Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ"

Transcript

1 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας: Ευτύχης Φυτράκης ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 31 Οκτωβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ /05/1 Ειδ. Επιστήμονας: Ευτ. Φυτράκης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών ΠΑΤΡΑ Θέμα: Αποδοχή μεταφράσεων δικηγόρου. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κυρίας *** *** σχετικά με την υπηρεσία σας. Ι. Ιστορικό. Η δικηγόρος κ. *** *** παραπονείται διότι η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτά (ως δικαιολογητικά) έγγραφα τα οποία έχουν μεταφραστεί από την ίδια, ως δικηγόρο. Προς τούτο μάλιστα προσκομίστηκε και σχετικό έγγραφο της υπηρεσία σας (αρ.πρωτ. ***) σύμφωνα με το οποίο καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει εκ νέου το επίμαχο-μεταφρασμένο έγγραφο «σωστά μεταφρασμένο». Όπως προέκυψε από τις εκατέρωθεν επικοινωνίες κρίσιμο σημείο αποτελεί η εγγραφή επί των μεταφράσεων της ως άνω δικηγόρου (επί της οπισθίας σελίδας αυτών) στοιχείων που δεν περιέχονται στο πρωτότυπο έγγραφο. Ειδικότερα στα έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εγγραφές (εναλλακτικά): α) «Γραφείο Μεταφράσεων ***. Τηλ. *** *** Σύμβουλος Μεταφράσεων *** ***» και β) «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ *** ***, ***. Τηλ. ***-*** ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ: *** ***, νομικός μεταφραστής». ΙΙ. Νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρ. 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) «Μεταφράσεις των εν τη ξένη γλώσση συντεταγμένων εγγράφων, γενόμεναι υπό Δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψιν, εφ' όσον συνοδεύονται υπό του μεταφρασθέντος εγγράφου, φέροντος επ' αυτού χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου βεβαίωσιν, ότι η μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν ως τα αντίγραφα κατά το άρθρον 52». 2

3 Όπως συνάγεται από τη διάταξη αυτή οι αρχές δεν ερευνούν την ακρίβεια του περιεχομένου της μεταφράσεως που έχει γίνει από δικηγόρο αλλά οφείλουν άνευ άλλου τινός να αποδέχονται την πιστότητα αυτής. Ωστόσο, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας και του τύπου που επιβάλλει η ως άνω διάταξη. Όπως μάλιστα έχει γίνει δεκτό (Α.Π. 1103/1993 ΠοινΧρον 1993, σ.832) «σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις η γενομένη από τον δικηγόρο μετάφραση στερείται κύρους, πράγμα που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, ως ζήτημα που ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη.» Ειδικότερα, για να γίνει δεκτή η μετάφραση του δικηγόρου θα πρέπει: α) να συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο πρωτότυπο, και β) να υπάρχει βεβαίωση (του δικηγόρου), με ημερομηνία και υπογραφή, ότι η μετάφραση αφορά αυτό το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο έγγραφο. Χωρίς μάλιστα τη βεβαίωση αυτή η μετάφραση δε λαμβάνεται υπόψη. Ζήτημα ωστόσο είχε προκύψει σχετικό με το σημείο θέσης της ως άνω βεβαίωσης, αφού παλαιότερα γινόταν δεκτό ότι η βεβαίωση αυτή του δικηγόρου έπρεπε να τεθεί οπωσδήποτε επί του ξενόγλωσσου-μεταφρασθέντος εγγράφου (π.χ. ΑΠ 464/1985 ΝοΒ 34, σ.193, ΕφΚερκ 115/1991 Αρμ. 1991, σ. 1022, ΕφΑθ 929/1982 ΕλλΔνη 1982, σ. 228, Α.Βαρυμποπιώτη, Κώδικας περί δικηγόρων, 4 η έκδ. 1998, σ. 131). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια επικράτησε ευρύτερη ερμηνεία, κατά την οποία είναι νομότυπη η μετάφραση ακόμα και αν η βεβαίωση του δικηγόρου έχει τεθεί επί της ελληνικής μεταφράσεως (βλ. ΑΠ 52/2002 αδημ., ΑΠ 1360/1998 ΕΕμπΔ 1998, σ. 809, και λίαν αναλυτικώς ΜονΠρωτΛαρ 488/2004 αδημ.). Επιπλέον προκύπτει σαφώς ότι η μετάφραση του ξενόγλωσσου εγγράφου πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το δικηγόρο, γεγονός το οποίο άλλωστε βεβαιώνεται απ αυτόν. Δεν είναι συνεπώς επιτρεπτό στο δικηγόρο να «επικυρώνει», «βεβαιώνει» ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο «πιστοποιεί» την ακρίβεια μεταφράσεων που έχουν γίνει από τρίτα πρόσωπα. Αντίθετα η πιστότητα και αποδοχή των μεταφράσεων από δικηγόρους θεμελιώνεται στο κύρος της ιδιότητας του δικηγόρου και επαφίεται στο αίσθημα ευθύνης που τεκμαίρεται ότι αυτός διαθέτει. Τούτο ωστόσο πλήττεται εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο διαφανεί ότι αυτός δεν μεταφράζει ιδίοις δυνάμεις ξενόγλωσσο έγγραφο αλλά απλώς βεβαιώνει την ακρίβεια μεταφράσεων τρίτου προσώπου. Άλλωστε τέτοια εξουσία (βεβαιώσεως της ακρίβειας μεταφράσεων τρίτων προσώπων) δεν διαθέτει ο δικηγόρος εκ του νόμου. Εφόσον συνεπώς υποβληθεί μετάφραση υπό δικηγόρου αυτή είναι υποχρεωτική μεν για τη Διοίκηση, ο τελευταίος ωστόσο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια της μεταφράσεως (την οποία πιστοποιεί άλλωστε με το κύρος της ιδιότητάς του ως δημόσιου λειτουργού). Μάλιστα η μη ορθή μετάφραση του ξενόγλωσσου εγγράφου που περιλαμβάνει αλλοιώσεις ή άλλες μεταβολές περιεχομένου του, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες από τη δομή της γλώσσας, συγκροτεί την αντικειμενική 3

4 υπόσταση της ψευδούς βεβαίωσης (άρ. 242 ΠΚ) εφόσον από τις αλλοιώσεις μπορεί να επέλθει έννομη συνέπεια. Βέβαια όπως έχει γίνει δεκτό (Α.Π. 670/2001) «κατά την μετάφραση ενός ξενόγλωσσου κειμένου σε άλλη γλώσσα δεν είναι πάντα επιτυχής η λέξη προς λέξη μετάφραση αυτού, καθόσον εγκυμονεί ο κίνδυνος με το μεταφρασθέν αυτολεξεί κείμενο, να μην αποδοθεί ορθά και πλήρως η πραγματική βούληση του συντάκτη και να παραποιηθεί η νοηματική συνοχή του μεταφρασθέντος κειμένου.» Εξάλλου, από την ως άνω διάταξη του ΚωδΔ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος μεταφράζει (απλώς) το ξενόγλωσσο έγγραφο, χωρίς να έχει αρμοδιότητα και να ερμηνεύει ή να επεξηγεί ταυτόχρονα το περιεχόμενο του. Η οποιαδήποτε διευκρίνιση για τη φύση ή το περιεχόμενο του εγγράφου, όσο και αν συνδέονται μ αυτό, δεν ανήκουν σ αυτό και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μετάφραση. Επιπλέον η προσθήκη στο έγγραφο «η οποία τίθεται σε θέση από την οποία προκύπτει σαφώς ότι δεν αποτελεί μέρους του μεταφρασθέντος κειμένου» δεν συνιστά αλλοίωση του ορθά μεταφρασθέντος ξενόγλωσσου εγγράφου, αφού δεν μπορεί να έχει ουδεμία έννομη συνέπεια. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως. Ωστόσο, όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία (βλ. ΕφΘεσ 279/1992 Αρμ 1992, σ. 839) αλλά και τη θεωρία (βλ. Α.Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, Τόμ. ΙΙ, 3 η έκδ. Αθήνα 2000, σ ) «το έγγραφο που εκδίδεται από τον μεταφραστή δικηγόρο πρέπει να περιέχει μόνο την ακριβή μετάφραση του περιεχομένου του ξενόγλωσσου εγγράφου και τίποτε περισσότερο». Εξάλλου η επίκληση τυχόν άλλων λόγων (π.χ. φορολογικών) για τη αναφορά των επιπλέον στοιχείων, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αναγραφή αυτή. ΙΙΙ. Διαπιστώσεις. Με βάση τις ως άνω επισημάνσεις αλλά και την επισκόπηση των μεταφράσεων που τέθηκαν υπόψη της Αρχής συνάγονται τα ακόλουθα: Στο βαθμό που οι εν λόγω μεταφράσεις προέρχονται από δικηγόρο και συνοδεύονται από το ξενόγλωσσο έγγραφο ενώ φέρουν και βεβαίωση με ημερομηνία και υπογραφή της μεταφράστριας δικηγόρου, τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει από την ίδια. Πληρούν, συνεπώς, κατ αρχήν τις προδιαγραφές του άρ. 53 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τη Διοίκηση. Αν όμως από τα στοιχεία των μεταφράσεων εγείρονται εύλογες αμφιβολίες για την προέλευση της μεταφράσεως είναι δυνατή η συνδρομή του αρμόδιου εν προκειμένου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, ο οποίος ως ΝΠΔΔ προασπίζει τη νομιμότητα αλλά και το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Παράλληλα, ωστόσο, οι ως άνω μεταφράσεις περιέχουν περιττά στοιχεία τα οποία μάλιστα, αν και είναι βέβαιο ότι δεν αποτελούν μέρος του 4

5 ξενόγλωσσου κειμένου, τείνουν να δημιουργήσουν σύγχυση περί της προελεύσεως της μεταφράσεως από το δικηγόρο (και μόνο). Μάλιστα η καινοφανής έννοια του «συμβούλου μεταφράσεων» θίγει το κύρος του δικηγόρου, αφού ο τελευταίος βάσει του Κώδικα Δικηγόρων (άρ. 53) τεκμαίρεται ότι μεταφράζει μόνο από και σε γλώσσα που κατέχει ο ίδιος. Συνεπώς, η μη αποδοχή των ως άνω μεταφράσεων, δεν αποτελεί αιτιολογημένη απόρριψη, λόγω της αναγραφής μεταφραστικού Γραφείου και μόνο. Οφείλει ως εκ τούτου η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας να εξετάσει εκ νέου τη νομιμότητα τη μεταφράσεως και είτε να αποδεχτεί τα έγγραφα αυτά είτε να τα απορρίψει με διαφορετική, νόμιμη, αιτιολογία (αν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές του άρ. 53 Κώδ. Δικηγόρων). IV. Συμπέρασμα Πρόταση. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, η μη αποδοχή των μεταφράσεων της δικηγόρου κ. *** *** δεν αιτιολογείται επαρκώς. Σε περίπτωση πάντως που δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για την προέλευση των επίμαχων μεταφράσεων θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Για το λόγο αυτό αφού επανεξετάσετε την προκείμενη υπόθεση σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέματος και τις τυχόν ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε. Για κάθε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας. 5

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων»

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» 1 «Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α επιπέδου Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Το επεκτατικό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ] ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΠΑΣΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Τ.Κ. 546 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. / FAX +30 2310 236 535 GSM +30 6932

Διαβάστε περισσότερα

23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου **

23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου ** 23 Αυγούστου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: *****/2009 Ειδική Επιστήμονας: Κυριακή Λαμπροπούλου ** Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ Προς 1. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπόψη Γενικής Γραμματέως κας Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Σχόλια στα νέα άρθρα 39 και 39Α' Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα