ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001."

Transcript

1 * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 30η - 32η Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: /324/Α'0012 ΠΟΛ.: 1047 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε14 1. Παραλαβή δηλώσεων. Το οικον. έτος 2001 υποβάλλονται δύο τύποι εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και Ε1Α). Το έντυπο Ε1 που είναι το συνηθισμένο έντυπο, υποβάλλεται από όσους αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή ελευθέριου επαγγέλματος, καθώς και από όσους έχουν εισοδήματα από περισσότερες κατηγορίες (ακίνητα, κινητές αξίες, μισθούς, εισοδήματα αλλοδαπής) ή απαιτείται να δηλώσουν τεκμαρτή ή πραγματική δαπάνη διαβίωσης, καθώς επίσης από βουλευτές κατοίκους εξωτερικού, γιατρούς του Ε.Σ.Υ., κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχους, προσωρινούς διαχειριστές, επιτρόπους, κηδεμόνες ανηλίκων, δικαστικούς συμπαραστάτες, κληρονόμους αποβιώσαντος φορολογουμένου κτλ. Το έντυπο Ε1Α υποβάλλεται από μισθωτούς και συνταξιούχους που αποκτούν επίσης μόνο γεωργικό εισόδημα, τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση μέχρι δύο επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ, χωρίς ποσά που μειώνουν την τεκμαρτή δαπάνη, φορολογούμενους, που έχουν μόνο τεκμήριο δαπάνης από τη χρήση ενός ή δύο επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ κτλ. Οι ανωτέρω δηλώσεις, εκτός από το συνηθισμένο τρόπο υποβολής τους (προσωπικά από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) υποβάλλονται για πρώτη φορά και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Ειδικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα σας δοθούν έγκαιρα. Επίσης, επισημαίνεται ότι ποσά των οικογενειακών δαπανών που καταβλήθηκαν μέσα στο 2000 για αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών γράφονται στην οικεία ένδειξη της δήλωσης, χωρίς την υποβολή των σχετικών αποδείξεων. Οι αποδείξεις θα κρατηθούν από το φορολογούμενο μέχρι το τέλος του έτους 2006 και θα προσκομίζονται για φορολογικό έλεγχο, όποτε ζητηθούν. Σημειώνεται ότι αν δηλώνεται εισόδημα ανήλικου τέκνου που προκύπτει από υποκατάστατο του οποίου η αξία υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε με δικαστική απόφαση, το εισόδημα επιμερίζεται ανάλογα με την αξία του εκποιούμενου περιουσιακού στοιχείου και την επιπλέον αξία του υποκατάστατου. Για το τμήμα του εισοδήματος που αναλογεί μέχρι την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε φορολογείται ο γονέας που το παραχώρησε και για το τμήμα του εισοδήματος που αναλογεί στην επιπλέον αξία του υποκατάστατου φορολογείται ο γονέας με το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν έχει υποβληθεί το σωστό έντυπο (Ε1 ή Ε1Α) της δήλωσης οικον. έτους 2001, αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις εκπιπτόμενες δαπάνες (εκτός από τις οικογενειακές δαπάνες), καθώς και στις ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κτλ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά, που αναφέρονται στις ιδιότητες ή καταστάσεις του φορολογουμένου, έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι τα πρωτότυπα. Αρκεί

2 να υποβληθεί απλό φωτοαντίγραφό τους και συγχρόνως να γίνει σημείωση ότι το πρωτότυπο υποβλήθηκε με δήλωση προηγούμενου οικονομικού έτους. Ειδικότερα θα προσέχουν: α) Αν τα στοιχεία του πίνακα 1 Στοιχεία Φορολογούμενου (του υπόχρεου, της συζύγου και του εκπροσώπου) είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά. Ειδικότερα, όταν στις Δ.Ο.Υ. όπου το ΜΗΤΡΩΟ λειτουργεί σε περιβάλλον ΤΑΧΙS, όταν υποβάλλονται χειρόγραφες δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα ή όταν υποβάλλονται δηλώσεις νέων φορολογουμένων θα πρέπει να ελέγχεται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει στο Τμήμα Μητρώου τη μεταβολή των ατομικών του στοιχείων ή των στοιχείων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και αν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αν πρόκειται για νέο φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της /842/Δ.Μ./ (Φ.Ε.Κ. 193 Β') απόφασης Υπουργού Οικονομικών. β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που, τυχόν, συνυποβάλλονται με αυτήν (έντυπο Ε2, Ε3 κτλ). γ) Αν με τα ποσά των δαπανών που επικαλείται ο φορολογούμενος για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημά του έχουν συμπληρωθεί οι οικείοι κωδικοί της δήλωσης (Έντυπο Ε1 και Ε1Α). δ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και τα δικά της εισοδήματα ή δαπάνες. Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κτλ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα: Υπογραφή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παραλείψεως υπογραφής του, η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνον εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα: αα) Του πίνακα 4Β (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις). ββ) Του πίνακα 4Γ (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). γγ) Του πίνακα 4Δ (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα). Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των κωδικών αριθμών , , δδ) Του πίνακα 9 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα του πίνακα 4Β, Γ και Δ για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω. ε) Εφιστάται η προσοχή σας ότι μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και το έντυπο Ε9 συμπληρωμένο με τα ακίνητα που του ανήκουν την , αν το έντυπο αυτό υποβάλλεται για πρώτη φορά. Αν το έντυπο Ε9 υποβλήθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προηγούμενου οικονομικού έτους, θα υποβληθεί μόνον αν μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου με τις τυχόν μεταβολές. στ) Αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα Ε14 και Ε15 στις περιπτώσεις φορολογουμένων που απαιτείται η υποβολή τους. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί, ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του. Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε. κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ. Ειδικά, για τους φορολογουμένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (Αθήνα, Λυκούργου 18 Τηλέφωνο ΦΑΞ ), εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του νομού Αττικής ή ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεση όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και ασκούν στην Ελλάδα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους

3 είναι, κατά περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους. Για όσους κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εταίροι σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστική εταιρία, συμμετοχική ή αφανής εταιρία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, όπως σωματείο κτλ. που έχει έδρα στην Ελλάδα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους στην Ελλάδα. Όσοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στη Δ.Ο Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να την επιδίδουν στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στη δήλωση που στάλθηκε είναι γραμμένη η παλιά διεύθυνση, γράφεται η νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν προηγούμενα δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Διαφορετικά, θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθυστερήσεις στην εκκαθάριση κτλ. Εφιστάται η προσοχή σας ώστε να μην παρουσιαστούν περιπτώσεις παραλαβής δηλώσεων από αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., καθόσον δεν παρέχεται τέτοια ευχέρεια από τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανώτερης βίας ή από παραδρομή, κατά παρέκκλιση των πιο πάνω, παραληφθεί κάποια δήλωση από αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., θα πρέπει το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή της να διαβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση του διαβιβαστικού στην οικονομική σας επιθεώρηση. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής και από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, προκειμένου για τις λοιπές περιοχές, δεν έχουν εφαρμογή για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα γίνεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα έως και Παρασκευή). 2. Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης. Όταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή από τρίτο πρόσωπο, ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ., πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Παράδειγμα: Έστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι δρχ και στις ενδείξεις ή ή αντίστοιχα της δήλωσης, αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές δρχ ή ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σ' αυτήν την περίπτωση θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογουμένου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων, που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψη του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογουμένου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται

4 απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση των φορολογουμένων, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υποχρέων (ιδίου και της συζύγου αν δηλώνονται εισοδήματα αυτής), θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη. Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του. Τονίζεται ότι, εφόσον συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και τρίτο αντίτυπο της δήλωσης, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που την παραλαμβάνει, το θεωρεί στην οικεία ένδειξη της τελευταίας σελίδας και το επιστρέφει στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και σε καμιά περίπτωση ακριβές αντίγραφο αυτής. 3. Καταχώρηση των δηλώσεων. Αμέσως μετά την παραλαβή όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2238/1994 για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές. Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων, θα μεταφερθεί και θα γραφτεί στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Ο αριθμός που θα γραφτεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία το πολύ. Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Τμήμα» θα γραφτεί, ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε Δ.Ο.Υ., δηλαδή (1), αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα γραφείο. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: α) Έστω ότι στη Δ.Ο.Υ. τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων (που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα, αλλά τηρείται ένα μόνο βιβλίο) και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός 83 θα αναγραφεί στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα». Αν η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 145, στην ένδειξη «Αριθμός Καταχώρησης δήλωσης» θα γραφτεί ο αριθμός 145 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα». Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657 στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» θα γραφτεί ο αριθμός 3657 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα» κτλ. β) Αν στη Δ.Ο.Υ. λειτουργούν περισσότερα από ένα γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου, δηλαδή (1) για το Α γραφείο, (2) για το Β γραφείο κτλ., ενώ τα ψηφία του αριθμού καταχώρησης της δήλωσης, θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω, στην περίπτωση που τηρείται ένα μόνο βιβλίο. Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του «Τμήματος» έχει βασική σημασία γιατί μ' αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κτλ. Στις Δ.Ο.Υ. που λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα ΤΑΧΙS η καταχώρηση των δηλώσεων δε θα γίνει χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής αλλά μέσα από το σύστημα της παραλαβής δηλώσεων φόρου εισοδήματος Φ.Π. Οι ενδείξεις «ΤΜΗΜΑ» και «ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που θα δίνονται από το σύστημα θα συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης. 4.Έλεγχος - συμπλήρωση μερικών ενδείξεων του εντύπου Ε14. Μετά την καταχώρηση των δηλώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, θα ακολουθεί έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων των κωδικών αριθμών του Εντύπου Ε 14 «Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Καλλιτεχνών - Τραγουδιστών Κέντρων Διασκέδασης - και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων)». Το έντυπο Ε14 για έγγαμους υποβάλλεται χωριστά από κάθε σύζυγο. i) Για τις Δ.Ο.Υ. που θα εγκατασταθούν Η/Υ. Για όσες Δ.Ο.Υ. κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως φόρτος εργασίας, ιδιαιτερότητας κτλ, ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω ενδείξεων που έχουν γραφτεί από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης αυτών απευθείας από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., όπου αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, θα γίνει με εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη σταλεί για την διαδικασία της εγκατάστασης κτλ.

5 ii) Για τις λοιπές Δ.Ο.Υ. που δεν θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ο έλεγχος και η συμπλήρωση των ενδείξεων που δεν έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα γίνεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Τονίζεται ότι η διαδικασία θα ακολουθείται για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. των κωδικών αριθμών του εντύπου Ε14. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή σας αναφορικά με τη συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου επί του εντύπου Ε14, η αναγραφή του οποίου κρίνεται όλως απαραίτητη. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο και την τυχόν συμπλήρωση των ενδείξεων που προαναφέραμε, θα συνεχίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, κωδικογράφησης και αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ. για την εκκαθάριση του φόρου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο για φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, για τις οποίες το συνυποβαλλόμενο, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε14 πρέπει να συμπληρώνεται από την ίδια την εταιρία και τα λοιπά πρόσωπα σε όλες του τις ενδείξεις, για τις οποίες θα γίνεται ο ίδιος έλεγχος από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή της δήλωσης Ε5. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρησή τους στο βιβλίο μεταγραφής, τον έλεγχο-συμπλήρωση των ενδείξεων του εντύπου Ε14 που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και του εντύπου Ε15, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους. Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που σημειώνεται στην παράγραφο 2 του πρώτου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων. Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν τη σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις και στα δύο αντίγραφα της δήλωσης. Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Σχετικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες. 1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (Στοιχεία Φορολογουμένου). Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα με κεφαλαία γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα στις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και σ αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Ο έλεγχος για την κανονική συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογουμένους. Ιδιαίτερα, τονίζονται τα εξής, για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία: α) Το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ και το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ του φορολογουμένου (υποχρέου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο, όπως ακριβώς γράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα. Ειδικά, στις περιπτώσεις φορολογουμένων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση ή είναι διαζευγμένες και δεν έχουν ακόμη αλλάξει την αστυνομική τους ταυτότητα, πρέπει να γράψουν στα στοιχεία του υποχρέου, στην ένδειξη επώνυμο, όποιο επώνυμο γράφεται στην ταυτότητά τους (του πρώην συζύγου τους ή του πατέρα τους). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από το ποιο επώνυμο θα γραφτεί, θα πρέπει να γράφεται το όνομα του πατέρα τους σε κάθε περίπτωση και όχι του πρώην συζύγου τους. Αν στην προεκτυπωμένη δήλωση έχουν αναγραφεί διαφορετικά στοιχεία, θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

6 β) Η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους, μόνο για τον υπόχρεο και όχι για τη σύζυγο. Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. της διεύθυνσης του πίνακα 1 (στοιχεία φορολογούμενου) και όχι ο ΤΑΧ. ΚΩΔ. δίπλα στη Δ.Ο.Υ., είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός), οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, υποχρεούνται στην αναγραφή των σχετικών στοιχείων της αντίστοιχης ταυτότητας. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της ταυτότητας συμπληρώνονται αντίστοιχα οι ενδείξεις : Α. Τ. Αστυνομική Ταυτότητα, ΔΙ. Διαβατήριο, Ε.Σ. Ελληνικός Στρατός, Π.Α. Πολεμική Αεροπορία, Π.Ν. Πολεμικό Ναυτικό, Ε.Α. Ελληνική Αστυνομία, Π.Σ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κ.Α. Κέντρο Αλλοδαπών, Λ.Σ. Λιμενικό Σώμα, Κ.Π. Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, Ε.Ε. Ταυτότητα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις της δήλωσης. Στη θέση του επωνύμου πρέπει να έχει γραφτεί το επώνυμο της συζύγου όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητά της. Στη θέση του πατρώνυμου μπορεί να έχει τυπωθεί ή γραφτεί το όνομα του συζύγου το οποίο θα παραμείνει εφόσον σαν επώνυμο της συζύγου δηλώθηκε το επώνυμο του συζύγου της. Προκειμένου για έγγαμο σημειώνεται («Χ» πάνω στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ». Δεν σημειώνεται «Χ» από διαζευγμένο ή όποιον βρίσκεται σε χηρεία ή σε διάσταση. Επισημαίνεται ότι, αν στον πίνακα 1 έχουν συμπληρωθεί στοιχεία της συζύγου, πρέπει απαραίτητα να γράφεται «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΕΓΓΑΜΟΣ». Αν αυτό δεν έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα ελέγχεται και θα συμπληρώνεται απαραίτητα από τη Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεν θα προβεί στην εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων και θα τις επιστρέφει στη Δ.Ο.Υ. Επίσης, εφιστάται η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των παραλληλογράμμων που βρίσκονται δεξιά από τον πίνακα 1 με τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, της συζύγου και του εκπροσώπου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί κατά την παραλαβή της δήλωσης. (Τα Α.Φ.Μ. συζύγου, εκπροσώπου εφόσον υπάρχουν). 2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 (Πληροφοριακά στοιχεία). Οι ενδείξεις του πίνακα 2 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί μόνο σε καταφατική περίπτωση τη σημείωση ενός «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ». Σε αρνητική περίπτωση δεν θα σημειώνεται τίποτα, εκτός από τους κωδικούς που σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΟΧΙ». Απέναντι από τους κωδικούς σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά. Απέναντι από τους κωδικούς σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος και η σύζυγός του είναι κάτοικοι εξωτερικού και ο ένας από αυτούς ή και οι δύο αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό δεν θα συμπληρώνουν την ένδειξη αυτή. Απέναντι από το κωδικό 329 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση σχολάζουσας κληρονομιάς, ως κηδεμόνας ή σε περίπτωση επιδικίας ή μεσεγγύησης, ως μεσεγγυούχος ή προσωρινός διαχειριστής, προσκομίζοντας κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των προσώπων αυτών. Απέναντι από τον κωδικό 330 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση για λογαριασμό ανηλίκου ή προσώπου που έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη, ως επίτροπος, κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης, προσκομίζοντας κατά περίπτωση το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των προσώπων αυτών. Απέναντι από τον κωδικό 331 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση ως κληρονόμος φορολογούμενου που απεβίωσε, προσκομίζοντας: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.

7 γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσής της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη. Ειδικότερα, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων θα πρέπει, πριν την επεξεργασία τους από το τμήμα εισοδήματος, να διαβιβάζονται στο Μητρώο προκειμένου να καταχωρηθεί η ημερομηνία θανάτου. Επίσης, επισημαίνεται ότι η δήλωση που υποβάλλεται από τους κληρονόμους για λογαριασμό του φορολογούμενου που απεβίωσε υποβάλλεται: α) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους και τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, αν η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν την παρέλευση εξαμήνου από το θάνατο του υποχρέου φορολογούμενου και β) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, αν η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν την παρέλευση εξαμήνου από τη δημοσίευση της διαθήκης. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι συνταξιούχοι και γεννήθηκαν πριν το Απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και για εννέα (9) μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2000, κατοικούσαν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου ή σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας. Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται η λέξη «ΝΑΙ» αν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994 (έκπτωση ποσών αφενός λόγω αναπηρίας 67% και πάνω του ιδίου, της συζύγου του και των τέκνων τους που τους βαρύνουν και αφετέρου λόγω των δαπανών του βουλευτή κτλ. που αναφέρονται στον πίνακα 3 και 8 της δήλωσης) θα γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράφεται στους κωδικούς ή τη λέξη «ΟΧΙ» αν οι παραπάνω εκπτώσεις γίνουν από τα λοιπά εισοδήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί θα συμπληρωθούν μόνο εφόσον έχει αναγραφεί κάποιο ποσό στους κωδικούς Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο πήραν στεγαστικό επίδομα για όλο ή μέρος του έτους και ανεξάρτητα αν φορολογήθηκε ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών ή όχι. Απέναντι από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή σύζυγός του ή και οι δύο κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από κατοίκους, συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας. Απέναντι από τον κωδικό 617 σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» στην περίπτωση που κατά την έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν τα οικονομικά έτη 1997, 1998, 1999 και 2000 λόγω αλλαγής της οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου (αγορά, πώληση, δωρεά, ανέγερση περιουσιακών στοιχείων, γάμου, διαζυγίου, θανάτου, ενηλικίωσης ανήλικων τέκνων κτλ.). Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται με τη δήλωση οικον. έτους 2001 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δηλώνονται μόνο οι μεταβολές. Ομοίως στον κωδικό αυτό σημειώνεται «Χ» στη λέξη ΝΑΙ, όταν πρόκειται για νέους φορολογούμενους που υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία συνυποβάλλεται και αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα ακίνητο. Αντίθετα, δεν γράφεται τίποτα στην περίπτωση που την δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στα στοιχεία του Ε9 που υποβλήθηκαν τα οικον. έτη 1997, 1998, 1999 και 2000 και δεν συνυποβάλλεται άλλο έντυπο Ε9 μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δηλωθούν σαν μεταβολές ακίνητα που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου το 2000 και μέσα στο ίδιο έτος μεταβιβάστηκαν εκ νέου ώστε να μη περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία του την Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» όταν είναι κάτοικοι χώρας - μέλους τη Ε.Ε. (εκτός Ελλάδος) και ο ίδιος ή η σύζυγός του απέκτησε στην Ελλάδα πάνω από

8 το 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το φόρο του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά του και το εισόδημα που απόκτησε στην Ελλάδα. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στην λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι ολικά τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία πάνω από 80%. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν αν στα απαλλασσόμενα ποσά αυτών παρακρατήθηκε φόρος κατά την καταβολή τους. 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. - μείωση φόρου). Οι ενδείξεις του πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί να σημειωθεί «Χ» πάνω από τη λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του: α) Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και συνυποβάλλουν γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχίας. β) Είναι τυφλοί, γραμμένοι στο μητρώο τυφλών που τηρείται στη Διεύθυνση της οικείας Νομαρχίας. γ) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή. δ) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο. ε) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας. στ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο. ζ) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ.1579/1950 και ν.δ. 330/1947. η) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό. θ) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. ι) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. ια) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. ιβ) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας. ιγ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή. ιδ) Παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73 Α') και 1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (Φ.Ε.Κ. 184 Α'). Διευκρινίζεται ότι απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί ο συνολικός αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του αντίστοιχα, ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί αριθμητικά ο αριθμός των προσώπων του πίνακα 10, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κτλ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού δραχμών χωρίς δικαιολογητικά. 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 (Φορολογούμενα εισοδήματα) Α. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Α (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες). Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.

9 Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα: α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται ΜΟΝΟ το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, το ετήσιο εισόδημα από πάγια αντιμισθία που αποκτούν οι δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, το ετήσιο εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, κτλ. Στους κωδικούς αυτούς, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς αυτούς θα γράφονται επίσης και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων, των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας. β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφτεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο θα γραφτεί στους κωδικούς Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, απαλλάσσεται από το φόρου και επομένως δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς της δήλωσης. γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των επικουρικών συντάξεων, των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικά. Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. δ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ). ε) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό των αμοιβών για τις πάνω από 2 το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας των γιατρών του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών γιατρών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των ειδικευόμενων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 και των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, καθώς επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές, το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και τα επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/1990, που θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς του πίνακα 9. στ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα. Ύστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το ν. 2459/1997, φορολογούνται ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50% όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων, η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, κτλ. Επισημαίνεται ότι αν μεταξύ των αποδοχών, περιλαμβάνονται και εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται μαζί με τη δήλωση απαραίτητα και το έντυπο του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν.

10 ζ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης του ν.2837/2000 που καταβάλλεται στους εργαζόμενους που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ. Β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Β (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις). Στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού γράφονται τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία ή στοιχεία από την άσκηση ατομικά γεωργικής επιχείρησης μετά τη συμπλήρωση του υποπίνακα 4Β1. Ο Πίνακας 4Β1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προαιρετικά προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται επίσης τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. χωρίς προηγούμενη συμπλήρωση των άλλων ενδείξεων του υποπίνακα 4Β1. Στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού γράφεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με βάση το αντικειμενικό σύστημα του άρθρου 42 του ν 2238/1994, όπως προκύπτει από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα 4Β2. Ο Πίνακας 4Β2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. και από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που πραγματικά καταβλήθηκε για εκμίσθωση γεωργικής γης. Στον κωδικό αριθμό 326 γράφεται η αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού του υποχρέου και της συζύγου του αθροιστικά. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή το 50% της αξίας αυτής προκειμένου για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ηλικίας μέχρι 40 ετών. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το ποσό που κατά περίπτωση απαλλάσσεται από το φόρο προκειμένου για αγρότη κατά κύριο επάγγελμα. Επισημαίνεται ότι, οι κωδικοί και 326 συμπληρώνονται μόνον αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που γράφεται στους κωδικούς είναι μεγαλύτερο από αυτό που γράφεται στους κωδικούς ή αν δεν έχει συμπληρωθεί ο υποπίνακας 4Β1 στην περίπτωση προαιρετικής συμπλήρωσής του. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται η ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αριθμούς γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή. Αν οι γραμμές των υποπινάκων 4Β1 και 4Β2 και οι κωδικοί 326, 337 και 338 δεν επαρκούν να απεικονίσουν όλες τις γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά και τα αθροίσματά τους μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς , , 326 και Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις). Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που γράφονται στο έντυπο Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ» και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης ή επιτηδευματία. Τα σχετικά ποσά καθαρών κερδών που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το έντυπο του «Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με όλες τις συνέπειες για την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι, τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων, στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής. Τονίζεται ότι τα μέλη των εταιριών, Ο.Ε, Ε.Ε., κοινοπραξιών ή κοινωνιών κτλ., δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω έντυπο (Ε3).

11 Διευκρινίζεται ότι με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2001 (χρήσης 2000) θα υποβληθεί από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων κτλ. και το Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Ε14). Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων και εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβάλλεται χωριστό έντυπο από κάθε σύζυγο. Για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες με την /214/Α 0012/ΠΟΛ.1031/ διαταγή μας, την οποία και θα πρέπει να συμβουλευτείτε. Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του πίνακα αυτού της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα: α) Επιχειρήσεις με κέρδη. Στους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφονται προκειμένου: αα) Για άσκηση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Β κατηγορίας ή παροχής υπηρεσιών με βιβλία Γ κατηγορίας προαιρετικά, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού τους, που θα μεταφέρονται από τον κωδικό αριθμό 588 του υποπίνακα ι του πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3. ββ) Για εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ. τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται κατά περίπτωση με τον ειδικό τρόπο προσδιορισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 από τους κωδικούς αριθμούς 890, 894 και 897 του πίνακα ΙΓ' του εντύπου Ε3. Στο ποσό των καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση δεν πρέπει να συναθροιστεί το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της. Αντίθετα, στους κωδικούς αυτούς συναθροίζεται το υπερτίμημα από την πώληση άλλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ατομικής επιχείρησης. Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος γράφεται στους κωδικούς Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ομόρρυθμου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνού κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, εφόσον μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι ή εταίρος - διαχειριστής Ε.Π.Ε. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε: αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και 2 αυτοκίνητα Δ.Χ. (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται. ββ) Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. γγ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης. Το ποσό αυτό της υπεραξίας, μεταφέρεται στους κωδικούς αυτούς όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος που έχει καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή πρέπει να γραφτεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 9 της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου, που καταλογίστηκε, στους κωδικούς αριθμούς προϋποθέτει την αναγραφή στους κωδικούς αριθμούς του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου. Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για τη δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στους κωδικούς του πίνακα 9, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας ή του τριπλότυπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση. β) Επιχειρήσεις με ζημιά. Για το συμψηφισμό της ζημιάς του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα προϋπόθεση είναι: αα) Η ζημιά να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήθηκαν από επιχείρηση που δεν υπάγεται στον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος κατά περίπτωση, παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. ββ) Η τήρηση των ίδιων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και

12 γγ) Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικον. έτους. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί η ζημιά του ίδιου οικον. έτους ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2238/1994. Η ζημιά αυτή θα μεταφέρεται από το Ε3 και δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου της επιχείρησης. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το υπόλοιπο της ζημιάς προηγούμενων οικον. ετών ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης στην ημεδαπή. Δ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα). Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού πρέπει προηγούμενα να έχουν συμπληρωθεί κατά περίπτωση: α) Το έντυπο Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» από όλους γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. β) Το έντυπο Ε14 «Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων» που συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ή εταιρικά το επάγγελμα του τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης και γ) Το έντυπο Ε15 «Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων» που υποβάλλεται από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του ν. 2238/1994. Τα έντυπα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση έγγαμων υποβάλλεται χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο. Ειδικότερα: Στους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφονται προκειμένου: α) Για ατομική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών τους, καθώς και των κερδών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες που προκύπτουν από τον κωδικό αριθμό 588 του υποπίνακα ι του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3. β) Για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του τραγουδιστή τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία του. γ) Για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του ν 2238/1994, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία τους. Επισημαίνεται ότι, το εισόδημα από πάγια αντιμισθία δικηγόρων και το εισόδημα των ξεναγών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, δεν αποτελεί εισόδημα αυτής της κατηγορίας, αλλά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι, στις ενδείξεις των κωδικών δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι ακαθάριστες αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, δηλαδή ελεγκτών Α.Ε., εκτελεστών διαθήκης κτλ. Ε. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε (Εισόδημα από Ακίνητα). Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων για τα Μισθώματα Ακινήτων, οι οποίες θα υποβληθούν σε ένα αντίτυπο, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με τα άρθρα 10 και 109 του ν 2238/1994, η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.

13 Επίσης, σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει δικαίωμα χρήσης ή επιφάνειας ή εμφύτευσης αγροτικής έκτασης, που αποκτά εισόδημα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρησή της, πρέπει στη στήλη 2 του εντύπου Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ να αναγράφει, σε παρένθεση, εκτός από την τοποθεσία και το είδος της έκτασης (πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη). Ευνόητο θεωρείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται προηγούμενα εξαιρείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.7 του άρθρου 64 του ν. 2238/1994 από τη φορολογία 35% που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, η αναλυτική κατάσταση των μισθωμάτων των ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία, κοινωνία κτλ. θα υποβάλλεται από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων. Τονίζεται ακόμα ότι για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής), δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων, εκτός αν υπάρχουν γκαράζ ή αποθήκες οι οποίες ανήκουν στον ένα από τους δύο συζύγους και η κατοικία ανήκει στον άλλο σύζυγο, οπότε θα συμπληρωθεί Ε2 για το γκαράζ ή την αποθήκη. Ειδικότερα, οι κωδικοί αριθμοί και του πίνακα αυτού θα συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γαιών, αντίστοιχα, με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που το αναγραφόμενο στους κωδικούς αριθμούς και εισόδημα από εκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στους κωδικούς και γράφεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επί μέρους ενοικίων που προκύπτουν από τη σύγκριση των δηλωθέντων ενοικίων και των προσδιοριζόμενων με την αντικειμενική μέθοδο (βλέπε φυλλάδιο Οδηγιών, σελίδα 17). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κτλ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα. Εφόσον το οικείο δικαιολογητικό δεν έχει επισυναφθεί, πρέπει να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης να το προσκομίσει και σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, η δήλωση θα παραλαμβάνεται και θα καταχωρείται σε ειδική κατάσταση, ώστε μετά την επεξεργασία της να ελέγχεται. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί αν: α) Στην ένδειξη 3α του πίνακα αυτού έχουν συμπληρωθεί τα «στοιχεία ακινήτου» που είναι η διεύθυνση και οι υπόλοιπες τρεις οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο της κύριας κατοικίας. Όταν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά γράφεται μόνο ο νομός και ο δήμος ή κοινότητα. Η ένδειξη της δεύτερης στήλης «Κατοικία ή Μονοκατοικία» συμπληρώνεται μόνο αν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσής της γράφεται το γράμμα Κ αν είναι κατοικία ή το γράμμα Μ αν είναι μονοκατοικία. Στην ένδειξη θέση - όροφος γράφεται ο όροφος που βρίσκεται η κύρια κατοικία π χ. ισόγειο, 1ος κτλ. Στον κωδικό 211 γράφεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας, καθώς και η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου, όταν αυτοί οι χώροι δεν είναι κοινόχρηστοι (π.χ. δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας). Τούτο ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή αντικειμενικού προσδιορισμού, είτε σε περιοχή εκτός αντικειμενικού. Στον κωδικό 212 γράφεται η συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης (που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο) αθροιστικά. Δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή. Οι επιφάνειες των κύριων χώρων και της αποθήκης-γκαράζ (κωδικοί 211 και 212) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα. Στους κωδικούς γράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π. χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%.

14 Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται κανένα ποσοστό, αλλά επισυνάπτεται σημείωμα στο οποίο γράφεται το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας. Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. για μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά η εκκαθάρισή τους θα γίνεται χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ. Στον κωδικό 215 γράφονται οι μήνες ιδιοκατοίκησης μέσα στο Διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες αγνοείται. Στον κωδικό 216 γράφεται η τιμή ζώνης που ισχύει την αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή η τιμή εκκίνησης αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό αυτό σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν υπάρχει μόνο κύρια κατοικία με επιφάνεια: αα) μέχρι 150 τ.μ. εφόσον δεν έχει ο φορολογούμενος πάνω από δύο τέκνα που τον βαρύνουν ββ) μέχρι τα τ.μ. που διαμορφώνεται μετά την προσαύξηση των 150 τ. μ. κατά 20 τ μ. για κάθε τέκνο μετά το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο π.χ. για φορολογούμενο με πέντε (5) τέκνα που τον βαρύνουν η επιφάνεια αυτή διαμορφώνεται στα 210 τ.μ. δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός. Επίσης, αν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας και μιας μόνο δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη) είναι μικρότερο από το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός (216). Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια κατοικία υπάρχουν δύο δευτερεύουσες κατοικίες μία μη εξοχική και μία εξοχική, για το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο των 150 τ. μ. ή 150 τ. μ. πλέον 20 τ. μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, λαμβάνεται αθροιστικά η επιφάνεια της κύριας και της μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας που απαλλάσσεται λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων και τυχόν βοηθητικών χώρων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ. Στον κωδικό 217 γράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της εφόσον το χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αυτό που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η άδεια είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλιώς γράφεται το επόμενο έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη χρονολογία κατασκευής, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος απόκτησης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο κωδικός 216. Στον κωδικό 115 γράφεται το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κατοικία αποτελεί συνιδιοκτησία των συζύγων γράφεται το σύνολο του εισοδήματος και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που μέσα στο 2000 άλλαξε η ιδιόκτητη κύρια κατοικία, στις ενδείξεις αυτές θα γράφεται η τελευταία κύρια κατοικία και η προηγούμενη θα γράφεται σε όμοιο πίνακα με ίδια γραμμογράφηση που θα επισυνάπτεται στη δήλωση (έντυπο Ε1). Οι δηλώσεις της περίπτωσης αυτής δεν θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. για μηχανογραφική εκκαθάριση αν το άθροισμα της επιφάνειας κύριας παλιάς ή νέας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας υπερβαίνει τα 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ. μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο. Η εκκαθάρισή τους θα γίνει χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ.. Αντίθετα, αν κύρια και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 150 τ.μ., ή τα 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, οι δηλώσεις αυτές θα στέλνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση. Επίσης, όταν κατά το έτος 2000 η κύρια και η δευτερεύουσα κατοικία, που οι επιφάνειές τους αθροιζόμενες υπερβαίνουν τα 150 τ. μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο, ιδιοκατοικούνται για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών η καθεμία, η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ και δεν θα αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. β) Στην ένδειξη 3β του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία δεν είναι εξοχική. Όλα τα στοιχεία της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία. Όταν η μη εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) ή η μη εξοχική κατοικία μόνη της, εφόσον δεν υπάρχει κύρια κατοικία, είναι κάτω από 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί , διαφορετικά συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

15 γ) Στην ένδειξη 3γ του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας η οποία είναι εξοχική και συμπληρώνονται όπως και οι παραπάνω ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή ως μήνες ιδιοκατοίκησης λαμβάνονται 3 μήνες. Σε περίπτωση που η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της (εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική) ή η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική, είναι μέχρι 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο τότε συμπληρώνονται για την εξοχική κατοικία όλα τα στοιχεία εκτός από την τιμή ζώνης ή εκκίνησης και το έτος άδειας (κωδικοί ). Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της εξοχικής κατοικίας. δ) Στην ένδειξη 3δ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφεται το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο έντυπο Ε2. ε) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης από γονέα σε τέκνα και αντίστροφα. στ) Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών , σημειώνεται ότι, για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια εκπίπτει α) για αποσβέσεις ποσοστό 10%, χωρίς δικαιολογητικά, και β) ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, με δικαιολογητικά. Για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% και 5%, αντίστοιχα. Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών και και ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν ακίνητα από τα οποία προκύπτει εισόδημα και αποτελούν πάγια στοιχεία επιχείρησης ή επαγγέλματος, επειδή τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών αυτών αποτελούν και τα δικαιολογητικά των εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., θα επισυναφθούν στη δήλωση απλά φωτοαντίγραφα αυτών. ζ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε ο εκμισθωτής το έτος 2000 με βάση νόμο (ν. 813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης. η) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα που απόκτησε ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής κτλ. το 2000 από την εκμίσθωση του ακινήτου που αφορά η αποζημίωση των κωδικών θ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα όσων κατοικιών εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. Το εισόδημα αυτό πρέπει να έχει επίσης γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς , , και του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιριών, κοινωνιών, κοινοπραξιών κτλ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 του ν.2238/1994. ΣΤ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4ΣΤ (Εισόδημα από Κινητές Αξίες). Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης από κινητές αξίες των παρακάτω περιπτώσεων: α) Τόκοι από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος β) Τόκοι από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, που έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος Επίσης, οι τόκοι που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 2000, με εξαίρεση τους τόκους που επιδικάζονται και θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 25 ή εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994. Ζ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ (Εισόδημα Αλλοδαπής Προέλευσης). Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφεται το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κτλ. που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό ανεξάρτητα αν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι.

16 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να ερευνάται αν μεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας προέλευσης της σύνταξης έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Σε καταφατική περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οικείας σύμβασης τόσο για τη φορολογία της σύνταξης, όσο και για την πίστωση του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Ειδικότερα θα ερευνάται εάν η συγκεκριμένη σύνταξη: αα) φορολογείται μόνο στην αλλοδαπή, ή ββ) φορολογείται και στις δύο χώρες, ή γγ) φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Στην περίπτωση (αα), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται μόνο στον πίνακα 5, κωδικούς , με αναφορά στην οικεία σύμβαση και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό, δεν θα αναγράφεται σε κανένα κωδικό. Στην περίπτωση (ββ), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στους κωδικούς , και ο φόρος που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό θα αναγράφεται στον πίνακα 9, κωδικούς Στην περίπτωση (γγ), το ποσό της σύνταξης θα αναγράφεται στους κωδικούς και ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο εξωτερικό, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής σύμβασης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Αν έχει αναγραφεί στον πίνακα 9, κωδικούς , θα διαγράφεται. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις, τυχόν, συμμετοχές επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Επωνυμία Νομική Μορφή Χώρα έδρας αλλοδαπής επιχείρησης Διαχειριστική περίοδος Συνολικά καθαρά κέρδη Ποσοστό συμμετοχής % Καθαρά κέρδη που μου αναλογούν Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς γράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις, τυχόν, συμμετοχές επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Επωνυμία Νομική Μορφή Χώρα έδρας αλλοδαπής επιχείρησης Διαχειριστική περίοδος Ζημίες Ποσοστό συμμετοχής % Ζημιές που μου αναλογούν Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες παντός τύπου. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς έχουν αναγραφεί ποσά θα πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 1. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία παντός τύπου. Τυχόν ζημιά από πηγή εισοδήματος που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή, διαφορετικά διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 2. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες. Σε περίπτωση συμμετοχής στις πιο πάνω εταιρίες κτλ. επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 1. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το ποσό της ζημιάς που προέκυψε είτε από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες. Σε περίπτωση συμμετοχής στις πιο πάνω εταιρίες κτλ. επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα Νο 2. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το συνολικό καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, γενικά.

17 Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση ακινήτου από το άρθρο 23 του ν. 2238/1994. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών της αλλοδαπής που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ. μ. η καθεμιά. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία). α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στο πίνακα 4 Α'- Ζ' της δήλωσης, τα οποία όμως δεν υπάρχουν την π.χ. γιατί μεταβιβάστηκε η οικοδομή, γιατί διακόπηκε η άσκηση επαγγέλματος κτλ. Σ' αυτήν την περίπτωση το καθαρό ποσό του εισοδήματος που δεν υπάρχει την πρέπει να γραφτεί μειωμένο κατά τις εκπτώσεις (π.χ.10% για απόσβεση και μέχρι 15% για λοιπές δαπάνες, για εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που μεταβιβάστηκε). Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτεί και το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος τραγουδιστή, που προσδιορίζεται με βάση το Ε14 (έντυπο ειδικών περιπτώσεων), για τους μήνες λειτουργίας του επαγγέλματος, μετά από υπολογισμό του από το φορολογούμενο, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία, σε περίπτωση που την δεν υπάρχει εισόδημα από το επάγγελμα λόγω διακοπής μέσα στο 2000 της άσκησης αυτού. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς του πίνακα 4 Α'. β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την π.χ. γιατί πουλήθηκε το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή το αεροσκάφος ιδιωτικής χρήσης κτλ. γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς , εκτός των άλλων απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, θα γραφτεί και το ποσό των μισθών, συντάξεων καθώς και η πάγια αντιμισθία που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό πάνω από 80% κτλ. Διευκρινίζεται ότι, αν από το εξωϊδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς και ο τυχόν φόρος που αναλογεί και έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς του πίνακα 9. δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήθηκαν το 2000 και φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αποζημίωση ν. 2112/1920, μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς κλπ. μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κτλ.) μετά την αφαίρεση του φόρου, ο δε φόρος δεν πρέπει να γραφτεί σε κανένα κωδικό. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν επίσης τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, καθώς και αυτών που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, ενώ ο φόρος αυτός δεν θα γραφτεί σε κανένα κωδικό. Τα ποσά αυτά των καθαρών κερδών για το έτος 2000, ανάλογα με το φόρο που κατέβαλε ο λιανοπωλητής, είναι τα εξής :

18 Φόρος λιανοπωλητών Αντίστοιχα καθαρά κέρδη Επίσης, τα ποσά αυτά του εισοδήματος για το έτος 2000, ανάλογα με τον φόρο που κατέβαλαν επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ είναι τα εξής: Αριθμός δωματίων Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός μονόχωρων Αντίστοιχο εισόδημα διαμερισμάτων Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά δρχ. δρχ. Αριθμός δίχωρων Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός τρίχωρων Αντίστοιχο εισόδημα διαμερισμάτων διαμερισμάτων Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά δρχ δρχ. Αριθμός θέσεων Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός θέσεων Αντίστοιχο εισόδημα κάμπινγκ κάμπινγκ

19 Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Αντίστοιχο εισόδημα Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Αντίστοιχο εισόδημα Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 127 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά δραχμές. Τα παραπάνω ποσά καθαρών κερδών προσαυξάνονται κατά δρχ. για κάθε παιδί, που μένει μαζί του και τον βαρύνει. Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. πώληση ακινήτου κτλ.), από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κτλ. δε θα γραφτούν σ' αυτές τις ενδείξεις, αλλά στις ενδείξεις του πίνακα 7. Προσοχή στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς του πίνακα 4Α'. ε) Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης που υποβάλλεται από τους γιατρούς του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακούς γιατρούς που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενους γιατρούς που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 ή γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986, σχετικά με την αναγραφή του ποσού και του φόρου των πάνω από 2 το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας. Συγκεκριμένα στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γραφτεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας των γιατρών αυτών, που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που παρακρατήθηκε σ' αυτές τις αμοιβές δεν θα γραφτεί σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διατάξεις, τότε αυτές πρέπει να γραφτούν στους κωδικούς του πίνακα 4Α' και το ποσό του φόρου στους κωδικούς του πίνακα 9. Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αθλητές από τις ποδοσφαιρικές Α. Ε. ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου

20 συνεργασίας, καθώς και για τα επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και ανέργων των παραγράφων 2 και 3του άρθρου 33 του ν. 1892/1990. στ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα ποσά κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κτλ.) που καταβλήθηκαν το έτος ζ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα συνολικά καθαρά κέρδη που έχουν υπαχθεί σε φορολογία τα οποία αναλογούν από τη συμμετοχή του φορολογουμένου σε ημεδαπή Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2238/1994, αφού συμπληρωθούν προηγούμενα οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί πρέπει να συμπληρωθεί και επισυναφτεί όμοια γραμμογραφημένος πίνακας. Σημειώνεται ότι στους ίδιους κωδικούς θα γραφτούν και τα κέρδη που αναλογούν στο φορολογούμενο από συμμετοχή του σε ΕΠΕ που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν αφού προηγούμενα αφαιρεθεί από αυτά ο φόρος της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ αυτά. Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κτλ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στο φορολογούμενο δεν θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς ή του ίδιου πίνακα. η) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς , και θα γραφτεί το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε ή οφείλεται το 2000 για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείται ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Για τις επιπλέον των τριών μισθώσεις θα συνυποβληθούν όμοια γραμμογραφημένοι πίνακες. Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή. Αν εκμισθωτής είναι η σύζυγος, ακόμα κι αν έχει Α.Φ.Μ. δικό της, θα γραφτεί ο Α.Φ.Μ. του συζύγου της. θ) Απέναντι από τους κωδικούς και γράφεται το ενοίκιο που καταβάλλεται ή οφείλεται μέσα στο έτος 2000 για τη μίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το ενοίκιο της κύριας κατοικίας της οικογένειας ή κατοικίας των παιδιών του φορολογουμένου που σπουδάζουν σε άλλη πόλη ( και ) και της επαγγελματικής εγκατάστασης που γράφεται στους κωδικούς , και Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγραφή στους κωδικούς αυτούς του ενοικίου της δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας κτλ. Για περισσότερες των δύο τέτοιων μισθώσεων συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται πίνακας. Για τη συμπλήρωση των κωδικών ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των κωδικών ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6. (Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης). Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και από τις τεκμαρτές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του υποχρέου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν. Ο έλεγχος των στοιχείων προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος του υποχρέου και της συζύγου του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία λαθών κατά την εκκαθάριση του φόρου από λαθεμένη συμπλήρωση των σχετικών κωδικών των πινάκων 6 και 7. Οι κωδικοί των πινάκων 6 και 7 που αναφέρονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος δεν παρουσιάζουν καμιά δυσκολία στη συμπλήρωσή τους, γιατί δεν γίνεται κανένας υπολογισμός αλλά απλή αναγραφή ορισμένων στοιχείων και ποσών. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ενδείξεων των πινάκων 6 και 7 του εντύπου της δήλωσης θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι αριθ /2131/Α'0012/ΠΟΛ.1207/ , /2246/Α'0012/ΠΟΛ.1238/ και /632/Α'0012/ ΠΟΛ.1110/ διαταγές, καθώς και το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας δαπάνης (πραγματικής ή τεκμαρτής) για δευτερεύουσα κατοικία που έχει επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητά τους περισσότερα ακίνητα με συνολική επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσα κατοικία, γράφεται το ακαθάριστο πραγματικό ή τεκμαρτό μίσθωμα, που προέκυψε μέσα στο 2000 συνολικά για όλες τις δευτερεύουσες κατοικίες, αφού συμπληρωθεί ειδική κατάσταση. Δεν

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:1099366/2480/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1131 /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1006/31.12.2013 Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΠΟΛ.: 1051 ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 27/1/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ (Άρθρο 8 Κ.Φ.Ε.) Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα. 1. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4ατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 6.55 Κωδικοί 787 788: Ανάλωση κεφαλαίου Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνετε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα