(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ:"

Transcript

1 (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Στοιχεία Επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) FAX Web-site address ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ: Ο πίνακας να συµπληρωθεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Ο πίνακας να συµπληρωθεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2 3 Στοιχεία Οικονοµικών Χρήσεων ΙΑΣΤΗΜΑ (σύµφωνα µε στοιχεία του Ε3) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σύµφωνα µε στοιχεία του Ε3) ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ: ΛΗΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ: ΛΗΞΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 4 Συµµετοχή σε Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα κατά το διάστηµα 1/1/2001 ηµεροµηνία υποβολής Ονοµασία Προγράµµατος Ηµεροµηνία έγκρισης Συνολικό εγκεκριµένο ποσό επιχορήγησης Συνολική καταβληθείσα επιχορήγηση (1/1/2001 ηµεροµηνία υποβολής) Πριν την υπογραφή σύµβασης Τρέχουσα Φάση εξέλιξης (σηµειώστε µε Χ 1 από τα 3) Σε εξέλιξη Ολοκληρωµένο Ο πίνακας να συµπληρωθεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3 5 ραστηριότητα Επιχείρησης ΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε ΡΑΣ (πεδίο 705 του Ε3) ΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α (πεδίο 761 του Ε3) Περιγράψτε συνοπτικά τη δραστηριότητα της επιχείρησης (αντικείµενο ενασχόλησης, προϊόντα/ υπηρεσίες, πελάτες κλπ.) (maximum 1 σελίδα Α4)

4 (B) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ 6 Γενική περιγραφή επιχειρηµατικής ιδέας Περιγράψτε αναλυτικά τη βασική επιχειρηµατική ιδέα που προτείνετε προς υλοποίηση (maximum 1½ σελίδα Α4)

5 7 Πληροφορίες σχετικά µε τον χώρο/(χώρους) που θα καλυφθεί από το Αριθµός s που θα εγκατασταθούν (διαφορετικές γεωγραφικά τοποθεσίες κάλυψης) Καταγραφή δεδοµένων ανά χώρο κάλυψης α/α σηµείου Τοποθεσία/ ιεύθυνση Τετραγωνικά µέτρα κάλυψης (διαφορετικό σηµείο = διακριτή γεωγραφική τοποθεσία) Αναφέρετε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τους χώρους που θα καλύψει το/ τα s (είδος χώρων, σκοπός χρήσης τους από την εταιρία, δυναµικότητα χώρων, διαµόρφωση των χώρων κλπ.) Καταλληλότητα χώρου Αιτιολογήστε εάν οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του χώρου επιτρέπουν/ συµβάλουν/ διευκολύνουν την παραµονή χρηστών για την πρόσβαση στο

6 8 Πληροφορίες σχετικά µε τους επισκέπτες των χώρων & τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών του Επισκέπτες του χώρου (Παραθέστε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ των επισκεπτών του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το και τους λόγους επίσκεψης/ παραµονής τους στους χώρους αυτούς) Ποιοι από τους επισκέπτες θα µπορούσαν να είναι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών του ; ΟΛΟΙ Επιλεγµένοι επισκέπτες υνητικοί χρήστες των υπηρεσιών του Συµβάλει το προφίλ των επισκεπτών στη χρήση των υπηρεσιών του ; Περιγράψτε το προφίλ των δυνητικών χρηστών του µεταξύ των επισκεπτών του χώρου. Επιτρέπει ο χρόνος & λόγος παραµονής των επισκεπτών, τη χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών; Αιτιολογήστε. Ποιες θα είναι οι βασικές συσκευές/ µέσα των χρηστών για την πρόσβαση στο ; (laptops, PDAs κλπ.) Συνοπτική ποσοτική καταγραφή στοιχείων επισκεπτών και χρηστών του α/α σηµείου Μέσος αριθµός επισκεπτών ανά ηµέρα Μέσος χρόνος παραµονής επισκεπτών Εκτιµώµενο % επισκεπτών που θα µπορούσαν να είναι χρήστες του

7 (Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 9 Τίτλος και διάρκεια έργου Τίτλος Επένδυσης ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 1 η :Υλοποίηση µήνες 2 η : Λειτουργία µήνες 10 Καταγραφή υποδοµής για τη λειτουργία πρόσβασης α/α σηµείου Αριθµός access points Μέγιστος αριθµός ταυτόχρονων χρηστών Μέσος αριθµός ταυτόχρονων χρηστών Συνοπτική αναφορά στο λοιπό αναγκαίο εξοπλισµό ανά σηµείο Έχει πραγµατοποιηθεί µελέτη αναγκών χώρου; Σηµ: Η µελέτη είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να αιτιολογεί τις επιλογές του προτεινόµενου εξοπλισµού και αντίγραφό της θα πρέπει να επισυνάπτεται στην πρόταση. ΝΑΙ ΟΧΙ 11 Καταγραφή Βασικών Λειτουργιών ιαχείρισης του Hotspot Αναφέρετε ποιες βασικές λειτουργίες θα καλύπτει το/ τα s α/α σηµείου Λειτουργίες πιστοποίησης εξουσιοδότησης χρηστών εν προβλέ πονται H/w- S/w Υπηρεσία Λειτουργίες χρέωσης χρηστών εν προβλέ πονται H/w- S/w Υπηρεσία Λειτουργίες παρακολούθησης, διαχείρισης, ασφάλειας δικτύου εν προβλέ πονται H/w- S/w Υπηρεσία

8 12 Ανάλυση υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet Περιγράψτε το είδος και το χρόνο σύνδεσης ανά σηµείο () α/α σηµείου ADSL leased line Είδος Σύνδεσης LMDS δορυφο ρική Άλλη Εύρος σύνδεσης απόλυτος αριθµός σε Kbps ιάρκεια σύνδεσης απόλυτος αριθµός σε µήνες 13 Υπηρεσίες Περιαγωγής (Roaming) Προβλέπεται υπηρεσία Περιαγωγής; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιος είναι ο φορέας που θα υποστηρίζει την υπηρεσία; Υπάρχει σχετική προσφορά/ συµφωνητικό µε τους όρους συνεργασίας; ΝΑΙ ΟΧΙ Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρέωσης της υπηρεσίας περιαγωγής. Θα είναι διαθέσιµη για όλους τους χρήστες/ σηµεία;

9 14 Εισαγωγική ιστοσελίδα Προτείνεται η ύπαρξη ιστοσελίδας πρόσβασης χρηστών; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τις λειτουργίες που θα πραγµατοποιούνται µέσω της ιστοσελίδας 15 Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας Προβλέπεται η ύπαρξη άλλων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε κάθε υπηρεσία χωριστά χαρακτηριστικά/ λειτουργικότητας της υπηρεσίας, άδειες χρήσης µε βάση τη συνδροµή που πληρώνει η επιχείρηση, τρόπος πιθανής χρέωσης των χρηστών κλπ. (maximum 1½ σελίδα Α4) 16 Ενέργειες Προώθησης προβολής του/ των Hotspots Περιγράψτε συνοπτικά τις προγραµµατιζόµενες ενέργειες προβολής του

10 ( ) ΦΥΣΙΚΟ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 17 Αναλυτικά Ποσοτικά Στοιχεία Φυσικού - Οικονοµικού Αντικειµένου ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ α/α Κωδικός Κατηγορίας απάνης Περιγραφή Εµπορική Ονοµασία/ τύπος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή ΜΟΝΑ ΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) Επωνυµία Προτεινόµενου Προµηθευτή ΑΦΜ Προτεινόµενου Προµηθευτή Αριθµός Αναφοράς Προσφοράς Ο πίνακας να συµπληρωθεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 9: 1. α/α : Αύξων αριθµός ποσοτικού στοιχείου (µοναδικός αριθµός που χαρακτηρίζει κάθε ποσοτικό στοιχείο της προτεινόµενης επένδυσης) 2. Οι κωδικοί κατηγοριών δαπανών επιλέγονται από τις σαφώς προκαθορισµένες λίστες: - Κωδικός Κατηγορίας απάνης: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 3. Περιγραφή: π.χ. access points, routers, συνδροµή Internet ADSL κλπ. 4. Εµπορική Ονοµασία/ τύπος: Στις περιπτώσεις τυποποιηµένων προϊόντων ή υπηρεσιών καταγράφεται η ονοµασία του κατασκευαστή/ τύπου για προϊόντα ή η εµπορική ονοµασία της υπηρεσίας 5. Μονάδα µέτρησης: π.χ. τεµάχια, έτη/ µήνες (για διάρκεια υπηρεσίας) κλπ. 6. Τιµή Μονάδος: Η τιµή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ µίας µονάδος. 7. Επωνυµία & ΑΦΜ Προτεινόµενου Προµηθευτή: Είναι ο προµηθευτής του οποίου η προσφορά έχει συµπεριληφθεί στο Φάκελο Υποβολής 8. Αριθµός Αναφοράς Προσφοράς: Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης να µπει ένας αύξων αριθµός σε κάθε προσφορά, ώστε να είναι εύκολη η αναφορά σε αυτήν από τα διάφορα τµήµατα της πρότασης. Επιθυµητό είναι τα ποσοτικά στοιχεία να φτάνουν σε επαρκή ανάλυση (π.χ. 5 Access Points) αλλά όχι σε τµηµατοποίηση επιπέδου εξαρτηµάτων που µπορεί να εµφανίζονται σε µία προσφορά (π.χ. καλώδια, κάρτες κλπ.).

11 (Ε) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ/ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 18 Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας της Επένδυσης Παρουσιάστε τα αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου για την επιχείρηση Ποια η προστιθέµενη αξία για τους χρήστες των υπηρεσιών;

12 19 Ανταποδοτικότητα Βιωσιµότητα του έργου Άµεσες πηγές εσόδων Προβλέπεται κοστολόγηση των υπηρεσιών; Αν ναι ποιο είναι το µοντέλο κοστολόγησης και πώς θα προκύπτουν τα έσοδα; Έµµεσες πηγές εσόδων Προβλέπονται έµµεσες πηγές εσόδων από τη λειτουργία του ; Άλλες οικονοµικές ωφέλειες που θα προκύψουν για την επιχείρηση

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Wireless Hotspots. «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Wireless Hotspots «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. e-services. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. e-services. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ένδυση και Υπόδηση Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθ. Οικ. 49391/1425 Προκήρυξη Γ Κύκλου Υποβολής Προτάσεων στο πλαί σιο της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία Δελτίων

2. Δημιουργία Δελτίων 2. Δημιουργία Δελτίων 2.1. Δημιουργία / Διόρθωση Δελτίου 2.1.1 Γενικά για τη Δημιουργία Δελτίου Όταν επιλεγεί η δημιουργία ή διόρθωση Δελτίου, ο χρήστης οδηγείται στο πρώτο τμήμα του συγκεκριμένου Δελτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΡΑΣΗΣ «E-SERVICES» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΡΑΣΗΣ «E-SERVICES» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΡΑΣΗΣ «E-SERVICES» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν: στη διενέργεια εµπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού Σχεδίου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 Έντυπο Υποβολής Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα