ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 / Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για την τελική έγκριση των όρων του Τεύχους Δημοπράτησης για έργο: «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών», τη δημόσια ανακοίνωση του, τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπής Ενστάσεων και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες. Στην Αθήνα σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ξενοφώντος 7, Αθήνα (Τ.Κ ), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μετά από την από 20 Σεπτεμβρίου 2013 πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, κ. Γεωργίου Μπρούλια. Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, Α. Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και τα Μέλη: Ι. Βιδάκης, Β. Μασσέλος, Ε. Λόκανα, Α. Μοροπούλου διά εξουσιοδοτήσεως στον κ Γ. Μπρούλια. Απουσίαζε, καίτοι κλητεύθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση, ο κ. Χρ. Κίσσας, Μέλος. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Α. Χουλιάρας. Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

2 ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ Λαβών το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενημερώνει το Σώμα πως σε συνέχεια της υπ αριθ. 4/ απόφασης του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, υποβάλλεται προς έγκριση το τελικό σχέδιο του Τεύχους Διακήρυξης για το έργο «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών», με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις των Μελών και εισηγείται την τελική έγκριση των όρων του και την έγκριση της δημόσιας ανακοίνωσής του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία με ανάταση χειρός, σύμφωνα με την οποία το ΔΣ: Αφού έλαβε υπόψη: α) Τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. β) Την ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» άξονας προτεραιότητας: «αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ / κωδικός πρόσκλησης 14 (ΚΘΠ:81) και την ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» άξονας προτεραιότητας: «αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», (ΚΠΘ:03 κωδ17) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. γ) Το τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ αναφορικά με τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου Αθηναίων», που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 2/ Απόφαση του ΔΣ κατά την στην 33 η Συνεδρίαση του (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΙΝ-ΔΗΝ). δ) Την υπ αριθ. 4/ απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε η οποία λήφθηκε κατά την 34 η Συνεδρίαση του, αναφορικά με την αρχική έγκριση του σχεδίου Τεύχους Δημοπράτησης για το έργο «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών» επί τη βάσει ορισμένων διορθωτικών αλλαγών των Μελών (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΙΝ-ΥΙΥ), ε) Το τελικό σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης για το ως άνω έργο που εστάλη στα Μέλη του ΔΣ ως συνημμένο στην ως άνω πρόσκληση, στ) Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση του ως άνω τελικού σχεδίου Τεύχους Δημοπράτησης, έγκρισης των όρων του και έγκρισης της δημόσιας ανακοίνωσής του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία, ζ) Τις απόψεις των Μελών του Σώματος και τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας. Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

3 ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ η) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Η προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών, αξιολόγησής τους και ακολούθως η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ: ,00 ), ήτοι συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) αναφορικά με το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου, ήτοι μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ ( ,00 ). 4. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 006/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) ΕΠ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η , ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Πρωτόκολλο). Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

4 ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ 7. Η συνημμένη στο παρόν διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 8. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα κοινοποιηθεί με πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες. 9. H παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από τους: κα Ανδριοπούλου Καλλιόπη (Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε), ως Πρόεδρο, και τους: κ.κ. Αγγελή Γιώργο (Δημοσιογράφος - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε) και Γιακουμή Μιχάλη (ΠΕ Φιλολόγων- Γλωσσολόγων - Διευθυντή ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων), ως Μέλη. 10. Η αξιολόγηση των ενστάσεων που τυχόν θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από τους: κα Σούφερη Μαρία (Υπεύθυνη Λογιστηρίου - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε), ως Πρόεδρο, και τους: κ.κ. Σιδερικούδη Γεώργιο (ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλ. Μηχανολόγων - Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων) και Κονταρά Ιωάννη ( ΠΕ 6 Τοπογράφος - Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων), ως Μέλη. 11. Περίληψη της προκήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακολούθως στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και στον ελληνικό τύπο και συγκεκριμένα σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα. 12. Οι κ.κ. Γιώργος Μπρούλιας και Αλέξης Γαληνός εξουσιοδοτούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες. Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

5 ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μπρούλιας Ο Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Καστανάκης Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξης Γαληνός Τα Μέλη Ιωάννης Βιδάκης Βασίλειος Μασσέλος Ευγενία Λόκανα Αντωνία Μοροπούλου διά εξουσιοδοτήσεως στον κ. Γ. Μπρούλια ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αθήνα, αυθημερόν Γεώργιος Μπρούλιας Πρόεδρος ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

6 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντομογραφίες - γενικά 7 Ορισμοί Διακήρυξης 8 A. ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 9 A.1.2 Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 9 A Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 9 A Η Αναθέτουσα Αρχή 10 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής 11 A.1.3 Το ΠΕΠ Αττικής A.2 ΣΚΟΠOΣ - ΣΤOΧΟΙ - ΚΡIΣΙΜΟΙ ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧIΑΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ A.2.1 Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου 13 A.2.2 Όραμα και αποστολή του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με το προκηρυσσόμενο έργο 14 A.2.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του έργου 15 A.2.4 Αντικείμενο του έργου 16 A.2.5 Ωφελούμενοι 17 A.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ A.3.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες στάδια 19 A.3.2 Διαδικασία κινητοποίησης 19 A.3.3 Επιλογή υποψήφιων επιχειρηματιών 20 A Διαδικασία επιλογής 21 A Επιτροπή Αξιολόγησης 21 A Κριτήρια ένταξης στη δομή 22 A.3.4 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας 23 A Απαιτούμενες υποδομές 24 A Παροχή λογισμικού, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κλπ 26 A.3.5 Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 27 A Νομική υποστήριξη 27 A Λογιστική υποστήριξη 27 A Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και Marketing 27 A Συμβουλευτική υποστήριξη 28 A.3.6 Εκπαίδευση

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.7 Παροχή υπηρεσιών αναδοχής - Mentoring 29 A.3.8 Δημοσιότητα - Εξωστρέφεια 30 A.3.9 Ενδιάμεση αξιολόγηση 30 A.3.10 Αξιολόγηση και αποφοίτηση 31 A.3.11 Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών 31 A.3.12 Διαχείριση Δομής 31 A.3.13 Δικτυακή πύλη (portal) 32 A.3.14 Υποσύστημα παρακολούθησης λειτουργίας Δομής 34 A.4 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.4.1 Φάση Α: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 36 A.4.2 Φάση Β: Έναρξη λειτουργίας της δομής 37 A.4.3 Φάση Γ: Πλήρης λειτουργία δομής 37 A.4.4 Φάση Δ: Μεταβίβαση του έργου στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 38 A.4.5 Παραδοτέα έργου 39 A.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ A.5.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 41 A.5.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 41 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 42 A Μέλη Ομάδας Έργου 43 A Εμπειρογνώμονες 45 A Μέντορες 46 A.5.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 46 A.5.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 47 A.5.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 47 B. ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 49 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 49 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 49 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 50 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 53 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 53 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 53 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 54 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 55 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 56 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Οι Έλληνες Πολίτες 60 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 63 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 66 B Οι συνεταιρισμοί 69 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 72 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 75 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 76 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 77 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 81 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 83 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 83 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 86 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 86 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 89 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 89 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 90 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 90 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 90 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 92 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 92 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 94 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 96 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 96 B.4.3 Προσφυγές 97 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 98 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 99 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 100 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 101 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 102 B.5.5 Υπεργολαβίες 105 B.5.6 Εμπιστευτικότητα 105 B.5.7 Πνευματικά δικαιώματα 106 B.5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 107 C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 108 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 109 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 110 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.3.1 Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 113 C.3.2 Παροχή χώρου φιλοξενίας 114 C.3.3 Παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 115 C.3.4 Υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας Δομής 116 C.3.5 Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας 116 C.3.6 Λοιπά 117 C.3.7 Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 117 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.4.1 Απαιτήσεις και προδιαγραφές εγκαταστάσεων 118 C.4.2 Απαιτήσεις και προδιαγραφές εξοπλισμού γραφείου επίπλων κλπ. 119 C.4.3 Απαιτήσεις Τεχνικής Υποστήριξης 119 C.4.4 Απαιτήσεις Οργάνωσης Διαχείρισης Χώρου 120 C.4.5 Απαιτήσεις και προδιαγραφές ηλεκτρονικού μηχανολογικού εξοπλισμού 120 C Σταθμοί εργασίας 120 C Λοιπός ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 123 C Απαιτήσεις λογισμικού, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, κλπ 123 C.4.6 Απαιτήσεις Διαδικτυακής πύλης δομής και ιστοσελίδων συμμετεχόντων 124 C.4.7 Απαιτήσεις υποσυστήματος παρακολούθησης λειτουργίας Δομής

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου «Δομή στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΩΝ» του ΠΕΠ Αττικής με κωδικό MIS Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Ξενοφώντος 7, Τ.Κ , Αθήνα Ταξινόμηση κατά CPV: : Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ : ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου Κωδικός Πράξης: Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Είκοσι τέσσερις (24) μήνες 25 /09 / /10 /2013 και ώρα 15:00 06 /11 /2013 και ώρα 15:00 Η έδρα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Θα κοινοποιηθεί με πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής ΕΣΠΑ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 7-128

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑ ΤΠΕ ΟΠΣ Συλλογική Απόφαση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ορισμοί Διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Έργο Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικό Τίμημα Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

14 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. - Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Διεύθυνση Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ E.A.T.A. A.E. Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΕΠΠΕ - A.1.2 A Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ν.4071/2012 ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά την έννοια του ν.3614/2007, για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική » του ΕΣΠΑ. Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α.) είναι η διαχείριση δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική » που της έχουν εκχωρηθεί με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων την προγραμματική περίοδο

15 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Η Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου είναι η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ) με την Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) τον Ιανουάριο του 2012, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η ΑΕΔΑ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 και λειτούργησε με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πόλεων. Η ΑΕΔΑ διαθέτει εμπειρία 17 ετών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με κύριους τομείς το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την ένταξη των δράσεών του στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει τη στρατηγική του για την ευημερία της πόλης και των κατοίκων της. Η ΕΤΟΑΑ δημιουργήθηκε το 2005 (ως Οργανισμός Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών) με σκοπό τη καθιέρωση της Μητροπολιτικής Αθήνας ανάμεσα στους κορυφαίους αστικούς προορισμούς της Ευρώπης, και ειδικότερα στους τομείς των city breaks, των συνεδρίων, καθώς και των μεγάλων διοργανώσεων. Η πρώτη δημοτική επιχείρηση της χώρας για την ανάπτυξη του τουρισμού δρα έκτοτε με γνώμονα την ενδυνάμωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο. Εντός της δομής της ΕΤΟΑΑ συστήθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί το Γραφείο Συνεδρίων Αθήνας (Athens Convention Bureau), το οποίο από τον Απρίλιο του 2008 προωθεί και προβάλλει την Αθήνα στην απαιτητική διεθνή αγορά συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων, και εξυπηρετεί ξένους φορείς ή επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν συνέδρια ή εκδηλώσεις στην πόλη. Άλλες δράσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΤΟΑΑ έχουν αποτελέσει η αναβάθμιση της διαδικτυακής εκπροσώπησης του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, η σταδιακή εξάπλωση ενός δικτύου πληροφόρησης επισκεπτών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω της λειτουργίας αντίστοιχων γραφείων και της παροχής ποιοτικών εντύπων, η ανάπτυξη σχέσεων με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού, η συμμετοχή σε εκθέσεις διεθνούς κύρους, η ενίσχυση της τουριστικής συνείδησης των κατοίκων της πόλης μέσω εθελοντικών προγραμμάτων και καινοτόμων ενεργειών υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών, η εκτίμηση της αγοράς και η άντληση γνώσης από εγχώριους και διεθνείς τουριστικούς φορείς εντός ενός πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας, και η παρακολούθηση των τουριστικών μεγεθών της πρωτεύουσας. Καθώς η συγχώνευση της ΕΑΔΑ με την ΕΤΟΑΑ έλαβε χώρα εν εξελίξει μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών και απρόβλεπτων κοινωνικών διεργασιών, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλίες ώστε η τωρινή συγκυρία να αποτελέσει αφετηρία για ανασύνταξη των παραγωγικών δυνάμεων και συντονισμό των τοπικών ομάδων ενδιαφέροντος, καθώς και για την αναστροφή της αρνητικής εικόνας και την ανάδειξη των θετικών στοιχείων που έχει η Μητροπολιτική Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, με τη λειτουργία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επιδιώκεται στα πλαίσια της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου δεκαετούς αναπτυξιακού προγράμματος: Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης. Βασικός πυλώνας είναι η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας με στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη και ενίσχυση της πόλης ως τουριστικού και συνεδριακού προορισμού καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη. Η αναζωογόνηση του αστικού ιστού

16 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες, διαθέτει δίκτυο συνεργατών στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε όλη την Ελλάδα, και αξιοποιεί ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο των οποίων έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί πολυάριθμα προγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είτε ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είτε ως τελικός δικαιούχος. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής Η διάρθρωση της Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. περιλαμβάνει δύο διευθύνσεις οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το προσωπικό των δύο διευθύνσεων ανέρχεται σε 52 άτομα τα οποία είναι: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 38 άτομα Κατηγορία Τεχνολογική Εκπαίδευσης, 8 άτομα Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 άτομα. Ο ορισμός των προϊσταμένων των δύο διευθύνσεων και των προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ως τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η Μονάδα Καινοτομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει και υλοποιεί πράξεις, ως δικαιούχος και διαχειριστής, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων, που αφορούν καινοτόμες δράσεις απευθείας παρέμβασης στην πραγματική οικονομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, η Μονάδα συνεχίζει να υλοποιεί και να στηρίζει τις δράσεις της απορροφηθείσας ΕΤΟΑΑ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές σε ότι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες, και ανάλογα με τα προβλεπόμενα στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, ή/και τη συνεργασία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. O Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προσαρμόζει τις αρμοδιότητες μεταξύ των Μονάδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η αποστολή της Εταιρείας. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξετάζοντας τυχόν ανάγκες δύναται να δημιουργεί λειτουργικές υπο-μονάδες στο κάτωθι οργανόγραμμα. A.1.3 Το ΠΕΠ Αττικής Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο του άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής [κωδ.02]» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Το έργο υλοποιείται στη θεματική προτεραιότητα «Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου,

17 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)»

18 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2 ΣΚΟΠOΣ - ΣΤOΧΟΙ - ΚΡIΣΙΜΟΙ ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧIΑΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ A.2.1 Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου Η οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην πόλη της Αθήνας με τις επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα να είναι δραματικές. Η Αθήνα σήμερα χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλήθος επιχειρήσεων, κυρίως καταστημάτων, έχουν κλείσει, ενώ παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση άδειων ή και εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Παράλληλα εντοπίζονται περιοχές που σταδιακά υποβαθμίζονται και εγκαταλείπονται ως χώρος κατοικίας. Συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η πόλη, όπως διαπιστώθηκαν από σχετική μελέτη, είναι: Σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης, η οποία οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας, εγκατάλειψη και υποβάθμιση περιοχών Έλλειψη δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με συνέπεια την αδυναμία ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων έρευνας στην επιχειρηματική δραστηριότητα Χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης τεχνολογίας, δικτύωσης και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικά εμπόδια στην αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας Έλλειψη συνεργασιών και μειωμένος βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Αθήνας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της στρατηγικής του Δήμου για την Αθήνα πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με μεγάλο αριθμό Φορέων και εκπροσώπων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οποίας αναδείχθηκε μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της πόλης ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις αυτές σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα συνοψίζονται στα ακόλουθα: Δομημένη παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένης στρατηγικής του δήμου σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα Στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας με στόχο την έξοδό τους σε νέες αγορές Στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που ενσωματώνουν τεχνολογία, αλλά και με έμφαση στους νέους υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων Στήριξη κλάδων που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται στην πόλη σε θέματα ενσωμάτωσης τεχνολογιών και καινοτομίας και ανάπτυξη συνεργασιών Στήριξη κλάδων που φαίνεται να παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και ανάκαμψης της πόλης όπως ο κλάδος του creative industry, υπηρεσιών B2B, η προσέλκυση επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Παράλληλα εξετάστηκε η διεθνής εμπειρία και μελετήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη επιχειρηματικότητας σε επίπεδο πόλης, εξετάζοντας παραδείγματα όπως οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται από τους δήμους του Άμστερνταμ, του Βερολίνου και της Βαρκελώνης. Ο Δήμος Αθηναίων, θέτοντας ως βασική στρατηγική προτεραιότητα την ανάκαμψη της πόλης, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα δεκαετές πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Έργο Αθήνα» το οποίο

19 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ χωρίζεται σε δύο φάσεις και , συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 150 εκατ. περίπου. Το πρόγραμμα δομείται σε 4 άξονες: Άξονας 1: Άξονας 2: Άξονας 3: Άξονας 4: Άξονας 5: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης Διασφάλιση της υλοποίησης και βιωσιμότητας του προγράμματος (τεχνική βοήθεια) Σε ότι αφορά στον Άξονα 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας η στρατηγική του δήμου στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής καινοτομίας, στην ενίσχυση του τουρισμού καθώς και σε δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση μιας ομάδας έργων για τη στήριξης της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας. Τα έργα υπό τον ευρύτερο τίτλο «Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων» θα συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. Πρόκειται για μια σειρά δομών οι οποίες καλούνται να παρέχουν στήριξη τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις του Δήμου Αθήνας με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητα ισχυρής ανάπτυξης. Ειδικότερα ο Δήμος σχεδιάζει την υλοποίηση έργων με στόχο (α) την παροχή υποστήριξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (β) την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας ιδίως επιχειρήσεων που ενσωματώνουν καινοτομία, έχουν δυνατότητα να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και συνεισφέρουν δραστικά στην απασχόληση. A.2.2 Όραμα και αποστολή του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με το προκηρυσσόμενο έργο Οι βασικές παράμετροι που οδηγούν στη διαμόρφωση του οράματος για την Αθήνα και τους πολίτες της συνοψίζονται στα παρακάτω. Επανεκκίνηση της Αθήνας για: μια πόλη βιώσιμη, που θα διαχειρίζεται με σύνεση και δικαιοσύνη τους πόρους της, φυσικούς και οικονομικούς, και τα δημόσια αγαθά της, μια πόλη με αναβαθμισμένη την εικόνα της, μια πόλη καθαρή, φιλική και ασφαλή, μια πόλη που θα προστατεύει τους ασθενέστερους κατοίκους της και θα προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης σε όλους, μια πόλη όπου θα γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα, όλων των ανθρώπων, μια πόλη που θα ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη δημιουργία, τη συμμετοχή,

20 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μια πόλη αντάξια της ιστορίας της. Μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης: Δράσεις που σαν σκοπό έχουν την ανακούφιση δοκιμαζόμενων στρωμάτων του πληθυσμού, την προστασία των ανθρώπων της 3ης Ηλικίας, τη μείωση της ανεργίας, τη χρήση ανενεργού Ανθρωπίνου Δυναμικού σε κοινωνικές δράσεις, την απομάκρυνση των μη νομίμων μεταναστών και την ένταξη των νομίμων στην τοπική κοινωνία κ.α. 2. Στήριξη της τοπικής Οικονομίας: Καινοτόμα προγράμματα στήριξης των τοπικά παραγόμενων υπηρεσιών (Τουρισμός αλλά και λοιπές Υπηρεσίες) κ.α. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης μιας σειράς δράσεων εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο τομέας των νέων τεχνολογιών με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες συμβολής στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της οικονομίας. Ο κλάδος την τελευταία τριετία παρουσιάζει αυξημένη ρυθμό ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αυξημένο ενδιαφέρον σε ότι αφορά στη νέα επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Δήμου και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης προς νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις στον εν λόγω κλάδο με ουσιαστική προστιθέμενη αξία προς τους νέους επιχειρηματίες της πόλης, κατά τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές 1. A.2.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του έργου Σκοπός της Πράξης είναι η λειτουργία Δομής Φιλοξενίας, Στήριξης και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα των νέων τεχνολογιών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δήμο Αθηναίων, με στόχο ο Δήμος Αθηναίων να αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας με ευρύτερα οφέλη για την περιοχή του Δήμου, αλλά και την περιφέρεια Αττικής γενικότερα. Στόχος της πράξης είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στήριξης και εκκόλαψης επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να οδηγήσουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις. Οι κύριοι στόχοι της πράξης είναι: 1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον ενεργό πληθυσμό του Δήμου Αθηναίων και της ευρύτερης περιοχής 2. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 1 Ενδεικτικά αναφέρονται ως βέλτιστες πρακτικές η θερμοκοιτίδα YCOMBINATOR και η θερμοκοιτίδα νέων τεχνολογιών του Τεχνολογικού Πάρκου του Άμστερνταμ

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα