ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011"

Transcript

1 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: / ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά αναφέρονται στη συνέχεια και σχετίζονται με το περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο. Ρητά συμφωνείται ότι οι παρακάτω πρόσθετες καλύψεις ισχύουν σύμφωνα με τους γενικούς όρους, τους ορισμούς και τις γενικές εξαιρέσεις που αναγράφονται σε αυτούς, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται με τους παρακάτω ειδικούς όρους, καθώς και τις ειδικές συμφωνίες εάν υπάρχουν, που αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με την ασφαλιστική σύμβαση. 1.- ΦΩΤΙΑ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από φωτιά. Περιλαμβάνονται και ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης φωτιάς, από καπνό φωτιάς και από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μετακόμισή τους, που θα γίνει με σκοπό να σωθούν από τη φωτιά Δεν θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές από: - φωτιά που προέρχεται από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα ή άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή - φωτιά αν στο χώρο που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα γίνεται αποθήκευση βενζίνης, βενζινελαίου, γκαζολίνης, ανθρακασβεστίου, νάφθας ή άλλης παρόμοιας ύλης, σπίρτων, δυναμίτη, πυρίτιδας ή εκρηκτικών υλών - φωτιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους - κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, που συνέβη είτε στη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε μετά από αυτήν - έκρηξη και άλλα παρεμφερή συμβάντα, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά Επίσης, δε θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στο ίδιο το ασφαλισμένο αντικείμενο από φωτιά που προέρχεται από: ζυμώσεις του, αυτανάφλεξη, ελάττωμα έμφυτο, ελαττωματική κατασκευή, υποβολή του με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. 2.- ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ Θα σας αποζημιώσουμε για άμεσες και ορατές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από πτώση κεραυνού. Δεν θα σας αποζημιώσουμε για: - ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές ή συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου ή διαρροή ηλεκτρισμού, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές, εξαιρουμένου του κεραυνού και της πυρκαγιάς - ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά ή απορρύθμιση αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης στο ασφαλισμένο κτίριο ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο 3.- EKPHΞH ΣYΣKEYΩN KAI EΓKATAΣTAΣEΩN ΓIA OIKIAKOYΣ ΣKOΠOYΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές από έκρηξη συσκευών ή και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακούς ή εξoμoιoύμενoυς με οικιακούς σκοπούς, όπως λέβητα θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων υγραερίου ή φωταερίου, εντός ή εκτός του ασφαλιστικού τόπου. Δεν θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές από μία τέτοια έκρηξη σε αυτή την ίδια τη συσκευή ή και εγκατάσταση.

2 4.- ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή άλλου αεροπορικού μέσου ή αντικειμένου που πέφτει απ αυτά ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές ή συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που προκαλούνται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, ή διαρροή ηλεκτρισμού, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές : - που προκαλούνται από αντικανονική λειτουργία - σε λυχνίες της μηχανής, συσκευής ή εγκατάστασης. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχομένου και με ανώτατο όριο το ποσό των ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από έκρηξη Περιλαμβάνονται και ζημιές από έκρηξη στο ίδιο το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη, μόνο αν με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται κατοικία και πρόκειται για συσκευή ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται α- ποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς. 7.- ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήματος. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιά που θα προκληθεί από όχημα που ανήκει κατά κυριότητα ή τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή μέλους της οικογένειάς του. 9.- ΚΛΟΠΗ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στο ασφαλισμένο περιεχόμενο που προκαλούνται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής μετά από διάρρηξη, δηλαδή με βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου, καθώς επίσης για ζημιές από κλοπή από ληστεία, δηλαδή με χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο. Επίσης, αν το κτίριο δεν είναι ασφαλισμένο και δεν ανήκει σε σας ή σε μέλος της οικογένειάς σας, θα σας αποζημιώσουμε και για ζημιές που προκλήθηκαν από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο, μέχρι το ποσό των Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για κλοπή: - αντικειμένων που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο ή σε υπόστεγα - με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή με χρήση αντικλειδιού εκτός αν ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης είναι σε θέση να το αποδείξει - που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος μέλος της οικογένειάς σας ή πρόσωπο που συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία σας ή συνέταιρος ή υπάλληλός σας

3 - που την πληροφορηθήκατε αφού το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 90 συνεχόμενες ημέρες. Εσείς έχετε την υποχρέωση: - να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σαν να μην ήταν ασφαλισμένη. - να θέτετε σε πλήρη λειτουργία όλα τα μέτρα ασφαλείας, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες η κατοικία σας παραμένει κενή, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρουσία εντός - να επιθεωρείτε και συντηρείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του - σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, να καταγγείλετε το γεγονός στην αρμόδια αστυνομική αρχή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αφότου λάβετε γνώση της ζημιάς, να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των δραστών και την ανάκτηση της απολεσθείσας περιουσίας και να καταθέσετε στην εταιρία αναλυτική κατάσταση των αντικειμένων που απωλέσθηκαν ή ζημιώθηκαν σε περίπτωση ανεύρεσης του συνόλου ή μέρους της απολεσθείσας περιουσίας, να μας ειδοποιήσετε αμέσως - σε περίπτωση που έχετε ήδη αποζημιωθεί από την εταιρία και ανακτήσετε το σύνολο ή μέρος των αντικειμένων που απωλέσθηκαν, να αποδώσετε στην εταιρία τα αντικείμενα για τα οποία εισπράξατε αποζημίωση. Εάν όμως επιθυμείτε να τα κρατήσετε, τότε υποχρεούστε να επιστρέψετε στην εταιρία την αποζημίωση που εισπράξατε για τα συγκεκριμένα αντικείμενα ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο που προκαλούνται από διάρρηξη, δηλαδή από βίαιη είσοδο στο κτίριο ή έξοδο από το κτίριο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως σε περίπτωση διάρρηξης: - που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος μέλος της οικογένειάς σας ή πρόσωπο που συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία σας ή συνέταιρος ή υπάλληλός σας - που την πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισμένο κτίριο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 90 συνεχόμενες ημέρες ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από πλημμύρα, θύελλα, ή καταιγίδα. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές από: - παγετό, χαλάζι, χιόνι ή βάρος χιονιού - καθίζηση ή κατολίσθηση - διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής, ανοιγμάτων, θυρών, παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά - παλιρροϊκά κύματα είτε αυτά είναι επακόλουθα σεισμού ή ηφαιστειακής έκρηξης (tsunami) είτε όχι - διαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης (για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζημιώσουμε σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αυτό) - υπερχείλιση δεξαμενών. Δεν θα σας αποζημιώσουμε επίσης για: - επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση υλικών χωρίς ζημιά στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων επειδή δεν βρίσκετε στην αγορά όμοια με αυτά που έχουν υποστεί τη ζημιά. Εμείς θα σας αποζημιώσουμε μόνο για όσα έχουν υποστεί ζημιά. - ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισμένη κατοικία παραμένει ακατοίκητη ή κενή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 (συνεχόμενων) ημερών. - ζημιά σε αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα - ζημιά σε προσωρινά τοιχία, - ζημιά σε μαντρότοιχους, σε περιφράξεις και σε αυλόθυρες - ζημιά σε αντικείμενα τοποθετημένα στο εξωτερικό του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερμο-

4 σίφωνες, εξωτερικοί σωλήνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανόμενων των ορθοστατών και στύλων - ζημιά σε εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού από σωληνώσεις, δεξαμενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματες εγκαταστάσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers). Δεν θα σας αποζημιώσουμε για: - ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο, από διαρροή νερού που οφείλεται στη σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεών του, εφόσον αυτές είναι ηλικίας άνω των 30 ετών - ζημιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 90 συνεχόμενες ημέρες. - επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση υλικών χωρίς ζημιά στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων επειδή δεν βρίσκετε στην αγορά όμοια με αυτά που έχουν υποστεί τη ζημιά. Εμείς θα σας αποζημιώσουμε μόνο για όσα έχουν υποστεί ζημιά. - διαρροή ή διαφυγή από το σύστημα αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς που προέρχεται από α) θερμότητα ως επακόλουθο πυρκαγιάς, β) ζημιά στο ίδιο το σύστημα αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς, γ)που θα είχαν αποφευχθεί αν ο ασφαλισμένος είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση της αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς ΧΙΟΝΙ-ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ-ΧΑΛΑΖΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από χιόνι, χαλάζι ή παγετό. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές από: - πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα - καθίζηση ή κατολίσθηση - διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής, ανοιγμάτων, θυρών, παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά Δεν θα σας αποζημιώσουμε επίσης για: - επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση υλικών χωρίς ζημιά στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων επειδή δεν βρίσκετε στην αγορά όμοια με αυτά που έχουν υποστεί τη ζημιά. Εμείς θα σας αποζημιώσουμε μόνο για όσα έχουν υποστεί ζημιά. - ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια που η ασφαλισμένη κατοικία παραμένει ακατοίκητη ή κενή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 (συνεχόμενων) ημερών. - ζημιά σε αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα - ζημιά σε προσωρινά τοιχία, - ζημιά σε μαντρότοιχους, σε περιφράξεις και σε αυλόθυρες - ζημιά σε αντικείμενα τοποθετημένα στο εξωτερικό του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερμοσίφωνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανόμενων των ορθοστατών και στύλων - ζημιά σε εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΣΤΥΛΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαία πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, καθώς και για τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν, εφόσον προηγουμένως

5 εγκριθούν από την εταιρία, για την απομάκρυνση των δένδρων. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για πτώση που προέρχεται από: - σεισμό - πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα ή χιόνι. (για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζημιώσουμε σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αυτό) ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) Αφαιρούνται από τις γενικές εξαιρέσεις των γενικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου και δεν έχουν ισχύ οι λέξεις «τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες)». Επομένως αν επέλθει κάποιος από τους καλυπτόμενους με το παρόν ασφαλιστήριο κινδύνους, έστω και αν οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια όπως αυτή ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο, θα έχετε δικαίωμα να αποζημιωθείτε. Διατηρούμε το δικαίωμα επαναφοράς της εξαίρεσης τρομοκρατικών ενεργειών οποτεδήποτε για λόγους που αφορούν, ενδεικτικά, την πολιτική μας σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή τεχνικές μας ανάγκες καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η επαναφορά της εξαίρεσης γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση προς εσάς στην τελευταία γνωστή διεύθυνση σας. Τα αποτελέσματα της επαναφοράς της εξαίρεσης επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε σας η σχετική ειδοποίηση ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από άτομα που λαμβάνουν μέρος σε στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο αυτό, έχει την έννοια του περιορισμού του ορίου αποζημίωσης για όλες τις ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά τη διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγμή της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για: 1. ζημιά που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις, 2. ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του ασφαλισμένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή, 3. ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης υπό του ασφαλισμένου οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως ότι η εταιρεία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω 2. και 3. περιπτώσεις έναντι του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης από ευθύνη για υλική (θετική) ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης. 4. επακόλουθη ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής και για οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ αυτόν τον ειδικό όρο, 5. ζημιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης ή με σκοπό τη διάπραξή τους, 6. ζημιά που πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς εσάς προσώπων (άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου 2496/1997). Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές: - από ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη διάπραξη αυτών

6 - που τις πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 90 συνεχόμενες ημέρες - επιφανειακή ζημία που θα προκληθεί από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθημάτων. - που προέρχονται ή προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από: - την απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή βλάβη ή - τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας, συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση μετάδοση/μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή προγραμματισμού), περιλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- «ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες virus, worm, logic bomb ή Trojan horse ή τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές θραύσης από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο σε εξωτερικούς και εσωτερικούς υαλοπίνακες του ασφαλισμένου κτιρίου ή του κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, καθώς και σε καθρέπτες -εφόσον με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται το περιεχόμενοσυμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης που αφορά τις εργασίες επανατοποθέτησης αυτών. Τα πλαίσια και τα ελαστικά μέρη περιμετρικά υαλοπινάκων και καθρεπτών θα αποζημιωθούν μόνο με τις προϋποθέσεις ότι έχει συμβεί ταυτόχρονη ζημιά και στον υαλοπίνακα ή τον καθρέπτη και ότι η ασφάλιση αυτή αφορά κατοικία. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχομένου και με ανώτατο όριο το ποσό των Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για: - θραύση σε ήδη ραγισμένους υαλοπίνακες ή καθρέπτες - χαράγματα - το κόστος για τη χάραξη σχεδίων επί των υαλοπινάκων και καθρεπτών - ζημιές πριν την ολοκλήρωση της επανατοποθέτησης υαλοπινάκων ή καθρεπτών, δηλαδή κατά τη μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση ή κατά την επανατοποθέτησή τους - ζημιά κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, τα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες και καθρέπτες, καθώς και ζημιά που είναι αποτέλεσμα επισκευών ή οικοδομικών εργασιών στο κτίριο - ζημιά που οφείλεται σε εσφαλμένη τοποθέτηση - ζημιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που έχουν συλλεκτική αξία ή αξία ως έργα τέχνης καθώς και στα πλαίσια και τους σκελετούς τους 19.- ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στο ασφαλισμένο περιεχόμενο που θα μεταφερθεί σε προσωρινή κατοικία, αν η ασφαλισμένη κατοικία δεν μπορεί να κατοικηθεί λόγω υλικής ζημιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του κτιρίου, με βάση πραγματογνωμοσύνη, και μέχρι τη λήξη του παρόντος ασφαλιστηρίου, και αφορά ζημιά που προκαλείται από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Θα σας αποζημιώσουμε επίσης για τα έξοδα μεταφοράς, από την ασφαλισμένη κατοικία στην προσωρινή κατοικία και αντίστροφα, καθώς και για ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά τη μεταφορά τους από επαγγελματία μεταφορέα. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές από:

7 - κλοπή, αν η προσωρινή κατοικία δεν διαθέτει τα ίδια μέτρα προστασίας με αυτά που έχουν συμφωνηθεί με το ασφαλιστήριο - πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, αν η προσωρινή κατοικία είναι υπόγεια - πυρκαγιά, αν η προσωρινή κατοικία είναι κατασκευασμένη από ξύλο, ή αν το έτος κατασκευής της είναι προγενέστερο του οποιονδήποτε κίνδυνο αν δεν πρόκειται για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί με σκοπό να αποτελέσει κατοικία. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 15% επί του ασφαλιστικού ποσού του περιεχομένου 20.- ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ Αν η ασφαλισμένη κατοικία ή η κατοικία μέσα στην οποία βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω υλικής ζημιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, θα σας αποζημιώσουμε για τα έξοδα τα οποία θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για την προσωρινή διαμονή σας σε ξενοδοχείο ή για την προσωρινή ενοικίαση άλλης ανάλογης κατοικίας καθώς και για τα έξοδα μίας μετακόμισης. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου, με βάση πραγματογνωμοσύνη, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες από την επέλευση της ζημιάς. Η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση το ενοίκιο που θα καταβάλετε με ανώτατο όριο για 12 μηνών περίοδο καταβολής ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και / ή περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των και αναλογικό περιορισμό για περίοδο καταβολής μικρότερη των 12 μηνών. Σε περίπτωση που είστε ενοικιαστής και καταβάλλατε ενοίκιο για την κατοικία που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο, θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση τυχόν απαλλαγή σας από την υποχρέωση της καταβολής αυτής ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Αν η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω υλικής ζημιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, θα σας αποζημιώσουμε για απώλεια ενοικίων, αν το κτίριο ήταν εκμισθωμένο από εσάς σε τρίτο. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου, με βάση πραγματογνωμοσύνη, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες από την επέλευση της ζημιάς. Η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση το ενοίκιο της ασφαλισμένης κατοικίας με ανώτατο όριο για 12 μηνών περίοδο καταβολής το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και αναλογικό περιορισμό για περίοδο καταβολής μικρότερη των 12 μηνών. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για απώλεια ενοικίων: - για κτίριο ή τμήμα του που δεν ήταν μισθωμένο, κατά τη στιγμή της επέλευσης της ζημιάς - για καθυστέρηση εκμίσθωσης του κτιρίου ή μέρους του, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής ή ανακατασκευής - για την παρεμπόδιση ή καθυστέρηση της επισκευής ή ανακατασκευής εξαιτίας νόμου, διατάγματος, κανονισμού απόφασης οποιασδήποτε αρχής. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 3% επί του ασφαλιστικού ποσού του κτιρίου ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν μετά από δική μας γραπτή έγκριση για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων που ζημιώθηκαν ή καταστράφηκαν από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Δεν θα σας αποζημιώσουμε για τα έξοδα που θα προκύψουν από την αποκομιδή των συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός αυτού, όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα που έπαθαν τη ζημία ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

8 Θα σας καλύψουμε τα έξοδα για την άντληση υδάτων που εισχώρησαν στο ασφαλισμένο κτίριο ως συνέπεια πλημμύρας-θύελλας-καταιγίδας ή διάρρηξης σωληνώσεων και προκάλεσαν ζημιά σε αυτό ή στο ασφαλισμένο περιεχόμενο που καλύπτεται με αυτό το ασφαλιστήριο. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό των ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΑ Θα σας αποζημιώσουμε για έξοδα εντοπισμού ζημιάς σωληνώσεων, δεξαμενών και γενικά εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού του ασφαλισμένου κτιρίου και ζημιές που θα προκληθούν από τις εργασίες αυτές. Δεν θα σας αποζημιώσουμε για: - έξοδα εντοπισμού ζημιάς που προέρχεται από έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο αυτού του όρου, εφόσον αυτές είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. - έξοδα εντοπισμού ζημιάς που προέρχεται από άλλο κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή που εμπίπτει σε άλλη εξαίρεση του ασφαλιστηρίου (για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζημιώσουμε σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αυτό) - επιπρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση υλικών χωρίς ζημιά στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η ζημιά, π.χ. αντικατάσταση όλων των πλακιδίων επειδή δε βρίσκετε στην αγορά όμοια με αυτά που έχουν υποστεί τη ζημιά. Εμείς θα σας αποζημιώσουμε μόνο για όσα έχουν υποστεί ζημιά. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό των ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Θα σας καλύψουμε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε για την αποφυγή ή τη μείωση ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο - εφ' όσον οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν την ασφαλιστική αξία της περιουσίας σας που τελικά διασώσατε- ακόμη και αν αυτές τις εργασίες πραγματοποιήσατε με δικά σας μέσα (υλικά, εργαλεία κλπ.) Εσείς έχετε την υποχρέωση: να ενεργήσετε όπως θα κάνατε για την προστασία της περιουσίας σας να μην ήσαστε ασφαλισμένοι. Μέχρι να έρθει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας μας, θα πρέπει να διατηρήσετε τα ασφαλισμένα πράγματα που διασώθηκαν στην κατάσταση και στη θέση που βρέθηκαν ακριβώς μετά τη ζημία, παίρνοντας συγχρόνως όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσετε την αύξησή της. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό των ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Θα σας αποζημιώσουμε για τις αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, πραγματογνωμόνων, συμβούλων και νομικών και άλλα έξοδα έκδοσης αδειών που αναγκαία θα κάνετε μετά από δική μας γραπτή έγκριση για την α- ποκατάσταση ζημιάς στο ασφαλισμένο κτίριο, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για έξοδα που θα γίνουν σε σχέση με την προετοιμασία, έγερση και υποστήριξη της απαίτησης αποζημίωσης. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό των ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές από φωτιά, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, έκρηξη και σεισμό (εφόσον έχετε επιλέξει και την κάλυψη του σεισμού για το ασφαλιστήριό σας αυτό) στο περιεχόμενο τραπεζικής σας θυρίδας, που μπορεί να περιλαμβάνει αντικείμενα από χρυσό, κοσμήματα κάθε είδους, ρολόγια, μετάλλια, πολύτιμους λίθους, αρκεί με το ασφαλιστήριο αυτό να καλύπτεται και το περιεχόμενο της κατοικίας σας, για τους κινδύνους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό των ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΙ και/ ή ΠΙΣΙΝΑ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο και σύμφωνα με τον ειδικό του όρο σε μαντρότοιχους και/ή πισίνα που αποτελούν μέρος του κτιρίου της κατοικίας που καλύπτεται με το παρόν ασφαλισ-

9 τήριο, εφόσον αναγράφονται στο κυρίως σώμα του παρόντος ασφαλιστηρίου και συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο του κτιρίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισμένης κατοικίας (όπως τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες) και κινητά αντικείμενα, που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, εντός περιφραγμένου χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας, (όπως έπιπλα κήπου), και συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό του κτιρίου, για τους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, πρόσκρουσης οχήματος, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόμενου κινδύνου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που είναι κινητά, βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, εντός περιφραγμένου χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας (όπως έπιπλα κήπου), εφόσον αναγράφονται στο κυρίως σώμα αυτού του ασφαλιστηρίου και συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό του περιεχομένου, για τους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης, πτώσης αεροσκάφους, πρόσκρουσης οχήματος, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους του καλυπτόμενου κινδύνου ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Θα σας αποζημιώσουμε τα κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που σας ανήκουν και που έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική αναλυτική κατάσταση του ασφαλιστηρίου που μας έχετε υποβάλει και η κάλυψη θα ισχύει για όσο χρόνο αυτά βρίσκονται μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία και με την προϋπόθεση ότι, θα είναι μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο (εντοιχισμένο ή πακτωμένο σε σταθερά δομικά στοιχεία). Η κάλυψη παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 20% επί του ασφαλιστικού ποσού του περιεχομένου ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Αν τα αντικείμενα που ασφαλίζονται με το ασφαλιστήριο αυτό, καταστραφούν ή υποστούν βλάβη ως συνέπεια ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο αυτό, η αποζημίωση που θα σας καταβάλουμε θα υπολογιστεί με βάση το πόσο κοστίζει να ανακατασκευαστούν καινούργια τα αντικείμενα ή να αντικατασταθούν με καινούρια τη στιγμή της ζημιάς, στον ίδιο χώρο. Αν το αντικείμενο που ζημιώθηκε, επιδέχεται επισκευή, εμείς έχουμε την υποχρέωση να το επισκευάσουμε με καινούργια υλικά, όχι όμως και να το αντικαταστήσουμε ή να το ανακατασκευάσουμε. Σε περίπτωση που αντικείμενο καταστραφεί και στην πράξη δεν γίνεται να αντικατασταθεί με άλλο πανομοιότυπο με αυτό, ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λαμβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειμένου παρεμφερούς, κατά το δυνατόν, και με την ίδια απόδοση. Η αποζημίωση με βάση της αξίας καινούργιου ΔΕΝ οφείλεται παρά μόνο αν η ανακατασκευή (αν πρόκειται για κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), γίνει μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία της ζημιάς, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όμως από υπαιτιότητά σας, οπότε η προθεσμία παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόμη έτη. Εφόσον περάσει η προθεσμία αυτή, οφείλεται αποζημίωση μόνο με βάση την πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ανακατασκευή σε άλλο χώρο απ αυτόν που βρισκόταν το κτίριο που ζημιώθηκε με τη προϋπόθεση ότι εξαιτίας της επιλογής σας αυτής δεν θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που θα σας καταβάλουμε. Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 70% ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής ανακατασκευής αυτών των αντικειμένων. Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τα είδη ένδυσης και υπόδησης, για τα οποία η αποζημίωση θα είναι πάντα σε αξία αποκατάστασης. Θα σας αποζημιώσουμε δηλαδή για το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση τους, αφού αφαιρέσουμε την παλαιότητα λόγω της χρήσης τους Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αποζημίωσης σε αξία καινούργιου και της αποζημίωσης με βάση την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου θα καταβληθεί από εμάς μετά την αποδειγμένη ανακατασκευή ή αντικατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων. Σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση, με βάση την

10 αξία καινούριου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που πραγματικά έγιναν. Τα ποσά που έχετε δηλώσει ως ασφαλιστικά ποσά σε αυτό το ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρονται στην αξία που έχουν τα αντικείμενα ως καινούργια ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Τα ασφαλιστικά ποσά, που αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο για τα ασφαλισμένα αντικείμενα, αυξάνονται αυτόματα καθημερινά κατά 1/365 του ποσοστού της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, που ορίζεται στο κυρίως σώμα του παρόντος ασφαλιστηρίου ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Θα σας αποζημιώσουμε για την αστική ευθύνη σας, των μελών της οικογένειάς σας που συγκατοικούν μόνιμα μαζί σας για: - κάθε ποσό που θα υποχρεωθείτε από το νόμο να καταβάλετε για αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης τρίτων (συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης) ή υλικής ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης μέσα στον ελληνικό χώρο, και προκαλείται από την ιδιωτική και μη βιοποριστική δραστηριότητά σας (δηλαδή τις πράξεις και τις παραλήψεις σας) και των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω και από την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή μόνιμου χρήστη της κατοικίας που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο - κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος σας ή που αναλαμβάνεται από εσάς με τη γραπτή συναίνεσή μας, εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζημίωσης εναντίον σας η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε καταβολή αποζημίωσης και εξόφλησης της απαίτησης των τρίτων με εξώδικο διακανονισμό πριν από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Το συνολικό ποσό που θα σας καταβάλουμε σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις για σωματική βλάβη και υλική ζημία που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, περιλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και δαπανών που μπορεί να προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. Στην κάλυψη αυτή συμπεριλαμβάνεται το μόνιμο οικιακό προσωπικό σας, μόνο κατά την ώρα που ενεργούν κάτω από τις εντολές σας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η ευθύνη των ανθρώπων που συγκατοικούν με εσάς, αρκεί να δηλώσετε τα ονόματά τους στην πρόταση ασφάλισης. Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για: - ευθύνη που αναλαμβάνεται από εσάς με συμφωνία ή σύμβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχατε χωρίς αυτή τη συμφωνία ή τη σύμβαση - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψή σας που η συνέπειά της μπορεί εύλογα να αναμένεται, λόγω της φύσης και των συνθηκών της - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά στην περιουσία προσώπου που έχει εργασιακή σχέση με εσάς, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από εσάς - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που θα προκληθούν από παράνομη ή αξιόποινη πράξη, κατά τη διάρκεια μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. - κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα ή / και ποινές, καταβλητέα προς παραδειγματισμό ή / και τιμωρία, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης. - υλική ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που σας ανήκουν ή που φυλάσσονται ή ελέγχονται από εσάς ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς, εκτός από τη μισθωμένη κατοικία - ζημιά που οφείλεται σε βλάβη ή άλλη ανωμαλία στις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης ή αποχέτευσης της κατοικίας που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, αν τη ζημιά αυτή πληροφορηθήκατε αφού η κατοικία είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητη ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 60 συνεχόμενες ημέρες. - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προκλήθηκε από δόνηση ή μετακίνηση ή εξασθένηση υποστηρίγματος ή σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που

11 προκλήθηκε ή προέρχεται από μια τέτοια, όπως καθορίζεται παραπάνω, ζημιά - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σχετική με ή που προκλήθηκε ή προέρχεται από όχημα (ή ρυμουλκούμενο) ή πλοίο ή πλωτό μέσο ή εναέριο μέσο που σας ανήκει ή κατέχεται ή χρησιμοποιείται από εσάς ή για λογαριασμό σας ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σχετική με εργασίες ανακαίνισης, μετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών οποιουδήποτε κτιρίου ή εγκατάστασης - σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σχετική με την επαγγελματική ιδιότητά σας - μόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατμόσφαιρας, και σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μόλυνση ή ρύπανση. - για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις αποζημίωσης σχετικά με ζημιές, απώλειες ή βλάβες που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από, ή οφείλονται σε, ή είναι συνέπεια, ή αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο, αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα. - για σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σχετική με ή που προκλήθηκε από μούχλα. - για οποιαδήποτε απαίτηση για σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που σχετίζονται με πραγματικούς ή πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες (πχ μολυσματικές πρωτεΐνες "prions") και οποιεσδήποτε σχετιζόμενες πιθανές ασθένειες στο φάσμα της Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) όπως, για παράδειγμα, Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) ή νέα μορφή της νόσου Creutzfeld-Jakob (vcjd). Η εξαίρεση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης αιτίας ή γεγονότος που συνεισφέρει ή επιδεινώνει, ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε αλληλουχία, τη βλάβη, τη ζημιά ή τα έξοδα. Εσείς έχετε την υποχρέωση: Να μπορείτε να αποδείξετε με νόμιμα έγγραφα την πρόσληψη του οικιακού προσωπικού σας σε περίπτωση που δηλώσετε ζημιά στην οποία αυτό εμπλέκεται. Να ειδοποιείτε εγγράφως και αμέσως την εταιρία για κάθε εξώδικη ή δικαστική ενέργεια που στρέφεται ε- ναντίον σας, από οποιονδήποτε τρίτο που έχει απαίτηση ως συνέπεια ζημιάς που καλύπτεται με αυτό το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση έγερσης αγωγής έχετε την υποχρέωση να παραδώσετε στην εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που θα σας κοινοποιηθεί, να ορίσετε μάρτυρες και να τους προσάγετε στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων και να βοηθήσετε στην εξακρίβωση της ευθύνης και της έκτασης των ζημιών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Θα αποζημιώσουμε εσάς, τον/την σύζυγό σας και τα ανήλικα παιδιά σας, εφόσον συγκατοικούν με εσάς, για ατύχημα που τυχόν θα υποστούν, αποκλειστικά και μόνο εντός της ασφαλισμένης κατοικίας και των κοινόχρηστων χώρων της. "Ατύχημα" θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός, που οφείλεται σε βίαιη, απρόβλεπτη, εξωτερική και ορατή αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων ή των δικαιούχων. Το ατύχημα πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελεί την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος. Με την παρούσα ασφάλιση καλύπτονται μόνο τα πρόσωπα που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των τριών (3) και μικρότερη των εβδομήντα (70) ετών. Έχουμε επεκτείνει την κάλυψη για να συμπεριλάβουμε την ευθύνη των ανθρώπων που συγκατοικούν με εσάς καθώς και τα ανήλικα παιδιά αυτών, αν συγκατοικούν επίσης με εσάς, αρκεί να δηλώσετε τα ονόματά τους στην πρόταση ασφάλισης. Αναλυτικά, θα σας αποζημιώσουμε για: 1. Θάνατο από ατύχημα. Εάν από ατύχημα επέλθει θάνατος ασφαλισμένου προσώπου, είτε άμεσα είτε μέσα σε ένα έτος από τότε που συνέβη το ατύχημα και υπό την προϋπόθεση ότι οφείλεται σε αυτό, η εταιρία θα καταβάλει στους νόμιμους κληρονόμους του το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 2. Μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα. Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε: Α. Μόνιμη ολική ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα, οπότε η εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αφού αυτή κριθεί ως οριστική. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής: α. Η ολική απώλεια της όρασης των

12 δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός ποδιού και ενός χεριού ή ενός χεριού και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β. Η ανίατη τραυματική ή μετα-τραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία. γ. Η ολική και διαρκής παράλυση. Β. Μόνιμη μερική ανικανότητα. Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά ολική ανικανότητα, θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ασφαλισμένου για παραγωγική εργασία μειώνεται σημαντικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το ασφάλισμα σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό επί των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο καθορίζεται όπως παρακάτω: Δεξί Αριστερό Πλήρης απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% Πλήρης απώλεια των τριών δακτύλων, 25% 20% χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου, 25% 20% εκτός από το δείκτη Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου, 20% 15% εκτός από τον αντίχειρα Πλήρης απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Πλήρης απώλεια του δείκτη 15% 10% Πλήρης απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή 10% 8% του μικρού δακτύλου Πλήρης απώλεια δύο από τα τελευταία μικρά δάκτυλα 15% 12% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, συμπεριλαμβανομένων 30% όλων των δακτύλων Πλήρης απώλεια της κνήμης ή του ποδιού 50% Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί 20% Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 15% Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος 20% Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Πλήρης απώλεια ενός δακτύλου του ποδιού 3% Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον 15% εκατοστά του μέτρου Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού ή ελάττωση της 25% όρασης των δύο οφθαλμών στο μισό Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 15% Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% Κάταγμα στην κάτω σιαγόνα που δεν επουλώθηκε 25% Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης 40% με παραμόρφωση Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20% Στον παραπάνω πίνακα, όπου προβλέπεται διάκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών μερών του σώματος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται σε περιπτώσεις αριστερόχειρων. Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά εδώ, το ασφάλισμα συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την ολική ανικανότητα, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισοβίως η γενική

13 ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, για να προσδιορισθεί δε αυτό το τελευταίο, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών που δεν προκαλούν μόνιμη ολική ανικανότητα, το ασφάλισμα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα. 3. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα. Η εταιρία θα καταβάλλει, βάσει των πρωτότυπων παραστατικών, τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στις οποίες υποβληθήκατε για ατύχημα, εντός ή εκτός νοσοκομείου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ κατ ανώτατο όριο. Τα έξοδα που καλύπτονται περιοριστικά είναι τα εξής: αμοιβή χειρουργού, έξοδα χειρουργείου, νοσήλια για τις ημέρες παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική, αμοιβή γιατρών, ακτινολογικές εξετάσεις, μεταφορά του ασθενή με ασθενοφόρο όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Γενικά: - Εάν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης: α) για μόνιμη ολική ανικανότητα και β) θάνατο, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει ασφάλισμα για τη μία από αυτές. - Εάν μετά την πληρωμή ασφαλίσματος λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνεπεία αυτού, επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή του θανάτου, εφόσον είναι μεγαλύτερο. Αν δεν είναι συνεπεία του ίδιου γεγονότος, τότε η αποζημίωση καταβάλλεται αθροιστικά. Δεν θα σας αποζημιώσουμε για: - Ατύχημα που οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση, συμφόρηση, καρδιοπάθεια, επιληψία, δηλητηρίαση, οσφυαλγία, ισχιαλγία ή κάθε άλλης μορφής ασθένεια ή αναπηρία του ασφαλισμένου. - Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός του ασφαλισμένου. - Ατύχημα από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από τον ασφαλισμένο. - Ατύχημα που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμός, τυφώνας και λοιπά φυσικά φαινόμενα. - Ατύχημα που προκαλείται κατά τη διάρκεια μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα