ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Τζαµπερής Νεζάµ 1, Μίσιου Μαριάννα 1 1 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ηµοκρατίας 1, Ρόδος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε µια εποχή έντονων προβληµατισµών για όλους τους τοµείς λειτουργίας της κοινωνίας, η αίσθηση αδυναµίας και η µη ουσιαστική ενασχόληση του ανθρώπου για ανεύρεση λύσεων επιδεινώνουν την υφιστάµενη κατάσταση και συµβάλουν στην αύξηση της πολυπλοκότητας τους. Την ανατροπή αυτής της πορείας και τις βαθιές τοµές στην αλλαγή συµπεριφορών διαφαίνεται ικανή να ενεργοποιήσει η εκπαίδευση για την αειφορία µέσα από µία ολιστική προσέγγιση, όπου η θεωρία βρίσκει εφαρµογή στην πράξη, το περιβάλλον προσεγγίζεται σφαιρικά, και το σχολείο δικτυώνεται µε την κοινωνία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν, κατά το σχολικό έτος , στο βορείου συγκροτήµατος ωδεκανήσου, προσεγγίζουν τους στόχους της εκπαίδευσης για την αειφορία. Η έρευνα αναδεικνύει σχετικό ενδιαφέρον για υλοποίηση προγραµµάτων, κυρίως από εκπαιδευτικούς µε συµπλήρωση ωραρίου. Σε ό,τι αφορά τη θεµατολογία, τους σκοπούς, και τους στόχους, καθώς και τη διδακτική µεθοδολογία διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση. Τέλος, από το παραδοτέο υλικό δεν διαπιστώνεται πραγµατοποίηση αξιολόγησης σε κανένα επίπεδο. INVESTIGATION OF METHODS AND TECHNIQUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMMES AT THE NORTH DODECANESE Tzaberis Nezam 1, Missiou Marianna 1 1 University of the Aegean, 1 Democracy st, Rhodes, Greece, ABSTRACT In times of intense concern on all the fields of society s operation, the sense of weakness and the lack of effort for finding true solutions worsen the existing situation and increase their complexity. Education for sustainable development can activate a serious change to this course and to behaviors through a holistic approach, where the theory can find its application in practice, and the school is connected with society. The objective of the present work is to investigate if environmental education programs that took place during the school year , in northern Dodecanese, apply the objectives of education for sustainability. The research shows that it s mainly teachers needing to complete their work schedule that are relatively interested to undertake programs. Regarding their subjects, the aims, and the objectives, as well as the instructive methodology it is revealed that these are not explicit. Finally, by examining the deliverable material no evaluation of any kind is found.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολυδιάστατη και εκτεταµένη κρίση που παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους λειτουργικούς τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας θα έπρεπε να απασχολεί βαθύτατα, όχι µόνο µια µικρή οµάδα ατόµων, αλλά το σύνολο της ανθρωπότητας. Η αδράνεια και η αδυναµία διαφοροποίησης της επικρατούσας κατάστασης αναδεικνύει τη διευρυµένη σύγχυση εννοιών και κατανόησης αξιών που υποδουλώνει τον άνθρωπο στον καταναλωτικό πολιτισµό και την ικανοποίηση των υλιστικών του αναγκών [1]. Η µη βιώσιµη ανάπτυξη, που προωθείται από σχεδόν κάθε νέα οικονοµική δραστηριότητα, ασκεί σοβαρές πιέσεις επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρηµένη κατάσταση του πλανήτη, απειλώντας ακόµα και το µέλλον της επιβίωσης του είδους [2]. Η αλόγιστη κατασπατάληση φυσικών πόρων συντελεί καταλυτικά στις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ρύπανση, η φτώχεια κ.ά. [3,4,5]. Οι συνέπειες αυτών των προβληµάτων είναι συνολικές, επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής και δηµιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Για την αντιµετώπισή τους επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αρµονική τους συνύπαρξη σε µια αειφορική πορεία [6]. Η κατανόηση αυτής της έννοιας επιβάλλει το ζήτηµα αυτό να προσεγγιστεί όχι µόνο ως πολιτικό, οικονοµικό ή κοινωνικό, αλλά και ως ηθικό [7,8]. Η βιώσιµη ανάπτυξη, αναφέρει ο Dahl [9], είναι, βασικά, µια ηθική αντίληψη του δικαίου µέσα σε µια γενιά και µεταξύ των γενεών. Η αειφορία ως τρόπος σκέψης, συµπεριφοράς και δράσης στοχεύει στη δηµιουργία ηθικών ατόµων και κοινωνιών, που διέπονται από σεβασµό, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, περιβαλλοντική κουλτούρα, που σέβονται και υποστηρίζουν τη ζωή [10]. Έτσι, απλές και πρόχειρες λύσεις δεν αποδίδουν στην επίτευξη του ζητούµενου στόχου της αειφορίας. Χρειάζονται καινοτόµες λύσεις και ριζικές αλλαγές στη συµπεριφορά του ατόµου, οι οποίες αναµφίβολα είναι δύσκολες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πιο ασφαλής και δηµοκρατική στρατηγική είναι η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία [11]. Μέσω της εκπαίδευσης αυτής δίνεται η δυνατότητα να αποκτηθεί καλύτερη αντίληψη των περιβαλλοντικών προβληµάτων στις πραγµατικές τους διαστάσεις [12]. Σε αυτή τη διαδικασία δεσπόζει η αξία της αλληλεγγύης ως συνδετικού κρίκου της υπευθυνότητας, της ανεκτικότητας και της δηµοκρατίας [13], τα προσωπικά συµφέροντα δεν υπερτερούν των δικαιωµάτων των άλλων, αλλά συνυπάρχουν και συνυπολογίζονται ισότιµα, καθώς συνειδητοποιείται η προσωπική ευθύνη [14]. Η σχέση ανθρώπου - φύσης είναι σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης [15]. Εδραιώνει την αντίληψη ότι η ισορροπία µεταξύ της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και της οικονοµικής ανάπτυξης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της κατανόησης της ανιδιοτελούς συνεργασίας, µε σκοπό την οικοδόµηση ενός διατηρήσιµου µέλλοντος. Τα ζητήµατα που αφορούν στο περιβάλλον αναδεικνύουν παράλληλα και τα κοινωνικά ζητήµατα ως ισοδύναµα και αλληλοσχετιζόµενα για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης [16]. Για την πληρέστερη προσέγγιση και αποτελεσµατικότητα αυτών των στόχων, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση εφαρµόζονται καινοτόµες µέθοδοι και τεχνικές, όπως η επίλυση προβλήµατος, ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων, η αντιπαράθεση απόψεων κ.λπ., που εµπλέκουν τους µαθητές στη διαδικασία µάθησης, τους ενεργοποιούν να διερευνήσουν τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις και καλλιεργούν το ενδιαφέρον για συµµετοχή [17]. Η δυναµική αυτή εκπαιδευτική προσέγγιση αποκτά σταδιακά υπόσταση µέσα από τα κινήµατα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη δεκαετία του 60, και από την Τιφλίδα ως το Κίεβο αναγνωρίζεται παγκοσµίως ως κύριο µέσο για την ανατροπή της περιβαλλοντικής κρίσης και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Από την αρχή, επικράτησε η αισιοδοξία ότι η εισαγωγή της στα εκπαιδευτικά συστήµατα θα συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση και την ανάληψη δράσης προς την κατεύθυνση επίλυσης τόσο των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όσο και στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση [18]. Παράλληλα, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντική η σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και η ενεργή συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις που αναλαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο [19], αλλά και η

3 σύνδεση των τοπικών µε τα παγκόσµια ζητήµατα [20]. Σήµερα όµως, µετά τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν από τις παγκόσµιες συνδιασκέψεις και την εφαρµογή προγραµµάτων, παρατηρείται ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση παραµένει στη χώρα µας στο περιθώριο του σχολικού προγράµµατος [21]. Η υλοποίηση προγραµµάτων, παρόλη την αυξητική τάση που παρουσιάζει, επαφίεται, τελικά, στην καλή πρόθεση και τη φιλότιµη προσπάθεια περιορισµένου αριθµού εκπαιδευτικών [22]. Έρευνες σχετικά µε τους λόγους αποχής των διδασκόντων της δευτεροβάθµιας από την υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αναδεικνύουν ως βασικές αιτίες, κυρίως, την έλλειψη γνώσεων και υλικοτεχνικών υποδοµών [23,24]. Στην αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων, βέβαια, θα µπορούσε να συµβάλλει η επιµόρφωση ως συνεχής διαδικασία για την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστηµονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις για εκπαιδευτική δράση, ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Έτσι, αν η επιµόρφωση τίθεται ως σκοπός, τότε η ερευνητική στάση είναι το µέσο για την επιτυχία. Η έρευνα πρέπει να είναι διαρκής, ενεργή, πολύπλευρη, να ξεκινά και να επιστρέφει στη ζωντανή, µεταβαλλόµενη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και να αγκαλιάζει όλο το φάσµα των εκπαιδευτικών θεµάτων [25]. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει εάν τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν, κατά το σχολικό έτος , στο Βόρειο συγκρότηµα της ωδεκανήσου προσεγγίζουν τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με βάση τους στόχους της έρευνας, διατυπώθηκαν συνοπτικά τα εξής διερευνητικά ερωτήµατα: Πώς σχεδιάζονται τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Ποιες µέθοδοι και τεχνικές χρησιµοποιούνται στην υλοποίησή τους; Προσεγγίζουν τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Ποια είδη και ποιες µορφές αξιολόγησης επιλέγονται; Τι είδους τελικά προϊόντα παράγονται; ιαχέονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος στην τοπική κοινωνία; 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η κατηγοριοποίηση θεµάτων, στόχων και τεχνικών των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εκπονήθηκαν στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποκάλυψε πλήθος πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές µελετήθηκαν, υποβλήθηκαν σε µεθοδική επεξεργασία, δηλαδή αναλύθηκαν, ταξινοµήθηκαν, συγκρίθηκαν και συσχετίσθηκαν µεταξύ τους ή µε άλλες πληροφορίες και απεικονίσθηκαν µε διάφορους τρόπους. Η διαδικασία ταξινόµησης σε κατηγορίες είναι γενικά γνωστή ως «ανάλυση περιεχοµένου» (content analysis), στην οποία η επιτυχία «εξαρτάται από τις κατηγορίες που διαµορφώνονται» [26]. Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για επεξεργασία ποιοτικού υλικού και αποσκοπεί στο µετασχηµατισµό ποιοτικών δεδοµένων σε ποσοτικά και συνεπώς µετρήσιµα. Ερευνητικά, δηµιουργήθηκε µια οµάδα κατηγοριών που διαφωτίζουν τα ζητήµατα µελέτης, βάσει των οποίων στη συνέχεια ταξινοµήθηκε το περιεχόµενο. Αυτή η διαδικασία συµβάλλει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες προκατάληψης από τις κρίσεις των διαφόρων ερευνητών [27]. Οι κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν καθορίζονται από το σκοπό της έρευνας και καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι αποκλειστικές και εξαντλητικές. Αυτό επιτυγχάνεται όταν κάθε µονάδα αντιπροσωπεύεται από ένα µόνο είδος στοιχείων και όταν όλα τα στοιχεία αντιπροσωπεύονται χωρίς εξαίρεση [28]. Η κατηγοριοποίηση επανεξετάστηκε πολλές φορές σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα για την πραγµατοποίηση βελτιώσεων. Αφού τέθηκαν τα κριτήρια (µονάδα ανάλυσης), πραγµατοποιήθηκε η ταξινόµηση από τους ερευνητές και τελικά επιλέχθηκε η πλειοψηφία ως προς τις συγκεκριµένες επιλογές, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ανάλυσης περιεχοµένου.

4 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας επιχειρείται να παρουσιαστεί ο συσχετισµός των θεµάτων, στόχων και τεχνικών των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν. Κατατέθηκαν 31 σχέδια προγράµµατος, από τα οποία τα 2 διακόπηκαν στη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο συνολικός αριθµός των συντονιστών εκπαιδευτικών ανέρχεται σε 54 άτοµα, από τα οποία 32 άνδρες (59,3%) και 22 γυναίκες (40,7%). Με συµπλήρωση ωραρίου είναι το 63%, ενώ µε υπερωριακή απασχόληση το 37%. Ο αριθµός των µαθητών ανέρχεται σε 890, από τους οποίους οι 490 από ΓΕΛ (55,3%), οι 39 από ΕΠΑΛ (4,4%) και οι 361 από Γυµνάσια (40,5%). Από τις 29 περιβαλλοντικές οµάδες που υλοποιούν πρόγραµµα το µεγαλύτερο ποσοστό (58,6%) απαριθµεί πάνω από 30 µαθητές η κάθε µία, µε την πολυπληθέστερη να περιλαµβάνει 90 άτοµα. Τα ΓΕΛ συµµετέχουν στο δείγµα µε ποσοστό 48,3%, τα ΕΠΑΛ µε 17,2% και τα Γυµνάσια µε 34,5%. Τελικό προϊόν δεν έχουν παραδώσει 13 προγράµµατα (44,8%), τα οποία, κατά το σκεπτικό αυτό, δεν µπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωµένα. Από τους εκπαιδευτικούς αυτών των προγραµµάτων οι 16 είναι άνδρες και 8 οι γυναίκες, εκ των οποίων 1 άτοµο µε υπερωριακή απασχόληση και 23 (95,8%) µε συµπλήρωση ωραρίου. Στα 16 προγράµµατα που παρέδωσαν συµµετείχαν 16 άνδρες και 14 γυναίκες, από τους οποίους οι 11 µε συµπλήρωση ωραρίου και οι 19 µε υπερωριακή απασχόληση. Σε ό,τι αφορά στα θέµατα των προγραµµάτων, αυτά οµαδοποιήθηκαν σε έξι κατηγορίες (Ρύπανση - κλιµατική αλλαγή, µορφές και πηγές ενέργειας, ανακύκλωση-επαναχρησιµοποίηση, νερό-πηγές, φύση, επιπτώσεις των παρεµβάσεις). Από τα σχέδια υποβολής προκύπτει ότι τα 10 (ποσοστό 34,5%) ασχολούνται µε το τοπικό περιβάλλον και τα 19 (65,5%) µε το παγκόσµιο. Από την κατηγοριοποίηση των τίτλων σε θεµατικές ενότητες, παρατηρείται ότι το 20,7% επικεντρώνεται στην κατηγορία ρύπανση-κλιµατική αλλαγή και ακολουθεί µε 17,3% η ανακύκλωση-επαναχρησιµοποίηση. Η κατηγορία άλλα συγκεντρώνει το 10,3% και περιλαµβάνει τίτλους, όπως «Τι µου αρέσει στο νησί µου και θα ήθελα να διατηρηθεί» και «Τουριστικό - οικονοµική ανάπτυξη». Σηµειωτέον ότι τα θέµατα αυτά προέρχονται όλα από ίδιο σχολείο, που δεν παρέδωσε τελικό προϊόν. Σε όσα σχέδια υποβολής και παραδοτέα υλικά αναφέρεται η ειδικότητα των εκπαιδευτικών, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προτεινόµενων θεµάτων είναι συναφής µε την επιστηµονική κατάρτισή τους. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει και έρευνα [29] η οποία αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής των θεµάτων, χαρακτηρίζοντας ως σε ένα βαθµό αναµενόµενη την τάση του να επικεντρωθεί σε θέµατα του ενδιαφέροντός του. Για την εξέταση των µεθόδων και τεχνικών που δηλώνονται έγινε κατηγοριοποίηση από την οποία προκύπτουν οι ενότητες: project, συνεργατική- οµαδοκεντρική, ενηµέρωσησυζήτηση, βιωµατική, καταιγισµός ιδεών. Η ανάλυση των δεδοµένων φανερώνει ότι στα παραδοτέα κυριαρχεί η συνεργατική-οµαδοκεντρική προσέγγιση µε 43,8%, ενώ στα µη παραδοτέα χρησιµοποιείται περισσότερο η µέθοδος project µε 38,5%. Στο σύνολο των προγραµµάτων επικρατεί η συνεργατική-οµαδοκεντρική µε ποσοστό 34,5% και ακολουθεί η µέθοδος project µε 24,1%. Λόγω έλλειψης επαρκών διευκρινιστικών στοιχείων για το πώς προσλαµβάνεται από τους εκπαιδευτικούς η συνεργατική-οµαδοκεντρική προσέγγιση, εντάσσεται από τους µελετητές στην τεχνική εργασία σε οµάδες. Επίσης, διαπιστώνεται αποχή από την καταγραφή των µεθόδων και στις δύο κατηγορίες, µε αντίστοιχα ποσοστά 25% και 30,8%. Από τα δεδοµένα της έρευνας δεν προκύπτουν στοιχεία που να φανερώνουν κάποια άλλη από τις βασικές µεθόδους, όπως η επίλυση προβλήµατος, η µελέτη πεδίου, ή το περιβαλλοντικό µονοπάτι, µε µία εξαίρεση, τη βιωµατική προσέγγιση. Πιθανή αιτία, η σύγχυση µεταξύ των εννοιών µέθοδος και τεχνική. ιευκρινίζεται ότι η µέθοδος αναφέρεται στις γενικές προδιαγραφές του τρόπου εκπαίδευσης, ενώ η τεχνική στο συγκεκριµένο εργαλείο ή µέσο µε το οποίο εφαρµόζεται η εκπαιδευτική µέθοδος [30]. Έτσι αναδεικνύεται

5 ότι, εκτός από την µέθοδο project, κυριαρχεί η τεχνική της εργασίας σε οµάδες και σε µία περίπτωση δηλώνεται η τεχνική του καταιγισµού ιδεών. Από τα δεδοµένα ανάλογης έρευνας [31], διαπιστώνεται ότι η µέθοδος project είναι η κύρια επιλογή των εκπαιδευτικών. Επίσης, από άλλη έρευνα [32] διαπιστώνεται ότι συχνά δεν αναφέρεται η µέθοδος, αλλά περιγράφονται κάποιες δραστηριότητες στην υλοποίηση του προγράµµατος. Ως προς την προσέγγιση των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων αναδεικνύεται ότι το 18,7% θέτει δύο και περισσότερους στόχους (γνώση-συνειδητοποίηση-δραστηριοποίηση), το 43,7% έναν (γνώση) και το 37,6%, κανέναν. Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται µόνο γνωστικός στόχος, χωρίς να περιλαµβάνονται και άλλοι, όπως θα επέβαλλε η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση, για παράδειγµα η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος, ο προσανατολισµός στην αξιολόγηση, η πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων, η καλλιέργεια αξιών και η δηµιουργία νέων προτύπων, στάσεων και συµπεριφορών, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία κ.ά. Ως πιθανή εκδοχή, αιτία µπορεί να θεωρηθεί η προσκόλληση στην καθιερωµένη παραδοσιακή διδασκαλία, που επικεντρώνεται, κυρίως, στη µετάδοση της γνώσης. Σχετικές είναι και οι διαπιστώσεις ερευνών [33,34], όπου κυριαρχεί η γνωστική προσέγγιση και ελάχιστα επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και η προσπάθεια για ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην επίλυση προβλήµατος. Ως προς τα είδη και τις µορφές αξιολόγησης που επιλέγονται, παρατηρείται ότι η αξιολόγηση ουσιαστικά απουσιάζει, ή όταν αναφέρεται υπάρχει σύγχυση µεταξύ αξιολόγησης και στόχων. Σε ό,τι αφορά το τελικό προϊόν, το 68,7% είναι έντυπες εργασίες, κυρίως, µε πληροφοριακό περιεχόµενο από το διαδίκτυο και φωτογραφικά στιγµιότυπα από δραστηριότητες της περιβαλλοντικής οµάδας. Το 6,3% παραδίδει ένα ηλεκτρονικό φωτογραφικό άλµπουµ και το 25% αρχεία ηλεκτρονικής παρουσίασης (power point) που και πάλι περιέχουν, κυρίως, φωτογραφικά τεκµήρια των δραστηριοτήτων των µαθητών, µε εξαίρεση ενός, όπου παρουσιάζεται η πλούσια χλωρίδα, πανίδα και, αναλυτικά, η λειτουργία ενός υγροτόπου. Σχετικά µε την διάχυση αποτελεσµάτων του προγράµµατος και την ανάπτυξη σχέσης µε άλλες τοπικές κοινωνικές οµάδες και φορείς, παρατηρείται ότι περιορίζεται, για το σύνολο των προγραµµάτων, σε απλή παρουσίαση κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι δεν επιχειρείται κάποιο άνοιγµα «εκτός των τειχών» του σχολείου. Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγει και έρευνα [35] όπου αναδεικνύεται ότι τα προγράµµατα εκπονούνται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αποµονωµένα και αποκοµµένα από τη σχολική ζωή και την τοπική κοινωνία. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο πρωταρχικός στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συµβάλλει στην παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη κρητικής και δηµιουργικής σκέψης, στη συνειδητοποίηση της σχέσης ανθρώπου-φύσης, στην ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και στη δραστηριοποίηση για την πρόληψη και την αντιµετώπισή τους [36,37]. Η έννοια του περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται ολιστικά και η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία για την αποτίµηση της εκπαιδευτικής πρακτικής και την αναβάθµιση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Πρόκειται για µια δια βίου διαδικασία που ξεκινά από την παιδική ηλικία και ξεπερνά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης [38]. Οι πραγµατικές διαστάσεις της, όµως, στην Ελλάδα φανερώνουν σοβαρές αποκλίσεις από τις αρχές και τους στόχους της, δυσχεραίνοντας την εξέλιξή της. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα, παρατηρείται ότι δεν υιοθετείται διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση και δεν αξιοποιούνται οι διδακτικές πρακτικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, δεν διαπιστώνεται ουσιαστική αξιολόγηση, όπως διαφαίνεται και από

6 τα τελικά προϊόντα. Τα περισσότερα προγράµµατα παρουσιάζουν ένα γνωσιοκεντρικό προσανατολισµό και είναι καθηλωµένα σε απλούς στόχους πρώτων βαθµίδων, όπως η γνώση και η ευαισθητοποίηση, ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται η ανάλυση, η σύνθεση κ.ά. Η παρούσα έρευνα συγκλίνει µε ευρήµατα και άλλων ερευνητών ως προς την ανεπαρκή εφαρµογή των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την θεωρία στην πράξη. Τα περισσότερα προγράµµατα πραγµατεύονται παγκόσµια προβλήµατα, χωρίς ολιστική οπτική και εµπλοκή της τοπικής τους διάστασης. Η ουσιαστική συµµετοχή των µαθητών στην επιλογή του θέµατος αµφισβητείται, καθώς στις θεµατικές ενότητες ανιχνεύεται συνάφεια µε την κύρια ειδικότητα του συντονιστή εκπαιδευτικού. Σε ό,τι αφορά στη µεθοδολογική προσέγγιση, όπως παρουσιάζεται από το τελικό προϊόν, προωθεί την επιφανειακή µετάδοση γνώσης και πληροφοριών. Η πλειονότητα δεν ονοµάζει µε σαφήνεια κάποια µέθοδο, αλλά περιγράφει τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στη διάρκεια του προγράµµατος. Ως προς τις διδακτικές τεχνικές, εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις, που χρησιµοποιούν τη συζήτηση και τον καταιγισµό ιδεών, δεν αξιοποιείται η πληθώρα τεχνικών που προσφέρει η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σχετικά µε την αξιολόγηση, δεν διαφαίνεται να προσεγγίζεται ουσιαστικά και συστηµατικά σε κανένα από τα στάδια του προγράµµατος. Στα σχέδια υποβολής εµφανίζεται σύγχυση µεταξύ αξιολόγησης και στόχων, ενώ από το τελικό προϊόν δεν εντοπίζεται κάποια καταγραφή εµπειριών των συµµετεχόντων. Πιθανή αιτιολογία µπορεί να θεωρηθεί η ανεπαρκής γνώση, καθώς συχνά η παρουσίαση του προγράµµατος σε σχολική εκδήλωση εκλαµβάνεται ως διαδικασία αξιολόγησης. Οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν εφαρµόζονται επαρκώς, όπως καταδεικνύει η κυριαρχία των προσεγγίσεων γνωστικού περιεχοµένου και η µονοµερής ενασχόληση µε έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της περιβαλλοντικής. Ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών, µολονότι η συµµετοχή των ανδρών είναι µεγαλύτερη, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών είναι που ολοκληρώνει το πρόγραµµα. Από τα προγράµµατα που αναλαµβάνονται δεν ολοκληρώνονται τα µισά, οι εκπαιδευτικοί των οποίων σχεδόν εξολοκλήρου εντάσσονται στην κατηγορία συµπλήρωσης ωραρίου. Βλέποντας, όµως, µε αισιοδοξία το µέλλον παρατηρούµε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται, βέβαια, είναι βαθιές τοµές και ριζικές αλλαγές για να ανατραπεί η πραγµατικότητα που φανερώνει ασάφεια του περιεχόµενου των προγραµµάτων, ισχνό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, πιθανούς φόβους απώλειας ελέγχου της διαδικασίας, αδυναµία απαγκίστρωσης από την παραδοσιακή διδασκαλία, ενδεχόµενα προβλήµατα στις υλικοτεχνικές υποδοµές και τους οικονοµικούς πόρους, πληµµελή ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κ.ά. [39]. Η επίτευξη του στόχου απαιτεί την ενεργή συµβολή και συµµετοχή όλων µας µε επίκεντρο την ατοµική προσπάθεια, προσωπική υπευθυνότητα, αµοιβαία εµπιστοσύνη και συνεργασία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dahl, A. (2007). Ethical Challenges of Climate Change. Εισήγηση στο 11ο ετήσιο συνέδριο του International Environmental Forum, Οτάβα, Οκτωβρίου Ανάσυρση 25/6/08 από 2. Ξανθάκου, Γ. (2007). Σχεδιάζοντας µια φανταστική οικογένεια. Αθήνα: Ατραπός (σσ ). 3. Larrère, C. (2009). Σεβασµός ή ευθύνη; Ποια ηθική για το περιβάλλον; Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καΐλα, M. Bonnett & C. Larrère (επιµ.), Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρµογή (σσ ). Αθήνα: Ατραπός. 4. ηµητρίου, Α. (2005). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως µέσο για την ανάπτυξη συνεργασίας των λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και τον πολιτισµό. Στο Α.

7 . Γεωργόπουλος (επιµ), Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισµός που αναδύεται, ( ). Αθήνα: Gutenberg. 5. Diamond, J. (2006). Κατάρρευση. Πώς οι κοινωνίες επιλέγουν να αποτύχουν ή να επιτύχουν. Αθήνα: Κάτοπτρο (σσ ). 6. Γεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική ηθική. Αθήνα: Gutenberg (σσ. 327, 480). 7. Τσιρώνης, Χ. (2003). Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας (σ. 12). 8. Τζαµπερής, Ν. (2008). Η ηθική εκπαίδευση στη βιώσιµη ανάπτυξη, µοχλός εξάλειψης της ανισότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 4ο συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ «Προς την αειφόρο ανάπτυξη. Φυσικοί πόροι, κοινωνία, περιβαλλοντική εκπαίδευση». Ναύπλιο. 9. Dahl, A. (2004). Leading the transition to sustainability: global challenges and individual action. Εισήγηση στο 8ο ετήσιο συνέδριο του International Environmental Forum, Θεσσαλονίκη 15-17/10/2004. Ανάσυρση 25/6/08 από ief/ddahl104b.htm. 10. UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development , International Implementation Scheme, Draft. Παρίσι: UNESCO (σ. 10). 11. Καλαϊτζίδης,. (2007). Η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ανάσυρση στις 10/2/2008 από εφηµερίδα Ελευθεροτυπία _text/id= Τζαµπερής, Ν., Παπαβασιλείου, Β. & Παπαδοµαρκάκης, Γ. (2010). Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: το παράδειγµα του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή συµµετοχή «Τοπικές Κοινωνίες & Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη», Ρόδος. 13. Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα (σ. 233). 14. O Shea, K. (2003). ηµοκρατική αγωγή του πολίτη Στρασβούργο: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (σσ. 26, 28). 15. Τσαµπούκου-Σκαναβή, Κ. (2004). Περιβάλλον και επικοινωνία. ικαίωµα στη συµµετοχή. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο (σ.22). 16. Fien, J. & Tilbury, D. (2002). The critical challenge of Sustainability. In D. Tilbury, R. Stevenson, J. Fien & D. Schreuder (eds), Education and sustainability. Responding to the global challenge (pp. 1-12). Switzerland, Gland: IUCN. 17. Canivez, P. (2000). Ποια αγωγή για τον πολίτη. Αθήνα: Scripta (σ. 187). 18. Παπαδηµητρίου, Β. (2004). Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο. Μια διαχρονική θεώρηση. Αθήνα: Τυπωθήτω (σ. 11). 19. Dillon, J. (2008). Towards sustainable communities: some examples from England. Εισήγηση στην Ηµερίδα «Περιβάλλον & Αειφορική Αναπτυξη», Ρόδος, 16/5/ Huckle, J. (2002). Educating for sustainability. Birmingham: National Primary Trust. 21. Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη Ε. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές, φιλοσοφία, µεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις. Gutenberg: Αθήνα. 22. Παπαδηµητρίου, ο.π. (σ. 78). 23. Τζαµπερής, Ν. & Παπαβασιλείου, Β. (2010). ιερεύνηση αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 5ο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόµι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Ιωάννινα, Νοεµβρίου Αντωνίου Θ., Τζαµπερής, Ν. & Τζαµπερή Ν. (2010). ιερευνώντας τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη ρύπανση των υδάτων και την εκπαίδευση για την αειφορία. 5ο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόµι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Ιωάννινα, Νοεµβρίου 2010.

8 25. Ανθόπουλος, Κ., αγκλής, Β., Μπουζάκης, Σ. & Τσολάκης, Λ. Χ. (1994). Μόρφωση και επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: ART of TEXT. 26. Berelson, B. (1971). Content Analysis in communication research. New York: Hafner Publishing Company (pp ). 27. Bell, J. (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg. 28. Βάµβουκας, Μ. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία. (Στ Εκδοση). Αθήνα: Γρηγόρης ( ). 29. Σωτηροπούλου, Χ. (2010). Αποτίµηση των προγραµµάτων Π.Ε. των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ν. Σερρών. 5ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ «Περιβαλλοντική εκπαίδευση: το σταυροδρόµι της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη», Ιωάννινα, Νοεµβρίου Κόκκος, Α. (1999). Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Στο. Βαϊκούση, Ι. Βαλάκας, Α. Κόκκος, και Α. Τσιµπουκλή, (επιµ.) Εκπαίδευση ενηλίκων: Εκπαιδευτικές µέθοδοι - οµάδα εκπαιδευοµένων (σσ.13-86). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. 31. ηµητρίου, Α. & Ζαχαριάδου, Ε. (2005). Εκπαιδευτικοί και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Το παράδειγµα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Α θµιας Εκπαίδευσης στο Ν. Έβρου. 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σσ ). Κόρινθος, Σεπτεµβρίου Ζυγούρη, Έ. & Μαυρικάκη, Ε. (2004). Καταγραφή και ανάλυση των σχεδίων προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση που εκπονήθηκαν στα Νηπιαγωγεία και ηµοτικά σχολεία της υτικής Μακεδονίας την περίοδο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 37, Παπαδοπούλου, Π. & Κουδούνη, Γ. (2006). Μελετώντας τον προσανατολισµό της Π.Ε. στη σχολική πραγµατικότητα µέσα από τη στοχοθεσία των προγραµµάτων Π.Ε. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σσ ). Αθήνα, εκεµβρίου ρακωνάκη, Χ. (2006). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σσ ). Αθήνα, εκεµβρίου Σωτηροπούλου, ο.π. 36. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών- Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανάσυρση 2 εκεµβρίου 2010 από (σ. 640). 37. Λέκκας, Θ. & Κολοκυθάς, Γ. (2009). Η εξέλιξη των σχολικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 1ο πανελλήνιο διεπιστηµονικό συνέδριο τέχνης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η Τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον. Παιδαγωγικές/Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για το άσος/ έντρο & την Ανακύκλωση» (σσ ). Αθήνα, Μαΐου Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006). Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: µια ουσιαστική συµβολή στην ευηµερία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Επίσηµη εφηµερίδα C79, Ανάσυρση 4 εκεµβρίου 2010 από legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11091_el.htm 39. Αναστασιάδου, Φ. & Κουρκουρίδης,. (2008). Σχολικά προγράµµατα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθµια του Νοµού Καβάλας ( ). Στατιστική Ανάλυση και Χαρτογραφική Απεικόνιση. 4ο συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ «Προς την αειφόρο ανάπτυξη. Φυσικοί πόροι, κοινωνία, περιβαλλοντική εκπαίδευση». Ναύπλιο, εκεµβρίου 2008.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παπαβασιλείου Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Παπαβασιλείου Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παπαβασιλείου Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 03: Ιστορική Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ):

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος - Οικονόμου Κων., Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ Αντωνίου Θεόδωρος 1, Τζαµπερής Νεζάµ 2, Τζαµπερή Νατάσα 1 1 ΤΕΙ Ηρακλείου, 710 04 Ηράκλειο, antonioutheodore@yahoo.gr 2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 05: Εννοιολογικές οριοθετήσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II Πολυξένη Ράγκου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 02: Ιστορική Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ι Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1

Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Γεωγραφικές Επιστήµες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσµός συµβίωσης. Γεώργιος Ταξιάρχου 1 Σύµφωνα µε την γενική αρχή που καθιέρωσε η UNESCO, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει στόχο να διαµορφώσει

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Υπαίθριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε 1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννιέται. Πότε; Η ΠΕ γεννιέται και διαµορφώνεται σε αυτόνοµο πεδίο στις δεκαετίες 1960 1970 Πώς; Προέρχεται από τη συνειδητοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» «Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Δρ. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος Α/ θμιας Εκπαίδευσης hristopef@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο των προτεινόμενων. στις θεματικές της Ενέργειας. Βίκυ Μαλωτίδη, Γραμματεία ΜΕdIES

Το πλαίσιο των προτεινόμενων. στις θεματικές της Ενέργειας. Βίκυ Μαλωτίδη, Γραμματεία ΜΕdIES Ημερίδα για τη θεματική χρονιά «ΕνέργειαΕνέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες» Αθήνα,, 26 Οκτωβρίου 2009, ΜΙΟ-ECSDE Το πλαίσιο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στις θεματικές της Ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Κωνσταντίνα Αρετάκη 1, Πολυξένη Ράγκου 2 και Νικόλαος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα

Διερεύνηση Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα Διερεύνηση Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Περιβαλλοντικά Ζητήματα Τζαμπερής εζάμ 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1 Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου, email: tzaberis@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 4ο ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Υπεύθυνος: Ζάγκας Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

«Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Πετρίδου Βαρβάρα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε.

«Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Πετρίδου Βαρβάρα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Σεμινάριο ΚΠΕ Λαυρίου «Μεθοδολογία & Τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλοντικής Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αντολικής Αττικής & Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας «Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ο ΣΣΠΠΕ 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 1 η Ανακοίνωση Καθώς η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διανύει την τέταρτη δεκαετία συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του προγράμματος SAME

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 8: Οι Τ.Π.Ε. και οι νέες απαιτήσεις από το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής

Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αλλαγή της σχολικής κουλτούρας 2/2 Δημήτριος Γερμανός Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΑΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας»

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» «Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2016 2017 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΔΕ 1 H ετερότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου Οκτώβριος 2012 1 Προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ;

ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ; Συμπόσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αθήνα 15/16 Απριλίου 2011-04-28 Τριανταφύλλου Ελένη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Χαλκιδικής ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους

Εκπαίδευση για. την Αειφορία. μέσα από Τοπικά Σχολικά Δίκτυα σε συνεργασία με Δήμους Εκπαίδευση για Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου www.kpe-thess.gr Χ. Αθανασίου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Ριφάκη, Γ. Σλαυκίδης, Π. Τσολακίδου, Γ. Υφαντής την Αειφορία μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα