ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 96, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. ΚΑΤΑ Του Ελληνικού Δημοσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ Της υπ αριθμ. οικ.2/83408/0022 Απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3017/ , που κυκλοφόρησε την ****** Συζητήθηκε ενώπιον Σας η από αίτηση ακύρωσης μας με αριθμ. καταθ. 257/ στην οποία και αναφερόμαστε για του λόγους ακύρωση της προσβαλλομένης η οποία συνεκδικάστηκε με τα πιν. 15 έως 19 του εκθέματος λόγω συνάφειας, με εισηγήτρια την Σύμβουλο κα Καρλή. Αναφερόμενοι στους λόγους ακύρωσης που αναγράφονται στην υπό κρίσην αίτηση και σε όσα ανέπτυξε προφορικά στην επ ακροατηρίω συζήτηση ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας, προσθέτουμε σύντομα τα κατωτέρω: Ως προς το έννομο συμφέρον και την νομιμοποίηση μας για την άσκηση της παρούσας, ήδη έχουμε αναφερθεί στο εισαγωγικό δικόγραφο στο οποίο και αναφερόμαστε για την αποφυγή επαναλήψεων.

2 Όπως θα αναπτυχθεί αναλυτικότερα πιο κάτω (βλ. κυρίως υπό Ια, οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφάλειας, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις με αντιστοιχία βαθμών, μισθοδοτούμαστε με ειδικό μισθολόγιο (ν. 2448/1996, ν. 3205/2003, κλπ), καθώς και μια σειρά επιμέρους Λειτουργών και υπάλληλων του Δημοσίου, για τους οποίους κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθούν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα ή εν πάσει περιπτώσει διακριτή οικονομική μεταχείριση (έστω και αν αυτή δεν κατέληγε πάντα σε αυξημένο μισθό συγκριτικά με λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους αντίστοιχων τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων, όπως συμβαίνει συγκεκριμένα με τους αστυνομικούς υπαλλήλους), εξ αιτίας κυρίως του αυξημένου κοινωνικού ρόλου και των επιπτώσεών του στην ευημερία της χώρας, συγκεκριμένα δε ειδικότερα για την περίπτωσή μας στην διασφάλιση των υπέρτατων αγαθών της εσωτερικής ειρήνης και της Δημόσιας Τάξης της χώρας μας (βλ αιτιολογικές εκθέσεις ειδικών μισθολογίων). Όπως προκύπτει από ιστορική ανασκόπηση της νομοθεσίας που μας αφορά (ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», ν. 2800/2000, ν. 2448/1996 και άλλους), η αποστολή του ενιαίου σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) είναι η κατοχύρωση και διατήρηση της Δημόσιας Τάξης σε ολόκληρη τη χώρα, η προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, η εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας, αλλά και η συμμετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Η ΕΛ.ΑΣ αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο σώμα, λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους, εφοδιάζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό, το δε αστυνομικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, δικούς του κανόνες πειθαρχίας, μη εφαρμοζομένων αυτών που αφορούν τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του. Από το πλέγμα των διατάξεων 1481/1984 και 2800/2000, συνάγεται ότι η ΕΛ.ΑΣ, εκτός από τα αμιγώς αστυνομικά της καθήκοντα έχει ευρύτερη αποστολή βοηθητική των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αφού μετέχει ενεργά στη διασφάλιση της εθνικής άμυνας της χώρας, συνιστά 2

3 συνεπώς στρατιωτική υπηρεσία, οι δε ανήκοντες στο προσωπικό της ΕΛΑΣ είναι στρατιωτικοί και όχι πολιτικοί υπάλληλοι (βλ. ΟλΣτΕ 2649/1987, ΣτΕ 3587/1997). Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, το αστυνομικό προσωπικό έχει θρηνήσει νεκρούς και τραυματίες (βλ. Πίνακα υπό τον τίτλο «Παθόντες Αστυνομικοί», όπου αναλυτική καταγραφή του τραγικού απολογισμού νεκρών, βαριά τραυματισμένων και ελαφρά τραυματισμένων για τα έτη από 1984 έτος ενοποίησης Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεως σε ΕΛ.ΑΣ έως έτος 2012). Επίσης, ενδεικτικά προσκομίζεται μελέτη (αγγλόφωνο κείμενο) από την οποία προκύπτει το μικρότερο μέσο όρο ζωής των αστυνομικών, εξ αιτίας στρεσογόνων παραγόντων κατά την άσκηση του αστυνομικού λειτουργήματος. Η παντελής απουσία δε, οικογενειακού και προσωπικού προγραμματισμού θεωρείται δεδομένη, λόγω της θεσμικής έλλειψης προγράμματος υπηρεσίας. Το ευρισκόμενο στο στάδιο της επεξεργασίας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, (Ε τμήμα Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων) σχέδιο προεδρικού διατάγματος που προβλέπει, επιτέλους, προγραμματισμό υπηρεσιών του αστυνομικού προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση (τροποποίηση πδ 394/2001), «δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν», αποτελεί την πιο εύγλωττη απόδειξη της ιδιαιτερότητας του αστυνομικού λειτουργήματος. Η φύση συνεπώς και η εξαιρετική και πανθομολογούμενη ιδιαιτερότητα του αστυνομικού λειτουργήματος αποτελεί την αιτιολογική βάση της αμοιβής των αστυνομικών υπαλλήλων με ειδικό μισθολόγιο. Τέλος, η απόλυτη απαγόρευση του δικαιώματος στην απεργία (αρ 23 παρ 2 υποπαρ 2 Σ), που εξομοιώνει στο σημείο αυτό το αστυνομικό προσωπικό με τους δικαστικούς λειτουργούς, υποδηλώνοντας προφανώς την απόλυτη και διαρκή υποχρέωσή τους να εκπληρώνουν την ιδιαίτερη αποστολή τους αδιάκοπα και στο σύνολό τους, επιβάλλει την ξεχωριστή έναντι των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών - αντιμετώπιση των δύο αυτών σωμάτων από το νομοθέτη και τη Διοίκηση, όταν αυτοί νομοθετούν ή εκδίδουν πράξεις, 3

4 που αφορούν στην υπηρεσιακή και μισθολογική τους κατάσταση, ακριβώς διότι το αστυνομικό προσωπικό και οι δικαστικοί λειτουργοί αποστερούνται του υπέρτατου για την προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών τους ζητημάτων δικαιώματος, αυτού δηλαδή της απεργίας. Ι. Με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4046/2012 ορίστηκε ότι: «2. Εγκρίνονται τα Σχέδια: α) Του «Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται από: αα) το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies), ββ) το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy conditionality) και γγ) το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding)με τα παραρτήματα και τους πίνακες που το συνοδεύουν στην αγγλική ως επίσημη γλώσσα, και σε μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, όπως το Σχέδιο του Μνημονίου προσαρτάται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα V).» Στο Παράρτημα V-2 του ως άνω νόμου, «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» της 9 ης Φεβρουαρίου 2012», ορίστηκε υπό τον τίτλο Ι. «Δημοσιονομική Εξυγίανση», μεταξύ άλλων, ότι «Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγια δεν ισχύει. Τούτο θα εφαρμοσθεί από την 1 η Σεπτεμβρίου 2012 και εντεύθεν και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχιστον (με αντίκτυπο μεταφοράς 226 εκατομμυρίων Ευρώ το 2013)(καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν η επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).» Ια. Εν προκειμένω θα αναφερθούμε στο όρο ειδικά μισθολόγια σε σχέση με τη φύση και το σκοπό αυτών. Με την εισηγητική έκθεση του νόμου 3205/2005 κρίθηκε επιβεβλημένη η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της δομής και των ειδικών 4

5 μισθολογίων με το μέρος Β, που ρύθμιζαν μέχρι τότε τις αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας. Έτσι κωδικοποιήθηκαν αναδιαρθρώθηκαν οι διατάξεις των ειδικών μισθολογίων για να τις καταστήσουν περισσότερο λειτουργικές, ιδίως για εκείνα που είχαν παρατηρηθεί σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή τους. Οι βασικές κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων είναι οι Δικαστικοί Λειτουργοί, τα μέλη ΔΕΠ (μόνιμοι καθηγητές) Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι, ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες, ερευνητικό προσωπικό κλπ, ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), Διπλωματικοί Υπάλληλοι και υπάλληλοι ΥΠΕΞ οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, Μόνιμα Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Καθηγητές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Αρχιερείς, Μουσικοί. Αφορούν την Δικαιοσύνη, την εθνική άμυνα και εθνική ασφάλεια και δημόσια τάξη, την εθνική παιδεία, το εθνικό σύστημα υγείας, την έρευνα, τις διπλωματικές σχέσεις με τα άλλα κράτη, βασικοί τομείς για τη λειτουργία της Πολιτείας που προβλέπονται στο Σύνταγμα, για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου που τελούν υπό την εγγύηση του ίδιου του Κράτους. (25Σ) Η Δικαιοσύνη, η δικαστική λειτουργία κατά το Σύνταγμα είναι η τρίτη εξουσία για την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας και ρυθμίζεται ειδικώς από το Σύνταγμα ( Α ). Το ισχύον Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 87 παρ. 1 ότι «Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία» και στο άρθρο 88 παρ. 2 ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους. Τα σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και με την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται με ειδικούς νόμους». Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 26 του Συντάγματος, με τις οποίες κατοχυρώνεται η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών του Κράτους (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής), συνάγεται ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, για την εξασφάλιση 5

6 της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, αναγνωρίζει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία στους δικαστές που συγκροτούν τα δικαστήρια και ταυτίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μέσω αυτής την ισοτιμία της με τις άλλες δύο λειτουργίες (νομοθετική και εκτελεστική) με την ανεξαρτησία των δικαστών. Εγγύηση για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής θεωρεί ο συνταγματικός νομοθέτης και την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστών, την οποία μάλιστα καθιερώνει ευθέως (άρθρο 88 παρ. 2), επιτάσσοντας τη χορήγηση σ` αυτούς αποδοχών ανάλογων προς το λειτούργημά τους, ήτοι προς την άσκηση της δικαστικής λειτουργίας. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, στα οποία ανήκουμε εμείς, προστατεύουν την εν γένει οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας και του Πολιτεύματος, την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, και τυγχάνουμε ειδικού μισθολογίου, ώστε απερίσπαστα να προσφέρουμε υπηρεσίες και έργο στην Πολιτεία και την Πατρίδα μας, συμφώνως με τα όσα επιτάσσει του Σύνταγμα και οι νόμοι. Ομοίως και οι λοιποί απασχολούμενοι που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, παρέχουν υπηρεσίες βασικών δομών του Κράτους για να απολαμβάνουν οι Έλληνες Πολίτες ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Είναι κατά τη γνώμη μας σαφές ότι άπαντες απασχολούμενοι (λειτουργοί, ένστολοι) με τη δικαστική λειτουργία της Πολιτείας, την προστασία πολιτεύματος και των πολιτών, την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, την προάσπιση εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, την εξασφάλιση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών συνταγματικώς κατοχυρωμένα (παιδεία, έρευνα, υγεία), υπηρετούν την Πολιτεία για την υλοποίηση των συνταγματικών επιταγών, με έργο συνεχές και διαρκές, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και πέρα από ωράρια και ανά πάσα στιγμή οφείλουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους. Υπό τις αυτές (επιγραμματικές) ιδιαιτερότητες θεσπίστηκαν, ειδικά μισθολόγια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους λειτουργούς, στους ένστολους, να λαμβάνουν αποδοχές ανάλογες των καθηκόντων τους και του έργου τους, που θα τους καλύπτουν και εξασφαλίζουν ένα βιοτικό επίπεδο, 6

7 ώστε απερίσπαστοι να υπηρετούν το Κράτος και την Πολιτεία. Τούτο δε ενισχύεται και εκ των απαγορεύσεων που τίθενται σε αυτούς από το Σύνταγμα αρ. 29 παρ. 3 και αρ. 23 παρ.2. Εντοπίζουμε την ιδιαιτερότητα των λειτουργών της δικαιοσύνης και των ένστολων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, για τους οποίους ρητώς κατά τις επιταγές του Συντάγματος (23Σ παρ.2) απαγορεύεται με οποιαδήποτε μορφή η απεργία (στους δικαστικούς λειτουργούς και στα σώματα ασφαλείας). Το ζήτημα της δυνατότητας συστάσεως συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει βεβαίως λυθεί, παρόλο που επί σειρά ετών είχε αμφισβητηθεί. Το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της απεργίας για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων δεν ισχύει (απαγορεύεται) για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και τους ένστολους σωμάτων ασφαλείας, πολλώ δε μάλλον, και των ένοπλων δυνάμεων. Για το λόγο αυτό τα ειδικά μισθολόγια των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της φύσης και του σκοπού που εκπληρώνεται κάθε φορά λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, κατά το Σύνταγμα, ώστε απερίσπαστοι και αξιοπρεπώς να (μπορούν να) υπηρετούν την Πολιτεία. Ιβ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Τα δύο προηγούμενα χρόνια εξ αιτίας της μνημονιακής πολιτικής και των οριζόντιων περικοπών έχουμε υποστεί απώλειες που αγγίζουν και το 40% των αποδοχών μας, με αποτέλεσμα το βιοτικό μας επίπεδο να υποχωρήσει δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Το χρονικό των περικοπών και μειώσεων των αποδοχών μας, επισημαίνουμε ότι στους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας οι περικοπές σε απόλυτο αριθμητικά ποσά είναι υψηλότερες, έχει ως ακολούθως: Α. Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α-40/ ) 7

8 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Στις 5 Μαρτίου 2010 με το Νόμο 3833 ψηφίστηκαν τα μέτρα για τη Μείωση των Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων και την εισοδηματική πολιτική του έτους Σε ότι αφορά το ένστολο προσωπικό και κατά συνέπεια τους Αστυνομικούς, προβλέπονται οι παρακάτω μειώσεις αναδρομικά από 1/1/2010: Με το άρθρο 1 παρ. 2 μειώνονται αρχικά όλα τα επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά κατά 12%, εκτός του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και του οικογενειακού το οποίο παραμένει μόνο για τους έχοντες τέκνα ενώ καταργείται για τους έγγαμους χωρίς παιδιά η με ενήλικα τέκνα, και στη συνέχεια με νεότερο νόμο (Ν.3845/2010) μειώνονται περαιτέρω κατά 8% επιπλέον, δηλαδή συνολικά κατά 20%. Πρέπει να σημειώσoυμε εδώ, ότι από την πλευρά μας δώσαμε μεγάλη μάχη προκειμένου να πείσουμε τους τότε Κυβερνητικούς Αξιωματούχους να μην συμπεριληφθούν στις περικοπές αυτές, οι αποζημιώσεις που λαμβάνουμε για την πέραν του πενθημέρου εργασία δηλαδή τα σαββατοκύριακα καθώς και την νυχτερινή εργασία μας, τα οποία θεωρούσαν ως επιδόματα και όχι ως αποζημίωση για πραγματική εργασία που προσφέρουμε. Δεδομένου ότι το μισθολόγιο γενικότερα των ένστολων είναι επιδοματικού χαρακτήρα, στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς το σύνολο των επιδομάτων που περικόπηκαν ανάλογα με το βαθμό ενός εκάστου, ξεκινούν από τα 500 και ξεπερνούν στους υψηλόβαθμους τα 1000 ευρώ, οι μειώσεις κατά 30% όπως είναι αντιληπτό σημαίνουν σε πραγματικά νούμερα κατ ελάχιστον 100 μέχρι και 300 ευρώ μηνιαίως για το καθένα. Β. Παράλληλα με το Νόμο 3847/2010 περικόπτονται τα επιδόματα Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας ως ακολούθως: Για τους έχοντες εισόδημα τριών χιλιάδων ευρώ (3000) και άνω (μεικτά) μηνιαίως δεν λαμβάνουν κανένα από τα παραπάνω επιδόματα. Για τους υπολοίπους προσδιορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ το Δώρο 8

9 Χριστουγέννων και σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ το Δώρο Πάσχα και Επίδομα Αδείας. Γ. Δυστυχώς όμως οι μειώσεις δεν σταμάτησαν εδώ, καθώς. 1. Με το άρθρο 38 του Νόμου 3986/2011 αναστέλλονταν η χορήγηση του επιδόματος χρόνου Υπηρεσίας (4% κατ έτος) και οι μισθολογικές προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 2. Σε συνέχεια δημοσιονομικών ρυθμίσεων επιβλήθηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών. Οι κρατήσεις της παραπάνω εισφοράς είναι μόνιμες και η κράτηση τους θα είναι αναδρομική σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4002/2011 από Για μας αυτό σημαίνει περαιτέρω μείωση αποδοχών από 45 έως 80 ευρώ το μήνα. 3. Με το άρθρο 38 του Νόμου 3986/2011 καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) που χορηγεί το ΕΦΑΠΑΞ. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών (μεικτών) αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (πενθήμερα νυχτερινά εκτός έδρας ειδικά επιδόματα δώρα κλπ) όλων των δικαιούχων του Ταμείου. Για τους ασφαλισμένους στα ταμεία της πρώην Χωρ/κής η εισφορά αυτή θα αποδίδεται στο Μ.Τ.Σ., που πρακτικά σημαίνει για μας περαιτέρω μείωση από 20 έως 40 ευρώ μηνιαίως στις καταβαλλόμενες αποδοχές. 4. Οι περικοπές στους μισθούς και η επιβολή νέων εισφορών και κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, συνοδεύτηκε και από τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνοντας το αφορολόγητο αρχικά από σε ευρώ και στη συνέχεια στις ευρώ. Το γεγονός αυτό σημαίνει αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για την εφορία κατά 60 ευρώ περίπου, διότι αυξήθηκε το φορολογητέο εισόδημα μας με την μείωση του αφορολογήτου. 5. Τον Ιούλιο του 2011 με το Νόμο 4002/2011 μειώνεται περαιτέρω κατά 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης, το οποίο μεταφράζεται σε μηνιαία 9

10 μείωση 15 ευρώ για τους χαμηλόβαθμους και μέχρι και 45 ευρώ για τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς. 6. Με τον Νόμο 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο) καταργήθηκε το επίδομα συζύγου, ύψους σήμερα 35 και άλλαξε η αποζημίωση για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Πέραν των πραγματικών μειώσεων των αποδοχών μας κατά το διάστημα αυτό λήφθηκαν και τα ακόλουθα μέτρα- αύξηση εισφορών για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. 1.-Τον Δεκέμβριο του 2010 με Υπουργική απόφαση του αρμοδίου εποπτεύοντος Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης Φ /28700/955 από (ΦΕΚ 1766/ ), έγινε δεκτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αυξήθηκαν οι μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του πρώην Τ.Α.ΑΣ. για παλιούς ασφαλισμένους αστυνομικούς καταταγέντες μέχρι από 5% σε 6% επί του βασικού μισθού, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και του σταθερού χρηματικού ποσού ύψους 317 ευρώ (αντί του επιδόματος εξομάλυνσης) και μάλιστα αναδρομικά από Στη πράξη αυτό σημαίνει αύξηση των παρακρατούμενων εισφορών και αντίστοιχη μείωση των αποδοχών μας από 15 μέχρι και 40 ευρώ μηνιαίως. 2.-Με την υπ αριθ.υ.α.φ.951.1/3/ από Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθορίστηκε η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του ΜΤΣ. Η απόφαση ισχύει από Στη πράξη αυτό σημαίνει αύξηση των εισφορών και αντίστοιχη μείωση των αποδοχών μας από 20 μέχρι και 50 ευρώ μηνιαίως. Εάν αθροίσουμε όλες τις παραπάνω περικοπές που αναφέρθηκαν αναλυτικά και παράλληλα συνυπολογισθούν σε αυτές και η αύξηση των εισφορών και φόρων που επιβλήθηκαν (φορολογία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.) είναι φανερό ότι στα εισοδήματα μας το σύνολο των μειώσεων των αποδοχών 10

11 μας ξεκινούν από ευρώ ετησίως και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις ευρώ, συνυπολογιζόμενες και οι περικοπές των δώρων δηλαδή μείωση από 300 έως και 1000 ευρώ μηνιαίως. Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και τις διάφορες έκτακτες εισφορές (χαράτσια) που κληθήκαμε ως έλληνες φορολογούμενοι, μέσα στο 2011 και 2012 να καταβάλλουμε (έκτακτη εισφορά, εισφορά ακινήτων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αύξηση Φ.Π.Α., αύξηση προϊόντων, αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος) είναι πασιφανές ότι οι οικονομικές μας δυνάμεις και αντοχές όχι μόνο έχουν εξαντληθεί αλλά έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Στο όνομα της συνεισφοράς όλων των Ελλήνων πολιτών, προκειμένου η Χώρα να ξεπεράσει την κρίση και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης, οι έλληνες αστυνομικοί ήδη από το 2010 συνεισέφεραν τα μέγιστα όπως έχει αποδειχθεί και καλούμαστε να εξασφαλίζουμε και παρέχουμε το αγαθό της ασφάλειας, προκειμένου οι συμπολίτες μας να διαβιούν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε ασφαλές περιβάλλον. Με τις διατάξεις αυτές του Ν.4093/2012 αναπροσαρμόστηκαν επί τα χείρω τόσο οι συντελεστές όσο και ο βασικός μισθός μας, βάσει των οποίων καθορίζονται οι βασικοί μισθοί του αστυνομικού προσωπικού ανάλογα με το μισθολογικό βαθμό που φέρει, καθώς και τα πάσης φύσης επιδόματα που καταβάλλονται σε αυτό. Επιβλήθηκαν, δηλαδή, νέες περικοπές στις ήδη μειωμένες αποδοχές του αστυνομικού προσωπικού. Σχετικώς σας προσκομίζουμε πίνακα όπου φαίνονται οι περαιτέρω περικοπές μας. Οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας είναι εντελώς «ανυπεράσπιστοι» δίχως τη δυνατότητα ακόμα και της αντίδρασης διεκδίκησης, απέναντι σε ρυθμίσεις, όπως η επίδικη. Διότι ακόμη κι αν η σχέση δημοσίου δικαίου, αποβεί ασύμφορη, συνεπεία των περικοπών, δεν έχουμε το δικαίωμα (αλλά ούτε και την πρακτική δυνατότητα) να συμπληρώσουμε το εισόδημα μας για αξιοπρεπή διαβίωση ημών και των οικογενειών μας, από άλλα εργασιακά εισοδήματα (αφού μόνο κατ εξαίρεση μπορεί να δοθεί άδεια για υπηρεσιακή απασχόληση οποιουδήποτε τύπου, τα δε συνεχή ωράρια των αξιωματικών αστυνομικών, καθιστούν εν τοις πράγμασι αδύνατη την ετεροαπασχόληση). 11

12 Επιπλέον, εμείς ως αστυνομικοί, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδεσμευθούμε από τη σχέση μας με το ελληνικό δημόσιο, όποτε κρίνουμε αυτήν ασύμφορη ή άδικη, καθώς η όποια παραίτηση μας υπόκειται σε σοβαρότατους περιορισμούς και κυρίως στη δυνατότητα της υπηρεσίας να μην την αποδεχθεί (και μάλιστα κατά διακριτική ευχέρεια και χωρίς αιτιολογία), αφετέρου η ανεύρεση άλλης εργασίας είναι δυσχερέστατη λόγω συγκεκριμένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Επομένως, αν εμείς είχαμε κληθεί να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας ανάλογα με τους άλλους Έλληνες πολίτες ή τους κατοίκους του ελληνικού κράτους, εμείς θα έπρεπε να υποστούμε αν όχι μικρότερες τουλάχιστον, όχι μεγαλύτερες περικοπές από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες, αφού είμαστε σε πιο δυσμενέστερη θέση νομικά και αντικειμενικά. Ιγ. Στο Παράρτημα V-2 του 4046/12, «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» της 9 ης Φεβρουαρίου 2012», ορίστηκε υπό τον τίτλο Ι. «Δημοσιονομική Εξυγίανση», μεταξύ άλλων, ότι «Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγια δεν ισχύει. Τούτο θα εφαρμοσθεί από την 1 η Σεπτεμβρίου 2012 και εντεύθεν και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχιστον (με αντίκτυπο μεταφοράς 226 εκατομμυρίων Ευρώ το 2013)(καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν η επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).» Μέχρι τον Ιούνιου 2012 αλλά και μέχρι την ουδέν είχε ρυθμιστεί για τα αποκαλούμενα ειδικά μισθολόγια. Μόλις την με τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » με τις διατάξεις των περ της υποπαρ.γ.1. του Ν.4093/2012 αναπροσαρμόστηκαν οι αποδοχές των αστυνομικών υπαλλήλων κατά τρόπο 12

13 που οδηγεί σε μειώσεις των αποδοχών που λαμβάνουν, αναδρομικά από Οι μειώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μειώσεις που επιβλήθηκαν με προγενέστερους νόμους, ήτοι τους Ν.3833/2010 και 3845/2010, ως εκτενώς έχει αναφερθεί στην αίτηση ακύρωση αλλά και ανωτέρω. Στην περ.37 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίσει με απόφασή του τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, λόγω της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν την περικοπή των αποδοχών των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που είχαν καταβληθεί από και των αποδοχών όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την αναδρομική εφαρμογή του Ν.4093/2012. Δυνάμει της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012 η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ. οικ.2/83408/0022 «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3017/ , το οποίο κυκλοφόρησε την , η δε απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την οπότε και λάβαμε πλήρη γνώση αυτής. Στο δε άρθρο 27 του ν. 4024/2011 με την περ. 38 β του ν. 4093/2012 προστέθηκε «1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α` 40), μετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση «ή σύνταξη». 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α` 152), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εμπίπτουν ρητά στις διατάξεις του «και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β` Μέρους του ν. 3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.» Η τελευταία μέσα σε " " φράση της παρ.2 προστέθηκε με την υποπαράγραφο Γ.1. εδαφ.38.β Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/

14 Ιδ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ Όπως προαναφέρθηκε ο Ν.4093/2012 δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ Α 222/ αλλά ο ίδιος ο νόμος όρισε αναδρομική εφαρμογή επί αποδοχών που είχαν ήδη εισπραχθεί από δηλαδή περικόπηκαν όχι μόνο γεγενημένες απαιτήσεις αλλά δεδουλευμένες αποδοχές για εργασία που είχε ήδη παρασχεθεί, κατά προφανή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να σημειώσουμε ότι ανάλογη ρύθμιση περί αναδρομικής εφαρμογής του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων δεν είχε υπάρξει, διότι με τον ν. 4024/2011 η έναρξη ισχύος του ήταν η Η αρχή της ισότητας (αρ.4σ) αφορά όχι μόνο την εφαρμογή του νόμου αλλά και τη θέσπιση του. Στην ίδια αρχή προσκρούει και η προβλεπόμενη στο νόμο αναδρομική ισχύς αν αυτή δημιουργεί αυθαίρετες διακρίσεις, όπως εν προκειμένω, διότι σε ουδέν άλλο εκ των αμειβομένων με μισθολόγια δημοσίου, (ενιαίο έναντι των ειδικών), επεβλήθη αναδρομική μείωση αποδοχών. Το δε οξύμωρο αυτής της ρύθμισης προκύπτει εκ της εκ των υστέρων εξαγγελίας «και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β` Μέρους του ν. 3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.» διατύπωσης που προστέθηκε με τον 4093/12 νόμο που επέβαλε τις μειώσεις. Και ενώ το δημόσιο δεν είχε προχωρήσει στην αλλαγή του μισθολογίου μας, εντός των προθεσμιών που έχει θέσει, και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και αμειβόμαστε για αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενο από το νόμο, όπως αυτός ίσχυε, έστω και με τις περικοπές, το κράτος δεν αλλάζει μόνο προς το χείρον το μισθολόγιο μας αλλά αυθαίρετα, δίχως σχετική αιτιολογία και για ποιος λόγους ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος υπαγορεύθηκε αυτό, αναπροσάρμοσε του μισθούς μου προς τα κάτω όχι από την ψήφιση του σχετικού νόμου αλλά αναδρομικά από Επίσης «βάφτισε» ως αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές τις προκύπτουσες διαφορές από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 14

15 Δηλαδή οι αποδοχές που λάβαμε από έως , για εργασία ήδη παρασχεθείσα, ως όριζε ο νόμος, δεδουλευμένες αποδοχές μπορεί ανά πάσα στιγμή ο νομοθέτης να «ονοματίσει» μέρος αυτών ή και το σύνολο τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και φυσικά να αξιώσει την επιστροφή τους, δίχως καμία αιτιολογία και δίχως να υπάρχει κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος. Θα ήταν δυνατόν να οριστεί με το νόμο ότι οι διατάξεις του ν.3205/2003 (για τα ειδικά μισθολόγια) αντικαθίστανται από ή ( και γιατί όχι) από , ποιος μπορεί να το ορίσει ή προσδιορίσει! Ούτε βεβαίως πρόεκυψε αιφνιδιαστική δημοσιονομική ανατροπή, ούτε και υπάρχει επίκληση για πρόσφορη και αναγκαία επίτευξη επιδιωκόμενου σκοπού του νομοθέτη, που ενδεχομένως να δικαιολογούσε τέτοιου είδους επέμβαση σε γεγενημένο περιουσιακό δικαίωμα. Ας μην παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι ήδη από το 2012 οι αποδοχές μας είχαν υποστεί δραματικές μειώσεις, προς το σκοπό της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών με τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, δηλαδή είχαν τύχει εφαρμογής περικοπές στους μισθούς μας, είχε γίνει επέμβαση στην περιουσίας μας. Επιπλέον οι «αχρεωστήτως» καταβληθείσες αποδοχές μας δεν προέκυψαν εκ λάθους υπολογισμού ή εσφαλμένης εκκαθάρισης ή από ανακριβή στοιχεία που είχαμε χορηγήσει ή ακόμα και εσφαλμένης εφαρμογής νόμου, αλλά κατά παράβαση του Συντάγματος της αρχής της ισότητας και της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικουμένου και Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί προστασίας και σεβασμού της περιουσία του προσώπου, με την αναδρομική εφαρμογή των υπό κρίση περιπτώσεων του νόμου 4093/13. Ακόμη η αναζήτηση αχρεωστήτως πλην όμως καλοπίστως ληθφεισών από τον υπάλληλο χρηματικών αμοιβών είναι νόμω ανεπίτρεπτος ως αντικείμενη στις αρχές της εύρυθμης και χρηστής διοίκησης ( ΣΕ 2226/63). Στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), το οποίο κυρώθηκε, μαζί με τη Σύμβαση, με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α 256), ορίζεται ότι «Παν φυσικόν ή 15

16 νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προααναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Με τις διατάξεις αυτές κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας, η οποία έχει αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από την τυπική κατάταξη των επιμέρους περιουσιακών δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως», καθώς και τα κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα». Καλύπτονται, κατ αυτόν τον τρόπο, και τα ενοχικής φύσεως περιουσιακά δικαιώματα και, ειδικότερα, οι απαιτήσεις που απορρέουν από έννομες σχέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον έως την προσφυγή στο δικαστήριο δίκαιο, ότι μπορεί να ικανοποιηθούν δικαστικώς, εφόσον, δηλαδή, υφίσταται σχετικώς μια επαρκής νομική βάση στο εσωτερικό δίκαιο του συμβαλλόμενου κράτους, προϋπόθεση που συντρέχει, ιδίως, όταν η απαίτηση θεμελιώνεται σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή σε παγιωμένη νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του συμβαλλόμενου κράτους. Περαιτέρω, περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί και η αξίωση για καταβολή προβλεπόμενων από τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου κράτους αποδοχών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες για την καταβολή τους προϋποθέσεις (βλ. αποφάσεις Ε.Δ.Δ.Α. Kechko κατά Ουκρανίας, της , σκέψεις 23 και 26, Vilho Esken και λοιποί κατά Φινλανδίας, της , σκέψη 94). Πάντως με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. Αθανάσιος Κανάκης κ.ά. κατά 16

17 Ελλάδος, της , Juhani Saarinen κατά Φινλανδίας, Νο 69136/01, Kechko κατά Ουκρανίας, της , σκέψη 23, Vilho Esken και λοιποί κατά Φινλανδίας, της , σκέψη 94, Andrejeva κατά Λετονίας, της , σκέψη 77), με συνέπεια να μην αποκλείεται, καταρχήν, διαφοροποίηση του ύψους του μισθού ή συνταξιοδοτικής παροχής αναλόγως με τις επικρατούσες εκάστοτε συνθήκες. Εξάλλου, για να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου επέμβαση σε περιουσιακής φύσεως αγαθό, υπό την ανωτέρω έννοια, πρέπει να προβλέπεται από νομοθετικές ή άλλου είδους κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να δικαιολογείται από λόγους γενικού συμφέροντος, στους οποίους περιλαμβάνονται, καταρχήν, και λόγοι συναπτόμενοι προς την αντιμετώπιση ενός ιδιαιτέρως σοβαρού, κατά την εκτίμηση του εθνικού νομοθέτη, δημοσιονομικού προβλήματος ή προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών. Η εκτίμηση δε του νομοθέτη ως προς την ύπαρξη λόγου δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλει τον περιορισμό περιουσιακού δικαιώματος και ως προς την επιλογή της ακολουθητέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση του δημοσίου αυτού συμφέροντος υπόκειται σε οριακό δικαστικό έλεγχο (πρβ. Ε.Δ.Δ.Α. αποφάσεις James και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου, της , Νο 8793/79, σκέψη 46, Pressos Compania Naviera S.A. και λοιποί κατά Βελγίου, της , σκέψη 37, Saarinen κατά Φινλανδίας, της , Κλιάφας και λοιποί κατά Ελλάδος, της , σκέψη 25, Adrejeva κατά Λετονίας, της , σκέψη 83). Περαιτέρω, η επέμβαση στην περιουσία πρέπει να είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη σκοπού γενικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογη σε σχέση προς αυτόν (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. James και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψη 50). Ομοίως έχει γίνει δεκτό με τα πρακτικά της ΟλΕΣ ότι «Όπως παγίως έχει γίνει δεκτό από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις 1517/2011, 2028/2004, 1952/2004 κ.ά.), με τη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, 17

18 υπερνομοθετική ισχύ, θεσπίζεται, κατ` αρχήν, γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να την στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, τηρουμένων βεβαίως των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνον τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα "περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτημένα "οικονομικά συμφέροντα". Καλύπτονται έτσι και απαιτήσεις που απορρέουν από έννομες σχέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν επί αρνήσεως να ικανοποιηθούν δικαστικώς. Τέτοιες είναι και οι απαιτήσεις για σύνταξη και για κοινωνικοασφαλιστικές εν γένει παροχές. Από την ίδια διάταξη συνάγεται, περαιτέρω, ότι η διατήρηση στο διηνεκές του συστήματος αναπροσαρμογής απονεμηθεισών ήδη συντάξεων δεν αποτελεί δικαίωμα που εμπίπτει στην έννοια της προστατευόμενης από τη διάταξη αυτή περιουσίας και συνεπώς η για το μέλλον μεταβολή του συστήματος αυτού δεν παραβιάζει την εν λόγω διάταξη. Αντιθέτως, η αναγνωρισμένη από το υφιστάμενο δίκαιο αξίωση του ήδη συνταξιούχου για αναπροσαρμογή της σύνταξής του με βάση επελθούσα γενική αύξηση των μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων του, η οποία έχει γεννηθεί ήδη από του χρόνου εκείνου και επομένως αποτελεί από τη γέννησή της στοιχείο της περιουσίας του δυναμένη να επιδιωχθεί δικαστικώς, δεν επιτρέπεται να καταργηθεί ή αποσβεσθεί ή περιορισθεί με αναδρομική ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση, αν δεν συντρέχουν πράγματι λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι να δικαιολογούν την κατάργηση ή τον περιορισμό της, τηρουμένης πάντοτε μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και των επιταγών της προάσπισης του περιουσιακού δικαιώματος. Διαφορετικά, δεν συμβιβάζονται προς την προεκτεθείσα υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη, αφού τείνουν σε αδικαιολόγητη αποστέρηση προστατευομένου από αυτήν περιουσιακού αγαθού. Ενόψει των ανωτέρω, τα οποία για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ισχύουν και επί μειώσεως της 18

19 σύνταξης, η διάταξη της παρ. 12 του νομοσχεδίου με την οποία ορίζεται ως χρόνος αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξης των διεπομένων από τα ειδικά μισθολόγια συνταξιούχων, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Και τούτο γιατί θίγουν το νομίμως αναγνωρισμένο με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου για μη μείωση των συντάξεών τους για το χρονικό σημείο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την , χωρίς περαιτέρω να προκύπτει ότι η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος κατόπιν βεβαίως τηρήσεως των αρχών της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 1 και 5) και της αναλογικότητας, ενόψει και του γεγονότος ότι όμοια ρύθμιση δεν θεσπίσθηκε και για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι σημειωτέον υπέστησαν μόνον τις μέχρι τούδε ποσοστιαίες μειώσεις επί των συντάξεών τους. Εξάλλου, από την αιτιολογική έκθεση του Ν.4093/2012, ΔΕΝ προκύπτει με σαφήνεια συγκεκριμένος λόγος δημοσίου συμφέροντος ο οποίος να επιβάλλει και να αιτιολογεί την για πολλοστή φορά περικοπή του εισοδήματος της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων του Δημοσίου. Αντίθετα, περιορίζεται στην απλή αναφορά ότι «με τις διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 προβλέπονται, από , οι μειώσεις επί των αποδοχών όλων των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια». Πλην όμως, μία τέτοια αιτιολογία δεν μπορεί να στηρίξει την δραματική περικοπή του εισοδήματος χιλιάδων υπαλλήλων, ούτε να αιτιολογήσει τις επί μέρους περικοπές. Η αναγνωριζόμενη από το υφιστάμενο δίκαιο απαίτηση του δημοσίου υπαλλήλου, συνιστά από τη γέννησή της στοιχείο της περιουσίας του, και δεν επιτρέπεται να περιοριστεί με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση. Η ψήφιση της επίμαχης διάταξης που συνεπάγεται τον αναδρομικό περιορισμό όχι μόνο γεγενημένων, αλλά ήδη αποκτημένων δικαιωμάτων (καταβεβλημένες δεδουλευμένες αποδοχές οι οποίες και δε σώζονταν) είναι ανεφάρμοστη κατά 19

20 το σκέλος αυτό ως αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. εφόσον μάλιστα ο περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος στις νομοθετημένες αποδοχές των αστυνομικών υπαλλήλων δεν συνδυάζεται με έτερη καταβολή αποζημίωσης (βλ. την από 14/11/04 Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και την υπ. αρ. 0027/12-19/1/04 Πράξη Α Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διοικ. Εφ. Αθηνών 954/99, Δι. Δίκη 1999, σελ Α.Π. Ολ. 33/2002- Σ.Τ.Ε 4229/95). Οι περικοπές στις αποδοχές των αστυνομικών υπαλλήλων έχουν αναδρομική ισχύ, καθώς οι μειώσεις αναδράμουν στην Συνεπώς, συνιστούν ευθεία προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία καθώς οδηγούν σε αφαίρεση αποδοχών που έχουν ήδη νομίμως καταβληθεί. Οι Κατά συνέπεια, τόσο οι περ όσο και η περ.37 της υποπαρ.γ.1 του Ν.4093/2012, στο βαθμό που προβλέπουν την αναδρομική επιβολή μειώσεων και την παρακράτηση των δήθεν «αχρεωστήτως» καταβληθεισών αποδοχών, προσβάλλουν το δικαίωμα στην περιουσία, χωρίς μάλιστα ούτε να γίνεται επίκληση συγκεκριμένου λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την αναδρομική μείωση, ούτε να προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης. Συνακόλουθα, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία έχει εκδοθεί κατά παράνομη εξουσιοδοτική διάταξη και διά της οποία υλοποιείται η παρακράτηση των καταβληθεισών αποδοχών, είναι παράνομη και ακυρωτέα. Ι. ε Παραβίαση της συνταγματική αρχής της εμπιστοσύνης. Η συνταγματική ισχύς της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης γίνεται κατ' αρχήν δεκτή από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. ("Παραρά, Corpus, άρθρο 2, αρ.12 και Παραρά, Corpus, άρθρο 2, αρ.13). Ήδη έχει γίνει σαφώς δεκτή η υπερνομοθετική ισχύς της αρχής, είτε ως συνιστώσα του κράτους δικαίου, είτε ως συνέπεια της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (αρ.2 παρ.1 του Συντάγματος). Ειδικότερα η ΣτΕ 2261/1984 (βλ. επ'αυτής και Π.Παυλόπουλου, Το τεκμήριο νομιμότητος των διοικητικών πράξεων και η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ΕΔΔΔ και σημ.11) αναφέρεται ρητά στις "συναγόμενες κατ' αρχήν 20

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Οι περικοπές των συντάξεων δεν αποτελούν απλή μείωση του ποσού τους. Οδηγούν κατ αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 'f ι.. 1-0".Ι ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ " ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 2. Του lωάννου Αδαμόπουλου του Δημητρίου, Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 12000) - Προέδρου του Δ.Σ.Α., κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα