Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, Ν. 139(Ι)/ (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 295, , σ. 23. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 115, , σ. 12. «Κατ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 177, , σ. 16. «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013.

2 2 Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου «άδεια εμπορίας καυσόξυλων» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου «δασικός λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα δασικού υπαλλήλου στο Τμήμα Δασών και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Διευθυντή για να ασκεί τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί σε δασικό υπάλληλο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών «δελτία μεταφοράς φορτίων» σημαίνει τα δελτία με αύξοντες αριθμούς που εκτυπώνονται από το Τμήμα Δασών και παραχωρούνται σε αδειούχους εμπόρους καυσόξυλων και σε Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων, για τους σκοπούς του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν «έμπορος καυσόξυλων» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με τη διάθεση στην αγορά καυσόξυλων ή με αγοραπωλησίες καυσόξυλων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά «έμπορος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με τη διάθεση στην αγορά ή

3 3 με αγοραπωλησίες των αγαθών τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά «επιθεωρητής ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας» σημαίνει δασικό λειτουργό που εξουσιοδοτείται δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου για να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους

4 4 οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 25(Ι) του «καυσόξυλα» σημαίνει την ξυλεία, αποκομμένη ή πριονισμένη ή τεμαχισμένη, περιλαμβανομένων των κλάδων και των ριζών, των ειδών των δέντρων και θάμνων που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι του περί Δασών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, της ελιάς (Olea europaea), των οπωροφόρων δέντρων καθώς και άλλων ειδών δέντρων και θάμνων τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες ή προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη για παραγωγή ενέργειας «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 ή ο περί Δασών Νόμος, ανάλογα με την περίπτωση, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη διάθεση στην αγορά και στην περαιτέρω διανομή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στη Δημοκρατία. Αρμόδια αρχή. 4. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

5 5 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 363/2012, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και του παρόντος Νόμου, αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Επιθεωρητές ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 5.-(1) Ο Διευθυντής, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει δασικούς λειτουργούς ως επιθεωρητές ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και του παρόντος Νόμου. (2) Κάθε επιθεωρητής ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (3) Καμία αστική ή ποινική ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, η οποία λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του. Εξουσίες επιθεωρητών ελέγχου εμπορίας και προϊόντων ξυλείας. 6. Κάθε επιθεωρητής ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, δύναται να- (α) διενεργεί ελέγχους βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) 607/2012 και του παρόντος Νόμου, (β) συνοδεύεται από οποιοδήποτε δασικό λειτουργό, ο οποίος τον βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του,

6 6 (γ) φέρει και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του, (δ) επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, να λαμβάνει φωτογραφίες και να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους και οποιεσδήποτε μετρήσεις για σκοπούς ελέγχου, έρευνας και επιθεώρησης, (ε) συλλέγει δείγματα με σκοπό τον περαιτέρω έλεγχο, την έρευνα ή την ανάλυση, (στ) κατάσχει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι λαμβάνονται, εμπορεύονται ή κατέχονται κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) 607/2012 και του παρόντος Νόμου, (ζ) συλλέγει στοιχεία και να διατηρεί αρχείο σχετικά με τους ελέγχους και τα ευρήματά του για τις ανάγκες ετοιμασίας εκθέσεων, και (η) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί σε σχέση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) 607/2012 και του παρόντος Νόμου. Εξουσίες δασικών λειτουργών. 7.-(1) Οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός ή/και μέλος της αστυνομίας δύναται, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, να -

7 7 (α) εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία εντός ιδιωτικού δάσους και σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στην οποία διενεργείται δραστηριότητα για την οποία απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών: Νοείται ότι, η είσοδος σε οικία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή με διάταγμα δικαστηρίου (β) σταματά και να ερευνά οποιοδήποτε όχημα για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι μεταφέρει δασικό προϊόν κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών (γ) λαμβάνει φωτογραφίες και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε μετρήσεις για σκοπούς έρευνας και επιθεώρησης (δ) προβαίνει, για ανακριτικούς σκοπούς, στην παρακράτηση κάθε δασικού προϊόντος για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι λαμβάνεται, πωλείται ή κατέχεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και κάθε εργαλείου, οργάνου, σωλήνα, οχήματος, μηχανήματος ή ζώου για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και το οποίο μπορεί να συμβάλει στην απόδειξη της διάπραξης του αδικήματος

8 8 (ε) ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών (στ) απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, να το συνοδεύσει στον πλησιέστερο δασικό ή αστυνομικό σταθμό (ζ) κατάσχει κάθε δασικό προϊόν για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι λαμβάνεται, πωλείται ή κατέχεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και κάθε εργαλείο, όργανο, σωλήνα, όχημα, μηχάνημα ή ζώο για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. (2) Κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας και κατάσχεσης δυνάμει του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός δύναται να συνοδεύεται από μέλος της αστυνομίας, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι θα παρεμποδισθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Παράρτημα Ι. 8.-(1) Απαγορεύεται η εμπορία της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, στη Δημοκρατία, χωρίς την άδεια του Διευθυντή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. Παράρτημα ΙΙ. (2) Ετήσια άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, το τέλος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, δύναται να

9 9 εκδοθεί κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στο Διευθυντή, η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα: (α) Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή το όνομα της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (β) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό εγγραφής εταιρείας του αιτητή, ανάλογα με την περίπτωση (γ) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή και (δ) τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που προτίθεται να χρησιμοποιεί ο αιτητής. (3) Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012, ο κάτοχος άδειας εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που αγοράστηκαν, πωλήθηκαν ή βρίσκονται στην κατοχή του: (α) Η προέλευση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, (β) τα ονόματα των φυσικών ή νομικών προσώπων από τα οποία προμηθεύτηκε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, (γ) τα ονόματα των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία πώλησε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, και (δ) οι ποσότητες της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

10 10 (4) Τα στοιχεία που περιγράφονται στο εδάφιο (3) τηρούνται για περίοδο πέντε (5) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής. Άδεια εμπορίας καυσόξυλων. 9.-(1) Απαγορεύεται η εμπορία καυσόξυλων στη Δημοκρατία, χωρίς την άδεια του Διευθυντή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2). Παράρτημα ΙΙ. (2) Ετήσια άδεια εμπορίας καυσόξυλων, το τέλος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, δύναται να εκδοθεί κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στο Διευθυντή, η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα: (α) Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή το όνομα της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση (β) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό εγγραφής εταιρείας του αιτητή, ανάλογα με την περίπτωση (γ) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή και (δ) τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης καυσόξυλων που προτίθεται να χρησιμοποιεί ο αιτητής. (3) Παράλληλα από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012, ο κάτοχος άδειας εμπορίας καυσόξυλων- (α) τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τα καυσόξυλα που αγοράστηκαν, πωλήθηκαν ή βρίσκονται στην κατοχή του:

11 11 (i) Η προέλευση των καυσόξυλων, (ii) τα ονόματα των φυσικών ή νομικών προσώπων από τα οποία προμηθεύτηκε τα καυσόξυλα, (iii) τα ονόματα των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία πώλησε καυσόξυλα, καθώς και η ποσότητα των καυσόξυλων που πώλησε, και (iv) τα δελτία μεταφοράς των φορτίων (β) κατά τη μεταφορά καυσόξυλων από τους χώρους αποθήκευσής τους μέχρι το σημείο πώλησής τους φέρει την άδεια εμπορίας καυσόξυλων (γ) εκθέτει, σε περίοπτη θέση στο χώρο αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί ή/και στο υποστατικό εντός του οποίου προβαίνει σε εμπορία καυσόξυλων αντίγραφο της άδειας εμπορίας καυσόξυλων που κατέχει καθώς και ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται από το Τμήμα Δασών δυνάμει του παρόντος Νόμου (δ) φροντίζει ώστε σε οποιαδήποτε διαφήμιση στην οποία παρουσιάζεται ως έμπορος καυσόξυλων, να περιλαμβάνεται η φράση «Αδειούχος Έμπορος Καυσόξυλων» και ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται από το Τμήμα Δασών δυνάμει του παρόντος Νόμου και (ε) παρέχει στο Τμήμα Δασών τα στοιχεία του οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των καυσόξυλων. (4) Τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του

12 12 εδαφίου (3) τηρούνται για περίοδο πέντε (5) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής. Ανανέωση άδειας εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή άδειας εμπορίας καυσόξυλων. 10.-(1) Άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή άδεια εμπορίας καυσόξυλων δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στο Διευθυντή, εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους για το οποίο ζητείται η ανανέωση, στην οποία καταγράφεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση των στοιχείων που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9, αντίστοιχα. Παράρτημα ΙΙ. (2) Με την υποβολή της αίτησης και την καταβολή του τέλους άδειας που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, ο Διευθυντής δύναται να ανανεώσει άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή άδεια εμπορίας καυσόξυλων, ανάλογα με την περίπτωση. Αναστολή ή τερματισμός άδειας. 11.-(1) Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να ανασταλεί ή να τερματιστεί από το Διευθυντή, εάν ο αδειούχος- (α) παραλείψει να τηρεί τα στοιχεία που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 ή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 9, ανάλογα με την περίπτωση (β) παραλείψει να τηρεί ή παραβεί οποιοδήποτε όρο της άδειας (γ) καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του περί Δασών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή του παρόντος Νόμου.

13 13 (2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής προτίθεται να αναστείλει ή να τερματίσει άδεια σύμφωνα με το εδάφιο (1), επιδίδει στον κάτοχο της άδειας ειδοποίηση που περιέχει τους λόγους της αναστολής ή του τερματισμού, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει ο αδειούχος για την άρση της παράβασης και δίνει στον αδειούχο εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας οφείλει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. (3) Σε περίπτωση που η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) παρέλθει χωρίς ο αδειούχος να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την άρση της παράβασης ή που Διευθυντής δεν ικανοποιηθεί ότι λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα, ο Διευθυντής δύναται, αφού ακούσει τον αδειούχο, εφόσον ο αδειούχος το ζητήσει, να προχωρήσει με την αναστολή ή τον τερματισμό της άδειας, ανάλογα με την περίπτωση. Ιεραρχική προσφυγή. 12.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αναστείλει ή τερματίσει άδεια όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, ο κάτοχος της εν λόγω άδειας έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της εν λόγω απόφασης. (2) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης και υποβολή σχετικής έκθεσης από το Διευθυντή. (3) Ο Υπουργός εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία επικυρώνει ή ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής. Μεταφορά καυσόξυλων με άδεια του 13.-(1) Η μεταφορά καυσόξυλων από οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση-

14 14 Διευθυντή ή με δελτίο μεταφοράς. (α) άδειας μεταφοράς από το Διευθυντή για όλα τα είδη καυσόξυλων, ή (β) δελτίου μεταφοράς από αδειούχο έμπορο καυσόξυλων για να συνοδεύει φορτίο καυσόξυλων που πωλεί και το οποίο μεταφέρεται από τους χώρους αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί, ή (γ) δελτίου μεταφοράς από Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου για να συνοδεύει φορτία καυσόξυλων που προέρχονται από ξυλεία πέραν των ειδών των δέντρων και θάμνων που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι του περί Δασών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και της ελιάς (Olea europaea), που υλοτομείται στα όρια της κοινότητάς του και μεταφέρονται εκτός των ορίων αυτής: Νοείται ότι, η μεταφορά καυσόξυλων τα οποία δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε κιλά (25Kg) και είναι τοποθετημένα σε σακούλες ή άλλα δοχεία και πωλούνται από περίπτερα, δύναται να γίνεται από τον αγοραστή χωρίς δελτίο μεταφοράς. Παραχώρηση δελτίων μεταφοράς από το Τμήμα Δασών. 14. Το Τμήμα Δασών παραχωρεί δελτία μεταφοράς σε κατόχους άδειας εμπορίας καυσόξυλων, μετά από την καταβολή του τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Παράρτημα ΙΙ. Υποχρεώσεις του κάτοχου καυσόξυλων. 15. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει καυσόξυλα διατηρεί για όσο χρόνο κατέχει τα καυσόξυλα αυτά, τέτοια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κατέχει νόμιμα και

15 15 παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά, όταν του ζητηθούν από το Διευθυντή. Μητρώο αδειών. 16.-(1) Το Τμήμα Δασών τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρεί τις άδειες εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και τις άδειες εμπορίας καυσόξυλων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες και, στην περίπτωση άδειας εμπορίας καυσόξυλων, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσόξυλων. (2) Το μητρώο αυτό κοινοποιείται από το Τμήμα Δασών εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στην Ένωση Δήμων Κύπρου και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι οποίες το διανέμουν στα μέλη τους. Αδικήματα και ποινές. 17.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο- (α) στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή άδεια εμπορίας καυσόξυλων και το οποίο δεν τηρεί τα στοιχεία που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 ή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 9, ανάλογα με την περίπτωση, ή δεν υποβάλλει τα στοιχεία αυτά όταν του ζητηθεί δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, ή (β) κατέχει ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας ή καυσόξυλα και δεν διατηρεί τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κατέχει νόμιμα ή (γ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε υπόδειξη επιθεωρητή ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή

16 16 (δ) δεν παρέχει σε επιθεωρητή ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεν βοηθά αυτόν στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και του παρόντος Νόμου ή (ε) δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ( 1.000). (2) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο- Παράρτημα Ι. (α) εμπορεύεται καυσόξυλα ή οποιοδήποτε από τη ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή (β) μεταφέρει καυσόξυλα- (i) χωρίς άδεια μεταφοράς που εκδίδεται από τον Διευθυντή δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 13, ή (ii) χωρίς δελτίο μεταφοράς που εκδίδεται από κάτοχο άδειας εμπορίας καυσόξυλων ή από Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου δυνάμει της παραγράφου (β) ή της παραγράφου (γ) του άρθρου 13, αντίστοιχα, ή (iii) με δελτίο μεταφοράς που έχει εκδοθεί παράτυπα ή με παραποιημένα στοιχεία,

17 17 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Δασών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης, έμπορος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή έμπορος καυσόξυλων που- (α) διαθέτει στη Δημοκρατία παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας ή (β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 ή (γ) υποβάλλει σε επιθεωρητή ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές. Κατάσχεση και διάθεση παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 18. Σε περίπτωση εντοπισμού παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012, η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας κατάσχονται, περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας και δύνανται να διατεθούν με τρόπο που ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει. Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων. 19. Όταν υπάρχει εύλογη υποψία εναντίον προσώπου ότι διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ο

18 18 Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή, δύναται να συμβιβάσει εξώδικα το αδίκημα, αποδεχόμενος πληρωμή χρηματικής ποινής, που καθορίζει ο Διευθυντής, η οποία είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα του αδικήματος και δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο για το εν λόγω αδίκημα. Έκδοση Κανονισμών. 20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2010 και του παρόντος Νόμου.

19 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρα 8, 14) Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκεςδιαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»), από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες Πλάκες-διαγράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά.

20 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής του κωδικού.

21 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρα 8, 9, 10 και 12) Α/Α Τέλη Άρθρο Ετήσιο τέλος 1. Τέλος έκδοσης και ανανέωσης άδειας εμπορίας ξυλείας και προϊόντων 8 και ,00 ξυλείας 2. Τέλος έκδοσης και ανανέωσης άδειας εμπορίας καυσόξυλων 9 και ,00 3. Τέλος έκδοσης δελτίων μεταφοράς 25 φύλλα 14 5,00

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 146(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα