ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001."

Transcript

1 * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 30η - 32η Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: /324/Α'0012 ΠΟΛ.: 1047 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε14 1. Παραλαβή δηλώσεων. Το οικον. έτος 2001 υποβάλλονται δύο τύποι εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και Ε1Α). Το έντυπο Ε1 που είναι το συνηθισμένο έντυπο, υποβάλλεται από όσους αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή ελευθέριου επαγγέλματος, καθώς και από όσους έχουν εισοδήματα από περισσότερες κατηγορίες (ακίνητα, κινητές αξίες, μισθούς, εισοδήματα αλλοδαπής) ή απαιτείται να δηλώσουν τεκμαρτή ή πραγματική δαπάνη διαβίωσης, καθώς επίσης από βουλευτές κατοίκους εξωτερικού, γιατρούς του Ε.Σ.Υ., κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχους, προσωρινούς διαχειριστές, επιτρόπους, κηδεμόνες ανηλίκων, δικαστικούς συμπαραστάτες, κληρονόμους αποβιώσαντος φορολογουμένου κτλ. Το έντυπο Ε1Α υποβάλλεται από μισθωτούς και συνταξιούχους που αποκτούν επίσης μόνο γεωργικό εισόδημα, τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση μέχρι δύο επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ, χωρίς ποσά που μειώνουν την τεκμαρτή δαπάνη, φορολογούμενους, που έχουν μόνο τεκμήριο δαπάνης από τη χρήση ενός ή δύο επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ κτλ. Οι ανωτέρω δηλώσεις, εκτός από το συνηθισμένο τρόπο υποβολής τους (προσωπικά από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) υποβάλλονται για πρώτη φορά και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Ειδικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα σας δοθούν έγκαιρα. Επίσης, επισημαίνεται ότι ποσά των οικογενειακών δαπανών που καταβλήθηκαν μέσα στο 2000 για αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών γράφονται στην οικεία ένδειξη της δήλωσης, χωρίς την υποβολή των σχετικών αποδείξεων. Οι αποδείξεις θα κρατηθούν από το φορολογούμενο μέχρι το τέλος του έτους 2006 και θα προσκομίζονται για φορολογικό έλεγχο, όποτε ζητηθούν. Σημειώνεται ότι αν δηλώνεται εισόδημα ανήλικου τέκνου που προκύπτει από υποκατάστατο του οποίου η αξία υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε με δικαστική απόφαση, το εισόδημα επιμερίζεται ανάλογα με την αξία του εκποιούμενου περιουσιακού στοιχείου και την επιπλέον αξία του υποκατάστατου. Για το τμήμα του εισοδήματος που αναλογεί μέχρι την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε φορολογείται ο γονέας που το παραχώρησε και για το τμήμα του εισοδήματος που αναλογεί στην επιπλέον αξία του υποκατάστατου φορολογείται ο γονέας με το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν έχει υποβληθεί το σωστό έντυπο (Ε1 ή Ε1Α) της δήλωσης οικον. έτους 2001, αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις εκπιπτόμενες δαπάνες (εκτός από τις οικογενειακές δαπάνες), καθώς και στις ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κτλ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά, που αναφέρονται στις ιδιότητες ή καταστάσεις του φορολογουμένου, έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι τα πρωτότυπα. Αρκεί

2 να υποβληθεί απλό φωτοαντίγραφό τους και συγχρόνως να γίνει σημείωση ότι το πρωτότυπο υποβλήθηκε με δήλωση προηγούμενου οικονομικού έτους. Ειδικότερα θα προσέχουν: α) Αν τα στοιχεία του πίνακα 1 Στοιχεία Φορολογούμενου (του υπόχρεου, της συζύγου και του εκπροσώπου) είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά. Ειδικότερα, όταν στις Δ.Ο.Υ. όπου το ΜΗΤΡΩΟ λειτουργεί σε περιβάλλον ΤΑΧΙS, όταν υποβάλλονται χειρόγραφες δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα ή όταν υποβάλλονται δηλώσεις νέων φορολογουμένων θα πρέπει να ελέγχεται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει στο Τμήμα Μητρώου τη μεταβολή των ατομικών του στοιχείων ή των στοιχείων της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και αν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αν πρόκειται για νέο φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της /842/Δ.Μ./ (Φ.Ε.Κ. 193 Β') απόφασης Υπουργού Οικονομικών. β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που, τυχόν, συνυποβάλλονται με αυτήν (έντυπο Ε2, Ε3 κτλ). γ) Αν με τα ποσά των δαπανών που επικαλείται ο φορολογούμενος για να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημά του έχουν συμπληρωθεί οι οικείοι κωδικοί της δήλωσης (Έντυπο Ε1 και Ε1Α). δ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και τα δικά της εισοδήματα ή δαπάνες. Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κτλ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα: Υπογραφή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παραλείψεως υπογραφής του, η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνον εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα: αα) Του πίνακα 4Β (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις). ββ) Του πίνακα 4Γ (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). γγ) Του πίνακα 4Δ (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα). Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των κωδικών αριθμών , , δδ) Του πίνακα 9 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα του πίνακα 4Β, Γ και Δ για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω. ε) Εφιστάται η προσοχή σας ότι μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και το έντυπο Ε9 συμπληρωμένο με τα ακίνητα που του ανήκουν την , αν το έντυπο αυτό υποβάλλεται για πρώτη φορά. Αν το έντυπο Ε9 υποβλήθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προηγούμενου οικονομικού έτους, θα υποβληθεί μόνον αν μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου με τις τυχόν μεταβολές. στ) Αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα Ε14 και Ε15 στις περιπτώσεις φορολογουμένων που απαιτείται η υποβολή τους. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί, ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του. Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε. κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ. Ειδικά, για τους φορολογουμένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (Αθήνα, Λυκούργου 18 Τηλέφωνο ΦΑΞ ), εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του νομού Αττικής ή ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεση όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και ασκούν στην Ελλάδα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους

3 είναι, κατά περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους. Για όσους κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εταίροι σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστική εταιρία, συμμετοχική ή αφανής εταιρία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, όπως σωματείο κτλ. που έχει έδρα στην Ελλάδα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους στην Ελλάδα. Όσοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στη Δ.Ο Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να την επιδίδουν στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στη δήλωση που στάλθηκε είναι γραμμένη η παλιά διεύθυνση, γράφεται η νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν προηγούμενα δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Διαφορετικά, θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθυστερήσεις στην εκκαθάριση κτλ. Εφιστάται η προσοχή σας ώστε να μην παρουσιαστούν περιπτώσεις παραλαβής δηλώσεων από αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., καθόσον δεν παρέχεται τέτοια ευχέρεια από τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανώτερης βίας ή από παραδρομή, κατά παρέκκλιση των πιο πάνω, παραληφθεί κάποια δήλωση από αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., θα πρέπει το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή της να διαβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση του διαβιβαστικού στην οικονομική σας επιθεώρηση. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής και από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, προκειμένου για τις λοιπές περιοχές, δεν έχουν εφαρμογή για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα γίνεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα έως και Παρασκευή). 2. Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης. Όταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή από τρίτο πρόσωπο, ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ., πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δεν λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Παράδειγμα: Έστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι δρχ και στις ενδείξεις ή ή αντίστοιχα της δήλωσης, αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές δρχ ή ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σ' αυτήν την περίπτωση θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογουμένου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων, που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψη του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογουμένου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται

4 απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση των φορολογουμένων, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υποχρέων (ιδίου και της συζύγου αν δηλώνονται εισοδήματα αυτής), θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη. Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του. Τονίζεται ότι, εφόσον συνυποβληθεί από το φορολογούμενο και τρίτο αντίτυπο της δήλωσης, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που την παραλαμβάνει, το θεωρεί στην οικεία ένδειξη της τελευταίας σελίδας και το επιστρέφει στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και σε καμιά περίπτωση ακριβές αντίγραφο αυτής. 3. Καταχώρηση των δηλώσεων. Αμέσως μετά την παραλαβή όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2238/1994 για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές. Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων, θα μεταφερθεί και θα γραφτεί στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Ο αριθμός που θα γραφτεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία το πολύ. Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Τμήμα» θα γραφτεί, ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε Δ.Ο.Υ., δηλαδή (1), αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα γραφείο. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: α) Έστω ότι στη Δ.Ο.Υ. τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων (που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα, αλλά τηρείται ένα μόνο βιβλίο) και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός 83 θα αναγραφεί στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα». Αν η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 145, στην ένδειξη «Αριθμός Καταχώρησης δήλωσης» θα γραφτεί ο αριθμός 145 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα». Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657 στην ένδειξη «Αριθμός καταχώρησης» θα γραφτεί ο αριθμός 3657 και ο αριθμός 1 θα αναγραφεί στο τετραγωνίδιο της δήλωσης με την ένδειξη «Τμήμα» κτλ. β) Αν στη Δ.Ο.Υ. λειτουργούν περισσότερα από ένα γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου, δηλαδή (1) για το Α γραφείο, (2) για το Β γραφείο κτλ., ενώ τα ψηφία του αριθμού καταχώρησης της δήλωσης, θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω, στην περίπτωση που τηρείται ένα μόνο βιβλίο. Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του «Τμήματος» έχει βασική σημασία γιατί μ' αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κτλ. Στις Δ.Ο.Υ. που λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα ΤΑΧΙS η καταχώρηση των δηλώσεων δε θα γίνει χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής αλλά μέσα από το σύστημα της παραλαβής δηλώσεων φόρου εισοδήματος Φ.Π. Οι ενδείξεις «ΤΜΗΜΑ» και «ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που θα δίνονται από το σύστημα θα συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης. 4.Έλεγχος - συμπλήρωση μερικών ενδείξεων του εντύπου Ε14. Μετά την καταχώρηση των δηλώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, θα ακολουθεί έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων των κωδικών αριθμών του Εντύπου Ε 14 «Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Καλλιτεχνών - Τραγουδιστών Κέντρων Διασκέδασης - και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων)». Το έντυπο Ε14 για έγγαμους υποβάλλεται χωριστά από κάθε σύζυγο. i) Για τις Δ.Ο.Υ. που θα εγκατασταθούν Η/Υ. Για όσες Δ.Ο.Υ. κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως φόρτος εργασίας, ιδιαιτερότητας κτλ, ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω ενδείξεων που έχουν γραφτεί από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης αυτών απευθείας από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., όπου αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, θα γίνει με εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη σταλεί για την διαδικασία της εγκατάστασης κτλ.

5 ii) Για τις λοιπές Δ.Ο.Υ. που δεν θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ο έλεγχος και η συμπλήρωση των ενδείξεων που δεν έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα γίνεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Τονίζεται ότι η διαδικασία θα ακολουθείται για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. των κωδικών αριθμών του εντύπου Ε14. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή σας αναφορικά με τη συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου επί του εντύπου Ε14, η αναγραφή του οποίου κρίνεται όλως απαραίτητη. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο και την τυχόν συμπλήρωση των ενδείξεων που προαναφέραμε, θα συνεχίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, κωδικογράφησης και αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ. για την εκκαθάριση του φόρου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο για φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, για τις οποίες το συνυποβαλλόμενο, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε14 πρέπει να συμπληρώνεται από την ίδια την εταιρία και τα λοιπά πρόσωπα σε όλες του τις ενδείξεις, για τις οποίες θα γίνεται ο ίδιος έλεγχος από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή της δήλωσης Ε5. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρησή τους στο βιβλίο μεταγραφής, τον έλεγχο-συμπλήρωση των ενδείξεων του εντύπου Ε14 που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και του εντύπου Ε15, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους. Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που σημειώνεται στην παράγραφο 2 του πρώτου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων. Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν τη σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις και στα δύο αντίγραφα της δήλωσης. Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Σχετικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες. 1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (Στοιχεία Φορολογουμένου). Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα με κεφαλαία γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα στις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και σ αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Ο έλεγχος για την κανονική συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογουμένους. Ιδιαίτερα, τονίζονται τα εξής, για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία: α) Το ΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ και το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ του φορολογουμένου (υποχρέου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο, όπως ακριβώς γράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα. Ειδικά, στις περιπτώσεις φορολογουμένων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση ή είναι διαζευγμένες και δεν έχουν ακόμη αλλάξει την αστυνομική τους ταυτότητα, πρέπει να γράψουν στα στοιχεία του υποχρέου, στην ένδειξη επώνυμο, όποιο επώνυμο γράφεται στην ταυτότητά τους (του πρώην συζύγου τους ή του πατέρα τους). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από το ποιο επώνυμο θα γραφτεί, θα πρέπει να γράφεται το όνομα του πατέρα τους σε κάθε περίπτωση και όχι του πρώην συζύγου τους. Αν στην προεκτυπωμένη δήλωση έχουν αναγραφεί διαφορετικά στοιχεία, θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

6 β) Η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους, μόνο για τον υπόχρεο και όχι για τη σύζυγο. Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. της διεύθυνσης του πίνακα 1 (στοιχεία φορολογούμενου) και όχι ο ΤΑΧ. ΚΩΔ. δίπλα στη Δ.Ο.Υ., είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός), οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, υποχρεούνται στην αναγραφή των σχετικών στοιχείων της αντίστοιχης ταυτότητας. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της ταυτότητας συμπληρώνονται αντίστοιχα οι ενδείξεις : Α. Τ. Αστυνομική Ταυτότητα, ΔΙ. Διαβατήριο, Ε.Σ. Ελληνικός Στρατός, Π.Α. Πολεμική Αεροπορία, Π.Ν. Πολεμικό Ναυτικό, Ε.Α. Ελληνική Αστυνομία, Π.Σ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κ.Α. Κέντρο Αλλοδαπών, Λ.Σ. Λιμενικό Σώμα, Κ.Π. Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, Ε.Ε. Ταυτότητα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις της δήλωσης. Στη θέση του επωνύμου πρέπει να έχει γραφτεί το επώνυμο της συζύγου όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητά της. Στη θέση του πατρώνυμου μπορεί να έχει τυπωθεί ή γραφτεί το όνομα του συζύγου το οποίο θα παραμείνει εφόσον σαν επώνυμο της συζύγου δηλώθηκε το επώνυμο του συζύγου της. Προκειμένου για έγγαμο σημειώνεται («Χ» πάνω στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ». Δεν σημειώνεται «Χ» από διαζευγμένο ή όποιον βρίσκεται σε χηρεία ή σε διάσταση. Επισημαίνεται ότι, αν στον πίνακα 1 έχουν συμπληρωθεί στοιχεία της συζύγου, πρέπει απαραίτητα να γράφεται «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΕΓΓΑΜΟΣ». Αν αυτό δεν έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα ελέγχεται και θα συμπληρώνεται απαραίτητα από τη Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεν θα προβεί στην εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων και θα τις επιστρέφει στη Δ.Ο.Υ. Επίσης, εφιστάται η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των παραλληλογράμμων που βρίσκονται δεξιά από τον πίνακα 1 με τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, της συζύγου και του εκπροσώπου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί κατά την παραλαβή της δήλωσης. (Τα Α.Φ.Μ. συζύγου, εκπροσώπου εφόσον υπάρχουν). 2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 (Πληροφοριακά στοιχεία). Οι ενδείξεις του πίνακα 2 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί μόνο σε καταφατική περίπτωση τη σημείωση ενός «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ». Σε αρνητική περίπτωση δεν θα σημειώνεται τίποτα, εκτός από τους κωδικούς που σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΟΧΙ». Απέναντι από τους κωδικούς σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά. Απέναντι από τους κωδικούς σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος και η σύζυγός του είναι κάτοικοι εξωτερικού και ο ένας από αυτούς ή και οι δύο αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό δεν θα συμπληρώνουν την ένδειξη αυτή. Απέναντι από το κωδικό 329 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση σχολάζουσας κληρονομιάς, ως κηδεμόνας ή σε περίπτωση επιδικίας ή μεσεγγύησης, ως μεσεγγυούχος ή προσωρινός διαχειριστής, προσκομίζοντας κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των προσώπων αυτών. Απέναντι από τον κωδικό 330 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση για λογαριασμό ανηλίκου ή προσώπου που έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη, ως επίτροπος, κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης, προσκομίζοντας κατά περίπτωση το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των προσώπων αυτών. Απέναντι από τον κωδικό 331 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» όταν ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση ως κληρονόμος φορολογούμενου που απεβίωσε, προσκομίζοντας: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.

7 γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσής της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη. Ειδικότερα, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων θα πρέπει, πριν την επεξεργασία τους από το τμήμα εισοδήματος, να διαβιβάζονται στο Μητρώο προκειμένου να καταχωρηθεί η ημερομηνία θανάτου. Επίσης, επισημαίνεται ότι η δήλωση που υποβάλλεται από τους κληρονόμους για λογαριασμό του φορολογούμενου που απεβίωσε υποβάλλεται: α) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους και τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, αν η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν την παρέλευση εξαμήνου από το θάνατο του υποχρέου φορολογούμενου και β) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους που δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, αν η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν την παρέλευση εξαμήνου από τη δημοσίευση της διαθήκης. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι συνταξιούχοι και γεννήθηκαν πριν το Απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και για εννέα (9) μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2000, κατοικούσαν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου ή σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας. Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται η λέξη «ΝΑΙ» αν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994 (έκπτωση ποσών αφενός λόγω αναπηρίας 67% και πάνω του ιδίου, της συζύγου του και των τέκνων τους που τους βαρύνουν και αφετέρου λόγω των δαπανών του βουλευτή κτλ. που αναφέρονται στον πίνακα 3 και 8 της δήλωσης) θα γίνουν από το καθαρό εισόδημα που αναγράφεται στους κωδικούς ή τη λέξη «ΟΧΙ» αν οι παραπάνω εκπτώσεις γίνουν από τα λοιπά εισοδήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί θα συμπληρωθούν μόνο εφόσον έχει αναγραφεί κάποιο ποσό στους κωδικούς Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του ή και οι δύο πήραν στεγαστικό επίδομα για όλο ή μέρος του έτους και ανεξάρτητα αν φορολογήθηκε ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών ή όχι. Απέναντι από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται «X» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή σύζυγός του ή και οι δύο κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από κατοίκους, συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας. Απέναντι από τον κωδικό 617 σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» στην περίπτωση που κατά την έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν τα οικονομικά έτη 1997, 1998, 1999 και 2000 λόγω αλλαγής της οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου (αγορά, πώληση, δωρεά, ανέγερση περιουσιακών στοιχείων, γάμου, διαζυγίου, θανάτου, ενηλικίωσης ανήλικων τέκνων κτλ.). Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται με τη δήλωση οικον. έτους 2001 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δηλώνονται μόνο οι μεταβολές. Ομοίως στον κωδικό αυτό σημειώνεται «Χ» στη λέξη ΝΑΙ, όταν πρόκειται για νέους φορολογούμενους που υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία συνυποβάλλεται και αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα ακίνητο. Αντίθετα, δεν γράφεται τίποτα στην περίπτωση που την δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στα στοιχεία του Ε9 που υποβλήθηκαν τα οικον. έτη 1997, 1998, 1999 και 2000 και δεν συνυποβάλλεται άλλο έντυπο Ε9 μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δηλωθούν σαν μεταβολές ακίνητα που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου το 2000 και μέσα στο ίδιο έτος μεταβιβάστηκαν εκ νέου ώστε να μη περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία του την Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» όταν είναι κάτοικοι χώρας - μέλους τη Ε.Ε. (εκτός Ελλάδος) και ο ίδιος ή η σύζυγός του απέκτησε στην Ελλάδα πάνω από

8 το 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το φόρο του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά του και το εισόδημα που απόκτησε στην Ελλάδα. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στην λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι ολικά τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία πάνω από 80%. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν αν στα απαλλασσόμενα ποσά αυτών παρακρατήθηκε φόρος κατά την καταβολή τους. 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. - μείωση φόρου). Οι ενδείξεις του πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους απαιτεί να σημειωθεί «Χ» πάνω από τη λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς σημειώνεται «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του: α) Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και συνυποβάλλουν γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχίας. β) Είναι τυφλοί, γραμμένοι στο μητρώο τυφλών που τηρείται στη Διεύθυνση της οικείας Νομαρχίας. γ) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή. δ) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο. ε) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας. στ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο. ζ) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ.1579/1950 και ν.δ. 330/1947. η) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό. θ) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. ι) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. ια) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. ιβ) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας. ιγ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή. ιδ) Παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73 Α') και 1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (Φ.Ε.Κ. 184 Α'). Διευκρινίζεται ότι απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί ο συνολικός αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του αντίστοιχα, ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί αριθμητικά ο αριθμός των προσώπων του πίνακα 10, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κτλ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού δραχμών χωρίς δικαιολογητικά. 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 (Φορολογούμενα εισοδήματα) Α. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Α (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες). Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.

9 Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα: α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται ΜΟΝΟ το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, το ετήσιο εισόδημα από πάγια αντιμισθία που αποκτούν οι δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, το ετήσιο εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, κτλ. Στους κωδικούς αυτούς, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς αυτούς θα γράφονται επίσης και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων, των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας. β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφτεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο θα γραφτεί στους κωδικούς Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, απαλλάσσεται από το φόρου και επομένως δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς της δήλωσης. γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των επικουρικών συντάξεων, των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικά. Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στους κωδικούς , , , , και του ίδιου πίνακα. δ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ). ε) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό των αμοιβών για τις πάνω από 2 το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας των γιατρών του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών γιατρών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των ειδικευόμενων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 και των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, καθώς επίσης, τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αμειβόμενους αθλητές, το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και τα επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/1990, που θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς του πίνακα 9. στ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα. Ύστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το ν. 2459/1997, φορολογούνται ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50% όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων, η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, κτλ. Επισημαίνεται ότι αν μεταξύ των αποδοχών, περιλαμβάνονται και εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού πληρώματος εμπορικού ναυτικού, ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται μαζί με τη δήλωση απαραίτητα και το έντυπο του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν.

10 ζ) Απέναντι από τους κωδικούς γράφεται το καθαρό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης του ν.2837/2000 που καταβάλλεται στους εργαζόμενους που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ. Β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Β (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις). Στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού γράφονται τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία ή στοιχεία από την άσκηση ατομικά γεωργικής επιχείρησης μετά τη συμπλήρωση του υποπίνακα 4Β1. Ο Πίνακας 4Β1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προαιρετικά προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται επίσης τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. χωρίς προηγούμενη συμπλήρωση των άλλων ενδείξεων του υποπίνακα 4Β1. Στους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού γράφεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με βάση το αντικειμενικό σύστημα του άρθρου 42 του ν 2238/1994, όπως προκύπτει από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα 4Β2. Ο Πίνακας 4Β2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. και από όσους τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που πραγματικά καταβλήθηκε για εκμίσθωση γεωργικής γης. Στον κωδικό αριθμό 326 γράφεται η αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού του υποχρέου και της συζύγου του αθροιστικά. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή το 50% της αξίας αυτής προκειμένου για νέο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ηλικίας μέχρι 40 ετών. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται το ποσό που κατά περίπτωση απαλλάσσεται από το φόρο προκειμένου για αγρότη κατά κύριο επάγγελμα. Επισημαίνεται ότι, οι κωδικοί και 326 συμπληρώνονται μόνον αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που γράφεται στους κωδικούς είναι μεγαλύτερο από αυτό που γράφεται στους κωδικούς ή αν δεν έχει συμπληρωθεί ο υποπίνακας 4Β1 στην περίπτωση προαιρετικής συμπλήρωσής του. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αριθμούς γράφεται η ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προκύπτει από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή με Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. Στους κωδικούς αριθμούς γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή. Αν οι γραμμές των υποπινάκων 4Β1 και 4Β2 και οι κωδικοί 326, 337 και 338 δεν επαρκούν να απεικονίσουν όλες τις γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά και τα αθροίσματά τους μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς , , 326 και Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις). Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που γράφονται στο έντυπο Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ» και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης ή επιτηδευματία. Τα σχετικά ποσά καθαρών κερδών που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του πίνακα αυτού. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το έντυπο του «Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με όλες τις συνέπειες για την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι, τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων, στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής. Τονίζεται ότι τα μέλη των εταιριών, Ο.Ε, Ε.Ε., κοινοπραξιών ή κοινωνιών κτλ., δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω έντυπο (Ε3).

11 Διευκρινίζεται ότι με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2001 (χρήσης 2000) θα υποβληθεί από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων κτλ. και το Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (Ε14). Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων και εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβάλλεται χωριστό έντυπο από κάθε σύζυγο. Για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες με την /214/Α 0012/ΠΟΛ.1031/ διαταγή μας, την οποία και θα πρέπει να συμβουλευτείτε. Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του πίνακα αυτού της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα: α) Επιχειρήσεις με κέρδη. Στους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφονται προκειμένου: αα) Για άσκηση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Β κατηγορίας ή παροχής υπηρεσιών με βιβλία Γ κατηγορίας προαιρετικά, τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού τους, που θα μεταφέρονται από τον κωδικό αριθμό 588 του υποπίνακα ι του πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3. ββ) Για εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ. τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται κατά περίπτωση με τον ειδικό τρόπο προσδιορισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 από τους κωδικούς αριθμούς 890, 894 και 897 του πίνακα ΙΓ' του εντύπου Ε3. Στο ποσό των καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση δεν πρέπει να συναθροιστεί το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της. Αντίθετα, στους κωδικούς αυτούς συναθροίζεται το υπερτίμημα από την πώληση άλλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου ατομικής επιχείρησης. Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος γράφεται στους κωδικούς Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ομόρρυθμου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνού κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, εφόσον μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι ή εταίρος - διαχειριστής Ε.Π.Ε. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε: αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και 2 αυτοκίνητα Δ.Χ. (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται. ββ) Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. γγ) Εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως εμπορεύματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο ατομικής επιχείρησης. Το ποσό αυτό της υπεραξίας, μεταφέρεται στους κωδικούς αυτούς όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος που έχει καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή πρέπει να γραφτεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς του πίνακα 9 της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου, που καταλογίστηκε, στους κωδικούς αριθμούς προϋποθέτει την αναγραφή στους κωδικούς αριθμούς του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου. Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για τη δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στους κωδικούς του πίνακα 9, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας ή του τριπλότυπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση. β) Επιχειρήσεις με ζημιά. Για το συμψηφισμό της ζημιάς του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα προϋπόθεση είναι: αα) Η ζημιά να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήθηκαν από επιχείρηση που δεν υπάγεται στον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος κατά περίπτωση, παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. ββ) Η τήρηση των ίδιων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και

12 γγ) Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικον. έτους. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί η ζημιά του ίδιου οικον. έτους ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2238/1994. Η ζημιά αυτή θα μεταφέρεται από το Ε3 και δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου της επιχείρησης. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς θα γραφτεί το υπόλοιπο της ζημιάς προηγούμενων οικον. ετών ημεδαπής ατομικής επιχείρησης ή ημεδαπών Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών και συμμετοχικών ή αφανών εμπορικών εταιριών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994. Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης στην ημεδαπή. Δ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα). Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού πρέπει προηγούμενα να έχουν συμπληρωθεί κατά περίπτωση: α) Το έντυπο Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» από όλους γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. β) Το έντυπο Ε14 «Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων» που συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ή εταιρικά το επάγγελμα του τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης και γ) Το έντυπο Ε15 «Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων» που υποβάλλεται από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του ν. 2238/1994. Τα έντυπα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση έγγαμων υποβάλλεται χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο. Ειδικότερα: Στους κωδικούς αριθμούς πρέπει να γράφονται προκειμένου: α) Για ατομική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού των κερδών τους, καθώς και των κερδών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες που προκύπτουν από τον κωδικό αριθμό 588 του υποπίνακα ι του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3. β) Για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του τραγουδιστή τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία του. γ) Για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δέχονται τον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος του άρθρου 51 του ν 2238/1994, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία τους. Επισημαίνεται ότι, το εισόδημα από πάγια αντιμισθία δικηγόρων και το εισόδημα των ξεναγών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, δεν αποτελεί εισόδημα αυτής της κατηγορίας, αλλά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι, στις ενδείξεις των κωδικών δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι ακαθάριστες αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, δηλαδή ελεγκτών Α.Ε., εκτελεστών διαθήκης κτλ. Ε. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε (Εισόδημα από Ακίνητα). Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων για τα Μισθώματα Ακινήτων, οι οποίες θα υποβληθούν σε ένα αντίτυπο, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με τα άρθρα 10 και 109 του ν 2238/1994, η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 Εισαγωγικό Σημείωμα Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο της κ Παλλήκαρη- Μανουσέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες; Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η - Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Μ Α Ζ Ι Μ Ε «Τ Ο Β Η Μ Α» Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Πώς φορολoγούνται τα ενοίκια, τι πρέπει να προσέξετε Προσυμπληρωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος και µε το νόµο 3899/2010. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 16 Σεπτεµβρίου 1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα