. Χαρακτηριστικό των ρωγμών αυτών είναι ότι εσωτερικά μέσα στο ίζημα έχουν σχήμα V και μπορεί να φτάσουν σε μεγάλο βάθος. Μεταγενέστερα, οι ρωγμές αυτές πληρώνονται από ίζημα. Τα αργιλικά πολύγωνα μεταξύ των ρωγμών μπορούν να χωριστούν αργότερα από τη μετακίνηση ύδατος, και να συμπεριφερθούν σαν ενδοκλάστες κυρίως σε ασβεστολιθικά ιζήματα Σταγόνες βροχής Τα ίχνη σταγόνων βροχής είναι κυκλικά κοιλώματα στην επιφάνεια ιζημάτων που παράγονται από τον αντίκτυπο των σταγόνων βροχής στη μαλακή λάσπη. 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (SOLE MARKS) Πρόκειται για δομές που διατηρούνται στις βασικές επιφάνειες των στρωμάτων. Προκύπτουν γενικά από την πλήρωση διαφόρων μορφών κοιλωμάτων που γίνονται στην επιφάνεια μαλακής αργίλου από τη διαβρωτική δράση ενός ρεύματος, ή από τις επιδράσεις διαφόρων αντικειμένων που μεταφέρονται από το ρεύμα. Εάν άμμος αποτεθεί αργότερα πάνω από την άργιλο, τότε θα πληρώσει αυτές τις δομές, με αποτέλεσμα αυτές να διατηρηθούν στη βάση του ψαμμίτη Flute marks Λοβοειδής δομή η οποία αποτελείται από ένα στρογγυλεμένο, διογκωμένο άκρο το οποίο εξομαλύνεται κατά τη φορά του ρεύματος. 15

16 5.2. Groove casts Πρόκειται για ευθυγραμμισμένες ράχες. Σχηματίζονται κατά μήκος ενός απολιθώματος ή ενός θραύσματος ιλύος το οποίο έχει μεταφερθεί από το ρεύμα σχηματίζοντας χαραγές στη λάσπη Load casts και Flame structures Τα load casts είναι συνήθως βολβοειδείς, προς τα κάτω προεξοχές, ενός ψαμμιτικού στρώματος μέσα στο υποκείμενο ίζημα, το οποίο συνήθως είναι άργιλος. Ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η συμπίεση της αργίλου προς τα πάνω μέσα στην άμμο, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό δομών που μοιάζουν με φλόγα (flame structures). Αυτές οι δομές οφείλονται στη διαφορά πυκνότητας που υπάρχει μεταξύ της άμμου (μεγαλύτερη πυκνότητα) και της αργίλου (μικρότερη πυκνότητα), με αποτέλεσμα τη βύθιση της πρώτης μέσα στη δεύτερη. ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ Οι βιογενείς ιζηματογενείς δομές είναι χαρακτηριστικά του ιζήματος που δημιουργούνται από την βιολογική δραστηριότητα. Δηλαδή δημιουργούνται από κάποιους οργανισμούς που είναι ακόμα εν ζωή και διαφέρουν από τις δομές που δημιουργούνται από τους νεκρούς οργανισμούς (π.χ. εκμαγεία). Είδη ιχνών Ιχνη στις επιφάνειες των στρωμάτων Tracks: αποτυπώματα από αρθρόποδα ή θηλαστικά Trails: συνεχή ίχνη τα οποία συνήθως δημιουργούνται από ολόκληρο το σώμα όταν αυτό μετακινείται ή από έναν επαναπαυόμενο σκώληκα, μαλάκιο ή αρθρόποδο. Δομές μέσα στο ίζημα Burrows: δομές που δημιουργούνται μέσα σε μαλακό ίζημα κατά την μετακίνηση του οργανισμού ή όταν αυτός φτιάχνει την κατοικία του, ψάχνει για προστασία ή τροφή. Borings: το ίδιο αλλά σε σκληρό υπόστρωμα 16

17 Βιογενείς δομές Βιογενείς ιζηματογενείς δομές Δομές βιοδιάβρωσης Αυγά, Φωλεές, Εργαλεία κλπ Δομές βιοστρωματοποίησης Δομές βιοαναμόχλευσης Δομές βιοαπόθεσης Στρωματόλιθοι Byssal Mats Βιογενής διαβαθμισμένη Αποτυπώματα Συρσίματα Burrows Fecal pellets Κοπρόλιθοι Ιδια είδη διαφορετικές δομές Τα ίδια είδη παράγουν διαφορετικές δομές σε αντιστοιχία με διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς. Ιδιο ίχνος διαφορετικό υπόβαθρο Το ίδιο ίχνος μπορεί να διατηρείται διαφορετικά σε διαφορετικά υποστρώματα ανάλογα με το μέσο μέγεθος του κόκκου, τη σταθερότητα του ιζήματος, την περιεκτικότητα σε νερό και τις χημικές ιδιότητες του ιζήματος. Διαφορετικοί οργανισμοί παρόμοιες δομές Διαφορετικοί οργανισμοί με παρόμοια συμπεριφορά παράγουν παρόμοιες δομές. Πλεονεκτήματα Διατηρούνται σε περιβάλλοντα που είναι «εχθρικά» για τη διατήρηση των απολιθωμάτων (π.χ. αβαθή, υψηλής ενέργειας περιβάλλοντα). Δεν προσβάλλονται από τη διαγένεση αλλά μπορεί να ενισχυθούν από διαγενετικές διεργασίες. Δεν μεταφέρονται. Καλοί δείκτες του αρχικού ιζηματογενούς περιβάλλοντος. Καλοί περιβαλλοντικοί δείκτες (αλμυρότητα, οξυγόνωση, ενέργεια, αλληλοεπίδραση οργανισμών, τροφική παροχή). Αλλά: ένας οργανισμός μπορεί να αφήσει πολλά διαφορετικά ίχνη ή πολλοί οργανισμοί μπορεί να αφήσουν το ίδιο ίχνος. Περιορισμένη βιοστρωματογραφική αξία Ιχνοφάσεις Trypanites Βραχώδεις ακτές Teredolites Ελώδη υποστρώματα Glossifungites - ημι-λιθοποιημένα υποστρώματα Psilonichnus αμμώδεις ακτές Skolithos αμμώδεις ακτές Cruziana υποπαράκτια ζώνη Zoophycos βαθύαλη ζώνη Nereites αβυσσική ζώνη 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασάκης, Γ.Κ., Ειδικά Κεφάλαια Παράκτιας Γεωλογίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Δερμιτζάκης, Μ.Δ. & Λέκκας, Σ., Διερευνώντας τη Γη, Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δερμιτζάκης, Μ.Δ. σε συνεργασία με Θεοδώρου, Γ., Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών. Εκδόσεις Μαυρομάτης. Θεοδώρου, Α., Ωκεανογραφία, Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Περιβάλλον. Εκδόσεις Σταμούλη. Ψιλοβίκος, Α., Μαθήματα Ιζηματολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Allen, J.R.L., Current ripples. North Holland, Amsterdam. Collinson, J.D. & Thompson, D.B., Sedimentary structures. George Allen & Unwin, London. Haslett, S.K., Coastal Systems. Taylor & Francis Group, New York. Reading, H.G., Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell Science. Walker, R.G. & James, N.P., Facies Models: Response to Sea Level Change. Geol. Ass. Can. St. John s, Newfoundland. 18

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου. Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ερευνητική Μονάδα Γεωλογίας Διπλωματική Εργασία Μιχελάκη Μενέλαου Τρισδιάστατη λιθοστρωματογραφική προσομοίωση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Πρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες :

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : 50 Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : α) Δεκάποδα (αστακοί, γαρίδες, καβούρια) β) Θυσσανόποδα (καρκινοειδή που ζούνε προσκολλημένα σε σκληρές επιφάνειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Τηλ. : 2310 99 8450 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ:. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓH... 2.0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n Nευροφυσιολογία Η μονάδα λειτουργίας του εγκεφάλου είναι ένας εξειδικευμένος τύπος κυττάρου που στη γλώσσα της Νευροφυσιολογίας ονομάζεται νευρώνας. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει ότι ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (FLASH FLOOD) ΣΤΗΝ ΒΔ ΡΟΔΟ ( 22 ΝΟΕ 2013 )

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (FLASH FLOOD) ΣΤΗΝ ΒΔ ΡΟΔΟ ( 22 ΝΟΕ 2013 ) Δρ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc, PhD ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Μαριλένα Καμασιά Άννα Καμπουράκης Γιώργος Χαραλάμπους Σωκράτης

Γεωργιάδου Μαριλένα Καμασιά Άννα Καμπουράκης Γιώργος Χαραλάμπους Σωκράτης Συγγραφείς : Γεωργιάδου Μαριλένα Καμασιά Άννα Καμπουράκης Γιώργος Χαραλάμπους Σωκράτης Τι είναι το Τσουνάμί; tsu και nami κύμα του λιμανιού σειρά από ωκεάνια κυμάτα κατά τα οποία μετατοπίζονται μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης εκπονήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του διακρατικού έργου Ελλάδα Κύπρος 2007 2013 με τίτλο «ΓΕΩΤΟΠΙΑ» και ειδικότερα αφορά στη Δράση 5.1.1 που ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα