ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 245 Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α 70) και το άρθρο 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστά θηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπη ρεσίας» (Α 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α 200), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Υ 132/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» Β 1533/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 246/2006 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο Ι Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Άρθρο 1 (άρθρο 1 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Με το παρόν: α) καθορίζονται οι κανόνες υγειονομικού ελέγχου που απαιτούνται κατά την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώντων οπληφόρων ζώων και β) τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 528/1991 «Υγειο νομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ιππο ειδή σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α 204) και του π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβου λίου» (Α 137), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμ βουλίου της 26ης Απριλίου 2004 (Ε.Ε. αρ. L 139 σελ. 22 της και το διορθωτικό αυτής Ε.Ε. αρ. L 226 σελ. 128 της ). Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοού νται ως: α) «τρίτες χώρες»: χώρες εκτός των κρατών μελών και εδάφη των κρατών μελών όπου δεν εφαρμόζονται η οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμ βρίου 1989, «σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προ οπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» και η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 «σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς», όπως αυτές εναρμονίστηκαν με τα μέρη Α και Β του π.δ. 420/1993 (Α 179),

2 2778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) «εγκεκριμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα, ή μέρος τρίτης χώρας, από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώντων οπληφόρων ζώων, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, γ) «επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος που εξουσιοδο τείται από την κτηνιατρική υπηρεσία τρίτης χώρας για τη διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων σε ζώντα ζώα και για την επίσημη πιστοποίηση, δ) «οπληφόρα»: τα ζώα που απαριθμούνται στο Πα ράρτημα Ι. Κεφάλαιο ΙΙ Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Εγκεκριμένες τρίτες χώρες 1. Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώντων οπληφόρων ζώων στη χώρα και η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής μόνον από τις τρίτες χώρες ή μέρος του εδάφους αυτών που περιλαμβάνονται σε κοινοτικό κατάλογο ή κοινοτικούς καταλόγους. Η κατάρτιση ή η τροποποίηση αυτών απο φασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. 2. Η έγκριση για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων στη χώρα ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, όπως προ βλέπεται στην παράγραφο 1 και οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος μπορούν να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ, εφόσον η κατάστα ση της υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα δικαιολογεί αυτό. Άρθρο 4 (άρθρο 5 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Δημοσίευση των καταλόγων των εγκεκριμένων τρίτων χωρών Οι ενημερωμένες εκδόσεις όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στις αρμόδιες αρχές και στους επαγγελματικούς φορείς. Οι εν λόγω κατάλογοι συνδυάζονται με άλλους κα ταλόγους που καταρτίζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας και μπορούν να περιλαμβάνουν υποδείγματα υγειονομικών πιστο ποιητικών. Άρθρο 5 (άρθρο 6 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου για τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων και τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της χώρας από εγκεκριμένες τρίτες χώρες 1. Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στη χώρα και κατά τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες, κα θορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. 2. Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 βασίζονται στους κανόνες που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τις ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα ζώα. 3. Στην περίπτωση που συνάπτεται διμερής κτηνια τρική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μίας τρίτης χώρας με βάση την ισοδυναμία των επίσημων υγειονομικών εγγυήσεων που προβλέπονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου μπορούν να βασίζονται στις εγγυήσεις που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή. Άρθρο 6 (άρθρο 7 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Εγγυήσεις από την εγκεκριμένη τρίτη χώρα σχετικά με τις εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων 1. Οι εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων επιτρέπο νται μόνον εάν η εγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις: α) τα ζώα πρέπει να προέρχονται από εδάφη απαλ λαγμένα από ασθένειες, σύμφωνα με τα βασικά γενικά κριτήρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ και στα οποία πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος ζώων που έχουν εμβολιασθεί κατά των ασθενειών που απαριθ μούνται στο εν λόγω Παράρτημα, β) τα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με τους συγκε κριμένους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπο νται στο άρθρο 5, γ) πριν από την ημερομηνία φόρτωσης για αποστολή στο έδαφος της Χώρας, τα ζώα πρέπει να έχουν πα ραμείνει στο έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας για χρονική περίοδο που καθορίζεται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων όρων υγειονομικού ελέγχου που ανα φέρονται στο άρθρο 5, δ) πριν από την αποστολή τους, τα ζώα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο για να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα είναι υγιή και ότι τη ρούνται οι όροι μεταφοράς που προβλέπονται στο π.δ. 344/1997 (Α 233) ιδίως όσον αφορά την παροχή νερού και τροφής, ε) τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο ή και ηλεκτρονικό έγγραφο κτηνιατρικό πιστοποιητικό που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 10 και να συμφωνεί με το υπόδειγμα του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ, στ) κατά την άφιξή τους στο έδαφος της Χώρας, τα ζώα ελέγχονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 420/1993 (Α 179). 2. Πριν την εισαγωγή οπληφόρων ζώων στο ελληνικό έδαφος απαιτείται άδεια της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, στα μητρώα της οποίας είναι κατα χωρημένη η εμπορική ή η κτηνοτροφική ή άλλου είδους εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου. Για τη διαμετακό μιση οπληφόρων ζώων μέσω του ελληνικού εδάφους απαιτείται άδεια της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. Άρθρο 7 (άρθρο 8 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Παρέκκλιση από τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέ χουν οι εγκεκριμένες τρίτες χώρες Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις καθώς και υποδείγματα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2779 κτηνιατρικών πιστοποιητικών, που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες και τη διαμετακόμιση μέσω αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, εφόσον τα εν λόγω ζώα: α) προορίζονται αποκλειστικά και προσωρινά για βο σκή ή για έλξη κοντά στα σύνορα, β) εισάγονται για σκοπούς αθλητικής εκδήλωσης, τσίρκου, επίδειξης και έκθεσης, αλλά δεν προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές που αφορούν αυτά καθεαυτά τα ζώα, γ) προορίζονται για ζωολογικό κήπο, πάρκο ψυχαγω γίας, πειραματικό εργαστήριο, ή όπως ορίζεται στο άρ θρο 2, περίπτωση γ) του π.δ. 184/1996 (Α 137), για επίσημα εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο, δ) διαμετακομίζονται απλώς μέσω του εδάφους της Χώρας διερχόμενα από εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου με την έγκριση και την εποπτεία των τελωνειακών και των επίσημων κτηνιατρικών αρ χών, χωρίς στάσεις εκτός από αυτές που απαιτούνται για την καλή διαβίωση των ζώων, ε) συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους ως ζώα συντρο φιάς, στ) παρουσιάζονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου: εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αναχώρησή τους από το έδαφος της Χώρας ή το έδαφος άλλου κράτους μέλους για έναν από τους λόγους που αναφέ ρονται στις περιπτώσεις α), β) και ε), ή εάν έχουν διακομισθεί μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, ζ) ανήκουν σε είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Άρθρο 8 (άρθρο 9 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Παρέκκλιση από το άρθρο 6, περίπτωση α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμένες τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχουν οι ασθένειες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ ή/και στις οποίες διενεργείται εμβολιασμός. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, περίπτωση α) για την εισαγωγή στη Χώρα ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα στην οποία υπάρχουν ορισμένες ασθένειες που απαριθ μούνται στο Παράρτημα ΙΙ ή/και στην οποία διενεργείται εμβολιασμός κατά των ασθενειών αυτών, μπορεί να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ, ανάλογα με το υγειονομικό καθε στώς της τρίτης χώρας. Άρθρο 9 (άρθρο 10 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Παρέκκλιση από το άρθρο 6, περίπτωση α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμέ νες τρίτες χώρες από τις οποίες έχουν ανασταλεί ή απαγορευθεί οι εισαγωγές ή η διαμετακόμιση Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, περίπτωση α), μπο ρεί να ισχύει συγκεκριμένη περίοδος ύστερα από την οποία μπορεί να επιτρέπεται η επανάληψη της εισα γωγής ή της διαμετακόμισης ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα μετά την αναστολή ή την απαγόρευση της εισαγωγής ή της διαμετακόμισης λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στην κατάσταση της υγείας, παράλληλα με τυχόν πρόσθετους όρους που πρέπει να τηρούνται μετά την επανάληψη αυτής της εισαγωγής ή διαμετακόμισης και οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. Για να επαναληφθεί η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση των ζώων αυτών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: τα διεθνή πρότυπα, εάν μία εστία ή αριθμός επιζωοτικά διασυνδεδεμέ νων εστιών μίας εκ των ασθενειών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ εκδηλώνεται σε μία γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή σε εγκεκριμένη τρίτη χώρα ή περιφέρεια, εάν η ή οι εστίες εκριζωθούν με επιτυχία εντός εύλογης προθεσμίας. Άρθρο 10 (άρθρο 11 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Κτηνιατρικά πιστοποιητικά 1. Κάθε παρτίδα ζώων που εισάγεται στο έδαφος της Χώρας ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής πρέπει να συνο δεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 2. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πιστοποιεί ότι τη ρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και όλων των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την υγεία των ζώων ή, ενδεχομένως, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 3 ότι τηρούνται οι διατάξεις που ισοδυναμούν προς τις εν λόγω απαι τήσεις. 3. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμ βάνει τις δηλώσεις πιστοποίησης που απαιτούνται σύμ φωνα με άλλες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων. 4. Η χρησιμοποίηση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ανα στέλλεται ή να ακυρώνεται στις περιπτώσεις που η κατάσταση υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα το δικαιολογεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. Άρθρο 11 (άρθρο 12 της οδηγίας 2004/68ΕΚ) Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε τρίτες χώρες Στις επιθεωρήσεις ή/και στους ελέγχους που διενερ γούνται σε τρίτες χώρες από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε. για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση αυτών προς τους κοινοτικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου ή η ισοδυναμία με αυτούς, οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να συνοδεύονται από κτηνιάτρους της χώ ρας, που ορίζονται αρμοδίως, οι οποίοι εξουσιοδοτού νται από την Επιτροπή για τη διενέργεια των εν λόγω κοινοτικών επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων και των οποίων η σχετική δαπάνη βαρύνει την Επιτροπή της Ε.Ε.. Άρθρο 12 (άρθρο 13 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Εξουσιοδότηση Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ

4 2780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) βερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα του παρόντος διατάγματος εφόσον δεν έχουν ρυθμιστεί ή μέχρι να ρυθμιστούν, σύμφωνα με την κοινοτική διαδι κασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. Άρθρο Επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα οπληφόρων ζώων καταγωγής τρίτων χωρών μόνο μέσω των εγκεκριμένων Συνοριακών σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως ισχύει. 2. Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων αυτών από οποιοδήποτε άλλο συνοριακό σημείο, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση τέτοι ας διαπίστωσης, τα ζώα ακινητοποιούνται πάραυτα με μέριμνα της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: α) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης με το ίδιο μεταφορικό μέσο και από τον συντομότερο δρόμο, εφόσον το μέτρο αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, ή β) απομόνωση, σταυλισμό των ζώων, παροχή απαραίτη της φροντίδας και διενέργεια κλινικής εξέτασης αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση τα ζώα ή επιστρέφονται το ταχύτερο δυνατό ή σφάζονται ή θανατώνονται το ταχύτερο δυνατό. Ο προορισμός και η χρησιμοποίηση των ζώων αυτών μετά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 410/1994 (Α 231) ή του Κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002. Άρθρο 14 Κυρώσεις 1. Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α 110), όπως αντικατα στάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α 242) και οι περί λαθρεμπορίας κυρώσεις κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε έξοδο που προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 13 βαρύνει τον μεταφορέα, τον έμπορο ή κάθε άλλο εμπλεκόμενο σε λαθραία εισα γωγή ζώων. 2. Όταν κατά τη διενέργεια των ελέγχων που διενερ γούνται στους εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) διαπιστώνεται ότι τα οπληφόρα ζώα καταγωγής τρίτων χωρών δεν ανταπο κρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και οι υπεύθυνοι για τα φορτία δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών επιβάλλεται διοι κητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του π.δ. 178/2005 (Α 229). Άρθρο 15 (Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2781 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ζωικά είδη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 Ταξινομική κατηγορία Τάξη Artiodactyla Οικογένεια Antilocapridae Bοvidae Γένη/Είδη Antilocapra ssp. Addax Aepyceros Alcelaphus Ammodorcas Ammotragus Antidorcas Antilope Bison Bos ssp.(συμπεριλ. Bibos, Nοvibos, Poephagus), Boselaphus Bubalus ssp. (συμπεριλ. Anoa), Budorcas Capra Cephalophus Connochaetes Dam aliscus ssp.(συμπεριλ. Beatragus), Dorcatragus Gazella Hemitragus Hippotragus Kobus Litocranius Madogua Naemorhedus ssp. (συμπεριλ. Nemorhaedus και Capricornis), Neotragus Oreamuos Oreotragus Oryx Ourebia οvibos οvis Patholops Pelea Procapra Pseudois Pseu doryx Raphicerus Redunca Rupicapra Saiga Sigmoceros Alecelaphus Sylvicapra Syncerus Taurotragus Tetracerus Tragelaphus ssp. (συμπεριλ. Bοοcerus). Camelidae Cervidae Giraffi dae Hippopotamidae Moschidae Suidae Tayassuidae Tragulidae Camelus Lama Vicugna ssp. Alces Axis Hyelaphus Blastocerus Capreolus Cervus Rucervus Dama Elaphurus Hippocamelus Hydropotes Mazama Megamuntiacus Muntiacus Odocoileus Ozotoceros Pudu Rangifer ssp. Giraffa Okapia ssp. Hexaprotodon Choeropsis Hippopotamus ssp. Moschus ssp. Babyrousa Hylochoerus Phacochoerus Potamochoerus Sus Catagonus Pecari Tayassu ssp. Hyemoschus Tragulus Moschiola ssp. Perissodactyla Rhinocerotidae Ceratotherium Dicerorhinus Diceros Rhinoceros ssp. Tapiridae Tapirus ssp. Proboscidae Elephantidae Elephas Loxodonta ssp.

6 2782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος στ) στοιχείο i) της οδηγίας 2004/68/ΕΚ και τα βασικά γενικά κριτήρια βάσει των οποίων ένα έδαφος μπορεί να θεωρείται απαλλαγμένο από ασθένειες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1α) Ασθένεια Προϋποθέσεις Αφορώμενα ζώα Αφθώδης πυρετός Φυσαλώδης στοματίτιδα Φυσαλώδης νόσος των χοίρων Απουσία εστίας της ασθένειας, απουσία ένδειξης ιογενούς μόλυνσης και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων (*) Απουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων τη διάρκεια των 24 τελευταίων Όλα τα είδη Όλα τα είδη Είδη της οικογένειας Suidae Πανώλης των βοοειδών Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών Λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα Νόσος της κοιλάδας του Rift Kαταρροïκός πυρετός του προβάτου Eυλογιά των αιγοπροβάτων τη διάρκεια των 36 τελευταίων με κατάλληλο έλεγχο του πληθυσμού των Culicoides Όλα τα είδη Είδη των γενών οvis και Capra Είδη του γένους Bos Είδη των γενών Bos, Bison και Bubalus Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae Είδη των γενών οvis και Capra Αφρικανική πανώλης των χοίρων Απουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων Είδη της οικογένειας των Suidae Κλασική πανώλης των χοίρων Είδη της οικογένειας των Suidae (*) Σύμφωνα με το κεφάλαιο του εγχειριδίου του ΟΙΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2783 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Απαιτήσεις σχετικά με τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο Ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής αποστολής που εκδίδει κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο συνο δεύει παρτίδα ζώων πρέπει να υπογράφει το πιστοποιη τικό και να διασφαλίζει ότι φέρει επίσημη σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε φύλλο του πιστοποιη τικού, όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα. 2. Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσο νται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και του κράτους μέλους στο οποίο διε νεργείται η συνοριακή επιθεώρηση, ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ή στις γλώσσες αυτές. Για την Ελλάδα εκτός της ελληνικής γλώσσας μπορεί να γίνονται αποδεκτά κτηνιατρικά πιστοποιητικά στην Αγγλική γλώσσα. 3. Το πρωτότυπο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τις παρτίδες κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα. 4. Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να αποτε λούνται από: α) ένα μόνον φύλλο χαρτιού, ή β) δύο ή περισσότερες σελίδες που αποτελούν μέρος ενός μόνον ενιαίου και αδιαίρετου φύλλου χαρτιού, ή γ) σύνολο σελίδων αριθμημένων κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των σελίδων και η θέση κάθε σελίδας στη συνολική αλληλουχία (π.χ. «σελίδα 2 επί συνόλου 4 σελίδων»). 5. Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Όταν το κτηνιατρικό πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, ο αριθμός αυτός πρέπει να ανα γράφεται σε κάθε σελίδα. 6. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδε ται πριν η παρτίδα στην οποία αναφέρεται παύσει να είναι υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της χώρας αποστολής. ΜΕΡΟΣ Β Διατάξεις που τροποποιούνται και καταργούνται Άρθρο 16 (άρθρο 15 της οδηγίας 2004/68/ΕΟΚ) Το π.δ. 528/1991 (Α 204) «Υγειονομικοί όροι τους οποί ους πρέπει να πληρούν τα ιπποειδή σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου τροπο ποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί μενο: «Άρθρο 11 (άρθρο 12 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 15 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Η εισαγωγή ιπποειδών επιτρέπεται μόνον από τις τρίτες χώρες, ή από μέρος του εδάφους αυτών που περιλαμβάνονται σε κοινοτικό κατάλογο ή σε κοινοτι κούς καταλόγους. Η κατάρτιση ή η τροποποίηση των καταλόγων αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παρ. 2 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ. 2. Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη περίπτω ση: «iv. ορίζεται το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για μία ή περισσότερες από τις ασθένειες των ιπποειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α και καθορίζονται οι λειτουργίες, τα καθήκοντα και οι διαδικασίες συνεργα σίας με τα εθνικά εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση των λοιμωδών ασθενειών στα ιπποειδή». Άρθρο 17 (άρθρο 16 της οδηγίας 2004/68/ΕΟΚ) Το π.δ. 184/1996 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέ πουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α 137) τροποποιείται ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Με το παρόν καθορίζονται οι απαιτήσεις υγειονομι κού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπό κεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγ χου, στις ειδικές επιμέρους διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 268) όπως τροποποιή θηκε από το άρθρο 16 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου.» 2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: α) η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπλη ρώνεται από την ακόλουθη δήλωση: Δήλωση Ο υπογράφων (επίσημος κτηνίατρος) βεβαιώνω ότι το μηρυκαστικό ( ά) ( 1 ), ο (οι) χοίροι ( οι) ( 1 ), που δεν καλύ πτεται ( 1 )/ ονται ( 1 ) από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ: i)... ανήκει ( 1 )/ ουν( 1 ) στο είδος... ii) δεν παρουσίασε ( 1 )/ αν( 1 ), κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθη το( 1 )/ α( 1 ), iii) προέρχεται ( 1 )/ ονται( 1 ) από αγέλη επίσημα απαλ λαγμένη ή απαλλαγμένη από φυματίωση ( 1 )/ επίσημα απαλλαγμένη( 1 ) ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση( 1 )/ από εκμετάλλευση( 1 ) που δεν υπόκειται σε περιορισμούς σχετικά με την πανώλη των χοίρων ή από εκμετάλλευση στην οποία υποβλήθηκε( 1 )/ αν( 1 ), με αρνητικό αποτέλε σμα, στην δοκιμασία( 1 )/ ες( 1 ) που προβλέπεται( 1 )/ ονται( 1 ) στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. ( 1 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.» β) η περίπτωση στ) της παραγράφου 1 διαγράφεται γ) η περίπτωση β) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β) εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρί νεται στους όρους που προβλέπονται στο σημείο α), προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα βρουκέλλωσης και φυ ματίωσης κατά τις 42 ημέρες που προηγούνται της

8 2784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) φόρτωσης των ζώων και στην οποία τα μηρυκαστικά υποβλήθηκαν, κατά τις 30 ημέρες πριν από την απο στολή, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμασία για τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση.» δ) προστίθεται νέα παράγραφος: «4. Οι απαιτήσεις δοκιμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τα κριτήριά τους θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η περίπτωση των μηρυκαστικών που εκτρέφονται σε αρκτικές περιοχές της Κοινότητας. Μέχρις ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπο νται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις.» 3. Μετά το παράρτημα Ε προστίθεται παράρτημα ΣΤ ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 308/2000 (Α 252). Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 316/1990 (Α 130). Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμ βρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 312/1991 (Α 109). Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, όπως εναρμονί στηκε με το π.δ. 528/1991 (Α 204). Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων, όπως εναρμονίστη κε με το π.δ. 218/1992 (Α 115). Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτω βρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 211/1992 (Α 100). Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουα ρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊό ντων υδατοκαλλιέργειας, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 223/1995 (Α 128). Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρί ου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 242/2005 (Α 291). Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη δια μετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ ΕΟΚ, όπως εναρμονίζεται με το παρόν διάταγμα.» Άρθρο 18 (άρθρο 19 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Καταργούμενες διατάξεις 1. Τα άρθρα 19 έως και 29 του μέρους Β του π.δ. 308/2000 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφω ση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α 252) καταργούνται. 2. Το π.δ. 599/1985 «υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, προέλευσης τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα» (Α 213) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ στερα, καταργείται. Άρθρο 19 (άρθρο 18 οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Έναρξη ισχύος Το παρόν ισχύει από 20 Νοεμβρίου 2005 εκτός από το άρθρο 14, το οποίο ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων

Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ. ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4151 Κ.Δ.Π.531/2005 Αρ. 4053, 25.11.2005 Αριθμός 531 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟIΝΟTlΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ προϊοντων ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 37

Διάταγμα με βάση το άρθρο 37 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1557 Κ.Δ.ΐί. 230/2004 Αρ. 3838,19.4.2004 Αριθμός 230 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.7.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 644/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα της εκτελεστικής απόφασης 2011/630/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες

περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες 6. 4. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 86 / 43 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1993 περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για L 219/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, Ε.Ε. Παρ. III(I) 3997 Κ.Δ.Π. 362/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 362 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που Διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.4.2016 L 108/61 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 2016 σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή :

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3683/128788 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021 32004R0021 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 118/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 67100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/08/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2402/88090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2015 L 300/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

5526 Κ.Δ.Π. 564/2004. Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004

5526 Κ.Δ.Π. 564/2004. Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3861, 21.5.2004 5526 Κ.Δ.Π. 564/2004 Αριθμός 564 Οι ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ

Εκτελεστική Απόφαση 2017/99 93/195/ΕΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 27/01/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:325/9687 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4701/138084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -3 η εγκύκλιος

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελλοπόνησο -3 η εγκύκλιος ΑΔΑ: 7ΡΗΤΒ-8ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1725/78211 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis) ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/ εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 16.2. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:541/17804 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1Α. Μη ασφαλή τρόφιμα 1. α) Τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με γενικές και ειδικές διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελοπόννησο -8 η εγκύκλιος ΣΧΕΤ:

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στην Πελοπόννησο -8 η εγκύκλιος ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2768/97528 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 27 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 12822 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ &ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Πολύγυρος: 24 Φεβρουαρίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση χαρακτηρισμού της ΠΕ Λήμνου ως Ζώνης Επιβολής Περιορισµών για την Οζώδη ερµατίτιδα των Βοοειδών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 6 Ιουλίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Eλέγχου Νοσηµάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Έχοντας υπόψη: 1.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Eλέγχου Νοσηµάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Έχοντας υπόψη: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 /06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αρ. πρωτ.:1875/63577 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. /νση :Βερανζέρου 46,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0158 EL 06.04.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/158/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τους όρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης lουλίου 1992 που

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης lουλίου 1992 που Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4168 Κ.Δ.Π. 533/2005 Αρ. 4053, 25.11.2005 Αριθμός 533 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 563 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004

Αριθμός 563 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 t.fc. Ιίαρ. III(I) 549Ο Κ.Δ.Π. 563/2004 Αρ. 3861, 21.5.2004 Αριθμός 563 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1125 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 31 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμ βουλίου Ασφαλείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 20 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32 Mέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013. 28.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη ARTIODACTYLA - εκτός από τις οικογένειες βοοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ISSN 0250-8168 L 224 33ο έτος 18 Αυγούστου 1990 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία Περιεχόμενα I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση * Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη ARTIODACTYLA - εκτός από τις οικογένειες βοοειδών

Διαβάστε περισσότερα