ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 44399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) « ) Άξονας Προτε ραιότητας 2: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ο οποίος συγχρηματο δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Μέτρο 2.2: «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων» Δράση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την πρά γραφο 2 του άρθρου Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συ στήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοι νής Αλιευτικής Πολιτικής». 4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ αριθμ. Ε(2007)6402/ απόφαση της όπως τροποποιείται και ισχύει. 5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/ ) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/ ) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «Ρυθ μίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 6. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 7. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Αποκέ ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσμα τικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες δι ατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος Το άρθρο 242 παραγρ. 4 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δια τάξεις». 9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 10. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και με τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/ ), 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) και 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ) 11. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα την παρ. 10 για τον διορισμό του κ. Αθα νάσιου Τσαυτάρη στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1639/ ) ΚΥΑ «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρε σία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1205/ Β/ ) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικα σίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανι σμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ γυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΙΊ)». 14. Την υπ αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ».

2 44400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ». 16. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 485/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δα πάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου από το πρόγραμμα Δημο σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)». 17. Την υπ αριθμ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας». 18. Την υπ αριθμ. 1871/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυ λακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ». 19. Την υπ αριθμ. 1197/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1165/Β/ ) για τον καθορισμό διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 «Επεν δύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.ΑΛ Την υπ αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/ ) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21. Την υπ αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υπο δομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 392/ και 1374/ όμοιές της. 22. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ ΕΙΑΣ Το υπ αριθμ. 500/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για τη δημόσια δαπάνη της Δράσης 1 του Μέτρου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερομένους για την υλοποίηση επενδυτι κών σχεδίων (Πράξεων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνα νται να ενταχθούν για ενίσχυση χρηματοδότηση στη Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Μέ τρου 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», του Άξονα Προ τεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυ σης χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Άρθρο 1 Υπαγόμενες Πράξεις Οι υπαγόμενες Πράξεις συμβάλουν στον εκσυγχρο νισμό του αλιευτικού στόλου, με τη στήριξη των επεν δύσεων επί αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα εσω τερικά ύδατα, ώστε να βελτιωθούν η ασφάλεια επί του σκάφους, η ενεργειακή αποδοτικότητά του, η ποιότητα και η υγιεινή των αλιευμάτων, οι συνθήκες εργασίας, και η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι δε θα αυξηθεί η δυνατότητα αλίευσης ιχθύων. Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες εξο πλισμού και εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα εσωτερικά ύδατα. Άρθρο 2 Είδος Ενισχύσεων Προϋποθέσεις χορήγησης 1. Κατ εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 2371/2002, 1198/20067 και 1967/2006, στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δε θα αυξάνεται α) η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευ σης των αλιευμάτων και β) η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς. 2. Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για: (i) Την ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απο δοτικότητα του, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότη τας των αλιευμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Δε χορηγείται ενίσχυση για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών και για την αύξηση της χωρητικότητας των χώ ρων αποθήκευσης των αλιευμάτων. Η αύξηση της χωρητι κότητας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο εκσυγχρο νισμός αφορά στο κατάστρωμα των αλιευτικών σκαφών, για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και υπό τον όρο ότι, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. (ii) Την αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών με την προϋπόθεση ότι, ο νέος κινητήρας θα έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ από τον παλαιό. (iii) Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία (1) φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών. (ϊν) Τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών με σκοπό: την εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνικών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Συμβού λιο ή την Επιτροπή, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και του βυθού, την προστασία των αλιευμάτων και των ερ γαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανόμενων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η δυ νατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων, δεν υπονο μεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς. 3. Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι Άρθρο 3 Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα Αλιείας , δυνητικοί Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης 1 του Μέτρου 2.2

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιο κτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους δυνητικούς Δικαιού χους που έχουν επιμορφωθεί σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένες δομές. 2. Τα σκάφη που θα προταθούν για εκσυγχρονισμό, θα πρέπει να είναι ενεργά, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σκάφους σε ισχύ) και εγγεγραμμένα στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας. Επιπρόσθετα, αυτά δε θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο του Αλιευτικού στόλου της Κοινότητας (ΚΑΜ) και να μην περιληφθούν σε αυτό στη διάρκεια της πενταετίας που ακολουθεί την ημερομηνία της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης τους. Επίσης, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νο μοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών. 3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1: i. των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα. Ειδικά σε περίπτωση επιχείρησης, αυτή θα πρέπει να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06, Ν. που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής, iii. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα, για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 4. Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των Δικαιού χων της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα (με αναφορά στην επωνυμία του Δικαιούχου, στην ονομασία της Πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην Πράξη). Άρθρο 4 Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Η Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Μέτρου 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», του ΕΠΑΛ , εφαρμόζεται στις Περιφέρειες που καλύπτο νται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύ γκλισης), ήτοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια; Πελοποννήσου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Κρήτης Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1 του Μέ τρου 2.2 του ΕΠΑΛ , για την παρούσα πρό σκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε Ευρώ. 2. Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυ σης για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, έχουν ως εξής: Δράση 1 Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότη τας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότη τας ή/και της επιλεκτικότητας Δ.Ε.* 40% Ι.Σ.** 60% Αντικατάσταση κινητήρα Δ.Ε. 20% Ι.Σ. 80% Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών Δ.Ε. 40% Ι.Σ. 60% Δ.Ε. 40% Ι.Σ. 60% Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

4 44402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υλοποιηθούν σε σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν. (Ε.Κ.) 498/2007 και τα άρθρα 26 και 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου, τα ποσοστά Ιδιωτικής Συμμετοχής (Ι.Σ.) μειώνονται κατά 20% και τα ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης (Δ.Ε.) αυξάνονται αντίστοιχα. Ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: Δράση 1 Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συν θηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/ και της επιλεκτικότητας Δ.Ε.* 60% Ι.Σ.** 40% Αντικατάσταση κινητήρα Δ.Ε.* 40% Ι.Σ.* 60% Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων Δ.Ε.* 60% Ι.Σ.* 40% Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών Δ.Ε.* 60% Ι.Σ.** 40% Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή 4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε πε ρίπτωση τα ίδια μη δανειακά κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συ νολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2007 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πα ρούσας πρόσκλησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδία συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους. Το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής (ίδια μη δανειακά κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση Ένταξης Χρηματοδότη σης Πράξης δεν είναι δυνατό να μειωθεί μετά την έκ δοση της απόφασης αυτής. 5. Στα ποσά που προκύπτουν από τα ποσοστά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνονται και ενι σχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του Καν (ΕΚ) 498/2007, με την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων. 6. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων, που θα ενισχυθούν, ανέρχεται στα Ευρώ. Άρθρο 5 Καθορισμός Επιλέξιμων και Μη επιλέξιμων δαπανών 1. Επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγματοποι είται από το Δικαιούχο της Πράξης και αφορά: (i) Στον εξορθολογισμό των αλιευτικών δραστηρι οτήτων, ιδίως με τη χρησιμοποίηση επιλεκτικότερων αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων επί του σκάφους, προκειμένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα παρεμπί πτοντα αλιεύματα και οι επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους. (ii) Στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων, που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους, με τη χρησιμοποίηση καλύτερων μεθόδων αλιείας και συντήρησης και της εφαρμογής των νομικών και κανονιστικών υγειονομικών διατάξεων. (iii) Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφά λειας των εργαζομένων. (iν) Στις συσκευές ελέγχου των αλιευτικών δραστηρι οτήτων που βρίσκονται επί του σκάφους. (ν) Στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμ βανομένων και ενεργειών που βελτιώνουν την ενεργει ακή αποδοτικότητα των κινητήρων. 2. Αναλυτικά οι επιλέξιμες επενδύσεις αναφέρονται στις εργασίες και εξοπλισμούς των ακόλουθων κατηγοριών: Κατηγορία Α: Σκάφος Α1: Εργασίες στον σκελετό και το κύτος του σκάφους (με βεβαίωση ευστάθειας ναυπηγού): Μερική αναδιάρθρωση Ισχυροποίηση Μετασκευή του κύτους ή/και του πηδαλίου του σκά φους για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοι κονόμηση ενέργειας Στεγανοποίηση/πλαστικοποίηση (δεν απαιτείται βε βαίωση ευστάθειας ναυπηγού). Α2: Υπερκατασκευές: Α2.1: Εργασίες που αφορούν στο κύριο κατάστρωμα (μετατροπή ή ανακατασκευή, διευθέτηση) για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας. Α2.2: Εργασίες που αφορούν στη διευθέτηση της γέ φυρας. A3: Εσωτερική διευθέτηση του σκάφους: Α3.1: Εργασίες και εξοπλισμός που αφορούν στην ηλε κτρική εγκατάσταση του σκάφους, για λόγους ασφά λειας και συνθηκών εργασίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A3.2: Εργασίες και εξοπλισμός που αφορούν στη βελτί ωση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής των εργαζο μένων και ασφάλειας των αλιευτικών προϊόντων (κατα λύματα και χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι αποβλήτων/καταλοίπων λιμενικού φορτίου κ.λπ.). Κατηγορία Β: Σύστημα Πρόωσης Β1: Αντικατάσταση κινητήρα πρόωσης με την προϋπό θεση ότι ο νέος κινητήρας θα είναι ίδιας ή μικρότερης ισχύος από τον παλιό. Β2: Ηλεκτρονικό σύστημα ενεργειακής διάγνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, για το σκάφος και το σύστη μα πρόωσης αυτού, καταλύτες και τεχνικές τροποποιή σεις με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, αντικατάσταση ή εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας, εκ συγχρονισμός του άξονα και της έλικας, αντικατάσταση άλλων τμημάτων πρόωσης του σκάφους πλην κινητήρα, αντικατάσταση ή εγκατάσταση του ρυθμιστή καυσίμων, καθώς και εργασίες στις δεξαμενές καυσίμων για την ασφάλεια. Κατηγορία Γ: Εξοπλισμός σκάφους Γ1: Εξοπλισμός Πλοήγησης και Επικοινωνίας: Αγορά και εγκατάσταση VHF radio GPS ανιχνευτή πορείας για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους. Γ2: Εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης: Αγορά και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού, (πυροσβε στήρες C02), οθονών παρακολούθησης μηχανοστασίου και καταστρώματος, φωταγώγησης χώρων εργασίας και σήμανσης, κ.λπ. Γ3: Εξοπλισμός που αφορά στην εφαρμογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασμό ή τη δοκιμή νέων τεχνι κών μέτρων για περιορισμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή. Γ4: Εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων, όπως προ μήθεια επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών ιχθυοκι βωτίων, κ.λπ. Γ5: Λοιπός εξοπλισμός με σκοπό: τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών, των οικοσυστημάτων και του βυ θού, την προστασία των αλιευμάτων και των αλιευτικών εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, οι οποίοι προ στατεύονται από τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύ ων, δεν υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς. Κατηγορία Δ: Αντικατάσταση των αλιευτικών εργα λείων για την επιλεκτικότητα Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών. Κατηγορία Ε: Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα έξοδα μέχρι ποσο στού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της ενισχυόμενης Πράξης. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται, αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου, αμοιβές για την εκπόνηση των ναυπηγικών σχεδίων ή/και μελετών σε περίπτωση μετασκευής. Με τον όρο απρόβλεπτα εννοούνται οι δαπάνες για εργασίες/εξοπλισμούς που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα Αίτηση, αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της Πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης. Δε θεωρούνται απρόβλεπτα οι υπερβάσεις κό στους. 3. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/01/2007 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυ σης Χρηματοδότησης, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξι μες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον η Αίτηση υποβληθεί έως και το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της. 4. Δεν είναι επιλέξιμες και δεν επιδοτούνται οι παρα κάτω δαπάνες: (i) Συνήθεις εργασίες συντήρησης του σκάφους, που πραγματοποιούνται μεμονωμένα (βάψιμο, περιοδική συ ντήρηση μηχανής, επισκευές κλπ). (ii) Αγορά και τοποθέτηση μεταχειρισμένου εξοπλι σμού και μηχανημάτων. (iii) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που μπορεί να χρησι μοποιηθεί για την αλιεία στη θάλασσα (π.χ. βυθόμετρο και sonar εντοπισμού αλιευμάτων, κλπ). (iν) Αγορά και τοποθέτηση εφεδρικού εξοπλισμού ιδί ου τύπου ή χρήσης. (ν) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. (νi) Αγορά αναλώσιμων υλικών των οποίων η διάρκεια ζωής δεν υπερβαίνει το ένα έτος (π.χ. είδη ένδυσης, καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.). (νii) ΦΠΑ για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. (viii) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν την επαλήθευση τους. (ix) Δαπάνες για εργασίες που δεν προσδιορίζονται επακριβώς. (x) Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π. (xi) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών και άλλες σχετικές εκκρεμό τητες. (xii) Όσες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας, έως την ημερομη νία πρωτοκόλλησης του σχετικού αιτήματος στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και δεν εξοφλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της πα ρούσας. (xiii) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης. (xiv) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο. (xν) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκά φους. Άρθρο 6 Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Οι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης Χρημα τοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης Χρηματοδότησης και το σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στην κατά τόπο αρμό δια Υπηρεσία Αλιείας, στην οποία τηρείται ο φάκελος με το ιστορικό δραστηριότητας του σκάφους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και μέχρι

6 44404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας παραλαμ βάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση. 3. Η υποβολή των Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότη σης δύναται να ανασταλεί, λόγω κάλυψης των πιστώ σεων ή/και επίτευξης των σχετικών ποσοτικοποιημένων στόχων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Άρθρο 7 Περιεχόμενο Φακέλου Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης Χρηματοδότη σης στο πλαίσιο της παρούσας, υποβάλλουν φάκελο Αίτησης Ενίσχυσης Χρηματοδότησης εις διπλούν, σε έντυπη μορφή στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλι είας, στην οποία τηρείται ο φάκελος με το ιστορικό δραστηριότητας του σκάφους. 2. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περι εχομένων καθώς και πλήρη στοιχεία του φορέα: επωνυ μία, έδρα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, fax, e mail, διεύθυνση του υπεύθυνου κατά το Νόμο εκπροσώπου του φορέα και του υπεύθυνου υλοποίησης της Πράξης με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και του υπεύθυνου για τη σύνταξη της έκθεσης/σχεδίων (όπου απαιτείται). 3. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: (i) Αίτηση Ενίσχυσης Χρηματοδότησης του ενδιαφε ρόμενου ή των ενδιαφερόμενων (σύμφωνα με το Υπό δειγμα 1). Η αίτηση θα υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόμενους ή από νόμιμο εκπρόσωπο τους και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των αναγραφόμενων στοι χείων από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας στην οποία διατηρείται ο φάκελος με το ιστορικό του σκάφους. Επί σης θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, εάν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά στο παρελθόν για τις ίδιες εργασίες. (ii) Στην περίπτωση εκπροσώπησης θα επισυνάπτονται στην αίτηση τα αποδεικτικά στοιχεία της εκπροσώ πησης (πληρεξούσιο, καταστατικό, απόφαση Δ.Σ. που ορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους, κ.λπ.). (iii) απόφαση έγκρισης της κατά τόπο αρμόδιας Υπη ρεσίας Αλιείας, για την αντικατάσταση της μηχανής. (iν) Επικυρωμένο πλήρες αντίγραφο της εν ισχύ επαγ γελματικής αλιευτικής άδειας του σκάφους. (ν) Ναυπηγικά σχέδια σε περίπτωση μετασκευής του αλιευτικού σκάφους, με ένδειξη των διαστάσεων και της κλίμακας του σχεδίου, συνοδευόμενα από τεχνική και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και βεβαί ωση του για την ευστάθεια του σκάφους σε περίπτωση εργασιών που αφορούν επέμβαση στο σκελετό ή στο κύτος του σκάφους. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι, με τις προβλεπόμενες εργασίες δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. (νi) Επαρκή στοιχεία από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της φερεγγυότητας του φορέα της πρότασης, (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.). (νii) Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, εκτός εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και οι σχε τικές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαμβάνονται υπόψη. (viii) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρ μοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης της Πράξης. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμό διο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποίησης ή και παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης. (ix) Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης προ κειμένου για νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι: α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσης του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ, β), δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και απο τελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμέ νους ελεγκτές. Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας σύμφωνα με το Παράρτημα 1γ). Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώ ματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, του αι τούντα ή ενός εκάστου των μετόχων/εταίρων. Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσι εύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. (x) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβο λής αίτησης για πτώχευση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών. (xi) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική δια χείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκα στική διαχείριση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών. (xii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργα σιών της Πράξης (συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών). Τον τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής και τη διαδικασία κάλυψης των ιδίων μη δανειακών κεφαλαίων. ότι δεν έχει λάβει οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο εξοπλισμό (από την ΕΕ ή από Εθνικές Επιδοτήσεις), πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης. (xiii) Σε περίπτωση δανειοδότησης: έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται: το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος του επενδυτικού σχεδίου για την οποία χορηγεί ται το δάνειο, η διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, ή έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση»/θέση του φορέα με την

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τράπεζα (π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδότη σης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που υπάρχει ενδεχόμενα δυσμενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα). (xiv) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων τεκμηριώνεται από την ύπαρξη διαθέσιμων ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευ στοποιήσιμων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου από πρόσφατη (όχι πέραν του δωδεκάμηνου από την ημε ρομηνία κατάθεσης του φακέλου) αύξηση του κεφα λαίου προκειμένου περί εταιριών καθώς και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για αύξηση σε μετρητά του εταιρικού κεφαλαίου του φορέα, εφόσον υπάρχουν σχετικοί πόροι. (xv) Τεχνική Έκθεση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: αναλυτική περιγραφή της Πράξης από την οποία θα προκύπτει και ο αναγκαίος εξοπλισμός ή/και οι απαι τούμενες εργασίες, αναλυτικό προϋπολογισμό κατά διακριτά τμήματα δαπανών, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης. (xνi) Προσφορές αναλυτικές, υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, οι οποίες θα αποτε λούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί). Στις περιπτώσεις δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από έως και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Αίτησης, προσκομίζονται αντίγραφα των τιμολογίων των αντίστοιχων δαπανών. (xvii) Συμπληρωμένα τα παραρτήματα του Υποδείγ ματος Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προ σκομίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα, ευκρινή και ευανάγνωστα. Άρθρο 8 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων των Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας εντός εί κοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων. 2. Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (Υπό δειγμα 2). Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερο μηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσί ας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητα της. Αιτήσεις που δεν συμπληρώνονται στην προβλεπόμενη προθεσμία ή/και δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας επιστρέφονται και θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες. 3. Οι Αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, με ένα αντίγρα φο του φακέλου, τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας της κάθε προτεινόμενης Πράξης, σχετικό εισηγητικό σημείωμα (Υπόδειγμα 3), στο οποίο θα βε βαιώνεται ότι, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία, η επένδυση δε διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ του μεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιμων αλιευτικών πόρων, διαβιβάζονται στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους ή αυτής των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων, που υποβλήθηκαν μετά από έγγραφο της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλι είας. Το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο κοινοποιείται στον αιτούντα. Άρθρο 9 Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης και επιλογή επενδυτικών σχεδίων 1. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ παραλαμβάνει τις Αιτή σεις που αποστέλλονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την πρωτοκόλληση τους, προβαίνει σε έλεγχο της επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων και σε αξιολόγηση των αιτήσεων και βαθμολόγηση αυτών με βάση τα εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση. 2. Εφόσον κριθεί αναγκαίο η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, τόσο από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, όσο και από τον αιτούντα μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα Κριτήρια Επιλογής Πρά ξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται και ο σχετικός της φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 3. Η βαθμολογία της Αίτησης υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμολογιών των δύο κατηγοριών κρι τηρίων (Α, και Β), (τα κριτήρια της κατηγορίας Γ βαθ μολογούνται με ΝΑΙ ΟΧΙ), μετά τον πολλαπλασιασμό με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα: ΣΒ=Α x 45% + Β x 55% Όπου ΣΒ η συνολική βαθμολογία της Πράξης. Όπου Α, Β η βαθμολογία των αντίστοιχων κατηγοριών της Πράξης. Η συνολική βαθμολογία ΣΒ προσδιορίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της κάθε αίτησης, που έχει θετική αξιολόγηση για τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων (Α, Β και Γ), η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ συμπληρώνει το Δελτίο Αξιολόγησης της προτεινόμενης Πράξης και επισυνάπτει πίνακα με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες και το αναλυτικό κόστος αυτών. 5. Αιτήσεις που δεν έχουν θετική αξιολόγηση (έστω και σε μία από τις κατηγορίες κριτηρίων), απορρίπτονται και οι σχετικοί τους φάκελοι τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

8 44406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με το πέρας κάθε ημε ρολογιακού τριμήνου, καταρτίζει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμο λογία τους οι αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά και προτείνονται για Ένταξη Χρηματοδότηση. Άρθρο 10 Ένταξη Πράξεων, Αποδοχή της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης από το Δικαιούχο Α. Ένταξη υποβαλλόμενων προτάσεων Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με βάση τα δελτία αξιολόγη σης και τους επισυναπτόμενους πίνακες, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και βάσει των διατιθέμενων κον δυλίων, συντάσσει σχέδια Αποφάσεων Ένταξης Χρημα τοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ 2178Β/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία αποστέλλονται στους αιτούντες μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας και ακολουθείται η παρακάτω δια δικασία: 1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ενημερώνουν και καλούν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να προσέλθουν για την παραλαβή του σχεδίου της απόφασης και να δηλώσουν ότι αποδέχονται να εκτελέσουν το επενδυ τικό σχέδιο με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των όρων του σχεδίου της απόφασης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙ ΑΣ, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερο λογιακών ημερών, ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) του άρθρου 10 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφασης στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας για αποδοχή ή υποβολή ένστασης, η αρμό δια Υπηρεσία Αλιείας ενημερώνει σχετικά την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο απορ ρίπτεται οριστικά και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο, με ενημέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. 2. Σε περίπτωση αποδοχής, μετά την παραλαβή της σχετικής δήλωσης, η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ μεριμνά για την έκδοση της απόφασης Έντα ξης Χρηματοδότησης Πράξης, η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. Για την έκδοση της και σε περίπτωση δανειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν και τη σχετική τραπεζική σύμβαση. Β. απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης 1. Στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Τα πλήρη στοιχεία του Δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του Δικαιούχου, Δ.Ο.Υ, Α.Φ.Μ.). Ο τίτλος της Πράξης. Η περιοχή της Πράξης (Περιφέρεια Περιφερειακή Ενό τητα Δήμος Δημοτική Ενότητα). Πλήρη στοιχεία του σκάφους, (αρ. λεμβολογίου ΑΜΑΣ, κλπ.). Ο συνολικός προϋπολογισμός και το επιλέξιμο κόστος της Πράξης. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις Κοινοτικές και Εθνικές. Η Ιδιωτική Συμμετοχή του Δικαιούχου και η προέλευση της (ίδια κεφάλαια δανεισμός). Οι προϋποθέσεις καταβολής των ενισχύσεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης. Πίνακας εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατη γορία διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου. Οι υποχρεώσεις της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. Οι όροι και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου. Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ. Οι σχετικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Δικαιούχος. 2. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυ σης μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης, τόσο στα στοιχεία του Δικαιούχου ή της Πράξης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, αποτελεί αντικείμενο τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμ φωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Αρθρο 11 Έναρξη Υλοποίησης Διαδικασία Υλοποίησης Πράξεων 1. Έναρξη της υλοποίησης της Πράξης για την εφαρ μογή της παρούσας θεωρείται η έναρξη ανάλωσης της υποχρεωτικής ιδίας μη δανειακής συμμετοχής. 2. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Πράξης, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του πρώτου εξοφλη μένου τιμολογίου εγκεκριμένων δαπανών και όχι πριν της Η λεπτομερής διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, κα θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια υλοποίησης της Πράξης, θα περιγράφεται στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδό τησής της. 4. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιά γραμμα εκτέλεσης της Πράξης, όπως αυτό αναφέρεται στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης. Στην περί πτωση που αυτό παρεκκλίνει, οι λόγοι της καθυστέρη σης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι. 5. Για παράταση πέραν του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπεται στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης, απαιτείται η έγκριση της Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και χορηγείται εφ όσον το σχετικό αίτημα υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση. Άρθρο 12 Τροποποίηση Πράξεων 1. Για τη διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ισχύουν κατ αντιστοιχία τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από το Δικαιούχο στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας σε 2 αντίγραφα, με συνημμένα τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση με τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση των προτεινομένων αλλαγών. Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτει νόμενων εργασιών/προμηθειών εξοπλισμού. Προσφορές για τις νέες εργασίες/προμήθειες εξο πλισμού. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών/προμη θειών εξοπλισμού. Άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στις αλλαγές του προτεινόμενου έργου. Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανάλογα με τη φύση και την έκταση τους οι τρο ποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: (i) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, και αφορούν σε: Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές εργασίες (αλλαγή υλικών ή τρόπου κατασκευής, προδιαγραφές εξοπλισμού κ.λπ..), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού, χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος και μέχρι ποσοστού 35% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Μεταβολή των χαρακτηριστικών του εγκεκριμένου εξοπλισμού, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολο γισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος. (ii) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν τροποποίηση της απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν σε: 1) Αλλαγή του Δικαιούχου: Αλλαγή του Δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο) με κλη ρονομική διαδοχή, σε περίπτωση θανάτου του αρχικού Δικαιούχου. Αλλαγή Δικαιούχου που προκύπτει από την αναδι άρθρωση του χαρτοφυλακίου μεταξύ των αρχικών μετόχων/εταίρων, όταν ο Δικαιούχος είναι νομικό πρό σωπο. Αλλαγή της ονομασίας και/ή της επωνυμίας της εται ρείας (Δικαιούχου). 2) Αλλαγή της περιοχής υλοποίησης της Πράξης, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στην παρούσα και στην υπ αριθμ. 1197/2011 κοινή υπουργική απόφαση. 3) Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήμα τος, εφόσον έχουν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, αποκλειόμενης της μείωσης του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων. 4) Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης. (iii) Προσαρμογές για τις οποίες δεν απαιτείται προη γούμενη έγκριση, όπως τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές εργασίες (αλλαγή υλικών ή τρόπου κατασκευής, προδιαγραφές εξοπλισμού κ.λπ.), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξη ση του εγκριθέντος προϋπολογισμού, χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος και μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. 4. Σε περίπτωση μείωσης του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης με την τροποποίηση, επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης αυτή επιβαρύνει το Δικαιούχο. 5. Δε γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που αφορούν σε: Αλλαγή του Δικαιούχου, εκτός από τις περιπτώσεις των σημείων (ii) 1 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του σημείου (νi) του άρθρου 20 της πα ρούσας. Αύξηση της ολικής χωρητικότητας, σε περίπτωση με τασκευής, πέραν των αναφερομένων ορίων στην από φαση Ένταξης Χρηματοδότησης. Αύξηση της ισχύος της μηχανής, πέραν των αναφε ρομένων ορίων στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδό τησης. Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές, που δεν τεκμηριώνε ται η αναγκαιότητα τους ή που επηρεάζουν τη διάρκεια του σχεδίου ή την αποδοτικότητα ή βρίσκονται σε αντί θεση με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Άρθρο 13 Παραίτηση Δικαιούχου από την Υλοποίηση της Πράξης 1. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αδυνατεί να υλο ποιήσει την εγκεκριμένη Πράξη υποχρεούται να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, συνοδευ όμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. 2. Η παραίτηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή μέρος της Πράξης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον το τμήμα της Πράξης που πραγματοποιήθηκε κριθεί ότι δε μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, η Πράξη ακυρώνεται συνολικά. 3. Παραίτηση του Δικαιούχου, θεωρείται και η παρέ λευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πρά ξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης της Πράξης. 4. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας υποχρεού ται, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 5. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ Με την ανάκληση της απόφασης Ένταξης Χρηματο δότησης της Πράξης (για οποιοδήποτε λόγο) ακυρώνεται η δέσμευση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Άρθρο 14 Παρακολούθηση Επαλήθευση Πράξεων 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας και από τα Όργανα Επι τόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ αριθμ. 1197/ κοινής υπουργι κής απόφασης. Για τις ανάγκες της παρούσας το Ο.Ε.Ε μπορεί να είναι διμελές και στη σύνθεση του να μη συμμετέχει εκπρόσωπος Λιμενικής Αρχής. Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης των Πράξεων από τα Ο.Ε.Ε., αποτελεί δαπάνη του Προγράμματος στο πλαίσιο του μέτρου 5.1 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προ γράμματος Αλιείας Σε περίπτωση κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχή εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση έντα ξης του σχεδίου, ο Δικαιούχος ενημερώνει την Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, προκειμένου να διαβι βασθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση υλοποίησης της πράξης από το Ο.Ε.Ε. που έχει συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης του σχεδίου. 3. Εκτός της Επιτόπιας Επαλήθευσης για κάθε Πράξη, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά, δύναται να διενερ γούνται επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπη ρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ, από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, καθώς επίσης και επιτόπιοι έλεγχοι από την Αρχή Πι στοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ), την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10 44408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Αντικείμενο των επιτόπιων επαληθεύσεων μπορεί να αποτελέσει και η επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιμέρους δαπανών των Πράξεων. 5. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αναγκαιότητας ανά κλησης της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πρά ξης, όπως ενδεικτικά: παραίτησης του Δικαιούχου της ενίσχυσης για δι αφόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρο νοδιαγράμματος υλοποίησης, διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίη σης, από την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και αδυναμίας του Δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις, παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς ο Δι καιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης πα ραίτησης ή στην υποβολή αίτησης τροποποίησης ή ολοκλήρωσης, κατόπιν πορίσματος/συστάσεων διοικητικής ή επι τόπιας επαλήθευσης από την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή των Ο.Ε.Ε. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής, εκδίδεται σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο Δικαιούχο. Άρθρο 15 Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονομικών Ενισχύσεων 1. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ο Δι καιούχος υποβάλλει: αίτημα επαλήθευσης πληρωμής στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Πληρωμών Αγροτι κών Ενισχύσεων Τμήμα Λογιστηρίου, μέσω της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, για την εγγραφή του στο μητρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία ο Οργανισμός ορίζει, κατά περίπτωση, με αναφορά του στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: 2. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε ενταγμένη Πράξη, αποδίδεται σε μία τελική δόση, με την πραγματοποί ηση του 100% των προβλεπομένων και εγκεκριμένων εργασιών. 3. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στο Δικαι ούχο γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 4. Αντίγραφα των τιμολογίων και των λοιπών νόμι μων παραστατικών εγγράφων και υπό την προϋπόθεση σφράγισης των πρωτοτύπων με την ένδειξη «συγχρη ματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ », παραμένουν στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και φυλάσ σονται για μια δεκαετία τουλάχιστον από την ημερο μηνία αποπληρωμής της Πράξης. 5. Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων (αγοράς αγα θών ή λήψης υπηρεσιών) από το Δικαιούχο διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ει δικότερα επί του παρόντος σύμφωνα με το Ν. 3842/2010 όπως αυτός ισχύει. 6. Για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, δεν επιτρέ πεται η εξόφληση τιμολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους Δικαιούχους των ενισχύσεων, με επιταγές τρίτων. 7. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε στην Αίτηση Πληρωμής και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. 8. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους Δι καιούχους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά την υποβολή του αιτήματος Επαλήθευσης Πλη ρωμής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των συνημμένων δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας. Άρθρο 16 Περιεχόμενο Φακέλου Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα Επα λήθευσης Πληρωμής, υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, σε δύο αντίγραφα, και πε ριλαμβάνουν: (i) Εξοφλημένα τιμολόγια και λοιπά νόμιμα παραστατικά έγγραφα ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών), πρωτότυπα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο όνομα του Δικαιούχου της Πράξης. Τα εξοφλημένα τιμολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν την λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώμα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη, είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης. Οι αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα υλικά. Σε περίπτωση που ο πωλητής ή κατασκευαστής και ο αγοραστής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εξοφλητική απόδειξη νόμιμα χαρτοσημασμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και λίστα με τα serial number των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Τιμολόγιο εξωτερικού (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική), προκειμένου για προμήθεια που έγινε απ ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του Δικαιούχου με αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελω νισμένων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.). Επίσης, επιση μαίνεται ότι τα παραστατικά προέλευσης εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Παραστατικά πληρωμής της Τράπεζας (εντολή είσπρα ξης/πληρωμής) μέσω της οποίας έγινε ο διακανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (για χώρες εκτός Ε.Ε.), στα οποία θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το είδος εργασίας/προμήθειας που αφορά. Τα τιμολόγια θα έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δικαι ούχου της Πράξης (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο κ.λπ.). Στα τιμολόγια μεταξύ των άλλων θα αναγράφο νται: ο Τα στοιχεία του σκάφους (όνομα, αρ. λεμβολο γίου, ΑΜΑΣ). Τα πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού και των μηχανημά των που αγοράζονται για την υλοποίηση της Πράξης. την ποσότητα του προσφερόμενου είδους καθώς και την τιμή μονάδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης της μηχανής, θα ανα φέρονται ο τύπος, ο αριθμός σειράς (serial number), άλλα στοιχεία που θα αποδεικνύουν χωρίς αμφισβητήσεις την ταυτότητα της, η ισχύς και οι στροφές του κινητήρα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική νομοθεσία.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκ δοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών) θα πρέ πει αυτό να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο (εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο). (ii) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνονται: Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κ.λπ., που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες εργασίες και εξοπλισμούς. Το υποκατάστημα της Τράπεζας και ο αριθμός λογα ριασμού και το ΙΒΑΝ στον οποίο επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις. Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα Επαλήθευ σης Πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά. (iii) Βεβαίωση της Τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστω τικού φορέα, σε περίπτωση δανειοδότησης του Δικαι ούχου, στην οποία θα αναφέρεται το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. (iν) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων, σε ισχύ κατά την πληρωμή όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. (ν) Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο υλοποίησης της Πράξης σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ενίσχυ σης χρηματοδότησης. (νi) Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής αλιευτικής άδειας του εκσυγχρονιζόμενου σκάφους στην οποία θα καταχωρείται η μεταβολή που προέ κυψε στην περίπτωση αντικατάστασης της μηχανής του σκάφους. (νii) Πιστοποιητικό ευστάθειας σκάφους, σε περίπτωση εργασιών που αφορούν επέμβαση στο σκελετό ή στο κύτος του σκάφους. (viii) Έγκριση συστήματος HACCP από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις σχεδίων βελτίω σης των συνθηκών υγιεινής των αλιευμάτων και εφόσον απαιτείται. (ix) Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι νομικό πρό σωπο (εταιρεία): Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτωχεύσεως ή μη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί μη τροποποι ήσεως του καταστατικού ή τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της πρότασης. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου για την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του αρμόδιου προσώπου για την είσπραξη οικονομικών ενι σχύσεων και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου. Άρθρο 17 Έλεγχος των Δικαιολογητικών του Αιτήματος Επαλή θευσης Πληρωμής Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων 1. Το Αίτημα Επαλήθευσης Πληρωμής που υποβάλλει ο Δικαιούχος στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας (άρθρο 15, παραγρ. 1), διαβιβάζεται στο αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), που λειτουργεί για το σύνολο των εγκεκριμένων Πράξεων σε χωρικό επίπεδο αρμοδιότητας του ή/και για Πράξεις που ολοκληρώνουν το φυσικό αντικείμενο εντός χωρικής αρμοδιότητας του, το οποίο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (i) Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Δικαιούχος, σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες της Πράξης, διενεργώ ντας όπου απαιτείται επιτόπιους ελέγχους και πιστο ποιεί τις σχετικές δαπάνες. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη τήρηση του όρου περί μη αύξησης της δυνατότητας του σκάφους για αλίευση ιχθύων και της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων του σκάφους. (ii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 4) της εξεταζόμενης Πράξης στην οποία προσδιορίζει το εκτελεσθέν έργο, σε σχέση με το σύ νολο της εγκεκριμένης Πράξης. Στη σχετική Έκθεση βεβαιώνεται ότι όλα τα τιμολόγια είναι εξοφλημένα ολικά και ότι έχουν πιστοποιηθεί οι αντίστοιχες πραγ ματοποιηθείσες εργασίες προμήθειες. (iii) H Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης υποβάλλε ται σε τέσσερα αντίγραφα στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, με συνημμένα συμπληρωμένα τα υποδείγματα 5, 6, 7, 8 & Το αρμόδιο Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποι ηθείσες εργασίες και να ελέγξει τα δικαιολογητικά σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο, από την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής του Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το Δικαι ούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός δεκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου του Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας το Αίτημα Επαλήθευσης Πληρωμής θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο Δικαιούχο. 3. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας παραλαμ βάνει την Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης που υπο βάλλει το Ο.Ε.Ε. και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (i) Θεωρεί τα υποδείγματα και τα λοιπά δικαιολογη τικά που έχουν υπογραφεί από το Ο.Ε.Ε.. (ii) Προβαίνει στη σφράγιση των πρωτότυπων τιμολο γίων μετά τον έλεγχό τους, τα οποία επιστρέφει στο Δικαιούχο, κρατώντας στο αρχείο της αντίγραφα αυτών. (iii) Διαβιβάζει στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για τον τελικό έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών και για τη σύ νταξη φακέλου πληρωμής του Δικαιούχου, τα ακόλουθα: 2 αντίγραφα της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε., αριθμητικό κατάλογο λογιστικών αποδεικτι κών εγγράφων, υπεύθυνη δήλωση του Δικαιούχου για το υποκατάστημα της Τράπεζας και τον αρ. λογαρια σμού, στον οποίο επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις, κοινοτικές και εθνικές, καθώς και για τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων, σε ισχύ, αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση καταβο λής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπου απαιτείται, βεβαίωση Τράπεζας για το ποσό του δανείου που έχει εκταμιευθεί, στην περίπτωση δανειοδότησης. Για Πράξεις που αφορούν σε αντικατάσταση της μη χανής, τα αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης της ταυ τότητας της μηχανής, θα πρέπει να τηρούνται τόσο από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας στο φάκελο πληρωμής της Πράξης, όσο και από τον ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και να επιδεικνύονται σε περίπτωση ελέγχου.

12 44410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω σημείου 3 (iii), και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών, προβαίνει: (i) στην έκδοση απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης των εργασιών και Πληρωμής της Πράξης, με την οποία α) βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και β) ορί ζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις εργασίες που έχουν επαληθευτεί πιστοποιηθεί. (ii) Στην υποβολή φακέλου πληρωμής του Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενο από τα δικαιολο γητικά που ορίζει το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφασης. 5. Για τον προσδιορισμό από την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙ ΕΙΑΣ του καταβλητέου ποσού της Δημόσιας Δαπάνης για τις εργασίες προμήθειες που έχουν επαληθευθεί πιστοποιηθεί τηρούνται τα εξής: (i) Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την πληρωμή υπολο γίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθεί σες: Οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών προμηθει ών. Οι υπερβάσεις κόστους. Οι δαπάνες στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα απρό βλεπτα» που υπερβαίνουν το αρχικά εγκεκριμένο πο σοστό. (ii) Το πληρωτέο ποσό της ενίσχυσης χρηματοδότησης προκύπτει από το πηλίκο των επιλέξιμων πραγματοποι ηθεισών δαπανών δια του επιλέξιμου προβλεπόμενου κόστους των συνολικών εργασιών επί το σύνολο της εγκεκριμένης δημόσιας ενίσχυσης. 6. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πλη ρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής (εκτέλεση πληρωμής) και τους απαραίτη τους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λο γαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 242, παραγρ. 4 του Ν. 4072/2012. Άρθρο 18 Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων 1. Η ολοκλήρωση της Πράξης διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. 2. Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποί ησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 9 του άρθρου 12 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαί νει, στην έκδοση απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης. 3. Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολο κλήρωσης της Πράξης, όπως ορίζεται στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης και ο Δικαιούχος δεν ενη μερώσει την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, για την πορεία υλοποίησης της Πράξης, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογημένη, η Πράξη θεωρείται ότι εγκα ταλείφθηκε και ακολουθεί η διαδικασία απένταξης της Πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Άρθρο 19 Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωμένων Πράξεων) στο Στάδιο Λειτουργίας τους 1. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας δια των αρ μοδίων οργάνων της παρακολουθεί την Πράξη και στο στάδιο λειτουργίας του σκάφους και ενημερώνει την Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων της λειτουργίας ή χρήσης της Πράξης από το σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί ο Δικαιούχος, ή για παύση της λειτουργίας του σκάφους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι: α) να πραγματοποιούνται έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτε ρα όσον αφορά στο άνοιγμα των ματιών των διχτύων και στις περιόδους απαγόρευσης άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας. β) τα σκάφη που θα εκσυγχρονιστούν στο πλαίσιο της παρούσας να συνεχίσουν να λειτουργούν και να αλιεύουν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα. 2. Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας του σκάφους, η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτη ση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικών Ενισχύσεων Πλέον των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που ορίζο νται ανωτέρω και ιδίως αυτών της τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων από όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, ισχύουν και τα εξής: (i) Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης. (ii) Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγρά φως και έγκαιρα την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλι είας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Πράξης. Προκειμένου για Πράξεις που υπάγονται στο σημείο (iii) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας (αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων), ο Δι καιούχος ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία αγοράς των αλιευτικών εργαλείων. (iii) Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει πριν από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης στο Ο.Ε.Ε. του άρ θρου 12 της υπ αριθμ. 1197/2011 κοινής υπουργικής από φασης, την οριστική μηχανολογική/ναυπηγική μελέτη της Πράξης και το αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών προκειμένου να διευκολύνει το έργο του Ο.Ε. Ε. (όπου απαιτείται). (iv) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, απαγο ρεύεται η μεταβίβαση εξοπλισμού, εκτός της περίπτω σης που ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός αντικατασταθεί από άλλο ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους το αργότερο εντός έξι (6) μηνών και μετά την έγκριση της EY. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. (ν) Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος για χρονική περί οδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της Πράξης να διατηρεί επί του σκάφους του τον χρηματοδοτούμενο εξοπλισμό με εξαίρεση τον εξοπλισμό που αφορά σε αλιευτικά εργαλεία. (νi) Στην περίπτωση που εγκεκριμένο για χρηματο δότηση σκάφος βυθιστεί ή καταστραφεί ολοσχερώς κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ημερομηνία

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ένταξης χρηματοδότησης της Πράξης μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Βεβαίωσης Ολο κλήρωσης της Πράξης, ο Δικαιούχος δε μπορεί να λάβει την ενίσχυση. (νii) Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων του σημείου ii.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της πα ρούσας. Στο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της Πράξης και έως τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης του Δικαιούχου, η μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο κα τόπιν έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης. (viii) Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ την επαγγελματική αλιευτική άδεια του σκάφους για τα επό μενα πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της Πράξης. (ix) Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλήρωση της Πράξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερο μηνία της τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε. (x) Σε περίπτωση παράβασης των αναφερόμενων στα προηγούμενα σημεία, η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή άλλος αρμόδιος ελεγκτικός φορέας, δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του συνόλου των ενισχύ σεων. (xi) Σε περίπτωση που η χρονική περίοδος συνεχούς χρήσης του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού (εκτός αλιευτικών εργαλείων) είναι κάτω από πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία της τελικής Έκθεσης Επαλήθευ σης Πιστοποίησης ή ο Δικαιούχος δεν τηρεί σε ισχύ την επαγγελματική αλιευτική άδεια του σκάφους είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το κατ αναλογία ποσό σύμφωνα με το χρόνο λειτουργίας. (xii) Στην περίπτωση που ένα σκάφος υποστεί ζημι ές ή οι επενδύσεις υποστούν μερική ή συνολική ζημιά εντός πέντε (5) ετών μετά την ημερομηνία της τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης ο Δικαιούχος εί ναι υποχρεωμένος να επισκευάσει το σκάφος ή/και να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ίδια κεφάλαια. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να επιστρέψει το κατ ανα λογία ποσό σύμφωνα με το χρόνο λειτουργίας. Άρθρο 21 Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα 1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρί σκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του Δικαιούχου, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των υπο χρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρε μποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 2. Προς τούτο ο επικαλούμενος περιστατικό της πα ραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της. 4. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα περιστατικά ανωτέρας βίας και εκτάκτων γεγονότων και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση για την αδυναμία ή μη τήρησης των όρων της απόφασης Έντα ξης Χρηματοδότησης Πράξης. Άρθρο 22 Δημοσιονομικές Διορθώσεις Ανακτήσεις 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρμόδια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόμενων του προ ηγούμενου άρθρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δη μοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεω στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουργική απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. 2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά. Άρθρο 23 Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 1. Η Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ οφείλει να δημοσιεύσει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την παρούσα πρόσκλη ση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης. 2. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των αρμόδιων αρχών, είτε μέσω του διαδικτύου. 3. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ανα λαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοι πούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. 4. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης α) κατα γράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

14

15

16 44414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2335 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1240 Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 2013) Επιχειρησι ακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 2.10940/Οικ.3.1039 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 02.05.2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα