Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 «Πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και εξελίξεις στον τομέα των πράσινων δημοσίων συμβάσεων» Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λεύκια Ξάνθου Αραούζου 1

2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Tο Γενικό Λογιστήριο βάσει των Ν.11(Ι)/2006 και Ν.12(Ι)/2006 έχει οριστεί ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ). Ρόλος και δράσεις της ΑΑΔΣ σε σχέση με τις «Πράσινες» Δημόσιες Συμβάσεις: Μεταφορά των σχετικών προνοιών των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Ε.Ο.) περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην εθνική νομοθεσία. Συμμετοχή στην Επιτροπή που συστάθηκε υπό την προεδρία του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης. Συντονιστής Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ετοιμασία σχετικών παρουσιάσεων. Έκδοση εγκυκλίων και λήψη οποιωνδήποτε μέτρων χρειαστεί προς υλοποίηση των στόχων του εν λόγω Σχεδίου Δράσης (εγκύκλιος 34 και 36). 2

3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός: Συμπερίληψη περιβαλλοντικών ρβ παραμέτρων ρ κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ν.11(Ι)/2006 και Ν.12(Ι)/2006, υπό την μορφή : τεχνικών προδιαγραφών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κριτηρίων ανάθεσης όρων εκτέλεσης της σύμβασης, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση πράσινων προμηθειών/έργων/υπηρεσιών που κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα έχουν μειωμένη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον συγκριτικά με τις συμβατικές συμβάσεις. 3

4 Ισχυρό εργαλείο για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης λόγω: Προστασίας του Περιβάλλοντος i) Μείωση αποβλήτων. ii) Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών. Μείωσης Κόστους Tα πράσινα αγαθά δεν είναι πάντα ακριβότερα των παραδοσιακών Κοινωνικής Ανάπτυξης Καλύτερη ποιότητα ζωής. 4

5 Πρόνοιες Εθνικής Νομοθεσίας και Αντιστοιχία με Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1 Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) περιέχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Ρυθμίζουν / επεξηγούν τις περιπτώσεις ΠΔΣ Ίδιες διαδικασίες / σκεπτικό / αρχές με τις παραδοσιακές δημόσιες συμβάσεις 5

6 Πρόνοιες Εθνικής Νομοθεσίας και Αντιστοιχία με Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2 Η συμπερίληψη περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων είναι δυνητική. Σε περίπτωση όμως συμπερίληψης τους, οι σχετικές πρόνοιες της Εθνικής Νομοθεσίας πρέπει να εφαρμοσθούν. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΑ Ν.11(Ι)/2006( ΑΡΘΡΑ Ε.Ο. 2004/17/ΕΚ / Τεχνικές Προδιαγραφές Όροι εκτέλεσης της σύμβασης Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας 37(1) 39 Συστήματα προεπιλογής και κριτήρια ποιοτικής επιλογής 55 και και 54 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 54(3) 52(3) Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων 57(1)(α) 55 6

7 Πρόνοιες εθνικής νομοθεσίας και αντιστοιχία με Ευρωπαϊκές Οδηγίες 3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΑ Ν.12(Ι)/2006 ΑΡΘΡΑ Ε.Ο. 2004/18/ΕΚ Τεχνικές Προδιαγραφές Όροι εκτέλεσης της σύμβασης Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Τεχνικές ή/ και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) 54 [54(2)(στ)] 48 [48(2)(f)] Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων 59(1) 53 7

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΘΡΟ 25/32) Ρητή αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού/προκήρυξη/συμπληρωματικά έγγραφα. Όχι αδικαιολόγητους φραγμούς στην ανάπτυξη ανταγωνισμού. [Φυσικά, όλα τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά Υόθ Υπόθεση Concordia Bus, C 513/99]. Δεν παραβιάζονται οι αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Πρέπει να ποσοτικοποιούνται αντικειμενικά. Άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενο της σύμβασης. Διατυπώνονται: είτε με παραπομπή σε πρότυπα. είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά ρβ χαρακτηριστικά (δηλαδή η ήκαθορισμός του τελικού αποτελέσματος). συνδυασμός των δύο. Παράδειγμα: Ανάγκη διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας σε γραφεία. i)λεπτομερείς Προδιαγραφές ή Επιδόσεις / Λειτουργικές απαιτήσεις Λεπτομερείς προδιαγραφές για κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Δήλωση ότι τα γραφεία πρέπει να έχουν μία σταθερή συγκεκριμένη θερμοκρασία π.χ.20 C. Οι προμηθευτές θα υποβάλουν τις λύσεις. 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΘΡΟ 25/32) 2 Ευρωπαϊκά (EU Eco label), (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα (π.χ. Nordic Swan Σκανδιναβία, Blue Angel Γερμανία): Οι προδιαγραφές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν αυτές είναι κατάλληλες για το αντικείμενο της σύμβασης. Δεν μπορεί να απαιτηθεί η εγγραφή σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα οικολογικού σήματος. Η απονομή οικολογικού σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. / / / 9

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 28/36) Αναφορά στην προκήρυξη/έγγραφα του διαγωνισμού. Συμβατοί με το Κοινοτικό Δίκαιο. Μπορούν να αφορούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους. Αρχές: Δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του προσφέροντος που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς. Πρέπει να συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Δεν πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις υπέρ των αναδόχων από κάποιο κράτος μέλος. Παραδείγματα: Χρήση επαναχρησιμοποιημένων κιβωτίων για τη μεταφορά υλικών/εργαλείων. / λί Συσκευασίες υλικών/προιόντων να είναι ανακυκλώσιμες. Παράδοση αγαθών εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής. 10

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 29(1)/37(1)] ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού του οργανισμού ή των οργανισμών από τους οποίους οι οικονομικοί φορείς δύνανται να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες ρ για τις υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 11

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛON [ΑΡΘΡΟ 51 και 54 [54(2)(στ)] /55 και 56] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ Οικονομικός φορέας δύναται να αποκλειστεί όταν: έχει καταδικαστεί βάσειαπόφασης με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Γενική πρόνοια Η τεχνική ικανότητα ενός οικονομικού φορέα δύναται να αποδειχθεί με τους ίδιους τρόπους όπως και στις παραδοσιακές 12

13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5 Παραδείγματα: Σε σχέση με προηγούμενη εμπειρία ενός οικονομικού φορέα. π.χ. προηγούμενη εμπειρία αφαίρεσης με ασφάλεια του αμιάντου π.χ. προηγούμενη η εμπειρία στο σχεδιασμό κτιρίων υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας Απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος. Απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα προσωπικού. 13

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 56/54(3)) Προς επιβεβαίωση ββ ότι οοικονομικός φορέας συμμορφώνεται προς συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, οι αναθέτουσες αρχές παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS Eco Management and Audit Scheme) ή σε άλλα πρότυπα. Τα Πιστοποιητικά EMAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την τεχνική ικανότητα σε ότι αφορά την εκτέλεση μέτρων περιβαλλοντικής συνείδησης. Γίνονται αποδεκτά και άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά/αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αρχές: Τα απαιτούμενα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της σύμβασης. Χρησιμοποιούνται δύο κύρια συστήματα περιβαλλοντικής ρβ διαχείρισης. (ι) EMAS(ανοιχτό σε οργανισμούς που έχουν έδρα στην Ε.Ε. ήστονeox) (ιι) EN/ISO (ανοιχτό σε οργανισμούς από όλο τον κόσμο) 14

15 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 56/54(3)] 2 Δεν μπορεί να απαιτείται η κατοχή καταχώρησης EMAS ΗκαταχώρησηEMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποδεικτικό μέσο για άλλα περιβαλλοντικά κριτήρια επιλογής επιπρόσθετα της τεχνικής ικανότητας για την εκτέλεση των μέτρων περιβαλλοντικής ρβ διαχείρισης όπωςπ.χ. απαιτήσεις σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό. 15

16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 59(1)/57(1)(α)] Τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων είναι δύο: Η χαμηλότερη τιμή Στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο της πλέον συμφέρουσαs από οικονομική άποψη προσφοράς, τα διάφορα επιμέρους κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά νοουμένου ότι [Concordia Bus (C 513/99) και Wienstorm C 448/01]: Συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. Αναφέρονται ρητώς στην προκήρυξη ή έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και η σχετική στάθμιση. Δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην αναθέτουσα αρχή (τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα). Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η επαλήθευση τους. Συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. 16

17 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 59(1)/57(1)(α)] 2 Εναλλακτικές προσφορές: Επιπρόσθετα της βασικής προσφοράς, μπορεί να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν οικολογικές εναλλακτικές προσφορές. Θα πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού ότι οι εναλλακτικές προτάσεις θα γίνονται δεκτές. Ορίζεται ένα ελάχιστο σύνολο τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να ικανοποιείται τόσο από τη βασική όσον και από την οικολογική εναλλακτική προσφορά. Θα πρέπει στα έγγραφα διαγωνισμού να αναφέρονται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 17

18 Ενημέρωση/προετοιμασία της αγοράς 18

19 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ LIFE CYCLE COST (LCC) ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 11 Σε περίπτωση που επιλεγεί ως κριτήριο ανάθεσης η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, τότε κατά τον υπολογισμό κόστους δύναται να ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής προμήθειας/υπηρεσίας/έργου (LCC). Στα πιο εξελιγμένα περιβαλλοντικά μοντέλα LCC λαμβάνονται υπόψη και εξωγενείς περιβαλλοντικές παράμετροι όπως π.χ. εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, όπου το περιβαλλοντικό κόστος ποσοτικοποιείται και αποτιμείται χρηματικά. LCC = Αρχικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και εγκατάστασης) + λειτουργικό κόστος (κατανάλωση ενέργειας, νερού, εκπαίδευση προσωπικού) + Συντήρηση + δαπάνες τέλους ζωής (disposal costs π.χ. κόστος αποσυναρμολόγησης, κόστος φυσικής απομάκρυνσης) + εξωγενείς περιβαλλοντικές παράμετροι (environmental externalities). 19

20 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ LIFE CYCLE COST (LCC) ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2 Σε πολλές περιπτώσεις τυχόν αυξημένο κόστος αγοράς «πράσινων» ρ αγαθών σε σχέση με εκείνο των παραδοσιακών υπερκαλύπτεται από τις εξοικονομήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής τους π.χ. Εξοικονόμηση στη χρήση νερού/ηλεκτρικής ενέργειας. Εξοικονόμηση στη φυσική απομάκρυνση τους, εφόσον θα μπορούν να ανακυκλωθούν και ξαναχρησιμοποιηθούν. Το όφελος από τη χρήση του LCC ως κριτήριο ανάθεσης συντελεί στην: Εξοικονόμηση δαπανών και ταυτόχρονα στην Προστασία του περιβάλλοντος 20

21 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ LIFE CYCLE COST (LCC) ΜΕΘΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3 Κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κεφ. φ 2.2.5)που έχει ετοιμάσει η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy) Μοντέλο που αναπτύχθηκε από την ΕΕ μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας σχετικά με την Προώθηση Καθαρών και Ενεργειακώς Αποδοτικών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών (Clean Vehicles Οδηγία 2009/33/EK). /EK) Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο μέσω τροποποίησης των Νόμων Ν.11(Ι)/2006 (Ν.39(/)/2011) και Ν.12(Ι)/2006 (Ν.40(Ι)/2011). Είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων (www.treasury.gov.cy/ppd) 21

22 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ LIFE CYCLE COST (LCC) ΜΕΘΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4 Το Σουηδικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMCO) έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία LCC σε μορφή excel για οικιακές συσκευές, εσωτερικό / εξωτερικό φωτισμό, μηχανήματα αυτόματης πώλησης ης κ.ά. (www.msr.se/en/green_procurement/lcc/). 22

23 Υποχρεωτική εφαρμογή προνοιών περί ΠΔΣ 1 Οι δυνητικές «πράσινες» πρόνοιες στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθίστανται υποχρεωτικές στις ακόλουθες περιπτώσεις: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν βάσει του Σχεδίου Δράσης Μέσω άλλων περιβαλλοντικών ρβ Κοινοτικών Οδηγιών / Προτάσεων για Κοινοτική Οδηγία: Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οδηγία 2009/33/EK σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 23

24 Εξελίξεις στον τομέα των πράσινων (δημοσίων ) συμβάσεων 1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί ένα από τους 12 μοχλούς για την επίτευξη των στόχων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και παράλληλα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχει υιοθετήσει στις το πακέτο μεταρρύθμισης των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων (public procurement reform package) προσβλέποντας στην πραγμάτωση των ακόλουθων στόχων: Στην αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών για να διασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα των συμβάσεων από την άποψη της σχέσης ποιότητας/ τιμής Στην απλοποίηση και στην αύξηση της ευελιξίας των υφιστάμενων κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων Στη διευκόλυνση συμμετοχής των ΜΜΕ και των ενδιαφερόμενων μερών από άλλα κράτη μέλη Στην υποστήριξη κοινών κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων καθώς επίσης και στη προώθηση της καινοτομίας Καλύτερη Διακυβέρνηση 24

25 Εξελίξεις στον τομέα των πράσινων (δημοσίων ) συμβάσεων 2 Το εν λόγω πακέτο περί δημοσίων συμβάσεων αποτελείται από τρεις Προτάσεις Οδηγιών, ήτοι: Πρόταση για Οδηγία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (Κλασσική ή classical directive) Πρόταση για Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κοινής Ωφελείας Utilities Directive) Πρόταση για Οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (Concessions) 25

26 Εξελίξεις στον τομέα των πράσινων (δημοσίων ) συμβάσεων 3 Κριτήρια ανάθεσης: τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς θα αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι: α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά β) το χαμηλότερο κόστος Η αναθέτουσα αρχή θα έχει την επιλογή να αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, όπως είναι το LCC 26

27 Εξελίξεις στον τομέα των πράσινων (δημοσίων ) συμβάσεων 4 Κοστολόγηση κύκλου ζωής: Ρητή πρόνοια και αναφορά στα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη: Αρχικό κόστος Λειτουργικό κόστος Κόστος Συντήρησης κόστη κατά το τέλος του κύκλου ζωής Εξωγενείς περιβαλλοντικές παράμετροι 27

28 Εξελίξεις στον τομέα των πράσινων (δημοσίων ) συμβάσεων 5 Τεχνικές Προδιαγραφές / Λειτουργικές Απαιτήσεις: Μπορούν να λαμβάνονται χαρακτηριστικά που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του ζητούμενου έργου/υπηρεσίας/προμήθειας ακόμη και κατά την παραγωγή, εξόρυξη πρώτων υλών νοουμένου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ζητούμενο αντικείμενο. 28

29 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) ec.europa.eu/environment/gpp / (ΕΕ) (Δανία) (Ηνωμένο Βασίλειο) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!! 29

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Προσοχή Το παρόν είναι ενδεικτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν ελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) L 134/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες

Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών Ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές Ακίνδυνα για την υγεία καθαριστικά προϊόντα Procura + 2η έκδοση Εγχειρίδιο Ένας οδηγός για Βιώσιμες και Συμφέρουσες Δημόσιες Προμήθειες Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 120/5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές BUY SMART+ Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος Οδηγός για αποδοτικό φωτισμό Supported by Αυτός ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0017 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας

Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στρατηγική και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα