ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1

2 28159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ11γ/9/59/Φ10 Τροποποίηση Συμπλήρωση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Εγκριση αναπροσαρμογής και συ μπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθε σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 116). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/ (ΦΕΚ 2234Β/ ) του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο, μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Δημοσίων Έργων» (Α 28) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/ , «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί οργανισμού του τ. ΥΠ.Δ.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 5. Την με ΑΠ Δ16α/04/773/ Κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυ λικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β 410/ και ΦΕΚ Β 822/ ). 7. Την αριθ Δ11γ/759/ απόφαση του Υπουρ γού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συμπλήρωση της απόφασης Έγκριση ανα προσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έρ γων Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ Β 2630/ ). 8. Την αριθ Δ11γ/188/Φ10/ απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Τροποποίηση Διόρθωση σφαλ μάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» (Φ.Ε.Κ. 518Β / ) και επειδή απαι τείται η διόρθωση διευκρίνηση κάποιων άρθρων του τιμολογίου υδραυλικών έργων, μειώσεις τιμών που προ κύπτουν από τη μείωση τιμών των ενσωματούμενων υλικών, αποφασίζει: 1. Στην απόφασή μας αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/ «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρω σης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμε νικών» (ΦΕΚ Β 410/ και ΦΕΚ Β 822/ ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ Δ11γ/759/ και Δ11γ/188/Φ10/ αποφά σεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ Β 2630/ και Φ.Ε.Κ. 518Β / αντίστοιχα). α) στο περιγραφικό τιμολόγιο αντικαθίσταται το άρ θρο 9.41 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέ τηση εκτός καταστρώματος της οδού» και προστίθεται το άρθρο 9.42 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από συν θετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού», ως εξής: Άρθρο 9.41 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC U), πολυ προπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25 m. Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφω

3 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN , την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχο μένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυπο ποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται), τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντο σωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες δι αστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκα φών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις αποξηλώσεις, και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονη τικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. Επισήμανση: Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεα τίου του προβλεπομένου από την μελέτη ύψους, ονομα στικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέ ρουσας ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατί ου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο (D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων (D), ως εξής: Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 400, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δι αμέτρου D 1000, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Άρθρο 9.42 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγά νωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, το θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, την κωνική απόληξη (ομόκεντρη ή έκκεντρη) κατά ΕΛΟΤ EN και τον δακτύλιο έδρασης του καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων. Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχο μένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυπο ποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύ σεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες δι αστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκα φών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις αποξηλώσεις, και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση δονη τικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. Επισήμανση: τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την μελέτη ύψους, διαμέτρου (D) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτε ρα με βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθε ται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό κα τασκευής) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο (ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισό δων/εξόδων, ως εξής: Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315

5 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατί ου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχι στης εσω βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχι στης εσω βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βά σης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ρικής διαμέτρου D 1000, με ύψος στοιχείων βάσης και κώ νου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ρικής διαμέτρου D 1000, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. β) Στο περιγραφικό τιμολόγιο, το άρθρο αντικα θίσταται ως εξής: Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (ΡΕ), με εσωτερικό τοίχωμα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), κατηγορίας MRS 10 (Minimum Required Strength Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή 10 ΜPa), κατά ΕΝ και ανεξάρ τητο εξωτερικό τοίχωμα (μη κολλημένο), από αφρώδες (foamed) πολυαιθυλένιο πάχους 3, με ενσωματωμένη ταινία ιχνηλασιμότητας μεταξύ των τοιχωμάτων. Επισήμανση: Οι σωλήνες της κατηγορίας αυτής δεν απαι τούν εγκιβωτισμό με άμμο Ονομ. διαμέτρου DN 32 /ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 40 /ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 50 /ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 63 /ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 75 /ονομ. πίε σης ΡΝ 10 atm

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ονομ. διαμέτρου DN 90 /ονομ. πίε σης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 110 /ονομ. πί εσης ΡΝ 10 atm Ονομ. διαμέτρου DN 125 /ονομ. πί εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ Ονομ. διαμέτρου DN 160 /ονομ. πί εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ Ονομ. διαμέτρου DN 225 /ονομ. πί εσης ΡΝ 10 atm Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ Ονομ. διαμέτρου DN 32 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 40 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 50 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 63 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 75 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 90 /ονομ. πίε Ονομ. διαμέτρου DN 110 /ονομ. πί ε Ονομ. διαμέτρου DN 125 /ονομ. πί ε Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ Ονομ. διαμέτρου DN 160 /ονομ. πί ε Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ Ονομ. διαμέτρου DN 225 /ονομ. πί ε Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ γ) Στο περιγραφικό τιμολόγιο η περιγραφή του άρ θρου αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC U), συμπα γούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλα στικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασία των σωλήνων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και οι συνδέσεις του αγω γού με τα φρεάτια του δικτύου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους. δ) Στο περιγραφικό τιμολόγιο προστίθεται άρθρο με αριθμό ως εξής: Άρθρο Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένου τοιχώ ματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, σει ράς 41, δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC U), δομη μένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλα στικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασία των σωλήνων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και οι συνδέσεις του αγω γού με τα φρεάτια του δικτύου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 110 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 125 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ

7 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 160 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 200 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 250 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 315 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 400 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 500 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ = 630 Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ ΥΔΡ ευρώ ε) Στον πίνακα τιμών μονάδας εργασιών Υδραυλικών Έργων προστίθενται οι τιμές μονάδας των άρθρων 9.41, 9.42, και , και τροποποιούνται οι τιμές των άρθρων και , και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός αναθεώ ρησης Άρθρο 9.41 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλι κά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοπο θέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 400, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 Μον. Μετρ. Έργα έως 1,50 εκ. Έργα από 1,5 έως 5,0 εκ. Έργα άνω των 5 εκ. ΥΔΡ τεμ 130,00 120,00 110,00 ΥΔΡ μμ 100,00 95,00 90,00 ΥΔΡ τεμ 185,00 175,00 165, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 215,00 200,00 190,00 μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 245,00 230,00 220,00 μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 235,00 220,00 210,00 μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 ΥΔΡ τεμ 245,00 235,00 220,00

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 270,00 255,00 245,00 μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 330,00 320,00 310,00 μέτρου D 630, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΥΔΡ μμ 160,00 155,00 150,00 ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 450,00 435,00 420,00 μέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΥΔΡ μμ 220,00 210,00 200,00 ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής δια ΥΔΡ τεμ 890,00 850,00 810,00 μέτρου D 1000, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΥΔΡ μμ 290,00 275,00 260,00 ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. Άρθρο 9.42 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλι κά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοπο θέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ΥΔΡ τεμ 585,00 565,00 545,00 ρικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βά σης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ΥΔΡ τεμ 590,00 570,00 545,00 ρικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βά σης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω ΥΔΡ τεμ 615,00 595,00 575,00 τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ΥΔΡ τεμ 665,00 645,00 625,00 ρικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βά σης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτε ΥΔΡ τεμ 750,00 725,00 705,00 ρικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βά σης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω ΥΔΡ τεμ 775,00 750,00 725,00 τερικής διαμέτρου D 800, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου δια μέτρου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΥΔΡ μμ 370,00 355,00 345,00 ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέ τρου D 800, με τις αντίστοιχες βαθμίδες κα θόδου Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξό δου έως D 315 ΥΔΡ τεμ 655,00 635,00 615,00

9 28166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξό δου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξό δου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξό δου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξό δου έως D Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσω βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξό δου έως D Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέ τρου D 1000, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ τεμ 685,00 660,00 640,00 ΥΔΡ τεμ 710,00 685,00 665,00 ΥΔΡ τεμ 780,00 755,00 730,00 ΥΔΡ τεμ 860,00 835,00 805,00 ΥΔΡ τεμ 1.000,00 970,00 940,00 ΥΔΡ τεμ 875,00 845,00 820,00 ΥΔΡ τεμ 1.020,00 990,00 955,00 ΥΔΡ μμ 385,00 370,00 360, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 ΥΔΡ m 3,80 3,70 3, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 ΥΔΡ m 4,20 4,10 3, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 ΥΔΡ m 6,90 6,80 6, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 ΥΔΡ m 9,30 9,00 8, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 ΥΔΡ m 14,70 14,30 13, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 ΥΔΡ m 22,70 22,10 21, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 ΥΔΡ m 27,50 26,80 25, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 ΥΔΡ m 34,10 33,00 31, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 ΥΔΡ m 50,30 48,80 46, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 ΥΔΡ m 77,30 75,00 71, Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), με λείο εσωτερικό τοίχωμα από HDPE, κατη γορίας MRS 10, κατά ΕΝ , και ανεξάρτητο εξωτερικό τοίχωμα από αφρώδες (foamed) πολυαι θυλένιο, με ενσωματωμένη μεταλλική ταινία ιχνη λασιμότητας μεταξύ των τοιχωμάτων Ονομ. διαμέτρου DN 32 /PN 10 atm ΥΔΡ m 2,90 2,80 2, Ονομ. διαμέτρου DN 40 /PN 10 atm ΥΔΡ m 3,70 3,60 3, Ονομ. διαμέτρου DN 50 /PN 10 atm ΥΔΡ m 4,20 4,10 3, Ονομ. διαμέτρου DN 63 /PN 10 atm ΥΔΡ m 4,80 4,70 4, Ονομ. διαμέτρου DN 75 /PN 10 atm ΥΔΡ m 5,80 5,70 5, Ονομ. διαμέτρου DN 90 /PN 10 atm ΥΔΡ m 8,00 7,80 7, Ονομ. διαμέτρου DN 110 /PN 10 atm ΥΔΡ m 10,50 10,30 9,80

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ονομ. διαμέτρου DN 125 /PN 10 atm ΥΔΡ m 12,50 12,20 11, Ονομ. διαμέτρου DN 160 /PN 10 atm ΥΔΡ m 18,20 17,60 16, Ονομ. διαμέτρου DN 225 /PN 10 atm ΥΔΡ m 31,70 30,90 29, Ονομ. διαμέτρου DN 32 /PN 16 atm ΥΔΡ m 3,40 3,40 3, Ονομ. διαμέτρου DN 40 /PN 16 atm ΥΔΡ m 4,20 4,10 3, Ονομ. διαμέτρου DN 50 /PN 16 atm ΥΔΡ m 5,10 4,90 4, Ονομ. διαμέτρου DN 63 /PN 16 atm ΥΔΡ m 6,30 6,20 5, Ονομ. διαμέτρου DN 75 /PN 16 atm ΥΔΡ m 8,00 7,80 7, Ονομ. διαμέτρου DN 90 /PN 16 atm ΥΔΡ m 10,10 9,80 9, Ονομ. διαμέτρου DN 110 /PN 16 atm ΥΔΡ m 14,70 14,40 13, Ονομ. διαμέτρου DN 125 /PN 16 atm ΥΔΡ m 19,30 18,80 17, Ονομ. διαμέτρου DN 160 /PN 16 atm ΥΔΡ m 28,40 27,60 26, Ονομ. διαμέτρου DN 225 /PN 16 atm ΥΔΡ m 51,00 49,70 47, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώματος Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ Δίκτυα με σωλήνες ΡVC/41, δομημένου τοιχώμα τος, Dεξ 630 ΥΔΡ m 3,30 3,20 3,10 ΥΔΡ m 3,60 3,50 3,30 ΥΔΡ m 5,90 5,70 5,50 ΥΔΡ m 8,40 8,10 7,80 ΥΔΡ m 12,40 12,10 11,60 ΥΔΡ m 19,30 18,70 17,90 ΥΔΡ m 28,90 28,10 26,90 ΥΔΡ m 46,20 44,80 43,10 ΥΔΡ m 71,10 68,90 66, Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN , δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με μία μού φα και δύο δακτυλίους Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 ΥΔΡ m 16,80 16,30 15, Δίκτυα με σωλήνες SN4. DN/ID 400 ΥΔΡ m 28,00 27,20 25, Δίκτυα με σωλήνες SN4. DN/ID 500 ΥΔΡ m 48,30 46,90 44, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 ΥΔΡ m 80,50 78,10 74, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 ΥΔΡ m 135,80 131,70 125, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 ΥΔΡ m 21,00 20,40 19, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 ΥΔΡ m 35,00 34,00 32, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 ΥΔΡ m 52,50 50,90 48, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/ID 600 ΥΔΡ m 80,50 78,10 74, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/ID 800 ΥΔΡ m 161,00 156,20 148,40

11 28168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 ΥΔΡ m 5,60 5,50 5, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 ΥΔΡ m 9,00 8,70 8, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 ΥΔΡ m 14,60 14,20 13, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 ΥΔΡ m 22,50 21,80 21, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 ΥΔΡ m 36,80 35,60 34, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 ΥΔΡ m 60,00 58,20 55, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 ΥΔΡ m 116,30 112,80 108, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 ΥΔΡ m 161,30 156,40 150, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 ΥΔΡ m 225,00 218,30 209, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/0D 125 ΥΔΡ m 3,60 3,50 3, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 ΥΔΡ m 4,90 4,78 4, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 ΥΔΡ m 8,30 8,00 7, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 ΥΔΡ m 11,30 10,90 10, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 ΥΔΡ m 18,00 17,50 16, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 400 ΥΔΡ m 27,00 26,20 25, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 500 ΥΔΡ m 45,00 43,70 41, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 ΥΔΡ m 65,30 63,30 60, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 ΥΔΡ m 135,00 131,00 125, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 ΥΔΡ m 184,50 179,00 171, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 1200 ΥΔΡ m 243,00 235,70 226, Σωληνώσεις αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώμα τος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , 3 δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 ΥΔΡ m 19,30 18,70 18, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 ΥΔΡ m 33,10 32,10 31, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 ΥΔΡ m 45,80 44,40 43, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 ΥΔΡ m 70,90 68,80 66, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 ΥΔΡ m 140,50 136,30 132, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 ΥΔΡ m 203,60 197,50 191, Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 ΥΔΡ m 4,80 4,70 4, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 ΥΔΡ m 8,00 7,80 7, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 ΥΔΡ m 11,30 10,90 10, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 ΥΔΡ m 17,70 17,20 16, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 ΥΔΡ m 26,90 26,10 25, Δίκτυα με σωλήνες SN8. DN/OD 500 ΥΔΡ m 44,90 43,60 42, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 ΥΔΡ m 67,80 65,80 63,79 και στ) διορθώνονται τα λάθη στις μονάδες μέτρησης των άρθρων 4.03, μέχρι και , και από μέχρι και του Πίνακα Τιμών Υδραυλικών Έργων και αντικαθίστανται με το ορθό στρ, km και τεμ αντίστοιχα 2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα δημοσι ευθεί ή θα υπογραφεί, τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2965 23 εκεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση του Κανονισµού Λειτουργίας του Ε.ΤΕ. ΑΝ ΑΕ, που εγκρίθηκε µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1982ΣΕ04600002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.000 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1584 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/04/114/Φ.Ν. 437 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1530 19 Οκτωβρίου 2006 Αριθ. Δ3/Α/14715 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσι κού αερίου με μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Obj101 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των ενιαίων τιµολογίων.

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των ενιαίων τιµολογίων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 21/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015 ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 513 19 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/62/3/ΦΝ437 Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ α/α Κωδικός Τίτλος Ημερομηνία Έκδοσης 1 ΦΕΚ 1552Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα