Πολύγυρος :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολύγυρος : 18-6-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ FAX : Διακηρυξη Αριθμ. 41 ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή Χρόνος κατάθεσης προσφορών μέχρι Χρόνος διενέργειας διαπραγμάτευσης Τόπος διενέργειας διαπραγμάτευσης Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Χ. Προϋπολογισμός Δαπάνης για επτά μήνες(7) ,00 ΜΕ ΦΠΑ Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 14/ (Θέμα 21o ) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Χ «περί έγκρισης επαναπροκήρυξης της ανοικτής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου για επτά (7) μήνες 2. Την υπ αριθμ. Απόφαση 1227/ «Ορισμός φορέων διενέργειας Ενιαίων διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2013» 3. Νόμος 2518/1997 ( Φ.Ε.Κ. Α 164/1997 ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις.»

2 4. Το Ν. 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείου & Λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 256 τ. Α 5. Το Ν. 2889/01 Περί Βελτίωσης και Εκσυγχρονισμού του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις 6. Το Ν. 3329/2005 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 7. Το Ν. 2522/97 Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. 178 τ. Α ) 8..Το Ν. 2362/1955, Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 247 τ. Α ) 9. Το Ν. 2286/1995 Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α ) 10. Το Π.Δ.60/ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Φ.Ε.Κ. 64/ ) και ισχύει σήμερα 11. Το Ν. 2646/1998 άρθρο 28 παρ. 12 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2889/2001 άρθρο Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης 1016/109/5-κε /1997 ( Φ.Ε.Κ. Β 1055/1997) «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών». 13. Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης 1016/109/5-λε /1998 ( Φ.Ε.Κ. Β 429/1998 ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1016/109/5-εκ /1997 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ.λ.π.». 14.Το Ν. 4046/2012, άρθρο 1, παρ.6 (ερμηνευτική εγκύκλιος αριθμ. πρωτ. 4601/ ) 15. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 16. To N. 4013/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/ Ν.4281/ (ΦΕΚ 160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 18.Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) άρθρο 68, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/ ) 19. Το υπ αριθμ. 2053/ έγγραφο της ΕΠΥ ΕΠΑΝΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι: Ανοικτή διαπραγμάτευση με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου για επτά (7) μήνες, προυπ. δαπάνης ,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η Σύμβαση λύεται αυτόματα αν τελειώσει νωρίτερα ο κοινός διαγωνισμός και προκύψει νέα σύμβαση ή ρυθμιστεί διαφορετικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή την 4 η ΥΠΕ ή την ΕΠΥ Η φύλαξη θα παρέχεται ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ α) Το απαιτούμενο προσωπικό είναι: Σύνολο τέσσερα (4) άτομα σε συνεχή βάρδια εκ των οποίων: δύο (2) με οκτάωρη πρωινή απασχόληση, ένα (1) άτομο με οκτάωρη απογευματινή απασχόληση και ένα (1) άτομο με οκτάωρη νυχτερινή απασχόληση, ώστε να επιτυγχάνεται η φύλαξη στους χώρους του Νοσοκομείου όλο το 24ωρο (βάρδιες πρωινή απογευματινή νυχτερινή) Το καθεστώς εργασίας των παραπάνω θα είναι επταήμερο (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και Αργίες) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ : # ,00 # με ΦΠΑ Κατάθεση προσφορών μέχρι ημέρα Δευτέρα και ώρα 14μμ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 2

3 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (δικαιολογητικά και τεχνικές προσφορές) στις ημέρα Τρίτη και ώρα 11πμ Τόπος αποσφράγισης προσφορών στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γενικά Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Αναλυτικά: Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή δεν αναφέρεται στο σύνολο του έργου 2. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των ημερών που ορίζεται στην Δ/ξη 4. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται Α. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που έχουν άδεια λειτουργίας του Ν. 2518/97 πληρούν δε τις προϋποθέσεις λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών του Νόμου αυτού Εκείνοι που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την παραπάνω ιδιότητά τους Δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους - Το Γ.Ν.Χ. επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά τη κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης προσφορά Εταιρείας που αποδεικνύεται αναξιόπιστη Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής που θα αντιστοιχεί στο 2% της προυπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. 2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν κηρύχθηκαν έκπτωτοι από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς το Νοσοκομείο Χαλκιδικής. 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 3

4 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς : -δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. -δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης - είναι φορολογικά ενήμεροι και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για εργοδότες και εργαζόμενους. - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο - να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/ Άδεια στολής εγκεκριμένης από ΓΕΕΘΑ (Η ενδυμασία του προσωπικού θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνιση να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκομείου. Η ενδυμασία αυτή πρέπει να είναι ευπρεπής, ανάλογα με το κύρος και την αποστολή του εργοδότη και τη σοβαρότητα και τη φύση των χώρων εκτέλεσης της εργασίας. Ο ανάδοχος οφείλει να παραχωρεί στο προσωπικό καθαρές στολές καθημερινά. 6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η προσφορά θα ισχύει για (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Το Νοσοκομείο αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα υποβάλλει γραπτό αίτημα προς την Δ/νση προγραμματισμού και συντονισμού ΣΕΠΕ για τη χορήγηση πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Αν δεν είναι εφικτή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 22, παρ. 2 του ν. 4144/2013 λόγω του ότι το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ΣΕΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης, τότε θα πρέπει οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης να προσκομίσουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητος. Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Κατάλογο πελατών ή εάν και εφ όσον υπάρχουν, συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει, αναφέροντας: Τον πελάτη, το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν) Την αξία των συμβάσεων (αρχική και οριστική αξία) Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια) 2. Συστατικές επιστολές πελατών 3. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίσει και εξουσιοδότηση, που να του δίνει το δικαίωμα να παραβρεθεί στο διαγωνισμό και να καταθέσει την προσφορά Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διατυπωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ενδιαφερομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4

5 3.1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα β) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα και να φέρουν την υπογραφή του Νόμιμα εκπροσώπου της εταιρείας. γ) Να έχουν δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραφημένες από τον Νόμιμα εκπρόσωπο της εταιρείας. Η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογραφήσει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. δ) Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης μπορεί αυτό κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης, αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών ε) Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση» απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, οργάνου στ) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης Οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές ζ) Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι θα είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών 3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στη διαπραγμάτευση πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο. 2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3. Ο φάκελος προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει χωριστεί σε τρία μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις): α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και την εγγυητική συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γ) Το τρίτο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου 4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 5. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» - Για τη φύλαξη του Νοσοκομείου γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΙΜΕΣ 5

6 Οι Εταιρείες στην προσφορά τους υποχρεούνται σύμφωνα με το Ν. 3863/10 άρθρο 68 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 να αναφέρουν α) Τον αριθμό εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι δ) Το ύψος του προυπ. Ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προυπολογισθέντα ποσά Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και αναλυτικές και θα αιτιολογούν και θα δικαιολογούν πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα με αναλυτική αναφορά στις δαπάνες εγκατάστασης και χρήση των μέσων, υλικών, συστημάτων και οργάνων από το προσωπικό του αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης, στο πλήθος του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά βάρδιες, στις πάσης φύσεως αμοιβές αυτού περιλαμβανομένων των αργιών και αναπαύσεων του (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ), και τέλος σε κάθε άλλο στοιχείο για τον έλεγχο και δικαιολόγηση του εργολαβικού ανταλλάγματος και για την αξιολόγηση των προσφορών. Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των οικονομικών προσφορών θεωρείται λίαν ουσιώδες και τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν, δεδομένου ότι αυτές έχουν συνταχθεί βάσει προϋπολογισμού, την ακρίβεια του οποίου ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα εγγυηθεί ρητά με τη σύμβαση. Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί σε δύο αντίγραφα. 1. Οι προσφερόμενες από τους ενδιαφερόμενους αμοιβές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ Θα δοθεί δαπάνη μηνιαίας αποζημίωσης για την κάλυψη της φύλαξης 2. Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της 3. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό επί τις εκατό (%) και σε ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράλειψη υποβολής κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή η διαπίστωση ότι αυτό δεν πληροί τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη ή σε περίπτωση που προσφορές δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, Ή ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 3.5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ α) Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6

7 έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλο Ο φάκελος της οικονομικής προσφορά δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και αφού τοποθετηθεί σ ένα νέο φάκελο σφραγίζεται και υπογράφεται από το παραπάνω Όργανο και φυλάσσεται στο αρμόδιο γραφείο προμηθειών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με ΦΑΞ ή έγγραφο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά 2. Προσφορές που θα είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση η μη συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες 3. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς τεχνικής λύσης, κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση 4.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Κατά της διακήρυξης της διαπραγμάτευσης, της συμμετοχής υποψηφίου σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Ενστάσεων Προμηθειών του Γ.Ν.Χ. ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζεται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων Προμηθειών του Γ. Ν. Χ. και εκδίδεται σχετική απόφαση από το Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης 7

8 β) Κατά της συμμετοχής υποψηφίου σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας της διαπραγμάτευσης ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή διενέργειας και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά τη γνωμοδότηση αυτής Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας της διαπραγμάτευσης έως και τη κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπερ του δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό επί της προυπ. αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Το ποσοστό παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/2005). 3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα 4. Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιαδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή 5. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2522/97 ο ενδιαφερόμενος πριν την άσκηση οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον του Γ.Ν.Χ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες, εφόσον έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης προσδιορίζοντας ειδικά τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Το Γ.Ν.Χ. οφείλει να απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτα η προθεσμία τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής. Η προσφυγή κοινοποιείται με την σφραγίδα του προσφεύγοντας στον εκπρόσωπο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στη περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον συμμετέχοντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου προδιαγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της παρούσας διακήρυξης Οι προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α 2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης: α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την 8

9 εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Γ.Ν.Χ. ή και όμορων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία ή και τυχαία γεγονότα Οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση, με ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, να προσκομίσουν αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο σε περίπτωση συνεργασίας θα ισχύει, με τα ίδια ποσά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συνομολογηθεί. γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στο ανατιθέμενο έργο δ) Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό για το έργο του Νοσοκομείου προσωπικό με πλήρη κοινωνική ασφάλιση ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών στοιχείων) γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρούσα 2. Η επί του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης απόφαση λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας, από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και δύναται να αναφέρεται είτε στην κατακύρωση της διαπραγμάτευσης είτε στην επανάληψή της είτε στην ακύρωσή της είτε στη ματαίωση της διαδικασίας. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο από το Νοσοκομείο. 4. Ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο υποψήφιος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κ.λπ.) ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετική σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή στη σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης, υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 2. Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Νοσοκομείου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παραπάνω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση 9

10 β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του εκπτώτου είτε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στη διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια επανάληψης. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Νοσοκομείου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από παρόμοιους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 4. Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος έκπτωτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρωθούν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 6. Αν η διαπραγμάτευση κατακυρωθεί σε Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα υπογράψει τη σύμβαση, θα πρέπει να καταθέσει έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίησή του ως εκπρόσωπος της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 3. Στην περίπτωση ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου και εκτός από το δικαίωμα του Νοσοκομείου να το κηρύξει έκπτωτο, θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις (μείωση μηνιαίας αποζημίωσης) με βάση την εκτίμηση των ζημιών (π.χ. έκτακτη απασχόληση προσωπικού του Νοσοκομείου για μη κάλυψη βάρδιας από ανάδοχο). Τα θέματα αυτά θα προσδιορισθούν επακριβώς στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ Η αποζημίωση του ανάδοχου θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 10

11 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου το Γ.Ν.Χ. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει υποβληθεί και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Η αξιολόγηση των θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: α) Έλεγχος των προσφορών αν ικανοποιούν τους βασικούς όρους υλοποίησης του έργου και απόρριψης όσων δεν τις τηρούν β) Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές, που ρητά αναφέρονται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α ). γ) Άνοιγμα οικονομικών προσφορών ε) Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν τηρούν οικονομικούς όρους της διακήρυξης ή είναι ασαφείς στα σχετικά θέματα ( ή και ασύμφορες) στ) Κατάρτιση και κατάταξη των προσφορών ζ) Ανάδειξη της χαμηλότερης προσφοράς που πληροί και τις προυποθέσεις της διακήρυξης. 2. Η απόρριψη προσφορών σε οποιοδήποτε στάδιο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο θα γνωστοποιείται με έγγραφο του προς το Νοσοκομείο εντός δέκα 10ημέρου που θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) όταν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου. β) όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης. 1. Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής από την ανάθεση του έργου της φύλαξης σε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 2. Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του Νοσοκομείου. 3. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει έγκαιρα για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλεται από το Νοσοκομείο ποινική ρήτρα ανάλογα με το είδος της ζημίας παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρούμενου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 11

12 ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προσφορές που αφορούν σε υπηρεσίες ουσιωδώς διαφορετικές από εκείνες της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο προμηθευτής αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και δεσμεύεται σε ότι αφορά το χρόνο ισχύος των προσφορών. 3. Αντιπροσφορές δεν δίνονται δεκτές. 4. Ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου βαρύνει αποκλειστικά το Νοσοκομείο και υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2198/94 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 5. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 τους οποίους ο ανάδοχος δικαιούται να λάβει γνώση, ισχύουν μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και ρυθμίζουν τις σχέσεις τους ανεξάρτητα εάν αυτοί περιλαμβάνονται ή όχι στην παρούσα διακήρυξη και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Η ανάθεση του έργου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Η πληρωμή της ανάδοχης εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα παροχής έργου και θα καταβάλλεται αφού υποβληθούν στην Οικονομική Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά δηλαδή: Τιμολόγια του αναδόχου Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί για τη φύλαξη των κτιρίων του Νοσοκομείου Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι ο ανάδοχος εξετέλεσε καλώς τη φύλαξη των χώρων για το διάστημα αυτό. Βεβαίωση ή δήλωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την εταιρεία που είναι (2% υπέρ ψυχικής υγείας και 8% φόρος και 0,10% υπέρ της ΕΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. πλέον 3,6% για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. Dr ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προδιαγραφές ανάθεσης της φύλαξης του Νοσοκομείου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης / Π Α Ρ Α Ρ T Η Μ Α Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές ανάθεσης της φύλαξης του Νοσοκομείου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 12

13 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Χώροι προς φύλαξη: Θα γίνεται φύλαξη των χώρων των κτηρίων του Νοσοκομείου,Ψυχιατρικού Ξενώνα,Μ.Τ.Ν. και του προαυλίου χώρου αυτών. 2. Χρόνος φύλαξης: Οι υπηρεσίες παρέχονται όλες τις ημέρες του έτους, καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες. 3. Απασχολούμενο προσωπικό τρόπος αντιμετώπισης: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη πλήρη φύλαξη όλων των χώρων του Νοσοκομείου,Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν και προαύλιου χώρου για όλο το 24ωρο,με απασχολούμενο προσωπικό φυλάκων τεσσάρων (4) ατόμων ήτοι: ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 7.00πμ-15.00μμ δύο (2) άτομα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 15.00μμ μμ Ένα (1) άτομο ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 23.00μμ 7.00πμ Ένα (1) άτομο Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν σχέδιο σχετικό με τον τρόπο αντιμετώπισης του έργου της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου. 3. Ο ανάδοχος θα επιβλέπει το έργο ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του ( επόπτης του έργου που θα επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου). Ο ΕΠΟΠΤΗΣ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα ζητούμενα από τη παρούσα διακήρυξη άτομα για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου η παρουσία του αντί του αναδόχου θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκομείο με την υπογραφή της σύμβασης. 4. Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατεθεί στο Νοσοκομείο θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο εταιρεία φύλαξης. Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με το κοινό. Θα πρέπει να μην πέφτει σε παραπτώματα εν ώρα εργασίας στους χώρους του Νοσοκομείου. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (για τους άνδρες) και η ηλικία τους να είναι από ετών. Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση με την πορεία του κάθε εργαζομένου. 5. Αντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση με το Νοσοκομείο δε θα γίνεται αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στο Νοσοκομείο την εταιρεία. Σε περίπτωση αντικατάστασης η εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των υπαλλήλων που αντικαθιστούν τους προηγούμενους. 7. Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη ( επιθυμητή εμπειρία στην ίδια η άλλες Εταιρείες φύλαξης τουλάχιστον ενός έτους, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κ.λπ.). Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα. 7. Εκπαίδευση προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου :. Το Νοσοκομείο θα συνδράμει στην ενημέρωση της Εταιρείας με την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν. 8. Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και έχει τύχη της έγκρισής του 9. Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από την Εταιρεία. 10. Εγχειρίδιο ενεργειών: Η εταιρεία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο θα συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών που θα περιλαμβάνει τα εξής: Μνημόνια βασικών ενεργειών βάρδιας υπό μορφή λακωνικών οδηγιών (η κάθε μία βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο) Οδηγίες ενεργειών του φύλακα, σχετικά με το τι θα πράξει σε περίπτωση ανάγκης, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στο μνημόνιο, κ.λπ. Περιγραφή των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας και του τρόπου χειρισμού τους Τα σχέδια των κατόψεων των προς φύλαξη χώρων 13

14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Στα καθήκοντα του προσωπικού ενδεικτικά αναφέρονται: Συνεχής καθημερινή παρουσία πρωί, απόγευμα, νύχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας μη επιτρέποντας την είσοδο σε άτομα που δεν έχουν σχέση με το Νοσοκομείο. Θα επιτρέπουν την είσοδο του προσωπικού, συνοδούς κλπ, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευθύνη τήρησης ωραρίου του επισκεπτηρίου αποκλείοντας την είσοδο επισκεπτών εκτός ωραρίου ή απομακρύνοντας αυτούς μετά τη λήξη του ωραρίου. Η διαχείριση και η κατανομή των θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται το Νοσοκομείο θα γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε, να διασφαλίζεται η διέλευση και η πρόσβαση σε όλους τους χώρους, ειδικών οχημάτων ( πυροσβεστικά, γερανοφόρα κ.λ.π.) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα γίνεται ενημέρωση του κοινού όταν οι θέσεις στάθμευσης είναι κατειλημμένες. Η ένταση των μέτρων αστυνομικής επαγρύπνησης ιδίως την νύκτα, και τις ημέρες αργίας. Η πρόληψη ή αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου (κλοπών, επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των ασθενών κ.λ.π.) και γενικά επεισοδίων που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Η απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου επαιτών, μικροπωλητών στερούμενων αδείας εισόδου, πλανόδιων πωλητών και γενικά προσώπων που προκαλούν ενόχληση στο προσωπικό του Νοσοκομείου και τους ασθενείς, καθώς και η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή του Κέντρου Άμεσης Δράσης. Καθ υπόδειξη του Διευθυντού του Τμήματος ή της εφημερεύουσας να συγκρατούν ασθενείς που λόγω της πάθησής τους δεν ελέγχουν την συμπεριφορά τους και κινδυνεύει η ζωή τους Η απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Νοσοκομείου χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας εκπροσώπων Γραφείων Τελετών. Η απαγόρευση παράνομων διαφημίσεων στους χώρους του Νοσοκομείου (επικόλληση αφισών ή διανομή διαφημιστικών εντύπων) Η άμεση επέμβαση για την προστασία των χώρων του Νοσοκομείου, του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών, οποτεδήποτε παραστεί τέτοια ανάγκη Η άμεση ενημέρωση του Γενικού εφημερεύοντος γιατρού Νοσοκομείου, της Διεύθυνσης ή της Διοίκησης για κάθε αδίκημα ή συμβάν που θα λάβει χώρα εντός των χώρων του Νοσοκομείου, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση Η εκτέλεση κάθε ειδικότερης αποστολής που αφορά θέματα ασφαλείας, τάξης και τροχαίας που τυχόν ανατεθεί σε αυτή από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται προσαύξηση της προσφερθείσας αμοιβής (π.χ. συνοδεία χρηματαποστολών, διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων στις εισόδους του Νοσοκομείου και εντός αυτού όποτε παραστεί ανάγκη.) Το προσωπικό που θα απασχολείται για την ασφάλεια και τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου, θα είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, μέσω των οποίων θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Νοσοκομείου όσο και με το Αστυνομικό Τμήμα όταν αυτό απαιτείται. Να μην επιτρέπουν το τάισμα και την περιποίηση αδέσποτων ζώων από προσωπικό ή επισκέπτες και να απομακρύνουν αδέσποτα ζώα που τυχόν έχουν εισέλθει σε κτίρια. Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή τους επισκέπτες, υπάλληλοι ή συνοδοί, να αποβιβάζουν από όχημα αδέσποτα ζώα στον αυλόγυρο του Νοσοκομείου, να παίρνουν τα στοιχεία του και να ειδοποιούν την άμεση δράση. Το προσωπικό αυτό θα είναι κατά το δυνατόν το ίδιο σε μόνιμη βάση, αφού οι συχνές αλλαγές προσώπων απαιτούν αντίστοιχο χρόνο, προσαρμογής και απόκτηση εμπειρίας για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου 14

15 Το προσωπικό ασφαλείας που θα απασχολεί η Εταιρεία έχει υποχρέωση να μη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών (προσωπικού, ασθενών, επισκεπτών κ.λπ.). Οφείλει επίσης να μη χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών Κατά το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρίας στο Νοσοκομείο απαγορεύεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, η οπλοφορία και η κατοχή όπλων από αυτό, καθώς και των λοιπών αντικειμένων που προβλέπονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών Το προσωπικό ασφαλείας της Εταιρίας θα φέρει υποχρεωτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του εντός του Νοσοκομείου το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό δελτίο ταυτότητας καθώς και ειδικού διακριτικό σήμα (κονκάρδα) στη στολή του, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο αριθμό προσωπικού για τη φύλαξη του Νοσοκομείου και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους της που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.λ.π.) Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ελέγχει την έγκαιρη προσέλευση και την παρουσία του προσωπικού της Εταιρίας καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Νοσοκομείου και του προσωπικού της Εταιρίας, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας Η Εταιρία δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (κέντρο ελέγχου, αυτοκίνητα, μέσα ασύρματης επικοινωνίας, κ.λπ.), για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και την άμεση εξυπηρέτησή του σε επείγουσες περιπτώσεις Η Εταιρία δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένη με έγκυρη σύμβαση ασφάλισης για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που οφείλονται σε τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της, καθώς και ότι θα θέσει στη διάθεση του Νοσοκομείου αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τους συνημμένους σε αυτό γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους και παραρτήματα, η οποία θα προσκομισθεί με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τυχόν ανάκληση της αδείας της αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης Το προσωπικό φύλαξης δεν επιτρέπεται να βλέπει έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώνουν σε κανένα πράγματα που τους έγιναν γνωστά, λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης. Δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για την θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των Ιατρών, του Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς όπως απαγορεύεται ρητά η προμήθεια στους ασθενείς, τους συνοδούς τους ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου φαγητών, ποτών τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π. Απαγορεύεται η απασχόληση στο Νοσοκομείο προσωπικού της Εταιρίας, το οποίο δεν κατέχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ή η ισχύς της άδειας του έχει λήξει Η Εταιρία υποχρεούται να ελέγχει για το περιεχόμενό τους τα φορτηγά αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο του Νοσοκομείου. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των εξερχόμενων οχημάτων από την πύλη του Νοσοκομείου όποτε ζητηθεί με δεδομένο ότι θα εξασφαλιστεί η σχετική άδεια Από τους φύλακες θα τηρείται: 15

16 α) Βιβλίο παρουσίας στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και ο αναλαμβάνων καθήκοντα φύλακα, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή β) Βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά από κάθε φύλακα μετά το τέλος της βάρδιά του. γ) Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει σχετική αναφορά την οποία την επομένη ημέρα θα παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης. δ) Κλήση βοήθειας: Θα αξιολογηθεί αν υπάρχει πρόβλεψη για να δοθεί βοήθεια από την εταιρεία στο φύλακα σε περίπτωση ανάγκης (πέραν της βοήθειας που θα μπορεί να καλέσει από την αστυνομία ή την πυροσβεστική κ.λ.π.). Θα υπάρχει λεπτομερώς περιγραφή της βοήθειας που θα μπορεί να προσφέρει. Αν η εταιρεία διαθέτει περιπολικά ή άλλο τρόπο παροχής βοήθειας, θα πρέπει να δοθούν και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση (π.χ. ο αριθμός των περιπολικών ή ο εκτιμώμενος χρόνος προσέλευσης κ.λ.π.) Αναλυτικότερα θέματα για τον τρόπο φύλαξης θα συμφωνηθούν κατά τη σύνταξη της σύμβασης.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Μέσος όρος Μικτών αποδοχών με πλήρη απασχόληση 2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου στον αντίστοιχο προαναφερόμενο μέσο όρο 3 Κόστος δώρων Πάσχα Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 4. Κόστος επιδόματος αδείας στον αντίστοιχο μέσο όρο (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 5 Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)στον αντίστοιχο μέσο όρο για τέσσερις Κυριακές Αργίες Μηνιαίως 6. Επιπλέον κόστος για την νυχτερινή εργασία 7. Κόστος αντικαταστατών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 16

17 εργαζομένων σε ΡΕΠΟ (να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας) 8. Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια 9. Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας και υγιεινής (ΜΑΠ) λοιπά έξοδα 10. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου 11. Εργολαβικό κέρδος ΣΥΝΟΛΟ, ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του από τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και προσκομίζεται στην οικονομική προσφορά με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. Dr ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα