ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 13/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθε η Δ.Σ. κ. Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 16

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 13/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 256 του Ν. 3463/ Την με αρ. 13/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 η οποία επισυνάπτεται παρακάτω. 3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Σάπκα Ιωάννη, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράπκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Κλεισιάρη Βασίλειου, Κυριτσάκα Βάιου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου χρυσόστομου, Σούλτη Γεώργιου, Τσιαούση Κων/νου, Ζωγράφου Βασίλειου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 της ΔΗΚΕΛ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 13/2011 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 16

3 ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΟΛ5Ξ-6ΝΠ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Φ.Ε.Κ. 611 / Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ ΙΘ Μ. ( 13 / 2011 ) Α Π Ο Τ Ο ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 3 ο - 31 / 08 / 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εσόδων εξόδων οικον. έτους 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» Στη Λάρισα σήμερα την 31 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και στα γραφεία της Επιχείρησης Λευκίππου & Γαριτσίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μιχαήλ Μπεκύρη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων». ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ: 1. Μπεκύρης Μιχαήλ(Πρόεδρος), 2. Βαϊούλης Χρήστος(Αντιπρόεδρος), 3. Οικονόμου Σωτήριος, 4. Αστερίου Νικόλαος, 5. Παπαγεωργίου Ναυσικά, 6. Καλογήρου Λίτσα, 7. Καφφές Θεόδωρος, 8. Αγκαρίτσι Ροξάνα, 9. Μπαρμπαρούσης Παντελής. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημότσιου Αγγέλα, 2. Δημητρίου Χάρης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία αφού παρευρίσκονται τα εννέα (9) από τα έντεκα (11 ) μέλη του, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτού.. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μπεκύρης, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ οικον. έτους 2011 εξέθεσε ότι: Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 109 Ν. 3852/ τις διατάξεις των άρθρων 255,256 του Ν. 3463/06 Σελίδα 3 από 16

4 Εισηγούμαι τη ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας παρουσιάζω το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η έγκριση του Προϋπολογισμού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας. Διαφωνούντος για λόγους αρχής του Δ.Σ. Θεόδωρου Καφφέ Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011 Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Μιχαήλ Αθ. Μπεκύρης ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Βαϊούλης Χρήστος 2. Οικονόμου Σωτήριος 3. Αστερίου Νικόλαος 4. Παπαγεωργίου Ναυσικά 5. Καλογήρου Λίτσα 6. Καφφές Θεόδωρος 7. Αγκαρίτσι Ροξάνα 8. Μπαρμπαρούσης Παντελής Ακριβές Αντίγραφο Λάρισα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχαήλ Αθ. Μπεκύρης Σελίδα 4 από 16

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΦΕΚ 611/Β / στις Π/Υ 2011 ΕΣΟΔΑ 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Δήμου ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα κοινωνικών δομών 9.500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / παρ 1 άρθρο 259 Ν. 3463/2006 ΔΙΟΙΚΗΣΗ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ ,36 Σελίδα 5 από 16

6 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ 5.000, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ,37 ΕΞΟΔΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ/ΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.000,00 Σελίδα 6 από 16

7 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ Λογισμικά προγράμματα 1.200,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ,84 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ ,46 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ,18 ΑΜΟΙBEΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ,58 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα 7 από 16

8 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥκαι συμμετοχής σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον της υπηρεσίας ( άρθρο 66 του Ν. 3584/2007) 1.000, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,72 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,14 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (αρθρο 48, Ν. 2238/1994) 1.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αρθρο 261, παρ. 1, Ν. 3463/2006) 2.500, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ (22 συνεδριάσεις) / (αρθρο 255, παρ. 5, Ν. 3463/06 & απόφ / ΥΠΕΣ) 4.600,00 Σελίδα 8 από 16

9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (αρθρο 255, παρ. 5, Ν.3463/06 & απόφ / ΥΠΕΣ) 7.668,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΙΑΤΡ / ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΔΑΠ 6.300,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 500,00 ΔΕΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 900,00 ΔΕΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 750,00 ΔΕΗ ΚΔΑΠ 900,00 ΔΕΗ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 700, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 550,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΔΑΠ 600,00 Σελίδα 9 από 16

10 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 700,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 400,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 500, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διακίνησης εγγράφων, αποστολή φακέλλων κ.λ.π.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 300, ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 2.100, ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 50,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΔΑΠ 50, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ 1.000,00 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡ/ΚΟ 1.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (κτιρίων - εγκαταστάσεων) ΚΔΑΠ 1.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (κτιρίων - εγκαταστάσεων) ΙΑΤΡ/ΚΟ 1.500, ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 900,00 Σελίδα 10 από 16

11 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.200, ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας / Ν. 2685/1999) 2.000, ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (εντυπα, εφημερίδες,ευχές,ευχαριστήρια,..) 700,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 500,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΔΑΠ 500,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 600,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 400, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, κ.α (για την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων των κατοίκων) (εμπεριέχονται προμήθειες,εργασίες,μισθώσεις) 1.000,00 Σελίδα 11 από 16

12 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ (εμπεριέχονται προμήθειες,εργασίες,μισθώσεις) 2.000,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (εμπεριέχονται προμήθειες,εργασίες,μισθώσεις) 2.500,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ (εμπεριέχονται προμήθειες,εργασίες,μισθώσεις) 1.600,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (εμπεριέχονται προμήθειες,εργασίες,μισθώσεις) 1.100, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.600,00 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.650,00 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΔΑΠ 2.500,00 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 1.000,00 Σελίδα 12 από 16

13 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1.200, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.000,00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.550,00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΔΑΠ 1.000,00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 800,00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 700,00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΔΑΠ 3.000,00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3.000,00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.200, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΤΟΥΣΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 800,00 Σελίδα 13 από 16

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΚΙΜΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 9.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΠΡΙΑ-ΛΑΔΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ- ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ -ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 4.700, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 5.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 6.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΟΣΠΡΙΑ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΛΑΔΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Τ.Λ.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 8.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ(ΧΑΡΤ/ΤΣΕΣ-ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Λ.Π) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 4.000, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Σελίδα 14 από 16

15 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (επιβαλλόμενες δημοσιευσεις που αφορούν: οικονομικές καταστάσεις, προκηρύξεις,ανακοινώσεις κλπ) 2.300, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 600,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΔΑΠ 500,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 600,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 400,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Λ/65 400,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Λ/66 120, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 500,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,14 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Σελίδα 15 από 16

16 ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ(ΚΔΑΠ/ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΠΓΝΛ/ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ , ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ(Αφορά ΙΚΑ ΔΕΤΠΟΛ που κατέβαλε η επιχ/ση ,14 ΣΥΝΟΛΑ Λ/ ,95 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,22 ΣΥΝΟΛΑ Λ ,72 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ,37 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,16 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ /ΕΛΕΙΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΥΣΜΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 31/12/ ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,16 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΕΚΥΡΗΣ ΑΘ.ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 16 από 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα