Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες"

Transcript

1 Labankido : Ένα εποπτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες Α. Δανιά Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του εργαλείου Labankido (Δανιά, 2013), το οποίο βασίζεται στο Λογισµικό PowerPoint και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε αρχάριους µαθητές. Βασικό χαρακτηριστικό του εργαλείου είναι η χρήση συµβόλων σηµειογραφίας Labanotation εντός ηλεκτρονικών πολυµεσικών δραστηριοτήτων οπτικής και ακουστικής αναπαράστασης των συστατικών στοιχείων της δοµής του χορού. Οι µέχρι σήµερα χρήσεις και προοπτικές διάδοσης του Labankido τίθενται υπό συζήτηση βάσει συγκεκριµένων παιδαγωγικών θεωριών και καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων, ενώ προτείνεται η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας αυτού σε δείγµα αρχάριων µαθητών ηλικίας 5-7 χρονών. Λέξεις κλειδιά: Σύστηµα σηµειογραφίας κίνησης και χορού Laban-Labanotation, ελληνικός παραδοσιακός χορός. 1. Εισαγωγή Ένας από τους πολλούς τοµείς στους οποίους έχουν διεισδύσει στις µέρες µας οι εφαρµογές της ψηφιακής τεχνολογίας είναι η εκπαίδευση. Με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σύµφωνων µε τις απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόµενης κοινωνίας της πληροφορίας, η τεχνολογία των πολυµέσων αποτελεί µια νέα µορφή εκπαιδευτικού εργαλείου και επικοινωνίας. Ο Mayer (2002) ορίζει τη διδασκαλία µε τη χρήση πολυµέσων ως τη διδασκαλία κατά την οποία γίνεται χρήση κειµένου και εικόνων µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της µάθησης µέσω της πρόσκτησης γνώσεων, εννοιών, κανόνων, δεξιοτήτων. Ο χορός, ως είδος κινητικής δεξιότητας, συγκαταλέγεται µεταξύ των διδακτικών αντικειµένων που µπορούν να επωφεληθούν από τις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Εκπαιδευτικά πακέτα εκµάθησης διαφόρων ειδών χορού, ψηφιακά προϊόντα σηµειογραφίας του χορού, τεχνικές κινουµένων σχεδίων για την ψηφιακή καταγραφή της χορευτικής κίνησης, εικονικά-διαδραστικά περιβάλλοντα

2 2 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 χορογραφικής σύνθεσης και εκτέλεσης, ψηφιακά εκπαιδευτικά λογισµικά και περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το χορό, αποτελούν µερικές από τις πολλαπλές εφαρµογές της τεχνολογίας στη διάδοση και διδασκαλία του χορού. Με δεδοµένο ότι η µορφή και η δοµή της κίνησης αποτελούν σηµαντικά εκφραστικά στοιχεία για κάθε χορευτική εκτέλεση (Δανιά κ.ά., 2009), η εκµάθηση της µορφής του χορού και µέσω αυτής η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των χορευτών, βρίσκονται στο επίκεντρο σχεδιασµού µέσων αυτού του είδους. Το σύστηµα σηµειογραφίας κίνησης και χορού Laban, Labanotation αναγνωρίζεται στις µέρες µας ως το πιο αντικειµενικό σύστηµα καταγραφής και ανάλυσης της δοµής του χορού. Πρόκειται για ένα σύστηµα συµβόλων που συνδυάζει σε µία ενιαία εικόνα, πληροφορίες σχετικά µε την κατεύθυνση, το επίπεδο, την απόσταση, τη διάρκεια και την ποιότητα της κίνησης (Κουτσούµπα, 2005). Παρόλα αυτά, οι πολυµεσικές εφαρµογές που προτείνονται σήµερα για τη διδασκαλία της σηµειογραφίας Labanotation απευθύνονται στις γνωστικές ικανότητες, και το κινητικό δυναµικό ενηλίκων µαθητών χορού. Παραµένει εποµένως αναπάντητο το ερώτηµα αν και κατά πόσο οι συγκεκριµένες εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενισχυτικά µέσα στη διδασκαλία του χορού σε µικρούς µαθητές. Στην Ελλάδα, αν και στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-τεχνολογίας Η/Υ τα παιδιά προσελκύουν µεγάλο ενδιαφέρον ως µαθησιακή οµάδα σε όλα τα διδακτικά αντικείµενα των αναλυτικών σχολικών προγραµµάτων, εντούτοις στον τοµέα της διδασκαλίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (ΕΠΧ) απουσιάζουν προϊόντα τεχνολογίας που να χρησιµοποιούν τη σηµειογραφία Labanotation ως µέσο στη διδασκαλία της δοµής του χορού σε µικρούς µαθητές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του εργαλείου Labankido (Δανιά, 2013), η οποία βασίζεται στο Λογισµικό PowerPoint και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως εποπτικό µέσο στη διδασκαλία του ΕΠΧ σε αρχάριους µαθητές. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η χρήση συµβόλων σηµειογραφίας Labanotation εντός ηλεκτρονικών πολυµεσικών δραστηριοτήτων οπτικής, ακουστικής και λεκτικής αναπαράστασης των συστατικών στοιχείων της δοµής του ΕΠΧ. Το Labankido απαρτίζεται από δέκα θεµατικές ενότητες ανάλυσης θεµελιωδών κινητικών εννοιών και συστατικών στοιχείων της δοµής του ΕΠΧ, οι οποίες παρουσιάζονται σε παιγνιώδη µορφή βάσει ειδικά κατασκευασµένων κινουµένων σχεδίων σηµειογραφίας Labanotation. Το Labankido µπορεί να αποτελέσει ένα διδακτικό µέσο «ολιστικής διδασκαλίας» του ΕΠΧ στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες (προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία), εφόσον συνδυάζει την παιγνιώδη αλληλεπίδραση µε την κινητική και σηµειογραφική εξερεύνηση θεµελιωδών εννοιών και δεξιοτήτων. Οι µέχρι σήµερα χρήσεις και προοπτικές διάδοσης της συγκεκριµένου εργαλείου τίθενται υπό συζήτηση στη συνέχεια, βάσει συγκεκριµένων παιδαγωγικών θεωριών και

3 Πρακτικά5 th CIE καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων, ενώ προτείνεται η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του σε δείγµα αρχάριων µαθητών ΕΠΧ ηλικίας 5-7 χρονών. 2. Σχεδιασµός ψηφιακών διδακτικών µέσων για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας Κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής ηλικίας (5-7 χρονών), η ανάγκη για αυτονοµία αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο, ενώ τα παιδιά συνεχίζουν να επιδίδονται σε καταστάσεις παράλληλου παιχνιδιού. Το παιχνίδι για αυτά αποτελεί µία εσωτερικά παρακινούµενη µορφή συµπεριφοράς που λαµβάνει χώρα εντός συγκεκριµένων χωροχρονικών συνθηκών, προσφέροντας συναισθήµατα ξεχωριστά, µοναδικά και διαφορετικά από αυτά της καθηµερινής ζωής (Huizinga, 1955). Μέσω του παιχνιδιού τα µικρά παιδιά εµπλέκονται σε µία µοναδική διαδικασία άντλησης εµπειριών µάθησης, εξερεύνησης, γνωριµίας και κοινωνικοποίησης. Η συγκεκριµένη διαδικασία αποτελεί αυτοσκοπό δεδοµένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν στοχεύει στην εκπλήρωση ενός συγκεκριµένου στόχου (Pelligrini, 1987). Εντός καταστάσεων παιχνιδιού, η προσοχή των παιδιών αυτής της ηλικίας διασπάται εύκολα και η επικοινωνία µαζί τους καθίσταται δύσκολη, ειδικότερα όταν αφορά αφηρηµένες έννοιες (γνωστικές ή κινητικές) διατυπωµένες από µη εγωκεντρική σκοπιά. Παρόλα αυτά, µία ικανότητα που αναπτύσσεται ήδη από την προσχολική ηλικία είναι ο χειρισµός και η αναγνώριση συµβόλων (Buckingham, 2001). Μέσω παρακολούθησης εκποµπών της τηλεόρασης, ψηφιακών παιχνιδιών, βίντεο κινουµένων σχεδίων και άλλων πολυµεσικών εφαρµογών, τα παιδιά µεταβαίνουν από αυθεντικές εµπειρίες και καταστάσεις στις συµβολικές τους αναπαραστάσεις και αντίστροφα (Δανιά, 2013). Εντούτοις, τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας είναι αρκετά µεγάλα ώστε να χειρίζονται σχετικά περίπλοκα λογισµικά, αλλά αρκετά µικρά ώστε να αναµένουν από αυτά µία παιγνιώδη προσέγγιση (Dania, Tyrovola, & Koutsouba, 2011). Η ενσώµατη αλληλεπίδραση µε τα πολυµέσα είναι εκείνη που θα προκαλέσει περισσότερη ευχαρίστηση αυξάνοντας την παρακίνηση τους για προσπάθεια και συµµετοχή. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας η σωµατική κίνηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µάθηση, γνωστική ή κινητική (Gallahue & Ozmun, 1998). Δεδοµένου ότι η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασµό ενός ψηφιακού εποπτικού µέσου για τη διδασκαλία του ΕΠΧ, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί ότι στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας η ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων (πχ. βάδισµα, τρέξιµο, ισορροπία, κ.ά.) και η εξέλιξη κινητικών ικανοτήτων όπως η δύναµη, η ταχύτητα, η ρυθµική ικανότητα κ.ά., βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Έννοιες όπως ο χώρος, ο χρόνος και οι σχέσεις των µερών του

4 4 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 σώµατος κατά την κίνηση, απουσιάζουν από το κινητικό ρεπερτόριο των παιδιών, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία οδηγιών και κατευθύνσεων από το δάσκαλο. Ως εκ τούτου, προτού να θεµελιωθεί το στοιχειώδες κινητικό δυναµικό η ενασχόληση µε σύνθετες κινητικές δεξιότητες όπως π.χ. ο χορός δύσκολα καταλήγει στην κατάκτηση της επιδέξιας χορευτικής εκτέλεσης, αποθαρρύνοντας συναισθηµατικά και κινητικά τους εκκολαπτόµενους χορευτές. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα ψηφιακά πολυµέσα µπορούν να διεγείρουν την επιθυµία των µικρών παιδιών για ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα και µέσω αυτής να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των επιδόσεών τους και την ικανοποίηση τους από αυτές (Inkpen, 2001). Στην προκειµένη περίπτωση, ο σχεδιασµός ενός τέτοιου µέσου για τη διδασκαλία του µαθήµατος του ΕΠΧ θα πρέπει κατά κύριο λόγο να προάγει την κιναισθητική εξερεύνηση βασικών κινητικών εννοιών που εµπλέκονται στην κατανόηση της δοµής των διδασκόµενων χορών (π.χ. µέρη κινούµενου σώµατος, χρόνος και χώρος κινήσεων, σχέση χορευτή µε άλλους χορευτές κατά την κίνηση, κ.ά.). Αφετέρου, θα πρέπει να κινείται εντός του πλαισίου παιχνίδιλογισµικό-εκπαίδευση-ψυχαγωγία (play-software-education-entertainment: playware & edutainment) (Bruckman & Bandlow, 2002; Lund, Klitbo & Jessen, 2005), προκειµένου να διεγείρει τη φαντασία και τη δηµιουργική σκέψη των µικρών µαθητών καθώς αυτοί αναπτύσσουν γνωστικά και κωδικοποιούν συµβολικά κινητικά σχήµατα δράσης. 3. Η χρήση συµβόλων σηµειογραφίας Labanotation για την αναπαράσταση κινητικών πληροφοριών Το σύστηµα σηµειογραφίας κίνησης και χορού Laban, Labanotation (στο εξής Labanotation) αποτελεί σύστηµα συµβόλων µε παγκόσµια αποδοχή και χρησιµοποιείται για την καταγραφή και απεικόνιση της κίνησης καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικών µε τη δοµή της. Το βασικό σύµβολο είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, το οποίο δίνει ταυτόχρονα πληροφορίες σχετικά µε α) την κατεύθυνση της κίνησης ανάλογα µε το σχήµα του, β) το επίπεδο της κίνησης ανάλογα µε τη σκιαγράφησή του, γ) τη χρονική διάρκεια της κίνησης σύµφωνα µε το µήκος του και δ) το µέρος του σώµατος που κινείται ανάλογα µε την τοποθέτηση του συµβόλου σε ένα στύλο τριών γραµµών, τον τρίγραµµο στύλο (Δανιά, 2013; Κουτσούµπα, 2005). Από σχετικές έρευνες, στις οποίες εξετάστηκε η επίδραση της σηµειογραφίας Labanotation στη µάθηση του χορού (Δανιά, 2013; Fugedi, 2003; Ståhle-Varney, 2001), αποδεικνύεται ότι η ανάλυση, κατανόηση, µνηµονική συγκράτηση και ανάκληση της κίνησης εντός του τελικού αποτελέσµατος της χορευτικής επίδοσης

5 Πρακτικά5 th CIE καθίστανται ευκολότερες όταν το Labanotation χρησιµοποιείται ως µέσο στη διδακτική πράξη. Το Labanotation δεν είναι περισσότερο περίπλοκο από την κίνηση που αναπαριστά. Αντιθέτως, αποτελεί µία σηµειωτική - συµβολική καταγραφή του κινούµενου σώµατος και µια σωµατοκεντρική γραφική ανάλυση του κατά περίπτωση χορού, αναπαριστώντας µε την ίδια ακρίβεια τη δοµή, την ποιότητα και το ύφος τόσο µεµονωµένων κινήσεων όσο και σύνθετων χορογραφιών. Το πόσο λεπτοµερής χρειάζεται να είναι η επικοινωνία, περιγραφή και ανάλυση των υλικοτεχνικών στοιχείων της αυθεντικής χορευτικής επίδοσης εξαρτάται κάθε φορά από τους στόχους και το επίκεντρο του µαθήµατος, την εµπειρία των µαθητών, το είδος του αναλυόµενου χορού, την εκπαιδευτική βαθµίδα, κ.ά. Το Labanotation παρέχει στο δάσκαλο εξαιρετική ευχέρεια ώστε να λειτουργήσει όσο αφαιρετικά επιθυµεί προκειµένου να επικοινωνήσει µε τους µαθητές του µε ένα ακριβές και περιεκτικό κινητικό λεξιλόγιο. Ωστόσο, ο βαθµός στον οποίο ο χειρισµός του συστήµατος µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της διδασκαλίας και της µάθησης του χορού δεν είναι προδιαγεγραµµένος. Αντιθέτως, προκύπτει ως το αποτέλεσµα των µέσων και των τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε περίσταση για την παρουσίασή, επεξήγηση και ανάλυσή του. 4. Το εργαλείο Labankido Το Labankido αποτελεί ένα εποπτικό διδακτικό µέσο, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες µίας νέας µεθόδου διδασκαλίας του ΕΠΧ, της Σηµειογραφικής µεθόδου Laban. Κάνοντας χρήση της θεωρίας Laban Movement Analysis (LMA) (Laban & Lawrence, 1974) και των συµβόλων Labanotation η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε στη διδασκαλία συγκεκριµένου ρεπερτορίου ελληνικών παραδοσιακών χορών από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Η επιλογή της θεωρίας LMA βασίστηκε στο γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να περιγράψει οποιαδήποτε κίνηση ως αποτέλεσµα συνδυασµών µεταξύ τεσσάρων βασικών κινητικών εννοιών. Οι έννοιες αυτές είναι: Σώµα (γνώση σώµατος και µερών του, βασικές κινητικές δεξιότητες µετακίνησης π.χ. βάδισµα και µη µετακίνησης π.χ. ισορροπία). Χώρος (κατευθύνσεις, επίπεδα και διαδροµές κίνησης). Προσπάθεια (ποιοτικές αλλαγές στη δυναµική των κινήσεων). Σχέσεις (σχέσεις µερών σώµατος µεταξύ του, σχέσεις σώµατος µε άλλα σώµατα ή αντικείµενα κατά την κίνηση).

6 6 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Βάσει της Σηµειογραφικής µεθόδου Laban, η διδασκαλία των χορών ξεκινά από το επίπεδο επιµέρους κινητικών µοτίβων 1 και καταλήγει στην παρουσίαση και εκµάθηση ολόκληρης της χορογραφίας του χορού. Σχήµα 1. Labankido : διαφάνεια από το πρώτο µάθηµα Με ανάλογο τρόπο οργανώνεται εποπτικά η διδασκαλία εντός του εργαλείου Labankido. Χρησιµοποιώντας ως περιβάλλον σχεδιασµού το λογισµικό PowerPoint 2007, το Labankido περιλαµβάνει δέκα θεµατικές ενότητες. Κάθε θεµατική ενότητα αποτελεί µία ξεχωριστή παρουσίαση PowerPoint που είναι το αντικείµενο διαπραγµάτευσης ενός ή δύο συνεχόµενων µαθηµάτων ΕΠΧ. Σε κάθε ενότητα αναλύονται και αναπαρίστανται µε σύµβολα Labanotation οι τέσσερις κινητικές έννοιες, µε τη βοήθεια κινουµένων σχεδίων, παιχνιδιών αντιστοίχισης και ατοµικών ή οµαδικών δραστηριοτήτων ανάγνωσης και χορευτικής απόδοσης σηµειογραφίας (Σχήµα 1). Για το σχεδιασµό των κινουµένων σχεδίων και των ασκήσεων αντιστοίχισης έχουν χρησιµοποιηθεί εικόνες, οµαδοποιηµένα σχήµατα και πλαίσια τα οποία είναι προσαρµοσµένα κινητικά κατά τρόπον ώστε να εναλλάσσονται επί της εκάστοτε διαφάνειας (ψευδοκίνηση). Επιπλέον, σε ορισµένες διαφάνειες χρησιµοποιείται συγχρονισµός ήχου και εικόνας ή χρονισµός ήχου-κίνησης συµβόλων, προκειµένου να τονιστούν σηµαντικά στοιχεία του µαθήµατος. Όλες οι διαφάνειες περιλαµβάνουν παιγνιώδεις δραστηριότητες προγύµνασης και εξάσκησης (drill and practice), ενώ οι 1 Η µικρότερη συνθετική µονάδα του χορού που αντιστοιχεί σε ένα ρυθµικό µοτίβο, δηλαδή σε ένα µουσικό µέτρο.

7 Πρακτικά5 th CIE ασκήσεις σηµειογραφίας είναι σχεδιασµένες κατά τρόπον ώστε να προωθούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία µεταξύ των µικρών χορευτών. Σκοπός της ψηφιακή παρουσίασης των συµβόλων Labanotation είναι να προσαρµόσει την εκµάθηση της σηµειογραφίας στις γνωστικές ικανότητες και τις απαιτήσεις των µικρών µαθητών, εµπλέκοντάς τους σε καταστάσεις «προεννοιολογικού παιχνιδιού» (προσαρµογή του όρου βάσει του pre-object play βλ. Hutt, 1971). Η αλληλεπίδραση επί οθόνης µε τα παιχνίδια-σύµβολα Labanotation παρέχει την ευκαιρία πειραµατισµού και δοκιµής µε τις έννοιες στις οποίες αυτά παραπέµπουν, προωθώντας τις γνωστικές διαδικασίες που διέπουν την αναγνώριση και επίτευξη της επιθυµητής χορευτικής επίδοσης. Αντίστοιχες εµπειρίες δεν θα µπορούσαν να βιώσουν οι µικροί µαθητές εάν η διδασκαλία της σηµειογραφίας περιορίζονταν σε γραπτές οδηγίες ή στις λεκτικές υποδείξεις του δασκάλου. Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της θεωρίας πολυµεσικής µάθησης (Mayer, 2002), σε καµία από τις διαφάνειες του Labankido δεν γίνεται κατάχρηση περιφερειακών στοιχείων όπως π.χ. εφέ, χρώµατα, φόντο, στυλ και γενικά γραφιστικά στοιχεία. Αντιθέτως, περιττές γραπτές οδηγίες, πολύπλοκα εφέ, βίντεο και συνδυασµοί χρωµάτων αποφεύγονται, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες αναπαρίστανται µε τρόπο αφαιρετικό και ταυτόχρονα περιεκτικό εντός των συµβόλων Labanotation (Σχήµα 2). Σχήµα 2. Labankido : διαφάνεια από το δεύτερο µάθηµα Στόχος είναι η παροχή ενός πολυµεσικού διδακτικού εργαλείου, υποστηρικτικού στο έργο του δασκάλου, και όχι µίας τεχνολογικά προηγµένης εφαρµογής. Για αυτό το λόγο άλλωστε οι λειτουργικές του απαιτήσεις του Labankido µπορούν να

8 8 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την πλειοψηφία των τάξεων χοροδιδασκαλίας. Ο απαραίτητος εξοπλισµός είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας). 5. Πρόταση έρευνας εφαρµογής και αξιολόγησης του Labankido Το εποπτικό εργαλείο Labankido χρησιµοποιήθηκε εντός της Σηµειογραφικής µεθόδου Laban για τη διδασκαλία ΕΠΧ σε αρχάριους χορευτές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης µεθόδου ελέχθηκε µέσω προγράµµατος παρέµβασης, έναντι µίας µεθόδου που χρησιµοποίησε ως µοναδικό µέσο την επίδειξη του χορού από το δάσκαλο. Στην έρευνα πήραν µέρος 106 δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες (ηλικίας χρονών), οι οποίοι διδάχθηκαν ελληνικό παραδοσιακό χορό χωρισµένοι σε δύο διαφορετικές οµάδες (µία για κάθε µέθοδο διδασκαλίας) (Δανιά, 2013). Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική ενδοατοµική βελτίωση στη χορευτική επίδοση των ατόµων που διδάχθηκαν χορό µε τη Σηµειογραφική µέθοδο Laban, ενώ αντίστοιχη βελτίωση δεν παρατηρήθηκε στις επιδόσεις της άλλης οµάδας. Ωστόσο, η γενίκευση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων δεν θα µπορούσε να τεθεί σε ισχύ πριν τη διεξαγωγή παρόµοιων ερευνών σε άλλους πληθυσµούς ή εκπαιδευτικά πλαίσια. Για το σκοπό αυτό η παρούσα εργασία προτείνει τη διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας σε δείγµα µαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας (5-7 χρονών), αρχάριων στο µάθηµα του ΕΠΧ. Τα διαδοχικά στάδια διεξαγωγής της έρευνας θα έχουν ως εξής: Επιλογή δείγµατος. Το δείγµα της έρευνας θα αποτελείται από δύο οµάδες µαθητών (αγοριών και κοριτσιών) 5-7 χρονών, οι οποίοι δεν θα έχουν διδαχθεί χορό στο παρελθόν και θα καταταχθούν τυχαία σε δύο οµάδες: α) Οµάδα Α (διδασκαλία του ΕΠΧ µε τη Σηµειογραφική µέθοδο Laban) και β) Οµάδα Β (διδασκαλία του ΕΠΧ µε τη µέθοδο του παραγγέλµατος). Το συγκεκριµένο δείγµα θα προέρχεται από ιδιωτικό σύλλογο εκµάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών. Καθορισµός µαθησιακών στόχων και διδακτικών µέσων. Στην Οµάδα Β θα διδαχθεί ένα συγκεκριµένο ρεπερτόριο χορών από το δάσκαλο, ο οποίος θα αποτελεί το µοναδικό σηµείο αναφοράς και µίµησης. Στην Οµάδα Α εκτός από το πρότυπο του δασκάλου θα χρησιµοποιηθεί το εποπτικό εργαλείο Labankido σε συνδυασµό µε ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια και κινητικέςρυθµικές ασκήσεις στο ίδιο ρεπερτόριο παραδοσιακών χορών.

9 Πρακτικά5 th CIE Διεξαγωγή της έρευνας. Η έρευνα θα περιλαµβάνει 24 συνεχόµενα µαθήµατα διάρκειας 45 λεπτών, που θα διδαχθούν σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών (2 φορές την εβδοµάδα). Τα µαθήµατα της Οµάδας Α θα βιντεοσκοπηθούν προκειµένου να αξιολογηθούν ποιοτικά. Επιπλέον, το συνολικό δείγµα θα βιντεοσκοπηθεί πριν, στη λήξη και µετά τη λήξη του προγράµµατος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης επιλεγµένων κινητικών µοτίβων προκειµένου να αξιολογηθεί η χορευτική τους επίδοση βάσει ειδικά διαµορφωµένου οργάνου αξιολόγησης (Δανιά, 2009). Ποιοτική αξιολόγηση Labankido. Η αποτελεσµατικότητα χρήσης του εργαλείου Labankido θα διεξαχθεί µε ποιοτικές µεθόδους έρευνας και ειδικότερα: σηµειώσεις πεδίου, ερωτηµατολόγια αξιολόγησης ενδιαφέροντος και συστηµατική παρατήρηση των βιντεοσκοπηµένων µαθηµάτων. Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας θα διασφαλιστεί η συναίνεση των γονέων-κηδεµόνων των συµµετεχόντων, ενώ η προστασία της ανωνυµίας τους θα τηρηθεί καθόλη τη διάρκειά αυτής. 6. Συµπεράσµατα Στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες η µάθηση µέσω παρατήρησης του προτύπου του δασκάλου (Bandura, 1969), συνιστά µία αποτελεσµατική τακτική διδασκαλίας. Ωστόσο, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης η διδασκαλία του χορού που ως µόνο µέσο χρησιµοποιεί την πρότυπη εκτέλεση του δασκάλου, καθιστά τους µαθητές κινητικά εξαρτώµενους εκθέτοντάς τους σε ένα πυκνό όγκο πληροφοριών. Κατά συνέπεια, µειώνει τις ευκαιρίες που αυτοί έχουν για να αναπτύξουν αυτόνοµες στρατηγικές δράσης και σκέψης, και να µεταφερθούν στη θέση των υπεύθυνων χειριστών της κινητικής µάθησης. Τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας µπορούν να κινηθούν ευέλικτα µεταξύ διαφορετικών συµβολικών συστηµάτων (π.χ. προφορικών, γραπτών, εικονικών, κ.ά.) προκειµένου να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν λεκτικά ή κινητικά. Τα σύµβολα, ως διαµεσολαβητές στη διαδικασία ερέθισµα-αντίδραση (δάσκαλος που δείχνει το χορό-µαθητές που ακολουθούν µε απόλυτη ακρίβεια τα βήµατά του), µπορούν να προωθήσουν τη µάθηση του χορού από το επίπεδο της µίµησης στο επίπεδο της εµπρόθετης χορευτικής δράσης. Το εποπτικό εργαλείο Labankido µπορεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία εφόσον θέτει σε εφαρµογή συγκεκριµένες παιδαγωγικές θεωρίες και καινοτόµες διδακτικές προσεγγίσεις για τη δηµιουργία ενός ψηφιακού µικρόκοσµου συµβολικής αναπαράστασης των χορών. Απευθυνόµενο στις αναπτυξιακές ανάγκες και προτιµήσεις των «ψηφιακά ιθαγενών» µαθητών, το δυναµικό του θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιολογηθεί ερευνητικά σε ποικίλους µαθητικούς πληθυσµούς. Η

10 10 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 συγκριτική θεώρηση ερευνών αυτού του είδους, θα δώσει τη δυνατότητα τόσο για την εξαγωγή εµπειρικών συµπερασµάτων σχετικών µε τη θεωρητικά βάσιµη θετική επίδραση της σηµειογραφίας Labanotation στην εκµάθηση του χορού, όσο και για την αποτελεσµατικότητα προσάρτησης της πληροφορικής στην εκπαίδευση κινητικά επιδέξιων χορευτών ελληνικού παραδοσιακού χορού. Αναφορές Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. In D. A. Goslin (Eds.), Handbook of socialization theory and research (pp ). Chicago: Rand McNally. Bruckman, A., & Bandlow, A. (2003). HCI For Kids. In J. Jacko & A. Sears (Eds), Human Computer Interaction Handbook (pp ). Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ. Buckingham, D. (2001). New media literacies: Informal learning, digital technologies and education. In D. Buckingham, & A. McFarlane (Eds), A digitally driven curriculum? (pp.7-19). London: Institute for Public Policy Research. Δανιά, Α. (2009). Κατασκευή οργάνου αξιολόγησης της χορευτικής επίδοσης: Η εφαρµογή του στον Ελληνικό παραδοσιακό χορό. Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Δανιά, Α., Κουτσούµπα, Μ., Χατζηχαριστός, Δ., & Τυροβολά, Β. (2009). Η έρευνα για την κατασκευή οργάνων αξιολόγησης της χορευτικής επίδοσης. Ανασκοπική µελέτη. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 7, Dania, A., Tyrovola, V., & Koutsouba, M. (2011). Proposal for a method for teaching dance skills. Proceedings of the 27 th Biennal ICKL Conference, Institute for Musicology, Budapest, Δανιά, Α. (2013). Από τα σύµβολα στην κίνηση. Επίδραση της σηµειογραφικής µεθόδου Laban στην εκµάθηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Fugedi, J. (2003). Movement Cognition and Dance Notation. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 44(3/4) Gallahue, D. & Ozmun, J. (1998). Understanding Motor Development. Infants, Children, Adolescents, Adults. New York: McGraw-Hill.

11 Πρακτικά5 th CIE Huizinga, J. (1955). Homo ludens: A study of the play element in culture. Boston: Beacon Press. Hutt, C. (1971). Exploration and play in children. In R.E. Herron & B. Sutton-Smith (Eds), Child s play (pp ). New York: Wiley. Inkpen, K.M. (2001). Drag-and-drop versus point-and-click: mouse interaction styles for children. ACM Transactions on Computer Human Interaction, 8(1), Κουτσούµπα, M. (2005). Σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης. Το πέρασµα από την προϊστορία στην ιστορία του χορού. Αθήνα: Προποµπός. Laban, R., & Lawrence, F. C. (1974). Effort: economy of human movement. London, UK: Macdonald & Evans Ltd. Lund, H.H., Klitbo, T., & Jessen, C. (2005). Playware technology for physically activating play. Artifical Life and Robotics Journal, 9(4), Mayer, R.E. (2002). Multimedia learning. The Psychology of Learning and Motivation, 41, Pelligrini, A.D. (1987). Applied child study: A developmental approach. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Ståhle-Varney A. K. (2001). Dance Notation - A Teaching Tool. Proceedings of the 27 th Biennal ICKL Conference, Columbus, Ohio, Τυροβολά, Κ. Β. & Κουτσούµπα, Ι. Μ. (2006). Μορφολογική Μέθοδος Διδασκαλίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Το Παράδειγµα των Ποντιακών Χορών. Μουσική σε Πρώτη Βαθµίδα, ΕΕΜΑΠΕ, 1, Abstract The aim of the present study is the presentation of a new tool: Labankido (Dania, 2013), which is based on PowerPoint software and is designated to be used as a multimedia tool in the teaching of Greek traditional dance. Its basic characteristic is the use of Laban notation symbols -in digital-multimedia activities- for the visual and auditory representation of dance form component elements. The new product s up to date applications and perspectives are taken into consideration according to definite pedagogical theories and innovative teaching practices. Furthermore, a new qualitative research is proposed in order to evaluate the effectiveness of Labankido in the context of teaching Greek traditional dance to novice young dancers aged 5-7 years old. Keywords: Labankido, Laban notation system of movement and dance-labanotation, Greek traditional dance.

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Labankido : μία τεχνολογική εφαρμογή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού

Labankido : μία τεχνολογική εφαρμογή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού Labankido : μία τεχνολογική εφαρμογή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού Labankido : a technological application for the distance learning of Greek traditional dance Ασπασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Παρουσίαση του μαθήματος Βασιλική Ρήγα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 1 Περιεχόμενα του μαθήματος Εξετάζονται οι εξής θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 178 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας τρισδιάστατη ενότητα (κίνηση, µουσική, λόγος) σύστηµα επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χορός στα Προγράμματα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Ο Χορός στα Προγράμματα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ο Χορός στα Προγράμματα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ο ρόλος του χορού στην εκπαίδευση Ο χορός είναι κίνηση φυσική δραστηριότητα. Συνεπώς είναι θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Η ελεύθερη πτώση του Felix Baumgartner από ύψος 39.000 μέτρων, για πάνω από 5 min, ξεπερνώντας

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Σκοπός του σεμιναρίου Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του σεµιναρίου

Σκοπός του σεµιναρίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επιστηµονική υπεύθυνη : ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ Π. Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής ρ.. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος: απαραίτητος στη διδακτική διαδικασία Ο νοητικός σχεδιασµός είναι µια αναγκαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα