γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ."

Transcript

1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 588/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασµα από το υπ αριθ. 37/ Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τον καθορισµό φόρων, τελών και δικαιωµάτων του ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 09:00, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 4) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 5) Ντούρλιας ηµήτριος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 8) Μπουραζάνης Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης

2 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τον καθορισµό φόρων, τελών και δικαιωµάτων του ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: Για τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2014 θα πρέπει να πάρουµε απόφαση για τον καθορισµό των τελών του ήµου Καρδίτσας ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 1. Για την πόλη της Καρδίτσας Α. Τέλη καθαριότητας & φωτισµού: α) οικίες: 1,10 ανά τ.µ β) καταστήµατα: 2,50 ανά τ.µ Β. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων: 0,10 ανά τ.µ για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακής ή επαγγελµατικής χρήσης 2. Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Α. Τέλη καθαριότητας & φωτισµού: α) οικίες: 1,10 ανά τ.µ β) καταστήµατα: 1,50 ανά τ.µ Β. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων: 0,10 ανά τ.µ για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακής ή επαγγελµατικής χρήσης 3. α) Για τα Σουπερµάρκετ, Ν.Π., Οργανισµούς κλπ σε όλη τη ηµοτική Ενότητα τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ορίζονται προσαυξηµένα κατά 30% σε σχέση µε τα καταστήµατα, λόγω αυξηµένου όγκου απορριµµάτων (αποφ..σ 367/2000) β) Για τις επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ που βρίσκονται περιµετρικά της ηµοτικής Ενότητας & εκτός Σχεδίου Πόλης, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού βρίσκονται σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα της πλησιέστερης Τοπικής Κοινότητας (αποφ..σ 186/2001) γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δύναται να ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγµατι εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου. δ)για στεγασµένους χώρους άνω µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι χιλίων (1.000) τ.µ. ε)για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη στεγασµένου χώρου Στεγασµένοι χώροι κτιρίων, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού υπέρ των ήµων και Κοινοτήτων, νοούνται οι εσωτερικοί χώροι των κτιρίων, οι πυλωτές, οι ηµιυπαίθριοι χώροι (εξώστες σε εσοχή) 4.Tα τέλη καθαριότητας και φωτισµού είναι µειωµένα σε ποσοστό 50% στις πολύτεκνες οικογένειες, έτσι όπως η ιδιότητα αυτή στοιχειοθετείται και αποδίδεται από την ισχύουσα νοµοθεσία

3 ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ: Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες ετήσιο πάγιο 30,00 ανά υδροµετρητή και αύξηση 7% στις ήδη υπάρχουσες χρεώσεις. ΤΕΛΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ: Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες αύξηση 5% στις ήδη υπάρχουσες χρεώσεις. ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:.Ε. Καρδίτσας Α. ΠΛΑΤΕΙΕΣ α)στρατώνων, Μακρυγιάννη Αλλαµανή, Ευαγγελίστριας, Αγ. Παρασκευής, Λάκκα Μαντζιάρα, Αθλητικό Πάρκο και Αγίου Νικολάου (οδός Κανάρη) από 7,34 /µ2 σε 10,00 /µ2 ετησίως. β)ελευθερίας, Ν. Πλαστήρα, Εθνικής Αντίστασης, Καραολή- ηµητρίου, Ειρήνης και ηµοτικής Αγοράς από 29,35 /µ2 σε 30,00 / µ2 ετησίως. γ)πλατεία. Γιολδάση από 11,74 /µ2 σε 15,00 /µ2 ετησίως. δ) Για όσες περιοχές δεν αναφέρονται παραπάνω, θα βρίσκονται σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα της πλησιέστερης περιοχής. Β. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ Όλοι οι πεζόδροµοι του κέντρου της πόλης, από 29,35 /µ2 σε 30,00 /µ2 ετησίως. Γ. ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ οπωρ/κων και ιχθυοπωλείων µόνο, από 10,27 /µ2 σε 15,00 /µ2 ετησίως.. ΥΠΕ ΑΦΟΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ, από 17,61 /µ2 σε 20,00 /µ2 ετησίως. Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ α)για το χώρο τέλεσης της εµποροπανήγυρης θα γίνεται δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 1080/80, ενώ όταν η κατάληψη γίνεται εκεί για εγκατάσταση Λουνα Πάρκ και τσίρκου το τέλος θα ορίζεται από την οικονοµική επιτροπή µε κατώτερο όριο 0,41 /µ2 και 0,35 /µ2 αντίστοιχα ηµερησίως. β)χώροι γύρω από τις παιδικές χαρές και των συνοικιακών πλατειών: Στρατώνων, Μακρυγάννη - Αλλαµανή, Ευαγγελίστριας, ηµ. Γιολδάση, Αγ. Παρασκευής, Λάκκας Μαντζιάρα, Αθλητικό Πάρκο και Αγίου Νικολάου, 6,00 /µ2 ετησίως. Ζ. ΠΛΑΝΟ ΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ, ΑΠΟ 10,27 /µ2 ετησίως ΣΕ 12,00 /µ2 ετησίως. Η. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ α)α Ζώνη, 8,80 /µ2 µηνιαίως β)β Ζώνη, 5,28 /µ2 µηνιαίως γ)γ Ζώνη, 3,52 /µ2 µηνιαίως δ)εκτός σχεδίου, 1,76 /µ2 µηνιαίως 10,00 /µ2 µηνιαίως 6,00 /µ2 µηνιαίως 4,00 /µ2 µηνιαίως 2,00 /µ2 µηνιαίως ΓΙΑ Τις.Ε. 1. Καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, για την εκµετάλλευση τους από καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ψησταριές - εστιατόρια, παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα οι χώροι των κεντρικών πλατειών των Τοπικών ιαµερισµάτων του ήµου µας. 2. Καθορίζεται ετήσιο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων πλατειών, σε 6,00 /µ2 3. Η καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων πλατειών, θα γίνεται στο ακέραιο, άσχετα µε την χρονική διάρκεια της χρήσης

4 4. Η παραχώρηση θα διατίθεται στα καταστήµατα που βρίσκονται περιµετρικά των πλατειών. Όταν θα γίνονται εκδηλώσεις από το ήµο Καρδίτσας ή από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους τα τραπεζοκαθίσµατα θα αφαιρούνται. ΤΕΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Για όλες τις.ε. Καρδίτσας 1. Για την κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται οι διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α)µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, β)στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη, γ)σε χώρους σιδηροδροµικών σταθµών και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ)µέσα σε καταστήµατα, κιν/φους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους ε)σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων λεωφορείων ο συντελεστής είναι εβδοµαδιαίος και ενιαίος σε όλες τις ζώνες και ορίζεται σε 0,80 /µ2. 2. Για την κατηγορία που περιλαµβάνονται οι: α) ιαφηµίσεις που είναι φωτεινές σε στέγες και δώµατα και διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες, ο συντελεστής είναι ετήσιος και ενιαίος για όλες τις ζώνες και ορίζεται σε 67,70 /µ2 ετησίως. β)φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, ο συντελεστής ορίζεται σε 40,50 /µ2 ετησίως. γ)µη φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις σε στέγες, ο συντελεστής είναι ετήσιος και ενιαίος για όλες τις ζώνες και ορίζεται σε 40,50 /µ2 ετησίως. 3. Για την κατηγορία που περιλαµβάνονται διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 Χ 50 cm το τέλος ορίζεται σε 3,55 /µ2 µηνιαίως. 4. Για την κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται διαφηµίσεις που διενεργούνται σε ηµερολόγια, δώρα, φεϊγ-βολάν, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις το τέλος είναι 2% επί της δαπάνης διαφήµισης, το ποσό δε που θα καταβάλλει ο κάθε διαφηµιζόµενος που ζητάει την άδεια αφισοκολλήσεως ανέρχεται σε 58,70 για τρεις (3) ηµέρες (Ν. 2880/2001). 5. Για κάθε κινητό πλαίσιο που θα τοποθετείται σε δηµοτικούς κοινοχρήστους χώρους για χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνάει τις τρεις ηµέρες το τέλος ορίζεται σε 44,00 και θα τοποθετείται ύστερα από άδεια του ήµου Καρδίτσας. Σε περίπτωση αυθαίρετης τοποθέτησης πλαισίου το τέλος τριπλασιάζεται. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ:.Ε. Καρδίτσας Α. Πόλη της Καρδίτσας 1. ικαίωµα ταφής για µια πενταετία ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ α)ζώνη πολυτελείας 205, ,00 β)α' κατηγορία 176, ,00 γ)β' κατηγορία 146, ,00 δ)γ' κατηγορία 132, ,00 ε) ' κατηγορία 29,35. 30,00 2. Οικογενειακοί τάφοι

5 α)πολυτελείας 2.934, ,00 β)α' κατηγορία 2.201, ,00 γ)β' κατηγορία 1.467, ,00 δ)γ' κατηγορία 1.027, ,00 3. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας Η παράταση ταφής από 11,74 σε 15,00 για κάθε έτος. 4. Φύλαξη των οστών Για το ενοίκιο των ερµαριών στο οστεοφυλάκιο από 14,67 σε 15,00 ετησίως. 5. Ανακοµιδή οστών ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ α)ζώνη πολυτελείας 88,04. 90,00 β)α' κατηγορία 73,37. 75,00 γ)β' κατηγορία 58,69. 60,00 δ)γ' κατηγορία 44,02. 45,00 ε) ' κατηγορία 23,48. 25,00 Β. ΓΙΑ όλες Τις Τοπικές Κοινότητες 1. ικαίωµα ταφής για µια πενταετία 30,00 2. Οικογενειακοί τάφοι δεν θα διατίθενται λόγω της µικρής έκτασης των κατά τόπους κοιµητηριών. 3. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας 5,00 για κάθε έτος παράτασης µη δυνάµενο να υπερβεί τα τρία (3) έτη. 4. Ανακοµιδή οστών Επιβολή τέλους ανακοµιδής οστών 10,00 5.Για το ενοίκιο των ερµαριών στο οστεοφυλάκιο Επιβολή τέλους οστεοφυλακίου 5,00 ανά έτος ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ : Το δικαίωµα βοσκής για όλες τις.ε. του ήµου Καρδίτσας ορίζεται σε 0,30 για κάθε µικρό ζώο και 0,45 για κάθε µεγάλο ζώο. Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,60 και 0,90 αντίστοιχα. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ: Επιβολή τέλους για το ήµο Καρδίτσας και τις.ε. παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης προκαλούνται σε βάρος του ήµου επιπλέον δαπάνες καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιµετώπιση των σχετικών µε την τουριστική κίνηση προβληµάτων. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0,5% & 5%: Επιβολή τέλους για το ήµο Καρδίτσας και τις.ε. επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 20 Ν. 2539/97. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Ο συντελεστής για το τέλος ακίνητης περιουσίας να παραµείνει ο ίδιος 0,00025% για όλο το ήµο Καρδίτσας.

6 2. Την εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή µετά από εισήγηση του κ. ηµάρχου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους, δηλαδή την κρίση και τις ανάγκες του ήµου, αποφάσισε οµόφωνα να µην υπάρξει καµιά αύξηση των τελών, αλλά να διατηρηθούν στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν από το 2011 µε την υπ'αριθµ. 509/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την υπ'αριθµ. 509/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου 4. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος ανέφερε ότι συνεχίζεται το καθεστώς άνισης µεταχείρισης των δηµοτών των πέντε καποδιστριακών ήµων, χωρίς να λαµβάνονται υπ'όψιν οι επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη περί εξορθολογισµού των τελών στο ήµο Καρδίτσας. Τάχθηκε δε υπέρ της εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα 5. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του και δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά επί του θέµατος στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου 6. Την τοποθέτηση του κ. Ντούρλια, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε ότι η παράταξη, στην οποία ανήκει θα τοποθετηθεί αναλυτικά επί του θέµατος στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου 7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/ Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της εισήγησης του κ. προέδρου ψήφισαν οι κ.κ Παπαγεωργίου, Γούλας, Κωτούλας, Μουζιούρας και Μπουραζάνης, καταψήφισαν οι κ.κ Τσίπρας και Τσαντήλας, ενώ λευκό ψήφισε ο κ. Ντούρλιας. αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο να µην υπάρξει καµιά αύξηση στους φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014, αλλά να παραµείνουν στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη µε την υπ'αριθµ. 509/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Μειοψήφισαν οι κ.κ Τσίπρας, Τσαντήλας και Ντούρλιας. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 588/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα... Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3185/55 και ιδρύονται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα