Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έργο: Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος στην Δυτική αραλία και εγκατάσταση τριών κιβωτίων παροχών (Pillar) ροϋπολογισμός: ,00 πλέον ΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέση Έργου-εριγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης: Το εν λόγω έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων παρεχόμενων ευκολιών και πρόκειται να εκτελεστεί στην δυτική παραλία από τον πλωτό προβλήτα σκυροδέματος και προς την πλευρά του λιμενίσκου Τελωνείου όπως φαίνεται και από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. ρόκειται για εγκατάσταση τριών νέων κιβωτίων παροχών ύδατος και ηλεκτρικής ισχύος (πίλαρ) που υπάρχουν στη διάθεση της ΟΛΒ και θα διατεθούν στον ανάδοχο προς εγκατάσταση, για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών, μετά από αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν εκτείνονται σε συνολικό μήκος 100μ και είναι οι εξής: Αποξήλωση μαρμάρων δαπέδου διαστάσεων έκαστου 1,00x0,60x0,02 για την μετέπειτα έδραση των pillar. Αποξήλωση κυβολίθων εμβαδού 100x0.60=60m2 με προσοχή για την αφαίρεση ακέραιων λίθων ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά κατά τη φάση αποκατάστασης. Αποξήλωση σκυροδέματος αύλακα εκσκαφής με μηχανικά μέσα σε πάχος 25 εκ. Αποξήλωση βιομηχανικού δαπέδου (τμήμα ποδηλατοδρόμου) και μαρμάρων Εκσκαφή αύλακα διαστάσεων 100x0.60x0.20 (Συνολικό βάθος πυθμένα εργασίας από άνω στάθμη κυβολίθων εκ. ) Χάραξη και καλούπωμα δέκα (10) φρεατίων διέλευσης ύδατος και ρεύματος ως σχέδιο Τοποθέτηση εύκαμπτων αγωγών πολυαιθυλενίου PE D110 δομημένου τοιχώματος για τον αγωγό ρεύματος και PE για το νερό ως σχέδιο Αρ.-2. Τοποθέτηση δύο εύκαμπτων αγωγών PE ως σχέδιο με δύο ημιγωνιές στο κάτω μέρος της υπερυψωμένης βάσης του κάθε πίλαρ για την διέλευση νερού και ρεύματος από τα φρεάτια προς τα πιλαρ. Επίχωση με άμμο σε στρώση 20 εκ του ορύγματος διέλευσης των δικτύων Σκυροδέτηση του ορύγματος, των φρεατίων και των βάσεων υποδοχής των pillar. ριν τη σκυροδέτηση θα τοποθετηθεί τμήμα μεταλλικού πλέγματος Τ131 για τον ελαφρύ οπλισμό του σκυροδέματος σε όλο το μήκος και πλάτος της εκσκαφής. Τοποθέτηση ανοξείδωτων γωνιών 50x50x2 (mm) στις ακμές της βάσης υποδοχής των πίλαρ Τοποθέτηση αγωγού ΝΥΥ 5x25 εντός του αγωγού διέλευσης D110 και σύνδεση των πίλαρ Τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου PE D32 τρίτης γενιάς 10atm κατάλληλος για πόσιμο νερό και σύνδεση με τα πίλαρ και την κεντρική παροχή. Αποκατάσταση κυβολίθων δαπέδου, μαρμάρων και βιομηχανικού δαπέδου στην αρχική κατάσταση. ρομήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων βαρέως τύπου 400x400x35.

2 ΡΟΥΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Συνοπτική εριγραφή Τιμολόγιο Μ.Μ οσότητα Τιμή Κόστος 1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου ΟΙΚ m 2 70,0 11, Καθαίρεση σκυροδέματος ΟΙΚ m , Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε ΥΔΡ m3 15 6,70 έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 100,5 4 ρομήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος OIK m με χρήση αντλίας ή πυργογερανού C16/20 5 ροσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν OIK m , υπερβαίνει τα 30,00 m3 6 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ Β m3 3, Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ m 110 2, DN 32 mm / ΡΝ 10 atm για πόσιμο νερό 8 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα ΥΔΡ m DN/Omm 9 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα ΥΔΡ m DN/OD 110mm 10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 5.07 m ,30 124,3 11 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων ΥΔΡ 4.10 m , υπογείων δικτύων 12 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ Kg Ανοξείδωτες Βάσεις Kg Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 ΥΔΡ Τεμ εξόδου έως D 200 mm 15 Καλώδιο Ισχύος Ε1W-S 5x25 mm2 κατά ΕΛΟΤ 843 με μόνωση και επένδυση PVC N1 m , με πολύκλωνους αγωγούς κυκλικού τομέα 16 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ , Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm 18 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 19 Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ M ΟΙΚ m2 5 85,50 427,50 ΟΙΚ ΜΜ 20 11, ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΓΕ+ΟΕ 28% 3.147,00 Σύνολο ,30 Απρόβλεπτα 2.153,70 Σύνολο ,00 ΦΑ 23% 3.804,20 Γενικό Σύνολο ,20

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Επι ποινή αποκλεισμού) Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος. Στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΡΑ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει: 1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕ για την κατηγορία που ζητείται 2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο διαγωνιζόμενος/οι μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού: δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 3. Εγγυητική συμμετοχής ποσού ευρώ εκατό (100 ) με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 4. Δήλωση Σύσταση Κοινοπραξίας εφόσον υφίσταται. 5. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου. ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας - Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες. - Ισχύς προσφοράς: 45 ημέρες.

4 - Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του έργου - Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την περαίωση του έργου. -Για πληρωμές άνω των απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. -Η εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΑ. -Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την 01/10/2015 και ώρα 10:00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών). ΤΡΟΟΣ ΕΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. Βόλος Ο Συντάξας Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών α.α. Σπυρίδων Φυτιλής ολιτικός Μηχανικός Νικόλαος απαναστασίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Για την ΟΛΒ ΑΕ Ο ρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ιωάννης ρίγκος

5 Ρ Ο Β Λ Η Τ Α ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 22,00 45,00 22,00 3, ,00 3,50 Ε Ζ Ο Ρ Ο Μ Ι Ο Κ137 Κ135 1/ Κ136 1/ Κ168 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1/Λ Κ167 Κ163 Κ179 Κ169 Κ144 Κ162 Κ178 Κ192 Κ171 Κ164 Κ166 Κ193 Κ172 Κ183 Κ180 Κ195 ΑΟΘΗΚΗ Κ191 Κ170 6 Κ181 7 Κ165 Κ190 Κ176 Κ175 Κ177 Κ174 Κ173 Κ185 Κ184 Κ182 Κ194 Κ186 Κ189 Κ196 Κ199 Κ198 Κ197 Κ200 H: Κ240 Κ237 Κ238 Κ248 1/ Κ236 H: Κ247 H:1.25 H:1.24 Κ235 2/Κ Κ223 1/ Κ225 Κ249 Κ224 Κ251 Κ226 Κ250 H:1.40 1/Λ Ο ΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΡΑΚΗ ΕΡΓΟ Θέση Θέµα σχεδίου Χρόνος µελέτης: ΤΟΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Μελετητής αριθµός σχεδίου Σφραγίδα ΚΛΙΜΑΚΑ 1 1:200 ροβολικό σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87 ΛΩΤΟΣ ΡΟΒΛΗΤΑΣ Α PILLAR-1 Β Γ PILLAR-2 Ο ΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ PILLAR-3 E ΥΟΜΝΗΜΑ ΙΚΤΥΟ Υ ΑΤΟΣ ΙΚΤΥΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ BAΣΗ PILLAR ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟ Υ ΑΤΟΣ IAΣΩΝΟΣ Κ134 ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΦΕΚ 158 Β'/1953) Ο Ο Σ ΓΡ. ΛΑΜΡΑΚΗ 13 1/Κ ΕΡΙΤΕΡΟ 1/ 1/ ΛΙΜΕΝ/ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1/Κ 1/Λ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 1/ 1/ 1/ 1/Κ 2/ Κ187 Κ188 Λ Ι Μ Ε Ν Α Σ Β Ο Λ Ο Υ Ε Ζ Ο Ρ Ο Μ Ι Ο Ε Ζ Ο Ρ Ο Μ Ι Ο Ρ Ο Β Λ Η Τ Α Ε Ζ Ο Ρ Ο Μ Ι Ο ΡΑΜΑ ΡΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΒΛΗΤΑΣ O Ο Σ Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Τ Ω Ν ΚΟΡΑΗ ΣΩΛΟΝΟΣ IAΣΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΛΑΡ ΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑ 2/ 1/ 3/ 1/ Χ Ω Ρ Ο Σ P A R K I N G OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 1/ 3/ 2/ OIKIΣΚΟΣ 1/ ΕΙΣΟ ΟΣ OIKIΣΚΟΣ ΗΕΙΡΟΥ. ΜΕΛΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1/ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα DN/OD 75mm απο πυθμενα 20 εκ. συνολο στρωση στρωση άμου άμου Beton C16/20 Κάλυμα D 50 Βαρέως Τύπου στρωση Κυβόλιθος άμου Beton C16/ ΕΡΓΟ Θέση Θέµα σχεδίου Χρόνος µελέτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 αριθµός σχεδίου Μελετητής Σφραγίδα ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 2 ροβολικό σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87 στρωση άμου απο πυθμενα 20 εκ. συνολο στρωση άμου Κυβόλιθος Beton C16/20 ΚΑΤ Α Α ΜΜΜΜ ΗΚΟΣ ΤΤΤΤ ΟΜ ΟΜ ΕΣ ΦΦΦΦ ΡΕΑΤ ΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣ ΗΣ 1. ΤΟ ΜΗ ΦΦΦΦ ΡΕΑΤΙΟ Υ (((( 40x 40x 40) ΔΙΕΛΕΥΣΗ Σ ΙΣΧΥΡΟ Υ ΡΕΥΜΑΤΟ Σ 2. ΤΟ ΜΗ Φ ΡΕΑΤΙΟ Υ ( 40x 40x 40) ΔΙΕΛΕΥΣΗ Σ ΥΔΑΤΟ Σ Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) DN 32 mm / ΡΝ 10 atm D Βάσ η Pillar 60x60x30 (cm ) Pillar λάτ ος αύλακα ε κσ καφ ής x40x40 διέλευσης ρεύματος αγωγούδατος καθαρών διαστάσεων διέλευσης Φρεάτιο σκυροδέματος ρεύματος εύκαμπτος αγωγός αγωγού διέλευσης αγωγός εύκαμπτος Κρηπίδωμα Μέση Στ. Θαλ. D D D Κυβόλιθος D 10 40x40x40 καθαρών Φρεάτιο Κυβόλιθος διέλευσης διαστάσεων σκυροδέματος ύδατος Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δοµηµένου τοιχώµατος µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα DN/OD 110mm ,20 0,60 0,20 1, Μάρμαρο στρωση άμου Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 Κυβόλιθος 2, βαρέως τύπου 40x40x3.5 0,60 Κάλυμα στεγανό 60x60x30 Βάση Pilar INOX γωνιά 50x50x Pilar ΚΑΤ Α Α ΛΑΤ ΟΣ ΟΣ ΤΤΤΤ ΟΜ ΟΜ Η Η ΦΦΦΦ ΡΕΑΤ ΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣ ΗΣ Κυβόλιθος Beton C16/20 οριο κρηπιδώματος ΚΑΤ ΟΨ Η ΦΦ ΡΕΑΤ ΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣ ΗΣ -ΒΑΣ ΗΣ PILLAR ΚΑΤ ΟΨ Η ΦΦ ΡΕΑΤ ΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣ ΗΣ -ΒΑΣ ΗΣ PILLAR D 110 D 110 ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΛΑΡ ΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛ.ΒΙΖΥΙΝΟΥ 1 Πληροφορίες:. Κουγιουρούκης Νικόλαος Τηλέφωνο:.25313-52493-52826 Fax 25310-82705 Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 103/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ηράκλειο : Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. Ραφήνα 22-06-2015 Ταχ. Δ/νση :Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Αρ. Πρωτ. 2441 Λιμάνι Ραφήνας Ταχ. Κωδ.: 190 09 Τηλ : (22940) 22840, 23605. Fax : (22940) 26076 Πληροφορίες: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα