Αριθμός 4589 Παρασκευή, 31 Αυγούστου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4589 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 2175"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 313/2012 ^ όβ Αριθμός 4589 Παρασκευή, 31 Αυγούστου Αριθμός 313 Επίσημη Εφημερίδα τηςε..:!_179, , ο. 21. Επίσημη Εφημερίδα τηςε.ε.:ε179, , του του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): (Κ.Δ.Π. 123/2012). Τροποποίηση της παραγράφου 2 του βασικού διατάγματος. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Επειδή είναι αναγκαίο όπως, για την εκτέλεση- (α) Των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από το Ψήφισμα 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και (β) των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγάζουν από την Απόφαση 2012/371/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση της Απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής Ελεφαντοστού και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 617/2012 του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή περιορισμών στην παροχή βοήθειας που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ακτή του Ελεφαντοστού, τροποποιηθεί η απαγόρευση μεταφοράς από κυπριακά πλοία όπλων και συναφούς υλικού προς και από την Ακτή Ελεφαντοστού. το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμων του 1966 και 1971, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. 1. Το τΐορύν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Οπλων και Συναφούς Υλικού προς και από την Ακτή Ελεφαντοστού) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων, Συναφούς Υλικού και Ακατέργαστων Διαμαντιών προς και από την Ακτή Ελεφαντοστού) Διάταγμα του 2012 (στο εξής «το βασικό διάταγμα») και το παρόν Διάταγμα και το βασικό διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Οπλων, Συναφούς Υλικού και Ακατέργαστων Διαμαντιών προς και από την Ακτή Ελεφαντοστού) Διατάγματα του Η παράγραφος 2 του βασικού διατάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «και κάθε τεχνικής βοήθειας» (έκτη γραμμή).

2 2176 Αντικατάσταση της 3. Η παράγραφος 3 του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παραγράφου 3 του παράγραφο: βασικού διατάγματος. _,,, e «Εξαιρέσεις. 3. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά από κυπριακά πλοίαfa) Προμηθειών που προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή στήριξης ή για χρήοη από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού (UNOCt) και τις γαλλικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν (β) των ακολούθων όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή της παραγράφου 14 του Ψηφίσματος 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής «Επιτροπή Κυρώαεων»)- (ί) μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, συμπεριλαμβανομένου παρόμοιου εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) 1 (ϋ) προμηθειών που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή Ελεφαντοστού προς τις δυνάμεις ενός κράτους το οποίο αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με αποκλειστικό και άμεσο στόχο να διευκολύνει την απομάκρυνση των υπηκόων του και των προσώπων στα οποία παρέχει προξενική προστασία στην Ακτή Ελεφαντοστού 1 (ίϋ) μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την επιβολή του νόμου με προορισμό να επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού να εφαρμόσουν μόνο τη δέουσα και αναλογική χρήση βίας γιο την τήρηση της δημόσιας τάξης 1 (γ) προστατευτικών στολών, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή Ελεφαντοστού από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, τους αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και από τα μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το σχετικό προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση 1 (δ) όπλων και συναφούς φονικού εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού, με αποκλειστικό προορισμό την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Κυρώσεων (ε) μη φονικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και με αποκλειστικό προορισμό να επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού να εφαρμόσουν μόνο τη δέουσα και αναλογική χρήση βίας για την τήρηση της δημόσιας τάξης- (στ) εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ν ια εσωτερική καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού, με αποκλειστικό προορισμό την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας ή τη χρησιμοποίηση του κατά τη διαδικασία αυτή.». Έγινε στις 23 Αυγούστου 2012.

3 Ε.Ε. Παρ. ΙΕΙ(Ι) Αρ. 4589, Αριθμός Κ.Δ.Π. 314/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ! ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2010 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12(β) Για τους σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε.: ο.1. L σ.1. 61(0 του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. «Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2000 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους γι«την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 74/150/ΕΚ του Συμβουλίου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2011/72/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2011». Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 12(β) των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμων του 2005 και 2010, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 1. Το παρόν διάταγμα Θα αναφέρεται ως το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Εκπομπές Ρύπων) των Γεωργικών και Δασικών Τροχοφόρων Ελκυστήρων Διάταγμα του (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν αττό το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμους του 2005 και 2010, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από άλλο νόμο' Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα!!!(!): «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες Τ, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμούς του 2005, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται' «Οδηγία 2000/25/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2000 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 74/150/ΕΚ του Συμβουλίου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2011/72/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας. Έγκριση τύπου σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων των γεωργικών και των δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων. Κατάργηση Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Ι1Ι(Ι): (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικό στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κατασκευαστικές απαιτήσεις, η διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου καθώς και το πεδίο και ημερομηνίες εφαρμογής για τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων των γεωργικών και των δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων, που αναφέρονται στους Κανονισμούς, είναι αυτές που καθορίζονται στην Οδηγία 2000/25/ΕΚ. 4. Το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Εκπομπές Ρύπων) των Γεωργικών και Δασικών Τροχοφόρων Ελκυστήρων Διάταγμα του 2007 καταργείται από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος. Έγινε στις 3 Αυγούστου ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

4 Ε.Ε. Παρ. Ml(t) Αρ. 4589, Κ.Δ.Π. 315/2012 Αριθμός 315 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2010 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12(β) Για τους σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - ΕττΙΟημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L σ.1. L006B, α.1. 61(1) ίου (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. «Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα». Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 12(β) των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμων του 2005 και 2010, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 1. Το παρόν διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Εκπομπές Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων Προερχόμενων Από Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης) των Μη Οδικών Κινητών Μηχανημάτων Διάταγμα του (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν αττό το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμους του 2005 και 2010, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από άλλο νόμο «Οδηγία 97/68/ΕΚ» σημαίνει την Οδηνία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 2011/88/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Έγκριση τύπου σε σχέση με τις εκπομπές αερίων κοι σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων οπό κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα ΙΙΙ(Ι)' Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κατασκευαστικές απαιτήσεις, η διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου καθώς και το πεδίο και ημερομηνίες εφαρμογής για τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε σχέση με τις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματσ, είναι αυτές που καθορίζονται στην Οδηγία 97/68/ΕΚ. 4. Το περί της Εκπομπής Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων Προερχόμενων από Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης που Τοποθετούνται σε Μη Οδικά Κινητά Μηχανήματα διάταγμα του 2007 καταργείται από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος. Έγινε στις 3 Αυγούστου ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

5 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2179 Κ.Δ.Π. 316/2012 Αρ. 4589, Αριθμός 316 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971, 24 ΤΟΥ 1972, 15 ΤΟΥ 1978, 88 ΤΟΥ 1987, 194 ΤΟΥ 1991, 16{Ι), 94(1) ΚΑΙ 100(1) ΤΟΥ 1995, 5(1) ΤΟΥ 1997, 139(!)ΤΟΥ (1) ΤΟΥ 2000, 84(1) ΤΟΥ 2001, 108(1) ΚΑΙ 253 (Ι) ΤΟΥ 2004, 14 (Ι) ΤΟΥ 2005, 148 (Ι) ΤΟΥ 2007, 16 (Ι) ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 22(E) ΤΟΥ 2011) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμσθούντας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το όρθρο 33 ίου περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου αρ,1 του 1971, γνωστοποιεί ότι κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηοη επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που ευρίσκεται στις οδούς που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα, οφείλει όπως από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από ro Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία, μόνο μετά από τη σχετική γρστττή συναίνεση του Συμβουλίου θα συνδέσει αυτή με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής. Μετά την έκδοαη της γραπτής συναίνεσης που παρέχεται από το Συμβούλιο βάσει των Κανονισμών του ΣΑΛΑ (Μέρος IV, Κανονισμός 8(5)) ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής. Δήμος Λεμεσού ΠΙΝΑΚΑΣ Αετίωνος, Αετού, Αηδονιών, Αθω, ΑΑιμνίας (μέρος), Αμοργού, Αναπτύξεως, Ανάφης, Ανδεων, Ανδρέα Μουζάκη, Αντικυθήρων, Αστυπάλαιας, Βιομηχανίας,Γεωργίου Παπανικολάου, ΓυΘείου, Γώγου Μιχαηλίδη, Δερβενακίων, Εκάτης, Εργασίας, Ερεχθέως, Ερμάρχου, Εφροσύνης Προεστού, Ηλυσίων, Ηριγόνης, Θεοτόκου, Ικονίου, Ισιδος, Καλλιτεχνών, Κιμώλου, Λογοτεχνών, Λουκίος Παπαγεωργίου, Λυκείου, Μάνου Λαιζου, Μαρσύας, Μιχαήλ Καλλή, Ναγκασάκι, Νεμέας, Νηρέως,Νίκαιας, Ξανθού Λυσιώτη, Ουρανίας, Παγκανίνι,Παλαμήδη, Παρνασσού, Πατησίων, Περικλύτου, Πετράκη Στυλιανού, Πήγασου,Πηλέως, Πριάμου, Πυγμαλίωνος, Πυθαγόρου Δρουσιώτη, Πυραμίδων, Σειρήνων. Σουηδίας (μέρος) Στέλιου Μανδριώτη, Τελαμώνος, Τεύκρου Ανθια, Τέχνης, Φιλοστράτου, Φρυγίας, Φρυνίχου,Χαιρώνειας, Χείλωνος, Χιροσίμας, Χριστοδούλου Μιχαηλίδη, Ωκεανίδων Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Αγίας Βερονίκης (μέρος), Ανδοκίδου. Γεωργίου Καλαματιανού, Θεόκριτου, Θεοπατόρων, Θεοφίλου, Θωμά Ακινάτου.Λαοδικείας. Αοκρίδος, Μιλτιάδη Μαλακάση, Μιλτιάδη Στυλιανού, Πάροδος Γεωργίου Καλαματιανού, Πλαπουτά, Σκιαδά, Σωτήρη Σκίπη, Χιμαρας, Χρίστου Κέλη ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

6 Ε.Ε. Παρ. ίί1(!) 2180 Κ.Δ.Π. 317/2012 Λρ. 4589, Αριθμός 317 Q ΠΕρ ΑΠ0ΧΕΤΕΥΤ ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971, 24 ΤΟΥ 1972, 15 ΤΟΥ 1978, 88 ΤΟΥ 1987, 194 ΤΟΥ 1991, 16{Ι), 94(1) ΚΑΙ 100(1) ΤΟΥ 1995, 5(1) ΤΟΥ 1997, 139(1) ΤΟΥ 1999, 10(1) ΤΟΥ 2000, 84(i) ΤΟΥ 2001, 108(1) ΚΑΙ 253 (Ι) ΤΟΥ 2004, 14 (Ι) ΤΟΥ 2005, 148 (Ι) ΤΟΥ 2007, 16 (Ι) ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 22(1) ΤΟΥ 2011) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου αρ. 1 του 1971, γνωστοποιεί ότι κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που ευρίσκεται στις οδούς που αναφέρονται οτον πιο κάτω Πίνακα, οφείλει όπως από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία, μόνο μετά από τη σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου θα συνδέσει αυτή με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής. Μετά την έκδοση της γραπτής συναίνεσης που παρέχεται από το Συμβούλιο βάσει των Κανονισμών του ΣΑΛΑ (Μέρας IV, Κανονισμός 8(5)) ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα βιομηχανικά οπορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής. ΠΙΝΑΚΑΣ Δήμος Λεμεσού Αγίου Ιλαρίωνος (μέρος), Αιγάλεω (μέρος), Αμστερνταμ (μέρος), Αντιόπης, Αριστονίκης ίωαννίδου, Αυστρίας, Βηρυτού (μέρος), Βιέννης (μέρος), Γιουγκοσλαβίας, Ερσης, Ευτέρπης (μέρος), Ευφροσύνης, Ζήνωνος Ρωσσίδη, Ηλεκτρίωνος, Ιακώβου Πολυλά, Ιδομενέως, Ιερού Λόχου (μέρος), Ιωάννη Μακούλη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού (μέρος), Μεγγελάνου, Μελπομένης, Μεταμορφώσεως, Νίκου Παντελίδη, Περικλή Μάρκαρη, Πολυτεχνείου, Πριγκιπίσσης Αλεξίας, (μέρος), Ριζοκαρπάσου (μέρος), Ρίμινι, Ρισελιέ, Σιμόν ντε Μπωβουάρ (μέρος) Σοφίας Βέμπο (μέρος), Σπύρου Πετούση Δήμος Αγίου Αθανασίου 1 ης Οκτωβρίου, Αβραάμ, Αγίου Μηνά, Ανδρέα Θεοδώρου, Ανοικοδομήσεως (μέρος), Αντώνη Ιωσηφάκη, Αρδάνων, Βηθλεέμ, Βικέντιου Σπινόζα, Βλαδίμηρου Καυκαρίδη, Γαλατάς. Γεωργίου Κωνσταντίνου, Γεωργίου Παπανδρέου, Γεωργίου Σοφρωνίου, Γιαννάκη Σάββα, Δημοκρίτου, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Ελλης Λαμπέτη, Ελπινίκης, Επτακώμης, Θεοτόκου, Ιουλίου Τυπάλδου, Καμινιών (μέρος) Κατίνας Παξινού(μέρος), Καυκάσου, Κέδρων (μέρος), Κενταύρου (μέρος), Κίπλιγκ, Κλεισούρας (μέρος), Κόδρου, Κρίτωνος (μέρος), Κυριάκου και Σωτήρη Παπαλαζάρου, Κωνσταντίνου Αντωνίου, Κώστα Βάρναλη, Κώστα Κρυστάλλη, Λεονάρδου Ντα Βίντσι, Λεοναρίσοσυ,Λεσσέψ, Μαυρηλίου, Μαχητών Πενταδάκτυλου (μέρος), Μερσηνακίου, Μεσημβρίας, Μηλιάς, Μίνωος, Μιχαήλ Αγγέλου, Ναρκίσσου. Νικολάου Σοφοκλέους, Νίκου Νικολαίδη (μέρος), Νίκου Σκαλκώτα, Οβιδίου (μέρος), Οθέλλου, Ολύμπου, Παναγίας, Παρασίου, Παυσανίου, Πειθούς, Πεντάγιας, Πηγής, Πλάκας, Πρωτοπόρων, Πύλου, Πύρρου, Ρενάτου Καρτεσίου, Σαρλώ, Σίσυφου, Σκοπέλου (μέρος), Σοφίας. Σταυραετού Μαχαιρά, Συσκλήπου, Σφαλαγγιωτίσσης (μέρος), Τεπελενίου, Τριπτολέμου, Τροίας, Τροόδους, Τυρρονοκτόνων, Φρειδερίκου Φον Σίλλερ, Φαίδωνος, Φειδία S Πολυξένης Διαμαντή (μέρος), Φώτη Κόντογλου, Χαράλαμπου Φτερούδη (μέρος), Χαρίτων, Χριστόφορου Σάββα (μέρος) Δήμος Μέσα Γειτονιάς 1ης Οκτωβρίου, Αβραάμ Λίνκολν, Αγίου Αντωνίου, Αγίου Παντελεήμονος, Αγίων Αναργύρων Αγράφων, Ανδριανουπόλεως, Αθανασίου Χριστοπούλου, Αλεξάνδρου Σούτσου, Αλικαρνασσού, Ανδρέα Γερούδη, Ανδρέα Παναγίδη, Ανθούλας Θεοφίλου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου, Απολλωνίας, Αποστόλου Ανδρέα, Αρσακείου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Αρχιμήδους, Αυλίδος, Βαρβακείου, Βουλιαγμένης, Γενναδίου Σχολαρίου, Γεωργίου Γρίβα Διγενή (μέρος), Γεωργίου Θεοτόκη, Γεωργίου Καραϊσκάκη. Γεωργίου Ουάσιγκτων, Δημητριάδος, Δημητρίου Χαραλάμπους, Δημοκρίτου. Ερεσού, Ερμού, Ζήνωνος Κιτιέως, Θρασυβούλου, Ιριδος, Ιωάννη Ελεήμονος, Ιωάννου Προδρόμου (μέρος), Ιωάννη Τσιμισκή, Καλλιθέας, Καρπενησίου. Κέδρων, Κέπλερ, Κηφισιάς, Κλεισθένους, Κλεομένους, Κοσμά Αιτωλού, Κωστή Παλαμά (μέρος), Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού (μέρος), Λυσιμάχου, Μάρκου Δράκου (μέρος), Μάρκου Ευγενικού, Μεσολογγίου, Μίλλεφ Γκέο, Μυκηνών, Νίκης, Ορθοδοξίας, Οσιας Ξένης, Παναγιώτη Σούτσου, Παύλου Λιααίδη, Πέντε Πηγαδιών, Περσεφόνης, Πετρόμπεη, Πιάόος, Πιπίνου, Ποσειδώνος, Προπυλαίων, Ρένου Πρέντζα, Ροδίωνος Ρήγα, Σάββα Ροτσίδη (μέρος), Σαντορίνης, Σολωμού Σολωμού, Σπάρτης, Σταύρου Στυλιανίδη, Τάσου Ισαάκ, Τελαμώνος, Τριπόλεως, Τροιζήνος, Υπομονής, Φαίδωνος, Φαλήρου, Φείδωνος, Φιλοττπάπου, Φιλοποίμενος, Φώτη Πίττα, Χαλεύκας Δήμος Γερμασόγειας Ατρειδών (μέρος), Λεωφόρος Πανιώτη (μέρος) Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Θεοφίλου Κσρυδαλλέως. Κωνσταντίνου Λασκάρεως, Πύρρου, Σερβίων ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

7 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4589, Αριθμός ΠΕΡί ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006 Κ.Δ.Π. 318/201; Γνωστοποίηση δυνάμει των άρθρων 2 και 6(3) των ττερί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξαπλίσμός Πλοίων) Νόμων του 2002 μέχρι 2006 Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων», 55(1) του (ί) του (1) του 2006 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 55(1) του (1) του (1) του Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 6 του Νόμου. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 2 και 6(3) των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμων του 2002 μέχρι 2006, Εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: 1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Δεύτερη Γνωστοποίηση του (1) Στην παρούσα γνωστοποίηση, ο όρος «Νόμος» σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμους του 2002 μέχρι 2006, και οποιουσδήποτε άλλους νόμους τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στην παρούσα γνωστοποίηση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 3.- (1) Οι εξοπλισμοί, για τους οποίους αναφέρεται στο άρθρο 6(3) του Νόμου ότι καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση, είναι οι ακόλουθοι: εξοπλισμός, ο οποίος εμφαίνεται στο Παράρτημα Α.1 του Νόμου άτι μεταφέρθηκε από το Παράρτημα Α.2 του Νόμου, και κατασκευάστηκε πριν την 5 η Οκτωβρίου 2012 σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που ίσχυαν στη Δημοκρατία πριν την 5 Γ Οκτωβρίου (2) Η χρονική περίοδος για την οποία το άρθρο 6(3) του Νόμου αναφέρει ότι καθορίζεται εκάστοτε με γνωστοποίηση, είναι η χρονική περίοδος από την 5 Γ ' Οκτωβρίου 2012 μέχρι και την 5 η Οκτωβρίου Παράγραφος αφορούσα στην έναρξη ισχύος της Γνωστοποίησης. 4. Η παρούσα γνωστοποίηση ισχύει και εφαρμόζεται από την 5 Κ Οκτωβρίου Έγινε στις 24 Αυγούστου, 2012.

8 Ε.Ε. Παρ. ΕΙΙ(!) Αρ. 4589, Αριθμός ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟίΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006 Κ.Δ.Π. 319/201: Γνωστοποίηση δυνάμει των άρθρων 2, 6(3) και 22Ατων περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμων του 2002 μέχρι 2006 Πα σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνίσης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων», Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 2, 55(1) του (3) και 22Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμων του 2002 μέχρι 2006, 48(1) του 2004 εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: 110(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 55(1) του (1) του (1) του Παράγραφος αφορουσσ το άρθρο 6 του Νόμου. 1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρετα( ως η περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Γνωστοποίηση του (1) Στην παρούσα γνωστοποίηση, ο όρος «Νόμος» σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμους του 2002 μέχρι 2006, και οποιουσδήποτε άλλους νόμους τους τροποποιούν ή αντίκαθιστούν. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στην παρούσα γνωστοποίηση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 3. -(1) Οι εξοπλισμοί, για τους οποίους αναφέρεται στο άρθρο 6(3) του Νόμου ότι καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση, είναι οι ακόλουθοι: εξοπλισμός, ο οποίος εμφαίνεται είτε ως «(Νέο είδος)» στη Στήλη 1 (με τίτλο «Αριθμός είδους») του Παραρτήματος Α.1 του Νόμου είτε έχει μεταφερθεί από το Παράρτημα Α.2 του Νόμου στο Παράρτημα Α.1 του Νόμου, και κατασκευάστηκε πριν την 10'' Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που ίσχυαν στη Δημοκρατία πριν την 10 Ί Δεκεμβρίου (2) Η χρονική περίοδος για την οποία το άρθρο 6(3) του Νόμου αναφέρει ότι καθορίζεται εκάστοτε με γνωστοποίηση, είναι η χρονική περίοδος από την 10 η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 10 Ί Δεκεμβρίου Παράγραφος αφορούσα το άρθρο 22Α του Νόμου: Αναδρομικότητα παρούσας γνωστοποίησης. 4. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22Α του Νόμου η παρούσα γνωστοποίηση έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται από την 10' 1 Δεκεμβρίου Έγινε στις 24 Αυγούστου 2012

9 Ε.Ε. Παρ. 111(1} Αρ. 4589, Κ.Δ,Π. 320/2012 Αριθμός 320 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Γνωστοποίηση βάαει του Άρθρου 5 του Νόυου 15601/2002 Με το παρόν γνωστοποιείται όπ με βάσει το Αρθρο 5 του Νόμου 156(1) του 2002 που ρυθμίζει τις δραστηριότητες της Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής ΠΛηροφόρησης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης δημοσιεύει ως Κυπριακά πρότυπα τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα: STANDARDS FROM EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN) 01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation ISO 6927:2012 ISO :2012 ISO 10209:2012 ISO 7010:2012 Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary Medical devices - Symbols lo be used with medical device labels, labelling and information lo be supplied - Part 1: General requiremenls Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs S/S 26927:1990 S/S 980:2008 S/S ISO : Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology ISO/I EC 17024: :2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons Energy audits - Part 1: General requirements S/S ISO/IEC 17024: Health care technology ISO :2012 ISO 14971:2012 ISO 6876:2012 Biological evaluation of medical devices - Pari 12: Sample preparation and reference materials Medical devices - Application of risk management to medical devices Dentistry - Root canal sealing materials 1CS S/S ISO :2009 EN ISO 14971:2009 =W/0 EN ISO 6876:2002

10 2184 ISO 13017:2012 Dentistry - Magnetic attachments ISO 13504:2012 ISO ISO 8359:2009 /A1:2012 Dentistry - General requirements for instruments and related accessories used in dental impfan! placement and treatment Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements ENiSO 11987:1997 aw/d 13 Environment. Health protection. Safety ISO 10870: :2012 CYS CEN ISO/TS :2012 ISO :2008 /A1:2012 ISO :2012 ISO :2012 CYS CEN/TS 15862:2012 CYS CEN/TS 15863:2012 CYS CEN/TS 15864: : :2012 Water quality - Guideiines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters Water quaiity - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chiorophyll-a concentration in marine and fresh water samples Health and safety in welding and aified processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) Characterisation of waste - Compliance leaching test - One stage batch ieaching test for monoliths at fixed liquid to surface area ratio (L/A) for test portions with fixed minimum dimensions Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic monolithic leaching test with periodic ieachant renewal, under fixed test conditions Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic monolithic leaching test with continuous Ieachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s) Fire resistance tests - Part 1: General Requirements Personal fail protection equipment - Anchor devices EN ISO 14403:2002 =W/0 ENiSO 14403:2002 EN :1999 S/S 795:1996

11 Metrology and measurement. Physical phenomena CYS Ε Ν ISO :2012 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal Part 3: Specification operators Fluid systems and components for general use ics-i ISO :2012 ISO :2012 Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 2: Pumping System Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps S/S 12723: Manufacturing engineering ISO :20'L ISO 5172:2006 /A1:2012 ISO 20643:2008 /A1:2012 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance uutt) and flash welding Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission-acceleromefer positions 1CS S/S ISO : Energy and heat transfer engineering :2013 Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests Road vehicles engineerinc. Document : :2012 Titie Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety Leisure accommodation vehicles -12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans S/S :2004 +A1:200S S/S :2004~-W/D

12 : : :2012 Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical instaltations - Part 1: Caravans Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety S/S :2004 S/S 1647:2004+ A1:2008 S/S :2004 +A1: Railway engineering CYS Ε Ν 16028: :2009 +A2:2012 Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications Railway applications - Wheelsets and bogies - Non powered axles - Design method S/S 13103:2009 +A1:2010 Aircraft and space vehicle engineering : : : : : : :2012 Aerospace series - Eiements of electrical and optical connection - Test methods - Part 307: Salt mist Aerospace series - Elements of eiectrical and optical connection - Test methods - Part 402: Shock Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 405: Low/High temperature bend test Aerospace series - Fibres and cabies, optical, aircraft use - Test methods - Part 515: Buffer insertion force Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 516: Severe cable bend test Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 517: Cable tie damping test Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6AI-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a < 6 mm , EN :1998 EN :1998 S/S 3456:2009! 53 Materials handling equipment ISO 9856:2003 /A1:2012 Conveyor belts - Determination of elastic and permanent elongation and calculation ot elastic modulus

13 2187 Packaging and distribution of goods CYS CEN/TR 16353:2012 Packaging - Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize the risk of suffocation to children Textile and leather technology Document; ISO :2012 iso 30023:2012 Leather - Physical and mechanical test methods for the determination of soilinq - Part 2: Tumbling method Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered ,01 65 Agriculture 16277: :2012 Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide) Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave extraction and separation by solid phase extraction (SPES :2012 Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after hydrochloric acid treatment by ion-sensitive electrode method (ISE) Food technology 1CS Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Method to evaluate the passive behaviour of stainless steels Chemical technology 16037:2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate :2012 Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate :2012 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II!) sulfate solution S/S 890:2004

14 2188 Petroleum and related technologies CYS ε N ISO : :2012 Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids- Part 1: Watercontaining fluids Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. Π Viscometer S/S ISO ; Metallurgy CYS Ε Ν ISO 2739:2012 Sintered metal bushings - Determination of radial crushing strength EN ISO 2739: Glass and ceramics industries [ T., j 572-2: : : : : : : :2012 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Patterned glass Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass Glass in building - Basic soda lime silicate giass products - Part 8: Supplied and final cut sizes Giass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass Glass in building - Basic soda lime silicate giass products - Part 4: Drawn sheet glass EN 572-2:2004^W/D EN 572-5:2004 EN 57?- 7:2004=W,'D EN 572-8:2004 EN 572-1:2004 EN 572-3:2004 EN 572-6:2004 EN 572-4:2004

15 Rubber and plastic industries CYSΕΞ Ν ISO :2012 ISO :2009 /A1:2012 ISO :2012 ISO :2012 Plastics - Determination of average molecular mass and molecuiar mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Method usinq liqht-scatterinq detection Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles - Plastics - Unplasticized poly(vinyi chloride) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 1: Sheets of thickness not less than 1 mm Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins S/S ISO :2007 S/S ISO : Paper technology ISO 536:2012 P3per and board - Determination of grammage Paint and colour industries ISO ISO :2012 ISO 13632:2012 ISO :2012 CYS CEN/TS 16358:2012 CYS CEN/TS 16359: :2012 CYS CEN/TS 16360:2012 Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium Binders for paints and varnishes - Rosin - Sampling and sample preparation for colour measurement Paints and varnishes - Drying tests - Part 6: Print-free test Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of air inclusions/microfoam in coating films Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of knot staining resistance of wood coatinqs Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coatinq on a wooden substrate S/S ISO :2007 S/S ISO 3678:1995 EN 927-3:2006

16 Construction materials and building Document; 934-3:2009 +A1:2012 iso 19432:2012 CYS CEN/TR : : :2010 +A1: :2012 Admixtures for concrete, mortar and grout - Pari 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labellina Building construction machinery and equipment - Portable, handheld, internal combustion engine driven cut-off machines -Safety requirements Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure - Part 1: General Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for root waterproofing - Determination of hail resistance Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion EN 934-3:2009 EN ISO 19432:2008 S/SCfi 13737:2001 S/S 13583:2001 S/S 408:2010 s? Domestic and commercial equipment. Entertainment. Sports!CS1 1728: :2012 Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the determination of strength, durability and stability 97, s/s CYS ::N 1728:2000 ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΕ li ISO 13485:2012 /AC: :2012 /AC:2012 ISO :2012 /AC:2012 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes WC pans and WC suites with integral trap Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames

17 Ε.Ε. Παρ. 111(1} Αρ. 4589, Κ.Δ.Π. 321/2012 Αριθμός 321 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Γνωστοττοίηση βάσει του Άρθρου 5 του Νόμου 156(Ι)/2002 Με το παρόν γνωστοποιείται ότι με βάσει το Αρθρο 5 του Νόμου 156(1) του 2002 που ρυθμίζει τις δραστηριότητες της Τυποττσίηαης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης δημοσιεύει ως Κυπριακά πρότυπα τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα: STANDARDS FROM EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION fcenelec) 29 Electrical engineering CYS ε N 50521:2008 /A1: :2009 /A1: : :2012 Titie Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuselinks for the protection of semiconductor devices Rotating electrical machines - Part 18-34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages above 52 kv CLC/TS :2004 S/S : Electronics CYS Ε Ν 60717: :2012 Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations Connectors for electronic equipment- Product requirements - Part 3-110: Detail specification for shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to MHz S/S : Telecommunications. Audio and video engineering CYS Ε Ν : : :2012 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 28: Type LF3 connector family Fibre optic sensors - Pad 1: Generic specification Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts S/S ;1999

18 2192 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CYS ΕΝ :2011/AC:2012 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-1: Video transmission - General video transmission performance requirements ι ;2011/AC:2012 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-2: IP Video Transmission Protocols ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ CENELEC GUIDE1 Survey of Resolutions of the CENELEC General Assembly

19 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2193 Κ.Δ.Π. 322/2012 Αρ. 4589, Αριθμός 322 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑ! ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5 Με την παρούσα δημοσίευση που εκδιδετα! δυνάμει του άρθρου 5 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου 156(1) του 2002, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης γνωστοποιεί την απόσυρση των πιο κάτω Κυπριακών Εθνικών προτύπων: CYS 48:1989 CYS 158:1986 CYS 168:1987 Προδιαγραφή για απλές σκληρές σωλήνες από μονωτικό υλικό για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Προδιαγραφή για συστήματα άρδευσης με ψεκασμό - Γενικές ατταιτήαεις και μέθοδοι δοκιμής Συγκολλητικές ουσίες για πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεων 4 CYS 169:1987 Συγκολλητικές ουσίες για πλαστικούς σωλήνες πίεσης

20 flepi ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012 Διόρθωση Στους Κανονισμούς "Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012" (Κ.Δ.Π. 179/2012), να γίνει αντικατάσταση του Τύπου 16 αυτών, με τον ακόλουθο νέο Τύπο 16: «Τύπος 16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ [Κανονισμός 18(3)] ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληροφορείστε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 34 του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, η Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής της περιοχής σας επιβάρυνε με το ποσό των ευρώ (ποσό ολογράφως) (,..) ουν αρχικό τόκο % για τις δαπάνες που σας αναλογούν για την εφαρμογή του σχεδίου στην περιοχή αναδασμού Το πιο πάνω ττοσό των θα πρέπει να πληρωθεί στον Ταμία της Επιτροπής ολόκληρο σε μια δόση μέχρ* την Αν επιθυμείτε, μπορείτε να πληρώσετε το ποσό των σε ίσες ετήσιες δόσεις με επιτόκιο προς %, σύμφωνα με τον τοκοχρεωλυπκό πίνακα που σας αποστέλλουμε. Σε τέτοια περίπτωση, η πρώτη δόση θα πληρωθεί στις και οι υπόλοιπες κατά την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου έτους. * Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην πιο πάνω περιοχή, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εγγραφούν στο όνομα οποιουδήποτε κληρονόμου, εκτός εάν εξοφληθεί οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται. Σας πληροφορούμε πως μέχρι νσ εξοφλήσετε το πιο πάνω ποσό, η ιδιοκτησία σας, που εμφαίνεται πιο κάτω, Θα επιβαρυνθεί ττρος όφελος της Επιτροπής. Σε περίπτωση που παραλείψετε να πληρώσετε το οφειλόμενο ποσό ή οποιαδήποτε ετήσια δόση ή μέρος της, η Επιτροπή μπορεί να αποταθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να εκθέσει την ιδιοκτησία που έχει επιβαρυνθεί σε πώληση, που θα γίνει με δημόσιο πλειστηριασμό, για είσπραξη οποιουδήποτε ποσού που οφείλετε σύμφωνα με την Ειδοποίηση αυτή. Α/Α Μπλοκ Φύλλο/ Σχέδιο Αριθμός τεμαχίου Τοποθεσία Είδος ιδιοκτησίας Παρατηρήσεις Με εκτίμηση Πρόεδρος Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής της περιοχής

21 2195 Ημερομηνία: Kupi, Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Κοιν.: Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό (Με την παράκληση να επιβαρυνθούν, ούμφωνα με την παράγραφο (10) του όρθρου 34 του πιο πάνω Νόμου, τα κτήματα που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα, προς όφελος της Επιτροπής Ενοποίησης και Αναδιανομής για το ποσό των ). Αρ. Κτηματολογίου Ελήφθη από μένα σήμερα Ονοματεπώνυμο: και ώρα Υπογραφή Κτηματολόγου Διαγράφεται η παράγραφος, αν δεν εφαρμόζεται.». Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχαλακη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ , Φαξ S - Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς 1,71 το καθένο Ετήσια συνδρομή: 68,00

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Δρ Ιωάννησ Καρήσ Γενικόσ Διευθυντήσ Κυπριακήσ Εταιρείασ Πιςτοποίηςησ (ΚΕΠ/CCC) 2/16/2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ (ΚΕΠ) Ioannis Karis DG/CCC 1 The Future of Management System

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας

Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας Επιλογή υαλοπινάκων σε κτίρια, που καλύπτουν απαιτήσεις Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας Γιώργος Ηλιάδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δομή της Παρουσίασης Θερµοµόνωση Εισαγωγή στις απαιτήσεις επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων & ELEC Αγαπητοί Συνδρομητές, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4581 Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 1919

Αριθμός 4581 Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 1919 Κ.Δ.Π. 265/2012 Αριθμός 4581 Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 1919 Αριθμός 265 Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 93, 97(1)

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Σεπτέμβριος 2014 Έλενα Δημοσθένους & Διαμαντής Ζαφειριάδης Λειτουργοί Τυποποίησης CYS Περιεχόμενα Ενότητα 1 Τι είναι τα πρότυπα και γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/CLC Guide 8 Οδηγίες CEN-CENELEC για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής CEN για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πατεντών (και άλλων δεσµευτικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα) Κ.Δ.Π. 386/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4025 της 19ης Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 386 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε πρότυπα;

Τι ονομάζουμε πρότυπα; Τι ονομάζουμε πρότυπα; Πρότυπα είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες που περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες, ή ορισμοί χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Εισηγητής: Νίκος Λίτινας TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 Σελίδα2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΠΡΟΤΥΠΑ (συγγραφή στη ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70) Cαssis de Dijon (απόφαση Δικαστηρίου για γαλλικό ποτό

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ Ε Ν Α Κ ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 09 FORUM ΑΠΕ / ΕΞΕ 20 Φεβρουαρίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: βελτίωση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

«Product Quality : Standards and Processes»

«Product Quality : Standards and Processes» ` «Product Quality : Standards and Processes» Dr. George Bamopoulos Director of Certification and Laboratories ELΟΤ S.Α. Market Control: Greece-Bulgaria, June 2012 Main Points about ELOT Founded in 1978

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ανδρέας Βαρλάµος, avarl@tee.gr (Χηµ.Μηχ.ΕΜΠ-MSc Foo QA) Μέλος Σ ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr Οµ.Ετ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Κ.Δ.Π. 328/2012 ΞΒ< Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 328 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 86{Ι) του 1999 51 (Ι) του 2000 5 (Ι) του 2001 131 (Ι) του 2001 199 (Ι) του 2002 52 (Ι) του 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 11133.02/A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οδηγίες προετοιµασίας και παρασκευής θρεπτικών µέσων - Μέρος 2: Πρακτικές οδηγίες για τις δοκιµές απόδοσης θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ιανουάριος 2013 1) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πληθυσμός 75.000.000 2. Γεννήσεις 1.350.100 ετησίως 3. Το 40% του πληθυσμού είναι έως 30 ετών 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Σταθερό φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 541 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/08/04 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προϊόντα έλασης για κουτιά, καπάκια και πώµατα - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans,

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κλειώ Σγουροπούλου Έρευνα, Καινοτομία & Πρότυπα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 21 02 Κλειώ Σγουροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ VIP Η σειρά γραφείων VIP, σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Δρομέας στο πλαίσιο της κατασκευής καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com.

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com. SWAN Ο κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την I.L.S. Innovative LED Lighting Systems 30W SWAN LED Street Lighting Solution Άψογος Σχεδιασμός Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ Σταμάτιος Χριστοδούλου 1 - Ιωάννης Μπαρμπούτης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ 2 Επικ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ From: Greek Turkish Chamber [mailto:info@etee.gr] Sent: Wednesday, July 30, 2014 10:32 AM To: Greek Turkish Chamber Subject: 7η Διεθνής 'Εκθεση: GAS TURKEY 2014 ( LPG, LNG & CNG ) ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα