ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ:21125 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2 ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, να καταθέσουν τις προσφορές τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας. γ. Η ημερομηνία της προσφοράς δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα ε. Ο αριθμός της μελέτης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών εστιάσεως και μικροσυσκευών για το 2ο παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 9.222,94 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας ««Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας για τις ομάδες Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ποσού 4.988,32 και Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ποσού 2.510,00, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, λόγω κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άγονου για τις εν λόγω ομάδες, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Την αριθμ /1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Tην υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 1

3 Την υπ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ τεύχος Β) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)». Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Νέα Φιλαδέλφεια, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και κατασκευής έτους 2014 ή νεότερο. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω: Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ (CPV ) 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.2 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.3 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.4 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7 5.8 Ταψί INOX 600x450x80mm 5.9 Ταψί INOX 450x320x90mm 5.10 Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο Τρίφτης επιτραπέζιος τετράπλευρος INOX, μεγάλος 5.12 Σουρωτήρι INOX Φ Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX Φ Αυγοδάρτης INOX 5.15 Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) 5.16 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων 5.18 Τάπερ τροφίμων 5.19 Κουτάλες σερβιρίσματος 5.20 Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη 5.21 Μαχαίρι ψωμιού 5.22 Ανοιχτήρι κονσερβών 5.23 Γάντια φούρνου θερμοκρασίας 5.24 Ποτήρι νερού γυάλινο σωλήνας 335ml 5.25 Ποτήρι νερού μελαμίνης 5.26 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ200 3

5 5.30 Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl 5.31 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.34 Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.35 Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) 5.36 Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) 5.37 Ψωμιέρα INOX 5.38 Κανάτα INOX 5.39 Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX 5.42 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18, Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 5.45 Σετ καφέ - ζάχαρη INOX 5.46 Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα 5.47 Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.48 Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.49 Ψαλίδι INOX 5.50 Πιγκάλ INOX 5.51 Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX 5.52 Καλαθάκι απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα 5.53 Σκουπιδοτενεκές INOX 5.54 Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα 5.55 Πατάκι εισόδου 5.56 Απλώστρα ρούχων 5.57 Γραμματοκιβώτιο τοίχου 5.58 Φαρμακείο τοίχου ΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος Μίξερ με κάδο 7 lt Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ Μπλέντερ - αποχυμωτής Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Βραστήρας 1.8 lt inox Θερμόμετρο για ψυγεία Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα για μέτρηση φαγητού Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) Ζυγαριά ηλεκτρονική τροφίμων (έως 30 κιλά) Μηχανή κοπής ψωμιού Τηλέφωνο ασύρματο Συσκευή fax Radio CD player Σίδερο ηλεκτρικό Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 50 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:40x Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 26 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:32x Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt Μαρμίτα 17 λίτρων, ανοξείδωτη /10, με τριπλό πάτο, κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις σε εκ.:28x Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt Κατσαρόλα γάλακτος, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 16cm. Κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 1,7 λίτρα. 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt Κατσαρόλα γάλακτος, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 18cm. Κατάλληλη για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 2,4 λίτρα. 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5 Τηγάνι ανοξείδωτο 18/10 με πάτο Sandwich, μη αντικολλητικό. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις: Φ400x65mm. 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7 Τηγάνι ανοξείδωτο 18/10 με πάτο Sandwich, μη αντικολλητικό. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Διαστάσεις 280Χ70 mm. 5.8 Ταψί INOX 600x450x80mm Ταψί ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι κατάλληλο για φούρνο. Διαστάσεις: 600x450x80mm. 5.9 Ταψί INOX 450x320x90mm Ταψί ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι κατάλληλο για φούρνο. Διαστάσεις: 450x320x90mm Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο 05 Μπρίκι, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι /10. Κατάλληλο για εστίες αερίου ή ηλεκτρικές. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. 5

7 5.11 Τρίφτης επιτραπέζιος τετράπλευρος INOX, μεγάλος Τρίφτης επαγγελματικός επιτραπέζιος 4 θέσεων INOX 18/ Σουρωτήρι INOX Φ26 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι /10, με διάσταση βάσης 26cm. Εγκεκριμένο από ΕΦΕΤ για καταλληλότητα επαφής τροφίμου με μέταλλο. Όγκος 5,5 λίτρα Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX Φ20 Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX διαστάσεων Φ Αυγοδάρτης INOX Αυγοδάρτης, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι / Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) Πλάκες κοπής πολυαιθυλενίου σε διάφορα χρώματα. Διαστάσεις 60x40x2 εκ Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Τάπερ τροφίμων Τάπερ τροφίμων διαφόρων διαστάσεων Κουτάλες σερβιρίσματος Σετ κουτάλες σερβιρίσματος INOX 18/10, επτά (7) τεμαχίων Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη, γενικής χρήσης με λάμα πριονωτή και ίσια Μαχαίρι ψωμιού Μαχαίρι ψωμιού ανοξείδωτο 18/10με χοντρό δόντι με λάμα 22 cm Ανοιχτήρι κονσερβών Ανοιχτήρι κονσερβών Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Ποτήρι νερού γυάλινο Ποτήρια νερού γυάλινα σωλήνας 335ml (προσωπικού) Ποτήρι νερού μελαμίνης Ποτήρια μελαμίνης με χεράκι Νο 65 Ποτήρια μελαμίνης με χεράκι Νο 59 6

8 5.26 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο 47 Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51 Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ200 Πιάτα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl Σαλατιέρα μελαμίνης Νο 61 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Σαλατιέρα μελαμίνης Νο 44 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) Ψωμιέρα INOX Ψωμιέρα INOX 18/10 διαστάσεις Φ25Χ10Χ9cm Κανάτα INOX Κανάτες INOX 18/10 AISI Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX Τρέϊλερ σερβιρίσματος INOX 18/10 βαρέως τύπου με 3 ράφια διαστάσεων 100Χ50Χ86. 7

9 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ45 Δίσκοι αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX Στραγγιστήρι πιάτων INOX 18/ Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18, Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ Σετ καφέ - ζάχαρη INOX Σετ καφέ - ζάχαρη INOX Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη κανέλα Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική Ψαλίδι INOX Ψαλίδι INOX Πιγκάλ INOX Πιγκάλ INOX Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX Καλαθάκι απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα Καλαθάκι απορριμμάτων με καπάκι 20 λίτρα Σκουπιδοτενεκές INOX Σκουπιδοτενεκές INOX 10λίτρα 5.54 Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα Καρότσι για σφουγγαρίστρα επαγγελματικό με 2 κουβάδες. 8

10 5.55 Πατάκι εισόδου Πατάκια εισόδου (ποδόμακτρα) από καουτσούκ. Διαστάσεις 40Χ Απλώστρα ρούχων Απλώστρα ρούχων Γραμματοκιβώτιο τοίχου Γραμματοκιβώτιο τοίχου Φαρμακείο τοίχου Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 40X25X60 εκ. ΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα CΕ ΜΑRΚ. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα. 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος, από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), με ρυθμιζόμενους θερμοστάτες, με προστασία υπερθέρμανσης και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Τα μάτια θα έχουν ισχύ 1500W και 1000W και η διάμετρος τους θα είναι 187 mm και 155 mm αντίστοιχα. Ενδεικτικός τύπος: Quadro HP-E Μίξερ με κάδο 7 lt Επαγγελματικό μίξερ με κάδο χωρητικότητας 7 lt, από αλουμίνιο με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), με ρυθμιστή στροφών, ισχύος 800W/220V. Ενδεικτικός τύπος: HALDEX. 6.3 Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ Μούλτι ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ, ισχύος 400W, με δύο (2) ταχύτητες, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρητικότητας δοχείου 750 ml, με 5 διαφορετικά εξαρτήματα: μπλέντερ κοπής, αναδευτήρες, αβγοδάρτης, εξαρτήματα για ζύμες, δίσκοι για κοπή / τρίψιμο. Με εύκολη στήριξη εξαρτημάτων στον τοίχο και αποσπώμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό. Ενδεικτικός τύπος: Singer SPM

11 6.4 Μπλέντερ - αποχυμωτής Μπλέντερ αποχυμωτής ισχύος 800W/220V, με ανοξείδωτο σώμα, σίτα και μαχαίρι. Με γυάλινη κανάτα 1,8 lt για το μπλέντερ και πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1 lt για τον αποχυμωτή. Με 2 ταχύτητες έως στρ./λεπτό και παλμική λειτουργία. Με μεγάλο στόμιο 75mm για εύκολη τροφοδοσία. Με ισχυρό μοτέρ χαμηλής στάθμης θορύβου. Με δυνατότητα εναλλαγής από κανάτα του μπλέντερ σε αποχυμωτή. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η βάση, τα εξαρτήματα του αποχυμωτή και η κανάτα για το μπλέντερ. Ενδεικτικός τύπος: Bartscher. 6.5 Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός ισχύος 180W/220V, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, στροφές / λεπτό, παραγωγή 18 lt/ώρα, με πλαστικό δοχείο. 6.6 Βραστήρας 1.8 lt inox Βραστήρας ηλεκτρικός ισχύος 2200W, χωρητικότητας 1,8lt. Ανοξείδωτος με καλυμμένη αντίσταση, με αυτόματη παύση λειτουργίας, με αποσπώμενο φίλτρο νερού, με αρθρωτό καπάκι ασφαλείας και λυχνία λειτουργίας. Με αποσπώμενη βάση, περιστρεφόμενη 360. Ενδεικτικός τύπος: IZZY 1206S NEW LINE 6.7 Θερμόμετρο για ψυγεία Αναλογικό θερμόμετρο ψυγείου, με ανοξείδωτο περίβλημα, με δυνατότητα κόλλησης στο εσωτερικό του ψυγείου ή ελεύθερης στάσης στο ψυγείο ή στο ράφι του καταψύκτη. Ένδειξη θερμοκρασιών από -30 C έως 30 C και -20 έως 80 C. Με χρωματική κωδικοποίηση ιδανικές θερμοκρασιακές ζώνες για βαθιά κατάψυξη, κατάψυξη, ιδανικό για την αποθήκευση και ζεστό. Ενδεικτικός τύπος: Kitchen Craft. 6.8 Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα για μέτρηση φαγητού Ψηφιακό θερμόμετρο κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι και οθόνη LCD. Θερμοκρασία λειτουργίας από -45 C έως 200 C. Για γρήγορη μέτρηση και υψηλή ακρίβεια. Δυνατότητα αποθήκευσης της τελευταίας μέτρησης. Με προστατευτικό κάλυμμα από σιλικόνη και πρακτικό γαντζάκι για κρέμασμα - Λειτουργία με μπαταρία κουμπί (LR44). Ενδεικτικός τύπος: C-DHT 1039 Digital Household Thermometer PROFI COOK 6.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας για βάρος έως και 8 κιλά, με ψηφιακή ένδειξη ακρίβειας 2 γραμμαρίων και λειτουργία απόβαρου (επαναλειτουργία από μηδενική βάση). Με πλήκτρα αφής και λειτουργία αυτόματου σβησίματος. Ενδεικτικός τύπος: Kenwood DS Ζυγαριά ηλεκτρονική τροφίμων (έως 30 κιλά) Ηλεκτρονική ζυγαριά για βάρος από 200 γραμμάρια έως και 30 κιλά, ανοξείδωτη κατασκευή και αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Με ψηφιακή φωτεινή ένδειξη LED βάρους, τιμής ανά κιλό και συνολικής αξίας. Οθόνη για την ένδειξη βάρους, 5 ψηφίων. Υποδιαίρεση 5-10 γραμμαρίων και λειτουργία απόβαρου (επαναλειτουργία από μηδενική βάση). Με δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα και μπαταρία. Διαστάσεις συσκευής σε εκατοστά 34*34*13. Διαστάσεις πλατφόρμας 34*23 Ενδεικτικός τύπος: ACS-30 10

12 6.11 Μηχανή κοπής ψωμιού Μηχανή κοπής ψωμιού, ισχύος 350 W/220 V, ανοξείδωτη κατασκευή με στόμιο τροφοδοσίας 150x125 mm, που να επιτρέπει τέλεια κοπή φέτας, πάχους 8-80 mm. Με παραγωγή 180 φέτες ψωμιού/λεπτό ή φέτες / ώρα και 360 φέτες μπαγκέτας /λεπτό ή φέτες μπαγκέτας / ώρα, με ταχύτητα 180 στροφές / λεπτό. Το μαχαίρι πρέπει να είναι εύκολο στη συναρμολόγηση. Με δυνατότητα τοποθέτησης λεκάνης για τις κομμένες φέτες ψωμί. Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) 333 x 382 x 920 mm. Ενδεικτικός τύπος: ROBOT COUPE TP Τηλέφωνο ασύρματο Ασύρματο τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη 1.45" (128x128 pixels) με ένδειξη ημερομηνίας, ώρας και διάρκεια κλήσης. Με τηλεφωνικό κατάλογο 200 επαφών, ανοιχτή ακρόαση, επανάκληση τελευταίου αριθμού και 10 μνήμες επανάκλησης. Με αναγνώριση κλήσεων. Με δυνατότητα σύνδεσης έως και 6 ακουστικά στην ίδια βάση, αλλά και το ακουστικό να μπορεί να συνδεθεί με έως και 4 βάσεις. Με λειτουργία ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας και μηδενική ακτινοβολία στο ακουστικό. Ενδεικτικός τύπος: Panasonic KX-TG Συσκευή fax Συσκευή fax με οθόνη LCD με ταχύτητα μεταβίβασης fax ως και 36,6 kbps, με λειτουργία φωτοαντιγραφής laser στα 600 DPI, με ταχύτητα 4 δευτ./σελίδα, με δυνατότητα μεγέθυνσης (ως 200% σε βήματα των 5%), σμίκρυνσης (ως 50% σε βήματα των 5%), ταξινόμησης και πολλαπλή αντιγραφής (μέχρι 99 αντίγραφα από το ίδιο πρωτότυπο). Με λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Με μνήμη εγγράφων ως και 150 σελίδες στην ενσωματωμένη μνήμη του. Με δυνατότητα αποστολής πολυσέλιδων εγγράφων σε πολλούς, διαφορετικούς παραλήπτες. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη περισσότερων από 40 σελίδες εγγράφων. Ενδεικτικός τύπος: Panasonic Laser Fax KX-FL421GR-W 6.14 Radio CD player Φορητό Radio Cd για αναπαραγωγή CD MP3, αναπαραγωγή USB, με ψηφιακό δέκτη FM/AM, με αυτόματη ανίχνευση σταθμών και 20 μνήμες σταθμών. Με τροφοδοτικό AC και μπαταρία και θύρα USB. Στερεοφωνικό RMS 1W + 1W, είσοδος ήχου. Ενδεικτικός τύπος: SONY ZSPS30CPW 6.15 Σίδερο ηλεκτρικό Ηλεκτρικό σίδερο ατμού, ισχύος 2400 Watt ευρωπαϊκής κατασκευής, με πλάκα αντιχαρακτική. Με επιλογή ποσότητας ατμού από 0-50g/min, με οριζόντιο και κάθετο ψεκασμό ακριβείας 120g/min και 3 ενεργές περιοχές (συμπ. ατμός προετοιμασίας). Χωρητικότητα δοχείου νερού 400ml. Με σύστημα αφαλάτωσης και σύστημα κατά του σταξίματος. Με προστασία υπερθέρμανσης. Ενδεικτικός τύπος: Braun TexStyle Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών με ανοξείδωτο κάδο και καρότσι μεταφοράς, ισχύος 2800 watt/220v. Με 2 μοτέρ και χωρητικότητα κάδου 62 lt. Ανύψωση νερού 2230 mm. Ροή αέρα: 510 m3/h. Στάθμη θορύβου db77. Περιλαμβάνονται 4 βασικά εξαρτήματα. Ενδεικτικός τύπος: SOTECO AMSTERDAM 429M 11

13 6.17 Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο Ηλεκτρικό σκουπάκι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ισχύος 14 Watts, τάση λειτουργίας 7,2V. Με ισχύ αναρρόφησης 290 χιλ./νερού, παροχή αέρα 1000 l/λεπτό, χωρητικότητα κάδου 610 ml και χρόνο λειτουργίας 10 min. Με φωτεινή ένδειξη φόρτισης, αφαιρούμενο, πλενόμενο κάδο που φιλτράρεται για μια υγιεινή και καθαριότητα, με διακόπτη για άνοιγμα κάδου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα κάδου. Με ειδικό σχεδιασμό ρύγχους για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Με φορτιστή βάσης 360. Ενδεικτικός τύπος: Black and Decker DV7210ECN ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 12

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ (CPV ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.2 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.3 Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI lt 5.4 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Τεμ ,00 160,00 Τεμ ,00 100,00 Τεμ. 1 70,00 70,00 Τεμ. 1 22,00 22,00 Τεμ. 1 28,00 28,00 Τεμ. 1 80,00 80,00 Τεμ. 1 52,00 52, Ταψί INOX Τεμ ,00 290,00 600x450x80mm 5.9 Ταψί INOX Τεμ. 2 50,00 100,00 450x320x90mm 5.10 Μπρίκι INOX Νο 04 & Νο Τεμ. 2 6,00 12, Τρίφτης επιτραπέζιος Τεμ. 1 3,00 3,00 τετράπλευρος INOX, μεγάλος 5.12 Σουρωτήρι INOX Φ26 Τεμ. 2 21,00 42, Σουρωτήρι σίτα για σούπες INOX Φ20 Τεμ. 1 40,00 40, Αυγοδάρτης INOX Τεμ. 1 3,00 3, Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) 5.16 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Τεμ. 6 47,00 282,00 Τεμ. 6 7,00 42,00 Τεμ. 6 10,00 60,00 13

15 5.18 Τάπερ τροφίμων Σετ 1 25,00 25, Κουτάλες σερβιρίσματος Τεμ. 6 3,00 18, Σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη Σετ 1 36,00 36, Μαχαίρι ψωμιού Τεμ. 2 2,50 5, Ανοιχτήρι κονσερβών Τεμ. 2 10,00 20, Γάντια φούρνου θερμοκρασίας 5.24 Ποτήρι νερού γυάλινο σωλήνας 335ml Σετ 1 15,00 15,00 Τεμ. 12 1,50 18, Ποτήρι νερού μελαμίνης Τεμ. 48 2,00 96, Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο Πιατα ρηχά μελεμίνης Νο 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl 5.31 Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Σαλατιέρα μελαμίνης Νο Κουτάλια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.34 Πιρούνια INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού) 5.35 Κουταλάκια INOX 18/10 γλυκού (βρεφικά) 5.36 Κουταλάκια βαθιά INOX 18/10 (παιδικά) Τεμ. 60 3,00 180,00 Τεμ. 60 3,35 201,00 Τεμ. 60 3,20 192,00 Τεμ. 60 3,10 186,00 Τεμ ,00 275,00 Τεμ. 3 10,00 30,00 Τεμ. 3 9,00 27,00 Τεμ. 12 1,28 15,36 Τεμ. 12 1,30 15,60 Τεμ. 12 1,10 13,20 Τεμ. 48 1,17 56, Ψωμιέρα INOX Τεμ. 9 10,00 90, Κανάτα INOX Τεμ. 9 22,00 198, Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ45 Τεμ ,00 375,00 Τεμ. 3 27,00 81, Στραγγιστήρι πιάτων INOX Τεμ. 2 35,00 70, Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18, Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 τεμ 1 40,00 40,00 τεμ 2 21,00 42, Θήκη για χαρτ/τες ΙΝΟΧ τεμ 2 3,00 6, Σετ καφέ - ζάχαρη INOX τεμ 1 17,00 17,00 14

16 5.46 Σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα τεμ 1 21,00 21, Σκάλα αλουμινίου τεμ 1 33,00 33,00 ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.48 Σκάλα αλουμινίου τεμ 1 54,00 54,00 ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.49 Ψαλίδι INOX τεμ 1 19,00 19, Πιγκάλ INOX Τεμ. 7 14,00 98, Καλαθάκι μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX 5.52 Καλαθάκι απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα Τεμ. 7 27,00 189,00 Τεμ. 6 45,00 270, Σκουπιδοτενεκές INOX Τεμ ,00 100, Κουβάς 30lt μαζί με πρέσα Τεμ. 2 75,00 150, Πατάκι εισόδου Τεμ. 2 25,00 50, Απλώστρα ρούχων Τεμ. 1 50,00 50, Γραμματοκιβώτιο τοίχου Τεμ. 1 60,00 60, Φαρμακείο τοίχου Τεμ. 3 55,00 165,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,32 Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV , , , , , , , , , , , ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Τεμ. 1 35,00 35, Μίξερ με κάδο 7 lt Τεμ ,00 420, Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ Τεμ. 2 35,00 70, Μπλέντερ - αποχυμωτής Τεμ ,00 400, Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός Τεμ ,00 140, Βραστήρας 1.8 lt inox Τεμ. 2 45,00 90, Θερμόμετρο για ψυγεία Τεμ. 4 10,00 40, Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα για μέτρηση φαγητού 6.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) 6.10 Ζυγαριά ηλεκτρονική τροφίμων (έως 30 κιλά) Τεμ. 2 15,00 30,00 Τεμ. 1 25,00 25,00 Τεμ. 1 50,00 50, Μηχανή κοπής ψωμιού Τεμ ,00 150, Τηλέφωνο ασύρματο Τεμ. 3 40,00 120, Συσκευή fax Τεμ ,00 250, Radio CD player Τεμ. 3 60,00 180, Σίδερο ηλεκτρικό Τεμ. 1 50,00 50,00 15

17 6.16 Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών 6.17 Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο Τεμ ,00 350,00 Τεμ. 2 55,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,00 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.498,32 Φ.Π.Α. 23 % 1.724,61 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.222,93 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 16

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 5.1 ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 160,00. Άρθρο 5.2 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 100,00. Άρθρο 5.3 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 70,00. Άρθρο 5.4 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. Άρθρο 5.5 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 28,00. Άρθρο 5.6 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 80,00. 17

19 Άρθρο 5.7 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 52,00. Άρθρο 5.8 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 600x450x80mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 145,00. Άρθρο 5.9 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 450x320x90mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 5.10 Προμήθεια ενός (1) μπρίκιου INOX Νο 04 & Νο 05, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 6,00. Άρθρο 5.11 Προμήθεια ενός (1) τρίφτη επιτραπέζιου τετράπλευρου INOX, μεγάλος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.12 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού INOX Φ26, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.13 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού σίτα για σούπες INOX Φ20, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. Άρθρο 5.14 Προμήθεια ενός (1) αυγοδάρτη INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.15 Προμήθεια μιας (1) πλάκας κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 47,00. 18

20 Άρθρο 5.16 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 7,00. Άρθρο 5.17 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης πλαστικής διαφόρων διαστάσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.18 Προμήθεια ενός (1) σετ τάπερ τροφίμων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 5.19 Προμήθεια μιας (1) κουτάλας σερβιρίσματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.20 Προμήθεια ενός (1) σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 36,00. Άρθρο 5.21 Προμήθεια ενός (1) μαχαιριού ψωμιού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,50. Άρθρο 5.22 Προμήθεια ενός (1) ανοιχτηριού κονσερβών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.23 Προμήθεια ενός (1) σετ γαντιών φούρνου θερμοκρασίας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 15,00. Άρθρο 5.24 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού γυάλινο σωλήνας 335ml, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,50. 19

21 Άρθρο 5.25 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού μελαμίνης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,00. Άρθρο 5.26 Προμήθεια ενός (1) κυπέλλου νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.27 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης πρωινού Νο 47, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,35. Άρθρο 5.28 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,20. Άρθρο 5.29 Προμήθεια ενός (1) πιάτου ρηχού μελεμίνης Νο 40 Φ200, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,10. Άρθρο 5.30 Προμήθεια ενός (1) σερβίτσιου φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 275,00. Άρθρο 5.31 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 61, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.32 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 44, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 9,00. Άρθρο 5.33 Προμήθεια ενός (1) κουταλιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,28. 20

22 Άρθρο 5.34 Προμήθεια ενός (1) πιρουνιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,30. Άρθρο 5.35 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού INOX 18/10 γλυκού (βρεφικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,10. Άρθρο 5.36 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού βαθιά INOX 18/10 (παιδικό), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,17. Άρθρο 5.37 Προμήθεια μιας (1) ψωμιέρας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.38 Προμήθεια μιας (1) κανάτας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. Άρθρο 5.39 Προμήθεια ενός (1) τρέιλερ σερβιρίσματος INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 125,00. Άρθρο 5.40 Προμήθεια ενός (1) δίσκου αντιολισθητικού διαστάσεις 65Χ45, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 27,00. Άρθρο 5.41 Προμήθεια ενός (1) στραγγιστηριού πιάτων INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. Άρθρο 5.42 Προμήθεια μιας (1) θήκης αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. 21

23 Άρθρο 5.43 Προμήθεια μιας (1) κρεμάστρας τοίχου για πετσέτες INOX 8X60, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.44 Προμήθεια μιας (1) θήκης για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.45 Προμήθεια ενός (1) σετ καφέ - ζάχαρη INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 17,00. Άρθρο 5.46 Προμήθεια ενός (1) σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.47 Προμήθεια μιας (1) σκάλας αλουμινίου, ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 33,00. Άρθρο 5.48 Προμήθεια μιας (1) σκάλας αλουμινίου, ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 54,00. Άρθρο 5.49 Προμήθεια ενός (1) ψαλιδιού INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 19,00. Άρθρο 5.50 Προμήθεια ενός (1) πιγκάλ INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 14,00. Άρθρο 5.51 Προμήθεια ενός (1) καλαθακιού μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 27,00. 22

24 Άρθρο 5.52 Προμήθεια ενός (1) καλαθακιού απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 45,00. Άρθρο 5.53 Προμήθεια ενός (1) σκουπιδοτενεκέ INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 100,00. Άρθρο 5.54 Προμήθεια ενός (1) κουβά 30lt μαζί με πρέσα Ενδεικτική τιμή: 75,00., όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Άρθρο 5.55 Προμήθεια ενός (1) πατακιού εισόδου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 5.56 Προμήθεια μιας (1) απλώστρας ρούχων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 5.57 Προμήθεια ενός (1) γραμματοκιβώτιου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 60,00. Άρθρο 5.58 Προμήθεια ενός (1) φαρμακείου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 55,00. Άρθρο 6.1 ΟΜΑΔΑ Α.6 - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής εστίας με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. Άρθρο 6.2 Προμήθεια ενός (1) μίξερ με κάδο 7 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 420,00. Άρθρο 6.3 Προμήθεια ενός (1) μούλτι ηλεκτρικού - ραβδομπλέντερ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. 23

25 Άρθρο 6.4 Προμήθεια ενός (1) μπλέντερ - αποχυμωτή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 200,00. Άρθρο 6.5 Προμήθεια ενός (1) λεμονοστίφτη ηλεκτρικού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 140,00. Άρθρο 6.6 Προμήθεια ενός (1) βραστήρα 1.8 lt inox, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 45,00. Άρθρο 6.7 Προμήθεια ενός (1) θερμόμετρου για ψυγεία, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 6.8 Προμήθεια ενός (1) ψηφιακού θερμόμετρου με ακίδα για μέτρηση φαγητού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 15,00. Άρθρο 6.9 Προμήθεια μιας (1) ζυγαριάς ηλεκτρονικής κουζίνας (έως 8 κιλά), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 6.10 Προμήθεια μιας (1) ζυγαριάς ηλεκτρονικής τροφίμων (έως 30 κιλά), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 6.11 Προμήθεια μιας (1) μηχανής κοπής ψωμιού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 150,00. Άρθρο 6.12 Προμήθεια ενός (1) τηλέφωνου ασύρματου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. 24

26 Άρθρο 6.13 Προμήθεια μιας (1) συσκευής fax, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 250,00. Άρθρο 6.14 Προμήθεια ενός (1) Radio CD player, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 60,00. Άρθρο 6.15 Προμήθεια ενός (1) σίδερου ηλεκτρικού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 6.16 Προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής σκούπας στερεών - υγρών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 350,00. Άρθρο 6.17 Προμήθεια ενός (1) σκουπακιού ηλεκτρικού, επαναφορτιζόμενου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 55,00. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. 25

27 26

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160/ 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ (CPV ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 5.1 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ ,00 AISI lt 5.2 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ ,00 AISI lt 5.3 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 70,00 AISI lt 5.4 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 22,00 γάλακτος 1,7 lt 5.5 Κατσαρόλα INOX 18/10 Τεμ. 1 28,00 γάλακτος 2,4 lt 5.6 Τηγάνι INOX 18/10 Τεμ. 1 80,00 διαστάσεις 40Χ6,5 5.7 Τηγάνι INOX 18/10 Τεμ. 1 52,00 διαστάσεις 28Χ7 5.8 Ταψί INOX Τεμ ,00 600x450x80mm 5.9 Ταψί INOX Τεμ. 2 50,00 450x320x90mm 5.10 Μπρίκι INOX Νο 04 & Τεμ. 2 6,00 Νο Τρίφτης επιτραπέζιος Τεμ. 1 3,00 τετράπλευρος INOX, μεγάλος 5.12 Σουρωτήρι INOX Φ26 Τεμ. 2 21, Σουρωτήρι σίτα για Τεμ. 1 40,00 σούπες INOX Φ Αυγοδάρτης INOX Τεμ. 1 3,00 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.15 Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα) 5.16 Λεκάνες διαφόρων διαστάσεων INOX 18/ Λεκάνες πλαστικές διαφόρων διαστάσεων Τεμ. 6 47,00 Τεμ. 6 7,00 Τεμ. 6 10,00 27

29 5.18 Τάπερ τροφίμων Σετ 1 25, Κουτάλες σερβιρίσματος Τεμ. 6 3, Σετ 5 μαχαιριών και Σετ 1 36,00 ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη 5.21 Μαχαίρι ψωμιού Τεμ. 2 2, Ανοιχτήρι κονσερβών Τεμ. 2 10, Γάντια φούρνου θερμοκρασίας Σετ 1 15, Ποτήρι νερού γυάλινο Τεμ. 12 1,50 σωλήνας 335ml 5.25 Ποτήρι νερού μελαμίνης Τεμ. 48 2, Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ Μπολ μελαμίνης πρωινού Νο Μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51 Τεμ. 60 3,00 Τεμ. 60 3,35 Τεμ. 60 3, Πιατα ρηχά μελεμίνης Τεμ. 60 3,10 Νο 40 Φ Σερβίτσιο φαγητού Τεμ ,00 πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl 5.31 Σαλατιέρα μελαμίνης Τεμ. 3 10,00 Νο Σαλατιέρα μελαμίνης Τεμ. 3 9,00 Νο Κουτάλια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,28 φαγητού (προσωπικού) 5.34 Πιρούνια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,30 φαγητού (προσωπικού) 5.35 Κουταλάκια INOX 18/10 Τεμ. 12 1,10 γλυκού (βρεφικά) 5.36 Κουταλάκια βαθιά INOX Τεμ. 48 1,17 18/10 (παιδικά) 5.37 Ψωμιέρα INOX Τεμ. 9 10, Κανάτα INOX Τεμ. 9 22, Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 5.40 Δίσκος αντιολισθητικοί διαστάσεις 65Χ Στραγγιστήρι πιάτων INOX Τεμ ,00 Τεμ. 3 27,00 Τεμ. 2 35,00 28

30 5.42 Θήκη αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50 τεμ 1 40, Κρεμάστρα τοίχου για τεμ 2 21,00 πετσέτες INOX 8X Θήκη για χαρτ/τες ΙΝΟΧ τεμ 2 3, Σετ καφέ - ζάχαρη INOX τεμ 1 17, Σετ αλάτι - πιπέρι - τεμ 1 21,00 ρίγανη - κανέλα 5.47 Σκάλα αλουμινίου τεμ 1 33,00 ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.48 Σκάλα αλουμινίου τεμ 1 54,00 ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 5.49 Ψαλίδι INOX τεμ 1 19, Πιγκάλ INOX Τεμ. 7 14, Καλαθάκι μπάνιου Τεμ. 7 27,00 κλειστό με καπάκι INOX 5.52 Καλαθάκι απορριμμάτων Τεμ. 6 45,00 για τις τάξεις 20 λίτρα 5.53 Σκουπιδοτενεκές INOX Τεμ , Κουβάς 30lt μαζί με Τεμ. 2 75,00 πρέσα 5.55 Πατάκι εισόδου Τεμ. 2 25, Απλώστρα ρούχων Τεμ. 1 50, Γραμματοκιβώτιο τοίχου Τεμ. 1 60, Φαρμακείο τοίχου Τεμ. 3 55,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.5 Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV , , , , , , , , , , , ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1 Ηλεκτρική εστία με δύο Τεμ. 1 35,00 (2) ζώνες μαγειρέματος 6.2 Μίξερ με κάδο 7 lt Τεμ , Μούλτι ηλεκτρικό - Τεμ. 2 35,00 ραβδομπλέντερ 6.4 Μπλέντερ - αποχυμωτής Τεμ , Λεμονοστίφτης Τεμ ,00 ηλεκτρικός 6.6 Βραστήρας 1.8 lt inox Τεμ. 2 45,00 29

31 6.7 Θερμόμετρο για ψυγεία Τεμ. 4 10, Ψηφιακό θερμόμετρο με Τεμ. 2 15,00 ακίδα για μέτρηση φαγητού 6.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική Τεμ. 1 25,00 κουζίνας (έως 8 κιλά) 6.10 Ζυγαριά ηλεκτρονική Τεμ. 1 50,00 τροφίμων (έως 30 κιλά) 6.11 Μηχανή κοπής ψωμιού Τεμ , Τηλέφωνο ασύρματο Τεμ. 3 40, Συσκευή fax Τεμ , Radio CD player Τεμ. 3 60, Σίδερο ηλεκτρικό Τεμ. 1 50, Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών 6.17 Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο Τεμ ,00 Τεμ. 2 55,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.6 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 23 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 30

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 160/ 2015 ΠΡΟΫΠ: 9.222,94 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 5.1 ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 160,00. Άρθρο 5.2 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 100,00. Άρθρο 5.3 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 AISI lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 70,00. Άρθρο 5.4 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 1,7 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. 31

33 Άρθρο 5.5 Προμήθεια μιας (1) κατσαρόλας INOX 18/10 γάλακτος 2,4 lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 28,00. Άρθρο 5.6 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 40Χ6,5, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 80,00. Άρθρο 5.7 Προμήθεια ενός (1) τηγανιού INOX 18/10 διαστάσεις 28Χ7, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 52,00. Άρθρο 5.8 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 600x450x80mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 145,00. Άρθρο 5.9 Προμήθεια ενός (1) ταψιού INOX 450x320x90mm, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 5.10 Προμήθεια ενός (1) μπρίκιου INOX Νο 04 & Νο 05, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 6,00. 32

34 Άρθρο 5.11 Προμήθεια ενός (1) τρίφτη επιτραπέζιου τετράπλευρου INOX, μεγάλος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.12 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού INOX Φ26, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.13 Προμήθεια ενός (1) σουρωτηριού σίτα για σούπες INOX Φ20, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. Άρθρο 5.14 Προμήθεια ενός (1) αυγοδάρτη INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.15 Προμήθεια μιας (1) πλάκας κοπής πολυαιθυλενίου διαστάσεων 60x40x2 εκ (σε διάφορα χρώματα), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 47,00. Άρθρο 5.16 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης διαφόρων διαστάσεων INOX 18/10, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 7,00. 33

35 Άρθρο 5.17 Προμήθεια μιας (1) λεκάνης πλαστικής διαφόρων διαστάσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.18 Προμήθεια ενός (1) σετ τάπερ τροφίμων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 5.19 Προμήθεια μιας (1) κουτάλας σερβιρίσματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.20 Προμήθεια ενός (1) σετ 5 μαχαιριών και ψαλιδιού σε ξύλινη θήκη, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 36,00. Άρθρο 5.21 Προμήθεια ενός (1) μαχαιριού ψωμιού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,50. Άρθρο 5.22 Προμήθεια ενός (1) ανοιχτηριού κονσερβών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. 34

36 Άρθρο 5.23 Προμήθεια ενός (1) σετ γαντιών φούρνου θερμοκρασίας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 15,00. Άρθρο 5.24 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού γυάλινο σωλήνας 335ml, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,50. Άρθρο 5.25 Προμήθεια ενός (1) ποτηριού νερού μελαμίνης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 2,00. Άρθρο 5.26 Προμήθεια ενός (1) κυπέλλου νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.27 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης πρωινού Νο 47, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,35. Άρθρο 5.28 Προμήθεια ενός (1) μπολ μελαμίνης φρούτου Νο 51, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,20. 35

37 Άρθρο 5.29 Προμήθεια ενός (1) πιάτου ρηχού μελεμίνης Νο 40 Φ200, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,10. Άρθρο 5.30 Προμήθεια ενός (1) σερβίτσιου φαγητού πορσελάνης ανάγλυφο 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ Φ10, τσαγιού Φ13). Επιπλέον 24 πιατάκια και φλυτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 275,00. Άρθρο 5.31 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 61, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.32 Προμήθεια μιας (1) σαλατιέρας μελαμίνης Νο 44, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 9,00. Άρθρο 5.33 Προμήθεια ενός (1) κουταλιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,28. Άρθρο 5.34 Προμήθεια ενός (1) πιρουνιού INOX 18/10 φαγητού (προσωπικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,30. 36

38 Άρθρο 5.35 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού INOX 18/10 γλυκού (βρεφικού), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,10. Άρθρο 5.36 Προμήθεια ενός (1) κουταλακιού βαθιά INOX 18/10 (παιδικό), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 1,17. Άρθρο 5.37 Προμήθεια μιας (1) ψωμιέρας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 10,00. Άρθρο 5.38 Προμήθεια μιας (1) κανάτας INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 22,00. Άρθρο 5.39 Προμήθεια ενός (1) τρέιλερ σερβιρίσματος INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 125,00. Άρθρο 5.40 Προμήθεια ενός (1) δίσκου αντιολισθητικού διαστάσεις 65Χ45, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 27,00. 37

39 Άρθρο 5.41 Προμήθεια ενός (1) στραγγιστηριού πιάτων INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. Άρθρο 5.42 Προμήθεια μιας (1) θήκης αλουμινόχαρτου μεμβράνης χαρτί κουζίνας 37,50X18,50, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 40,00. Άρθρο 5.43 Προμήθεια μιας (1) κρεμάστρας τοίχου για πετσέτες INOX 8X60, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. Άρθρο 5.44 Προμήθεια μιας (1) θήκης για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 3,00. Άρθρο 5.45 Προμήθεια ενός (1) σετ καφέ - ζάχαρη INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 17,00. Άρθρο 5.46 Προμήθεια ενός (1) σετ αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - κανέλα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 21,00. 38

40 Άρθρο 5.47 Προμήθεια μιας (1) σκάλας αλουμινίου, ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 33,00. Άρθρο 5.48 Προμήθεια μιας (1) σκάλας αλουμινίου, ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 54,00. Άρθρο 5.49 Προμήθεια ενός (1) ψαλιδιού INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 19,00. Άρθρο 5.50 Προμήθεια ενός (1) πιγκάλ INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 14,00. Άρθρο 5.51 Προμήθεια ενός (1) καλαθακιού μπάνιου κλειστό με καπάκι INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 27,00. Άρθρο 5.52 Προμήθεια ενός (1) καλαθακιού απορριμμάτων για τις τάξεις 20 λίτρα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 45,00. Άρθρο 5.53 Προμήθεια ενός (1) σκουπιδοτενεκέ INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 100,00. 39

41 Άρθρο 5.54 Προμήθεια ενός (1) κουβά 30lt μαζί με πρέσα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 75,00. Άρθρο 5.55 Προμήθεια ενός (1) πατακιού εισόδου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 25,00. Άρθρο 5.56 Προμήθεια μιας (1) απλώστρας ρούχων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 50,00. Άρθρο 5.57 Προμήθεια ενός (1) γραμματοκιβώτιου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 60,00. Άρθρο 5.58 Προμήθεια ενός (1) φαρμακείου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 55,00. Άρθρο 6.1 ΟΜΑΔΑ Α.6 - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής εστίας με δύο (2) ζώνες μαγειρέματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική Ενδεικτική τιμή: 35,00. 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ:20694 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 31 / 7 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΣΙΔΕΣ 1) ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου εκτελέσεως και των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 30/03/2012 ΕΩΣ 31/12/2015

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 30/03/2012 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΑΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΣΙΔΕΣ 1) ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΑΒΙΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ 1) ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 22/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ : 21300 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου: 1464 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 17/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 39647 Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.185-108 Αρ. Μελέτης: 57/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συσκευών για τις ανάγκες των Κ.Μ. : Π 85 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 13.072,44 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΚΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Κ.Α. : 15.7135.0006, 15.7133.0005, 15.7133.0001, 15.6654.0003

εξοπλισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Κ.Α. : 15.7135.0006, 15.7133.0005, 15.7133.0001, 15.6654.0003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού» Κ.Μ. : Π 88 / 2014 Κ.Α. : 15.7135.0006, 15.7133.0005, 15.7133.0001, 15.6654.0003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ "ΙΡΙΣ" Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Έδρα : Ανατ. Ρωμυλίας 4, Παπάγου, Τ.Κ. 156 69 Τηλ.: 2106515555 Fax: 210651557 Δ/νση Λογιστηρίου - Γραμματείας: Επτανήσου 20, Αγ. Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα