ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοι νοτήτων». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). 2. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων. 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 384 Β ) απόφασή μας, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και κοινοτήτων, για το έτος Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 6. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπο λογισμών των δήμων και κοινοτήτων, αποφασίζουμε: ΤΜΗΜΑ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΩΝ» Άρθρο 1 1. Από το τμήμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της παρ. 5 της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασής μας και από το σημείο όπου απαριθμούνται οι δαπάνες που εντάσσονται στον κωδικό 00 «Γενικές Υπηρεσίες», απα λείφονται οι κωδικοί αριθμοί είδους 6155 και Από την κατηγορία «02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑ», της ομάδας «0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ», του μέρους «Ι : ΕΣΟΔΑ» του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως καθορίζεται με την ίδια παράγραφο, απαλείφεται η υποκατηγορία «022 Έσοδα από επιχειρήσεις», μαζί με τα υπαγόμενα σε αυτήν είδη: «0221 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές /διαδημοτικές επιχειρήσεις 0222 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 0223 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κ.λπ.)». 3. Η υποκατηγορία «131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετη μένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες», της κατηγο ρίας «13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», της ομάδας «1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ» του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρ θρο 13 ν. 2880/2001) 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Το πικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6 12 ν. 3274/2004) Λοιπά ειδικά προγράμματα » 4. Η κατηγορία «16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ» της ομά δας «1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ» του τύπου του προϋπολογι σμού των ΟΤΑ, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 1612 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /δι αδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις

2 31030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1613 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανό μως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994) 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκατα λελειμμένων οχημάτων (κοινή υπουργική απόφαση /67/2002) 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντή ρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) 1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζη μίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 ν. 2130/1993) 1628 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελε γκτών εσόδων εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν. 1188/ Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 ν. 1650/1986) 1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινό χρηστων χώρων (άρθρο 16 ν. 2508/1997) 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να εντα χθούν στις ανωτέρω τάξεις» 5. Ο πίνακας «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΕΣΟ ΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του μέρους «Ι : ΕΣΟΔΑ» του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) 2 Τέλη στάθμευσης 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 4 Τέλος αδειών οικοδομών 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέ λεση έργων 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιη θείσες για λογαριασμό τρίτων 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινό χρηστων χώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων κα θαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις» 6. Ο κωδικός είδους «6691 Προμήθεια ειδών σημαιο στολισμού και φωτογραφήσεων», της υποκατηγορίας «669 Λοιπές προμήθειες», της κατηγορίας «66 Δαπά νες προμήθειας αναλωσίμων», της ομάδας «6 Έξοδα χρήσης», του κεφαλαίου «Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ», του μέρους «ΙΙ: ΔΑΠΑΝΕΣ» του τύπου του προ ϋπολογισμού των ΟΤΑ, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτα γωγήσεων» 7. Το σκέλος «Έξοδα και Πληρωμές» του πίνακα «ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ» της παρ. 6 της ίδιας απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπι κού... 61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 63, 64 Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα.. Προϋπολογισμός σε ευρώ.. Απολογισμός σε ευρώ 651 Τοκοχρεολύσια δανείων. 66 Προμήθειες Αναλώσεις υλι κών 67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε... 82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέ ψεις Επενδύσεις.. 71 Αγορές Έργα Μελέτες.. 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων Αποθεματικό Σύνολο εξόδων και πληρωμών ΤΜΗΜΑ Β : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 2 Σύνταξη του προϋπολογισμού. 1. Ο προϋπολογισμός των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ συ ντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή μας, η οποία ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 και εφεξής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πριν από τη σύνταξη των προϋπολογισμών, λαμβά νονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, όπου συντρέχει περίπτωση, οι αποφάσεις για την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, όπως επίσης και οι αποφάσεις κατάρτισης του προγράμματος εκτελεστέων έργων, έτους Οι αποφάσεις για την κατάρτιση του τεχνικού προ γράμματος, λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινο τήτων (ΚΔΚ). Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότη τα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του ίδιου Κώδικα. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ όψη τα διαχειριστικά αποτελέ σματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικό τερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. Το χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται σε τακτικά και έκτακτα έσοδα και προσδιορίζεται με βάση τις προ βλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομο θετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. 3. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπα νών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. Επισημαίνεται επίσης ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ΟΤΑ. Η τήρηση της αρχής αυτής, τόσο κατά τον καθορισμό των συντελεστών, όσο και κατά τον έλεγχο των προϋπολογισμών, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, γιατί αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών που εξυπη ρετούν. 4. Τον προϋπολογισμό συνοδεύει αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για τις αποδοχές του πά σης φύσεως προσωπικού (περιλαμβανομένης και της πρόβλεψης για αυξήσεις του τακτικού και του επί συμ βάσει προσωπικού), όπως μισθοί, υπερωρίες, αμοιβές από συμβούλια και επιτροπές, συνοδεύονται υποχρεω τικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς. 5. Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλωv» (ΠΑΚΥ), έχει ήδη καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007, με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α). Συνεπώς οι κοινότητες δεν κινούν πλέον τον λογαριασμό αυτόν. Η καταβολή των αποδοχών των τακτικών υπαλλή λων των κοινοτήτων που δεν καταργήθηκαν με τον ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α ), παύει να διενεργείται μέσω του ανωτέρω λογαριασμού και, στο εξής, οι πιστώσεις για την πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων αυτών εγγράφονται στους οικείους Κ.Α. εξόδων των προϋ πολογισμών των κοινοτήτων, κατά τα ισχύοντα για τους λοιπούς υπαλλήλους των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας. 6. Οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ υποβάλλονται στον Γε νικό Γραμματέα της Περιφέρειας ισοσκελισμένοι, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 159 του ΚΔΚ. Συνεπώς, το σύνολο των δαπανών (υποχρεωτικών, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό κατά προτεραιότη τα και μη υποχρεωτικών), σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το σύνολο των εσόδων αυτού. 7. Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρ θρου 202 του ΚΔΚ (επιχορηγήσεις ν.π.δ.δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.), πρέπει να περιορισθούν στις απολύ τως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Δαπάνες στις οποίες μπορεί να υπάρξει περιορισμός είναι, ενδεικτικά: οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο τέτοιων οργάνων να αντιμε τωπισθεί στα πλαίσια των προβλεπόμενων καθηκόντων του προσωπικού, οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντι μετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώ ρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας, οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ. 8. α) Η πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίση με αυτή που πήρε ο κάθε ΟΤΑ το έτος Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2008 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. β) Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, τα έσοδα γνω στά ως ΣΑΤΑ, θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος Η διαφορά που θα προκύψει από τη ΣΑΤΑ έτους 2008 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2008 δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ με αναμόρφωση. γ) Οι πιστώσεις που διατίθενται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στους ΟΤΑ, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Κ.Α. 0614), εγγράφονται στους προϋπο λογισμούς τους συγχρόνως με την κατάρτισή τους. Το ποσό που εγγράφεται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θα είναι ίσο με αυτό που πήρε ο κάθε ΟΤΑ το έτος Η διαφορά που θα προκύψει από τους

4 31032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΠ του έτους 2008 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. δ) Όπως ορίζεται στην παρ. Α.2 της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 384 Β ) απόφασής μας, περί κα τανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και κοινοτήτων, για το έτος 2007, οι πιστώσεις προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού: των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του ν. 3106/2003, αποδίδονται στους δήμους και τις κοινότητες μαζί με την τακτική επιχορήγηση της παρ. Α.1 της ίδιας απόφασης. Συνεπώς, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), ενώ οι Κ.Α. 0612, 0613 και δεν συμπληρώ νονται. 9. Δαπάνες των ΟΤΑ που προέρχονται από σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, εγγράφονται στους προϋπο λογισμούς τους στους οικείους Κ.Α. της ομάδας 624 με τίτλο «Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing». 10. Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2007, θα υπο λογισθεί με βάση τις προβλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές μέχρι τέλους της χρήσης. Επιπλέον, για τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει οι ΟΤΑ να εγγρά ψουν στους προϋπολογισμούς τους, ισχύει η υπ αριθμ /1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 11. Βεβαιωθέντα ανείσπρακτα έσοδα προηγουμένων ετών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ΟΤΑ στους οικείους Κ.Α. της ομάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη». 12. Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται υποχρεωτι κά, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς (δεν εγγράφονται χρεωλυτικές δόσεις για οφειλές των ΟΤΑ από άτοκα δάνεια του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 67 του ν.δ. 3033/1954, που διαγράφησαν με τη διάταξη του άρ θρου 14 του ν. 2539/1997). Τα έσοδα των ΟΤΑ από δάνεια που συνομολόγησαν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο πιστωτι κό ίδρυμα, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφει λών τους, για την αντιμετώπιση οφειλών επιχειρήσεών τους κ.ο.κ., δυνάμει των οικείων διατάξεων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους με ανάπτυξη του Κ.Α ή 3112 κατά περίπτωση, με τίτλο «Δάνεια από το (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος) του άρθρου του νόμου». Άρθρο 3 Γενικές οδηγίες 1. Διαίρεση του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματι κού. Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφα λαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκεί να, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόμιμος προο ρισμός των εσόδων αλλά και επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋ πολογισμού. Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνα κα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με την προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ και Δ, είναι ευνόητο ότι τα αθροίσμα τα (σύνολα) των δύο πινάκων πρέπει να είναι ίσα. Η σύνταξη δύο πινάκων ανακεφαλαίωσης των δαπα νών, εξυπηρετεί την ανάγκη της συλλογής διαφορετικών πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ και της εξαγωγής των ανάλογων συμπερασμάτων. Ει δικότερα, από τα δεδομένα του πρώτου πίνακα, όπου διακρίνονται οι δαπάνες για επενδύσεις από τα λοιπά έξοδα του δήμου ή της κοινότητας, εξάγονται συμπερά σματα για την οικονομική ευρωστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα κάθε ΟΤΑ, ενώ από τα δεδομένα του δεύτερου καθίσταται δυνατός ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών αυτού. 2. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακό λουθες ομάδες: Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επι στροφές χρημάτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο προϋπολογισμού, ο ισχύων περιέχει δύο επί πλέον ομάδες εσόδων: α) Τις εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Η ομάδα αυτή προέρχεται από τη διάσπαση των εσό δων της έως και το 2004 ενιαίας ομάδας «Έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη», έτσι ώστε οι εισπράξεις από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη έσοδα να αποτελούν, μαζί με τα δάνεια, ξεχωριστή ομάδα, ενώ άλλη, ξεχωριστή επίσης, ομάδα να αποτελούν τα έσοδα από Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού και β) τις εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επι στροφές χρημάτων. Η ομάδα εσόδων αυτή εμφανίστηκε, ως διακριτή τέτοια, για πρώτη φορά στον προϋπολογι σμό του έτους Για την ευχερή κατανόηση των μεταβολών που επήλ θαν στην ομαδοποίηση των εσόδων, παραθέτουμε κα τωτέρω τις ομάδες που προβλέπει ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού σε αντιστοιχία με εκείνες που ίσχυαν μέχρι και το 2004:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προηγούμενη ομαδοποίηση εσόδων ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ισχύουσα ομαδοποίηση εσόδων ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ομάδα 0) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ομάδα 1) ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ομάδα 2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. (ομάδα 3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ομάδα 4) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ομάδα 5) Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακό λουθες ομάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης Επενδύσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προ βλέψεις Αποθεματικό Οι παραπάνω ομάδες στο κείμενο του προϋπολογι σμού αναφέρονται ως «Κεφάλαια». Έτσι, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες, στο ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ Β οι Επενδύσεις, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ το αποθεματικό. Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθμοί των Κεφαλαίων Α (Λειτουργι κές δαπάνες) και Β (Επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονομάζονται στον προϋπολογισμό. Ειδικά για τους δήμους και τις κοινότητες με πληθυσμό κάτω από κατοίκους η κατανομή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προ αιρετική και όχι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει κατανομή, οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β εντάσσονται στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (Κωδικός 30), ανεξαρτήτως αν ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτει ή όχι δική του Τεχνική Υπηρεσία. 3. Διάκριση των Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο του προϋπολο γισμού παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές στην παρακολούθηση των δαπανών ανά υπηρεσία: α) Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αποχωρίσθηκαν από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες (παλιός κωδικός 05) και παρακολουθούνται πλέον αυτοτελώς στον ΚΑ 30 «Υπηρεσία Τεχνικών Έργων». Αυτοτελώς επίσης παρακολουθούνται και οι δαπάνες της Υπηρεσίας Πολεοδομίας (ΚΑ 40). β) Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας (παλιός κωδικός 15) και Ηλεκτροφωτισμού (παλιός κωδικός 40) ενοποιήθηκαν στον ΚΑ 20 «Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφω τισμού». γ) Οι Υπηρεσίες Ύδρευσης (παλιός κωδικός 20), Άρ δευσης (παλιός κωδικός 25) και Αποχέτευσης (παλιός κωδικός 35) ενοποιήθηκαν στον κωδικό αριθμό 25 «Υπη ρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης». δ) Η Υπηρεσία Λουτρών και Αφοδευτηρίων (παλιός κωδικός 30) καταργήθηκε. Οι δαπάνες της Υπηρεσίας αυτής ενσωματώνονται στις δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ 20). ε) Η Υπηρεσία Κήπων και Δενδροστοιχιών (παλιός κωδικός 45) μετονομάσθηκε σε Υπηρεσία Πρασίνου (ΚΑ 35). στ) Οι Υπηρεσίες Σφαγείων (παλιός κωδικός 50), Αγο ρών (παλιός κωδικός 60) και Ιδίων Εκμεταλλεύσεων (πα λιός κωδικός 65) περιλαμβάνονται στον ΚΑ 70 «Λοιπές Υπηρεσίες». ζ) Η Υπηρεσία Οδοποιίας (παλιός κωδικός 70) υπάγεται στον ΚΑ 30 «Υπηρεσία Τεχνικών Έργων». η) Προστέθηκαν οι κωδικοί αριθμοί 15 «Υπηρεσίες Πο λιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής» και 50 «Δημοτική Αστυνομία». Στις Γενικές Υπηρεσίες εντάσσονται οι δαπάνες των συγκεκριμένων κωδικών αριθμών που απαριθμούνται στην κοινή υπουργική απόφαση. Στις υπόλοιπες Υπη ρεσίες εντάσσονται οι αντίστοιχες δαπάνες που τις βαρύνουν. Ο κωδικός αριθμός 70 «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» μπορεί να αναλύεται (εξειδικεύεται) με την προσθήκη, παραπλεύ ρως αυτού, ενός αριθμού από το 01 και τον τίτλο της Υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται με αυτόν, π.χ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ κ.ο.κ. Εννοείται ότι στην ανακεφαλαίωση όλες οι δαπά νες των ανωτέρω επί μέρους υπηρεσιών (70.01, 70.02, κ.λπ.) θα αθροίζονται σε ενιαίο σύνολο κάτω από τον κωδικό αριθμό 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 4. Συμπλήρωση των στηλών του προϋπολογισμού Ο ισχύων τύπος του προϋπολογισμού περιέχει τις ίδι ες ακριβώς στήλες που περιείχε και ο προηγούμενος. Ειδικά για τη στήλη που αφορά τα «ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ποσά, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: α) Ο όρος «έγκριση» χρησιμοποιείται στο νόμο, όταν η υποκείμενη σε αυτή πράξη ελέγχεται και από πλευράς σκοπιμότητας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν ασκείται έλεγχος σκοπιμότητας στις πράξεις των ΟΤΑ από τα όργανα της Κρατικής Διοίκησης, κατ επιταγή του ισχύο ντος Συντάγματος του Κράτους, με τον όρο «εγκριθέντα» νοούνται τα επικυρωθέντα, δηλαδή τα ελεγχθέντα από πλευράς νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή. β) Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, με τα ίδια ακριβώς ποσά της πέμπτης στήλης (ψηφισθέντα από το δημο τικό ή κοινοτικό συμβούλιο), από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι νό μιμος. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση πα ραπομπής ή και ακύρωσης τελικά της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η συγκεκριμένη στήλη παραμένει κενή.

6 31034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού 1. Μέρος Ι Έσοδα Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν εξαντλητικά όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων των ΟΤΑ. Στους περισσότερους τίτλους των τριψήφιων ή τετραψήφιων κωδικών αριθμών, ανα γράφονται σε παρένθεση και οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται κάθε υποκατηγορία ή είδος εσόδου, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών. Διευκρινίζουμε ότι η κατάταξη των διαφόρων εσόδων των ΟΤΑ στις δύο βασικές ομάδες (τακτικά έκτακτα) συνιστά παράλληλα δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου ως τακτικού ή εκτάκτου, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 157 του ΚΔΚ, όπου ορί ζεται ότι με την κοινή υπουργική απόφαση που καθο ρίζει τον τύπο του προϋπολογισμού, προσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε μια από τις ομάδες αυτές. Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων γίνονται ως ακολούθως: 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μι σθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημο τικών και κοινοτικών ακινήτων. Μισθώματα ακινήτων και εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στους ΟΤΑ αλλά αποδίδονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου, όπως π.χ. τα μισθώματα δημοσίων λατομείων (ΚΑ 0711) και τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (ΚΑ 0712), δεν πε ριλαμβάνονται στην υποκατηγορία αυτή. Δεν εγγράφονται επίσης στην υποκατηγορία αυτή αλλά στον ΚΑ 1699 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπο ρούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης). Στον κωδικό αριθμό 0111 «Μισθώματα από αστικά ακί νητα» εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγα σμένους (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λπ.) Μισθώματα από ακίνητα που ενδεχομένως δεν εντάσ σονται σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0111 έως 0118, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα». 012 Έσοδα από την εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων. Στους κωδικούς αριθμούς της συγκεκριμένης υποκα τηγορίας εγγράφονται τα έσοδα που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλ λαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. Έσοδα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0121 έως 0128, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού ( , κ.ο.κ.). Αποζημιώσεις που τυχόν επιδικάζονται υπέρ του δή μου ή της κοινότητας σε περίπτωση αυθαίρετης χρή σης δημοτικών ή κοινοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση επιβολής τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 19 του Β.Δ. της 24/ , εγγράφονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων». 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων. Οι τόκοι από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαρι ασμούς τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ) εμφανίζονται στον ΚΑ Οι τόκοι από τίτλους του ελληνικού δημοσίου εγγράφονται στον ΚΑ Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες εγγράφονται στον ΚΑ Έσοδα από επιχειρήσεις. Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρού σας, η συγκεκριμένη υποκατηγορία μαζί με τα υπαγό μενα σε αυτήν είδη: «0221 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές /διαδημοτικές επιχειρήσεις 0222 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 0223 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κ.λπ.)», απαλείφεται από τα τακτικά έσοδα του τύπου του προϋπολογισμού. Τα έσοδα από επιχειρήσεις θα εγγρά φονται εφεξής σε κωδικούς εκτάκτων εσόδων. Περαιτέ ρω οδηγίες παρέχονται κατωτέρω, για τη συμπλήρω ση των κωδικών της κατηγορίας «16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ». 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία. Στους κωδικούς αριθμούς 0231 και 0239 εμφανίζονται τα μισθώματα κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων, με ταφορικών μέσων κ.λπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία, αντίστοιχα. 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφω τισμού. Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέ λος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως π.χ. τα προ βλεπόμενα από τον Κανονισμό Καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικο δομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον ΚΑ Διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα: Η κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /824/1996, που αναφέρεται στον τίτλο του ΚΑ 0312, καταργήθη κε με την υπ αριθμ. Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όμοια, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 της οποίας εφαρμόζονται για τη συλλογή και μεταφορά των απο βλήτων στα λιμάνια. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Κανονι σμού Καθαριότητας εμφανίζονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων». Με το επιβαλλόμενο τέλος καθαριότητας καλύπτο νται και οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία κοινόχρηστων αφοδευτηρίων (άρθρο 4 ν. 1080/1980, Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 79061/ ). Για το

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λόγο αυτό, τα έσοδα του ΚΑ 015 «Έσοδα από λουτρά και αφοδευτήρια», του προηγούμενου τύπου προϋπολογι σμού, δεν συμπεριελήφθησαν στη νέα κωδικοποίηση. 032 Υπηρεσία ύδρευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/ ). Εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από τη λει τουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Τέλη, δικαιώματα ή άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης και δεν εντάσσονται στους κωδικούς αριθ μούς 0321 έως 0323, εγγράφονται στον ΚΑ 0324 συγκε ντρωτικά ή αναλυτικά, κατά είδος εσόδου, με περαι τέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού ( , κ.ο.κ.). Για τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός Ύδρευ σης ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την Υπηρε σία Καθαριότητας. 033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9 20/10/1958). 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9 20/10/1958). Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την Υπη ρεσία ύδρευσης. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/1968, άρθρο 3 ν. 547/1977). Τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων, καθορίζονται από τον Κανο νισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Στους κωδικούς αριθμούς 0411 έως 0416 κατονομά ζονται τα συνηθέστερα είδη τελών και δικαιωμάτων. Άλλα έσοδα που τυχόν προβλέπονται στον Κανονισμό εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ 0417 «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών». Τα δικαι ώματα από ιεροπραξίες (μνημόσυνα, λειτουργίες κ.λπ.) μπορούν να εγγραφούν επίσης αναλυτικά με ανάπτυξη του ΚΑ Επειδή πάντως η εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ, ΚΑ 6725) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων (άρθρο 3 ν.δ. 228/1973, ΦΕΚ 284/Α), σκόπιμο είναι τα έσοδα από τους ιερούς ναούς να παρακολουθούνται χωριστά. 042 Έσοδα από σφαγεία. Στους κωδικούς αριθμούς 0421 και 0422 εμφανίζονται τα έσοδα από σφαγεία, που εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι δήμοι και οι κοινότητες. Εφόσον ο Κανονισμός Λει τουργίας των σφαγείων, ο οποίος καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 460/1978 και του άρθρου 3 του β.δ. της 24/9 20/10/1958, προβλέπει πέραν του δικαιώματος χρήσης και άλλα τέλη ή δικαιώματα, αυτά εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την πα ροχή υπηρεσιών. Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται τα έσοδα από ειδικούς χώ ρους στάθμευσης που εκμεταλλεύονται οι δήμοι και οι κοινότητες (στεγασμένοι ή φυλασσόμενοι χώροι στάθ μευσης, όπου μπορεί να παρέχονται και άλλες υπηρεσί ες όπως π.χ. καθαρισμός και στίλβωση των οχημάτων). Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 ν. 1900/1990) δεν εμφανίζονται στον ΚΑ 0431 αλλά στον ΚΑ Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται και τα έσοδα που απο δίδονται στο δήμο ή στην κοινότητα βάσει σύμβασης παραχώρησης, για όσο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης (άρθρα 1 παρ. 3 ν. 2229/1994 και 13 π.δ. 609/1985, άρθρο 9 ν. 2052/1992). Στον ΚΑ 0432 εγγράφονται έσοδα από εισιτήρια εισό δου σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ζωολογικούς κήπους, και άλλους παρό μοιους χώρους καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται σταθερά σε τακτική βάση. Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιρι ακού και έκτακτου χαρακτήρα που διοργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 1623 ή 1624 κατά περίπτωση. Στον ΚΑ 0434 εγγράφονται τα λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών, εφό σον προέρχονται από δραστηριότητες του δήμου ή της κοινότητας που έχουν σταθερό (μόνιμο ή περιοδικό) χαρακτήρα (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης βό θρων που παρέχει ο δήμος ή η κοινότητα με δικά του βυτιοφόρα οχήματα, έσοδα από διαφημιστικές καταχω ρήσεις σε μηνιαία περιοδικά ή εφημερίδες, έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001, δίδακτρα ωδείων ή άλλων πολιτιστι κών φορέων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.). Αν πρόκειται για σταθερή δραστηριότητα που συνί σταται, όχι στην παροχή υπηρεσιών, αλλά στην πώληση αγαθών (π.χ. λευκώματα μουσείων και πινακοθηκών), τα σχετικά έσοδα εμφανίζονται στον ΚΑ 0718 «Λοιπά τακτι κά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις». 044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσί ας. 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επι τηδευματιών. 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα. Στους κωδικούς αριθμούς των ανωτέρω υποκατηγο ριών εγγράφεται το συγκεκριμένο είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται μέσα στην παρένθεση του κάθε τίτλου. Ειδικά στον κωδικό 0461 θα εγγραφούν εκτός από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 και τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του ν. 2971/2001. Το υπέρ του Δημοσίου ποσοστό που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση /4612/Β0010/2002 θα εγ γραφεί ως είσπραξη στον ΚΑ 4124 και ως έξοδο, για να αποδοθεί στο Δημόσιο, στον ΚΑ Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Κάθε ανταποδοτικό τέλος που έχουν επιβάλει οι ΟΤΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν.1828/1989, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997, παρακολουθείται χωριστά και εγγράφεται οπωσδήποτε σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0471 ( , κ.ο.κ). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι. Στους κωδικούς αριθμούς 0511 έως 0513 εγγράφονται τα έσοδα από τον αντίστοιχο φόρο.

8 31036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 052 Εισφορές. Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώ σεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από με τατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα. Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρ μοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983. Στον ΚΑ 0524 εγγράφονται οι λοιπές εισφορές, όπως: α) Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της κοινή υπουργική απόφαση 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών). β) Η ειδική εισφορά του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, η οποία κατανέμεται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/Γ/2777/2004 (ΦΕΚ 347/Β) στους δήμους, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν διυλιστήρια πετρελαίου. γ) Η εισφορά που τυχόν επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ ή άλλων νομικών προ σώπων των ΟΤΑ. Κάθε μία από τις λοιπές εισφορές μπορεί να εγγρά φεται σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ Δυνητικές εισφορές άρθρου 25 ν. 1828/1989. Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον ΚΑ 047 «Δυ νητικά ανταποδοτικά τέλη». 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για την κά λυψη λειτουργικών δαπανών. Στους κωδικούς αριθμούς 0611 έως 0615 εγγράφο νται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζο νται. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8δ της παρούσας, οι πιστώσεις προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπι κού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα, καθώς και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003, εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), ενώ οι Κ.Α. 0612, 0613 και δεν συμπληρώνονται. Κάθε άλλη κατανομή από τους ΚΑΠ (πλην της ΣΑΤΑ) εγγράφεται διακεκριμένα σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα. Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0717 εγγράφο νται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 0 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων. Στους κωδικούς αριθμούς 1111 έως 1115 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Τα έσοδα από την εκποίηση ακινήτων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 1080/1980, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 33 του ν. 3202/2003, εγγράφονται στον ΚΑ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας εγ γράφονται, χωριστά για κάθε εκποιούμενο ακίνητο, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εκποίησης οικο πέδων σε άστεγους δημότες, κατά τις οικείες διατάξεις του ΚΔΚ, όπου προβλέπεται η καταβολή τιμήματος σε ετήσιες δόσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εσόδου η νόμιμη προθεσμία καταβολής του οποίου υπερβαίνει τη λήξη του έτους βεβαίωσης, τούτο κατα χωρείται εξ ολοκλήρου στον οικείο κωδικό αριθμό του έτους αυτού. Για τα ποσά των οποίων η προθεσμία καταβολής εμπίπτει στο επόμενο ή σε επόμενα έτη, σημειώνεται σχετική παρατήρηση στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του βιβλίου εισπρακτέων εσόδων. 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών. Στους κωδικούς αριθμούς 1121 και 1122 εγγράφονται τα έσοδα από την εκποίηση οχημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων. Ανάγκη ανάπτυξης του ΚΑ 1122 δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ανάλογα με την πηγή και το σκοπό της χρηματοδό τησης, κάθε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών εγγράφεται χωριστά σε αναπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 1211 έως Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται και οι κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις για την απασχόληση προσωπικού μερικής απασχόλησης (άρθρο 7 ν. 3250/2004), για τη λει τουργία των ΚΕΠ, καθώς και για την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας, εφόσον δεν έχουν επενδυτικό χαρακτήρα (άρθρο 18 παρ. 1 ν. 3013/2002). Η επακριβής αναπτυγμένη μορφή των κωδικών στην οποία θα εγγράφονται οι επιχορηγήσεις ανά πηγή και σκοπό, μπορεί να καθορίζεται είτε από την απόφαση χρηματοδότησης είτε από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο ΟΤΑ, κατά περίπτωση. 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία αντικαθίσταται με την παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας, με την οποία δημιουργείται διακριτός κωδικός για την εγγραφή επι χορηγήσεων από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6 12 ν.3274/2004). Στους κωδικούς αριθμούς 1311 έως 1314 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Λοιπές επιχορηγή σεις από θεσμοθετημένους υπέρ των ΟΤΑ πόρους, που δεν εντάσσονται στους ανωτέρω κωδικούς είδους, εγ γράφονται στον ΚΑ Η εγγραφή όλων των εξειδι κευμένων πιστώσεων της υποκατηγορίας αυτής, όπως λ.χ. των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα «Θησέας», γίνεται με ανάπτυξη του κάθε τετραψήφιου κωδικού είδους, με την προσθήκη, μετά από αυτόν, τελείας και διψήφιου ή τριψήφιου (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΟΤΑ) υποκωδικού, ανά επένδυση ή έργο.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα. Κάθε χρηματοδότηση για επενδύσεις και έργα που εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 1321 έως 1327 εγ γράφεται χωριστά, κατά επένδυση ή έργο ή, στην περί πτωση του ΚΑ 1327, και κατά φορέα, σε αναπτυγμένες μορφές των κωδικών αυτών αριθμών. 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές. 142 Κληρονομιές και κληροδοσίες. Εγγράφονται τα ποσά που προέρχονται από δωρεές και κληρονομιές ή κληροδοσίες αντίστοιχα. Δωρεές θεωρούνται και οι χορηγίες που εισπράττουν οι ΟΤΑ για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, εφό σον πρόκειται για ποσά που προσφέρονται χωρίς υπο χρέωση αντιπαροχής (συνήθως υποχρέωσης διαφήμισης του δωρητή) εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας. Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στον ΚΑ 1623 «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών». Δωρεές θεωρούνται και τα ποσά που συλλέγονται στα πλαίσια Ερανικού Συστήματος Μακράς Διάρκειας, που οργανώνουν οι ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3106/2003. Περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής της, αποτελεί «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης», το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 α.ν. 2039/1939). Τα έσοδα (όπως και οι δαπάνες βλ. ΚΑ 6737) των ιδρυμάτων στην περί πτωση αυτή απεικονίζονται σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, δηλαδή σε αναπτύξεις του ΚΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα. Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθε σμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ. Τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (ν.δ. 805/1971) και τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης εγγράφονται στον ΚΑ Στον ΚΑ 1513 εγγράφονται τα πρόστιμα που προβλέ πονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκ πρόθεσμης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου με το οποίο συνδέονται. Στους δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του ν.1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εμφανίζονται στον ΚΑ Τα πειθαρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρό νου, εγγράφονται στον ΚΑ Τα πρόστιμα που επι βάλλονται σε βάρος μονίμων υπαλλήλων, αποτελούν έσοδο του ΤΑΔΚΥ και όχι των ΟΤΑ (άρθρο 166 παρ. 2 ν.1188/1981) και συνεπώς εγγράφονται στον ΚΑ 4142 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων». Στον ΚΑ 1516 εγγράφονται τα έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, όπως είναι π.χ. οι αποζη μιώσεις αστικής ευθύνης που επιβάλλονται σε βάρος αιρετών (άρθρο 141 του ΚΔΚ) ή υπαλλήλων (άρθρο 189 ν. 3584/2007), τα ποσά που καταλογίζονται σε βάρος των υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής ή πάγιας προ καταβολής (άρθρα 32 και 35 του β.δ. της 17/ ) κ.λπ. Στους κωδικούς αριθμούς 1517 και 1518 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Στον ΚΑ 1519 εγ γράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως: τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρη σιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτή ματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9 20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέ πονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπο ρίου (άρθρο 5 ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. 152 Παράβολα. Στους κωδικούς αριθμούς 1521 και 1522 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα που προμηθεύ εται ο υπόχρεος από τη ΔΟΥ, καταχωρούνται στον ΚΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από επιχειρήσεις Όπως προαναφέραμε, στους κωδικούς εκτάκτων εσό δων της υποκατηγορίας αυτής, θα εγγράφονται εφεξής τα έσοδα (κέρδη) από κάθε είδους επιχειρήσεις των ΟΤΑ, είτε αυτές εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 410/1995, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 270 του ΚΔΚ, είτε έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου. Στον ΚΑ 1613 εγγράφονται και τα έσοδα από αστικές εταιρείες. Ανάλογα διαμορφώνεται και ο πίνακας «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΔΥΣΕΙΣ» του σκέλους εσόδων του προϋπολογισμού. Τα

10 31038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έσοδα από επιχειρήσεις προσμετρώνται στα έκτακτα και όχι πλέον στα τακτικά έσοδα που εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν. 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λο γαριασμό τρίτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από δαπάνες που πραγματοποίησε ο ΟΤΑ για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι από το νόμο ορίζονται ως υπόχρεοι. Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς 1621 έως 1628 όπως π.χ. τα έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδομών (άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2831/2000), εγγράφονται στον ΚΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα. Στους κωδικούς αριθμούς 1691 και 1692 εγγράφεται το έσοδο του αντίστοιχου τίτλου. Στον ΚΑ 1693 εμφανίζο νται τα έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοι πούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», εγ γράφονται στον ΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οι κονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οί κοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθό ντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν όλω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού. Η ανά πτυξη αυτή είναι υποχρεωτική, εάν πρόκειται για έσοδο με ειδικευμένο προορισμό, όπως είναι π.χ. το ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 ν. 994/1979), τα καθαρά κέρδη δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 260 του ΚΔΚ), το ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 2130/1993) κ.λπ. 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Στην υποκατηγορία αυτή η διασφάλιση του νόμιμου προορισμού των εκτάκτων εσόδων επιτυγχάνεται με την κατάταξή τους στους κωδικούς αριθμούς 2211 και 2212, όπου εμφανίζονται αντίστοιχα τα έκτακτα γενικά (ανει δίκευτα) έσοδα και τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. Η παρακολούθηση των εκτάκτων εσόδων κατά είδος, όπως συμβαίνει στην υποκατηγορία 211, δεν κρίθηκε σκόπιμη λόγω του μικρότερου όγκου των εσόδων αυ τών. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπα νών. 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Κάθε δάνειο που χορηγείται στο δήμο ή στην κοι νότητα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγράφεται χωριστά σε ανεπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 3111 και 3112 ή 3121 και 3122, ανάλογα με το σκοπό του δανείου. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα. 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα. Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για τα έσοδα των υποκατηγοριών 211 και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙ ΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές. Στον κωδικό αριθμό 4111 εγγράφεται: α) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται σε ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (άρθρο 2 παρ. 3 ν. 1205/1981, άρθρο 2 ν. 1518/1985). β) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ. 2 και 9 παρ. 3 ν. 1902/1990, άρθρα 20 παρ. 2 και 44 παρ. 1 ν. 2084/1992) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2703/1999. γ) Η εργοδοτική εισφορά 8% που επιβάλλεται στις αποδο χές των κοινοτικών υπαλλήλων (άρθρο 2 ν.δ. 3896/1958, άρθρο 2 ν.δ. 78/1973, άρθρο 2 ν. 1518/1985, άρθρο 3 παρ. 7α ν. 2768/1999). δ) Η κράτηση 2,55% υπέρ του δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη, που επιβάλλεται στις απο δοχές των υπαλλήλων των πρώην κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι διατήρησαν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς. Στον κωδικό αριθμό 4112 εγγράφονται οι εισφορές που αποδίδονται στο δημόσιο για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας (στρατιωτική θη τεία, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.). Εισφορές που καταβάλλονται για τον ίδιο λόγο στο ΙΚΑ ή σε άλ λους ασφαλιστικούς οργανισμούς πλην του δημοσίου, εγγράφονται στον κωδικό αριθμό Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου ή της κοινότητας (μονίμων, μετακλητών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων με πάγια αντι μισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθμό Στον κωδικό αριθμό 4122 εγγράφεται α) Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης των αιρετών, από την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συ νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρ χιακής επιτροπής ή την αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1621 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 26945 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29531 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.350.398,33 3.270.164,89 3.270.164,89 01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου 1 Περιεχόμενα ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)... 5 1. Σύνθεση των ΚΑΠ.... 5 2. Διάθεση και κατανομή των ΚΑΠ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194 25 Σεπτεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3697 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα