15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003119857 2015-10-05"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός εργασίας : ,90 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) ,68 (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ιακήρυξης : 17695/245/ Ηµεροµηνία : 05/10/2015 Πληροφορίες: Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ Τηλέφωνο : Fax : /νση : Εθνικής Αντίστασης 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ε-mail: Χρηµατοδότηση: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείµενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

2 ΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΟΣ, έχοντας υπ όψιν: 1. Την υπ αριθµό 125/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος 2. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 του ήµου Χαλκηδόνος εγγράφηκαν πιστώσεις για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου καθώς και την προµήθεια ανταλλακτικών. Συγκεκριµένα µε την υπ αριθ. 3/2015 Α.Ο.Ε εγκρίθηκαν οι παρακάτω πιστώσεις: 4.000,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 14/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 29/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 41/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων(αυ 52/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχηµάτων (ΑΥ 84/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 26/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ.33/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 43/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 54/ ) 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων(αυ 87/ ) 3. Την υπ αριθµό 23/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου 4. Την υπ αριθµό 207/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 5. Την υπ αριθµό 312/2015 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ήµου Χαλκηδόνος περί έγκρισης διεξαγωγής ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος για το ΤΜΗΜΑ που δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά(άγονος) και το ΤΜΗΜΑ για το οποίο η µοναδική υποβληθείσα προσφορά απορρίφθηκε και καθορισµός των όρων (χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακηρύξης) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ηµόσιο Ανοιχτό ιαγωνισµό Για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ 2

3 ΗΜΟΣ 2.- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται και στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (Τ...Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ). Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και στο ΚΗΜ ΗΣ. Ακόµα η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οιενλόγωηµεροµηνίεςέχουνωςκάτωθι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ...Σ.(ΦΕΚ) 09/10/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 12/10/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ& ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015καιώρα 08:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2015καιώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους ισχύουν και δεσµεύουν αυτούς για χρονικό διάστηµα έξι(6) µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ. Β. 4.- ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) ταφυσικάήνοµικάπρόσωπα β) ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, που έχουν την κατά νόµο σχετική αδειοδότηση, [άδεια λειτουργίας συνεργείου & άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άδεια λειτουργίας µηχανουργείου& άδεια άσκησης επαγγέλµατος(µηχανοτεχνίτη), κατά περίπτωση ανά κατηγορία εργασιών], για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχηµάτων ή µηχανηµάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριµένη µελέτη και να έχουν τη δυνατότητα πώλησης ανταλλακτικών σύµφωνα µε το δηµοπρατούµενο αντικειµένο, εγγεγραµµένοι εις το οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά.. Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται, κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης, να περιβληθούν ορισµένης νοµικής µορφής. 5.- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Οι δαπάνες της συγκεκριµένης εργασίας θα βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 του ήµου Χαλκηδόνος και του έτους 2016(όπου θα προβλεφθούν πιστώσεις για το σκοπό αυτό) και συγκεκριµένα τους ΚΑ 10/15/20/30/ και 10/15/20/30/

4 ΗΜΟΣ 6.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, ευρίσκεται αναρτηµένο στην ιαδικτυακή πύλη και είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου στην διεύθυνση: καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ. Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Προµηθειών στo και το Τµήµα Τεχνικών Έργων, Μελετών& Συγκοινωνιών στο Πληροφορίες: Αρµόδιοι υπάλληλοι ήµητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ : και Εµµανουήλ Παπαδηµητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας , φαξ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς. Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις/ διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος : καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 8.- ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 9.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 9.1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.3 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 9.4 «ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 9.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ Υπογραφή... 4

5 ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α) Γενικά Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV ΚΩ ΙΚΟΣ NUTS ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ- ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΗΜΟ- ΑΝΤΙΚΕΙ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ(Ο.Τ.Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού : ιάφορα Ανταλλακτικά GR122 ΗΜΟΣ Ηλεκτρονικός ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος µε κριτήριο κατακύρωσης: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελληνική Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων και εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών ( ,90), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Από πόρους του ήµου (ΚΑ: , Κ.Α: , ΚΑ: , ΚΑ: , Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: , ΚΑ: Κ.Α: , ΚΑ: ) 12 µήνες ιατίθεται από την 12/10/2015 Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους προσφέροντες ή/και τους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Β) Ορισµοί ή Συντοµογραφίες ιακήρυξης Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα (Α.Α.): Αρχή Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (άρθρο 2 9 Π 60/2007). Στον παρόντα διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ήµος Χαλκηδόνος, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορέςκαιοοποίοςθαυπογράψειµετονανάδοχοτηνσύµβασηγιατην 5

6 Φορέας της Εργασίας ή Φορέας: Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού(υ...) : Όργανο Λήψης Απόφάσεων ή Αποφασίζον Όργανοτου ΗΜΟΥ: Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών, (Ε... & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) του ΗΜΟΥ: Προσφέρων ή Συµ- µετέχων ή ιαγωνιζόµενος : Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόµενου): ΗΜΟΣ Ανάδοχος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: υλοποίηση του δηµοπρατουµένης εργασίας. Ο ήµος Χαλκηδόνος Το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Χαλκηδόνος Η Οικονοµική Επιτροπή του ΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου και το ιοικητικό Συµβούλιο του κάθε νοµικού προσώπου. Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων συµµετοχής συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ.286/2014) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον (άρθρο 72 Ν.3852/2010 & Π 28/80). Η Ε... & ΑΞ.ΠΡΟΣΦ. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων κατά της διακήρυξης και κατά των πρακτικών, κατά το 1 ο Στάδιο του διαγωνισµού. Τα πρακτικά της Ε... & ΑΞ.ΠΡΟΣΦ. ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 1 ου Σταδίου του διαγωνισµού. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεωνκατάτωνπρακτικών,κατάτο2 ο Στάδιοτουδιαγωνισµούκαιµέχρι την απόφαση κατακύρωσης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε θέµα που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.Α. ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 2 ου Σταδίου του διαγωνισµού. Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που έχει ήδη συσταθεί και συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θα συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. µε τον Προσφέροντα. 6

7 Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: ΗΜΟΣ Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαµβάνει σε χωριστούς επί µέρους φακέλους: (α) ένας(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη«ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» µε τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία συµµετοχής του διαγωνιζοµένου. (β) ένας(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη«οικονοµική Προσφορά» µε τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. Ώπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. Υπεύθυνη ήλωση: Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούµενες από την ιακήρυξη Υπεύθυνες ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, αφού πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσµευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς υποψηφίου. ιακήρυξη: Η Απόφαση ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί µε απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές/ διαγωνιζόµενους/ συµµετέχοντες/ προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Α.Α. Προκήρυξη: Προϋπολογισµός ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόµενου αντικειµένου: Σύµβαση: Συµβατικά τεύχη: Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης: Π.. 28/80: Η περιληπτική ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως και εµπροθέσµως για δηµοσίευση. Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ Α.Α. και Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση. Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.. 28/80(ΦΕΚ Α 11) 7

8 ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περιεχόµενα Παραρτήµατος Α ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α Άρθρο1 ο ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής 9 Άρθρο2 ο Ισχύουσεςδιατάξεις 9 Άρθρο3 ο Κανόνεςδηµοσιότητας 9 Άρθρο4 ο Προκηρυσσόµενοαντικείµενοδιαγωνισµού 10 Άρθρο5 ο Προϋπολογισµόςεργασιών Χρηµατοδότησητωνεργασιών 16 Άρθρο6 ο Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και 21 πληροφοριών Άρθρο7 ο Χρόνοςκαιδικτυακόςτόποςυποβολήςτωνπροσφορώνκαιδιενέργειαςτου 22 διαγωνισµού Άρθρο8 ο Γενικέςπροϋποθέσειςκαιδικαιολογητικάσυµµετοχής 23 Άρθρο9 ο ΗλεκτρονικόςΦάκελοςΠροσφοράς 29 Άρθρο10 ο (Υπό)φάκελος ΟικονοµικήΠροσφορά 30 Άρθρο11 ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών & διαδικασία ηλεκτρονικής 32 αξιολόγησης προσφορών- Ανακοίνωση Τιµών Άρθρο12 ο Εγγυήσεις 32 Άρθρο13 ο Χρόνοςισχύςπροσφορών 34 Άρθρο14 ο Ενστάσεις-Προσφυγές 34 Άρθρο15 ο Χρόνοςπεράτωσηςεργασιών 35 Άρθρο16 ο Τρόποςεκτέλεσηςεργασιών 35 Άρθρο17 ο Κατάπτωσηεγγυητικήςκαιέκπτωσηαναδόχου 35 Άρθρο18 ο ιακοπήτωνεργασιών 36 Άρθρο19 ο Τρόποςπληρωµής 36 Άρθρο20 ο Κρατήσεις 36 Άρθρο21 ο Λοιπά 36 8

9 ΗΜΟΣ ΑΡΘΡΟ1 Ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Χαλκηδόνος(εφεξής ΗΜΟΣ) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι: ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ : , 140, 131 Φάξ : και ικτυακός τόπος(url): ΑΡΘΡΟ2 Ο Ισχύουσες ιατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας και της προµήθειας διέπονται από τα κάτωθι: Τις διατάξεις: 1. της παρούσας διακήρυξης 2. του Π..28/1980«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 3. Του Κ..Κ.(Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/ του Ν.3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης 5. του Ν.3861/2012 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο«πρόγραµµα ιαύγεια» 6. του Ν.3548/07 περί Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις 7. Του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 8. Του Ν. 4155/2013«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 9. Την αριθµ. Οικ. 4993/745(ΦΕΚ 489Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί τροποποιήσεως της υπ αριθµ. 3373/390/ αποφάσεως το Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, σχετικά µε την επιτροπή συντηρήσεως και επισκευής οχηµάτων των ήµων. 10. Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Π1/2380 :«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων»(φεκ 3400Β/ ). 11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.),(ΦΕΚ 2677/Β/ )» ΑΡΘΡΟ3 Ο Κανόνες ηµοσιότητας 3.1 ηµοσιεύσεις 1. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχείου στα Κουφάλια, καθώς και στα καταστήµατα των δηµοτικών ενοτήτων Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου. 2. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος στη διεύθυνση (URL) : στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΗΜ ΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρµογή ιαύγεια, στον ιστότοπο et.diavgeia.gov.gr/. 3. Επίσης θα δηµοσιευθεί άπαξ στο«τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης(ΦΕΚ), και µια φορά στις εφηµερίδες: 9

10 ΗΜΟΣ 1. Αγγελιοφόρος 2. Τύπος Θεσσαλονίκης 3. ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 4. ΗΧΩ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 5. Θεσσαλονίκη 6. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 5. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί ακόµα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας /νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ ΑΘΗΝΑ(Ν.4038/2012, άρθρο 17 παρ. 2 και άρθρο 5 παρ.1εδάφιοαπερ.3τουεκποτα) 6. Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στη διεύθυνση: 7. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/ Έξοδα δηµοσιεύσεων Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προµηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος (Εγκ.11/27754/ /Υπ. Εσ. Απ. και Η../Γ..Τ.Α. και ΝΣΚ 204/2010). Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ του ιαγωνισµού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ηµοσίευση, θα την έχει ο ΗΜΟΣ στα ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος. Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να έχουν πλήρη γνώση των δεδοµένων που επηρεάζουν την προσφορά τους, επισηµαίνεται ότι η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 1.600,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ4 Ο Προκηρυσσόµενο Αντικείµενο ιαγωνισµού 4.1 Ο διαγωνισµός αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος συνολικού ποσού ,90 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Οι εργασίες κατατάσσονται σε δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τµήµατα µε τους ακόλουθους αριθµούς και τίτλους: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑ 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΗΜΟΣ ΗΜΟΣ Τα τµήµατα αυτά περιλαµβάνουν αναλυτικά τις ακόλουθες εργασίες και ανταλλακτικά: TMHMA 1- Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά(µη ανατρεπόµενα) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1 Αντικατάσταση µπαταρίας 2 Αντικατάσταση αντλίας νερού επιβατικού 3 Αντικατάσταση αντλίας νερού ηµιφορτηγού 10

11 ΗΜΟΣ 15PROC Αντικατάσταση σετ δίσκο πλατώ επιβατικού Αντικατάσταση ακρόµπαρου 6 Αντικατάσταση κεντρικής µπάρας 7 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 8 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 9 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 10 Αντικατάσταση σιαγώνων,ρύθµιση χειρόφρενου 11 Αντικατάσταση κολλητού παρµπρίζ 12 Αντικατάσταση ταµπούρων πίσω 13 Επισκευή δυναµό(µερική) 14 Επισκευή µίζας(ολική) 15 Αντικατάσταση µίζας 16 Έλεγχος-σέρβις a/c επιβατικά/ηµιφορτηγά-απολύµανση 17 Επισκευη κινητήρα επιβατικού-ηµιφορτηγού 18 Επισκευή σασµάν επιβατικού-ηµιφορτηγού 19 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικά-ηµιφορτηγά 20 Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού πετρέλαιο 21 Ρύθµιση βαλβίδων ηµιφορτηγού βενζίνη 24 Ευθυγράµµιση&ζυγοστάθµισηεπιβατικού/Ηµιφορτηγού 25 Επισκευή ελαστικού 26 Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού 27 Αντικατάσταση δυναµό 28 Αντικατάσταση αµορτισερ/τεµάχιο 29 Αντικατάσταση αισθητήρα λάµδα 30 Αντικατάσταση µπιλιαδόρου 31 Αντικατάσταση ελαστικού 32 Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης 33 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 34 Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού 35 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικού-ηµιφορτηγού 36 Αντικατάσταση καταλύτη 37 Αντικατάσταση ντίζας συµπλέκτη 38 Αντικατάσταση σετ προθέρµανσης 39 Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού-ηµιφορτηγού 40 Αντικατάσταση ρουλεµαν τροχού 41 Αντικατάσταση δισκόπλακας/τεµάχιο 42 Αλλαγή λαδιών κινητήρα 43 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 11

12 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού Μονάδα µέτρησης 1 Μίζα-δυναµό τεµ. 2 Μπαταρία 12V 70A τεµ. 3 Ελαστικό R15 τεµ. 4 ίσκος- πλατώ σετ. 5 Καταλύτης τεµ. 6 Μπιλιαδόρος τεµ. 7 Ελαστικό TL τεµ. 8 Μπαταρία 12V 100Ah τεµ. 9 Αµορτισέρ πίσω ηµιφορτηγού σετ 10 Μπαταρία 12V 60A τεµ. 11 Αµορτισερ πίσω επιβατικού σετ 12 Ιµάντας χρονισµού σετ ΤΜΗΜΑ 2- Μηχανήµατα έργου-φορτηγά-λεωφορεία Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α οχήµατος* 1 Επισκευή ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 2 Αντικατάσταση ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 3 Επισκευή παντόφλας φρένου 4,9,10,11 4 Κάρφωµα σιαγώνων 4,9, 5 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 6 Έλεγχος-ρύθµιση αντλίας πετρελαίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 7 Εξαγωγή επανατοποθέτηση µπέκ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 8 Πλύσιµο-Λίπανση 5,6,7,8 10 Γρασάρισµα 5,6,7,8 11 Αντικατάσταση αντλίας νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 3,4,9,10,11 13 Αντικατάσταση ηµιαξονίου διαφορικού 3,4,9,10,11 14 Αντικατάσταση πλάνήτη 3,4,9,10,11 15 Αντικατάσταση δορυφόρου 3,4,9,10,11 16 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 17 Μπουκάλα ανύψωσης 1,2,3,4,5,6,7,8 18 Σταυρόςκεντρικού 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 19 Αντικατάσταση µπουκάλας τιµονιού 1,2,5,6,7,8 20 Αντικατάσταση µπουκάλας υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 21 Αντικατάσταση σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 22 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 1,2,3 23 Αντικατάσταση άνω ψαλίδι 3 24 Αντικατάσταση κάτω ψαλίδι 3 12

13 ΗΜΟΣ 25 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 4,9,10,11 26 Επισκευή αεροσυµπιεστή 4,5,9,10,11 27 Αντικατάσταση λάµας caterpillar 5 28 Αντικατάσταση λάµας komatsu 6 29 Αντικατάστασηδισκόπλακαςφρένωνεµπρόςήπίσω (ζεύγος) 3,10,11 30 Αντικατάσταση αεροσυµπλέκτη 4 31 Αντικατάσταση κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,10,11 32 Αντικατάσταση ακροµάχαιρου 5,6 33 Αντικατάσταση σετ διαφορικού κορώνας πηνίου 3,4,5,6,7,8,9,10,11 34 Αντικατάσταση ξηραντήρα 4,10,11 35 Αντικατάσταση γραναζιού ανεβατοριού 1 36 Αντικατάσταση καδένας ανεβατοριού 1 37 Αντικατάσταση ελαστικών ολισθητήρα 1 38 Αντικατάσταση ελαστικών ανεβατοριού 1 39 Αντικατάσταση γραναζιού τράπεζας 6 40 Αντικατάσταση χειριστηρίου υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 41 Αλλαγή λαδιών 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 42 Αντικατάσταση µπαταρίας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 43 Έλεγχος ΚΤΕΟ φορτηγού ή λεωφορείου 44 Κόστοςεργατοώραςαπρόβλεπωνεργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 13

14 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού χωρίς τοποθέτηση Α/Α οχήµατος* Μονάδα µέτρησης 1 Μπουκάλα τιµονιού 1,2,5,6,7,8 τεµ. 2 Χειριστήριο υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 τεµ. 3 Μπουκάλα υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 4 Αµορτισερ υδραυλικά εµπρός 2 τεµ. 5 Αµορτισερ υδραυλικά πίσω 2 τεµ. 6 Σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 7 Αντλία νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 8 Αντλία συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 9 Αντλία υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 10 Ηµίµπαρο κρεµαγιέρας 3 τεµ. 11 Ψαλίδιάνωήκάτωδεξίήαριστερό 3 τεµ. 12 Ακρόµπαρο δεξί ή αριστερό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 13 Τεντωτήρας ιµάντα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 14 Προθέρµανση 3 τεµ. 15 Μπάρα τιµονιού µακρυά 2,9,10,11 τεµ. 16 Μπάρα τιµονιού κοντή 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 17 Σετ επισκευής αεροσυµπιεστή 4,9,10,11 τεµ. 18 Κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 19 Ξηραντήρας 4,10,11 τεµ. 20 Αµορτισερ εµπρός ή πίσω 3,4,9,10,11 τεµ. 21 ιανοµέας αέρος 4,9,10,11 τεµ. 22 Σετ πύροι ακραξονίου 4,9,10,11 τεµ. 23 Αεροσυµπλέκτης 4 τεµ. 24 Γρανάζι τράπεζας 6 τεµ. 25 Πύρος τράπεζας 6 τεµ. 26 Ακρολέπιδο 6 τεµ. 27 Ηµιαξόνιο διαφορικού 3,4,9,10,11 τεµ. 28 Πλανήτης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 29 ορυφόρος 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 30 Αντλία φρένων 3,4,9,10,11 τεµ. 14

15 ΗΜΟΣ 31 Μπουκάλα ανύψωσης 3,4,5,6,7,8 τεµ. 32 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8 τεµ. 33 Μίζα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 34 υναµό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 35 Ελαστικό 195/75/R16 τεµ. 36 Ελαστικό 12,5/80/18 τεµ. 37 Ελαστικό TL τεµ. 38 Ελαστικό 16,9/R28ΧΜ37 τεµ. 39 Ελαστικό TL τεµ. 40 Ελαστικό 195/75/16 τεµ. 41 Ελαστικό R22.5 τεµ. 42 Ελαστικό 17,5-25TL τεµ. 43 Μπαταρία 12V 100ΑΗ τεµ. 44 Μπαταρία 12V 150ΑΗ τεµ. 45 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 46 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 4.2 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας διακριτές προσφορές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για το σύνολο των δύο(2) ΤΜΗΜΑΤΩΝ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου των εργασιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλες τις εργασίες και τα είδη που περιλαµβάνει το ΤΜΗΜΑ όπως αυτά δίνονται στην παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα (εργασία και ανταλλακτικά) του κάθε προσφερόµενου είδους που αναγράφεται στον προϋπολογισµό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Αναλυτικότερα, οι προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό θα είναι διακριτές και θα αφορούν: - είτε στο σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ εργασιών συντήρησης - είτε σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ εργασιών συντήρησης και στο σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ. Κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου είτε προσφορές για µέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ (µερικές προσφορές). Ο ΗΜΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την εργασία εξ ολοκλήρου από έναν ανάδοχο ή από διάφορους αναδόχους εάν έχουν κατατεθεί προσφορές ανά ΤΜΗΜΑΤΑ. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίδονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΣΤ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 15

16 ΗΜΟΣ ΑΡΘΡΟ5 Ο Προϋπολογισµός εργασιών- Χρηµατοδότηση των εργασιών 5.1 Προϋπολογισµός εργασίας 1. Ο προϋπολογισµός αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Χαλκηδόνος συνολικού ποσού ,90 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου αντικειµένου έχει ως εξής: Περιγραφή τµηµάτων 1 Επιβατικά, µικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά µη ανατρεπόµενα 2 Μηχανήµατα έργου, Ενδεικτική δαπάνη εργασιών τµήµατος χωρίς Φ.Π.Ασε Ενδεικτική δαπάνη ανταλλακτικών τµήµατος χωρίς Φ.Π.Ασε Συνολική ενδεικτική δαπάνη τµήµατος χωρίς Φ.Π.Α σε , , , , , ,41 φορτηγά, λεωφορεία Άθροισµα , , ,68 Φ.Π.Α 7.760, , ,22 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,90 2. Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά ΤΜΗΜΑ ως κάτωθι: ΤΜΗΜΑ 1- Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ηµιφορτηγά(µη ανατρεπόµενα) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά Κόστος εργασίας( ) 1 Αντικατάσταση µπαταρίας 10,00 2 Αντικατάσταση αντλίας νερού επιβατικού 55,00 3 Αντικατάσταση αντλίας νερού ηµιφορτηγού 75,00 4 Αντικατάσταση σετ δίσκο πλατώ επιβατικού 100,00 5 Αντικατάσταση ακρόµπαρου 60,00 6 Αντικατάσταση κεντρικής µπάρας 60,00 7 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 60,00 8 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 60,00 9 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 36,00 10 Αντικατάσταση σιαγώνων,ρύθµιση χειρόφρενου 75,00 11 Αντικατάσταση κολλητού παρµπρίζ 70,00 12 Αντικατάσταση ταµπούρων πίσω 50,00 13 Επισκευή δυναµό(µερική) 35,00 14 Επισκευή µίζας(ολική) 45,00 15 Αντικατάσταση µίζας 25,00 16 Έλεγχος-σέρβις a/c επιβατικά/ηµιφορτηγά-απολύµανση 65,00 17 Επισκευη κινητήρα επιβατικού-ηµιφορτηγού 400,00 18 Επισκευή σασµάν επιβατικού-ηµιφορτηγού 150,00 19 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικά-ηµιφορτηγά 50,00 16

17 ΗΜΟΣ 20 Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού πετρέλαιο 40,00 21 Ρύθµιση βαλβίδων ηµιφορτηγού βενζίνη 50,00 24 Ευθυγράµµιση&ζυγοστάθµισηεπιβατικού/Ηµιφορτηγού 85,00 25 Επισκευή ελαστικού 30,00 26 Αντικατάσταση ιµάντα χρονισµού 100,00 27 Αντικατάσταση δυναµό 50,00 28 Αντικατάσταση αµορτισερ/τεµάχιο 30,00 29 Αντικατάσταση αισθητήρα λάµδα 30,00 30 Αντικατάσταση µπιλιαδόρου 50,00 31 Αντικατάσταση ελαστικού 10,00 32 Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης 15,00 33 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 30,00 34 Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού 50,00 35 Καθαρισµός ψυγείου επιβατικού-ηµιφορτηγού 50,00 36 Αντικατάσταση καταλύτη 50,00 37 Αντικατάσταση ντίζας συµπλέκτη 30,00 38 Αντικατάσταση σετ προθέρµανσης 40,00 39 Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού-ηµιφορτηγού* 25,00 40 Αντικατάσταση ρουλεµαν τροχού 35,00 41 Αντικατάσταση δισκόπλακας/τεµάχιο 20,00 42 Αλλαγή λαδιών κινητήρα 20,00 43 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 40,00 Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μονάδα µέτρησης Κόστος ανταλλακτικού( ) 1 Μίζα-δυναµό τεµ. 300,00 2 Μπαταρία 12V 70A τεµ. 75,00 3 Ελαστικό R15 τεµ. 85,00 4 ίσκος- πλατώ σετ. 160,00 5 Καταλύτης τεµ. 400,00 6 Μπιλιαδόρος τεµ. 100,00 7 Ελαστικό TL τεµ. 100,00 8 Μπαταρία 12V 100Ah τεµ. 85,00 9 Αµορτισέρ πίσω ηµιφορτηγού σετ 300,00 10 Μπαταρία 12V 60A τεµ. 70,00 11 Αµορτισερ πίσω επιβατικού σετ 150,00 12 Ιµάντας χρονισµού σετ 100,00 17

18 ΗΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2- Μηχανήµατα έργου-φορτηγά-λεωφορεία ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α Περιγραφή εργασίας-επισκευής χωρίς ανταλλακτικά Α/Α οχήµατος* κόστος εργασίας ( ) 1 Επισκευή ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 30,00 2 Αντικατάσταση ελαστικού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 3 Επισκευή παντόφλας φρένου 4,9,10,11 70,00 4 Κάρφωµα σιαγώνων 4,9, 45,00 5 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 60,00 6 Έλεγχος-ρύθµιση αντλίας πετρελαίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 250,00 7 Εξαγωγή επανατοποθέτηση µπέκ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,00 8 Πλύσιµο-Λίπανση 5,6,7,8 35,00 10 Γρασάρισµα 5,6,7,8 35,00 11 Αντικατάσταση αντλίας νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 200,00 12 Αντικατάσταση αντλίας συµπλέκτη 3,4,9,10,11 100,00 13 Αντικατάσταση ηµιαξονίου διαφορικού 3,4,9,10,11 100,00 14 Αντικατάσταση πλάνήτη 3,4,9,10,11 100,00 15 Αντικατάσταση δορυφόρου 3,4,9,10,11 100,00 16 Αντικατάσταση αντλίας φρένων 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 100,00 17 Μπουκάλα ανύψωσης 1,2,3,4,5,6,7,8 150,00 18 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 150,00 19 Αντικατάσταση µπουκάλας τιµονιού 1,2,5,6,7,8 150,00 20 Αντικατάσταση µπουκάλας υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 150,00 21 Αντικατάσταση σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 350,00 22 Αντικατάσταση ηµίµπαρου κρεµαγιέρας 1,2,3 50,00 23 Αντικατάσταση άνω ψαλίδι 3 100,00 24 Αντικατάσταση κάτω ψαλίδι 3 100,00 25 Αντικατάσταση µπάρας τιµονιού 4,9,10,11 100,00 26 Επισκευή αεροσυµπιεστή 4,5,9,10,11 200,00 27 Αντικατάσταση λάµας caterpillar 5 300,00 28 Αντικατάσταση λάµας komatsu 6 150,00 29 Αντικατάσταση δισκόπλακας φρένων εµπρός ή πίσω (ζεύγος) 3,10,11 100,00 30 Αντικατάσταση αεροσυµπλέκτη 4 100,00 31 Αντικατάσταση κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,10,11 50,00 32 Αντικατάσταση ακροµάχαιρου 5,6 100,00 33 Αντικατάσταση σετ διαφορικού κορώνας πηνίου 3,4,5,6,7,8,9,10, ,00 34 Αντικατάσταση ξηραντήρα 4,10,11 50,00 35 Αντικατάσταση γραναζιού ανεβατοριού 1 200,00 36 Αντικατάσταση καδένας ανεβατοριού 1 200,00 37 Αντικατάσταση ελαστικών ολισθητήρα 1 200,00 38 Αντικατάσταση ελαστικών ανεβατοριού 1 200,00 39 Αντικατάσταση γραναζιού τράπεζας 6 200,00 40 Αντικατάσταση χειριστηρίου υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 100,00 18

19 ΗΜΟΣ 41 Αλλαγή λαδιών 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 42 Αντικατάσταση µπαταρίας 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 20,00 43 Έλεγχος ΚΤΕΟ φορτηγού ή λεωφορείου 30,00 44 Κόστος εργατοώρας απρόβλεπων εργασιών επισκευής χωρίς ανταλλακτικά 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 45,00 *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 19

20 ΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού χωρίς τοποθέτηση Α/Α οχήµατος* Μονάδα µέτρησης κόστος ανταλλακτικού( ) 1 Μπουκάλα τιµονιού 1,2,5,6,7,8 τεµ. 650,00 2 Χειριστήριο υδραυλικού 1,2,3,5,6,7,8 τεµ. 1150,00 3 Μπουκάλα υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 350,00 4 Αµορτισερ υδραυλικά εµπρός 2 τεµ. 450,00 5 Αµορτισερ υδραυλικά πίσω 2 τεµ. 550,00 6 Σετ συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 850,00 7 Αντλία νερού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 155,00 8 Αντλία συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 145,00 9 Αντλία υδραυλικού 1,2,3,4,5,6,7,8 τεµ. 1150,00 10 Ηµίµπαρο κρεµαγιέρας 3 τεµ. 180,00 11 Ψαλίδι άνω ή κάτω δεξί ή αριστερό 3 τεµ. 250,00 12 Ακρόµπαρο δεξί ή αριστερό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 65,00 13 Τεντωτήρας ιµάντα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 105,00 14 Προθέρµανση 3 τεµ. 25,00 15 Μπάρα τιµονιού µακρυά 2,9,10,11 τεµ. 450,00 16 Μπάρα τιµονιού κοντή 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 300,00 17 Σετ επισκευής αεροσυµπιεστή 4,9,10,11 τεµ. 180,00 18 Κυλινδράκι συµπλέκτη 3,4,9,10,11 τεµ. 270,00 19 Ξηραντήρας 4,10,11 τεµ. 550,00 20 Αµορτισερ εµπρός ή πίσω 3,4,9,10,11 τεµ. 380,00 21 ιανοµέας αέρος 4,9,10,11 τεµ. 450,00 22 Σετ πύροι ακραξονίου 4,9,10,11 τεµ. 370,00 23 Αεροσυµπλέκτης 4 τεµ. 480,00 24 Γρανάζι τράπεζας 6 τεµ. 1250,00 25 Πύρος τράπεζας 6 τεµ. 35,00 26 Ακρολέπιδο 6 τεµ. 170,00 27 Ηµιαξόνιο διαφορικού 3,4,9,10,11 τεµ. 1100,00 28 Πλανήτης 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 650,00 29 ορυφόρος 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 150,00 30 Αντλία φρένων 3,4,9,10,11 τεµ. 650,00 31 Μπουκάλα ανύψωσης 3,4,5,6,7,8 τεµ. 750,00 32 Σταυρός κεντρικού 3,4,5,6,7,8 τεµ. 350,00 33 Μίζα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 580,00 34 υναµό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 τεµ. 380,00 35 Ελαστικό 195/75/R16 τεµ. 95,00 36 Ελαστικό 12,5/80/18 τεµ. 290,00 20

21 ΗΜΟΣ 37 Ελαστικό TL τεµ. 1100,00 38 Ελαστικό 16,9/R28ΧΜ37 τεµ. 480,00 39 Ελαστικό TL τεµ. 1300,00 40 Ελαστικό 195/75/16 τεµ. 95,00 41 Ελαστικό R22.5 τεµ. 425,00 42 Ελαστικό 17,5-25TL τεµ. 900,00 43 Μπαταρία 12V 100ΑΗ τεµ. 155,00 44 Μπαταρία 12V 150ΑΗ τεµ. 195,00 45 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 235,00 46 Μπαταρία 12V 180ΑΗ τεµ. 235,00 *ΌπουΑ/ΑοχήµατοςοιΑ/ΑσύµφωναµετηναρίθµησητωνπινάκωντουΠαραρτήµατοςΖ 5.3 Χρηµατοδότηση της προµήθειας Ο προϋπολογισµός αυτός θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 και συγκεκριµένα τους ΚΑ , , , , , , , , , και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πίστωσεις για το έτος 2016 και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού. Οι εργασίες θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Χαλκηδόνος και η δαπάνη προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. ΑΡΘΡΟ6 Ο Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών 6.1 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, ευρίσκεται αναρτηµένο στην ιαδικτυακή πύλη και είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. 6.2 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ήµου στην διεύθυνση: καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ. 6.3 Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Προµηθειών στo Πληροφορίες: Αρµόδιοι υπάλληλοι ήµητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ : και Εµµανουήλ Παπαδηµητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ: Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την 5η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δηλ µέχρι την 29/10/2015, και ώρα Αιτήµατα παροχής 21

22 ΗΜΟΣ πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται. Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο µέχρι 2 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 30/10/2015 και ώρα 17.00, στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού, µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες των οικονοµικών φορέων καθώς και όλες οι απαντήσεις/ διευκρινίσεις της Α.Α. θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ 6.1 του παρόντος άρθρου, καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 6.5 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ µέρους της Α.Α. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού 7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 7.2, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 7.2 Χρόνος και τόπος ανάρτησης: ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015καιώρα 08:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 3 Νοεµβρίου 2015καιώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών (κα ήµητρα Γκαντσίδου) οδός Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια και στα τηλέφωνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Γενικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συµµετοχής 8.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς(προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς- χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 22

23 ΗΜΟΣ Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στηναρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 8.2 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων. 8.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, στον ηλεκτρονικό φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα κάτωθι δικαιολογητικά µε την ίδια σειρά και αρίθµηση στην Ελληνική γλώσσα σε µορφή αρχείου.pdf. Α. ΟιΈλληνεςπολίτες: α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους 23

24 ΗΜΟΣ οργανισµούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούµενου εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. Σε περίπτωση εταιρειών(νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενηµερότητα αφορά στους διοικούντες την εταιρεία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. στ. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το ειδικό επάγγελµά τους). Β. Οι αλλοδαποί: α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις ή καταλόγους. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα(ηµεδαπά ή αλλοδαπά): α. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων(α) και(β), 24

15PROC002926358 2015-07-22

15PROC002926358 2015-07-22 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003251681 2015-11-04

15PROC003251681 2015-11-04 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002924862 2015-07-21

15PROC002924862 2015-07-21 15PROC002924862 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879666 2015-06-29

15PROC002879666 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137.420,63 ΕΥΡΩ 169.027,37 ΕΥΡΩ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 13779 / 30-10-2015 Αρ. ιακήρυξης 04/2015 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 137.420,63 ΕΥΡΩ 169.027,37 ΕΥΡΩ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 13779 / 30-10-2015 Αρ. ιακήρυξης 04/2015 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281085475 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ:2/158886 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 174530 / 29-12-2015

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 174530 / 29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλειος, αµιανάκη Κατερίνα Ταχ. ιευθυνση : Ανδρόγεω 2, 1 ος όροφος Τηλέφωνο: 2813 409185/186/189

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002806751 2015-05-27

15PROC002806751 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2333350105 Fax: 2333023625 Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 Τ.Κ. 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ 3-7-2015 Αριθμ.Πρωτ.4148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002911916 2015-07-15

15PROC002911916 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ηµεροµηνία: 14 Ιουλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: 10250 Πληροφορίες: Π. Καβαλέρης Α.Α. Συστήµατος: 12844 e-mail: dlimnou.oik@gmail.com Τηλ: +3022543-50026

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα