Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015 Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Ευαγγελιστρίας Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.28 Θέμα : Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4332/2015 Όπως γνωρίζετε, στο ΦΕΚ Α 76 δημοσιεύτηκε ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». Στο δεύτερο μέρος του εν λόγω νόμου, άρθρα 5 έως 7 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». Στο τρίτο μέρος, άρθρο 8 και άρθρο 14, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2015, που αφορούν, είτε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις είτε σε ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την συμπλήρωση και την βελτιστοποίησή του, καθώς και του ν. 3907/2011, άρθρο 9, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του με αντίστοιχες του ν. 4251/2014. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή των οδηγιών που κρίνονται αναγκαίες, τόσο για την ενημέρωσή σας, όσο και για την ορθή και άμεση εφαρμογή των διατάξεων. (Ι) Άρθρα 5 και 6 Σκοπός Ενιαία άδεια διαμονής Με το άρθρο 5 του νόμου προσδιορίζεται ο σκοπός των ενσωματούμενων Οδηγιών και η τροποποίηση και η συμπλήρωση των διατάξεων των ν.4251/2014 (Α 80) και ν.4147/2013 (Α 98). Με το άρθρο 6 προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/98/ΕΕ του 1

2 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος». Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις της εν λόγω οδηγίας θεσπίζεται ένα σύνολο κοινών κανόνων που διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίας άδειας, με στόχο να καταστεί η συνολική διαδικασία έκδοσης της ενιαίας άδειας διαμονής αποτελεσματική και διαφανής, ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δικαίου στους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα σύνολο δικαιωμάτων, για τα οποία κατοχυρώνεται η ίση μεταχείριση των πολιτών του κράτους μέλους και των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, αλλά, είτε έγιναν δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους για να εργασθούν, διαμένουν και εργάζονται νόμιμα σε αυτό, είτε έγιναν δεκτοί σε αυτό για άλλους λόγους, πλην της εργασίας (π.χ. οικογενειακή επανένωση) και στη συνέχεια τους δόθηκε πρόσβαση στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Τέλος, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν θίγουν την αρμοδιότητα του κράτους μέλους να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στην επικράτειά του, για τις περιπτώσεις που αυτές δεν ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και να καθορίζει τον όγκο εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εργασία σύμφωνα άλλωστε και με τις διατάξεις του άρθρου 79.5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ). Δεδομένου του γεγονότος ότι η έννοια της ενιαίας άδειας διαμονής για εργασία προβλεπόταν ήδη στην ελληνική νομοθεσία από το 2005, στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση (ν.3386/2005), όπου είχε προβλεφθεί η ενοποίηση της άδειας διαμονής και της άδειας εργασίας σε μία διοικητική πράξη (ρύθμιση που υφίσταται επίσης στο πλαίσιο των διατάξεων του ισχύοντος από 1/6/2014, ν.4251/2014, «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»), σας αναφέρουμε, επιγραμματικά, τα βασικότερα στοιχεία και τις μεταβολές που επέρχονται μετά την τυπική προσαρμογή της εν λόγω Οδηγίας. Πεδίο εφαρμογής Οι ρυθμίσεις περί ενιαίας άδειας διαμονής εφαρμόζονται σε: (α) πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία, (β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 52, 61, 64, 72, 76, 81, 98, 99, 108, 114, 122 και 123 του Κώδικα Μετανάστευσης και (γ) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας. Oι διατάξεις περί ενιαίας άδειας διαμονής δεν εφαρμόζονται: (α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4251/2014, (β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ.106/2007 (Α 135), (γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, (δ) σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.219/2000 (Α 190) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 (EEL 18 της ), (ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (EEL 157 της ), (στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική 2

3 επικράτεια ως εποχικοί εργαζόμενοι, (ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 (EEL 16 της ) και τα άρθρα 88 έως 106 του ν.4251/2014, (η) σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3907/2011 (Α 7) ή του ν.3386/2005 (Α 212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, (θ) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014, (ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος-μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους-μέλους Ε.Ε., (ια) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 ή έχουν γίνει δεκτοί σε άλλο κράτος. μέλος για λόγους σπουδών και (ιβ) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4251/2014. Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το αργότερο, από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης. Όταν διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκόμιση αυτών εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 18/1989 (Α 8). Θεώρηση εισόδου Οι ρυθμίσεις για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής δεν θίγουν τη διαδικασία χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για εργασία, καθώς αυτές συμπλέκονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, παράγραφος 7 του ν.4251/2014 («Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων του παρόντος και η διάρκεια της συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής»), σε συνδυασμό με το άρθρο 6, στοιχείο β του ν.4251/2014 στο οποίο ορίζεται, ως γενική προϋπόθεση δικαιώματος διαμονής, η προηγούμενη (μέσω άλλης διακριτής διαδικασίας, για την οποία είναι αρμόδιες οι ελληνικές προξενικές αρχές) κατοχή ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων αυτού. Μεταβολή σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις Ειδικότερα, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, τετράμηνη προθεσμία για την έκδοση ή ανανέωση της ενιαίας άδειας διαμονής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός εάν ορίζεται μικρότερο διάστημα στις διατάξεις του Κώδικα. Συναφώς, στο ίδιο εδάφιο ρυθμίζεται το θέμα της προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, από τους ενδιαφερόμενους και τάσσεται σχετική προθεσμία για την υποβολή αυτών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Τέλος με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης, ενώ, εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999, όπως ισχύει. 3

4 Ίση μεταχείριση Ειδικότερα, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς που παρέχεται στους πολίτες τρίτων χωρών κατόχους ενιαίας άδειας διαμονής, με τη διατήρηση, όπου προβλέπεται, συγκεκριμένων παρεκκλίσεων ή επιφυλάξεων της ειδικότερης εθνικής νομοθεσίας, αφορά τους εξής τομείς: α) Τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας στον τόπο εργασίας. β) Το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια. γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης παρέχεται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται ή εργάζονταν στο παρελθόν και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι και δεν περιλαμβάνει επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που χορηγούνται για λόγους εκπαίδευσης. Όσον αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση, εφαρμόζονται ειδικές προϋποθέσεις περιλαμβανομένης της δέουσας γνώσης της γλώσσας και της πληρωμής των διδάκτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. δ) Την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες. ε) Τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα αυτά για εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν για ελάχιστο διάστημα έξι μηνών και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. στ) Τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στην ελληνική επικράτεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν ίση μεταχείριση σε περιπτώσεις όπου ο καταχωρισμένος ή συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εργαζομένου τρίτης χώρας για τα οποία αιτείται πλεονεκτημάτων ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. ζ) Την πρόσβαση και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν ίση μεταχείριση στους εργαζόμενους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται, ενώ μπορούν να μην εφαρμόζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση. η) Τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας. (ΙΙ) Άρθρο 7 Εποχική εργασία Αντικείμενο του άρθρου 7 είναι η θέσπιση κοινής διαδικασίας (όροι και προϋποθέσεις) εισόδου και διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν εποχικά βάσει μίας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και ο προσδιορισμός του πλαισίου δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, (α) καθιερώνεται απλουστευμένη διαδικασία εισόδου για τους εποχικά εργαζομένους, η οποία βασίζεται σε κοινούς όρους και κριτήρια (λ.χ. ύπαρξη σύμβασης εργασίας), (β) προβλέπεται όριο διάρκειας της εποχικής εργασίας ανά περίοδο δώδεκα μηνών, το οποίο η ελληνική νομοθεσία έχει προσδιορίσει ως ανώτατη χρονική περίοδο διαμονής, ανά δωδεκάμηνο, την περίοδο των έξι μηνών, (γ) εξασφαλίζει στους εποχιακά εργαζομένους από τρίτες χώρες ίση 4

5 μεταχείριση με τους πολίτες των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς, εστιάζοντας, μεταξύ, άλλων στην ύπαρξη εγγυήσεων για την ύπαρξη ικανοποιητικού καταλύματος και (δ) επαναβεβαιώνει την αρμοδιότητα των κρατών μελών περί της αρμοδιότητας τους να ορίζουν τους όγκους εισδοχής. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις περί εποχικής εργασίας εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών που, είτε διαμένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή σε αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, με σκοπό την εποχική εργασία. Οι ίδιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι: (α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαμένουν ήδη στην Ελληνική Επικράτεια. (β) εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 219/2000 (Α 190) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕL 18 της ), (γ) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 (Α 85), (δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως ιθαγένειας, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί είτε μεταξύ αυτής και των κρατών. μελών της είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών προέλευσής τους. Έγκριση Μεταβολές σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις Α. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του Κώδικα Μετανάστευσης, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία αναφέρονται, ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους πενήντα (50) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 3386/2005. γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για το σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται: 1) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία έναρξης αυτής, 2) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, 3) η ημερομηνία έναρξης αυτής, 4) η διάρκεια της απασχόλησης, 5) ο αριθμός των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος ανά ημέρα, εντός της εβδομάδας ή του μήνα, 6) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, 7) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και 8) κάθε άλλος όρος εργασίας, κατά περίπτωση. δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει 5

6 επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας. ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α 228), όπως ισχύει. Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφείλει αφ ενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, αφ ετέρου να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει αυτομάτως από το μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλει τη σχετική πράξη έγκρισης της απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Β. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (Α 48), όπως ισχύει, οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο εργοδότης φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει αποδεικτικό προκαταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Για το υπολειπόμενο διάστημα του χρόνου μετάκλησης, ο εργοδότης μπορεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ να εισπράξει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό, από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονικό διάστημα μετάκλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δυο (2) μηνών. Ακόμα και στην περίπτωση όπου στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες εργασίας ανά εβδομάδα ή μήνα, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται για χρονικό διάστημα μηνός, ανεξάρτητα τυχόν μικρότερης απασχόλησης μέσα στο μήνα. Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω δήλωση του εργοδότη για είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τις επιδοτήσεις είναι ανέκκλητη, για τη συγκεκριμένη μετάκληση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί ή εξουσιοδοτήθηκε ο ΟΓΑ να εισπράξει από τις επιδοτήσεις, επιστρέφονται στον εργοδότη. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης του μετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία επιστροφής ή απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακληθέντος, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα, από της πρώτης του επόμενου μηνός μέχρι πέρατος χρόνου της δηλωθείσας μετάκλησης, μόνον εφόσον πιστοποιηθεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα. Οι ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται μετά από αίτηση του εργοδότη ή συμψηφίζονται με πάσης φύσεως οφειλές του προς τον ΟΓΑ. Σε περίπτωση που δεν λάβει επιδότηση ο εργοδότης ή το προς είσπραξη ποσό των επιδοτήσεων δεν επαρκεί για την εξόφληση των εισφορών του υπολειπόμενου χρόνου μετάκλησης, αυτές θα αναζητούνται από τον ΟΓΑ. Σε περιπτώσεις που δεν καταβληθούν, ο ΟΓΑ θα κινήσει τις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξής τους. Εργοδότης που δεν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, αποκλείεται από επόμενη μετάκληση. 6

7 Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τομέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Θεώρηση εισόδου για εργασία Μεταβολές σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους. Κατά παρέκκλιση, στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες χορηγείται ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας διαμονής τύπου C) με δικαίωμα εργασίας. Ως εκ τούτου: i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει εκδώσει και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχική εργασία στην αρμόδια προξενική αρχή, αυτή δύναται να χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις, κατά περίπτωση: α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι (6) μηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει εκ νέου με αντίστοιχη θεώρηση μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης εισόδου ή β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρτάται με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας περιόδους απασχόλησης ή γ) ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της ) και της περίπτωσης ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014. Για την εφαρμογή της παρούσης, η σχετική σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του εποχικά εργαζόμενου. Η εν λόγω θεώρηση παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Κατά τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης βραχείας παραμονής, η αρμόδια προξενική αρχή αναγράφει στη ζώνη εθνικών στοιχείων «Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι αυτή εκδίδεται με σκοπό την εποχική εργασία, σύμφωνα με το σημείο 12 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1683/1995 του Συμβουλίου της (EEL 164 της ). Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν για το σκοπό της εποχικής εργασίας και προκειμένου να του χορηγηθεί η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση, εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θεώρηση αυτή. Μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας διαμονής, ο εποχικά εργαζόμενος δεν μπορεί να επανέλθει στην ελληνική επικράτεια, εάν δεν έχουν συμπληρωθεί έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της εποχικής απασχόλησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κώδικα. Ο εποχικά εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης οφείλει να αναχωρήσει αμέσως από την ελληνική επικράτεια. Αν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και για περίοδο έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα. ii. Εντός της μέγιστης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και πριν τη λήξη αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κώδικα, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για το σκοπό της εποχικής εργασίας και βρίσκεται νομίμως στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για παράταση της διαμονής του εάν: 7

8 α) παρατείνεται η σύμβασή του με τον ίδιο εργοδότη ή συνάπτει νέα σύμβαση με διαφορετικό εργοδότη, β) δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής του και γ) δεν ισχύουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 24 του παρόντος Κώδικα κατά περίπτωση. iii. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίπτει την αίτηση για παράταση της διαμονής πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική εργασία, εάν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ή ο εποχικά εργαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει του Π.δ. 141/2013 (Α 226). iv. Η παράταση της διαμονής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον εγκρίνεται, χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4251/2014. Παράταση της διαμονής, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται άπαξ. v. Στους εποχικά εργαζόμενους χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει. Παραδείγματα: 1 ο παράδειγμα: ο εργοδότης αιτείται τη μετάκληση εποχικού εργαζομένου για συνεχόμενη περίοδο εργασίας έξι μηνών (Φεβρουάριος 2016 έως Ιούλιος 2016), υποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη σύμβαση εργασίας που αφορά στο ως άνω χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εγκρίνει τη μετάκληση και η αρμόδια προξενική αρχή χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου για την περίοδο αυτή. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας εισέλθει τον Φεβρουάριο του 2016 για εργασία, ο εργοδότης δεν μπορεί να τον μετακαλέσει εκ νέου παρά μόνο αφού περάσουν έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εργασίας, ήτοι τον Φεβρουάριο του ο παράδειγμα: ο εργοδότης αιτείται τη μετάκληση εποχικού εργαζομένου για μικρές περιόδου απασχόλησης, οι οποίες στο σύνολό τους φθάνουν στην περίοδο των έξι μηνών, ήτοι (λ.χ.) α) Ιανουάριος Φεβρουάριος 2016 (2 μήνες), β) Απρίλιος Ιούνιος 2016 (τρεις μήνες) και β) Οκτώβριος 2016 (ένας μήνας), υποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη σύμβαση (ή συμβάσεις εργασίας) εργασίας που αφορά στα ως άνω χρονικά διαστήματα. Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εγκρίνει τη μετάκληση και η αρμόδια προξενική αρχή χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου ισχύος ενός έτους, η οποία περιλαμβάνει στις παρατηρήσεις τις επιμέρους περιόδους εισόδου, διαμονής και απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας εισέλθει τον Φεβρουάριο του 2016 για εργασία και ολοκληρώσει την περίοδο απασχόλησης τον Οκτώβριο του 2016, ο εργοδότης δεν μπορεί να τον μετακαλέσει εκ νέου παρά μόνο αφού περάσουν έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εργασίας, ήτοι τον Μάιο του ο παράδειγμα: ο εργοδότης αιτείται την μετάκληση εποχικού εργαζομένου για περίοδο απασχόλησης, η οποία υπολείπεται των τριών μηνών, ήτοι (λ.χ.) δύο μήνες απασχόλησης (Ιούνιος Ιούλιος 2016), υποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη σύμβαση εργασίας που αφορά στο ως άνω χρονικό διάστημα (Ιούνιος Ιούλιος 2016). Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εγκρίνει τη μετάκληση και η αρμόδια προξενική αρχή χορηγεί ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής εξήντα (60) ημερών για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της ) και της περίπτωσης ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα παράτασης της διαμονής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας και των σχετικών ρυθμίσεων του ν.4251/2014. σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια διαμονής και εργασίας δεν μορεί να υπερβεί τους έξι μήνες συνολικά ανά χρονικό διάστημα 12 μηνών. Ίση μεταχείριση 1. Οι εποχικά εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά: 8

9 α) το δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, με τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21, εντός της περιόδου ισχύος της θεώρησης εισόδου του άρθρου 18, β) το δικαίωμα να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, γ) τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπομένου ορίου ηλικίας για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, δ) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, ε) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, στ) την αναγνώριση των διπλωμάτων / πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες, ζ) την καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες, όσον αφορά όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4052/2012 (Α 41), όπως ισχύει, η) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (EEL 344 της ), θ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα, ι) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, εκτός της στέγασης με την επιφύλαξη της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ια) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στην ελληνική επικράτεια. ιβ) συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εποχική εργασία που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας. 2. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχικού εργαζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές, όπως και οι ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. 3. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται: i) όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα και τις παροχές ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1231/2010 και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου, ii) όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, στις περιπτώσεις που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Στην έννοια της ίσης μεταχείρισης δεν περιλαμβάνονται επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που αφορούν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, iii) όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των μελών της οικογένειας του εποχικού εργαζόμενου, για τα οποία ζητεί παροχές δεν ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. 9

10 (ΙΙΙ) Άρθρο 8 Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το άρθρο 8 του ν. 4323/2015 περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 48. Επιγραμματικά σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 21 δεν παράγουν ουσιαστικές μεταβολές στο ν. 4251/2014, αφού αφορούν σε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εξ αυτού του λόγου σας παραθέτουμε οδηγίες για τα επόμενα Παράγραφος 22 Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αφορά την δυνατότητα εισόδου και διαμονής πολίτη τρίτης χώρας με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου, μέτοχου, διαχειριστή, ή νόμιμου εκπρόσωπου καθώς και ανώτατου διευθυντικού στελέχους (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), σε ήδη λειτουργούσα ημεδαπή εταιρεία. Η είσοδος πλέον και διαμονή των εν λόγω πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν αφορά τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές, νόμιμους εκπρόσωπους και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικούς διευθυντές, διευθυντές), θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Παράγραφος 23 Με την ανωτέρω παράγραφο αντικαθίσταται το άρθρο 19 του Ν.4251/2014, που αφορά στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαιρετικών λόγων. Μειώνονται από 10 σε 7 τα έτη συνεχούς διαμονής στη χώρα που απαιτούνται προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης, όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν διαθέτει προηγούμενη θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής που έχει λήξει και προστίθεται στο ίδιο ως άνω άρθρο διάταξη με την οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η σημαντικότητα της εν λόγω διάταξης έγκειται στην αποκέντρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων. Α. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δικαιούχοι Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, παρέχεται στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, δεν κατέχουν ή δεν κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής και ανεξαρτήτως εάν τελούν υπό δικαστική προστασία. Προϋποθέσεις Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των οριζόντιων δικαιολογητικών (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο) προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή ή (β) έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, που καταδεικνύουν συνεχή, χωρίς διακοπή, επταετή διαμονή στην Ελλάδα και (γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όπως και αυτά που αποδεικνύουν πραγματική διαμονή στη χώρα για επτά συνεχή έτη πριν την υποβολή του αιτήματος, ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 10

11 Υποβολή αίτησης Χορήγηση αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης Τα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής εξαιρετικών λόγων που αφορά ανηλίκους υποβάλλεται από το γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου αλλοδαπού. Η εν λόγω υπηρεσία ελέγχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης των αιτήσεων. Σε περίπτωση συμπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, χορηγείται αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης με την επισημείωση ότι η υποβολή της αίτησης κωλύει την έκδοση απόφασης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό κατάθεσης με την επισημείωση ότι «μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή των αιτούντων για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 επ. του Ν. 3907/2011 (Α 7)». Χορήγηση άδειας διαμονής Ανανέωση άδειας διαμονής Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει διετή διάρκεια ισχύος και εκδίδεται με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής. Για την χορήγηση της άδειας διαμονής απαιτείται γνώμη των Επιτροπών του άρθρου 134 του ν. 4251/ 2014, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά στην κυα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου και η διαπίστωση της συνδρομής των ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, εξετάζεται κατά περίπτωση και συναρτάται κατά κύριο λόγο με την πλήρωση κριτηρίων, που εγγυώνται την ένταξη των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής έχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα Μετανάστευσης. Κατά την ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής. Επισημάνσεις Η μη επισύναψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω στοιχείων στην αίτηση, καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό και ως εκ τούτου απορρίπτεται άμεσα. Στις απορριπτικές αποφάσεις ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014. Η κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου. Εάν κατά το συγκεκριμένο χρόνο προκύψουν λόγοι που καθιστούν τον πολίτη τρίτης χώρας επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εκδοθεί απορριπτική απόφαση και η απόφαση επιστροφής. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από κατόχους ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, δεν απαιτείται παραίτηση των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα. Στις περιπτώσεις που ανακύπτει συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.Α.Ν.Α., συνεπεία διοικητικής απέλασης λόγω παράνομης εισόδου, διαμονής ή εργασίας, ο σχετικός φάκελος θα εξεταστεί επί της ουσίας. Η έκδοση της άδεια διαμονής συνεπάγεται την διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. 11

12 Παράγραφος 24 Μεταβατική διάταξη Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται από την αρχή στην οποία υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Τούτο σημαίνει ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις θα εξετασθούν με βάση τα εξής: Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα. Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας έχει προσκομίσει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης ή (δ) απόδειξη, με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, του πραγματικού γεγονότος της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον έτη και (γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.. -Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, η άδεια διαμονής εκδίδεται χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο πλην του ελέγχου συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. -Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής στη χώρα, όπως αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο Β η άδεια διαμονής θα χορηγείται εφόσον από σχετικά στοιχεία του φακέλου αποδεικνύεται η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. -Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας επταετή διαμονή στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος απαιτούνταν η απόδειξη δεκαετούς διαμονής Προϋπόθεση για την έκδοση των αδειών διαμονής είναι η κατοχή διαβατηρίου, σε ισχύ, πλην των περιπτώσεων διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014 Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία. παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαμονής κατείχε προηγούμενα τίτλο διαμονής που του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως της διακοπής της νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλούνται, πριν την έκδοση απόφασης επιστροφής σε βάρος των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση για εξαιρετικούς λόγους και κατέχουν «απόδειξη παραλαβής αιτήματος» να επικοινωνούν με την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης της αίτησης δεν θα κινείται διαδικασία επιστροφής για λόγους μη νόμιμης διαμονής. 12

13 Για την χορήγηση της παραπάνω άδειας διαμονής θα απαιτείται γνώμη των Επιτροπών του άρθρου 134 του ν. 4251/ 2014, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά στην κυα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Β. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Με τις σχετικές διατάξεις προβλέπονται δύο κατηγορίες διαδικασίας εξέτασης αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής στη χώρα. Η πρώτη αφορά στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, δεν συμπληρώνουν όμως πενταετή νόμιμη διαμονή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναζητούνται έγγραφα που αποδεικνύουν συνεχή διαμονή και δεσμούς με την χώρα από την λήξης της άδειας διαμονής τους έως την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία και συμπληρώνουν πενταετή νόμιμη διαμονή. Στην περίπτωση αυτή δεν αναζητούνται στοιχεία που αποδεικνύουν δεσμούς με τη χώρα, αφού από την συνολική πενταετή διαμονή στη χώρα τεκμαίρονται οι εν λόγω δεσμοί. Δικαιούχοι Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής που χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, από την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τις αρμόδιες αρχές της ΕΛ.ΑΣ ή της Υπηρεσίας Ασύλου {ΕΔΤΟ, άδειες διαμονής, άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας (αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, επικουρική προστασία, άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους)} Προϋποθέσεις Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των οριζόντιων δικαιολογητικών (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο) προσκομίζει: α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας ή γ) φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία δ) Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης. Ειδικά για την διαδικασία εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης θα σας αποσταλούν οδηγίες κατόπιν συνεννόησης με την Γ.Γ.Κ.Α. Επισημαίνεται ότι στους οριστικούς τίτλους διαμονής περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι και κατηγορίες αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι την , ήτοι α) Κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα π.δ. 358 & 359/1997, η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2910/

14 β) Κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, που έληγαν μέχρι την και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν. 2910/01), γ) Λοιπές άδειες διαμονής (άδειες διαμονής που είχαν εκδοθεί ή ανανεωθεί από την ΕΛ.ΑΣ, βάσει των διατάξεων του ν. 1975/1991) που έληγαν μέχρι την και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν. 2910/2001), δ) Άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2910/2001 και 3386/2005 ανεξαρτήτως εάν επιδόθηκαν ή όχι στους δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διαμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου καθώς και οι κάτοχοι αδειών διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005. Τα έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όπως και αυτά που αποδεικνύουν πραγματική διαμονή στη χώρα για επτά συνεχή έτη πριν την υποβολή του αιτήματος, ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υποβολή αίτησης Χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α Τα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων. Αίτημα άδειας διαμονής εξαιρετικών λόγων που αφορά σε συζύγους, ανεξαρτήτως εάν ο/η σύζυγος κατείχε άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση υποβάλλεται αυτοτελώς. Τα αιτήματα που αφορούν σε ανήλικα τέκνα, ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν στην Ελλάδα με ή χωρίς την διαδικασία έγκρισης θεώρησης εισόδου, προγενέστερα ή μη της έκδοσης της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή γεννιούνται στην Ελλάδα υποβάλλονται από το γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου αλλοδαπού. Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη χορηγείται βεβαίωση τύπου Α με πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαμονής κατείχε προηγούμενα τίτλο διαμονής που του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως της διακοπής της νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Χορήγηση άδειας διαμονής Ανανέωση άδειας διαμονής Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει διετή διάρκεια ισχύος και εκδίδεται με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Για την χορήγηση της άδειας διαμονής δεν απαιτείται υποχρεωτικά γνώμη των Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του ν. 4251/ 2014 και η διαπίστωση της συνδρομής των ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, εξετάζεται κατά περίπτωση και συναρτάται κατά κύριο λόγο με την πλήρωση κριτηρίων, που εγγυώνται την ένταξη των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής έχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαμονής κατείχε προηγούμενα τίτλο διαμονής που του 14

15 επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως της διακοπής της νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του ν. 4251/2014. Κατά την ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής. Επισημάνσεις Η μη επισύναψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω στοιχείων στην αίτηση, καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό και ως εκ τούτου δεν αναζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Στις απορριπτικές αποφάσεις θα ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014 Εάν κατά το διάστημα που το αίτημα εκκρεμεί προς εξέταση, προκύψουν λόγοι που καθιστούν τον πολίτη τρίτης χώρας επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό σήμα στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εκδοθεί η απορριπτική απόφαση και η απόφαση επιστροφής. Στις περιπτώσεις που ανακύπτει συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.Α.Ν.Α., συνεπεία διοικητικής απέλασης λόγω παράνομης εισόδου, διαμονής ή εργασίας, ο σχετικός φάκελος θα εξεταστεί επί της ουσίας. Η έκδοση της άδειας διαμονής συνεπάγεται την διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. Σε πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα για εξαιρετικούς λόγους στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρέχεται δυνατότητα παραίτησης από την εξέταση του φακέλου τους και υποβολή νέας αίτησης στην υπηρεσία μιας στάσης της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς την καταβολή παραβόλου, καθόσον αυτό έχει καταβληθεί και εισπραχθεί υπέρ του Δημοσίου. Εάν η παραίτηση υποβληθεί πριν την 30 η Σεπτεμβρίου, θα κατατεθεί στην Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν υποβληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία θα κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου και μέχρι την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, με την οποία θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Παράγραφος Με την παράγραφο 25 προστέθηκε το άρθρο 19 Α στον Κώδικα Μετανάστευσης προκειμένου να ενσωματωθεί στον Κώδικα η παραληφθείσα κατά το πρόσφατο παρελθόν διάταξη για τους όρους χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών. Υπενθυμίζεται ότι για ανωτέρω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών είχε εκδοθεί η κυα 30651/2014 οι διατάξεις της οποίας καταργούνται. Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, μεταφέρεται, στις υπηρεσίες σας, πλην των ήδη μεταφερθέντων κατηγοριών αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και η κατηγορία της χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. 15

16 Μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, οι κάτοχοι ή δικαιούχοι της εν λόγω κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην αρμόδια Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα οποία εν συνεχεία θα διαβιβασθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Καταργείται η κατηγορία ε της παραγράφου 2 της ανωτέρω κυα «Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα στη χώρα». Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 14 παρ. 6 και 7 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφιο ε της με αριθμό 30651/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1453) και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται από το Υπουργείο αυτό. 2. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας βάσει των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ε της με αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1453) εξετάζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014, όπως αυτό ισχύει, με την καταβολή συμπληρωματικού παραβόλου. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014, οι αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ε της με αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Παράγραφος 26 Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 (επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας από τη χώρα) οι κάτοχοι άδειας διαμονής ως ανεξάρτητα οικονομικά άτομα και τα μέλη των οικογενειών τους. Παράγραφοι 27 έως 30 & άρθρο 14, παρ. 1 Μεταβολές α) Η άδεια διαμονής των ιδιοκτητών ακινήτων μετονομάζεται σε «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή» β) Το τίμημα αγοράς του ακινήτου καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. γ) Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή. Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις μεταβολές θα προβλεφθεί στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο θα υπάρξει και ενοποίηση όλων των βάσεων, πεδίο, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του συμβολαίου και το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο, όπου πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του ακινήτου δ) Αίρεται η πρόβλεψη του ν. 4251/2014 για μη προσμέτρηση των διαστημάτων διαμονής του κατόχου «Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» για την απόκτηση μακρόχρονου τίτλου διαμονής ή ιθαγένειας. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο εν λόγω τίτλος περιλαμβάνεται στους τίτλους που επιτρέπουν την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, απλά, επιτρέπεται η πρόσβασή τους σε μακρόχρονα καθεστώτα διαμονής ή στην απόκτηση της ιθαγένειας, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. Λ.χ. για να αποκτήσει ο κάτοχος «Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, τίτλου που απαιτείται για την πολιτογράφηση θα πρέπει στο πρόσωπό του να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 89 και 90 του ν. 4251/

17 ε) Στα μέλη οικογένειας κατόχου «Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» περιλαμβάνονται και οι απευθείας ανιόντες των συζύγων. Παράγραφοι 31 και 34 Επανέρχονται οι ρυθμίσεις του ν.3386/2005, προκειμένου να διευκολυνθούν διοικητικές διαδικασίες με ταυτόχρονο ανακαθορισμό των διοικητικών προστίμων προς την κατεύθυνση της ορθολογικής προσέγγισης (λ.χ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου υφίσταται υποχρέωση δήλωσης ανανέωσης διαβατηρίου και γέννησης τέκνου, μείωση του ύψους των προβλεπόμενων προστίμων που επιβάλλονται σε πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα αλλά εργάζονται χωρίς να το επιτρέπει ο τύπος της άδειας διαμονής που κατέχουν καθώς και σε πρόσωπα που υποβάλουν ανακριβείς δηλώσεις), καθόσον οι εν λόγω παραβάσεις δεν δικαιολογούσαν το ύψος του προβλεπόμενου προστίμου. Παράγραφος 32 Η μεταβολή που επέρχεται από την συγκεκριμένη διάταξη, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσαρμόζεται με τις γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014 (άρθρο 6), η διάταξη της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου όσον αφορά την απόρριψη αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή ανάκληση εκδοθείσας, η χρησιμοποίηση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων έγγραφων ή με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη απάτης ή χρησιμοποίησης άλλων παράνομων μέσων. Μέχρι σήμερα, για την απόδειξη συνδρομής των ανωτέρω, και κατά συνέπεια για την απόρριψη ή ανάκληση των αδειών διαμονής, αρκούσε βεβαίωση δημόσιας αρχής ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Ο νόμος δεν καθόριζε εάν τα παραπάνω αφορούσαν την υπό έκδοση άδεια διαμονής ή οποιαδήποτε άδεια διαμονής είχε εκδοθεί κατά το παρελθόν, το αποτέλεσμα δε της καταδίκης θεωρούνταν ως λόγος δημόσιας τάξης που επέτρεπε την έκδοση δυσμενούς απόφασης, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Γίνεται πλέον σαφές ότι η άδεια διαμονής που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, δεν χορηγείται, δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται, μόνον εάν, για τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής υφίσταται επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής με το οποίο βεβαιώνεται η χρησιμοποίηση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων έγγραφων ή με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη απάτης ή χρησιμοποίησης άλλων παράνομων μέσων. Όσον αφορά παλαιότερες υποθέσεις οι οποίες τελεσιδίκησαν απόρριψη ή ανάκληση θα χωρεί μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Παράγραφος 33 Επανέρχονται οι ρυθμίσεις της αριθμ /2010 (1629 Β ) κ.υ.α. «Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο», οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στο άρθρο 25 του ν. 4251/2014 εκ παραδρομής. Ειδικότερα, επανέρχονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ της υπόψη κ.υ.α., σε ό,τι αφορά τα μέλη οικογένειας κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25, πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και στα ανήλικα τέκνα τους που γεννιούνται στην Ελλάδα, πριν ή μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής ή μετά την απόλυσή τους. Συγκεκριμένα: Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται, στα προστατευόμενα μέλη του πολίτη τρίτης χώρας που ήταν α) κάτοχοι άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος, β) είχαν εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση και είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής γ) είναι τέκνα πολιτών τρίτων χωρών τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα πριν ή μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής ή μετά την απόλυσή τους. 17

18 Η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στα προστατευόμενα μέλη των υπηκόων τρίτων χωρών, χωρεί ανεξαρτήτως του γεγονότος της άσκησης εκ μέρους τους αιτήσεως ακύρωσης επί απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Στα τέκνα των κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που κατέχουν ομοίως ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής και ενηλικιώνονται, χορηγείται άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή αυτοτελής άδεια διαμονής, αναλόγως της πλήρωσης των ειδικών κριτηρίων. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής ανέρχεται σε τρία έτη. Εκκρεμή αιτήματα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/2015, εξετάζονται κατά τα ανωτέρω. Παράγραφοι 35 και 36 Απαλείφεται η υποχρέωση απόδειξης πλήρωσης κριτηρίων ένταξης (του συντηρούντος ή των μελών της οικογένειάς του) σε περιπτώσεις μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών που είτε διέμεναν στην Ελλάδα, χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής και μεταβαίνουν στην χώρα προέλευσης προκειμένου να επανεισέλθουν με θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση είτε επιθυμούν να εισέλθουν το πρώτον. Παράγραφος 37 Παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση Δελτίου Διαμονής με την ιδιότητα του μέλους οικογένειας Έλληνα, σε πολίτη τρίτης χώρας, αιτούντα διεθνή προστασία, εφόσον αποδεικνύει σταθερή διαμονή στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος πριν τη σύναψη της οικογενειακής σχέσης και παραιτηθεί από την αίτηση διεθνούς προστασίας. Η παραίτηση θα έπεται της υποβολής του σχετικού αιτήματος και της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της διαμονής, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την υποβολή της παραίτησης. Παράγραφοι 38 και 39 Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σε ομογενείς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014. Το αίτημα υποβάλλεται στην Δ/νση/ Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και εκδίδεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παράγραφος 40 Μεταβάλλονται προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση οι προϋποθέσεις διασφάλισης της νομιμότητας της διαμονής της «δεύτερης γενιάς». Συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στην άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως της νομιμότητας ή του νομιμοποιητικού τίτλου που κατέχουν (ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.α. ) επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τάξεων ελληνικού σχολείου πριν την συμπλήρωση του 23 ου έτους της ηλικίας τους Παράγραφοι 41, 42, και 44 Αφορούν σε διαδικαστικά ζητήματα, όπως αναδιάρθρωση επιτροπών, περιεχόμενο εξουσιοδοτικών διατάξεων και ρυθμίσεις μεταβατικότητας από το ν. 3386/2005 στο ν. 4251/2014. Παράγραφος 43 Παρατείνεται μέχρι την , η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 5 περ. ε του ν. 4251/2014 «5.α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση τους ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της σχετικής απόφασης. 18

19 β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον: βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος, ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν την ανάκληση της χορηγηθείσας ελληνικής ιθαγένειας και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα τέκνα της οικογένειας του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας. ε. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα εφόσον οι σχετικές αιτήσεις υποβληθούν έως » Παράγραφος 45 Παρατείνεται μέχρι η προθεσμία υποβολής αιτήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 «Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 1α του παρόντος, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.». Τα ανωτέρω αφορούν και αιτήσεις που εκκρεμούν και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν παρασχεθεί με το αριθ /2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας (Το επαρκές εισόδηµα υπολογίζεται βάσει ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος ύψους ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονοµικά έτη πριν την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αποκτάται αυτοτελώς, το καθεστώς χορηγείται και στους δύο συζύγους µόνο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αµφότεροι ατοµικό εισόδηµα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού, το οποίο προστιθέµενο στο εισόδηµα του ετέρου των συζύγων ανέρχεται στις ευρώ κατά την τελευταία διετία). Παράγραφος 46 Αποτελεί μια σημαντική μεταβατική διάταξη που επιλύει ένα πολυετές, υπαρκτό και εν μέρει τετελεσμένο ζήτημα, με γνώμονα την αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και την οριστική επίλυσή του. Αφορά την τακτοποίηση του/της συζύγου νομίμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας, που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: εισήλθε νόμιμα ή μη νόμιμα στη χώρα, διαμένει συνεχώς μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος στη χώρα και γέννησε τέκνο στην Ελλάδα, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015 ο έτερος των συζύγων διαμένει νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών Διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα όμοια με του συντηρούντος 19

20 Ειδικά για την περίπτωση της ασφάλισης, το βιβλιάριο υγείας γίνεται δεκτό ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσής του και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης αυτού, αρκεί να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία και να έχει εκδοθεί από το φορέα ασφάλισης του συντηρούντος, αναλόγως της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί. (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) Σε όσες περιπτώσεις για την ανανέωση των εν λόγω αδειών διαμονής δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία θέτουν ως προαπαιτούμενο για την ανανέωση της ασφάλισης την κατοχή βεβαίωσης τύπου Α, θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α και θα ζητάτε την προσκόμιση του βιβλιαρίου ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. γ του ν. 4251/2014). Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, ισόχρονη της άδειας διαμονής του συντηρούντος, πλην των περιπτώσεων που ο συντηρών κατέχει άδεια διαμονής αόριστης, δεκαετούς, επί μακρόν διαμένοντος ή δεύτερης γενιάς, όπου χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών. Στους ανωτέρω παρέχεται δικαίωμα εργασίας κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους. Σε πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα για εξαιρετικούς λόγους στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρέχεται δυνατότητα παραίτησης από την εξέταση του φακέλου τους και υποβολή νέας αίτησης στην υπηρεσία μιας στάσης της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς την καταβολή παραβόλου, καθόσον αυτό έχει καταβληθεί και εισπραχθεί υπέρ του Δημοσίου. Η παραίτηση θα υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου και μέχρι την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, με την οποία θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Παράγραφοι 47 και 48 Αποτελούν μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη μετάπτωση των αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010. Άρθρο 10 -Ρυθμίσεις του ν. 3907/2015 Με το άρθρο 10 εισάγονται διατάξεις που εισάγονται σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3907/2011, και αφορούν εναρμόνιση των διατάξεων του ν.4251/2014 με το ν.3907/2011, παροχή εξουσιοδοτήσεων προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων για ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων ειδικότερου χαρακτήρα, καθώς και αναστολής διαδικασίας επιστροφής σε ειδικότερες περιπτώσεις που χρήζουν προστασίας. Σημαντικότερη από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι η ρύθμιση της παραγράφου 4, η οποία επί της ουσίας συμπληρώνει την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 και καθορίζει με σαφήνεια την έναρξη της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης. Έτσι, η ακολουθούμενη πλέον διαδικασία επίδοσης των απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις οποίες ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής είναι η ακόλουθη: Η σχετική απόφαση επιδίδεται εντός διαστήματος εξήντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Εάν η σχετική απόφαση δεν επιδοθεί εντός του διαστήματος των εξήντα ημερών, κρατείται για διάστημα τριάντα επιπλέον ημερών, διάστημα το οποίο τίθεται συνήθως ως προθεσμία αναχώρησης. Εντός του παραπάνω διαστήματος (των τριάντα ημερών) επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο απλό φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης. Μετά την παρέλευση και των τριάντα ημερών, {συνολικό χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης κλήσης}, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική αρχή, για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής με απομάκρυνση. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

4251/2014 (80 Α ), γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

4251/2014 (80 Α ), γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας. Άρθρο 1

Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας Άρθρο 1 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-3-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 129(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 129(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 129(Ι)/2014 129(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 343, 23.12.2011, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 228 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ Β 1279 Αθήνα 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 23195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 28/07/2014 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41589 Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ.61502/3399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/375 ΟΔΗΓΙΑ 2014/36/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4384/2016 Άρθρο 58 Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως:

Ν. 4384/2016 Άρθρο 58 Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως: Ν. 4384/2016 Άρθρο 58 Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως: «Άρθρο 13α Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία 1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα