ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ συγκληθείσης

3 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ψαλλομένης τῇ Α Κυριακῇ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου Ποίημα Θέκλης Μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, μετὰ τὸν Προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους ι καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων στ. Στιχηρὰ τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ.β. Ὅλην ἀποθέμενοι. Πίστιν τὴν ἀμώμητον, οἱ θεοφόροι Πατέρες, ζήλῳ προασπίζοντες, τὴν Ὀγδόην Σύνοδον συνεστήσαντο καὶ ὀθνεῖα δόγματα, καθελόντες ὅρους, αἰωνίους ἀνετείχισαν, καινῷ ἐρύματι, καὶ ὁμολογίαν Ὀρθόδοξον, πανσόφως ἀπειργάσαντο, ἄτρωτον ἐκ βλάβης αἱρέσεων, ὧν τὴν παραθήκην, φυλάτ- ~ 1 ~

4 τοντες ὡς κλῆρον τιμαλφῆ, καὶ πολιτείαν οὐράνιον, τούτων μιμησώμεθα. Σύμβολον θεόγραφον, τὸ ἐν προτέραις Συνόδοις, θεσπισθὲν κυρώσαντες, τοὺς τολμῶντας ἕτερον ἀναγράψασθαι, ὑφελεῖν ἢ πρόσθεμα, ἀδεῶς ἐνθεῖναι, κατακρίτους ἀποβλήτους τε, τοῦ θείου Σώματος, Ὅσιοι Ποιμένες ἀνέφηναν, Θεοῦ ὑπεναντίους δέ, καὶ τῆς Ἀληθείας ἡγήσαντο. Ὅθεν μετὰ φόβου, ἀκρίβειαν τηρῶμεν ἐν παντί, μὴ παρομοίῳ ἐν κρίματι, οἰκτρῶς περιπέσωμεν. Δύσεως οἱ πρόκριτοι, ὀρθοδοξοῦντες εἰσέτι, καὶ αὐτῆς μετέχοντες, δεδογμένα πάντα συνωμολόγησαν, ὅμως μετέπειτα, διαβόλου πλάνῃ, βλασφημίαν ἐξηρεύξαντο, κατὰ τοῦ Πνεύματος, οὕτω δὲ σφαλέντες ὑπέπεσον, ἰδίῳ ἀναθέματι, δῆλον ἑαυτοὺς καταστήσαντες, αὐτοκατακρίτους διὸ αὐτῶν τῆς λύμης ἀσινῆ, τὴν Ἐκκλησίαν φυλάξατε, Ἱεράρχαι τίμιοι. Ἕτερα. Ἦχος ὁ αὐτός. Ἡ ἀπεγνωσμένη. Πνεῦμα ἐκπορεύεσθαι οἱ δοκοῦντες, καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐξέπεσον Ἀληθείας. Χριστοῦ μαρτυρίαν γάρ, ἀφρόνως μὴ λαβόντες, καὶ τῆς Πατέρων καταγνόντες, διδαχῆς εἰς Ἁγίαν, καὶ Ὁ- μοούσιον Τριάδα, ἀναιδῶς βλασφημοῦσιν. Ἀλλά, Δέσποτα, ὁ θέλων πάντας, σῶσαι καὶ τούτους εἰς τὴν Πίστιν ἐπίστρεψον, ἐν μετανοίᾳ, ὡς Εὔσπλαγχνος. Ῥώμης πρεσβυτέρας τοῦ Ἐπισκόπου, ἔτι ὁμοδόξου τιμῆς πρεσβεῖα, ἀλλ οὐκ ἐξουσίας τὸ πρωτεῖον ἀπεδέχθη, Σύνο- ~ 2 ~

5 δος τάξιν Ἐκκλησίας, ἐμπεδώσασα αὖθις, ὡς δὲ πηγὴν ἱερωσύνης, οὐδαμῶς τοῦτον ἔγνω. Τὸν Θεάνθρωπον γὰρ μόνον Μέγαν, Ἀρχιερέα καὶ μεσίτην αἰώνιον, πρὸς τόν Πατέρα κεκτήμεθα. Φώτιε, Συνόδου ὁ προεδρεύσας, σὺν λοιποῖς θεόφροσιν Ἱεράρχαις, τὸν νοῦν ἐλλαμπόμενοι αὐγαῖς Φωτὸς Ἀκτίστου, καὶ ἀπλανῶς θεολογοῦντες, τῶν Λατίνων τὰς δόξας, λῆρον ἐδείξατε καὶ πλάνην, ἀφεγγοῦς διανοίας. Ἱκετεύσατε οὖν τὸν Σωτῆρα, ἰδίᾳ γνώμῃ μὴ στοιχεῖν ἡμᾶς πώποπε, ἀλλ ὑ- μετέροις διδάγμασιν. Δόξα. Ἦχος πλ. α. Παράκλητε, ὁ ἐν Προφήταις καὶ Ἀποστόλοις, καὶ Διδασκάλοις τῆς Ἐκκλησίας λαλήσας ὁ μεθ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα μένων, καὶ ὁδηγῶν ἡμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Σὺ καὶ τοὺς Πατέρας, εἰς Σύνοδον Οἰκουμενικὴν τὴν Ὀγδόην συνεκάλεσας, καὶ τὴν ἅπαξ τοῖς Ἁγίοις παραδοθεῖσαν Πίστιν, δι αὐτῶν αὖθις κατεκύρωσας, ὡς ἐχθροὺς Θεοῦ καὶ τῆς Ἀληθείας κατακρίνας, τοὺς ἑτέρως φρονοῦντας. Αὐτὸς καὶ νῦν, Οὐράνιε Παμβασιλεῦ, Ὀρθοδοξίᾳ ἡμᾶς στήριξον, καὶ ἁγίασον, τῇ ἀκτίστῳ Σου χάριτι. Καὶ νῦν. Δογματικὸν Θεοτοκίον. Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. Δευτερονομίου τὸ ἀνάγνωσμα. (Κεφ. Α 8-11,15-17). ~ 3 ~

6 Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἴδετε, παραδέδωκεν ἐ- νώπιον ὑμῶν τὴν γῆν εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ αὐτο- ύς. καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκεί νῳ λέγων οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑ- μᾶς, καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθεί η ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασί ως καὶ εὐλογῆσαι ὑμᾶς, καθότι ἐλάλησεν ὑ- μῖν. καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν. καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκεί νῳ λέγων διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρί νατε δικαί ως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ. οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρί σει, κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς, οὐ μὴ ὑποστεί λῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρί σις τοῦ Θεοῦ ἐστι καὶ τὸ ρῆμα, ὃ ἐὰν σκληρὸν ᾖ ἀφ ὑμῶν, ἀνοί σετε αὐτὸ ἐπ ἐμέ, καὶ ἀκούσομαι αὐτό. Δευτερονομίου τὸ ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ι 14-21) Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς Υἱοὺς Ἰσραήλ ἰδοὺ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα ὅ- σα ἐστὶν ἐν αὐτῇ πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλετο Κύριος ἀγαπᾶν αὐτούς, καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην. καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑ- ~ 4 ~

7 μῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν οὗτος Θε- ὸς τῶν θεῶν καὶ Κύριος τῶν κυρίων, ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰ- σχυρὸς καὶ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον, οὐδ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον, ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ, καὶ ἀγαπᾶ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱ- μάτιον. καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. Κύριον τὸν Θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος Θεός σου, ὅστις ἐ- ποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου. Προφητείας Ἱερεμίου τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. ια καὶ ιβ 1-5, 14-15) Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ γνώσομαι τότε εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ ἔγνων ἐπ ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν πονηρὸν λέγοντες δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ οὐκέτι. Κύριε κρίνων δίκαια, δοκιμάζων νεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθὼθ τοὺς ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου, τοὺς λέγοντας οὐ μὴ προφητεύσεις ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου, εἰ δὲ μή, ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν ἐν λιμῷ, καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν, ὅτι ἐ- πάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἀναθώθ, ἐν ἐνιαυτῷ ἐ- ~ 5 ~

8 πισκέψεως αὐτῶν. Δίκαιος εἶ, Κύριε, ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ, πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται, εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα; ἐφύτευσας αὐτοὺς καὶ ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν καρπόν ἐγγύς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ πόρρῳ ἀ- πὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν. καὶ σύ, Κύριε, γινώσκεις με, δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡ- μέραν σφαγῆς αὐτῶν. ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ; ἠφανίσθησαν κτήνη καὶ πετεινά, ὅτι εἶπαν οὐκ ὄ- ψεται ὁ Θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν. σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ ἐκλύουσί σε Οτι τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου, ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου Ἰσραήλ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου αὐτῶν. καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτοὺς ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτοὺς καὶ κατοικιῶ αὐτούς, ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ ἕ- καστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ Ἰδιόμελον. Ἦχος δ. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἡμῶν, ὁ Εἷς τῆς Ὁ- μοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ὁ δι ἡμᾶς Ἐνανθρωπή- ~ 6 ~

9 σας, καὶ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν. Σὺ εἶ ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων. Ἱκετεύομέν Σε, Πολυέλεε, περίσωζε τὴν ποίμνην Σου ἐξ αἱρέσεως πάσης, καὶ τῶν νῦν ἐπαπειλούντων δεινῶν. Ἐπανάγαγε τοὺς πεπλανημένους, ἐν μετανοίᾳ, τοῖς μὴ γινώσκουσί Σε ἐμφάνηθι, καὶ δὸς ἡμῖν τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως, ἵνα γένηται ποίμνη μία, δοξάζουσά Σε τὸν Ἕνα Ποιμένα, εἰς αἰῶνας αἰώνων. Δόξα. Ἦχος πλ.α. Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ Ἄμπελος τῆς ζωῆς, ἐν ᾗ τὴν Ἐκκλησίαν ὁ Πατὴρ κατεφύτευσε, καὶ τοῖς ζωηφόροις νάμασι τῆς Χάριτος τοῦ Πνεύματος, ἀρδεύει ἀενάως. Δεόμεθά Σου, Δέσποτα Φιλάνθρωπε, τήρησον ἡμᾶς ἐν Σοὶ ἐῤῥιζωμένους, ὀρθοδοξοῦντας, καὶ τὰς σωτηρίους Σου ἐντολάς ἐργαζομένους. Ἵνα μὴ ὡς ἄκαρπα κλήματα, ἄρῃ ἡμᾶς Γεωργὸς ὁ ἐπουράνιος. Ἀλλά, καθαίρων τῇ μετανοίᾳ, καρποφόρους ἀναδείξη, πλείονα φέροντας καρπὸν ἁγιωσύνης. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡ- μῶν. ~ 7 ~

10 ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Καὶ τῶν Πατέρων, εἰ βούλει. Ἦχος α. Πανεύφημοι Μάρτυρες Φιλτάτου Κυρίῳ Μαθητοῦ, τοὺς πιστοὺς κελεύοντος, αἱρετικοῖς μὴ συμμείγνυσθαι, ἡμῖν πῶς ἔξεστι, τοῖς πεπλανημένοις, κοινωνεῖν προσχήματι, ἀγάπης; Ἀλλ αὐτοῦ ταῖς δεήσεσι, Χριστέ, τὸν φόβον Σου, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐμφύτευσον, μὴ ἐκκλίνειν, τῶν παραγγελμάτων Σου. Στίχ: Εὐλογητὸς εἶ Κύριε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Ὀγδόης Συνόδου οἱ σοφοί, ὄντως θεοκήρυκες, διαυγεστάτοις τοῖς ῥήμασιν, αἱρέσεις ἔδειξαν, τὰς Λατίνων δόξας διὸ πλάνην φύγωμεν, τῶν νῦν ἐπισκοτούντων Ἀλήθειαν, καινοῖς τεχνήμασι, καὶ Πατέρων τὴν διάγνωσιν, παρορώντων, κόσμου δι ἀρέσκειαν. Στίχ: Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς Ὁσίους αὐτῷ. Ἐδὲμ ἀπελάσας νοητῆς, ὄφις ὁ ἀρχέκακος, κακοδοξοῦντας ἐξώρισεν, εἰς γῆν ἀνάρδευτον, ἐκ ναμάτων θείων, οὗ πολλῶν αἱρέσεων, ζιζάνια κακίας τε ἄκανθαι, πυκνῶς βλαστάνουσιν Ὀρθοδόξῳ οὖν ἐν πίονι, γεωργίῳ, εὐπειθῶς δουλεύσωμεν. Δόξα. Ἦχος πλ.β. ~ 8 ~

11 Πατέρες τρισμακάριοι, τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος πλήρεις ὑπάρχοντες, ποιμένες ἀνεδείχθητε τῆς Ἐκκλησίας χριστομίμητοι, καὶ ἐγρήγοροι τῶν θείων Δογμάτων φύλακες. Ὑμεῖς, πανένδοξοι, ἐκ περάτων τῆς Οἰκουμένης συνελθόντες, εἰς Σύνοδον Ὀγδόην τὴν Ἁγίαν, ἐπουρανίου Βασιλέως κελεύσματι, καὶ τοῦ ἐπὶ γῆς παρουσίᾳ, τὴν ἐν τῷ θεογράφῳ Συμβόλῳ, Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν ἐκυρώσατε, θεμέλιον δεικνύντες αὐτὴν τῆς σωτηρίας. Αἱρέσεως δὲ καθυποβαλόντες ἀναθέματι, τοὺς τολμῶντας ἐπ αὐτῆς τροπὴν ἢ ἀλλοίωσιν, καινῷ, ἀνεπιβάτῳ πολεμίοις, ἠσφαλίσασθε ὀχυρώματι. Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, Φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας παμφαφεῖς, μετὰ δέους τηρεῖν τὴν ἁγίαν Παράδοσιν, καὶ μή, ὕπνῳ ῥαθυμίας, δολίοις ἐχθροῖς ἐάσωμεν ἁλῶναι, κλῆρον ὑμῶν τὸν τιμαλφέστατον. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς σὲ ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα, μετὰ τῶν Διδασκάλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ἀπολυτίκια. Τὸ Ἀναστάσιμον. Εἶτα. Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. α. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. Τῆς Ὀγδόης Συνόδου σεπτοὺς τιμήσωμεν, καὶ θεοφόρους Πατέρας χαριστηρίοις ᾠδαῖς, τοὺς προμάχους Ἀληθείας καὶ ἐκφάντορας. Ὅτι ἐφύλαξαν καλῶς καὶ παρέδωκαν ἡμῖν ἀ- ~ 9 ~

12 μώμητον τὴν ἁγίαν, καὶ θεοκήρυκτον Πίστιν, τὸ τῆς θεώσεως θεμέλιον. Ἕτερον Ἦχος α. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Συνόδου τῆς Ὀγδόης θεόκλητοι Πατέρες, πλάνην καθελόντες καὶ στύλοι φανέντες Ἀληθείας, τῆς Πίστεως μέγαν θησαυρόν, ἀκέραιον παρέδωκαν ἡμῖν διὰ τοῦτο ἀνυμνοῦντες χρεωστικῶς, τὸν Κύριον εὐλογοῦμεν Δόξα τῷ συγκαλέσαντι ὑμᾶς Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι δόξα τῷ καταγλαΐσαντι νοῦν ὑ- μῶν ἔνθεον. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον τοῦ Ἤχου. ~ 10 ~

13 ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον τὰ Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν. Ἀναστάσιμον. Δόξα. Τῶν Πατέρων Ἦχος α. Τὸν Τάφον Σου, Σωτήρ. Πατέρας εὐκλεεῖς, τῆς Ὀγδόης Συνόδου, τιμῶντες εὐλαβῶς, χαριστήριον αἶνον, Τριάδι προσενέγκωμεν δι αὐτῶν γὰρ ὀ- χύρωμα, περιέθηκε, τῇ ἀκραιφνεῖ Πίστει νέον, ἀδιάσειστον, εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ πᾶσιν, ἐχθροῖς ἀπροσπέλαστον. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Μητέρα σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθένον ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ καταφεύγοντες, πρὸς τὴν σὴν ἀγαθότητα σὲ γὰρ ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ προστασίαν σὲ κεκτήμεθα, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίαν, τὴν μόνην πανάμωμον. Μετὰ τὴν β Στιχολογίαν. Ἀναστάσιμον. Δόξα. Τῶν Πατέρων Ἦχος δ.ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Ὀρθοδοξίας σελασφόροι ἀστέρες, ἐν οἷς ἐμπρέπει τῆς Ἑῴας φωσφόρος, καὶ θεωρὸς Ἀκτίστου τῆς Τριάδος Φωτός, Φώτιος ~ 11 ~

14 ὁ Ἰσαπόστολος, ἐπί σκότους κατήγαγον, θρίαμβον ὑπέρλαμπρον, Συνόδῳ ἐν Ὀγδόῃ. Τῆς Ἀληθείας ὅθεν τῷ φωτί, τούτων πρεσβείαις ἀεὶ πορευώμεθα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤ- ῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων, τὶς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐ- λευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. Μετὰ τὴν γ Στιχολογίαν. Τῶν Πατέρων Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Ἐν καρδίᾳ καθαρᾷ, καὶ πόθῳ ζέοντι ψυχῆς, θεολήπτῳ τε νοΐ, Ἱεροφάντορες κλεινοί, οἱ τῆς Ὁγδόης Παράδοσιν Ἐκκλησίας, σέβοντες καλῶς προτιθέασι, θεμέλιον αὐτὴν ἁγιότητος, ὑποδεικνύντες ἄριστόν τε μέτρον, ὑμῖν τελείαν παρέδωκαν διὸ ἐμφρόνως ἐνστερνισθῶμεν, παραθήκην ἁγίαν. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον ὑετόν, ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θεοτόκε, βάτον ἐν πυρὶ ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν βλαστήσασαν καὶ μαρτυρῶν ὁ Μνήστωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς Ἱερεῦσιν ἐ- κραύγαζε Παρθένος τίκτει, καὶ μετὰ Τόκον, πάλιν μένει Παρθένος. ~ 12 ~

15 Εἶτα, ὁ Ἄμωμος τὰ Εὐλογητάρια. Ἡ Ὑπακοή. Οἱ Ἀναβαθμοὶ τοῦ Ἤχου. Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν. Τό, Ἀνάστασιν Χριστοῦ. Ὁ Ν Ψαλμός καὶ τὰ λοιπά. Οἱ Κανόνες ὁ Ἀναστάσιμος μετὰ τῶν Εἱρμῶν καὶ τῶν Πατέρων. Κανὼν τῶν Ἁγίων Πατέρων, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς: Ὀγδόης Συνόδου σεπτοῖς Πατράσι Χάρις. Θ(έκλης) Ἦχος πλ. β. ᾨδὴ α. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ὁμοουσίου Τριάδος τοὺς ἱερούς, μύστας εὐφημήσωμεν, ὅτι Πίστιν ἀληθῆ, εὐλαβῶς φυλάξαντες, τελείαν καὶ ἄμωμον ἡ- μῖν, παραδεδώκασι. Γραφίδι γέγραπται Πνεύματος τὰ σεπτά, Ἐκκλησίας Δόγματα διὸ πλάνην ὡς δεινήν, κιβδηλίαν ἅπασαν, Θεόπται, Συνόδῳ ἐν Ὀγδόῃ, κατεδίκασαν. Δυσφήμῳ δόξῃ Λατῖνοι συνοδικῶς, τὸ φρικτὸν ἀνάθεμα, ξενωθέντες τοῦ Θεοῦ, ἑαυτοῖς ἐπέσυραν, καὶ μὴ συνιέντες παντελῶς, χάριν ἀπώλεσαν. Θεοτοκίον. Ὁμολογοῦντας Μητέρα σε τοῦ Θεοῦ, ὀρθοδόξως Ἄχραντε, ἀμφιβόλων λογισμῶν, μὴ ἐάσῃς κλύδωνι, ἡμᾶς ἐμπεσεῖν περὶ τὴν Πίστιν, ἀμελήσαντας. ~ 13 ~

16 ᾨδὴ γ. Οὐκ ἔστιν Ἅγιος. Ἡδέως κλίναντες τὸ οὖς, ὄφεως συμβουλίᾳ, καὶ οἰκτρῶς ἀ- ποστάντες, οἱ Λατῖνοι τοῦ Θεοῦ, τῆς νοητῆς ἐξ Ἐδέμ, Ἐκκλησίας πόρρῳ ἐμακρύνθησαν. Συνόδου Φώτιε σοφέ, Πρόεδρε τῆς Ὀγδόης, ἀγχινοίᾳ ἀντέστης, δεσποτείᾳ Δυτικῶν, Ἀνατολῆς συντηρῶν, Ἐκκλησίαν πάντῃ αὐτεξούσιον. Στοιχοῦντες Ἀποστολικῇ, Ἅγιοι, Παραδόσει, τῆς Ὀγδόης Πατέρες, τοὺς Λατίνους εὐκρινῶς, διαδοχῆς τῆς αὐτῶν, ἀμετόχους ὅλως ἀπεδείξατε. Θεοτοκίον. Ὑμνεῖν σε Πάναγνε ἡμᾶς, πρέσβευε καὶ λατρεύειν, τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, ἐν καρδίᾳ καθαρᾷ, ὡς ἄν κρατῶμεν στεῤῥῶς, μαρτυρίας Ὀρθοδόξου Πίστεως. Κάθισμα τῶν Πατέρων. Ἦχος β. Πρεσβεία θερμή Πατέρων χορὸν Ὀγδόης τὸν πανάριστον, ὑμνοῦντες πιστῶς, ταῖς τούτων παραδόσεσι, ἀτενῶς ἑπώμεθα, καὶ Ἀμώμῳ Πίστει ἐμμένωμεν, ὅτι ἡ μόνη πέφυκεν ὁδός, πρὸς τέλος εὐκταῖον τῆς θεώσεως. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν Σοι Θεοτόκε Δέ- ~ 14 ~

17 σποινα, πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα. ᾨδὴ δ. Χριστός μου δύναμις Νοῒ θεόφρονι, Πατέρες αἵρεσιν, τὸ Υἱόθεν τε Πνεῦμα ἐκπορευτόν, εἶναι ἀπεφήναντο. Τὶς οὖν ἂν δύναιτο εἰπεῖν, τἀναντία θρασυνόμενος. Ὀθνείῳ δόγματι, σεπτὸν Μυστήριον, βλασφημεῖται Τριάδος Μοναρχικῆς, Μόνη ἀναιρεῖται γάρ, Πηγὴ Θεότητος Πατήρ, διαρχία δὲ εἰσάγεται. Δαιμόνων εὕρημα, Λατίνων πρόσθεμα, ἐν Συμβόλῳ Προσώπων γὰρ ἀλλοιοῖ, ἴδια γνωρίσματα, Μοναρχικῆς καὶ Τριφεγγοῦς, Ἀσυγχύτου τε Θεότητος. Θεοτοκίον. Ὁ Λόγος φύραμα, ἐκ Σοῦ ἀνθρώπινον, εὐδοκίᾳ προσείληφε τοῦ Πατρός, Ἄχραντε Θεόνυμφε, καὶ ἐπελεύσει ἐπὶ Σέ, Συνανάρχου Θείου Πνεύματος. ᾨδὴ ε. Τῷ θείῳ φέγγει σου. Ὑβρίζει Δύσις τὸ Συμφυές, Πνεῦμα τῷ Πατρί καὶ τῷ Υἱῷ, πίστει ψευδεῖ εἰς ἐνέργειαν, Μίαν τῶν Τριῶν γὰρ μειοῖ, Μονάρχου Θεοῦ, Ὑπόστασιν τελείαν καὶ Ὁμοούσιον. Σατὰν ἐκπέπτωκεν Οὐρανοῦ, θεῖναι ὑπεράνω νεφελῶν, θρόνον ποτὲ ὀρεξάμενος. Πόλου δ Ἐκκλησίας ποθῶν, Λατίνων ποιμήν, ὑπέρθρονον γενέσθαι αὐτῆς ἐξώρισται. ~ 15 ~

18 Εἰσάγει νέαν ὡς ἀληθῶς, αἵρεσιν νομέα ἑαυτόν, Αἱρεσιάρχης οἰόμενος, τῆς ἱερατείας γὰρ δή, Χριστὸς Ἰησοῦς, δοτὴρ ὁ μόνος πέφυκε τοῦ χαρίσματος. Θεοτοκίον. Παθῶν ἀπάλλαξον μιαρῶν, Ἄσπιλε οἰήσεως ἡμᾶς, ᾍδου ῥιπτόντων εἰς βάραθρον, χάριν ταπεινώσεως δέ, πρεσβείαις σου δός, ὑψούσης εἰς θεώσεως τελειότητα. ᾨδὴ στ. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν Τὴν μόνην Ἀλήθειαν, Δυτικῶν συναγωγή, καταλιποῦσα ὤ- λισθεν, ποικιλόφρονος ψεύδους περιπλοκῇ, κρημνῷ τῷ κατάγοντι, εἰς ἀπώλειαν, πλήθει τῶν αἱρέσεων. Οἰόμενοι σφάλλονται, τῆς Θεότητος κτιστάς, τὰς ἐνεργείας οὕτω γάρ, τῆς θεώσεως ἄβατος ἡ ὁδός, ἀνθρώποις καθίσταται, καὶ Θεὸς ὅλως κτίσμασιν ἀπρόσιτος. Ἰῷ τῆς αἱρέσεως, καὶ κατάδυσιν τριττήν, τοῦ Βαπτισμοῦ κατήργησαν, Ἐκκλησίας Παράδοσιν ἐκποδών, σαφῶς ποιησάμενοι, καὶ τελοῦντες αὐτὸν διὰ ῥαντίσματος. Θεοτοκίον. Συνέλαβες Ἄχραντε, ἐν γαστρί σου τὸν Χριστόν, ὑπερφυῶς τοῖς νόμοις δέ, συνελήφθης τῆς φύσεως συνῳδά διὸ πλάνην λέγομεν, τῆς ἀσπίλου σου δόξασμα συλλήψεως. Κοντάκιον. Ἦχος δ. Ἐπεφάνης σήμερον. ~ 16 ~

19 Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὑπερμαχοῦντες, εἰς Ὀγδόην Σύνοδον, πάσης συνήχθησαν ἐκ γῆς, παρακελεύσει τοῦ Πνεύματος, τῆς Ἀληθείας οἱ θεῖοι ἐκφάντορες. Ὁ οἶκος. Τῇ Γαλιλαίᾳ τῶν Ἐθνῶν. Ὡς Ἐκκλησίας φρυκτωροί, καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ πόθῳ, σφοδρῶς πυρπολούμενοι ἑαυτῶν τὰς καρδίας, Πίστεως ἔδειξαν ὀρθῆς τὴν ὁμολογίαν, μόνην κρηπῖδα ἀσφαλῆ τῆς ποθεινῆς θεώσεως, πλάνην δὲ καὶ πανώλεθρον αἵρεσιν, πᾶσαν ἐπὶ Συμβόλου τῶν Συνόδων προσθήκην, ἀφαίρεσιν ἤ τροπήν, ὡ- σαύτως. Διὸ τὰς Λατίνων σαθρὰς δόξας, βλάσφημα διδάγματα, ἀπόβλητα καὶ ξένα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐξήλεγξαν προσηκόντως, τῆς Ἀληθείας οἱ θεῖοι ἐκφάντορες. Τὸ Συναξάριον. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν τριακοσίων ὀγδοήκοντα καὶ τριῶν Θεοφόρων Πατέρων, τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συγκροτησάντων τὴν Ἁγίαν Ὀγδόην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐπὶ Αὐτοκράτορος Βασιλείου Α τοῦ Μακεδόνος, Πατριαρχοῦντος δὲ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ῥώμης Φωτίου τοῦ Μεγάλου, κατὰ τὰ ἔτη ὀκτακοσιοστὸν ἑβδομηκοστὸν ἔνατον καὶ ὀκτακοσιοστὸν ὀγδοηκοστόν ( ). Στίχοι Πλάνην ἔδειξαν ἐκπόρευσιν Πατέρες Υἱόθεν τε τοῦ Πνεύματος ἐν Συνόδῳ. ~ 17 ~

20 Τιμῆς πρεσβεῖα Ἐκκλησία ἡ Μία, ἀλλ οὐ πρωτεῖον τῷ Ῥώμης ἐδεδώκει. Ἡ Σύνοδος αὕτη συνεκλήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν τῷ πανσέπτῳ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κατὰ τὰ ἔτη μ.χ. ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Βασιλείου Α τοῦ Μακεδόνος, τῇ συμμετοχῇ τῶν πέντε Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων. Προεξάρχων τῶν συνελθόντων Ἁγίων Πατέρων ἦν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ῥώμης Φώτιος ὁ Μέγας, συμμετεῖχον δὲ καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Πάπα τῆς Ῥώμης Ἰωάννου τοῦ Η (Ὀρθοδόξου ἔτι ὄντος) Πέτρος ὁ Πρεσβύτερος, Παῦλος καί Εὐγένιος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοδοσίου, Ἠλίας ὁ Πρεσβύτερος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μιχαήλ, Κοσμᾶς ὁ Πρεσβύτερος, καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Θεοδοσίου, Βασίλειος Ἐπίσκοπος Μαρτυρουπόλεως. Ἐν τῇ Οἰκουμενικῇ ταύτῃ Ὀγδόῃ Συνόδῳ, Ἁγίῳ Πνεύματι ὑπηχούμενοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καὶ ἑπόμενοι τοῖς πρὸ αὐτῶν σοφοῖς Διδασκάλοις καὶ Ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεκύρωσαν τὰς ἀποφάσεις τῆς 7 ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ κατεδίκασαν ὡς αἵρεσιν τὴν ἀναφανεῖσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Δύσεως δοξασίαν περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος, οὐ μόνον ἐκ τοῦ Πατρός, ὥς φησιν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ, θεοπνεύστως τε ἐν προτέραις Συνόδοις ἐδογμάτισαν οἱ θεῖοι Πατέρες καὶ ἐξέθεσαν ἐν τῷ τῆς Πίστεως Συμβόλῳ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Προσέτι δὲ κατέκριναν ὡς αἱρετικούς, ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἀληθείας καὶ ἀποβλήτους τῆς Ἐκκλησίας τοὺς ἑτέρως φρονοῦντας πα- ~ 18 ~

21 ρὰ τὰ θεσπισθέντα ἐν ταῖς Ἁγίαις Συνόδοις καὶ τοὺς τολμῶντας προσθήκην ἤ ὑφαίρεσιν ἐν τῷ Θείῳ Συμβόλῳ. Πρὸς τούτοις, κατεδίκασαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες καὶ τὴν ἀ- ξίωσιν πρωτείου ἐξουσίας ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ῥώμης, λέγοντος πηγὴν εἶναι αὐτὸν τῆς Ἱερωσύνης. Ἀλλὰ τοῦτο, ἰδίᾳ τῇ σθεναρᾷ καὶ εὐφυεστάτῃ ἡγεσίᾳ τοῦ σοφωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, ἀπεδείχθη αἵρεσις διὸ καὶ μόνον τιμῆς πρωτεῖον ἀνεγνωρίσθῃ αὐτῷ, διασωθέντος οὕτω τοῦ αὐτεξουσίου τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ὡσαύτως ἡ Σύνοδος εἰρήνευσε τὴν Ἐκκλησίαν, καταπαύσασα τὰς ταραχὰς μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἕνεκα τῆς Βουλγαρίας, ἑνώσασα ἀποσχισθέντας αὐτῆς Ἐπισκόπους, λόγῳ τῆς ἀποπομπῆς τοῦ πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ἰ- γνατίου καί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Φωτίου καὶ διασώσασα, οὕτω, τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐν αὐτῇ. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα τινὰ ζητήματα, ὡς αἱ διακονίαι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἡ ἀθρόα χειροτονία καὶ τὰ τοπικά ἔθη. Ταῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἑδραίους ἡμᾶς τήρησον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Πίστει καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. ᾨδὴ ζ. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον. Πολυάριθμα ἀπέτεκε, τῆς Δύσεως, ἔκγονα βλασφημία κακά τὸ ἀλάθητον, ποτηρίου ἄρνησιν λαῷ, ἀζύμων τὴν χρῆσιν ἀτελῆ, Ἱερουργίαν σὺν λοιπαῖς, ἄχρι καὶ νῦν ἐκτροπαῖς. ~ 19 ~

22 Ἀδιάδραστος αἱρέσει ἡ ἀλλοίωσις, ἕπεται τῶν ἐνθέων ἠθῶν, ὅτι Πνεύματος, ἁγιότης πέφυκε καρπός τῇ πλάνῃ οὖν Δύσις παντελῶς, ἀποκεχώρισται Θεοῦ, καὶ τὰ τοῦ κόσμου φρονεῖ. Τῇ τοῦ Πνεύματος μαχαίρᾳ οἱ ἀκέστορες, Δύσιν ὡς ἀνιάτως νοσοῦν, μέλος ἔταμον, Ἐκκλησίας, πνεύμονα πῶς οὖν, τολμήσωμεν λέγειν ὑγιᾶ, στέργουσαν φάρμακον πιεῖν, ἐπιστροφῆς μηδαμῶς. Θεοτοκίον. Ῥητορεύουσαν παροῦσαν πλάνην φίμωσον, Δέσποινα ἐ- ναντία Γραφῶν, Ἀποστόλων τε, καὶ Πατέρων κρίσει ἀσεβῶς, ποικίλαις ἐν λόγων συστροφαῖς, καὶ κοινωνοῦσαν Δυτικοῖς, ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς. ᾨδὴ η. Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις. Ἀθροισθέντες Ποιμένες Ἅγιοι Σύνοδον, εἰς Ἁγίαν Ὀγδόην Πίστιν ἐτράνωσαν, πρῶτος ὧν φωτόμορφος, μέγιστος Φώτιος, ἤλεγξε τὸ ψεῦδος, Φωτὶ τῆς Ἀληθείας. Σὺν τῷ θείῳ Φωτίῳ Πάπα ἐκπρόσωποι, Ἰωάννου οἱ Παῦλος, Πέτρος, Εὐγένιος, ὅρους ἠσφαλίσαντο, θείους τῆς Πίστεως, ἔλεγχον πρὸς δῆλον, τῆς πλάνης αἰωνίως. Ἱερὰν ἀπαρτίζει ὅμιλος ἔνθεος, στρατιὰν ἐξ Ἑῴας πάσης καὶ Δύσεως, Γῆς Σιών Αἰγύπτου τε, Λόγου ἐκφάντορες, καὶ Ἀντιοχείας, χριστόλεκτοι Ποιμένες. Θεοτοκίον. ~ 20 ~

23 Χλιαρὸν ἡμῶν πνεῦμα φλέξον τῷ ἔρωτι, τῆς Τριάδος Παρθένε ὅπως φυλάξωμεν, ἣν παρηγγυήκασι, ἄσπιλον Ἅγιοι, Πίστιν τὴν τελείαν, δι αἵματος καὶ πόνων. ᾨδὴ θ. Θεὸν ἀνθρώποις. Ἀγάπης τέλειον σχόντες χάρισμα, ποίμνης ποιμένες λύκους ὡς ἀγρίους ἐδίωξαν, τοὺς φρονοῦντας ἕτερα, παρὰ τὰ σεπτά, Δόγματα τῶν Συνόδων. Μὴ οὖν πλανώμεθα, λέγοντες οἰκείωσιν αὐτοῖς ἀγάπης γνώρισμα. Ῥαθύμως φέρειν ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν, ἅπερ Πατέρες θείως ἐν Συνόδῳ ἐθέσπισαν. Τῆς Ὁμοουσίου γάρ, Τριάδος ἀεί, ἔσται κεχωρισμένος, πᾶς μὴ στοιχῶν αὐτοῖς, καὶ τῆς Ἐκκλησίας ξένος ὅλως καὶ ἀπόβλητος. Ἰκμὰς οὐδόλως ὑπάρχει χάριτος, οἷς ὁ τῆς πλάνης πέλεκυς τοῦ δένδρου ἐξέκοψεν, τῆς ζωῆς ὡς Σύνοδος, Ὀγδόη σαφῶς, ῥήδην τε διαγγέλλει. Πῶς οὖν ἀκμάζοντα, κλάδον Ἐκκλησίας Δυτικοὺς ὑπολαμβάνομεν; Σκοτώδη λύσατε πανουργήματα, θεῖα ὑμῶν τολμώντων ἀ- θετῆσαι βουλεύματα, Φώτιε σὺν ἅπασι, Ποιμέσι σοφοῖς, καὶ κατεπειγομένων, ἕνωσιν ἄτοπον, δίχα μετανοίας ταῖς αἱρέσεσι ποιήσασθαι. Θεοτοκίον. Θεὸν τὸν Εὔσπλαγχνον Παναμώμητε, Φύσιν ἡμῶν ἐκ σοῦ προσειληφότα δυσώπησον, στερεῶσαι χάριτι, ἀτρέπτως ἡ- ~ 21 ~

24 μᾶς, Πίστει τῇ Ὀρθοδόξῳ, ἧς τὴν Ἀλήθειαν, πᾶσαν κιβωτὸς τῆς Ἐκκλησίας μόνη κέκτηται. Ἐξαποστειλάρια. Ἀναστάσιμον καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος γ. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. Ὀρθοδοξίας στύλους, ἀνευφημοῦντες ἀκλινεῖς, τοὺς τῆς Ὀ- γδόης Πατέρας, τούτων τοῖς ἴχνεσι πιστῶς, ἀκολουθῶμεν τῇ Πίστει, ὀρθοδοξοῦντες καὶ βίῳ. Θεοτοκίον. Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων. Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἀναστάσιμα. Καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος δ. Ὁ ἐξ ὑψίστου. Ἐξ Οἰκουμένης περάτων συνελθόντες, πόλεων εἰς Ἄνασσαν, Πατέρες τίμιοι, τῶν Ἀποστόλων διάδοχοι, Σύνοδον ὅ- λως, ταῖς προλαβούσαις ἑπτὰ ἰσόκυρον, νεύσει Θείου Πνεύματος, συνεκροτήσατε. Κἂν ληστρικὴν δὲ καὶ ἄκυρον, ἡ Δύσις εἶτα, δολίᾳ γνώμῃ αὐτὴν ἐκήρυξεν, ἀλλ Ἐκκλησίας αὐτεξούσιον, εὐταξίαν εἰρήνην ὁμόνοιαν, καὶ ἀσφάλειαν πᾶσαν, διὰ ταύτης ἀπειργάσασθε. Ἐξ ἀρετῶν ἀκρωρείας εἰσελθόντες, Φῶς εἰς τό Θαβώρειον ἐ- πεστηρίξατε, ὡς κιβωτὸν ἁγιάσματος, τὴν Ἐκκλησίαν, ὀρθῶν Δογμάτων ἐπ ὄρους Ἅγιοι, ἔνθεν τῶν αἱρέσεων οὐ μὴ ~ 22 ~

25 δυνήσεται, καταποντίσαι ἡ πλήμμυρα, οὐδὲ ἀπάτης, κόσμου τὰ ῥεύματα ἀλλ αἰώνιον, τὸ ταμιεῖον οὖσα χάριτος, Νόμου πλάκας ἀπήρους τε φέρουσα, ἁγιάζει τοὺς πίστει, ἐν αὐτῇ ἑ- δραίως μένοντας. Τῇ Ὀρθοδόξῳ στοιχοῦντες Παραδόσει, βάσιν τῆς θεώσεως ταύτην δεδείχατε, παρατροπὴν δ ἐξηλέγξατε, πᾶσαν ὡς πλάνην, ἀλλοτριοῦσαν τῆς θείας χάριτος. Μέτρον οὖν θεόθετον ὑποσημήναντες, ἡμῖν θεόπται Διδάσκαλοι, μὴ ἀπολέσαι, τῷ Φιλανθρώπῳ Χριστῷ πρεσβεύσατε, ἐν τῷ παρόντι ταραχώδει τε, καὶ ζοφώδει αἰῶνι ἀλλ ἔχωμεν, πολιτείας ἐνθέου, ἀσφαλέστατον κριτήριον. Τοὺς ἀνενδότους ἀγῶνάς σου τιμῶμεν, Φώτιε παμμέγιστε καὶ σὲ γεραίρομεν ἐν τῇ Ὀγδόῃ Συνόδῳ γάρ, τῆς Ἀληθείας, ἀκαταγώνιστος ὤφθης πρόμαχος. Χάριτι καὶ ζήλῳ δὲ καὶ θεολόγῳ σου, εὐτόλμῳ γλώττῃ σοφίᾳ τε καὶ διανοίας, ῥωμαλεότητι ἐθριάμβευσας, τὴν βλασφημόγλωσσον ἀσέβειαν. Διωγμοὶ ὡς εἰκὸς οὖν ἐσφράγισαν, λοιδορίαι καὶ ὕβρεις, τὴν καλὴν ὁμολογίαν σου. Δόξα. Ἦχος β. Μνήμην τὴν πανίερον ἐπιτελοῦντες, τῶν τῆς Ὀγδόης Συνόδου θεοτιμήτων Πατέρων, δοξάζομέν σε, Ἄναρχε Τριάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν. Σὺ γὰρ τῷ ἐγκαυχωμένῳ Σοι λαῷ, καὶ πλουτοῦντι πλοῦτον ἀσύλητον, τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἐδωρήσω τὰς Ἁγίας Συνόδους, ἐν αἷς ἐμφαίνεις τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ τὴν Ἀλήθειάν Σου φανεροῖς. Σὸν δώρημά ἐστι τέλειον, καὶ αὕτη ἡ Ὀγδόη Σύνοδος, ἐν ᾗ τοὺς ἀπ ἀρχῆς ὅρους ἐπεκύρω- ~ 23 ~

26 σας, καὶ γνώμονα τούτους ἀκραιφνοῦς ὁμολογίας, αὖθις κατέστησας. Δεόμεθά Σου, οὖν Θεέ Ὑπερούσιε, φώτισον ἡμᾶς, στοιχεῖν ἀεὶ τοῖς παρ αὐτῆς πραχθεῖσι, ἵνα μὴ κεχωρισμένοι εὑρεθῶμεν ἀπὸ Σοῦ, τῆς τῶν ἁπάντων Ζωῆς. Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις... Δοξολογία μεγάλη. Σήμερον σωτηρία. ~ 24 ~

27 ΕΝ Τῌ ΘΕΙᾼ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ τῆς Ὀκτωήχου, καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ στ ᾠδή. Ἀπόστολος Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος... (Ζήτει Ὀκτωβρίου ια ). Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς Ὑμεῖ ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου... (Ζήτει Νοεμβρίου ιβ ). Μεγαλυνάριον Χαίρετε Πατέρες πανευκλεεῖς, Ὀγδόης Συνόδου, ὅτι πλάνην τὴν μιαράν, Πνεύματος ἰσχύι, πανσόφως καθελόντες, τῆς Πίστεως τοὺς ὅρους κατησφαλίσασθε. Κοινωνικόν Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Φώτιε μέγιστε, φωτίσαις ἐμμένειν ἑδραίους ἡμᾶς τῷ Φωτὶ Ἀληθείας. Πατέρων Χορεία Συνόδου Ὀγδόης ἀκίβδηλον δὸς ἡμῖν Πίστιν τηρῆσαι. ~ 25 ~

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Εἴδησις: Ἰστέον ὅτι ἀπὸ τῇ κϟ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς επἀρχόμεθα λέγειν ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ γ ἀναστάσιμα στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἡ Σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασσηνῶν καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου 2014. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 2: Το αποστολικό υπόβαθρο της Εκκλησίας της και οι Άγιοι της Αποστολικής περιόδου Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων, ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 5: ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 5: ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 5: ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Φ Ω Τ Α

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Φ Ω Τ Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Φ Ω Τ Α «Ἔτσι θά καταλήξουμε ὅλοι στήν ἑνότητα πού δίνει ἡ πίστη καί ἡ βαθιά γνώση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 4: Ανωνυµογραφία και Ψευδεπιγραφία.

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Καθολικές επιστολές

Οι Καθολικές επιστολές EIΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάθημα 10 Οι Καθολικές επιστολές ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ιακώβου Α Πέτρου Β Πέτρου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Ιούδα Οι 7 αυτές επιστολές επιγράφονται με το όνομα του αποστολέα τους και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 6: Οι Αποστολικοί Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 5: Ἡ περὶ Λόγου διδασκαλία: Λουκιανὸς ὁ ἀποσυνάγωγος Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 6: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 11: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα

Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα Ως μια λογική συνέχεια του άρθρου Ένωσις με αιρετικούς - Προφητείες της Αγίας Γραφής και ερμηνεία του Αγίου Χρυσοστόμου θεωρώ χρήσιμο να εξετάσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα