ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες. Σκοπός µιας θερµικής κατεργασίας είναι η πρόσδοση στο µεταλλικό υλικό δοµικής και εντατικής κατάστασης τέτοιας, που να οδηγεί στην εξασφάλιση συγκεκριµένων αναγκαίων και επιθυµητών ιδιοτήτων σ αυτό. Ταξινόµηση των θερµικών κατεργασιών Α. Ανάλογα µε την τροποποίηση των ιδιοτήτων του υλικού Προκαταρκτικές ή ενδιάµεσες, όταν τροποποιούνται οι τεχνολογικές ιδιότητες του υλικού που σχετίζονται µε την κατεργασιµότητά του. ευτερεύουσες ή τελικές, όταν τροποποιούνται οι λειτουργικές ιδιότητες του υλικού που σχετίζονται µε την χρηστικότητα του τελικού προϊόντος. Β. Ανάλογα τη σταθερότητα της προσδιδόµενης δοµής Κατεργασίες ανόπτησης, που οδηγούν σε σταθερές δοµές. Κατεργασίες σκλήρυνσης, που οδηγούν σε µετασταθείς δοµές (εκτός ισορροπίας). Βασικές διεργασίες θερµικής κατεργασίας Σε µια θερµική κατεργασία µπορεί να συναντηθούν οι ακόλουθες διεργασίες: Θέρµανση σε µια υψηλή θερµοκρασία για χρονικό διάστηµα αναγκαίο προς απόκτηση σταθερής δοµής. Ψύξη µέχρι τη θερµοκρασία περιβάλλοντος ή µέχρι µια ενδιάµεση θερµοκρασία µε βύθιση σε κάποιο λουτρό βαφής. Παραµονή σε ενδιάµεση θερµοκρασία για σχετικά ικανό χρονικό διάστηµα. Θερµικός κύκλος µιας θερµικής κατεργασίας είναι το διάγραµµα θερµοκρασίας (Τ) χρόνου (t) που αποτυπώνει/περιγράφει όλες τις χαρακτηριστικές διεργασίες αυτής. Στο Σχ. 1 παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί τύποι θερµικών κύκλων που εφαρµόζονται στην πράξη. Παράµετροι θερµικής κατεργασίας: Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παράµετροι των φάσεων µιας θερµικής κατεργασίας (θέρµανση, παραµονή, ψύξη). Πίνακας 1. Παράµετροι θερµικής κατεργασίας Θέρµανση Παραµονή Ψύξη Τ s ( o C): θερµοκρασία θέρµανσης t s (min ή h): διάρκεια θέρµανσης υ H = Τ/ t: ταχύτητα θέρµανσης Μέσο θέρµανσης (κλίβανοι ή λουτρά αλάτων) Χαρακτηριστικά τεµαχίου (Μέγεθος, σχήµα, πολυπλοκότητα µορφής, φυσική κατάσταση, πλήθος) t (min ή h): διάρκεια παρα- µονής Μέσο παραµονής (ταυτόσηµο µε το µέσο θέρ- µανσης) 1 t w (min ή h): διάρκεια ψύξης υ w = Τ/ t: ταχύτητα ψύξης Μέσο ψύξης (νερό, λάδι, αέρας, ειδικοί κλίβανοι απόψυξης) Χαρακτηριστικά τεµαχίου (Μέγεθος, σχήµα, πολυπλοκότητα µορφής, φυσική κατάσταση, πλήθος)

2 Σχ. 1 Χαρακτηριστικοί τύποι θερµικών κύκλων ΤAΞINOMHΣH Χαρακτηριστικές θερµοκρασίες σε µια θερµική κατεργασία (Σχ. 2) Τ ο : θερµοκρασία αντιστρεπτού µετασχηµατισµού µε αλλαγή φάσεων. Τ 1 : θερµοκρασία µέγιστης ταχύτητας µετασχηµατισµού. Τ 3 : θερµοκρασία ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού (ταχύτητα µετασχηµατισµού µηδενική). Επίσης, σε µια θερµική διαδικασία διακρίνουµε τις ακόλουθες θερµοκρασίες: Τ > Τ ο, στην οποία φέρεται το µέταλλο και παραµένει για αρκετό χρόνο, µέχρις ότου αποκτήσει σταθερή κατάσταση. Τ 2 : ενδιάµεση θερµοκρασία µεταξύ Τ 1 και Τ 3, όπου φέρεται το µέταλλο σε κάποια ενδιάµεση διεργασία. Σχ. 2 Χαρακτηριστικά είδη θερµικών κατεργασιών 1: βαφή, 2: κλιµακωτή βαφή, 3:επαναφορά, 4-5:ανόπτηση 2

3 Είδη θερµικών κατεργασιών (Σχ. 2) Ανάλογα µε τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των θερµοκρασιών Τ και Τ 3, καθώς επίσης και την ταχύτητα θέρµανσης και ψύξης σε κάθε φάση, οι θερµικές κατεργασίες των µεταλλικών υλικών διακρίνονται στις εξής µεγάλες οµάδες (Σχ. 2): (α) Βαφή (β) Κλιµακωτή βαφή (γ) Επαναφορά (δ) Ανόπτηση ΒΑΦΗ Φάσεις: 1. Το κράµα φέρεται σε κατάσταση ισορροπίας στη θερµοκρασία Τ. 2. Ακολουθεί ταχύτατη απόψυξη του κράµατος µε εµβάπτιση σε λουτρό βαφής (αέρας, νερό, λάδι, τήγµατα µετάλλων), χαµηλής θερµοκρασίας Τ 3. Με τον τρόπο αυτό, το κράµα δεν προλαβαίνει να υποστεί αντιστρεπτό µετασχηµατισµό στην περιοχή γύρω από την θερµοκρασία Τ 1, και διατηρεί τελικά τη δοµή ισορροπίας που είχε στη θερµοκρασία Τ, αλλά σε µετασταθή κατάσταση. Τελικό αποτέλεσµα της βαφής είναι συνήθως αυξηµένη σκληρότητα και µειωµένη ολκιµότητα. ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΒΑΦΗ Φάσεις: 1. Το κράµα φέρεται σε κατάσταση ισορροπίας στη θερµοκρασία Τ. 2. Ακολουθεί ταχύτατη απόψυξη του κράµατος σε ενδιάµεση θερµοκρασία Τ 2 (Τ 1,Τ 3 ). 3. Παραµονή του κράµατος σ αυτή τη θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα. 4. Ολοκλήρωση της απόψυξης µέχρι τη θερµοκρασία Τ 3. Με την κλιµακωτή βαφή επιτυγχάνεται µερικός µετασχηµατισµός προς την κατάσταση ισορροπίας, που εξαρτάται από τον χρόνο παραµονής στην ενδιάµεση θερµοκρασία. Τελικό αποτέλεσµα είναι σχετικά µικρότερη σκληρότητα και µεγαλύτερη ολκιµότητα σε σύγκριση προς τη βαφή. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ακολουθεί πάντοτε µια κατεργασία βαφής. Συνεπώς, συνολικά οι φάσεις κατεργασίας συνίστανται σε: 1. Το κράµα φέρεται σε κατάσταση ισορροπίας στη θερµοκρασία Τ. 2. Ακολουθεί ταχύτατη απόψυξη του κράµατος σε θερµοκρασία Τ Αναθέρµανση του υλικού σε θερµοκρασία Τ 2 (Τ 1,Τ 3 ). 4. Παραµονή του κράµατος σ αυτή τη θερµοκρασία για ικανό χρονικό διάστηµα. 5. Ολοκλήρωση της απόψυξης µέχρι τη θερµοκρασία Τ 3 (αργή απόψυξη στον αέρα). Αποτέλεσµα της επαναφοράς είναι ο µερικός (αλλά σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό) µετασχηµατισµός του υλικού, µε συνέπεια τη δραστική µείωση της σκληρότητας και την αύξηση δυσθραυστότητας και ολκιµότητας. ΑΝΟΠΤΗΣΗ Μπορεί να λάβει χώρα κατά δύο τρόπους, βλ. 4 και 5 στο Σχ. 2, αντίστοιχα: (i) Μετά από βαφή και επαναφορά σε θερµοκρασία Τ 3. (ii) Απ ευθείας, εκκινώντας από τη σταθερή κατάσταση σε θερµοκρασία Τ. 3

4 Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία ανόπτησης ακολουθεί τις εξής φάσεις: 1. Το κράµα φέρεται στην περιοχή γρήγορου και αντιστρεπτού µετασχηµατισµού περί τη θερµοκρασία Τ Παραµονή στη θερµοκρασία Τ 1 για αρκετό χρονικό διάστηµα, έως ότου επιτευχθεί ο πλήρης µετασχηµατισµός. 3. Αργή απόψυξη σε θερµοκρασία Τ 3. Αποτέλεσµα της ανόπτησης είναι η απόκτηση από το υλικό της κατάστασης ισορροπίας του, σε φυσικοχηµικό επίπεδο και σε επίπεδο δοµής. Ανόπτηση και διαταραχές Με την ανόπτηση η συσσωρευµένη ενέργεια µέσα στο µέταλλο υπό τη µορφή µηχανικού έργου παραµόρφωσης (πλαστικό έργο) ελευθερώνεται, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της πυκνότητας των διαταραχών και τη µετακίνησή τους σε σταθερότερες θέσεις. Τούτο επιτυγχάνεται µε τους εξής µηχανισµούς: 1. Μείωση των σηµειακών ατελειών µε µετανάστευση ή αµοιβαία εξουδετέρωσή τους. 2. Αλληλεξουδετέρωση των αντίθετων διαταραχών σε περιοχές πυκνές σε διαταραχές. 3. Επαναδιάταξη των διαταραχών (µε ολίσθηση ή άνοδό τους) σε πιο σταθερή κατάσταση. 4. Σάρωση και απορρόφηση των διαταραχών λόγω µετακίνησης των ορίων των κόκκων ή/και της µείωσης της συνολικής επιφάνειας των κόκκων που µπορεί να προκληθεί από τη µετακίνηση των ορίων τους. υνατές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την ανόπτηση Οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την ανόπτηση εξαρτώνται από δύο παράγοντες: (α) Τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης Τ R : Είναι η ελάχιστη θερµοκρασία, στην οποία το υλικό κατά την παραµονή του για ορισµένο χρόνο αλλάζει κρυσταλλική δοµή. (β) Τη µέση ενέργεια σφαλµάτων επιστοίβασης γ s. Μέταλλα µε µικρή γ s, οι διαταραχές δεν αναρριχώνται εύκολα και έτσι δεν παρατηρείται µεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων αν δεν µεταβληθεί η κρυσταλλική του δοµή, ενώ το αντίθετο συµβαίνει σε µέταλλα µε µεγάλη τιµή του γ s. Οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα µπορεί να είναι: 1. Αποκατάσταση. 2. Ανακρυστάλλωση. 3. Ανάπτυξη των κόκκων (µετά από ανακρυστάλλωση). Αποκατάσταση Είναι η επαναφορά στις αρχικές του τιµές ορισµένων ιδιοτήτων του υλικού, που είχαν µεταβληθεί λόγω προηγούµενης ψυχρής κατεργασίας (ενδοτράχυνση). Επιτελείται µε ανόπτηση σε θερµοκρασία µικρότερη από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης. εν παρατηρείται καµία µεταβολή της κρυσταλλικής δοµής του µετάλλου. Ο βαθµός αποκατάστασης σε δεδοµένη θερµοκρασία εξαρτάται από: (α) Τη διάρκεια παραµονής στη δεδοµένη θερµοκρασία. (β) Το βαθµό ενδοτράχυνσης (δηλ. την έκταση της πλαστικής παραµόρφωσης). (γ) Το αρχικό µέγεθος των κόκκων. Ο ρυθµός αποκατάστασης είναι ανάλογος της θερµοκρασίας ανόπτησης και αντιστρόφως ανάλογος του χρόνου ανόπτησης. 4

5 Ανακρυστάλλωση Πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης. Χαρακτηρίζεται από ριζική αναγέννηση (ανάπλαση) των κόκκων που έχουν υποστεί ψυχρή πλαστική παραµόρφωση (ενδοτράχυνση) και από την ανάπτυξη νέου ιστού (υφής) κόκκων. Παρατηρείται σηµαντική µείωση της πυκνότητας των διαταραχών, επειδή απορροφώνται από τα όρια των κόκκων του νέου ιστού. Ο µηχανισµός της ανακρυστάλλωσης συνίσταται σε εµφάνιση νέων πυρήνων κρυστάλλωσης διαφορετικού προσανατολισµού, οι οποίοι αναπτύσσονται βαθµιαία και συναντώνται µεταξύ τους, έως ότου ολόκληρος ο αρχικός ιστός του πλαστικά παραµορφωµένου µετάλλου µετατραπεί σε νέο ιστό µε απαραµόρφωτους ισοαξονικούς κόκκους, που δεν έχουν κοινό προσανατολισµό, βλ. Σχ. 3. Σχ. 3 Στάδια εξέλιξης της ανακρυστάλλωσης: 1: αρχικός ιστός του πλαστικά παραµορφωµένου κρυστάλλου, 2: εµφάνιση πυρήνων κρυστάλλωσης, 3: νέος ιστός κόκκων µετά το πέρας της ανακρυστάλλωσης Νόµοι της ανακρυστάλλωσης 1. Η ανακρυστάλλωση λαµβάνει χώρα όταν έχει προηγηθεί µια ελάχιστη κρίσιµη (πλαστική) παραµόρφωση του υλικού. 2. Όσο µικρότερη είναι η πλαστική παραµόρφωση, τόσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης. 3. Για την ίδια παραµόρφωση, η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου ανόπτησης. 4. Το µέγεθος των κόκκων στο τέλος της ανακρυστάλλωσης είναι αντιστρόφως ανάλογο του βαθµού ενδοτράχυνσης (δηλ. του ποσοστού πλαστικής παραµόρφωσης) και ανάλογο της θερµοκρασίας. 5. Για δεδοµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες, η κρίσιµη παραµόρφωση είναι ανάλογη του αρχικού µεγέθους των κόκκων του υλικού. 6. Η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη της καθαρότητας του µετάλλου, διότι τα ξένα άτοµα βρίσκονται στα όρια των κόκκων, όπου αναµένεται κυρίως η εµφάνιση νέων πυρήνων, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζουν το σχηµατισµό τους. Στάδια της ανακρυστάλλωσης Ο µηχανισµός της ανακρυστάλλωσης περιλαµβάνει δύο διακεκριµένα στάδια, βλ. Σχ. 3: 1. Το στάδιο πυρηνοποίησης (δηλ. εµφάνισης νέων πυρήνων). 2. Το στάδιο ανάπτυξης των νέων πυρήνων. 5

6 Ανάπτυξη των κόκκων Ακολουθεί αυθόρµητα την ολοκλήρωση της ανακρυστάλλωσης, εφ όσον συνεχίζεται η ανόπτηση. Κινητήρια δύναµη είναι η επιφανειακή ενέργεια των ορίων των κόκκων, που τείνει προς τη συνολική της µείωση. Μηχανισµός (Σχ. 4) Στα τριπλά σηµεία επαφής των κόκκων, οι σύνδεσµοι έχουν την τάση σχηµατισµού ίδιας γωνίας ισορροπίας, δηλ. γωνία 120 ο. Τούτο προκαλεί καµπύλωση και επιµήκυνση των ορίων. Η επιφανειακή τάση, όµως, για να µειωθεί, απαιτεί µετακίνηση των τριπλών σηµείων προς το κέντρο καµπυλότητας, µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση κόκκων µε λιγότερες από 6 πλευρές και την αύξηση του µεγέθους κόκκων µε περισσότερες από 6 πλευρές. Σχ. 4 Μηχανισµός ανάπτυξης των κόκκων: 1: κόκκος µε λιγότερες από 6 πλευρές, 2: καµπύλωση και επιµήκυνση των ορίων µε ταυτόχρονη µετακίνηση των τριπλών σηµείων προς τα µέσα, 3: κατάληξη στη ιδανική κατάσταση. Κανόνες της ανάπτυξης των κόκκων 1. Η επιτάχυνση των κόκκων επιταχύνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. 2. Η ανάπτυξη των κόκκων επιβραδύνεται σηµαντικά ή/και σταµατά τελείως λόγω της παρουσίας ακαθαρσιών ή κατακρηµνισµάτων σε διασπορά µέσα στο στερεό διάλυµα. 3. Η ανάπτυξη των κόκκων µπορεί να είναι συνεχής (σύµφωνα µε το µηχανισµό που περιγράφηκε ανωτέρω) ή ασυνεχής (λόγω διαταραχής του µηχανισµού ανακρυστάλλωσης). 6

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3»

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΟΟΡΑ ΔΙΑΒΡDΜΕΝΟΝ ΚΡΑΜΑΤΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Α.Μ. J6776) ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓHΡΟΥΣΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Εισαγωγή Η παστερίωση και η αποστείρωση (αναφερόµενες και ως θερµικές διεργασίες) των τροφίµων έχουν ως στόχο την καταστροφή µικροοργανισµών ή και την αδρανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΞΙΝΗΣ: ΡΕΟΛΟΓΙΑ & ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 34 ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τους όρους «Μεταλλουργία»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα