Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων"

Transcript

1 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν περιορισμοί για τους πολίτες κρατών μελών τα οποία έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην ΕΕ. Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές διαμορφώνονται επί του παρόντος κατά κύριο λόγο από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Νομική βάση Άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α, και άρθρα 20, 26 και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οδηγία αριθ. 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και o κανονισμός εφαρμογής του (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχοι Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ. Ορίζεται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων. Συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τις λοιπές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης. Επιτεύγματα Στα τέλη του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2,8% των πολιτών της ΕΕ (14,1 εκατομμύρια άτομα) διέμεναν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό του οποίου είναι πολίτες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2010, το 10% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δήλωσαν ότι είχαν διαμείνει και εργαστεί σε άλλη χώρα κάποια στιγμή κατά το παρελθόν, ενώ το 17% των ερωτηθέντων σκόπευαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στο μέλλον. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

2 Α. Ισχύον γενικό καθεστώς για την ελεύθερη κυκλοφορία Κάθε πολίτης κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να αναζητεί εργασία στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Δικαιούται να λάβει την ίδια βοήθεια από το εθνικό γραφείο εύρεσης εργασίας όπως και οι πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής χωρίς καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας και δικαιούται επίσης να παραμείνει στη χώρα υποδοχής για χρονικό διάστημα που επαρκεί για την αναζήτηση εργασίας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση απασχόλησης και την πρόσληψή του. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εξίσου για όλους τους εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη, είτε πρόκειται για μόνιμους, εποχικούς ή μεθοριακούς εργαζόμενους ή παρόχους υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τις γλωσσικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι εύλογο και απαραίτητο για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, καθότι στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται χρήση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία: αντιθέτως, πρόκειται για περίπτωση χρήσης του δικαιώματος στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από την πλευρά των εργοδοτών, με στόχο την απόσπαση εργαζομένων στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι προστατεύονται μόνο από την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων (οδηγία 96/71/ΕΚ), η οποία προβλέπει ορισμένους ελάχιστους όρους εργασίας και απασχόλησης στο κράτος υποδοχής, και τη σχετική οδηγία εφαρμογής (οδηγία 2014/67/ ΕΕ), προκειμένου να αποφεύγεται η προσφορά υπηρεσιών σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες των τοπικών παρόχων. 1. Δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής των εργαζομένων Η οδηγία 2004/38/ΕΚ εισάγει την ιθαγένεια της ΕΕ ως το βασικό καθεστώς των υπηκόων των κρατών μελών όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της ΕΕ. Για τους πρώτους τρεις μήνες, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους χωρίς προϋποθέσεις ή διατυπώσεις. Για μεγαλύτερες περιόδους, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τον πολίτη να γνωστοποιήσει την παρουσία του στη χώρα εντός εύλογης προθεσμίας που δεν δημιουργεί διακρίσεις. Το δικαίωμα διαμονής των μεταναστών εργαζομένων για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με το καθεστώς του πολίτη: για πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, το δικαίωμα διαμονής εξαρτάται από το αν διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής, καθώς και αν διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας. Κάθε πολίτης της ΕΕ αποκτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής έπειτα από πέντε έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής. Με την οδηγία 2004/38/ΕΚ τροποποιήθηκε ο κανονισμός 1612/68/ΕΟΚ για την οικογενειακή επανένωση και επεκτάθηκε ο ορισμός του «μέλους της οικογένειας», (που προηγουμένως περιοριζόταν στον/στη σύζυγο, τους κατιόντες κάτω των 21 ετών ή τα συντηρούμενα παιδιά και στους συντηρούμενους ανιόντες), προκειμένου να συμπεριλάβει τον (τη) σύντροφο με τον (την) οποίο(-α) ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρημένης συμβίωσης, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρημένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο. Ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, τα εν λόγω μέλη οικογενείας έχουν δικαίωμα διαμονής στην ίδια χώρα με τον εργαζόμενο. 2. Απασχόληση Όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής, οι εργαζόμενοι που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους δεν μπορούν να έχουν Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

3 διαφορετική μεταχείριση από ό,τι οι ημεδαποί εργαζόμενοι λόγω ιθαγένειας. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη, την απόλυση και την αμοιβή, καθώς και τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης. Οι πολίτες κράτους μέλους που απασχολούνται σε άλλο κράτος μέλος διαθέτουν τα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα και πρόσβαση στη στέγαση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους και δικαιούνται ίσης μεταχείρισης ως προς την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα διαμονής στη χώρα υποδοχής μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης προβλέπεται πλέον στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν δικαίωμα διαμονής για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες (Δικαστήριο της ΕΕ, υπόθεση C-292/89 Antonissen) χωρίς να πρέπει να πληρούν κάποιους όρους, εάν εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση στο κράτος μέλος υποδοχής και έχουν «πραγματικές πιθανότητες» εύρεσης εργασίας κατά το διάστημα αυτό δεν μπορούν να απελαθούν. Μετά την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι πολίτες της ΕΕ δεν υπόκεινται πλέον σε όρους (π.χ. επαρκή οικονομικά μέσα) αλλά μπορούν, αν είναι απαραίτητο, να βασίζονται στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπήκοοί του. Μετά τη θέσπιση της ιθαγένειας της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επεκτείνει την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος (υποθέσεις C-184/99 Grzelczyk, C-224/98 D'Hoop). Το καθεστώς των ατόμων που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο έντονων συζητήσεων, δεδομένου ότι τα άτομα δεν είναι εργαζόμενοι ώστε να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς. Στις υποθέσεις C-138/02 Collins και C-22/08 Vatsouras, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι εν λόγω πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε οικονομικό όφελος που έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όσους αναζητούν εργασία το όφελος αυτό δεν περιλαμβάνεται επομένως στις «κοινωνικές παροχές», η πρόσβαση στις οποίες απαγορεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την ύπαρξη πραγματικού δεσμού μεταξύ του ατόμου που αναζητά εργασία και της αγοράς εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους. Το Δικαστήριο της ΕΕ αποσαφήνισε περαιτέρω το καθεστώς των πρώην εργαζομένων με την απόφασή του στην υπόθεση Alimanovic (C-67/14). Οι ενδιαφερόμενοι είχαν εργαστεί και, κατά συνέπεια, διατηρήσει την ιδιότητα του εργαζόμενου για έξι επιπλέον μήνες αφότου κατέστησαν άνεργοι (άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας). Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι, μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής, και ως εκ τούτου πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, μόνον εφόσον η διαμονή τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους πληροί τις προϋποθέσεις της οδηγίας. Παρότι το άρθρο 14 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας απαγορεύει την απέλαση ανέργων πολιτών της ΕΕ εφόσον συνεχίζουν να αναζητούν εργασία, το άρθρο 24 παράγραφος 2 επιτρέπει ρητά στα κράτη μέλη να αρνούνται να χορηγούν δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές σε πολίτες της ΕΕ των οποίων το δικαίωμα διαμονής βασίζεται αποκλειστικά στην εν λόγω ρήτρα μη απέλασης. Επιπλέον, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι σε αντίθεση με τις αποφάσεις απέλασης, στις οποίες πρέπει να συνεκτιμάται η ατομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου πολίτη της ΕΕ δεν απαιτείται εξατομικευμένη εξέταση όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. Αντιθέτως, η διεκδίκηση παροχών από την πλευρά οικονομικά μη ενεργών πολιτών της ΕΕ είναι δυνατόν να εξαρτάται από τη νόμιμη κατοικία τους στοιχείο που προϋποθέτει επαρκή οικονομικά μέσα. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε, στην απόφαση του σχετικά με την υπόθεση Brey (C-140/12), ότι το γεγονός και μόνον ότι υποβάλλεται αίτηση για μια παροχή δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή μέσα, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης, κατά την αξιολόγηση της επιβάρυνσης που θα προέκυπτε Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

4 από τη χορήγηση μιας παροχής για το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Με την απόφασή του στην υπόθεση Brey, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε τη νομολογία στην υπόθεση Trojani (C-456/02), σύμφωνα με την οποία εφόσον ένας οικονομικά μη ενεργός πολίτης δεν έχει απελαθεί, το δικαίωμά του σε ίση μεταχείριση όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές παραμένει άθικτο. Ωστόσο, το Δικαστήριο της ΕΕ αναθεώρησε πρόσφατα σε σημαντικό βαθμό τη νομολογία αυτή, καθότι απέρριψε το δικαίωμα σε παροχές μη ενεργού πολίτη της ΕΕ ο οποίος είχε εισέλθει στο κράτος μέλος υποδοχής αποκλειστικά με σκοπό να υποβάλει αίτηση για παροχές (υπόθεση C-333/13 Dano): έκρινε ότι το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, το οποίο θα περιλάμβανε την πρόσβαση σε παροχές, προϋποθέτει νόμιμη διαμονή δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, την οποία δεν διέθετε ο αιτών λόγω έλλειψης επαρκών οικονομικών μέσων. Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο της ΕΕ φαίνεται να επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνούνται την ίση πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, χωρίς να χρειάζεται να τεθεί τέρμα στη διαμονή του μη ενεργού πολίτη. Η νέα αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη υποδοχής, δεδομένου ότι δημιουργεί μια υποκατηγορία πολιτών της ΕΕ οι οποίοι δεν επιτρέπεται να απελαθούν, αλλά πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς τις κοινωνικές παροχές που λαμβάνουν οι υπήκοοι του οικείου κράτους μέλους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Τέλος, το άρθρο 35 της οδηγίας παρέχει ρητά στα κράτη μέλη την εξουσία, σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης, να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από την οδηγία. Β. Περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας Η Συνθήκη επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνηθούν σε υπήκοο της ΕΕ την είσοδο ή τη διαμονή στο έδαφός τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να θεμελιώνονται με βάση την προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου ατόμου, η οποία πρέπει να συνιστά αρκούντως σοβαρή και άμεση απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία 2004/38/EΚ προβλέπει επίσης μια σειρά από διαδικαστικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση, αν και η παρέκκλιση αυτή έχει ερμηνευτεί κατά πολύ περιοριστικό τρόπο από το Δικαστήριο της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο μόνον εκείνες οι θέσεις που περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την ευθύνη για τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του οικείου κράτους (όπως η εσωτερική ή εξωτερική ασφάλειά του) μπορούν να περιοριστούν στους πολίτες του κράτους. Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου μετά την προσχώρηση νέων κρατών μελών, μπορεί να ισχύσουν ορισμένες διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από, προς και μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν τα ταξίδια στο εξωτερικό ή την αυτοαπασχόληση, και ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι υπολειπόμενες μεταβατικές περίοδοι που εφαρμόστηκαν στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007 έληξαν την 1η Ιανουαρίου Επί του παρόντος ισχύουν μεταβατικές περίοδοι για τους Κροάτες υπηκόους, οι οποίες πρέπει να λήξουν το αργότερο τον Ιούλιο του Γ. Μέτρα για την ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας Ως βασική αρχή, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να μπορεί να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής συχνά παρεμποδίζεται από εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στη χώρα υποδοχής. Έχουν εισαχθεί μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία των αγορών εργασίας και να ενθαρρυνθεί η περισσότερο αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

5 Η οδηγία 2005/36/ΕΚ (όπως εκσυγχρονίστηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ενοποιεί και επικαιροποιεί 15 υφιστάμενες οδηγίες, καλύπτει σχεδόν όλους τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση (3.1.5), και προβλέπει καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και η αμοιβαία αναγνώριση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Το EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας στο οποίο συμμετέχουν η Επιτροπή, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ καθώς και άλλοι οργανισμοί εταίροι και η Ελβετία (βλ ). Από το 2014, το EURES θα βελτιώσει τα μέσα αυτοεξυπηρέτησης στην ψηφιακή του πλατφόρμα, ώστε να καταστεί μια πραγματικά πανευρωπαϊκή πύλη κινητικότητας και να αναπτύξει στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας για συγκεκριμένες ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Η ΕΕ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κινητικότητα των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και μια οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης χάρη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τον κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) αριθ. 987/2009 (5.10.4) η έκδοση, τον Απρίλιο του 2014, της οδηγίας 2014/50/EE σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης η ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2010, με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» και η ανακοίνωση του 2013 με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: Πέντε δράσεις καίριας σημασίας», στις οποίες δόθηκε συνέχεια με τη δημοσίευση δύο οδηγών, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2014 αντίστοιχα, σχετικά με την εφαρμογή του «ελέγχου της συνήθους διαμονής» και σχετικά με την αντιμετώπιση των εικονικών γάμων η έκδοση, τον Απρίλιο του 2014, της οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία συγκεκριμένα προβλέπει νέα μέσα έννομης προστασίας για τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαλλαγής και της διαμεσολάβησης, καθώς και τη δημιουργία φορέων υπεράσπισης σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι θα παρέχουν ανεξάρτητη νομική ή άλλη βοήθεια στους εργαζόμενους της ΕΕ και θα ενεργούν ως σημείο επαφής έναντι αντίστοιχων σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη, με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της ΕΕ και τόνιζε ανέκαθεν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και να προωθήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ως έναν από τους στόχους της ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει δυναμικό ρόλο στη Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

6 δημιουργία και τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και υποστήριζε πάντα ενεργά τις προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν. Στις 25 Οκτωβρίου 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το ίδιο θέμα, όπου τόνιζε εκ νέου τη σημασία της προώθησης της κινητικότητας των εργαζομένων και αντιμετώπιζε ζητήματα όπως η άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα, ενώ παράλληλα εξέταζε διοικητικές και νομικές πτυχές και συνέδεε την κινητικότητα με άλλες πολιτικές. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011, ενόψει των συνεχιζόμενων περιορισμών στις αγορές εργασίας όσον αφορά τους Ρουμάνους και Βούλγαρους υπηκόους, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο εξέφραζε την άποψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται απειλή για τις εθνικές αγορές εργασίας. Με το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας για σκοπούς εργασίας δεν μπορεί να συνδέεται με την κατάχρηση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας (βλ. επίσης της απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-413/01, Ninni-Orasche), και ζήτησε από τα κράτη μέλη να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στο ψήφισμά του, του Ιανουαρίου του 2014, περί κοινωνικής προστασίας για όλους, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να επανεξετάζει τη νομοθεσία και να παρακολουθεί την εφαρμογή και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ σε παροχές. Marion Schmid-Drüner 10/2015 Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

6 ΕΚ C-18/95 (Terhoeve), C-370/90 (Singh) 7 ΕΚ C-143/87 (Staton) 10 ΕΚ C-369/90 (Micheletti)

6 ΕΚ C-18/95 (Terhoeve), C-370/90 (Singh) 7 ΕΚ C-143/87 (Staton) 10 ΕΚ C-369/90 (Micheletti) 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009».

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Θέµα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ..883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ4691ΩΓ-ΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ4691ΩΓ-ΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα