ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την 5νθήμερη εργασία και 24ωρη- 18ωρη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Στην Λάρισα σήμερα την 11 η Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20 Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ούντρια Ευαγγελή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 13

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Καθιέρωση εξαιρέσεων από την 5νθήμερη εργασία και 24ωρη- 18ωρη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τον Ν.3852/ Τον Ν.3584/ Τον Ν.4024/ Το με αριθμ.πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού, το οποίο έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε εισηγήσεις ορισμένων Δ/νσεων του Δήμου, για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη - για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω -η θέσπιση απογευματινής εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τα Σάββατα, τις και τις αργίες καθώς και η προς συμπλήρωση αυτής, κατά τις και ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να εγκρίνετε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 176 του Ν. 3584/2007, 20 του Ν. 4024/2011καθώς και της υπ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1. Τμήμα Ληξιαρχείου: Λόγω έκδοσης αδειών ταφής και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργάζονται, όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω, όλες τις ημέρες του μήνα 2. Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού: λόγω της συνεχούς φύλαξης των δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων, θα πρέπει οι υπάλληλοι του Τμήματος να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού : 1.ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ 2. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτ. & Εξωτερικών Χώρων 3. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Γενικών Εργασιών Εργασία κατά τις και κατά το νόμο Νυχτερινή εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του 5 5/; 1. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας 2.ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3. ΥΕ Φυλάκων ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 5. ΔΕ Τεχνικών Σελίδα 2 από 13

3 Ο παραπάνω αριθμός ωρών κατ άτομο δε θα πρέπει συνολικά στον παραπάνω πίνακα να υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο ) και (Ι.Δ.Α.Χ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 3 μόνιμοi υπάλληλοι Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, το σάρωμα των οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισμός και ευπρεπισμός απερίφρακτων οικοπέδων κ.λ.π, θα πρέπει οι υπάλληλοι της Δ/νσης να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: Κατάσταση αριθμού τακτικών υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής Κατάσταση αριθμού τακτικών υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας & (αργίες) ΠΕ 5 Μηχ/γων Μηχ. ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. ΠΕ12 Χημικών ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχ. ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχ/γων ή Μηχ/γων ΔΕ1 Διοικητικών ΔΕ2 Εποπτών έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 Καθαριότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των έως 50 έως 60 έως 50 έως 50 έως 50 έως 50 Υ214 Βοηθ. Προσωπικό (φύλακες) έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 Σελίδα 3 από 13

4 Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ) ανά ειδικότητα και ωράριο εργασίας & (αργίες) ΔΕ1 Διοικητικών 2 1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας πέραν της υποχρεωτικής Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας ΠΕ 5 ΠΕ7 ΠΕ6 Μηχ/γων Μηχ. Χημικών Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. & (αργίες) ΠΕ12 Χημικών ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχ. ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχ/γων ή Μηχ/γων ΔΕ1 Διοικητικών ΔΕ2 Εποπτών έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 Καθαριότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των έως 50 έως 60 έως 50 έως 50 έως 50 έως 50 Υ214 Βοηθ. Προσωπικό (φύλακες) έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ) ανά ειδικότητα και ωράριο εργασίας πέραν της υποχρεωτικής Σελίδα 4 από 13

5 & (αργίες) ΔΕ1 Διοικητικών 2 1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ) : ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ) : ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Για τις ανάγκες της συντήρησης των χώρων πρασίνου ήτοι το κλάδεμα και το πότισμα σε πλατείες, σχολεία, πάρκα και δρόμους, τη διαρκή επιφυλακή σε περίπτωση πυρκαγιάς, πτώσης δέντρων και γενικά για οποιαδήποτε έκτακτη και επείγουσα κατάσταση οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης θα πρέπει να απασχολούνται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω. : Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία ΠΕ Γεωπόνων 5 5 ΠΕ Διοικητικών ΠΕ Κτηνιάτρων ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 6 6 ΤΕ Τεχνολόγων ΔΕ Διοικητικών 2 2 ΔΕ Γεωργοτεχνιτών ΔΕ 2 2 ΔΕ Χειριστών ΔΕ Οδηγών 6 6 ΔΕ Τεχνιτών 8 8 ΔΕ Δενδροκηπουρών ΥΕ Εργατών 6 6 ΠΕ Δασολόγων 2 2 Σελίδα 5 από 13

6 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ΔΕ Χειριστών 3 3 ΤΕ Τεχνολόγων ΔΕ Οδηγών ΥΕ Εργατών Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο Προσωπικό) & (Προς Συμπλήρωση) (Μόνιμο Προσωπικό) & (Προς Συμπλήρωση) Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων λόγω ταφής, εκταφής νεκρών, την καθαριότητα των μνημάτων, κ.λ.π, η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, από τις 7.00 π.μ έως τη δύση του ηλίου ως εξής: Υπάλληλοι ΔΕ από από τις 7.00π.μ έως μ.μ Εργάτες ΥΕ, οι οποίοι θα εργάζονται σε κυλιόμενες βάρδιες όλες τις ημέρες. Εργασία κατά τις και κατά το νόμο : 1.ΥΕ Eργατικό Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών & Εξωτερικών χώρων 1 2. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 9 1. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 5 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο ) & (ΙΔ.Α.Χ. Προσωπικό): ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Για τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου, η οποία πραγματοποιείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επί εικοσιτετραώρου βάσεως εργάζονται από τη Διεύθυνση ως εξής: : 1.ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ 2. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία 1. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Σελίδα 6 από 13

7 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: (Μόνιμο Προσωπικό) & (Αορίστου Χρόνου) : ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων: Λόγω της ανάγκης διαγράμμισης οδοστρωμάτων καθώς και της άμεσης αποκατάστασης και επισκευής τους, όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής: : Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία 1. ΔΕ Τεχνικών ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 3. ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων 4. ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ Οδηγων Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: (Μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ): ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (Μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ.): ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 1. Ο υπάλληλος που έχει οριστεί να εκτελεί χρέη τελετάρχη θα πρέπει προκειμένου να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ή εορτές καθώς και να συνοδεύει το Δήμαρχο σ αυτές, να εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα ως εξής: ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Τεχνικών Λοιποί Τεχνικοί Κλάδοι ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΩΝ) 192 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των παραπάνω Υπηρεσιών αφορά το σύνολο του προσωπικού (μόνιμο και αορίστου) και δε θίγει το νομικό καθεστώς του ωραρίου και του πενθημέρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Την θέσπιση απογευματινής εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τα Σάββατα, τις και τις αργίες καθώς και η προς συμπλήρωση αυτής, κατά τις και ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες και καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου του προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2012, ως εξής: Σελίδα 7 από 13

8 Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1. Τμήμα Ληξιαρχείου: Λόγω έκδοσης αδειών ταφής και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργάζονται, όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω, όλες τις ημέρες του μήνα 2. Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού: λόγω της συνεχούς φύλαξης των δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων, θα πρέπει οι υπάλληλοι του Τμήματος να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού : 1.ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ 2. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτ. & Εξωτερικών Χώρων 3. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Γενικών Εργασιών Εργασία κατά τις και κατά το νόμο Νυχτερινή εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του 5 5/; 1. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Καθαριότητας 2.ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3. ΥΕ Φυλάκων ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 5. ΔΕ Τεχνικών Ο παραπάνω αριθμός ωρών κατ άτομο δε θα πρέπει συνολικά στον παραπάνω πίνακα να υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο ) και (Ι.Δ.Α.Χ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 3 μόνιμοi υπάλληλοι Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α Σελίδα 8 από 13

9 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, το σάρωμα των οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισμός και ευπρεπισμός απερίφρακτων οικοπέδων κ.λ.π, θα πρέπει οι υπάλληλοι της Δ/νσης να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: Κατάσταση αριθμού τακτικών υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής Κατάσταση αριθμού τακτικών υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας & (αργίες) ΠΕ 5 Μηχ/γων Μηχ. ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. ΠΕ12 Χημικών ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχ. ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχ/γων ή Μηχ/γων ΔΕ1 Διοικητικών ΔΕ2 Εποπτών έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 Καθαριότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των έως 50 έως 60 έως 50 έως 50 έως 50 έως 50 Υ214 Βοηθ. Προσωπικό (φύλακες) έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 έως 200 Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ) ανά ειδικότητα και ωράριο εργασίας & (αργίες) ΔΕ1 Διοικητικών 2 1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Σελίδα 9 από 13

10 ΥΕ16 Εργατικό Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας πέραν της υποχρεωτικής Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα και ωράριο εργασίας ΠΕ 5 ΠΕ7 ΠΕ6 Μηχ/γων Μηχ. Χημικών Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. & (αργίες) ΠΕ12 Χημικών ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχ. ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχ/γων ή Μηχ/γων ΔΕ1 Διοικητικών ΔΕ2 Εποπτών έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 έως 3 Καθαριότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των έως 50 έως 60 έως 50 έως 50 έως 50 έως 50 Υ214 Βοηθ. Προσωπικό (φύλακες) έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 έως 190 Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ) ανά ειδικότητα και ωράριο εργασίας πέραν της υποχρεωτικής & (αργίες) ΔΕ1 Διοικητικών 2 1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχ/των Σελίδα 10 από 13

11 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ) : ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ) : ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Για τις ανάγκες της συντήρησης των χώρων πρασίνου ήτοι το κλάδεμα και το πότισμα σε πλατείες, σχολεία, πάρκα και δρόμους, τη διαρκή επιφυλακή σε περίπτωση πυρκαγιάς, πτώσης δέντρων και γενικά για οποιαδήποτε έκτακτη και επείγουσα κατάσταση οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης θα πρέπει να απασχολούνται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω. : Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του ΠΕ Γεωπόνων 5 5 ΠΕ Διοικητικών ΠΕ Κτηνιάτρων ΤΕ Τεχνολόγων 6 6 Γεωπονίας ΤΕ Τεχνολόγων ΔΕ Διοικητικών 2 2 ΔΕ Γεωργοτεχνιτών ΔΕ 2 2 ΔΕ Χειριστών ΔΕ Οδηγών 6 6 ΔΕ Τεχνιτών 8 8 ΔΕ Δενδροκηπουρών ΥΕ Εργατών 6 6 ΠΕ Δασολόγων 2 2 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ΔΕ Χειριστών 3 3 ΤΕ Τεχνολόγων ΔΕ Οδηγών ΥΕ Εργατών Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο Προσωπικό) & (Προς Συμπλήρωση) (Μόνιμο Προσωπικό) & (Προς Συμπλήρωση) Σελίδα 11 από 13

12 Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων λόγω ταφής, εκταφής νεκρών, την καθαριότητα των μνημάτων, κ.λ.π, η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, από τις 7.00 π.μ έως τη δύση του ηλίου ως εξής: Υπάλληλοι ΔΕ από από τις 7.00π.μ έως μ.μ Εργάτες ΥΕ, οι οποίοι θα εργάζονται σε κυλιόμενες βάρδιες όλες τις ημέρες. Εργασία κατά τις και κατά το νόμο : 1.ΥΕ Eργατικό Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών & Εξωτερικών χώρων 1 2. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 9 1. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 5 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α (Μόνιμο ) & (ΙΔ.Α.Χ. Προσωπικό): ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Για τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου, η οποία πραγματοποιείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επί εικοσιτετραώρου βάσεως εργάζονται από τη Διεύθυνση ως εξής: : 1.ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ 2. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία 1. ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: (Μόνιμο Προσωπικό) & (Αορίστου Χρόνου) : ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων: Λόγω της ανάγκης διαγράμμισης οδοστρωμάτων καθώς και της άμεσης αποκατάστασης και επισκευής τους, όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής: Σελίδα 12 από 13

13 : Εργασία κατά τις και κατά το νόμο υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία 1. ΔΕ Τεχνικών ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος 3. ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων 4. ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ Οδηγων Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: (Μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ. ): ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (Μόνιμο ) & (Ι.Δ.Α.Χ.): ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 2. Ο υπάλληλος που έχει οριστεί να εκτελεί χρέη τελετάρχη θα πρέπει προκειμένου να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ή εορτές καθώς και να συνοδεύει το Δήμαρχο σ αυτές, να εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα ως εξής: ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Τεχνικών Λοιποί Τεχνικοί Κλάδοι ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΩΝ) 192 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των παραπάνω Υπηρεσιών αφορά το σύνολο του προσωπικού (μόνιμο και αορίστου) και δε θίγει το νομικό καθεστώς του ωραρίου και του πενθημέρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 13 από 13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 07.07.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/101167 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα