ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα"

Transcript

1 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 ἀναστάσιμα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ὁ Κύριος ἀνελήφθη» καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων «Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης». Δόξα τῶν πατέρων «Τὰς μυστικὰς σήμερον». Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν πατέρων. Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τῶν πατέρων «Τὴν ἐτήσιον μνήμην». Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς «Κύριε, τὸ μυστήριον». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν πατέρων «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

2 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῶν πατέρων «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας». Τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς Ἀναλήψεως εἰς 4 μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν πατέρων εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας», εἶτα τὸ κάθισμα τῶν πατέρων «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, τῶν αὐτῶν «Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὁ ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν πατέρων «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ τῆς ἑορτῆς «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε». Αἶνοι: τὰ 4 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων «Ὅλην συγκροτήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».

3 222 ΙΟΥΝΙΟΣ 1 4 «Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις». Δόξα τῶν πατέρων «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Ἀπολυτίκια «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι». Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια Ζʹ ἑβδ. Ἰωάννου. 2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολο γητοῦ. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. 3. ΤΡΙΤΗ. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πάππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου.

4 ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου. 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τῆς Ζʹ ἑβδομάδος. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, Ἱλαρίωνος ὁσίου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων. Αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. 7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Θεοδότου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς». Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) Ἑσπέρια: τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν κεκοιμημένων «Τῶν ἀπ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν». Δόξα «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι». Καὶ νῦν «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εὐθύς «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα καί, ἀντὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἡμέρας, ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούϊα» τρὶς ἐκ γʹ, εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Εἶτα τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα: τὸ μαρτυρικόν «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὰ δύο νεκρώσιμα «Ἐτίμησας εἰκόνι σου» καί «Ἵνα μοι τὸ ἀξίωμα», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε». Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ πλ. βʹ

5 224 ΙΟΥΝΙΟΣ 7 (τῆς παννυχίδος) «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» εἰς 4 μετὰ στίχου εἰς τὸ αʹ τροπάριον ἑκάστης ᾠδῆς «Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου», εἰς τὸ βʹ «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται», εἰς τὸ γʹ «Δόξα Πατρὶ» καὶ εἰς τὸ δʹ «Καὶ νῦν». Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, τὸ κάθισμα «Ἀληθῶς ματαιότης». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Παναγία Θεοτόκε». Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, τὸ κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων» καὶ ὁ οἶκος «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον». Εὐθὺς τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκια «Ὁ βάθει σοφίας». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ «Ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα». Εἶτα ἡ ἐκτενής «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» καὶ ἡ ἐκφωνήσις «Ὅτι ἐλεήμων». Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ μνημονεύονται ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω (ὅρα σελ ). Ἀπόλυσις, ἡ συνήθης. Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου Ὄρθρος Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τετράκις εἰς ἦχον πλ. δʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε». «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται». «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν». Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων). Εἶτα τὸ κάθισμα «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ

6 ΙΟΥΝΙΟΣ «Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανών: ὁ τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχων εἰς μὲν τὰ δύο πρῶτα τροπάρια «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε» καί «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», εἰς δὲ τὰ ἄλλα δύο τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα «Ὁ τὰ πάντα ποιήσας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ ἣν ὁ εἱρμὸς αὐτῆς καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάρια: τὸ νεκρώσιμον «Μνήμην τελοῦντες» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων». Αἶνοι: τὰ 4 προσόμοια «Φοβερὸν τὸ τέλος». Δόξα «Ὡς ἄνθος μαραίνεται». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν». Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Ἔχων ἀκατάληπτον» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ». Καὶ νῦν τὸ θεοτοκίον «Ὤφθης ἐνδιαίτημα». Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τὸ νεκρώσιμον «Μετὰ τῶν ἁγίων». Ἀπόστολος, ὁ εἰς κοιμηθέντας «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἀποστόλου). Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας «Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς» (τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν).

7 226 ΙΟΥΝΙΟΣ 7 8 Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν τοῦ Σαββάτου «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, ψάλλεται τὸ ἑξῆς: Ἦχος πλ. βʹ. «Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων. «Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις. 8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Στρατηλάτου 30, Καλλιόπης μάρτυρος. Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα. Ἀπολυτίκιον «Ὁ βάθει σοφίας». Κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων». Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια, τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς, τὰ 3 τοῦ αʹ ἤχου «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν» εἰς 4 καὶ τὰ 5 τοῦ βʹ ἤχου «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς 6. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς. Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν». Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς). 30. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καταλιμπάνεται. Ὅπου ὅμως ἑορτάζηται, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ μετατίθεται εἰς τὴν 10ην τοῦ μηνὸς καὶ ψάλλεται μετὰ τῶν μεθεόρτων τῆς Πεντηκοστῆς.

8 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Σημείωσις. Ἀπὸ τοῦ Ἀποδείπνου τῆς σήμερον ἐπανέρχεται μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε». Τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὰς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τῆς Θʹ ὥρας. Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», «Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τό τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς). Καθίσματα τῆς ἑορτῆς, δὶς ἕκαστον. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου». Εὐαγγέλιον, τὸ Θʹ ἑωθινὸν «Οὔσης ὀψίας», μέχρι τοῦ «ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται» (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης). Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγεται, ἀλλ εὐθὺς ψάλλεται ὁ νʹ ψαλμὸς καὶ γίνεται ὁ συνήθης ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Δόξα «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, Βασιλεῦ οὐράνιε». Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ» (ἅπαξ). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι διπλαῖ «Πόντῳ ἐκάλυψεν» καί «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν. Εἶτα, αἱ καταβασίαι «Μὴ τῆς φθορᾶς» καί «Χαίροις ἄνασσα».

9 228 ΙΟΥΝΙΟΣ 8 Ἐξαποστειλάρια: τὰ δύο τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (δὶς) καί «Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ). Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Παράδοξα σήμερον» εἰς 4. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Βασιλεῦ οὐράνιε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Ευλογητὸς εἶ, Χριστέ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς, ὡς ἀκολούθως: Ἀντίφωνον αʹ Στίχ. «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Στίχ. «Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Στίχ. «Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Στίχ. «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ Στίχ. «Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». Στίχ. «Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». Στίχ. «Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

10 ΙΟΥΝΙΟΣ Στίχ. «Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι». «Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ Στίχ. «Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Στίχ. «Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν δέησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ, οὐκ ἐστέρησας αὐτῷ». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Στίχ. «Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου». «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Εἰσοδικόν «Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα». Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου, «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε». Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς». Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος «Μὴ τῆς φθο ρᾶς». Κοινωνικόν «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἄρχεται ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς διατάσσεται κατωτέρω. Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Αʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Αʹ ἑβδ. Ματθαίου.

11 230 ΙΟΥΝΙΟΣ 9 9. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. «Εὐλογητός, ὁ Θεὸς ἡμῶν», τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὁ προοιμιακὸς καὶ ἡ μεγάλη συναπτή, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα «Παράδοξα σήμερον» εἰς 6. Δόξα, καὶ νῦν «Βασιλεῦ οὐράνιε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον «Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται αἱ εὐχαὶ τῆς γονυκλισίας. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς αʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκτενής. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς βʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ «Καταξίωσον». Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς εὐχὰς τῆς γʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτή, τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ κεφαλοκλισία. Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον». Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς). Ἀπόλυσις «Ὁ ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων κενώσας ἑαυτόν». Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ. Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ δὶς ἕκαστον. Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς ὡς ἐχθές. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (ἅπαξ). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων ὡς ἐχθές. Εἶτα, ἡ καταβασία «Χαίροις, ἄνασσα». Ἐξαποστειλάρια «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (δὶς) καί «Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ). Αἶνοι, τὰ 3 ἰδιόμελα «Ἐν τοῖς Προφήταις» εἰς 4. Δόξα, καὶ νῦν «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Τρισάγιον. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος «Χαίροις, ἄνασσα». Κοινωνικόν «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀφ ἡμῶν, δεόμεθα, φιλάνθρωπε. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ

12 φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, ἐν τῷ Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς ἡμέραν παρ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβασίαι «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν «Εἰδομεν τὸ φῶς», τὸ ὁποῖον ἐφεξῆς λέγεται εἰς πᾶσαν θείαν Λειτουργίαν. Ἀπόλυσις, τῆς ἑορτῆς. 10. ΤΡΙΤΗ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων. ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν. Βαρνάβα ἀποστόλου, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Βαρθολομαίου ἀποστόλου (ἐκ τῶν ΙΒʹ), Βαρνάβα ὁσίου τοῦ ἐν Βάσῃ, Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ. Σήμερον τελεῖται συνοδικὸν συλλείτουργον. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν Βάσσῃ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων, μετὰ τῶν μεθεόρτων τῆς Πεντηκοστῆς (Τρίτῃ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν ἑσπέρας καὶ Τετάρτῃ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν πρωΐ), ὡς ἀκολούθως: Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Ἑσπέρια, τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου (εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς). Ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου» (Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς, δοξαστικὸν λιτῆς). Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἐν τοῖς προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν». Ἀπολυτίκια, τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τὸ ἕτερον. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ» 31. Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ 31. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀρτοκλασία, ἀπολυτίκια λέγονται «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα «Τὸ μέγα κλέος». Καὶ νῦν «Θεοτόκε Παρθένε».

13 232 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὸ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Καθὼς ἐπηγγείλατο». Μετὰ τὴν βʹ, τὰ δύο τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα». Μετὰ τὸν πολυέλεον, τὰ δύο τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὴν ἔγερσιν, Χριστὲ» (Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς, μετὰ τὸν πολυέλεον). Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Εἶτα, ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τοῦ ἀποστόλου εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, εἶτα τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ αὐτοῦ. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ» (Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Καταβασίαι «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὰ δύο τοῦ ἀποστόλου καὶ τῆς ἑορτῆς «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπο λυτίκια «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Ὅτε καταβάς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου (ζήτει αὐτὰ ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Σήμερον ἄγουσι τὰ ὀνομαστήρια αὐτῶν ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καὶ ὁ ἐφησυχάζων θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβας. 12. ΠΕΜΠΤΗ. Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ζήνωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀκυλίνης μάρτυρος, Τριφυλλίου ἐπισκόπου Λήδρων. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

14 14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἰουστίνου ὁσίου (Πόποβιτς). Αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν (ψάλλονται τὰ 8 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς κατὰ σειράν), τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ τρισάγιον, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος «Χαίροις ἄνασσα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς». 15. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». ΙΟΥΝΙΟΣ Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 6 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων «Οἱ πνευματοῤῥήτορες». Δόξα τῶν ἁγίων «Μαρτύρων θεῖος χορός». Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἁγίων. Ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων. Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τῶν ἁγίων «Δεῦτε, πιστοί, σήμερον». Καὶ νῦν τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τῶν ἁγίων «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

15 234 ΙΟΥΝΙΟΣ 15 Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 6 μετὰ στίχου «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, εἶτα τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων «Προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεο τοκίον «Τὴν οὐράνιον πύλην». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια: τὸ Αʹ ἀναστάσιμον «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τῶν ἁγίων «Τὸν Βαπτιστὴν καὶ Πρόδρομον» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ὁ ἄνω δοξαζόμενος». Αἶνοι: τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων «Τοὺς ἁγίους ὁ Κύριος» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς». «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Δόξα τὸ Αʹ ἑωθινόν «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.

16 ΙΟΥΝΙΟΣ Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἀπόστολος τῆς Αʹ Κυριακῆς (τῶν Ἁγίων Πάντων) «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως». Εὐαγγέλιον τῆς Αʹ Κυριακῆς Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων) «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Βʹ ἑβδ. Ματθαίου. Σημειώσεις. 1. Ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ χρῆσις τῆς Παρακλητικῆς. 2. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 26ης Ἰουλίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τὸ εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸ κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». 16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τῆς σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἥτις διαρκεῖ μέχρι καὶ τῆς κηʹ Ἰουνίου. Σήμερον πανηγυρίζει ὁ ἐπισκοπικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Τύχωνος ἐν τῇ κοινότητι Ἁγίου Τύχωνος, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τύχωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 17. ΤΡΙΤΗ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Ἑρμείου, Φήλικος καὶ Περεγρίνου μαρτύρων, Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων, Φιλωνίδου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κουρίου. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλωνίδου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λεοντίου μάρτυρος, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως τῆς Κύπρου. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

17 236 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια, αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος. 19. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰούδα ἀποστόλου. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. 20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων. 21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως. 22. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Τί σε ὀνομάσωμεν ἔνδοξε;». Δόξα, καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ἰδοὺ πεπλήρωται». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

18 ΙΟΥΝΙΟΣ Ὄρθρος Ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου «Φαιδρύνας τὸν βίον σου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ἐλπὶς ἀκαταίσχυντε». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια: τὸ Βʹ ἀναστάσιμον «Τὸν λίθον θεωρήσασαι» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ἄγγελος μὲν ἐκόμισε». Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τὸ Βʹ ἑωθινόν «Μετὰ μύρων προσελθούσαις». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος τῆς Βʹ Κυριακῆς «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη». Εὐαγγέλιον τῆς Βʹ Κυριακῆς Ματθαίου «Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Γʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Γʹ ἑβδ. Ματθαίου. 23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημητριανοῦ διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου τῶν Κυπρίων μαρτύρων.

19 238 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἡ ἀκολουθία τῶν τριῶν Κυπρίων μαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 24. ΤΡΙΤΗ. Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νεομάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Ἑσπέρια, τὰ 7 ἰδιόμελα τοῦ Προδρόμου εἰς 8. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ ἰδιομέλου, λέγονται οἱ στίχοι «Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ». «Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Κανόνες, οἱ δύο τοῦ Προδρόμου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ἑορτῆς. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». 25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος. 26. ΠΕΜΠΤΗ. Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. 27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου. 28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων. 29. ΚΥΡΙΑΚΗ. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. Ἦχος β. Ἑωθινὸν Γʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

20 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστόλων «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν» εἰς 6. Δόξα τῶν ἀποστόλων «Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως». Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἀποστόλων (εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς). Ἡ λιτὴ τῶν ἀποστόλων. Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τῶν ἀποστόλων «Ἑορτὴ χαρμόσυνος». Καὶ νῦν τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τῶν ἀποστόλων «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον, τὸ τῶν ἀποστόλων «Κορυφαίους ὀφθέντας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον». Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Πέτρου ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ ὁ τοῦ Παύλου εἰς 4 μετὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ Παύλου «Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε σε δέσμιον». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἀποστόλων καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».

21 240 ΙΟΥΝΙΟΣ Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια: τὸ Γʹ ἀναστάσιμον «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τῶν ἀποστόλων «Τῶν ἀποστόλων ἅπαντες» καὶ τὸ θεοτοκίον «Τὸ μέγα καὶ παράδοξον». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἀποστόλων «Ὁ οὐρανόθεν τὴν χάριν», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν». «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα». Δόξα τῶν ἀποστόλων «Ἡ πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Ὅτε κατῆλθες», «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος τῶν ἀποστόλων «Ἐν ᾧ δ ἄν τις τολμᾷ». Εὐαγγέλιον τῶν ἀποστόλων «Ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Δʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Δʹ ἑβδ. Ματθαίου. 30. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ σύναξις τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων τῶν Δώδεκα, Μαρίας μητρὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῇ Θʹ Ὥ ρ ᾳ. Ἀπολυτίκια «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι». Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

22 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Γίνεται εἴσοδος. Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ. Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολοι ἅγιοι» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, τὰ μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν τῆς 29ης Ἰουνίου. Κανόνες, ὁ τῶν κορυφαίων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τῶν Δώδεκα εἰς 6, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκον «Ἀπόστολοι ἅγιοι». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ἑορτῆς. (Εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολοι ἅγιοι»). Ἀπολυτίκια «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι», «Ἀπόστολοι ἅγιοι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν Δώδεκα. Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικὸς σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 M h n Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ς s t c r o f a η - 't εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 1. Δευτέρα. Προεόρτια 'Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτ. (f 250). Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοϋ έξ

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ επι τῆς Λατρείας Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικοὶ σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Tοῦ Ἁγίου ἱεροµάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἑωθινὸν Ζ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 3 ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου Ἑωθινὸν Δ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α Ἀµήν. Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Η ανάληψη του Χριστού Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Πράξ 1,3 Μετά τον θάνατό του (ο Ιησούς) παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις εμφανιζόταν σε αυτούς για σαράντα μέρες 3 και τους μιλούσε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 Ἐξώφυλλο: Ἡ Θεοτόκος Ἐλεούσα τοῦ Κύκκου, περιτριγυρισμένη ἀπὸ Ἁγίους, 1789. Ἰωάννης Κορνάρος. Ὀπισθόφυλλο: Σταυρὸς Ἁγιασμοῦ, 1710. Διαστ. 46.5 Χ 24 ἑκ. Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Σάββατον πρό τῆς Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Εν ᾧ µνήµην ἐπιτελοῦµεν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κεκοιµηµένων Ορθοδόξων Χριστιανῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Τῶν Αγίων ἐνδόξων καί πανευφήµων Αποστόλων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ Ἀµήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν,

Διαβάστε περισσότερα

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α. 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Ἀντίπασχα-τοῦ Θωμᾶ τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία. Θεοδώρου ἐν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου, τῆς Ἁγίας µάρτυρος Βάσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Θεογνίου, Ἀγαπίου καὶ Πιστοῦ. Ἦχος πλ. δ Ἑωθινόν Θ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον...

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Δόξα. 1 * * * * * * * *

Δόξα. 1 * * * * * * * * 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ «Τῶν ἁγίων προπατόρων». Εὐστρατίου, Αὑξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ Ὀρέστου τῶν μαρτύρων (δ αἰ.) Λουκίας μάρτυρος ( 304). Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Κυριακῆς ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10

εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10 st c t q -' / q -' \ / εχων δμερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 14 κα'ι δ v ff ωρας 10 1. t ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα