BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304"

Transcript

1 Σ. Ν. Τρ ω ϊ ά ν ο ς, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 594 σ. (ISBN ). Ο αυτοκράτορας Λέων Ϛ ο Σοφός καταλαμβάνει, όπως σημειώνει ο καθηγητής Σπ. Τρωϊάνος (στο εξής συγγρ.) τη δεύτερη θέση μετά τον Ιουστινιανό ανάμεσα στους βυζαντινούς αυτοκράτορες όσον αφορά στην έκταση της νομοθετικής του παραγωγής (σ. 581). Η μετάφραση ενός μέρους αυτού του νομοθετικού έργου στη νέα ελληνική, μετά τη μετάφρασή του στη λατινική και τη γαλλική, έρχεται να το καταστήσει πιο προσιτό σε νομικούς και μή, σε βυζαντινολόγους αλλά και το ευρύτερο ελληνικό και ελληνόγλωσσο κοινό. Το βιβλίο δομείται ως εξής: Προλογικό σημείωμα (σσ. 9-13), εισαγωγή (σσ ), κείμενο και νεοελληνική απόδοση των 113 Νεαρών (σσ ), παραλειπόμενα («Δύο Νεαρές εκτός της Συλλογής των 113 Νεαρών», σσ ), πίνακας πηγών (σσ ), αναλυτικός λεξιλογικός πίνακας των Νεαρών (σσ ), επίμετρο (σσ ) και γερμανική περίληψη της εισαγωγής (σσ ). Στο επίμετρο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες του συγγραφέα που σχετίζονται με τις Νεαρές (σε παρένθεση το έτος αρχικής δημοσίευσης): I. Λέων Ϛ ο Σοφός: νομική σκέψη και κοινωνική συνείδηση (1999), II. Η ισχύς των Νεαρών του Λέοντος Ϛ κατά τον 14ο αιώνα (1996), III. Οι «εκκλησιαστικές» Νεαρές του Λέοντος Ϛ και οι πηγές τους (1990), IV. Οι κανόνες της συνόδου «ἐν Τρούλλῳ» (Πενθέκτης) στις Νεαρές του Λέοντος Ϛ του Σοφού ( και 1995), V. Η Νεαρά 17 Λέοντος του Σοφού και μία επιτομή της (σε συνεργασία με Ελ. Παπαγιάννη, 1988), VI. Η Νεαρά 54 Λέοντος του Σοφού για την αργία της Κυριακής και οι πηγές της (1990), VII. Τα ναυάγια, η Νεαρά 64 Λέοντος του Σοφού BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009)

2 300 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ και το κείμενο των Βασιλικών (1992), VIII. Παρατηρήσεις στη Νεαρά 92 του Λέοντος Ϛ (2005 και 2007), IX. Καταλογισμός και ελαφρυντικές περιστάσεις στη νομοθεσία Λέοντος του Σοφού: η Νεαρά 96 κατά των τυμβωρύχων (1999), X. Οι Νεαρές Λέοντος του Σοφού περί των «ἐποχῶν» και η επιβίωσή τους μετά τον 10ο αιώνα (2000), XI. Το διαζύγιο λόγω ψυχικής νόσου στο βυζαντινό δίκαιο. Οι Νεαρές 111 και 112 Λέοντος του Σοφού (2006). Μια «δοκιμαστική έκδοση με μόνη τη νεοελληνική απόδοση της Συλλογής» (σ. 12) είχε κυκλοφορήσει το Ξεκινώντας κάπως ανορθόδοξα από το τέλος, ας ειπωθεί ότι οι μελέτες που συγκεντρώνονται εδώ καλύπτουν μία περίπου εικοσαετία ερευνητικής ενασχόλησης του συγγρ. με τις Νεαρές και καταδεικνύουν τη μεγάλη εξοικείωση με τα κείμενα αυτά που προηγήθηκε της δημοσίευσης του βιβλίου. Άλλες από τις μελέτες πρωτοδημοσιεύθηκαν στην ελληνική και άλλες αποτελούν μετάφραση από τη γερμανική (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Χ) και την αγγλική (IV), ώστε να καταστούν προσιτές στο ευρύτερο ελληνικό κοινό. Επιπλέον, οι αρχικές δημοσιεύσεις δεν ήταν όλες εξίσου προσβάσιμες, ιδίως εκτός Ελλάδος. Στο σύνολό τους οι μελέτες έρχονται να συμπληρώσουν την Εισαγωγή ή και να διευκρινίσουν επιμέρους θέματα που θίγονται εκεί. Όπως σημειώνει κάθε φορά ο συγγρ., για την αναδημοσίευσή τους αρκετές από αυτές έτυχαν επεξεργασίας, κάποτε εκτενούς, και εμπλουτίστηκαν με νέο υλικό (II, III, IV, VIII, X, XI). H συγκεντρωτική δημοσίευση των (επεξεργασμένων) μελετών, που από μόνες τους έχουν την έκταση ενός μικρού βιβλίου, αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική συνεισφορά του ανά χείρας τόμου. Η Εισαγωγή προσφέρει μια περιεκτική επισκόπηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις Νεαρές, με βάση τα τελευταία πορίσματα της έρευνας 1 και τις πειστικές λύσεις που προτείνει ο συγγρ. σε ακανθώδη θέματα. Μετά από σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση και τις προγενέστερες εκδόσεις της Συλλογής των 113 Νεαρών, σχολιάζονται ο χαρακτήρας της Συλλογής (επίσημος, ημιεπίσημος ή ιδιωτικός) στη μορφή που μας σώζεται και στην πιθανή αρχική της μορφή, τα προβλήματα του 1. Η συζήτηση σχετικά με τη νομική παραγωγή επί Βασιλείου Α και Λέοντα Ϛ συνεχίζεται: την ίδια χρονιά με το εδώ κρινόμενο βιβλίο κυκλοφόρησε και το βιβλίο των J. Signes Codoñer F. J. Andrés Santos, La Introducción al derecho (Eisagoge) del Patriarca Focio [Nueva Roma 28], Madrid 2007, που ξαναθέτει το θέμα της χρονολόγησης του Πρόχειρου Νόμου, βλ. και εδώ σσ. 17, 29. BYZANTINA SYMMEIKTA 19 (2009)

3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 301 προοιμίου και των επικεφαλίδων των επιμέρους Νεαρών, η «δημοσίευσή» τους, η έλλειψη συστηματικότητας στη διάταξή τους, η σχέση των Νεαρών με τα Βασιλικά ξ βιβλία, η χρονολόγηση και η θεματική τους, ο στόχος της απόλυσης των εκκλησιαστικών Νεαρών, το θέμα της Εκλογής των 55 Νεαρών, της Ελάσσονος Εκλογής τριών Νεαρών αλλά και της κυκλοφορίας μεμονωμένων Νεαρών, και τέλος η επίδραση που άσκησαν οι Νεαρές κατά τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Η κύρια συμβολή του βιβλίου είναι η νεοελληνική απόδοση του κειμένου των 113 Νεαρών, η οποία συνοδεύεται αντικριστά από το πρωτότυπο κείμενο. Η απόδοση φανερώνει τη γνώση και την εμπειρία του ιστορικού του δικαίου και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι οι Νεαρές ευτύχησαν να βρουν στο πρόσωπο του συγγρ. τον ιδανικό μεταφραστή, που ξέρει να αποδίδει όχι μόνο το γράμμα αλλά ακόμη περισσότερο το πνεύμα του κειμένου υιοθετώντας τους κατάλληλους κάθε φορά νομικούς όρους. Το ότι η γλώσσα του Λέοντα αφίσταται των συνήθων νομικών κειμένων, επηρεασμένη από το περίτεχνο ρητορικό ύφος που γνωρίζουμε από τις Ομιλίες του, ήταν μια ιδιαιτερότητα που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στη μετάφραση. Επιπλέον το νεοελληνικό κείμενο αντικατοπτρίζει και τον λόγιο χαρακτήρα του πρωτοτύπου. Όσο για το πρωτότυπο κείμενο των Νεαρών, δεν αποτελεί νέα κριτική έκδοση, κάτι που άλλωστε δεν ήταν στις προθέσεις του συγγρ. (βλ. σ. 12), ούτε όμως αναπαράγει πιστά την τελευταία κριτική έκδοση των P. Noailles και A. Dain (1944), στην οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται. Ο συγγρ. περιέλαβε ποικίλες κειμενικές διορθώσεις και βελτιώσεις, που είτε προέρχονται από την υιοθέτηση προτάσεων του παλαιότερου εκδότη K. Ε. Zachariae von Lingenthal (1857), είτε αποτελούν νέες προτάσεις του συγγρ., όπως σημειώνεται συστηματικά στο μικρό υπόμνημα που συνοδεύει τα κείμενα στις σχετικές περιπτώσεις (βλ. σχετικά σ. 39). Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η χρησιμότητα του αναλυτικού ευρετηρίου λέξεων των Νεαρών, που προσφέρεται, παρά την ιδιαιτερότητα της φύσης τους, και για συγκριτική εξέταση με το λεξιλόγιο άλλων έργων του Λέοντα. Στη συνέχεια παραθέτω μερικές παρατηρήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο τη θετικότατη εντύπωση που αφήνει το βιβλίο στον αναγνώστη. Στην αρχή της Εισαγωγής (σ. 17) ο Λέων περιέργως αναφέρεται ως «ο επιλεγόμενος Σοφός ή Φιλόσοφος», γεγονός BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009)

4 302 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ που προκαλεί αδικαιολόγητη σύγχυση με τον Λέοντα τον Φιλόσοφο ή Μαθηματικό. Στη σ. 22 θα μπορούσε να έχει αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση του προοιμίου και της κοινής επικεφαλίδας της Συλλογής ως επιχειρήματος υπέρ της πολύ πιθανής απόδοσης της συγκρότησης της Συλλογής στον ίδιο τον Λέοντα, ότι το μέρος της επικεφαλίδας που αφορά στον τίτλο του (Λέοντος ἐν Χριστῷ ἀθανάτῳ πάντων βασιλεῖ εὐσεβοῦς βασιλέως) απαντάται και στις Ομιλίες του αυτοκράτορα. Είναι όμως γεγονός ότι το θέμα της σχέσης των Νεαρών με τις Ομιλίες δύσκολα θα ενέπιπτε εντός των ορίων μιας Εισαγωγής. Όσον αφορά στο πρωτότυπο κείμενο, θεωρώ πως από φιλολογική σκοπιά το κύριο πρόβλημα έγκειται στο ότι, επειδή δεν πρόκειται για κριτική έκδοση, επιλέχθηκε ως γενική αρχή να μη σημειώνεται η χειρόγραφη βάση για τις διάφορες γραφές που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα, όπου αυτό υπάρχει, αλλά κατά κανόνα μόνο οι γραφές των παλαιοτέρων εκδόσεων. Για παράδειγμα, όταν μια γραφή αποδίδεται σε παλαιότερο εκδότη, δεν σημειώνεται αν πρόκειται για υιοθέτηση στην παλαιότερη έκδοση γραφής των χειρογράφων ή αν πρόκειται για πρόταση του εκδότη, και σε τέτοια περίπτωση ποια ή ποιες γραφές προσφέρουν τα χειρόγραφα. Η απόφαση αυτή οδηγεί κάποτε σε πραγματικό αδιέξοδο: στην περίπτωση της Ν. 68, στ. 36, έχει ορθά υιοθετηθεί από τον συγγρ. η γραφή ενός χειρογράφου, το οποίο αναφέρεται ονομαστικά στο υπόμνημα, χωρίς όμως να παρατίθεται καμία επεξήγηση για τον κώδικα, ενώ μάταια θα αναζητήσει κανείς βοήθεια στην Εισαγωγή (πρόκειται για τον κώδ. D της Εκλογής, βλ. Noailles Dain, σσ. xlii και 3). Ταυτόχρονα, στο υπόμνημα αναφέρονται οι γραφές που υιοθέτησαν στο εν λόγω χωρίο οι Zachariae και Noailles Dain, αλλά αιωρείται η απορία όχι απλώς ποια είναι η προέλευση των γραφών αυτών αλλά και ποια είναι η γραφή του μοναδικού βυζαντινού χειρογράφου της Συλλογής των 113 Νεαρών (Marcianus gr. 179, βλ. σ. 18). Το αποτέλεσμα είναι ότι για να κρίνει κανείς την ορθότητα των κειμενικών επιλογών του συγγρ. είναι συνήθως απαραίτητη και η προσφυγή στην έκδοση Noailles Dain για την αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων. Αυτό για παράδειγμα ισχύει για τις δύο προτεινόμενες διορθώσεις στη Ν. 58. Η πρώτη, στον στ. 3, ἐντέλλεται αἷμα οὐ φάγεσθε αντί του φάγεσθαι, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητη, μολονότι αποκαθίσταται το ακριβές χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης (παρεπιμπτόντως πρόκειται για το Δευτερ. 12, 16, BYZANTINA SYMMEIKTA 19 (2009)

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 303 όχι 10, 16, όπως αναγράφεται και στο ευρετήριο) κι αυτό γιατί ούτε γραμματικοσυντακτικοί λόγοι την επιβάλλουν ούτε βρίσκει στήριξη στη χειρόγραφη παράδοση (βλ. Noailles Dain, σ. 217). Η δεύτερη διόρθωση, ἀνέδην αντί ἀναίδην στον στ. 9, επίσης δεν είναι απαραίτητη, καθώς η συγκεκριμένη γραφή μαρτυρείται (βλ. το σχετικό λήμμα στο πατερικό λεξικό του Lampe), ενώ η προτεινόμενη δεν παραδίδεται από τη χειρόγραφη παράδοση, αν κρίνει κανείς από το υπόμνημα των Noailles Dain, σ Στη Ν. 112, στ. 28 όφειλε να αναφέρεται στο υπόμνημα ότι η προτεινόμενη «νέα διόρθωση» ἀσωτίαν (όχι ἀσωτία όπως προφανώς εκ παραδρομής σημειώνεται) αντί του ἀσωτείαν των εκδόσεων Zachariae και Noailles Dain αποτελεί υιοθέτηση της γραφής του προαναφερθέντος μοναδικού βυζαντινού χειρογράφου της Συλλογής (βλ. Noailles Dain, σ Στην περίπτωση της Ν. 109, στ. 13 υπάρχει η σχετική αναφορά σε κώδικες της Εκλογής). Περαιτέρω, η απόφαση να μη σημειώνονται οι οβελισμοί που υπάρχουν στο κείμενο των Noailles Dain παρά μόνο οι προσθήκες (σ. 39) αφήνει μετέωρο και ανυποψίαστο τον αναγνώστη σε περιπτώσεις όπως στη Ν. 68, στ. 28, όπου δεν δηλώνεται ότι στο ίδιο χωρίο στο οποίο έχει γίνει δεκτή η προσθήκη μιας λέξης (μόνην) έχει οβελιστεί (με βάση την Εκλογή) μία άλλη λέξη (καὶ πριν από το ἥν). Πάντως τέτοια ζητήματα δεν θα απασχολήσουν τον μη ειδικό αναγνώστη, ενώ ο ειδικός έχει στη διάθεσή του για τα περαιτέρω την κριτική έκδοση. Θα ήταν ίσως προτιμότερο για την άμεση κατανόηση της δομής του κειμένου οι παρενθετικές προτάσεις να σημειώνονται παντού όχι ανάμεσα σε κόμματα (όπως στην έκδοση Noailles Dain) αλλά σε παύλες (όπως στη Ν. 69, 13-14). Ο συγγρ. έχει διορθώσει σιωπηρά τα τυπογραφικά λάθη και τη στίξη της έκδοσης Noailles Dain (σ. 39). Υπάρχουν ωστόσο και άλλα περιθώρια για βελτίωση της στίξης, σύμφωνα και με τις νεότερες εκδοτικές πρακτικές για τα βυζαντινά κείμενα, π.χ. θα έβαζα κόμματα στο Προοίμιο, στ. 9 μετά το μή (για να μη διαβαστεί με το διακρίνουσιν που ακολουθεί), στ. 17 μετά το γένεσιν (το καὶ που ακολουθεί δεν είναι παρατακτικό), στ. 35 μετά το κατέστημεν, Ν. 1, στ. 11 μετά το ἠξίωται, στ. 19 μετά το ἔγνω, στ. 21 μετά το καταστησάμενος, Ν. 68, στ. 25 το κόμμα μετά το ἀμφισβήτησις πρέπει να αφαιρεθεί, Ν. 69, στ κόμματα μετά τα συνηθείας και νόμου, κλπ. Όσον αφορά στη μετάφραση, μπορεί κανείς να διαφωνεί σε μερικά σημεία, πρόκειται όμως για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις, που δεν BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009)

6 304 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ επηρεάζουν τη γενική άριστη εικόνα. Κάποια παραδείγματα από την αρχή του κειμένου: στον τίτλο της Συλλογής η φράση «στο όνομα του Χριστού» θα έπρεπε να συνοδεύει τον αυτοκρατορικό τίτλο του Λέοντα αντί να δίνεται η εντύπωση ότι είναι «η διορθωτική αναθεώρηση των νόμων» που γίνεται στο όνομα του Χριστού. Στο προοίμιο, στ. 12 η φράση λαθόντων καὶ παρεισδεδυκότων (εννοείται κακῶν εἰς τὸν βίον, βλ. στ. 11) αποδίδεται «που πρόλαβαν να συμβούν», ενώ ακριβέστερο για το ύφος του συγγραφέα θα ήταν «που διείσδυσαν κρυφά». Ν. 1, στ. 16 ἔργον ἀξιοθαύμαστον δεν έχει περιληφθεί στη μετάφραση (μετά το «πολύν κόπο»). Συνολικά, με το έργο του αυτό για τις Νεαρές του αυτοκράτορα Λέοντος Ϛ του Σοφού ο καθ. Τρωϊάνος έρχεται να προσθέσει στη μακρά εργογραφία του αλλά και στην έρευνα του βυζαντινού δικαίου μία ακόμη σημαντική συμβολή. Η μετάφραση και ερμηνεία του των Νεαρών θα συνοδεύει ως απαραίτητο συμπλήρωμα τη μελέτη τους για πολλά χρόνια. Θεοδώρα Αντωνοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών BYZANTINA SYMMEIKTA 19 (2009)

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. K. Μουτζούρη Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις καθ. κ. Γερ. Σπαθή και καθ. κ. Ι. Πολύζο Όλα τα μέλη της Συγκλήτου Όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ Φοιτητές της ΣΗΜΜΥ Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11.

G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11. 1/5 2011-12 Κοέν: Γιατί όχι σοσιαλισμός; G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010, 111 σ., 11. Κρίνει ο Βλαδίμηρος άγκας-τσουκαλάς vladimiros.dagkas.tsoukalas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα