15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003119857 2015-10-05"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός εργασίας : ,90 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) ,68 (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ιακήρυξης : 17695/245/ Ηµεροµηνία : 05/10/2015 Πληροφορίες: Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ Τηλέφωνο : Fax : /νση : Εθνικής Αντίστασης 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ε-mail: Χρηµατοδότηση: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείµενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

2 ΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΟΣ, έχοντας υπ όψιν: 1. Την υπ αριθµό 125/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος 2. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 του ήµου Χαλκηδόνος εγγράφηκαν πιστώσεις για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου καθώς και την προµήθεια ανταλλακτικών. Συγκεκριµένα µε την υπ αριθ. 3/2015 Α.Ο.Ε εγκρίθηκαν οι παρακάτω πιστώσεις: 4.000,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 14/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 29/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 41/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 52/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων (ΑΥ 84/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 26/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ.33/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 43/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 54/ ) 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 87/ ) 3. Την υπ αριθµό 23/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου 4. Την υπ αριθµό 207/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 5. Την υπ αριθµό 312/2015 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ήµου Χαλκηδόνος περί έγκρισης διεξαγωγής ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος για το ΤΜΗΜΑ που δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά(άγονος) και το ΤΜΗΜΑ για το οποίο η µοναδική υποβληθείσα προσφορά απορρίφθηκε και καθορισµός των όρων (χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακηρύξης) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ηµόσιο Ανοιχτό ιαγωνισµό Για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ 2

3 ΗΜΟΣ 2.- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται και στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (Τ...Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ). Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και στο ΚΗΜ ΗΣ. Ακόµα η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οιενλόγωηµεροµηνίεςέχουνωςκάτωθι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ...Σ.(ΦΕΚ) 09/10/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 12/10/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ& ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015καιώρα 08:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2015καιώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους ισχύουν και δεσµεύουν αυτούς για χρονικό διάστηµα έξι(6) µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ. Β. 4.- ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) ταφυσικάήνοµικάπρόσωπα β) ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, που έχουν την κατά νόµο σχετική αδειοδότηση, [άδεια λειτουργίας συνεργείου & άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άδεια λειτουργίας µηχανουργείου& άδεια άσκησης επαγγέλµατος(µηχανοτεχνίτη), κατά περίπτωση ανά κατηγορία εργασιών], για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχηµάτων ή µηχανηµάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριµένη µελέτη και να έχουν τη δυνατότητα πώλησης ανταλλακτικών σύµφωνα µε το δηµοπρατούµενο αντικειµένο, εγγεγραµµένοι εις το οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά.. Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται, κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης, να περιβληθούν ορισµένης νοµικής µορφής. 5.- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Οι δαπάνες της συγκεκριµένης εργασίας θα βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 του ήµου Χαλκηδόνος και του έτους 2016(όπου θα προβλεφθούν πιστώσεις για το σκοπό αυτό) και συγκεκριµένα τους ΚΑ 10/15/20/30/ και 10/15/20/30/

4 ΗΜΟΣ 6.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, ευρίσκεται αναρτηµένο στην ιαδικτυακή πύλη και είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου στην διεύθυνση: καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ. Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Προµηθειών στo και το Τµήµα Τεχνικών Έργων, Μελετών& Συγκοινωνιών στο Πληροφορίες: Αρµόδιοι υπάλληλοι ήµητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ : και Εµµανουήλ Παπαδηµητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας , φαξ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς. Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις/ διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος : καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 8.- ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 9.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 9.1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.3 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 9.4 «ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 9.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ Υπογραφή... 4

5 ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α) Γενικά Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV ΚΩ ΙΚΟΣ NUTS ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ- ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΗΜΟ- ΑΝΤΙΚΕΙ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ(Ο.Τ.Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού : ιάφορα Ανταλλακτικά GR122 ΗΜΟΣ Ηλεκτρονικός ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος µε κριτήριο κατακύρωσης: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελληνική Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων και εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών ( ,90), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Από πόρους του ήµου (ΚΑ: , Κ.Α: , ΚΑ: , ΚΑ: , Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: , ΚΑ: Κ.Α: , ΚΑ: ) 12 µήνες ιατίθεται από την 12/10/2015 Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους προσφέροντες ή/και τους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Β) Ορισµοί ή Συντοµογραφίες ιακήρυξης Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα (Α.Α.): Αρχή Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (άρθρο 2 9 Π 60/2007). Στον παρόντα διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ήµος Χαλκηδόνος, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορέςκαιοοποίοςθαυπογράψειµετονανάδοχοτηνσύµβασηγιατην 5

6 Φορέας της Εργασίας ή Φορέας: Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού(υ...) : Όργανο Λήψης Απόφάσεων ή Αποφασίζον Όργανοτου ΗΜΟΥ: Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών, (Ε... & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) του ΗΜΟΥ: Προσφέρων ή Συµ- µετέχων ή ιαγωνιζόµενος : Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόµενου): ΗΜΟΣ Ανάδοχος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: υλοποίηση του δηµοπρατουµένης εργασίας. Ο ήµος Χαλκηδόνος Το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Χαλκηδόνος Η Οικονοµική Επιτροπή του ΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου και το ιοικητικό Συµβούλιο του κάθε νοµικού προσώπου. Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων συµµετοχής συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ.286/2014) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον (άρθρο 72 Ν.3852/2010 & Π 28/80). Η Ε... & ΑΞ.ΠΡΟΣΦ. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων κατά της διακήρυξης και κατά των πρακτικών, κατά το 1 ο Στάδιο του διαγωνισµού. Τα πρακτικά της Ε... & ΑΞ.ΠΡΟΣΦ. ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 1 ου Σταδίου του διαγωνισµού. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεωνκατάτωνπρακτικών,κατάτο2 ο Στάδιοτουδιαγωνισµούκαιµέχρι την απόφαση κατακύρωσης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε θέµα που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.Α. ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 2 ου Σταδίου του διαγωνισµού. Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που έχει ήδη συσταθεί και συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θα συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. µε τον Προσφέροντα. 6

7 Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: ΗΜΟΣ Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαµβάνει σε χωριστούς επί µέρους φακέλους: (α) ένας(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη«ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» µε τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία συµµετοχής του διαγωνιζοµένου. (β) ένας(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη«οικονοµική Προσφορά» µε τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. Ώπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. Υπεύθυνη ήλωση: Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούµενες από την ιακήρυξη Υπεύθυνες ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, αφού πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσµευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς υποψηφίου. ιακήρυξη: Η Απόφαση ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί µε απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές/ διαγωνιζόµενους/ συµµετέχοντες/ προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Α.Α. Προκήρυξη: Προϋπολογισµός ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόµενου αντικειµένου: Σύµβαση: Συµβατικά τεύχη: Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης: Π.. 28/80: Η περιληπτική ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως και εµπροθέσµως για δηµοσίευση. Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ Α.Α. και Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση. Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.. 28/80(ΦΕΚ Α 11) 7

8 ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περιεχόµενα Παραρτήµατος Α ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α Άρθρο1 ο ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής 9 Άρθρο2 ο Ισχύουσεςδιατάξεις 9 Άρθρο3 ο Κανόνεςδηµοσιότητας 9 Άρθρο4 ο Προκηρυσσόµενοαντικείµενοδιαγωνισµού 10 Άρθρο5 ο Προϋπολογισµόςεργασιών Χρηµατοδότησητωνεργασιών 16 Άρθρο6 ο Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και 21 πληροφοριών Άρθρο7 ο Χρόνοςκαιδικτυακόςτόποςυποβολήςτωνπροσφορώνκαιδιενέργειαςτου 22 διαγωνισµού Άρθρο8 ο Γενικέςπροϋποθέσειςκαιδικαιολογητικάσυµµετοχής 23 Άρθρο9 ο ΗλεκτρονικόςΦάκελοςΠροσφοράς 29 Άρθρο10 ο (Υπό)φάκελος ΟικονοµικήΠροσφορά 30 Άρθρο11 ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών & διαδικασία ηλεκτρονικής 32 αξιολόγησης προσφορών- Ανακοίνωση Τιµών Άρθρο12 ο Εγγυήσεις 32 Άρθρο13 ο Χρόνοςισχύςπροσφορών 34 Άρθρο14 ο Ενστάσεις-Προσφυγές 34 Άρθρο15 ο Χρόνοςπεράτωσηςεργασιών 35 Άρθρο16 ο Τρόποςεκτέλεσηςεργασιών 35 Άρθρο17 ο Κατάπτωσηεγγυητικήςκαιέκπτωσηαναδόχου 35 Άρθρο18 ο ιακοπήτωνεργασιών 36 Άρθρο19 ο Τρόποςπληρωµής 36 Άρθρο20 ο Κρατήσεις 36 Άρθρο21 ο Λοιπά 36 8

9 ΗΜΟΣ ΑΡΘΡΟ1 Ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Χαλκηδόνος(εφεξής ΗΜΟΣ) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι: ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ : , 140, 131 Φάξ : και ικτυακός τόπος(url): ΑΡΘΡΟ2 Ο Ισχύουσες ιατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας και της προµήθειας διέπονται από τα κάτωθι: Τις διατάξεις: 1. της παρούσας διακήρυξης 2. του Π..28/1980«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 3. Του Κ..Κ.(Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/ του Ν.3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης 5. του Ν.3861/2012 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο«πρόγραµµα ιαύγεια» 6. του Ν.3548/07 περί Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις 7. Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 8. Του Ν. 4155/2013«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 9. Την αριθµ. Οικ. 4993/745(ΦΕΚ 489Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί τροποποιήσεως της υπ αριθµ. 3373/390/ αποφάσεως το Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, σχετικά µε την επιτροπή συντηρήσεως και επισκευής οχηµάτων των ήµων. 10. Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Π1/2380 :«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων»(φεκ 3400Β/ ). 11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.),(ΦΕΚ 2677/Β/ )» ΑΡΘΡΟ3 Ο Κανόνες ηµοσιότητας 3.1 ηµοσιεύσεις 1. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχείου στα Κουφάλια, καθώς και στα καταστήµατα των δηµοτικών ενοτήτων Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου. 2. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος στη διεύθυνση (URL) : στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΗΜ ΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρµογή ιαύγεια, στον ιστότοπο et.diavgeia.gov.gr/. 3. Επίσης θα δηµοσιευθεί άπαξ στο«τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης(ΦΕΚ), και µια φορά στις εφηµερίδες: 9

10 ΗΜΟΣ 1. Αγγελιοφόρος 2. Τύπος Θεσσαλονίκης 3. ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 4. ΗΧΩ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 5. Θεσσαλονίκη 6. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 5. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί ακόµα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας /νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ ΑΘΗΝΑ(Ν.4038/2012, άρθρο 17 παρ. 2 και άρθρο 5 παρ.1εδάφιοαπερ.3τουεκποτα) 6. Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στη διεύθυνση: 7. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/ Έξοδα δηµοσιεύσεων Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προµηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος (Εγκ.11/27754/ /Υπ. Εσ. Απ. και Η../Γ..Τ.Α. και ΝΣΚ 204/2010). Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ του ιαγωνισµού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ηµοσίευση, θα την έχει ο ΗΜΟΣ στα ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος. Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να έχουν πλήρη γνώση των δεδοµένων που επηρεάζουν την προσφορά τους, επισηµαίνεται ότι η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 1.600,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ4 Ο Προκηρυσσόµενο Αντικείµενο ιαγωνισµού 4.1 Ο διαγωνισµός αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος συνολικού ποσού ,90 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Οι εργασίες κατατάσσονται σε δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τµήµατα µε τους ακόλουθους αριθµούς και τίτλους: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΜΟΣ ΗΜΟΣ Τα τµήµατα αυτά περιλαµβάνουν αναλυτικά τις ακόλουθες εργασίες και ανταλλακτικά: TMHMA 1- Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά(µη ανατρεπόµενα) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1 Αντικατάσταση µπαταρίας 2 Αντικατάσταση αντλίας νερού επιβατικού 3 Αντικατάσταση αντλίας νερού ηµιφορτηγού 10

11 ΗΜΟΣ 15PROC Αντικατάσταση σετ δίσκο πλατώ επιβατικού Αντικατάσταση ακρόµπαρου 6 Αντικατάσταση κεντρικής µπάρας 7 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 8 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 9 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 10 Αντικατάσταση σιαγώνων,ρύθµιση χειρόφρενου 11 Αντικατάσταση κολλητού παρµπρίζ 12 Αντικατάσταση ταµπούρων πίσω 13 Επισκευή δυναµό(µερική) 14 Επισκευή µίζας(ολική) 15 Αντικατάσταση µίζας 16 Έλεγχος-σέρβις a/c επιβατικά/ηµιφορτηγά-απολύµανση 17 Επισκευη κινητήρα επιβατικού-ηµιφορτηγού 18 Επισκευή σασµάν επιβατικού-ηµιφορτηγού 19 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικά-ηµιφορτηγά 20 Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού πετρέλαιο 21 Ρύθµιση βαλβίδων ηµιφορτηγού βενζίνη 24 Ευθυγράµµιση&ζυγοστάθµισηεπιβατικού/Ηµιφορτηγού 25 Επισκευή ελαστικού 26 Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού 27 Αντικατάσταση δυναµό 28 Αντικατάσταση αµορτισερ/τεµάχιο 29 Αντικατάσταση αισθητήρα λάµδα 30 Αντικατάσταση µπιλιαδόρου 31 Αντικατάσταση ελαστικού 32 Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης 33 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 34 Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού 35 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικού-ηµιφορτηγού 36 Αντικατάσταση καταλύτη 37 Αντικατάσταση ντίζας συµπλέκτη 38 Αντικατάσταση σετ προθέρµανσης 39 Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού-ηµιφορτηγού 40 Αντικατάσταση ρουλεµαν τροχού 41 Αντικατάσταση δισκόπλακας/τεµάχιο 42 Αλλαγή λαδιών κινητήρα 43 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 11

12 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού Μονάδα µέτρησης 1 Μίζα-δυναµό τεµ. 2 Μπαταρία 12V 70A τεµ. 3 Ελαστικό R15 τεµ. 4 ίσκος- πλατώ σετ. 5 Καταλύτης τεµ. 6 Μπιλιαδόρος τεµ. 7 Ελαστικό TL τεµ. 8 Μπαταρία 12V 100Ah τεµ. 9 Αµορτισέρ πίσω ηµιφορτηγού σετ 10 Μπαταρία 12V 60A τεµ. 11 Αµορτισερ πίσω επιβατικού σετ 12 Ιµάντας χρονισµού σετ ΤΜΗΜΑ 2- Μηχανήµατα έργου-φορτηγά-λεωφορεία Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α οχήµατος* 1 Επισκευή ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 2 Αντικατάσταση ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 3 Επισκευή παντόφλας φρένου 4,9,10,11 4 Κάρφωµα σιαγώνων 4,9, 5 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 6 Έλεγχος-ρύθµιση αντλίας πετρελαίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 7 Εξαγωγή επανατοποθέτηση µπέκ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 8 Πλύσιµο-Λίπανση 5,6,7,8 10 Γρασάρισµα 5,6,7,8 11 Αντικατάσταση αντλίας νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 3,4,9,10,11 13 Αντικατάσταση ηµιαξονίου διαφορικού 3,4,9,10,11 14 Αντικατάσταση πλάνήτη 3,4,9,10,11 15 Αντικατάσταση δορυφόρου 3,4,9,10,11 16 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 17 Μπουκάλα ανύψωσης 1,2,3,4,5,6,7,8 18 Σταυρόςκεντρικού 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 19 Αντικατάσταση µπουκάλας τιµονιού 1,2,5,6,7,8 20 Αντικατάσταση µπουκάλας υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 21 Αντικατάσταση σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 22 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 1,2,3 23 Αντικατάσταση άνω ψαλίδι 3 24 Αντικατάσταση κάτω ψαλίδι 3 12

13 ΗΜΟΣ 25 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 4,9,10,11 26 Επισκευή αεροσυµπιεστή 4,5,9,10,11 27 Αντικατάσταση λάµας caterpillar 5 28 Αντικατάσταση λάµας komatsu 6 29 Αντικατάστασηδισκόπλακαςφρένωνεµπρόςήπίσω (ζεύγος) 3,10,11 30 Αντικατάσταση αεροσυµπλέκτη 4 31 Αντικατάσταση κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,10,11 32 Αντικατάσταση ακροµάχαιρου 5,6 33 Αντικατάσταση σετ διαφορικού κορώνας πηνίου 3,4,5,6,7,8,9,10,11 34 Αντικατάσταση ξηραντήρα 4,10,11 35 Αντικατάσταση γραναζιού ανεβατοριού 1 36 Αντικατάσταση καδένας ανεβατοριού 1 37 Αντικατάσταση ελαστικών ολισθητήρα 1 38 Αντικατάσταση ελαστικών ανεβατοριού 1 39 Αντικατάσταση γραναζιού τράπεζας 6 40 Αντικατάσταση χειριστηρίου υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 41 Αλλαγή λαδιών 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 42 Αντικατάσταση µπαταρίας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 43 Έλεγχος ΚΤΕΟ φορτηγού ή λεωφορείου 44 Κόστοςεργατοώραςαπρόβλεπωνεργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 13

14 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού χωρίς τοποθέτηση Α/Α οχήµατος* Μονάδα µέτρησης 1 Μπουκάλα τιµονιού 1,2,5,6,7,8 τεµ. 2 Χειριστήριο υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 τεµ. 3 Μπουκάλα υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 4 Αµορτισερ υδραυλικά εµπρός 2 τεµ. 5 Αµορτισερ υδραυλικά πίσω 2 τεµ. 6 Σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 7 Αντλία νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 8 Αντλία συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 9 Αντλία υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 10 Ηµίµπαρο κρεµαγιέρας 3 τεµ. 11 Ψαλίδιάνωήκάτωδεξίήαριστερό 3 τεµ. 12 Ακρόµπαρο δεξί ή αριστερό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 13 Τεντωτήρας ιµάντα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 14 Προθέρµανση 3 τεµ. 15 Μπάρα τιµονιού µακρυά 2,9,10,11 τεµ. 16 Μπάρα τιµονιού κοντή 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 17 Σετ επισκευής αεροσυµπιεστή 4,9,10,11 τεµ. 18 Κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 19 Ξηραντήρας 4,10,11 τεµ. 20 Αµορτισερ εµπρός ή πίσω 3,4,9,10,11 τεµ. 21 ιανοµέας αέρος 4,9,10,11 τεµ. 22 Σετ πύροι ακραξονίου 4,9,10,11 τεµ. 23 Αεροσυµπλέκτης 4 τεµ. 24 Γρανάζι τράπεζας 6 τεµ. 25 Πύρος τράπεζας 6 τεµ. 26 Ακρολέπιδο 6 τεµ. 27 Ηµιαξόνιο διαφορικού 3,4,9,10,11 τεµ. 28 Πλανήτης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 29 ορυφόρος 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 30 Αντλία φρένων 3,4,9,10,11 τεµ. 14

15 ΗΜΟΣ 31 Μπουκάλα ανύψωσης 3,4,5,6,7,8 τεµ. 32 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8 τεµ. 33 Μίζα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 34 υναµό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 35 Ελαστικό 195/75/R16 τεµ. 36 Ελαστικό 12,5/80/18 τεµ. 37 Ελαστικό TL τεµ. 38 Ελαστικό 16,9/R28ΧΜ37 τεµ. 39 Ελαστικό TL τεµ. 40 Ελαστικό 195/75/16 τεµ. 41 Ελαστικό R22.5 τεµ. 42 Ελαστικό 17,5-25TL τεµ. 43 Μπαταρία 12V 100ΑΗ τεµ. 44 Μπαταρία 12V 150ΑΗ τεµ. 45 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 46 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 4.2 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας διακριτές προσφορές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για το σύνολο των δύο(2) ΤΜΗΜΑΤΩΝ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου των εργασιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλες τις εργασίες και τα είδη που περιλαµβάνει το ΤΜΗΜΑ όπως αυτά δίνονται στην παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα (εργασία και ανταλλακτικά) του κάθε προσφερόµενου είδους που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Αναλυτικότερα, οι προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό θα είναι διακριτές και θα αφορούν: - είτε στο σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ εργασιών συντήρησης - είτε σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ εργασιών συντήρησης και στο σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ. Κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου είτε προσφορές για µέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ (µερικές προσφορές). Ο ΗΜΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την εργασία εξ ολοκλήρου από έναν ανάδοχο ή από διάφορους αναδόχους εάν έχουν κατατεθεί προσφορές ανά ΤΜΗΜΑΤΑ. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίδονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΣΤ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 15

16 ΗΜΟΣ ΑΡΘΡΟ5 Ο Προϋπολογισµός εργασιών- Χρηµατοδότηση των εργασιών 5.1 Προϋπολογισµός εργασίας 1. Ο προϋπολογισµός αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος συνολικού ποσού ,90 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου αντικειµένου έχει ως εξής: Περιγραφή τµηµάτων 1 Επιβατικά, µικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά µη ανατρεπόµενα 2 Μηχανήµατα έργου, Ενδεικτική δαπάνη εργασιών τµήµατος χωρίς Φ.Π.Ασε Ενδεικτική δαπάνη ανταλλακτικών τµήµατος χωρίς Φ.Π.Ασε Συνολική ενδεικτική δαπάνη τµήµατος χωρίς Φ.Π.Α σε , , , , , ,41 φορτηγά, λεωφορεία Άθροισµα , , ,68 Φ.Π.Α 7.760, , ,22 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,90 2. Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά ΤΜΗΜΑ ως κάτωθι: ΤΜΗΜΑ 1- Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά(µη ανατρεπόµενα) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά Κόστος εργασίας( ) 1 Αντικατάσταση µπαταρίας 10,00 2 Αντικατάσταση αντλίας νερού επιβατικού 55,00 3 Αντικατάσταση αντλίας νερού ηµιφορτηγού 75,00 4 Αντικατάσταση σετ δίσκο πλατώ επιβατικού 100,00 5 Αντικατάσταση ακρόµπαρου 60,00 6 Αντικατάσταση κεντρικής µπάρας 60,00 7 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 60,00 8 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 60,00 9 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 36,00 10 Αντικατάσταση σιαγώνων,ρύθµιση χειρόφρενου 75,00 11 Αντικατάσταση κολλητού παρµπρίζ 70,00 12 Αντικατάσταση ταµπούρων πίσω 50,00 13 Επισκευή δυναµό(µερική) 35,00 14 Επισκευή µίζας(ολική) 45,00 15 Αντικατάσταση µίζας 25,00 16 Έλεγχος-σέρβις a/c επιβατικά/ηµιφορτηγά-απολύµανση 65,00 17 Επισκευη κινητήρα επιβατικού-ηµιφορτηγού 400,00 18 Επισκευή σασµάν επιβατικού-ηµιφορτηγού 150,00 19 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικά-ηµιφορτηγά 50,00 16

17 ΗΜΟΣ 20 Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού πετρέλαιο 40,00 21 Ρύθµιση βαλβίδων ηµιφορτηγού βενζίνη 50,00 24 Ευθυγράµµιση&ζυγοστάθµισηεπιβατικού/Ηµιφορτηγού 85,00 25 Επισκευή ελαστικού 30,00 26 Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού 100,00 27 Αντικατάσταση δυναµό 50,00 28 Αντικατάσταση αµορτισερ/τεµάχιο 30,00 29 Αντικατάσταση αισθητήρα λάµδα 30,00 30 Αντικατάσταση µπιλιαδόρου 50,00 31 Αντικατάσταση ελαστικού 10,00 32 Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης 15,00 33 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 30,00 34 Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού 50,00 35 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικού-ηµιφορτηγού 50,00 36 Αντικατάσταση καταλύτη 50,00 37 Αντικατάσταση ντίζας συµπλέκτη 30,00 38 Αντικατάσταση σετ προθέρµανσης 40,00 39 Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού-ηµιφορτηγού* 25,00 40 Αντικατάσταση ρουλεµαν τροχού 35,00 41 Αντικατάσταση δισκόπλακας/τεµάχιο 20,00 42 Αλλαγή λαδιών κινητήρα 20,00 43 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 40,00 Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μονάδα µέτρησης Κόστος ανταλλακτικού( ) 1 Μίζα-δυναµό τεµ. 300,00 2 Μπαταρία 12V 70A τεµ. 75,00 3 Ελαστικό R15 τεµ. 85,00 4 ίσκος- πλατώ σετ. 160,00 5 Καταλύτης τεµ. 400,00 6 Μπιλιαδόρος τεµ. 100,00 7 Ελαστικό TL τεµ. 100,00 8 Μπαταρία 12V 100Ah τεµ. 85,00 9 Αµορτισέρ πίσω ηµιφορτηγού σετ 300,00 10 Μπαταρία 12V 60A τεµ. 70,00 11 Αµορτισερ πίσω επιβατικού σετ 150,00 12 Ιµάντας χρονισµού σετ 100,00 17

18 ΗΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2- Μηχανήµατα έργου-φορτηγά-λεωφορεία ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά Α/Α οχήµατος* κόστος εργασίας ( ) 1 Επισκευή ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 30,00 2 Αντικατάσταση ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 3 Επισκευή παντόφλας φρένου 4,9,10,11 70,00 4 Κάρφωµα σιαγώνων 4,9, 45,00 5 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 60,00 6 Έλεγχος-ρύθµιση αντλίας πετρελαίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 250,00 7 Εξαγωγή επανατοποθέτηση µπέκ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,00 8 Πλύσιµο-Λίπανση 5,6,7,8 35,00 10 Γρασάρισµα 5,6,7,8 35,00 11 Αντικατάσταση αντλίας νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 200,00 12 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 3,4,9,10,11 100,00 13 Αντικατάσταση ηµιαξονίου διαφορικού 3,4,9,10,11 100,00 14 Αντικατάσταση πλάνήτη 3,4,9,10,11 100,00 15 Αντικατάσταση δορυφόρου 3,4,9,10,11 100,00 16 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 100,00 17 Μπουκάλα ανύψωσης 1,2,3,4,5,6,7,8 150,00 18 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 150,00 19 Αντικατάσταση µπουκάλας τιµονιού 1,2,5,6,7,8 150,00 20 Αντικατάσταση µπουκάλας υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 150,00 21 Αντικατάσταση σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 350,00 22 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 1,2,3 50,00 23 Αντικατάσταση άνω ψαλίδι 3 100,00 24 Αντικατάσταση κάτω ψαλίδι 3 100,00 25 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 4,9,10,11 100,00 26 Επισκευή αεροσυµπιεστή 4,5,9,10,11 200,00 27 Αντικατάσταση λάµας caterpillar 5 300,00 28 Αντικατάσταση λάµας komatsu 6 150,00 29 Αντικατάσταση δισκόπλακας φρένων εµπρός ή πίσω (ζεύγος) 3,10,11 100,00 30 Αντικατάσταση αεροσυµπλέκτη 4 100,00 31 Αντικατάσταση κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,10,11 50,00 32 Αντικατάσταση ακροµάχαιρου 5,6 100,00 33 Αντικατάσταση σετ διαφορικού κορώνας πηνίου 3,4,5,6,7,8,9,10, ,00 34 Αντικατάσταση ξηραντήρα 4,10,11 50,00 35 Αντικατάσταση γραναζιού ανεβατοριού 1 200,00 36 Αντικατάσταση καδένας ανεβατοριού 1 200,00 37 Αντικατάσταση ελαστικών ολισθητήρα 1 200,00 38 Αντικατάσταση ελαστικών ανεβατοριού 1 200,00 39 Αντικατάσταση γραναζιού τράπεζας 6 200,00 40 Αντικατάσταση χειριστηρίου υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 100,00 18

19 ΗΜΟΣ 41 Αλλαγή λαδιών 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 42 Αντικατάσταση µπαταρίας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 43 Έλεγχος ΚΤΕΟ φορτηγού ή λεωφορείου 30,00 44 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 45,00 *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 19

20 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού χωρίς τοποθέτηση Α/Α οχήµατος* Μονάδα µέτρησης κόστος ανταλλακτικού( ) 1 Μπουκάλα τιµονιού 1,2,5,6,7,8 τεµ. 650,00 2 Χειριστήριο υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 τεµ. 1150,00 3 Μπουκάλα υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 350,00 4 Αµορτισερ υδραυλικά εµπρός 2 τεµ. 450,00 5 Αµορτισερ υδραυλικά πίσω 2 τεµ. 550,00 6 Σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 850,00 7 Αντλία νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 155,00 8 Αντλία συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 145,00 9 Αντλία υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 1150,00 10 Ηµίµπαρο κρεµαγιέρας 3 τεµ. 180,00 11 Ψαλίδι άνω ή κάτω δεξί ή αριστερό 3 τεµ. 250,00 12 Ακρόµπαρο δεξί ή αριστερό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 65,00 13 Τεντωτήρας ιµάντα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 105,00 14 Προθέρµανση 3 τεµ. 25,00 15 Μπάρα τιµονιού µακρυά 2,9,10,11 τεµ. 450,00 16 Μπάρα τιµονιού κοντή 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 300,00 17 Σετ επισκευής αεροσυµπιεστή 4,9,10,11 τεµ. 180,00 18 Κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 270,00 19 Ξηραντήρας 4,10,11 τεµ. 550,00 20 Αµορτισερ εµπρός ή πίσω 3,4,9,10,11 τεµ. 380,00 21 ιανοµέας αέρος 4,9,10,11 τεµ. 450,00 22 Σετ πύροι ακραξονίου 4,9,10,11 τεµ. 370,00 23 Αεροσυµπλέκτης 4 τεµ. 480,00 24 Γρανάζι τράπεζας 6 τεµ. 1250,00 25 Πύρος τράπεζας 6 τεµ. 35,00 26 Ακρολέπιδο 6 τεµ. 170,00 27 Ηµιαξόνιο διαφορικού 3,4,9,10,11 τεµ. 1100,00 28 Πλανήτης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 650,00 29 ορυφόρος 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 150,00 30 Αντλία φρένων 3,4,9,10,11 τεµ. 650,00 31 Μπουκάλα ανύψωσης 3,4,5,6,7,8 τεµ. 750,00 32 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8 τεµ. 350,00 33 Μίζα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 580,00 34 υναµό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 380,00 35 Ελαστικό 195/75/R16 τεµ. 95,00 36 Ελαστικό 12,5/80/18 τεµ. 290,00 20

21 ΗΜΟΣ 37 Ελαστικό TL τεµ. 1100,00 38 Ελαστικό 16,9/R28ΧΜ37 τεµ. 480,00 39 Ελαστικό TL τεµ. 1300,00 40 Ελαστικό 195/75/16 τεµ. 95,00 41 Ελαστικό R22.5 τεµ. 425,00 42 Ελαστικό 17,5-25TL τεµ. 900,00 43 Μπαταρία 12V 100ΑΗ τεµ. 155,00 44 Μπαταρία 12V 150ΑΗ τεµ. 195,00 45 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 235,00 46 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 235,00 *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 5.3 Χρηµατοδότηση της προµήθειας Ο προϋπολογισµός αυτός θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 και συγκεκριµένα τους ΚΑ , , , , , , , , , και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πίστωσεις για το έτος 2016 και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού. Οι εργασίες θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Χαλκηδόνος και η δαπάνη προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. ΑΡΘΡΟ6 Ο Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών 6.1 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, ευρίσκεται αναρτηµένο στην ιαδικτυακή πύλη και είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. 6.2 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου στην διεύθυνση: καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ. 6.3 Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Προµηθειών στo Πληροφορίες: Αρµόδιοι υπάλληλοι ήµητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ : και Εµµανουήλ Παπαδηµητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ: Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την 5η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δηλ µέχρι την 29/10/2015, και ώρα Αιτήµατα παροχής 21

22 ΗΜΟΣ πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται. Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο µέχρι 2 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 30/10/2015 και ώρα 17.00, στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού, µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες των οικονοµικών φορέων καθώς και όλες οι απαντήσεις/ διευκρινίσεις της Α.Α. θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ 6.1 του παρόντος άρθρου, καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 6.5 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ µέρους της Α.Α. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού 7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 7.2, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 7.2 Χρόνος και τόπος ανάρτησης: ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015καιώρα 08:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2015καιώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών (κα ήµητρα Γκαντσίδου) οδός Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια και στα τηλέφωνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Γενικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συµµετοχής 8.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς(προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς- χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 22

23 ΗΜΟΣ Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στηναρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 8.2 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων. 8.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, στον ηλεκτρονικό φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα κάτωθι δικαιολογητικά µε την ίδια σειρά και αρίθµηση στην Ελληνική γλώσσα σε µορφή αρχείου.pdf. Α. ΟιΈλληνεςπολίτες: α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους 23

24 ΗΜΟΣ οργανισµούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούµενου εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. Σε περίπτωση εταιρειών(νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενηµερότητα αφορά στους διοικούντες την εταιρεία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. στ. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το ειδικό επάγγελµά τους). Β. Οι αλλοδαποί: α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις ή καταλόγους. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα(ηµεδαπά ή αλλοδαπά): α. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων(α) και(β), 24

15PROC002924862 2015-07-21

15PROC002924862 2015-07-21 15PROC002924862 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879666 2015-06-29

15PROC002879666 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜ ΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Δημητρίου 23 Κ. Νευροκόπι Πληροφορίες: Άρμεν Βασίλειος Τηλ.:2523350144 & 2523350164 E-mail: nevrokop@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015. Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015. Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2015 Της από 3-8-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3 η Αυγούστου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00 µ.µ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 14939/3-6-2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866865 2015-06-23

15PROC002866865 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α ΑΜ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 50937/30-04-2015

Ηράκλειο 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 50937/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - ---------------- ----------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3213 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015 15PROC002663467 2015-03-26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11-09- 2015 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

11-09- 2015 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 11-09- 2015 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ.Πρωτ: 19.567 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προµήθεια τροφίµων για τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών προσώπων αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού

ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α Α ΑΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9085 ιακήρυξη ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Προϋπολογισμός 190.000,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Προϋπολογισμός 190.000,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 190.000,00 (με ΦΠΑ 23%) 2015 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942503 2015-07-29

15PROC002942503 2015-07-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα, 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ.Πρωτ : 78154/2674 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα