ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους 2013 και ώρα µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ 240/2013 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 14/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 42 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε ενδιάµεσο φορέα ιαχείρισης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 6:30 µ.µ, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ.11160/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 18) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 2) Αναστασίου Απόστολος 19) Βερίλλης οµήνικος 2) Χλαπάνας Ηλίας 3) Γούλας Σωτήριος 20) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 21) Ντούρλιας ηµήτριος 4) Ντελής Ιωάννης 5) Ζορµπάς Ιωάννης 22) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Καραγιάννης Νικόλαος 23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 6) Τέγος Χρήστος 7) Κατσιαβάρας Θωµάς 24) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Αρχοντής ηµήτριος 8) Κωστόπουλος ηµήτριος 25) Τσαντήλας Βασίλειος 9) Κωτούλας Φίλιππος 26) Χάρµπας Θωµάς 10) Μαρκινός Αθανάσιος 11) Μουζιούρας Νικόλαος 12) Μπατζιάκας Βασίλειος 13) Μπουραζάνης Αθανάσιος 14) ) Νασιάκου Αλεξάνδρα 15) Παπαγεωργίου Σταύρος 16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 17) Σούφλα Ουρανία

2 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 42 ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΠ Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας και η οποία έχει ως εξής: Η µελέτη αφορά τη διαµόρφωση χώρων και την προµήθεια οργάνων για την ανακαίνιση και τον εκ νέου εξοπλισµό παιδικών χαρών που ήδη λειτουργούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της υπ. απόφασης 28492/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B 931/ ) και να µπορούν να πιστοποιηθούν προκειµένου να λειτουργήσουν. Πρόκειται για τις παιδικές χαρές στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Ε=2380µ 2 ), στην περιοχή του 5 ου ηµοτικού Σχολείου (Ε=800µ 2 ) και στη συµβολή των οδών Σαµαροπούλου και Επαµεινώνδα (Ε=1390µ 2 ) Σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Υπ. Απόφαση οι χώροι περιφράσσονται χωρίς να αποµονώνονται οπτικά από την ευρύτερη περιοχή, δηµιουργείται ιδιαίτερος χώρος για το παιχνίδι των νηπίων, προβλέπεται στεγασµένος χώρος για την προστασία των επισκεπτών από τον ήλιο και τη βροχή, ενώ ο όλος σχεδιασµός γίνεται µε στόχο να εξασφαλισθεί στα παιδιά χώρος για ατοµικό και οµαδικό παιχνίδι µε όργανα υψηλών προδιαγραφών, µε ασφάλεια, µέσα σε ένα τοπίο χωρίς αυστηρή διάταξη και οργάνωση. Έτσι το δάπεδο αφήνεται στρωµένο µε χώµα κατάλληλα επιπεδωµένο, ενώ στην περιοχή ασφαλείας των οργάνων στρώνεται µε άµµο σε βάθος 30 εκ. Τα όργανα που θα τοποθετηθούν θα φέρουν πιστοποίηση C.E., θα είναι κατασκευασµένα από πιστοποιηµένους κατασκευαστές από υλικά απολύτως ασφαλή για τα παιδιά, ενώ θα φέρουν ένδειξη καταλληλότητας για την ηλικιακή οµάδα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει. Όλες οι ΠΧ θα είναι προσβάσιµες από ΑΜΕΑ,ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση σε κάθε ΠΧ ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά µε µειωµένη κινητικότητα. Σε όλες τι Π.Χ. θα τοποθετηθεί ξύλινη πέργκολα 12 µ 2 περίπου µε επικάλυψη από διαφώτιστο υλικό για την προστασία από τη βροχή και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισµός παγκάκια, βρύσες, φωτιστικά, καλάθια απορριµµάτων και πινακίδες σήµανσης Σύµφωνα µε τη µελέτη φύτευσης που εκπονήθηκε από το τµήµα Πρασίνου, στις περιοχές επέµβασης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασµός και η αίσθηση θερµικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Σε όλες τις Π.Χ. προβλέπεται χαµηλή φύτευση περιµετρικά µέσα από την περίφραξη καθώς και ως στοιχείο για τον διαχωρισµό των περιοχών παιδιών νηπίων, ενώ στην Αγ. Παρασκευή και Σαµαροπούλου προβλέπονται και περιοχές πρασίνου µε χλοοτάπητα. Ειδικότερα η κάθε παιδική χαρά διαµορφώνεται ως εξής: Α. Παιδική Χαρά ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3 Η συνολική έκταση της Π.Χ. είναι 2.374,77µ2. Η νέα διαµόρφωση του χώρου περιλαµβάνει την περιοχή των νηπίων µε εµβαδόν 457,80µ2, την περιοχή παίδων εµβαδού 1.379,77µ2 και µια περιοχή δεντροφυτεµένη εµβαδού 428µ2. Επιπλέον οργανώνεται µια ζώνη πρασίνου εµβαδού 115µ2 παράλληλα µε την περίφραξη της οδού ραγατσανίου. Στο υπόλοιπο τµήµα της υπάρχουσας περίφραξης οργανώνεται γραµµική φύτευση. Η είσοδος διαµορφώνεται από την πλευρά του πάρκου και του υφιστάµενου πεζόδροµου. Η περιοχή των νηπίων οριοθετείται εσωτερικά µε ξύλινη περίφραξη ύψους 0,70µ σύµφωνα µε τα σχέδια και ως τελικό δάπεδο θα έχει χλοοτάπητα. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες παπάκι και ένα θεµατικό σύνθετο σύµφωνα µε τη διάταξη που αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. Το δάπεδο της περιοχής ασφαλείας του κάθε οργάνου θα είναι ελαστικά πλακίδια πάχους 9εκ. Η περιοχή των µεγαλύτερων παιδιών διαµορφώνεται κεντρικά. Το υπάρχον δάπεδο διατηρείται αφού πρώτα καθαριστεί και ισοπεδωθεί. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες, µονόζυγα, µονάδα αναρρίχησης, µύλος, ένα σύνθετο όργανο και µια σύνθετη κούνια φωλιά η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από ΑΜΕΑ. Στην περιοχή των οργάνων και στην επιφάνεια ασφαλείας όπως ορίζεται στα σχέδια της µελέτης δηµιουργείται σκάµµα βάθους 30εκ το οποίο καλύπτεται µε άµµο και στην επιφάνεια διαχωρίζεται µε ξύλινη κατασκευή από δοκούς διαστάσεων 8Χ20εκ. Η οργανωµένη περιοχή φύτευσης προς την οδό Ευζώνων έχει δάπεδο από χλοοτάπητα και ψηλή και χαµηλή φύτευση (υπάρχουσα και νέα). Επίσης φύτευση προβλέπεται σηµειακά και στις περιοχές των οργάνων και αποτυπώνεται στα σχέδια της µελέτης. Β. Παιδική Χαρά Ο ΟΥ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Η παιδική χαρά επί της οδού Σαµαροπούλου διαµορφώνεται σε έκταση συνολικού εµβαδού 1.750,00µ2, στην περιοχή της ήδη υπάρχουσας Π.Χ. βόρεια των εργατικών κατοικιών, στην γωνία των οδών Σαµαροπούλου και Επαµεινώνδα. Η νέα διαµόρφωση περιλαµβάνει περιοχή νηπίων επιφάνειας 342,91µ2, µε δάπεδο από χλοοτάπητα και περιοχή παιδιών µεγαλύτερης ηλικίας επιφάνειας 682,20µ2, που διαχωρίζονται µε ξύλινη περίφραξη ύψους 0,70µ σύµφωνα µε τα σχέδια. Οργανωµένες περιοχές φύτευσης αναπτύσσονται κατά µήκος της περίφραξης της οδού Σαµαροπούλου περίπου 206,00µ2 και βόρεια περίπου 160,00µ2, από χλοοτάπητα µε ψηλή και χαµηλή φύτευση (υπάρχουσα και νέα). Η είσοδος χωροθετείται Νότια επί της οδού Επαµεινώνδα. Όλη η περιοχή της Π.Χ. οριοθετείται µε περίφραξη ύψους 1,20µ όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Στην περιοχή των νηπίων θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες παπάκι και ένα θεµατικό σύνθετο σε διάταξη όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. Στην περιοχή ασφαλείας του κάθε οργάνου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης, δηµιουργείται σκάµµα βάθους 30εκ το οποίο καλύπτεται µε άµµο, ο οποία επιφανειακά εγκιβωτίζεται µε ξύλινη κατασκευή (τελάρο) από δοκούς διαστάσεων 8Χ20εκ. Στην περιοχή των παιδιών διατηρείται το υπάρχον δάπεδο, αφού πρώτα καθαριστεί και ισοπεδωθεί, και θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες, µονόζυγα, µονάδα αναρρίχησης, µύλος, ένα σύνθετο όργανο και µια σύνθετη κούνια φωλιά η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από ΑΜΕΑ. Στην περιοχή των οργάνων και στην επιφάνεια ασφαλείας όπως ορίζεται στα σχέδια της µελέτης δηµιουργείται σκάµµα βάθους 30εκ το οποίο καλύπτεται µε άµµο και στην επιφάνεια διαχωρίζεται µε ξύλινη κατασκευή από δοκούς διαστάσεων 8Χ20εκ. Φύτευση προβλέπεται σηµειακά και στις περιοχές των οργάνων όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της µελέτης. Γ. Παιδική Χαρά 5 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

4 Η παιδική χαρά διαµορφώνεται σε έκταση συνολικού εµβαδού 800µ2, στην συµβολή των πεζόδροµων Τιτάνων και Φερρών όπισθεν του 5 ου ηµοτικού Σχολείου όπου σήµερα υπάρχει διαµορφωµένο πάρκο και τοποθετηµένα όργανα παιδικής χαράς. Η νέα διαµόρφωση περιλαµβάνει οριοθέτηση του χώρου µε κατασκευή περίφραξης ύψους 1,20µ όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης και η είσοδος διαµορφώνεται επί της οδού Φερρών απέναντι από την είσοδο του σχολείου. Στο χώρο αυτό δηµιουργούνται δύο περιοχές απασχόλησης των παιδιών. Η περιοχή νηπίων επιφάνειας 200µ2 µε τελικό δάπεδο θα είναι χλοοτάπητας και περιοχή παίδων µεγαλύτερης ηλικίας επιφάνειας 600µ2, που διαχωρίζονται µε ξύλινη περίφραξη ύψους 0,70µ σύµφωνα µε τα σχέδια. Στην περιοχή των νηπίων θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες παπάκι και ένα θεµατικό σύνθετο σε διάταξη όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. Στην περιοχή ασφαλείας του κάθε οργάνου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης, δηµιουργείται σκάµµα βάθους 30εκ το οποίο καλύπτεται µε άµµο, ο οποία επιφανειακά εγκιβωτίζεται µε ξύλινη κατασκευή (τελάρο) από δοκούς διαστάσεων 8Χ20εκ. Στην περιοχή των παίδων θα καθαιρεθούν οι υφιστάµενοι διάδροµοι από σκυρόδεµα, θα καθαριστεί το υπάρχον δάπεδο και θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις µε αµµόχωµα ώστε να δοθεί µία ενιαία κλίση στο τελικό δάπεδο. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν κούνιες, τραµπάλες, µονόζυγο, µονάδα αναρρίχησης, µύλος, ένα σύνθετο όργανο και µια σύνθετη κούνια φωλιά η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από ΑΜΕΑ. Στην περιοχή ασφαλείας του κάθε οργάνου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης, δηµιουργείται σκάµµα βάθους 30εκ το οποίο καλύπτεται µε άµµο, ο οποία επιφανειακά εγκιβωτίζεται µε ξύλινη κατασκευή (τελάρο) από δοκούς διαστάσεων 8Χ20εκ. Κατά µήκος της εξωτερικής περίφραξης οργανώνεται γραµµική φύτευση, καθώς φύτευση προβλέπεται σηµειακά και στις περιοχές των οργάνων όπως αποτυπώνεται στα σχέδια της µελέτης. Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 2.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της παραλαβής της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας ψήφισαν όλοι παρόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι πλην των κ.κ. Τσαντήλα και Χάρµπα οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 1.Την παραλαβή της µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 2.Την εκτέλεση του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας µε προϋπολογισµό ,00 µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού. 3.Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου Αναβάθµιση και εξοπλισµός παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας µε προϋπολογισµό ,00 στα πλαίσια της υπ' αριθµ. 42 ανοιχτής πρόσκλησης του Ε.Π. Θεσσαλία- Στ. Ελλάδα- Ήπειρος µε ενδιάµεσο φορέα ιαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Μειοψήφισαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας και Χάρµπας.

5 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 240/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα