ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 35/ΚΓ/2014 «προμήθεια θηκών συσκευασίας από διογκωμένη αντιστατική πολυστερίνη» Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια θηκών συσκευασίας από διογκωμένη αντιστατική πολυστερίνη προϋπολογιστικής δαπάνης ΦΠΑ κατ εκτίμηση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ». ΑΡΘΡΟ 1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Περίληψη του διαγωνισμού αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης περίληψη και όροι του διαγωνισμού αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ (www.eas.gr) 1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τους όρους του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3 ος όροφος, γραφείο 305, τηλ , fax ) κατά τις ώρες 8.00 πμ μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν τους όρους του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το τεύχος των όρων της Διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ». Σελίδα 1 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

2 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια συγκροτημάτων (sets) θηκών συσκευασίας από διογκωμένη αντιστατική πολυστερίνη, προδιαγραφής MIL P TYPE 1 Class 1 πυκνότητας 53kg/m 3, με γενικό αρ. σχεδίου / Το καλούπι κατασκευής ιδιοκτησίας της «ΕΑΣ» θα δοθεί στον Ανάδοχο από την «ΕΑΣ» και θα επιστραφεί σε αυτή μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». Για την κυριότητα του καλουπιού και των απαρτίων που το απαρτίζουν καθώς και για την ρητή υποχρέωση επιστροφής τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Κάθε συγκρότημα (set) αποτελείται από τα παρακάτω απάρτια: 2.1 Καπάκι με αρ. σχεδίου /α/ Τμήμα συνεχόμενου καπακιού με αρ. σχεδίου /α/ Ενδιάμεσο τμήμα με αρ. σχεδίου /α/ Κάθε συγκρότημα (set) αποτελείται από δύο (2) καπάκια, δύο (2) τμήματα συνεχόμενου καπακιού και ένα (1) ενδιάμεσο τμήμα. 2.5 Κάθε συγκρότημα (set) παραδίδεται στεγνωμένο (μέγιστη υγρασία 0,4%) και συσκευασμένο σε υδατοστεγανή πλαστική σακούλα. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και να κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 3.Α. «Το φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: 1.1 Πελατολόγιο από το οποίο θα αποδεικνύεται η εμπειρία του διαγωνιζόμενου. 1.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: Σελίδα 2 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

3 Ότι η ισχύς της προσφοράς είναι για χρονικό διάστημα (120) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Ότι ο Διαγωνιζόμενος είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο Ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου Ο Διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 επ- Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία Ο Διαγωνιζόμενος ως νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση) Ότι ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που παρέχονται για τον παρόντα διαγωνισμό Ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας Ότι ο Διαγωνιζόμενος ρητά αναγνωρίζει ότι η κυριότητα του καλουπιού και των επί μέρους απαρτίων αυτού είναι της αποκλειστικής κυριότητας της «ΕΑΣ» και ότι ρητά υποχρεούται μετά το πέρας της προμήθειας να το επιστρέψει άμεσα. 2. Κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο. 3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής στο συνημμένο στη παρούσα Παράρτημα Α. Σελίδα 3 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

4 (Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θα πρέπει αυτή να είναι υπογεγραμμένη και νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο). 3.Β. «Το φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει τις τιμές ανά συγκρότημα (set) και στο σύνολο. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα συσκευασίας - μεταφοράς), εκτός ΦΠΑ. Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν τον αριθμό διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014 καθώς και τα «στοιχεία του διαγωνιζόμενου», όπως επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ» Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1 ος όροφος),το αργότερο μέχρι την 29/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11: Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 4.3 Αντιπροσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται από την επιτροπή του διαγωνισμού. 4.4 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμών της «ΕΑΣ» παρουσία των παρευρισκομένων διαγωνιζόμενων ή νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 4.6 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να προσκομίσει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 20 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που θα ζητηθούν, των οποίων δηλώνει ότι έλαβε γνώση στο παραπάνω άρθρο 3. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 5.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στο Διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή εκ των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τους όρους της παρούσας. 5.2 Η «ΕΑΣ» μπορεί να ζητήσει την αναβολή, την επανάληψη ή και τη ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς η ενέργειά της αυτή να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μετασχόντων στο διαγωνισμό. Σελίδα 4 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

5 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Μετά την ανάδειξη του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», η «ΕΑΣ» ειδοποιεί αυτόν, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έλθει στα Γραφεία της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί και να υπογράψει τη σύμβαση. 6.2 Η σύμβαση θα περιλαμβάνει βασικά τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα. 6.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο στην παρούσα, Παράρτημα Β. 6.4 Μετά την υπογραφή της σύμβασης κανένα άλλο κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο προγενέστερο θα ισχύει ή θα δύναται να ληφθεί καθ οιονδήποτε τρόπο υπόψη κατά την ερμηνεία των όρων της σύμβασης. 6.5 Η «ΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης ελευθέρως και αζημίως στην περίπτωση που ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή τη σχετική νομοθεσία. 6.6 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της «ΕΑΣ» η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 7.1 Σαν τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται το Συγκρότημα Εργοστασίου Ελευσίνας (ΣΕΕ) που ευρίσκεται στο 26 ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα Αττικής. 7.2 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος πριν ή με την έναρξη της παραγωγής του να ενημερώσει την «ΕΑΣ» για ενδεχόμενη επιτόπια επιθεώρηση. 7.3 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Συγκρότημα Εργοστασίου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Συγκροτήματα (sets) θηκών συσκευασίας από διογκωμένη αντιστατική πολυστερίνη 164 sets sets Εντός ενός (1) μηνός από την ανάθεση Εντός τριών (3) μηνών από την ανάθεση Σελίδα 5 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

6 7.4 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να ειδοποιεί την «ΕΑΣ» και συγκεκριμένα το αρμόδιο εργοστάσιο της Ελευσίνας για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 7.5 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα πρέπει πριν την έναρξη παραδόσεων να προσκομίσει δείγμα προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 8.1 Ο ποσοτικός έλεγχος και η αρχική παραλαβή των υλικών θα γίνεται στο Συγκρότημα του Εργοστασίου στην Ελευσίνα. 8.2 Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την παραλαβή, θα παρίσταται ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», είτε ο ίδιος, είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση που ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ή ο εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται, η «ΕΑΣ» έχει το δικαίωμα, μόνη να προβεί στην αποσυσκευασία και τον ποσοτικό έλεγχο. 8.3 Η οριστική παραλαβή των ειδών, θα γίνεται από την αρμόδια Υποδιευθύνση Ποιότητας της «ΕΑΣ». Μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού τους ελέγχου, οπότε και θα υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 8.4 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα με δαπάνη του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 8.5 Τα υλικά κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1 Το συνολικό τίμημα θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ όσο ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» έλαβε υπόψη του όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος κατασκευής των υλικών. Σε κάθε δε περίπτωση ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή της τιμής ή τη λύση της σύμβασης που θα υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 388 ΑΚ, καθ όσον αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους του. 9.2 Η πληρωμή του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και την καλή παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης. Σελίδα 6 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

7 Για την πληρωμή θα προσκομίζονται υποχρεωτικά : α) τιμολόγιο. β) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπογραμμένο από την «ΕΑΣ» και τον εκπρόσωπο του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». γ) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 10.1 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα έχει υποχρέωση να παραδίδει τα υλικά στους χρόνους που θα συμφωνηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης στις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του και εφόσον η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη του 1/4 των προβλεπομένων χρόνων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της συνολικής αξίας της σύμβασης που θα υπογραφεί για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα παρακρατείται από το έχειν λαμβάνειν του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» ή από την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 11.1 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην «ΕΑΣ» γραπτά και εντός 20 ημερών, κάθε περίπτωση ανώτερης βίας η οποία προσδιορίζεται από το άρθρο 381 ΑΚ σαν γεγονός απρόβλεπτο και μη δυνάμενο να αποτραπεί δια άκρας επιμελείας και συνεπείας. Λόγοι ανώτερης βίας θεωρούνται περιοριστικά γεγονότα που επιφέρουν αδυναμία παράδοσης των υλικών εκ μέρους του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» μέσα στους συμβατικούς χρόνους και που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητά του Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται περιοριστικά: Η γενική ή μερική απεργία στο εργοστάσιο του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» χωρίς υπαιτιότητά του Πόλεμος Η γενική ή μερική πυρκαγιά, η οποία συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών στο εργοστάσιο του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» Πλημμύρα που έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του εργοστασίου του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» Σοβαρή βλάβη στα μηχανήματα κατασκευής των υλικών Σεισμός, συνέπεια του οποίου προκαλείται διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» Αποκλεισμός Διεθνών Μεταφορών. Σελίδα 7 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

8 11.2 Μέσα σε 15 ημέρες από την επέλευση του περιστατικού, που συνιστά ανώτερη βία, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Α.Σ. όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των αρμόδιων Αρχών για τη δικαιολόγηση της παράτασης του χρόνου παράδοσης, οπότε συζητείται από κοινού εάν θα συνεχισθεί ή όχι η σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ 12.1 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει είτε μερικά είτε ολικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΕΑΣ» Η κυριότητα επί των υλικών μεταβιβάζεται αυτόματα από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» στην «ΕΑΣ», αμέσως μόλις τα υλικά παραδοθούν από αυτόν και παραληφθούν από την «ΕΑΣ» Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ «ΕΑΣ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Σπυρίδων Μπουρνάζος Υποδιευθυντής Προμηθειών Σελίδα 8 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 35/ΚΓ/2014 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός - αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 Τ.Κ ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας Δ\νση δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια...., με την υπ. αρ. δ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- Σελίδα 9 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 35/ΚΓ/2014 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός - αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ.. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 Τ.Κ ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (..) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο Δ\νση:, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια (αρ.διακ/ξης..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-(*) (*) Αυτός ο όρος αφορά μόνο στις τράπεζες που υπάγονται σ αυτή τη διάταξη. Σελίδα 10 από 10 Διαγωνισμού 35/ΚΓ/2014

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΜΑΡ/01/2015 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο 1. Η Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ

Διαδρομή 2. Από Πάτρα (Οβρυά) - Σ.Ε.Α και αντίστροφα κατάλληλο λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον. Προϋπολογισμός 192,00/ημέρα + ΦΠΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την Οδική Μεταφορά του Προσωπικού του Εργοστασίου Αιγίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 339/ΣΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 25/10/2013 Αριθμ.Πρωτ. 160527/ΙΒ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ---------- Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03-06- 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 6866 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 03 /2013 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π12/2014 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 42

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26.08.2014 Αρ. Πρωτ.: 3643

Άρτα, 26.08.2014 Αρ. Πρωτ.: 3643 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr Πληροφορίες: Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

φελληνικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑ 22-08- 2012

φελληνικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑ 22-08- 2012 φελληνικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑ 22-08- 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.1701 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βεργίνας 218Α Ταχ. Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ Πληρ.: κ. Ε. Καβάκα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Φ.800/163/6270 ΚΟΙΝ : Σ. 1176 Πύργος, 1 Δεκ. 2014

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Φ.800/163/6270 ΚΟΙΝ : Σ. 1176 Πύργος, 1 Δεκ. 2014 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ(Εσωτ)-6140 Φ.800/163/6270 ΚΟΙΝ : Σ. 1176 Πύργος, 1 Δεκ. 2014 ΘΕΜΑ : Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.500,00 (πλεον Φ.Π.Α.) ετησίως.

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.500,00 (πλεον Φ.Π.Α.) ετησίως. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 17.9.2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 893 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 42

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη :

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη : EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα