TEXTO 1 Operaciones militares

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEXTO 1 Operaciones militares"

Transcript

1 TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν 1 οἴκαδε 2, ἀνήχθη 3 εὐθὺς ἐπὶ Σάμου 4 ἐκεῖθεν 5 δὲ λαβὼν 6 ναῦς 7 εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας 8 εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον ἐκεῖθεν 5 δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα 9 ναυσὶν 7 ἐπὶ Θρᾴκης ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα 10 κατεστρέψατο καὶ τὴν Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ.

2 TEXTO 2 Alcibíades elegido general Antes de la llegada de Trasilo a Atenas, los atenienses nombran general, entre otros, al exiliado Alcibíades. Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε 1 πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν, οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἵλοντο 2 Ἀλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν 3. Ἀλκιβιάδης δ ἐκ τῆς Σάμου ἔχων 4 τὰ χρήματα κατέπλευσεν 1 εἰς Πάρον ναυσὶν 5 εἴκοσιν, ἐκεῖθεν 6 δ ἀνήχθη 7 εὐθὺ Γυθείου 8 ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόθι 9 παρασκευάζειν.

3 TEXTO 3 Acogida triunfal Una multitud recibe a Alcibíades en el Pireo en medio de la admiración de sus partidarios y del odio de sus enemigos. ἐπειδὴ δὲ ἑώρα 1 ἑαυτῷ 2 τὴν πόλιν εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ᾑρημένον 3, κατέπλευσεν 4 εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡμέρᾳ ᾗ Πλυντήρια 5 ἦγεν 6 ἡ πόλις. καταπλέοντος 4 δ αὐτοῦ, τό τε ἐκ τοῦ Πειραιῶς καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἄστεως πλῆθος συνῆλθε πρὸς τὰς ναῦς, θαυμάζοντες 7 καὶ ἰδεῖν βουλόμενοι 7 τὸν Ἀλκιβιάδην, λέγοντες οἱ μὲν ὡς 8 κράτιστος εἴη τῶν πολιτῶν, οἱ δέ ὡς 8 τῶν παροιχομένων αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος εἴη.

4 TEXTO 4 Alcibíades jefe absoluto Respaldado por parientes y amigos, tras defenderse de las acusaciones de impiedad vertidas contra él, es rehabilitado. Ἀλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν γῆν ὁρμισθεὶς 1 ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθύς 2, φοβούμενος τοὺς ἐχθρούς ἐπαναστὰς 3 δὲ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐσκόπει τοὺς ἑαυτοῦ φίλους, εἰ παρεῖεν 4. κατιδὼν δ Εὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετ αὐτῶν, τότε ἀποβὰς 5 ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν. Ἀλκιβιάδης δ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐ τοὺς θεοὺς ἠδίκηκε, λεχθέντων 6 δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀνῃρέθη 7 ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς 8 οἷός τε ὢν σῶσαι τὴν προτέραν τῆς πόλεως δύναμιν.

5 TEXTO 5 Andros derrotada tras su defección Después de derrotar a los andrios, Alcibíades con un gran ejército se dirige hacia Samos, desde donde continúa la guerra. μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιάν, ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους 1 καὶ χιλίους, ἱππέας δὲ πεντήκοντα 2 καὶ ἑκατόν, ναῦς 3 δ ἑκατόν καὶ μετὰ τὸν κατάπλουν ἀνήχθη 4 εἰς Ἄνδρον ἀφεστηκυῖαν 5 τῶν Ἀθηναίων. Ἀλκιβιάδης δ ἔχων τὸ στράτευμα ἀπέβαινε τῆς Ἀνδρίας χώρας 6 εἰς Γαύρειον οἱ δ Ἀθηναίοι ἐκβοηθήσαντας τοὺς Ἀνδρίους ἐνίκησαν καί τινας ἀπέκτειναν 7 οὐ πολλούς 8, καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους οἳ αὐτόθι 9 ἦσαν. Ἀλκιβιάδης δὲ τρόπαιόν τ ἔστησε 10 καὶ μείνας 7 αὐτόθι 9 ὀλίγας ἡμέρας 11 ἔπλευσεν εἰς Σάμον, καὶ ἐκεῖθεν 12 ὁρμώμενος ἐπολέμει.

6 TEXTO 6 Lacedemonios y atenienses frente a frente Calicrátidas navega con sus naves hacia el cabo de Malea, frente a las Arginusas, donde cenaban los atenienses. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ὁ Λακεδαιμόνιος ἀκούων τὴν βοήθειαν τῶν Ἀθηναίων ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτόθι 1 μὲν κατέλιπε πεντήκοντα 2 ναῦς 3 καὶ ἄρχοντα 4 Ἐτεόνικον, ταῖς δ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχθεὶς 5 ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσβου 6 ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ. τῇ δ αὐτῇ ἡμέρᾳ 7 ἔτυχον καὶ οἱ Ἀθηναῖοι δειπνοποιούμενοι ἐν ταῖς Ἀργινούσαις αὗται δ εἰσὶν ἀντίον τῆς Μυτιλήνης.

7 TEXTO 7 Las condiciones atmosféricas retrasan el ataque La ofensiva nocturna que pone en marcha Calicrátides contra los atenienses se aplaza, tras la tormenta, hasta el amanecer. τῆς δὲ νυκτὸς 1 ἰδὼν ὁ Καλλικρατίδας τὰ πυρά, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων 2 ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶεν, ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας ὡς 3 πρὸς αὐτοὺς προσπέσοι 4 ὕδωρ δ ἐπιγενόμενον πολὺ καὶ ἄνεμος διεκώλυσαν τὴν εἰσβολήν ἐπεὶ δ ὁ χειμὼν ἀνέσχεν 5, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Ἀργινούσας.

8 TEXTO 8 Victoria ateniense La escuadra ateniense traba combate naval con la flota de Calicrátides, quien, al morir, provoca la fuga de los peloponesios. οἱ δ Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ 1 αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων νῆες 2 ἀντιτεταγμέναι ἦσαν 3 ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς 4. μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν 5, πρῶτον μὲν σύμπασαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι 6. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας ἀποπεσὼν 7 εἰς τὴν θάλατταν ἀπέθανε, Πρωτόμαχός δ ὁ Ἀθηναῖος τε καὶ οἱ μετ αὐτοῦ 8 τῷ δεξιῷ κέρατι τὸ εὐώνυμον 1 ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν 9 φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο πλείστων μὲν εἰς Χίον, τινῶν δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν οἱ δ Ἀθηναῖοι πάλιν εἰς τὰς Ἀργινούσας κατέπλευσαν 10.

9 TEXTO 9 Los náufragos abandonados Los estrategos deciden que Terámenes y Trasibulo busquen náufragos y que el resto naveguen contra las naves de Eteónico. ἔδοξε δὲ καὶ τοῖς τῶν Ἀθηναίων στρατηγοῖς ἑπτὰ μὲν καὶ τετταράκοντα 1 ναυσὶ 2 Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδυκυίας ναῦς 2 καὶ τοὺς ἐπ αὐτῶν ἀνθρώπους, ταῖς δ ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ Ἐτεονίκου τῇ Μυτιλήνῃ ὁρμιζομένας 3. αὐτούς δὲ ταῦτα ποιεῖν βουλομένους ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν μέγας γενόμενος τροπαῖον δὲ στήσαντες 4 αὐτόθι 5 ἐστρατοπεδεύσαντο. οἱ δ Ἀθηναῖοι κατέπλευσαν 6 εἰς τὴν Μυτιλήνην, ἐκεῖθεν 7 δ ἐπανήχθησαν 8 εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν διαπραξάμενοι ἀπέπλευσαν 9 ἐπὶ Σάμου 10.

10 TEXTO 10 Los atenienses cesan a los estrategos Arquedemo acusa a Erasínides, uno de los estrategos que regresa, por quedarse con dinero y por la estrategia seguida. Οἱ δ ἐν Ἀθήναις 1 τούτους μὲν τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν τῶν δὲ ναυμαχησάντων στρατηγῶν Πρωτόμαχος μὲν καὶ Ἀριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς Ἀθήνας, τῶν δ ἓξ 2 καταπλευσάντων 3, Περικλέους καὶ Διομέδοντος καὶ Λυσίου καὶ Ἀριστοκράτους καὶ Θρασύλλου καὶ Ἐρασινίδου, Ἀρχέδημος ὁ τοῦ δήμου τότε προεστηκὼς 4 ἐν Ἀθήναις Ἐρασινίδου κατηγόρει 5 ἐν δικαστηρίῳ 6, φάσκων ἐξ Ἑλλησπόντου αὐτὸν ἔχειν χρήματα 7 ὄντα τοῦ δήμου κατηγόρει 5 δὲ καὶ περὶ τῆς στρατηγίας. καὶ ἔδοξε τῷ δικαστηρίῳ δῆσαι τὸν Ἐρασινίδην.

11 TEXTO 11 El Consejo encarcela a los estrategos Tras informar al Consejo de la batalla naval y de la tormenta, los estrategos son detenidos por no recoger a los náufragos. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βουλῇ ἀπελογοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ μεγάλου χειμῶνος. Τιμοκράτους δ εἰπόντος ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους χρὴ δεθέντας 1 εἰς τὸν δῆμον παραδοῦναι 2, ἡ βουλὴ ἔδησε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ᾗ τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν 3 ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, ὅτι οὐκ ἀνείλοντο 4 τοὺς ναυαγούς.

12 TEXTO 12 Los generales son juzgados Cada uno de los generales se defiende y presenta testigos de sus afirmaciones ante el pueblo, pero se aplaza la sesión. μετὰ ταῦτα δ τῶν στρατηγῶν ἕκαστος ἀπελογήσατο φάσκων ὅτι αὐτοὶ ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν, τὴν δ ἀναίρεσιν τῶν ναυαγῶν προστάξαιεν τοῖς τριηράρχοις, Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις. τούτων δὲ μάρτυρας 1 παρείχοντο τοὺς κυβερνήτας καὶ ἄλλους τῶν συμπλεόντων πολλούς τοιαῦτα λέγοντες ἔπειθον τὸν δῆμον ἔδοξε δὲ ἀναβαλέσθαι εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν (τότε γὰρ ὀψὲ ἦν καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἂν 2 ἑώρων 3 ).

13 TEXTO 13 Las artimañas de Terámenes Los partidarios de Terámenes convencen a Calíxeno con la presencia en la asamblea de falsos familiares de los ahogados. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια 1, ἐν οἷς οἵ 2 τε πατέρες καὶ οἱ οἰκεῖοι σύνεισιν σφίσιν 3. οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένη 4 παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μέλανα ἱμάτια ἔχοντας ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἥκοιεν, ὡς 5 δὴ οἰκεῖοι ὄντες τῶν ναυαγῶν, καὶ Καλλίξενον ἔπεισαν ἐν τῇ βουλῇ κατηγορεῖν 6 τῶν στρατηγῶν.

14 TEXTO 20 Votación y condena a muerte Menecles propone que se juzgue a todos a la vez, después se vota contra los estrategos y se les condena a la pena máxima. ταῦτ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι 1 τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον ἡ δὲ τῆς βουλῆς γνώμη ἦν μιᾷ 2 ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν 3 τὴν Εὐρυπτολέμου ὑπομοσαμένου 4 δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενομένης ἔκριναν 3 τὴν τῆς βουλῆς. καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο 5 τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων. ἀπέθανον δ οἱ παρόντες ἕξ 6.

15 TEXTO 21 Arrepentimiento posterior del pueblo Poco después el pueblo se retracta, pide que se juzgue y se encarcele a los calumniadores, pero éstos huyen. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε 1 τοῖς Ἀθηναίοις καὶ ἐψηφίσαντο τούτους, οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, κατηγορεῖσθαι καὶ δεῖσθαι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. ὕστερον δὲ στάσεώς τινος γενομένης, ἔφευγον οὗτοι, πρὶν κριθῆναι 2 Καλλίξενος δὲ μισούμενος ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέθανεν.

16 TEXTO 22 Los colonos obligados a regresar Lisandro navega hacia el este y allí exige que los atenienses vuelvan a Atenas, para que aumente la falta de provisiones. μετὰ δὲ τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς μάχην 1 ὁ Λύσανδρος ὁ Λακεδαιμόνιος ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα οἱ μὲν αὐτὸν ὑπεδέχοντο, οἱ δὲ προδόντες 2 τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε στρατιώτας τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον 3 ἴδοι 4 Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπε εἰς τὰς Ἀθήνας, εἰδὼς 5 ὅτι ἐὰν πολλοὶ συλλέγωνται εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, ταχέως τοῦ σίτου ἄποροι γενήσονται καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν 6 Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας 7 εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς 8 ἐπεσκεύαζεν 9.

17 TEXTO 23 Pánico por la derrota Con la noticia del desastre, el dolor por los fallecidos y el miedo por lo que puedan sufrir se apoderan de los atenienses. ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου 1 ἀφικομένης νυκτὸς 2, ἐλέγετο ἡ συμφορὰ καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν 3 εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων 4 ὥστ ἐκείνης τῆς νυκτὸς 2 οὐδεὶς ἐκοιμήθη 5, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας 6 πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι 7 νομίζοντες τὰ αὐτὰ ἃ ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων συμμάχους ὄντας, καὶ Ἱστιαιᾶς καὶ Σκιωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.

18 TEXTO 24 Dominio de Esparta Tras la batalla naval, el imperio ateniense se desmorona: todos se van pasando al bando lacedemonio, salvo los samios. Λύσανδρος δ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ 1 διακοσίαις 2 ἀφικόμενος εἰς Λέσβον κατεσκευάσατο τὰς πόλεις ἐν αὐτῇ εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία ἔπεμψεν Ἐτεόνικον ἔχοντα 3 δέκα τριήρεις, ὃς τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς Λακεδαιμονίους μετέστησεν 4. εὐθὺς δὲ καὶ ἄλλη Ἑλλὰς ἀπέστη 5 Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων οὗτοι 6 δὲ τοὺς ἀρίστους ἀποκτείναντες 7 κατεῖχον τὴν πόλιν.

19 TEXTO 25 Atenas sitiada Los ejércitos lacedemonios, al mando de Pausanias y Lisandro, ponen cerco a la ciudad de Atenas por tierra y por mar. Λύσανδρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε 1 πρὸς Ἆγίν εἰς Δεκέλειαν ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις 2 ναυσίν 3. Λακεδαιμόνιοι δ ἐξῇσαν 4 πανδημεὶ καὶ οἱ ἄλλοι Πελοποννήσιοι πλὴν Ἀργείων. ἐπεὶ δ ἅπαντες συνελέγοντο, ἀναλαβὼν αὐτοὺς Παυσανίας, ὁ ἕτερος Λακεδαιμονίων Βασιλεὺς, πρὸς τὴν πόλιν ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ. Λύσανδρος δ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε 5 τὴν πόλιν Αἰγινήταις, οὕτως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις. μετὰ δὲ τοῦτο ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ 3 πεντήκοντα 6 καὶ ἑκατόν, καὶ τὰ πλοῖα 7 ἐκώλυσεν εἰσπλεῖν.

20 TEXTO 29 Terámenes negocia Como embajador plenipotenciario Terámenes comienza por fin a tratar la paz, si bien corintios y tebanos no quieren pactos. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι 1 δ ἐπὶ τίνι λόγῳ 2 ἥκοιεν, εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες 3 περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ᾗ ἀντέλεγον 4 Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι 4 Ἀθηναίοις, ἀλλ 4 καθαιρεῖν.

21 TEXTO 30 Libres de la esclavitud A pesar de las condiciones de la rendición, los atenienses conservarán la libertad gracias a su glorioso pasado. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν 1 πόλιν Ἑλληνίδα δουλώσεσθαι, μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην 2 ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ ᾧ 3 τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελεῖν 4 καὶ τὰς ναῦς παραδοῦναι 5 καὶ τοὺς φυγάδας δέξασθαι, τὸν αὐτὸν 6 ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζειν Λακεδαιμονίοις 6 καὶ ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.

22 TEXTO 31 Ratificación de las condiciones de paz El hambre acuciaba ya a los atenienses, cuando los embajadores comunican las condiciones de paz que aprueba la Asamblea. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἀνέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. εἰσιόντας 1 δ αὐτοὺς περιεῖχον πολλοὶ, φοβούμενοι μὴ 2 ἄπρακτοι 3 ἥκοιεν οὐ γὰρ ἔτι ἐξῆν ὑπομένειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. τῇ δ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ οἷς 4 οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην Θηραμένης δ ἔλεγε ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη καθαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ 5 δὲ πλειόνων ταῦτα ὁμολογησάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

23 TEXTO 32 Lisandro en el Pireo Con la llegada posterior de Lisandro al Pireo, comienzan las labores de demolición de las murallas de Atenas. μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει 1 εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν 2 καὶ τὰ τείχη καθεῖλον 3 ὑπ αὐλητρίδων 4 πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν 5 τῆς ἐλευθερίας.

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν

Isocrate Sulla pace. [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν Isocrate Sulla pace [28] Εμοὶ δοκοῦσιν ἅπαντες μὲν ἐπιθυμεῖν τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλέον ἔχειν τῶν ἄλλων, οὐκ εἰδέναι δὲ τὰς πράξεις τὰς ἐπὶ ταῦτα φερούσας, ἀλλὰ ταῖς δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων οἱ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15 ) Α. Κείµενο: Κεφάλαιο 1. 13-14. Ἐπεὶ δὲ µέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι στρατεύµατι προεῖπεν Ἀγησιλάῳ πόλεµον, εἰ

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D & 519D- 520Α Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα