ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης"

Transcript

1 ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2008) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟ ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ FAX

2 Βεβαιώνεται ότι οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 30 Μαίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Μ. Κούµπας Για την ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως... 1 Ισολογισµοί... 2 Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών... 4 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ιοίκησης Πληροφόρηση κατά Τοµέα Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως Καθαρά Έσοδα (Έξοδα) Χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας Φόροι Κέρδη ανά Μετοχή Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Λοιπές Εταιρείες ιαθέσιµες προς Πώληση Επενδύσεις σε Λοιπές Εταιρείες Επενδύσεις σε Ακίνητα Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Επενδύσεις µε Μεταβολή της Εύλογης αξίας τους µέσω Αποτελεσµάτων Χρήσης Χρηµατικά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κέρδη (Ζηµίες) εις Νέον άνεια Προβλέψεις και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις εσµεύσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις από Επίδικες ή υπό ιαιτησία ιαφορές Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα... 35

4 Eνδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµείωση 01/01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/ /01-31/03/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων (318) (574) - - Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.892) (945) (1.020) (494) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (125) (70) (16) (26) Λειτουργικά αποτελέσµατα (1.612) (887) (1.018) (497) Καθαρά έσοδα (έξοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 9 (25.258) (23.125) Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (26.870) 309 (24.143) 697 Αποτελέσµατα προ φόρων (26.870) 309 (24.143) 697 Φόρος εισοδήµατος 8 (8) (513) (26) (540) Αποτελέσµατα µετά φόρων (26.878) (204) (24.169) 157 Κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής (26.548) (171) (24.169) 157 Μετόχους µειοψηφίας (330) (33) - - (26.878) (204) (24.169) 157 Κέρδη ανά µετοχή 9 (1,53) (0,01) (1,38) 0,01 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.502) (767) (992) (473) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 1

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Επενδύσεις µε µεταβολή της εύλογης αξίας τους µέσω αποτελεσµάτων χρήσης Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της µητρικής: Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (47.600) (21.052) (41.612) (17.443) Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας Μειοψηφίας: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Προβλέψεις και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιποί φόροι πληρωτέοι άνεια Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 2

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποθεµατικό Ιδίων Μετοχών Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα την 01/01/ (18.458) Ζηµία περιόδου (171) (33) (204) Μεταβολές αποθεµατικών Αποθεµατικό ιδίων µετοχών (1.008) - - (1.008) Μεταβολές στη µειοψηφία Υπόλοιπο την 31/03/ (1.008) (18.629) Υπόλοιπα την 01/01/ (1.190) (21.052) Καθαρό κέρδος/ζηµιά χρήσεως (26.548) (330) (26.878) Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ακινήτων Συναλλαγµατικές διαφορές - - (153) - - (7) (160) Μεταβολές στη µειοψηφία - - (202) Υπόλοιπο την 31/03/ (1.190) (47.600) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο υπέρ Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων Αποθεµατικά Κεφάλαιο το άρτιο εις νέον Κεφαλαίων Υπόλοιπα την 01/01/ (19.911) Καθαρά κέρδη περιόδου Υπόλοιπο την 31/03/ (19.754) Υπόλοιπα την 01/01/ (17.443) Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ακινήτων Ζηµίες περιόδου 01/01-31/03/ (24.169) (24.169) Υπόλοιπο την 31/03/ (41.612) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 3

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Όµιλος Εταιρεία 01/01-31/03/ /01-31/03/07 01/01-31/03/2008 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη (ζηµίες) προ Φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) 01/01-31/03/07 (26.870) 309 (24.143) 697 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποµείωση ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (2.626) - (2.031) - Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.335) (2.268) Χρεωστικοί τόκοι Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων Μείωση / (Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών). (712) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.799) (793) (1.454) (728) Καταβεβληµένοι φόροι (110) (94) (32) (5) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.209) (1.572) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (5.306) (27.065) (5.684) (26.584) Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (92) (119) (32) (54) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.071) (27.141) (5.667) (26.614) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - (908) - - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων - (248) - (248) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολυσία) (8.452) (132) (3.099) (71) Μερίσµατα πληρωθέντα (37) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (5.529) (4.869) 963 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 4

8 1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Οι παρούσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») και τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο «Όµιλος»), Η Εταιρεία έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών (συµµετοχική εταιρεία). Η θυγατρική της «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» δραστηριοποιείται ως Ασφαλιστικός Σύµβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων και η θυγατρική «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και συγκεκριµένα στην ανέγερση και εκµετάλλευση ακινήτων. Οι θυγατρικές KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA και KOUMBAS SYNERGY SRB AD BEOGRAD έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών (συµµετοχικές εταιρείες). Η θυγατρική ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. έχει ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή και διανοµή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η συγγενής εταιρεία «THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΕRΜΙ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην ίδρυση και ανάπτυξη θερµοκοιτίδας, µε σκοπό την πρότυπη παροχή υπηρεσιών (business-marketing plans, networking, venture capital) σε νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις µε στόχο την υποστήριξη τεχνολογικών καινοτοµιών και την επιχειρηµατική εκµετάλλευσή τους. Η συγγενής εταιρεία «ΡΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» µε τον διακριτικό τίτλο «REMACO A.E.» δραστηριοποιείται στόν κλάδο τών Συµβούλων ιοικήσεως Επιχειρήσεων. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι µετοχές της Εταιρείας και της θυγατρικής «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ήµο Αµαρουσίου, στην οδό Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόµου 83. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 30 Μαίου Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2008 καλύπτουν τους τρεις µήνες από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Μαρτίου 2008 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου του 2007 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της µητρικής εταιρείας µε ηλεκτρονική διεύθυνση 5

9 3. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου του εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 εκεµβρίου Οι συνοπτικές ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού, όπως των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση και των ακινήτων, που πραγµατοποιήθηκε σε εύλογες αξίες όπως επίσης και των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων τα οποία αποτιµώνται σε εύλογη αξία και µε βάση της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.π. απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Τα ποσά που εµπεριέχονται στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν εφαρµογή στον Όµιλο σε οικονοµικές περιόδους την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008: ΕΕΧΠ 11.Π.Χ.Π. 2 Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου. Ισχύει από 1 η Μαρτίου Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΕΕΧΠ 12 Συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. Ισχύει από 1 η Ιανουαρίου Η διερµηνεία αναφέρεται σε εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. ΕΕΧΠ 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζοµένους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πως η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 6

10 ΠΧΠ 8 - Τοµείς ραστηριοτήτων. Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 8 από την 1 η Ιανουαρίου ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου Τροποποιήσεις στο ΛΠ 1. Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Το ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το Τροποποιήσεις στο ΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών.Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µηπροϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. Αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 και ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο). Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. ΕΕΧΠ 13 Πρόγραµµα Ποιότητας Πελατών Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευσης πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 7

11 4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ιοίκησης Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους επόµενους 12 µήνες έχουν ως κάτωθι: Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα: (α) Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας Ο Όµιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης θα γίνει προσδιορισµός της αξίας χρήσης των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η υπεραξία. Ο εν λόγω προσδιορισµός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει µία εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών της κάθε σηµαντικής µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών. (β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ΠΧΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να επιβληθούν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση Πληροφόρηση κατά Τοµέα Κατά την 31 Μαρτίου 2008 οι δραστηριότητες του Οµίλου διακρίνονται σε επενδυτικές δραστηριότητες και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες του Οµίλου δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Εταιρεία έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα, εκείνο των επιχειρηµατικών συµµετοχών. Οι θυγατρικές KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA και KOUMBAS SYNERGY SRB AD BEOGRAD έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών (συµµετοχικές εταιρείες). Η θυγατρική ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. έχει ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή και διανοµή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι θυγατρικές KOUMBAS SYNERGY SRB AD BEOGRAD και ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. συστήθηκαν κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2007 και ως εκ τούτου δεν έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους. Ο Όµιλος της θυγατρικής ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στο τοµέα των µεσιτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτό προσφέρει και συµβουλευτικές υπηρεσίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιεί ιδιαίτερα στοιχεία του ενεργητικού και τα προερχόµενα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές είναι επουσιώδη σε σχέση µε το σύνολο των εσόδων του Οµίλου. Ο Όµιλος της θυγατρικής «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και µε την εκµετάλλευση ακινήτων και στην περίοδο δεν παρουσιάζει ουσιώδη δραστηριότητα. Ο πρωτεύον τύπος πληροφόρησης καθορίζεται ο επιχειρηµατικός τοµέας και δευτέρων τύπος πληροφόρησης ο γεωγραφικός τοµέας. 8

12 Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Μαρτίου 2008 και 2007 αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 31/03/2008 Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κατασκευαστικός κλάδος Απαλοιφές Μη κατανεµηθέντα Σύνολο Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων (2) (277) (39) - - (318) Μικτό κέρδος (2) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως (22) (22) Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και διοίκησης) (1.132) (807) (92) 18 (3) (2.017) Λειτουργικά αποτελέσµατα (1.099) (574) 69 (5) (3) (1.612) Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (23.324) (1.334) (546) (106) 52 (25.258) Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (24.423) (1.908) (477) (111) 49 (26.870) Φόρος εισοδήµατος 7 (4) (6) - (5) (8) Καθαρό αποτέλεσµα (24.416) (1.912) (483) (111) 44 (26.878) 31/03/2007 Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες Ασφαλιστικές υπηρεσίες Απαλοιφές Μη κατανεµηθέντα Σύνολο Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων - (553) - (20) (574) Μικτό κέρδος (20) 75 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως (21) 2 52 Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και διοίκησης) (520) (487) 18 (26) (1.015) Λειτουργικά αποτελέσµατα (497) (344) (3) (44) (887) Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (162) (37) Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών 697 (142) (165) (81) 309 Φόρος εισοδήµατος (540) (513) Καθαρό αποτέλεσµα 157 (114) (165) (81) (204) 9

13 Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες 31/03/ /03/2007 Πωλήσεις - - Μείον: Κόστος πωλήσεων - - Μικτό κέρδος - - Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης και διοίκησης) (1.036) (520) Λειτουργικά αποτελέσµατα (1.018) (497) Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (23.125) Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (24.143) 697 Φόρος εισοδήµατος (26) (540) Καθαρό αποτέλεσµα (24.169) /01/ - 31/03/ /01/ - 31/03/2007 Ελλάδα Ρουµανία Σερβία Σύνολο Ελλάδα Σερβία Ρουµανία Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (316) (2) - (318) (532) - (42) (574) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.825) (66) (1) (1.892) (924) - (21) (945) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (43) (82) - (125) (68) - (2) (70) Κέρδη / ζηµίες εκµετάλλευσης (1.517) (94) (1) (1.612) (864) - (23) (887) Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (25.115) (195) 52 (25.258) (38) Κέρδη / ζηµίες προ φόρων (26.632) (289) 51 (26.870) (61) 309 Φόροι (36) 33 (5) (8) (513) - - (513) Κέρδη / ζηµίες µετά φόρων (26.668) (256) 46 (26.878) (143) - (61) (204) 10

14 01/01/ - 31/03/ /01/ - 31/12/2007 Ελλάδα Ρουµανία Σερβία Σύνολο Ελλάδα Ρουµανία Σερβία Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.020) - - (1.020) (494) - - (494) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (16) - - (16) (26) - - (26) Κέρδη / ζηµίες εκµετάλλευσης (1.018) - - (1.018) (497) - - (497) Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (23.125) - - (23.125) Κέρδη / ζηµίες προ φόρων (24.143) - - (24.143) Φόροι (26) - - (26) (540) - - (540) Κέρδη / ζηµίες µετά φόρων (24.169) - - (24.169) Πληροφορίες Ισολογισµού ανά τοµέα 31/03/2008 Επενδυτικές δραστηριότητες Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κατασκευαστικός κλάδος Απαλοιφές Μη κατανεµηθέντα Συνολικά ποσά Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου (24.628) - - Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα (1.823) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (1.918) Σύνολο ενεργητικού (23.918) Σύνολο υποχρεώσεων ( ) (19.334) (40.822) 729 (9) ( ) 11

15 31/12/2007 Επενδυτικές δραστηριότητες Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κατασκευαστικός κλάδος Απαλοιφές Μη κατανεµηθέντα Συνολικά ποσά Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου (24.628) - - Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα (1.464) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (1.918) Σύνολο ενεργητικού (23.806) Σύνολο υποχρεώσεων ( ) (18.984) (40.696) 727 (2) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες 31/03/ /12/2007 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων ( ) ( ) 12

16 6. Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 31/03/ /03/ /03/ /03/2007 Έσοδα από θυγατρικές εταιρείες Ενοίκια ακινήτων Λοιπά έσοδα Καθαρά Έσοδα (Έξοδα) Χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας Τα καθαρά κέρδη από τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία και επενδυτικές δραστηριότητες αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 31/03/ /03/ /03/ /03/2007 Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων και λοιπά συναφή έξοδα (1.628) (722) (1.125) (657) Προβλέψεις τόκων (1.215) (417) (989) (417) Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (1.171) (193) (329) (71) Ζηµίες από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων (118) - (54) - Ζηµιές από συγγενείς εταιρείες του Οµίλου (106) (54) - - Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων (7.644) (4.310) (6.434) (4.083) Έξοδα και ζηµίες λοιπών επενδυτικών µέσων (31.418) (8.132) (30.866) (7.657) Έξοδα και ζηµίες από χρεόγραφα (7.898) (71) (7.887) (71) Συναλλαγµατικές διαφορές (203) - - Ζηµίες από αποµείωση υπεραξίας θυγατρικών (20) - - Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (51.422) (13.894) (47.684) (12.956) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη από πώληση παγίων Κέρδη από πώληση χρεογράφων Κέρδη από πώληση λοιπών επενδυτικών µέσων Κέρδη από πώληση και επαναγορά ακινήτου Συναλλαγµατικές διαφορές Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων Κέρδη από αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (25.258) (23.125)

17 8. Φόροι Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη περίοδο είναι 25% ( : 25%), ενώ για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία είναι 16% (2007: 16%) και στη Σερβία 10%. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ονοµασία Εταιρείας Ανέλεγκτες χρήσεις ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L KOUMBAS SYNERGY SRB BEOGRAND AD - (1) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - (2) S.C. MENTOR S.A GAUDIUM PROPRIETATI SRL - (3) S.C. AURELIA INVEST SRL - (4) ΤΗΕRΜΙ Α.Ε (5) 2007 REMACO A.E ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΜΠΟΡΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 2007 (1-3) Συστήθηκαν εντός της χρήσης 2007 (4-5) Πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση Η ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων. 31/03/ /03/ /03/ /03/2007 Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: - Φόρος εισοδήµατος (5) Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος (42) (513) (26) (540) Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (8) (513) (26) (540) 14

18 Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως ακολούθως: 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Υπόλοιπο έναρξης Κίνηση περιόδου Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπο έναρξης (14.514) (5.448) (5.904) (4.154) Κίνηση περιόδου (685) (9.067) (125) (1.750) (15.199) (14.514) (6.029) (5.904) Η εταιρεία δεν υπολογίζει αναβαλλόµενους φόρους ενεργητικού διότι η ιοίκησή της εκτιµά ότι λόγω της φύσης των εργασιών της δεν θα προκύψουν στο άµεσο µέλλον φορολογητέα κέρδη ικανά να συµψηφίσουν τις φορολογικές ζηµίες παρελθουσών χρήσεων. 9. Κέρδη ανά Μετοχή 31/03/ / /03/ /03/2007 Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (26.878) (204) (24.169) 157 Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε ) (1,53) (0,01) (1,38) 0,01 15

19 10. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Η κίνηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως κάτωθι: Γήπεδα / Οικόπεδα Γήπεδα & οικόπεδα µε χρηµατοδοτική µίσθωση Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις µε χρηµατοδοτική µίσθωση Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Μεταφορικά Μέσα µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση Λοιπός Εξοπλισµός Έργα υπό Κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο την Προσθήκες Πωλήσεις (130) (105) - - (235) Αναπροσαρµογές Απαξίωση (45) - - (271) (316) Εξαγορά θυγαρικής Αναταξινόµηση - Όµιλος Συναλλαγµατικές διαφορές - - (5) - - (2) - (2) - (8) Μεταφορές & αναταξινόµηση (11.877) 69 (5.267) (900) (17.592) Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Προσθήκες Πωλήσεις (27) (126) (236) (250) (639) Αναπροσαρµογές (93) Αναταξινόµηση - Όµιλος (177) Συναλλαγµατικές διαφορές (16) - (3) - - (1) (2) (1) (14) (36) Μεταφορές & αναταξινόµηση (3.479) (3.024) Υπόλοιπο την Αποσβέσεις Υπόλοιπο την (5) (142) (64) (178) (755) - (1.144) Προσθήκες περιόδου - - (42) (49) - (29) (56) (223) - (398) Πωλήσεις Συναλλαγµατικές διαφορές Εξαγορά θυγατρικής - - (4.295) - (10) (114) - (227) - (4.646) Αναταξινόµηση Οµίλου Μεταφορές & αναταξινόµηση Υπόλοιπο την (12) (85) (10) (102) (182) (1.203) - (1.594) Υπόλοιπο την (12) (85) (10) (102) (182) (1.203) - (1.594) Προσθήκες περιόδου - - (16) (8) - (9) (11) (45) - (90) Πωλήσεις Συναλλαγµατικές διαφορές Μεταφορές & αναταξινόµηση (9) - 84 Υπόλοιπο την (28) - (10) (85) (97) (1.134) - (1.354) Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία

20 Γήπεδα / Οικόπεδα Γήπεδα / Οικόπεδα µε χρηµατοδοτική µίσθωση Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις µε χρηµατοδοτική µίσθωση Μεταφορικά Μέσα Μεταφορικά Μέσα µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Υπόλοιπο την Προσθήκες περιόδου Πωλήσεις (105) - (105) Απαξίωση (172) (172) Μεταφορές & αναταξινόµηση Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Προσθήκες περιόδου Πωλήσεις (126) (60) (186) Αναπροσαρµογές Μεταφορές & αναταξινόµηση 92 (92) 384 (384) Υπόλοιπο την Αποσβέσεις Υπόλοιπο την (2) (178) (325) (504) Προσθήκες περιόδου (3) (54) (12) (70) Πωλήσεις Υπόλοιπο την (5) (180) (337) (522) Υπόλοιπο την (5) (180) (337) (522) Προσθήκες περιόδου (5) (8) (4) (21) Πωλήσεις Υπόλοιπο την (10) (92) (329) (435) Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία Η εταιρεία προέβη στην εξόφληση του υπολοίπου συµβάσεως Sale & Lease Back που είχε συνάψει µε την εταιρεία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία». Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου η θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. προέβη στην εξόφληση του υπολοίπου συµβάσεως Sale & Lease Back που είχε συνάψει µε την εταιρεία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία». Επί των µισθωµένων παγίων µε χρηµατοδοτική µίσθωση υπάρχει παρακράτηση κυριότητας η οποία θα παραµένει σε ισχύ έως τη λήξη της µισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωµή των οφειλόµενων µισθωµάτων. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπάρχουν υποθήκες έναντι του δανεισµού της Εταιρείας. Η µητρική εταιρεία έχει υποθηκεύσει α) ακίνητο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 102 Μαρούσι, αξίας Ευρώ β) ακίνητο επί της οδού Λ. Κηφισίας 102 Μαρούσι, αξίας Ευρώ

21 11. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Η κίνηση των σχετικών λογαριασµών έχει ως εξής: Υπεραξία (Goodwill) Έξοδα Κτήσης Λογισµικού Σύνολο Έξοδα Κτήσης Λογισµικού Υπόλοιπο την Προσθήκες Πωλήσεις / διαγραφές (1.953) - (1.953) - Υπόλοιπο την Υπόλοιπο την Συναλλαγµατικές διαφορές (6) - (6) - Προσθήκες Μεταφορές / αναταξινόµηση - (30) (30) (30) Υπόλοιπο την Αποσβέσεις Υπόλοιπο την (500) (500) (71) Προσθήκες περιόδου - (83) (53) (15) Πωλήσεις Υπόλοιπο την (583) (583) (85) Υπόλοιπο την (583) (583) (85) Προσθήκες περιόδου - (20) (20) (5) Μεταφορές / αναταξινόµηση Υπόλοιπο την (574) (574) (60) Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία

22 12. Επενδύσεις 12.1 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης αναλύονται ως ακολούθως: 31/03/2008 Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Χώρα Έδρας Ελλάδα ραστηριότητα Ασφαλιστικός Σύµβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων Ποσοστό Συµµετοχής 84,66% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ανέγερση & Εκµετάλλευση Ακινήτων 100,00% KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA Ρουµανία Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 84,17% KOUMBAS SYNERGY SRB Σερβία Εταιρεία συµµετοχών 90% ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα Παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 99,99% 31/12/2007 Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Χώρα Έδρας Ελλάδα ραστηριότητα Ασφαλιστικός Σύµβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων Ποσοστό Συµµετοχής 84,66% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ανέγερση & Εκµετάλλευση Ακινήτων 100,00% KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA Ρουµανία Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 84,17% KOUMBAS SYNERGY SRB Σερβία Εταιρεία συµµετοχών 90% ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα Παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 99,99% Η κίνηση του λογαριασµού επενδύσεις σε θυγατρικές έχει ως εξής: 31/03/ /12/2007 Υπόλοιπο έναρξης Προσθήκες χρήσεως Αποµειώσεις - - Πωλήσεις - (142) Υπόλοιπο λήξης

23 Η εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιεί µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης: τον ενοποιηµένο ισολογισµό Όµιλο της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ η οποία ενοποιεί µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης µε ποσοστό 60% την εταιρεία EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. Η συµµετοχή της ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. είναι έµµεση και ανέρχεται σε ποσοστό 50,80%. τον ενοποιηµένο ισολογισµό Όµιλο της KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA. Η συµµετοχή της ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στις S.C. MENTOR S.A., GAUDIUM PROPRIETATI SRL και S.C. AURELIA INVEST SRL είναι έµµεση και ανέρχεται σε 42,09%, 67,34% και 79,96% αντίστοιχα. τον ενοποιηµένο ισολογισµό Όµιλο της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. Η συµµετοχή της ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΜΠΟΡΤΕΞ Α.Ε. είναι έµµεση και ανέρχεται σε 92,82%. τον ισολογισµό της KOUMBAS SYNERGY SRB. τον ισολογισµό της ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Με βάσει τα ανωτέρω η δοµή του Οµίλου απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: % ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 84,66% EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L 50,80% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. 100% KOUMBAS SYNERGY ROMANIA SA 84,17% ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΜΠΟΡΤΕΞ Α.Ε. 92,82% S.C. MENTOR S.A. 42,09% GAUDIUM PROPRIETATI SRL 67,34% S.C. AURELIA INVEST SRL 79,96% KOUMBAS SYNERGY SRB 90% - - ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 99,99%

24 12.2 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης αναλύονται ως ακολούθως: ΤΗΕRΜΙ Α.Ε. REMACO A.E. 31/03/2008 Επωνυµία Εταιρείας Χώρα Έδρας Ελλάδα Ελλάδα ραστηριότητα Παροχή Επιχειρηµατικών. & ιαχειριστικών Συµβουλών Εταιρεία επενδύσεων και διοίκησης επιχειρήσεωνεµπορική τουριστική τεχνική εταιρεία Ποσοστό Συµµετοχής 40% 35% ΤΗΕRΜΙ Α.Ε. 31/12/2007 Επωνυµία Εταιρείας Χώρα Έδρας Ελλάδα ραστηριότητα Παροχή Επιχειρηµατικών. & ιαχειριστικών Συµβουλών Ποσοστό Συµµετοχής 40% Η κίνηση του λογαριασµού επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχει ως εξής: 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Υπόλοιπο έναρξης Προσθήκες Μερίδιο κέρδους / ζηµιάς µετά φόρων (106) (396) - - Υπόλοιπο λήξης Στη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία προέβη στην αγορά πρόσθετου ποσοστού 16% έναντι του ποσού των 236 της εταιρείας REMACO A.E. και ως εκ τούτου το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της στην εν λόγω εταιρεία ανήλθε σε 35% και αναταξινοµήθηκε από το κονδύλι «Επενδύσεις µε Μεταβολή της Εύλογης Αξίας τους µέσω Αποτελεσµάτων Χρήσης» στο κονδύλι «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και ενοποιείται στους παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 21

25 12.3 Επενδύσεις σε Λοιπές Εταιρείες ιαθέσιµες προς Πώληση Οι επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες διαθέσιµες προς πώληση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: Επωνυµία Εταιρείας Ποσοστό Συµµετοχής Ποσοστό Συµµετοχής Ποσοστό Συµµετοχής Ποσοστό Συµµετοχής ΠΕΡΣΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. 13,44% 13,44% 13,28% 13,28% SBΜ BANK 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% IBG MANAGEMENT ΑΕ ΑΚΕΣ 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% TRIERIS REAL ESTATE LIMITED 10% 10% 10% 10% ΙΕΒΑ TRUST S.A 7,61% 7,61% - - HELLAS STAT 18,55% 18,55% 19% 19% ΠΑΣΚΑΛ Α.Ε - ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 19% 19% 19% 19% Η κίνηση των επενδύσεων σε λοιπές εταιρείες διαθέσιµες προς πώληση είναι οι εξής: 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Υπόλοιπο έναρξης Αναπροσαρµογή σε αποθεµατικό εύλογης αξίας Προσθήκες χρήσεως Αναταξινόµηση Αποµείωση - (21) - (21) Υπόλοιπο λήξης Στη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TRIERIS REAL ESTATE LIMITED κατά το ποσό των διατηρώντας το ποσοστό συµµετοχής της στο 10%. Όλες οι εταιρείες του ανωτέρω λογαριασµού εκτός από τις εταιρείες ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. και ΠΑΣΚΑΛ Α.Ε. αποτιµηθήκαν στην τιµή κτήσης τους διότι δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους. 22

26 12.4 Επενδύσεις σε Λοιπές Εταιρείες 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Υπόλοιπο έναρξης Προσθήκες χρήσεως Αποτίµηση συµµετοχής (1) (1) Η θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ συµµετέχει στο παγκόσµιο δίκτυο µεσιτών ASSUREX GLOBAL. Στο δίκτυο αυτό συµµετέχει ένας ανεξάρτητος µεσίτης από κάθε χώρα. Στα πλαίσια της συµµετοχής αυτής, προέβη στην αγορά 10 µετοχών της ως άνω εταιρείας έναντι του ποσού των $ 24,837 ήτοι ποσού 18. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η ιοίκηση προέβη σε αποτίµηση της αξίας της συµµετοχής από την οποία προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές ποσού 1 µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης Επενδύσεις σε Ακίνητα 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Υπόλοιπο 01/ Προσθήκες Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας Αναταξινόµηση (618) (948) - (518) Αξία λήξεως Κατά την περίοδο λήξης 31/03/2008, η εταιρεία προέβη στην εξόφληση του υπολοίπου συµβάσεως Sale & Lease Back που είχε συνάψει µε την εταιρεία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία». Κατά την ηµεροµηνία επαναγοράς διενεργήθηκε νέα αποτίµηση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας του ακινήτου βάσει της οποίας η Εταιρεία προέβη στην αναπροσαρµογή αυτής κατά το ποσό των Επίσης κατά την περίοδο λήξης 31/03/2008, η θυγατρική εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. προέβη στην εξόφληση του υπολοίπου συµβάσεως Sale & Lease Back που είχε συνάψει µε την εταιρεία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία». Κατά την ηµεροµηνία επαναγοράς διενεργήθηκε νέα αποτίµηση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας του ακινήτου βάσει της οποίας η Εταιρεία προέβη στην αναπροσαρµογή κατά το συνολικό ποσό των καθαρό από φόρους το οποίο καταχωρήθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Για την αναλογία του κτιρίου που έχει ταξινοµηθεί στα επενδυτικά ακίνητα σύµφωνα µε το.λ.π. 40, το ποσό της αναπροσαρµογής ανήλθε στο ποσό των 342. Επί του επενδυτικού ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. στο 9 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης υφίσταται εµπράγµατο βάρος ύψους H θυγατρική ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ έχει προσηµειώσει το οικόπεδο επί της οδού Λ. Φαληρέως 8 Π. Φάληρο αξίας

27 13. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Εγγυήσεις µισθώσεων Εγγυήσεις ΟΤΕ ΕΗ ιαχ. Κτιρίου Εγγυήσεις ενοικίων Εγγυήσεις παγίων Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 31/03/ /12/ /03/ /12/2007 Πελάτες Μεταχρονολογηµένες επιταγές Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Οµίλου εσµευµένοι Λογαριασµοί Έξοδα εποµένων χρήσεων Λοιπές απαιτήσεις Επισφαλής επίδικοι πελάτες & χρεώστες Λοιπά έσοδα Προκαταβολές και πιστώσεις Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (267) (273) Λοιποί χρεώστες Σύνολο Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 24

28 15. Επενδύσεις µε Μεταβολή της Εύλογης αξίας τους µέσω Αποτελεσµάτων Χρήσης Αξία Κτήσης Eύλογη Αξία 31/03/2008 Α) Επενδύσεις αποτιµούµενες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (µη εισηγµένων στο Χ.Α.) Ποσοστό συµµετοχής HELLAS PRESS SERVICE A.E. 19% G.I.T HOLDINGS A.E. 34,71% CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε Σύνολο ( Α ) Β) Επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α. Τεµάχια MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SINGULARLOGIC (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΗ (ΚΟ) FLEXOPACK AEBEΠ GLOBAL AEEX (ΚΟ) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΙ ΑΣ ΑΝ.ΤΕΧΝ.ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜ VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε Χ.ΡΟΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Alro Slatina Alumil Rom Industry S.A Armax Gaz Banca Romana Pentru Dezvoltare Celule Electrice S.I.F. Banat-Crisana S.I.F. Moldova S.I.F. Muntenia S.I.F. Oltenia Transelectrica S.N.T.G.N. Transgaz S.A Banca Transilvania Cluj-Napoca Σύνολο ( Β) Σύνολο (Α + Β) ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

29 Αξία Κτήσης Eύλογη Αξία 31/12/2007 Α) Επενδύσεις αποτιµούµενες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (µη εισηγµένων στο Χ.Α.) Ποσοστό συµµετοχής REMACO A.E. 19% HELLAS PRESS SERVICE A.E. 19% G.I.T HOLDINGS A.E. 34,71% CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε Σύνολο ( Α ) Β) Επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών στο Χ.Α. Τεµάχια MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SINGULARLOGIC (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ GLOBAL AEEX (ΚΟ) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΡΝΑ Α.Ε Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε Ε ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΙ ΑΣ ΑΝ.ΤΕΧΝ.ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε Χ.ΡΟΚΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε FLEXOPACK AEBEΠ Alro Slatina Alumil Rom Industry S.A Armax Gaz Banca Romana Pentru Dezvoltare Celule Electrice S.I.F. Banat-Crisana S.I.F. Moldova S.I.F. Transilvania S.I.F. Muntenia Transelectrica S.N.T.G.N. Transgaz S.A Banca Transilvania Cluj-Napoca Σύνολο ( Β) Γ) Λοιπά χρεόγραφα Αµοιβαία Κεφάλαια Repos Σύνολο (Α + Β + Γ) Ίδιες Μετοχές ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ