Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ/ξης : 586/47649 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-Φ.Μ.Κ. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010» και την υπ αριθμ. 258/31644/ (ΦΕΚ Β 584) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών, ρυζιού και ελαιολάδου, σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2013» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5 Αθήνα), στις 28/05/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος κατάθεσης προσφορών) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 και 6 του ΠΔ 60/2007. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Η διάθεση και η παραλαβή της Διακήρυξης γίνεται από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Το πλήρες κείμενο 1

2 της Διακήρυξης διατίθεται στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο (URL) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ευθύνη της ορθής διάθεσης. Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα από άποψη πληρότητας το συνολικό αριθμό σελίδων του ηλεκτρονικού αντιτύπου της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν με στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, προσφυγές - ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, χωρίς να το γνωρίσουν εντός της καταληκτικής προθεσμίας για την λήψη των εγγράφων στην Αναθέτουσα Αρχή, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού 5 (στο ισόγειο του κτιρίου) μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει την προσφορά. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με ευθύνη του συμμετέχοντος, με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές πρωτοκολλούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 1. - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθ «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Ο Ν. 3060/ (ΦΕΚ 242/Α /2002) «ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης» άρθρο 2 για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Σύμβασης πριν από την υπογραφή της από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Ο Καν. (ΕΚ) 2195/2002 περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 2013/2008 της Επιτροπής. 4. Ο Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στην σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης». 2

3 5. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1177/2009 της 30 ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και του Καν 1564/2005 ΕΚ «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκήρυξης και γνωστοποιήσεων» 6. Ο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005), περί «Μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 7. Το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα». 8. Ο Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 27 α (ΦΕΚ 30/Α /2005) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α /05) και ισχύει. 9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 10. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α /2007) συμπληρωματικώς και για θέματα διαδικασίας που δεν ρυθμίζονται από το Π.Δ. 60/ Ο Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2077/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010» 13. Ο Καν. (ΕΕ) 121/2012 «για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης». 14. (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3 ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες. 3

4 15. Η Απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 1905/8657/ ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο αφορά στην προμήθεια ρυζιού parboiled με ποιοτικές προδιαγραφές τυποποίηση-συσκευασία και σήμανση αυτών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσας και στη μεταφορά και διανομή του στους τόπους των δικαιούχων φορέων εκπροσώπησης. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, η χώρα έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα 4, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν το έργο της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled για μία, δύο ή/και τις τρεις ζώνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό των ,41, χωρίς ΦΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, για την πρώτη (Α ) ζώνη είναι ,93, για τη δεύτερη (Β ) ζώνη ,64 και για την τρίτη (Γ ) ζώνη ,83. Οι επιλέξιμες δαπάνες του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της με αριθ. 258/31644/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 584). ΑΡΘΡΟ 3-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 17/04/2013, στο Τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 26/04/2013 και στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών», την 24/04/2013. Τα έξοδα δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ.29/110-ΚΑΕ 0841 «Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά». ΑΡΘΡΟ 4-ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (αρ ). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων συνιστάται να γίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφ όσον ζητηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι την 17/05/2013, τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους, αυτά παρέχονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 4

5 ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις που θα παρέχονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι δεσμευτικές, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΘΡΟ 5-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών, β) Συνεταιρισμοί και γ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα Κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Ειδικότερα για τις ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης. 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 5

6 ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. ΑΡΘΡΟ 6-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού αρ. 5, στο ισόγειο του κτιρίου, μέχρι την 28/05/2013 και ώρα 10: Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές που περιέρχονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο του οικείου κράτους του Υποψήφιου ή των Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, είτε με την επίθεση της Επισημείωσης ( Apostile ) σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 5. Επίσημες μεταφράσεις μεταξύ άλλων είναι αυτές που γίνονται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από ελληνικές προξενικές αρχές καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Επίσης, επίσημη είναι κάθε μετάφραση που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή 6

7 της ημεδαπής που έχει, σύμφωνα με διάταξη νόμου, το δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος πρόκειται να υποβάλει μεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους Έλληνες δικηγόρους, θα πρέπει να επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις. 6. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : η λέξη «Προσφορά» ο αποδέκτης : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5 - ΑΘΗΝΑ ο αριθμός της Διακήρυξης η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή σύμπραξη, ή κοινοπραξία, τα στοιχεία όλων των μελών της. 7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αποσφράγιση και επανασφράγισή του χωρίς να αφήνονται ίχνη. Υπό αυτή την έννοια απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητου φακέλου ή η χρήση οποιουδήποτε μέσου που επιτρέπει την χωρίς ίχνη αποσφράγιση και επανασφράγισή του. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν αυτές ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 7

8 8. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς ως εξής: Ο κυρίως φάκελος περιέχει κλειστούς και σφραγισμένους τους εξής τρεις (3) υποφακέλους: - «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» - «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Το περιεχόμενο των υποφακέλων υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, δικαιολογητικά, μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, «επί ποινή απόρριψης». Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου όγκου, δε μπορούν να τοποθετηθούν στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά». Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, τα οικονομικά στοιχεία. Οι Ενώσεις, που υποβάλλουν προσφορά, υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. ΑΡΘΡΟ 7-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: I. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, και συγκεκριμένα: 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της σελ. 1 ), 2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της , σελ. 2), 3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της , σελ. 48), 4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 8

9 χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α /95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (305/Α / 05), 5) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) Οι διαχειριστές, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. II. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 6 παρ.2 εδ.α περ.2 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. III. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση ομορρύθμων εταιρειών, υπεύθυνη δήλωση ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). IV. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το Ειδικό Επάγγελμά τους, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, ότι διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του ΟΓΑ. Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της Χώρας εγκατάστασής τους, μέχρι και την ημέρα υποβολής τη προσφοράς τους. V. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή ότι δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 9

10 VI. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη υπουργική απόφαση κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. VII. Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. VIII. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και δε μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από την αρμόδια Αρχή. Ως ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης λογίζεται η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι: I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. II. για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. III. ότι δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/ Τα παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. & Ε.Ε), καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους ανάλογα το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών. Εάν η καταστατική έδρα είναι διαφορετική της έδρας της κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης ή της ένωσης εταιρειών, αναφέρεται κι εκείνη ξεχωριστά. Στην περίπτωση της κοινοπραξίας ή ένωσης, αναφέρεται υποχρεωτικά η έδρα καθενός εκ των μελών της. 6. Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα απαιτείται να προσκομίσουν «επί ποινή απαραδέκτου» βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κατά το στάδιο της παρασκευής-συσκευασίας του προϊόντος. Εάν πρόκειται για ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 10

11 Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα: 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και 2) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. Εάν πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε., ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Συναφώς επισημαίνεται ότι: Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α. Η απόδειξη περί του ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης, οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α του Ν. 3310/2005. Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. ΑΡΘΡΟ 8-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε : 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 11

12 Οι εγγυήσεις εκδίδονται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το αναφερόμενο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης προμηθευτών, οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 3 β της με αριθ. 258/31644/ ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 584), εάν η προσφορά αναφέρεται και στις τρεις ζώνες. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ή/ και δύο ζώνες, εγγυητική επιστολή ύψους 5% για την προϋπολογισθείσα δαπάνη της μιας ή/και των δύο ζωνών αντίστοιχα, (η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,12 για την Α ζώνη, ,46 για την Β ζώνη και ,03 για την Γ ζώνη). Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης των υπηρεσιών, από την Αναθέτουσα Αρχή στην αρμόδια τράπεζα με απόδειξη παραλαβής και κοινοποίηση στον προσφέροντα. Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα και τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/ Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 110% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 3 β της με αριθ. 258/31644/ ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 584), εάν η προσφορά αναφέρεται και στις τρεις ζώνες. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ή/ και δύο ζώνες, εγγυητική επιστολή ύψους 110% για την προϋπολογισθείσα δαπάνη της μιας ή/και των δύο ζωνών αντίστοιχα, (η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,12 για την Α ζώνη, ,46 για την Β ζώνη και ,03 για την Γ ζώνη). Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 8 του Π.Δ. 118/07, βάσει των πορισμάτων ελέγχου των Δ/νσεων Περιφέρειας που καταγράφονται στα πρακτικά των επιτροπών α & β ελέγχου, των δελτίων ανάλυσης του Σταθμού Ελέγχου & Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.), καθώς και των δελτίων αποστολής και πρωτοκόλλων 12

13 παράδοσης-παραλαβής ανά δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης στον τόπο διανομής, από τα οποία βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση της μερικής αποδέσμευσης πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον το 50% του έργου. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ, αορίστου χρόνου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα. ΑΡΘΡΟ 9-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται οι τεχνικές προσφορές που αφορούν είτε και στις τρεις γεωγραφικές ζώνες (τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι) είτε σε δύο (δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι) ή μία (ένας σφραγισμένος υποφάκελος) μόνο εξ αυτών και περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά, προκειμένου οι προσφέροντες να αποδεικνύουν την ικανότητα εκτέλεσης του έργου, βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας, της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους. Σε κάθε φάκελο αναγράφεται εξωτερικά σε ποια ζώνη ή ζώνες αφορά η τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα εξής: 1. Περιγραφική έκθεση που θα περιλαμβάνει την τεχνική υποδομή και τη δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής του ζητούμενου προϊόντος, καθώς και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής μονάδας του έτοιμου προϊόντος. 2. Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου (action plan). 3. Πιστοποιητικό εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 (HACCP) ή άλλο ισοδύναμο του. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα γίνει η επεξεργασία του ρυζιού και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα επεξεργαστεί ο ίδιος το ρύζι σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα γίνει η επεξεργασία του ρυζιού και τον τόπο εγκατάστασής της και να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωση ότι η επεξεργασία ρυζιού θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα επεξεργασίας ρυζιού και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 5. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, που δηλώνει ότι : α. Το προσφερόμενο ρύζι parboiled θα έχει ημερομηνία λήξης μετά την 31 η -12 ου β. Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και συσκευασίας του παραρτήματος 1 της παρούσας. γ. δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους δικαιούχους του προγράμματος μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την επίδοση σ αυτόν της λίστας δικαιούχων και οπωσδήποτε πριν την

14 δ. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 258/31644/ ΚΥΑ, της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, που δηλώνει τη χώρα καταγωγής του ρυζιού που προσφέρει. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των νομίμων εκπροσώπων των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας ρυζιού προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία θα δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα για την παραγωγή των ποσοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στην προσφορά. 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων ότι δεν έχουν υποπέσει κατά την τελευταία πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικής με την παρασκευή και διακίνηση τροφίμων. 10. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ή υπηρεσίες, από τον οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση ένωσης ή σύμπραξης φυσικών προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξίας ή τη χρήση εργολαβίας, δεν απαιτείται η ελάχιστη δραστηριοποίηση κάθε μέλους, αλλά μπορεί να προκύπτει από την δραστηριοποίηση ενός και μόνο μέλους. 11. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τις επιχειρηματικές μονάδες που θα παραχθεί το προϊόν. 12. Δέσμευση πιστωτικού ιδρύματος άνευ αιρέσεων και προϋποθέσεων για την έκδοση της απαιτούμενης και ορισμένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά την κατακύρωση του έργου. 13. Υποβολή Ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεώς τους. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος που έχει υποβάλει, με συνημμένους τους μη δημοσιευτέους ισολογισμούς του (άρθρο 45, Π.Δ. 60/2007 και 8,8α Π.Δ. 118/2007), σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης. 14. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που αφορά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του προσφέροντος για τα προαναφερόμενα τρία έτη θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει το 150% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ανάλογα με τη ζώνη ή τις ζώνες για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης και θα δηλώνεται το ύψος και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός ξεχωριστά. Οι συνεργαζόμενες με τον προσφέροντα επιχειρήσεις οφείλουν να πληρούν τα προαναφερόμενα στις 1, 3, 5, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου και να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες συνεργαζόμενες με τον προσφέροντα μονάδες παραγωγής/επεξεργασίας ρυζιού δεν προσκομίσουν το σύνολο των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, η προσφορά δεν θα απορρίπτεται στο σύνολό της, αλλά θα δύναται να γίνει αποδεκτή με τις εναπομείνασες 14

15 μονάδες παραγωγής/επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποχρεούται στην υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πριν από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στην οποία θα δηλώνει ότι οι εναπομείνασες μονάδες παραγωγής/επεξεργασίας ρυζιού θα καλύψουν το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση μονάδας παραγωγής/επεξεργασίας ρυζιού με κάποια άλλη. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου όγκου, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει, κατά τα ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35, κ.ο.κ.). ΑΡΘΡΟ 10-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται οι οικονομικές προσφορές οι οποίες αφορούν είτε και στις τρεις γεωγραφικές ζώνες (τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι) είτε σε δύο (δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι) ή μία (ένας σφραγισμένος υποφάκελος) μόνο εξ αυτών. Σε κάθε φάκελο αναγράφεται εξωτερικά σε ποια ζώνη ή ζώνες αφορά η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά αναφέρει: 1. Τη συνολική ποσότητα ρυζιού parboiled, σε καθαρό βάρος, που προτίθεται να διανείμει ο διαγωνιζόμενος στους δικαιούχους έναντι του συνολικού προϋπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας. H ποσότητα σε κιλά (kgr) θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το ολογράφως. 2. Τις επιλέξιμες δαπάνες όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, σημεία 2 και 3, της με αριθ. 258/31644/ Κ.Υ.Α., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ,69, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για την εκτέλεση του έργου στη χώρα μας βάσει του Καν. 1020/2012, για το σύνολο της χώρας. Ως προς τις επιμέρους επιλέξιμες δαπάνες ανά ζώνη τα ποσά ανέρχονται αντίστοιχα σε ,94 για την Α ζώνη, ,03 για την Β ζώνη και ,72 για την Γ ζώνη και δεν μπορούν να αποποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν. 15

16 Ο προσφέρων προκειμένου να υπολογίσει τα έξοδα μεταφοράς του ρυζιού εντός της χώρας μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο παράρτημα 3 «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (στοιχεία προγράμματος 2011)». Τα στοιχεία του εν λόγω παραρτήματος δεν έχουν, ως προς το περιεχόμενό τους, δεσμευτικό χαρακτήρα για την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου, διότι οι τελικοί τόποι προορισμού και οι παραδοτέες ποσότητες δύναται να μεταβληθούν. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε χωρίς ΦΠΑ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως αναλυτικά. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το ολογράφως. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΛΩΣΣΑ Οι προσφορές, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ. από και προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς και η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της επικοινωνίας του αναδόχου μετά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας εκδόσεως, συνοδευόμενα όμως από επίσημη μετάφραση στην ελληνική και θεώρηση σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα και στην περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, αναγράφονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Προσφορά η οποία δεν θα υποβληθεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο δεν θα γίνει αποδεκτή. ΑΡΘΡΟ 12-ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 16

17 ΑΡΘΡΟ 13-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και ελέγχονται ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και εν συνεχεία μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και τοποθετούνται, χωρίς να ανοιχτούν, μέσα σε έναν νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από την αρμόδια επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγιστεί στην ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση. Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική υπουργική απόφαση. Κατόπιν, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, επαναφέρονται οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» αποσφραγίζονται, και μονογράφεται το περιεχόμενό τους. Ακολουθεί αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική υπουργική απόφαση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. Από την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών προκύπτει η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των εν λόγω δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική υπουργική απόφαση. Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, η Υπουργική Απόφαση κατακύρωσης του έργου. Με την κοινοποίηση αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η δε σύμβαση καθ αυτή έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 17

18 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον απαιτείται, ο ανάδοχος υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατ εντολή και για λογαριασμό του δευτέρου, τηρουμένων των διατάξεων της παρούσης, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών κείμενων διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, με απόδειξη ή με κάθε άλλο νόμιμο και αποδεικνυόμενο τρόπο, για να υπογράψει την σύμβαση, καταθέτοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έτοιμου προς διανομή προϊόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 14-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνεκτιμά, με βάση τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, τη φερεγγυότητα κάθε προσφέροντα, σε συνάρτηση με την εμπειρία του στην παραγωγή ή εμπορία τροφίμων, τη δυναμικότητα των μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας, ιδιόκτητων ή συνεργαζόμενων, καθώς και το δίκτυο αποτελεσματικής διανομής που διαθέτει σε όλη τη χώρα. Αποκλείονται όσοι υπέπεσαν κατά την τελευταία πενταετία σε παραβάσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικής με την παρασκευή και διακίνηση τροφίμων. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χρημάτων που θα λάβει ο ανάδοχος έναντι της ποσότητας ρυζιού parboiled που αναλαμβάνει να διανείμει σε απόρους δικαιούχους της χώρας και εκφραζόμενη σε ποσότητα προϊόντος. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται ανά ζώνη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 15-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 και εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής. 18

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 260.162,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Aθήνα, 26 /9/ 2011 Αρ. Πρωτ.:Δ5 1134409ΕΞ2011 Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : Γιαννιτσά: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τηλ.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Κ. Ψυχίδης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ 66100 ΔΡΑΜΑ Τηλ : 2521350228-222 ΦΑΞ: 2521025997 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 8579/1300,909 15-7-14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 42(Σαράντα Δύο)/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα