ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Άγιος Νικόλαος 1/ 12 /2014 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Άγιος Νικόλαος 1/ 12 /2014 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγιος Νικόλαος 1/ 12 /2014 Αριθµ.Πρωτ: Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση: Κων. Παλαιολόγου & Κνωσσού Πληροφορίες: Κα Σταθάκη ήµητρα Τηλέφωνο: Fax: E mail: ΘΕΜΑ : Επείγουσα έρευνα αγοράς για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λασιθίου Γ.Ν. Κ.Υ Νεαπόλεως «ιαλυνάκειο» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) ΣΧΕΤ. : 1. Την με αριθ. 6311/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/ ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 2. Την με αρ. 1974/ (ΦΕΚ 1053Β/ ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την Υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών». 3. Την με αριθμ. Υ4α/οικ.84627/ΦΕΚ 1681/Β/ με θέμα : «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους». 4. Την με αριθμ. 247/ απόφαση του Διοικητή της 7 ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

2 5. Την με αρ / (ΦΕΚ Β 2957) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ 2957Β/ ). 6. Το με ΑΠ 11678/ έγγραφο της 7 ης Υ.ΠΕ Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2013» 7. Η υπ αριθμό 591/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λασιθίου Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». Το Γ.Ν. Λασιθίου Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «ιαλυνάκειο» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος), πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων για ένα έτος (προκειµένου για το Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «ιαλυνάκειο» η σύµβαση θα έχει έναρξη ισχύος την ). Οι συµβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, θα διακόπτονται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου εάν συναφθεί σύµβαση ανάθεσης των υπηρεσιών από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή από το ΓΝ Λασιθίου από επόµενο ΠΠΥΥ ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων προµηθευτών, το Νοσοκοµείο διεξάγει έρευνα αγοράς µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτηµάτων / προσφορών compareone-erfx που παρέχει η εταιρεία CosmoONE (µέτοχοι Cosmote, ΟΤΕ, Alpha Bank, ιηνεκής Πληροφορική, Εθνική Τράπεζα). Προκειµένου να µπορέστε να συµµετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά µε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρµογή. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει µε τη συµπλήρωση και την υποβολή µιας ηλεκτρονικής αίτησης την οποία µπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούµε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Παρακαλούµε να µας στείλετε οικονοµική προσφορά για τις παρακάτω αναφερόµενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται στο παράρτηµα, µέχρι την ευτέρα 8/12/2014 και ώρα 12.00µµ.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ ΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙ Ο» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν. Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΣΥΜΠ. ΦΠΑ Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων ( )- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου ( )- Μηχανολογικές Υπηρεσίες Υποστήριξης ( ) ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ανοικτή διαδικασία Χαμηλότερη Τιμή 7.000, , ,00 997, ,30 Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να προσφέρουν για το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών ή για µέρος τους, δηλαδή για µία ή περισσότερες οργανικές µονάδες νοσοκοµεία. Οι προσφερόµενες τιµές θα δίνονται ανά οργανική µονάδα και θα αφορούν το µηνιαίο τίµηµα πλέον ΦΠΑ. Στο προσφερόµενο κόστος των εργασιών συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής) περιλαµβάνονται τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που τυχόν θα απαιτηθούν. Στην περίπτωση όπου κατά τις εργασίες συντήρησης διαπιστωθεί ότι απαιτούνται ανταλλακτικά, θα ακολουθηθεί η διαδικασία εξωσυµβατικής προµήθειας υλικών µετά από την υποβολή σχετικής γραπτής αναφοράς από τον συντηρητή. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται τυχόν δασµοί και φόροι. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Αν το υλικό είναι καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου. Οι τιµές της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ(www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγµένα σε αυτό, επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου για το κάθε είδος.

4 Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα την ιστοσελίδα( ιαύγεια), προκειµένου να ενηµερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχοµένως να προκύψουν µέχρι τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Νοσοκοµείο ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισµούς των ενδιαφεροµένων εταιρειών περί µη ενηµέρωσής τους, σε περίπτωση αλλαγών διορθώσεων της έρευνας αγοράς δεδοµένου ότι όλες οι σχετικές ενηµερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα( ιαύγεια) του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο Λασιθίου, δύναται να παρατείνει την καταληκτική προθεσµία υποβολής προσφορών, χωρίς νέα δηµοσίευση στη ιαύγεια. Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Ο ιευθυντής ιοικητικής Υπηρεσίας

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ DUPLEX ΔΕΞΙΟΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΩΜΑ 6 ΣΤΑΣΕΙΣ / 16,00m / 1,00 m/s 14 / 1000 kg 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 6ΧΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,90m X 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣXBUS ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,90m X 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ GEA ZITA, Ε.Θ.2 Α/Β ALBERTO SASSI, ΔΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ GEARLESS G-400-L2, 96rpm, 6,0kw, A,1:1, s/n:09a06923 / Φ400mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH, PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ, s/n:64406 ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ MONTANARI GIULIO, RH 300BD, 1,30m/s, s/n:60671 ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T89x62x16mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: 2XTYPE T75x62x10mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN,1XTYPE ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:ELASTOGRAN, 1XTYPE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STAGE HELLAS SISTEL 2. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ DUPLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΩΜΑ

6 ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ 6 ΣΤΑΣΕΙΣ / 16,00m / 1,00 m/s 14 / 1000 kg 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 6ΧΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,90m X 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣXBUS ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,90m X 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ GEA ZITA, Ε.Θ.2 Α/Β ALBERTO SASSI, ΔΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ GEARLESS G-400-L2, 96rpm, 6,0kw, A,1:1, s/n:09a06923 / Φ400mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH, PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ, s/n:64407 ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ MONTANARI GIULIO, RH 300BD, 1,30m/s, s/n:60679 ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T89x62x16mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: 2XTYPE T75x62x10mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN,1XTYPE ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:ELASTOGRAN, 1XTYPE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STAGE HELLAS SISTEL INVERTER 3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΔΩΜΑ 6 ΣΤΑΣΕΙΣ / 16,00m / 0,75 m/s 6 / 450 kg 1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 5ΧΦ11mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,65m X 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣXBUS ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,65m X 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ GEA ZITA, Ε.Θ.1 Α/Β

7 ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ SILVESTRI, ΔΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ P68F, 1400rpm, 8,8kw, A,1:42, s/n:m4616 / Φ520mm ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH, PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ PFB SPL, R1, 1,00m/s, s/n:5727 ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T80x80x9mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: 2XTYPE T50x50x5mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH, 1XELASTIC ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ACLA Werke GmbH, 1XELASTIC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΟΙ Ε.ΠΛΙΑΚΗ ΟΕ, INVERTER s/n: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ / 12,00m / 0,63 m/s 4 / 300 kg ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 5ΧΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,65m X 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣXBUS ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,65m X 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ GEA ZITA, Ε.Θ.2 Α/Β GMV, 1008, 1XΦ100Χ5,0Χ6400mm, Φ400mm GMV MARTINI SPA, VC 3006/B 1 ¼, s/n: GMV MARTINI SPA, 3010, 150,0L/min, 7,7KW, s/n:5994, s/n κινητήρα:mi-100/10 ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: KLEEMANN, INSTANTANEOUS, C, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ)

8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T70x70x9mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN, 1XTYPE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STAGE HELLAS, EL.CO 3Y, s/n:30232 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ DUPLEX ΔΕΞΙΟΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ 6 ΣΤΑΣΕΙΣ / 18,70m / 0,57m/s 28 / 2100kg ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12ΧΦ11mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 1,30mX2,10m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ: 1,30mX2,10m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ TECNOLAMA/FERMATOR 210/10/40 ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ KLEEMANN KZA 2XΦ130Χ10,0Χ9590mm s/n:51731,51732 / Φ440mm KLEEMANN KL 10, 1 ½ s/n:18306n KLEEMANN T l/min 29,0KW s/n:49431 s/n κινητήρα:2h50p03 ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: CENTODUCATI S.P.A. INSTANTANEOUS 88.01/16 ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) PFB SRL L 130 tripping speed:80m/s s/n:26185 ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T125x82x16mm ΕΜΒΟΛΟΥ: 2XTYPE T70x70x7mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN, GmbH 2XTYPE 1002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MAC PUAR S.A. MICROBASIC s/n:101300

9 2. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ DUPLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ / 14,40m / 0,56m/s 28 / 2100kg ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12ΧΦ11mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 1,30mX2,10m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ: 1,30mX2,10m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ TECNOLAMA/FERMATOR 210/10/40 ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ KLEEMANN KZA 2XΦ120Χ6,0Χ7440mm s/n:51729,51730 / Φ440mm KLEEMANN KL 10, 1 ½ s/n:17217n KLEEMANN T l/min 29,0KW s/n:49430 s/n κινητήρα:2h50p04 ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: CENTODUCATI S.P.A. INSTANTANEOUS 88.01/16 ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) PFB SRL L 130 tripping speed:80m/s s/n:26023 ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T125x82x16mm ΕΜΒΟΛΟΥ: 2XTYPE T70x70x7mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN, GmbH 2XTYPE 1002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MAC PUAR S.A. MICROBASIC s/n: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ KΑΘΑΡΩΝ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ / 14,40m / 0,47m/s 20 / 1500kg

10 ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6ΧΦ13mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 1,00mX2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ: 1,00mX2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ TECNOLAMA/FERMATOR 210/10/40/54 ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ KLEEMANN KZA 1XΦ150Χ8,0Χ7440mm s/n:51736 / Φ520mm KLEEMANN KL 10, 1 ½ s/n:07450β KLEEMANN T l/min 16,0KW s/n:49434 s/n κινητήρα:1l13w08 ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: KLEEMANN INSTANTANEOUS B ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:19603 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T125x82x16mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN GmbH 2XTYPE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MAC PUAR S.A. MICROBASIC s/n: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ AKΑΘΑΡTΩΝ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ.ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΩΜΑ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ / 14,40m / 0,47m/s 20 / 1500kg ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6ΧΦ13mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 1,00mX2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ: 1,00mX2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ TECNOLAMA/FERMATOR 210/10/40 ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ KLEEMANN KZA 1XΦ159Χ8,0Χ7440mm s/n:51737 / Φ520mm

11 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ KLEEMANN KL 10, 1 ½ s/n:07451β KLEEMANN T l/min 16,0KW s/n:49435 s/n κινητήρα:1l13w08 ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: KLEEMANN INSTANTANEOUS ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) s/n:20987 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2XTYPE T125x82x16mm ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN GmbH 2XTYPE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MAC HELLAS s/n:2163 Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ( ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ /-1 ΣΤΑΣΕΙΣ/ ΙΑ ΡΟΜΗ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΡΤΙΟ 4 ΣΤΑΣΕΙΣ (3ΟΡΦΟΣ(ΟΙ)/9m/0,53m/sec 14/1050Kg ΕΜΜΕΣΗ2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6ΧΦ11mm ΘΑΛΑΜΟΥ :1mΧ2m 1ΕΙΣΟ ΟΣ ΧBUS ΦΡΕΑΤΟΣ :1Mx2m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛΩΣΗΣ THMKA HELLAS SA T.B 78 ΕΜΒΟΛΟ/ΤΡΟΧΑΛΙΑ TULFER 1Χφ100Χ6,0Χ4600mm/Φ440mm

12 ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ OFFICINE TULFER SRL V.P /2 ΑΝΤΛΙΑ KLEEMANN L/min 16KW ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ :KLEEMANN-ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - Ο ΗΓΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ :2X TYPE T90X75X16mm ΘΑΛΑΜΟΥ:ELASTROGRAN 1XELASTIC,1651 STA.GE.HELLAS EL.CO Smart.Y s/n ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Σ ΜΙΚΡΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ /-1 ΣΤΑΣΕΙΣ/ ΙΑ ΡΟΜΗ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΡΤΙΟ 4 ΣΤΑΣΕΙΣ (3ΟΡΦΟΣ(ΟΙ)/9m/0,63m/sec 7/525Kg ΕΜΜΕΣΗ2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4ΧΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ :0,8mΧ2m 1ΕΙΣΟ ΟΣ ΧBUS ΦΡΕΑΤΟΣ :0,8mX2m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟ/ΤΡΟΧΑΛΙΑ GEA ZITA (ZANTIOTIS) E.U.3 A/B TULFER

13 1ΧΦ80Χ6,0Χ4600mm/Φ400mm ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ OFFICINE TULFER SRL V.P /4 ΑΝΤΛΙΑ KLEEMANN L/min 12KW ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ :KLEEMANN-ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - Ο ΗΓΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ :2X TYPE T82X68X9mm ΘΑΛΑΜΟΥ:ACLA Werke GmbH 1XELASTIC STA.GE.HELLAS EL.CO Smart.Y s/n Γ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ζητείται η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των πέντε (5) ανελκυστήρων προσώπων του ΓΝ-ΚΥ Σητείας από τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων με αδειούχους συντηρητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική τεχνική νομοθεσία. Στην περίπτωση βλάβης που οδηγεί στην διακοπή λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα, απαιτείται η ανταπόκριση του συντηρητή (επίσκεψη στο χώρο του Νοσοκομείου και προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης) εντός εικοσιτετραώρου από την αναφορά της βλάβης. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προς συντήρηση ανελκυστήρων αναφέρονται στη συνέχεια. 1. Ασθενοφόρος Ηλεκτροκίνητος / Θέση Μηχανοστασίου: -1 4 στάσεις (3 όροφοι) / διαδρομή 12,00 m Αριθμός ατόμων/ φορτίο: 20/ kg Ανάρτηση: 1:1, συρματόσχοινα, 6 Φ10 mm

14 Θύρες: Θαλάμου: 1,30 2,00 m, 1 είσοδος Φρέατος: 1,30 2,00 m, ημιαυτόματες Διατάξεις μανδάλωσης: παλαιού τύπου, χωρίς προμανδάλωση Μηχανή/ τροχαλία: OFEL, ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, M170, 1370 rpm, 10kW, 1:44 / Φ400 mm Οδηγοί: Θαλάμου: 2 TYPE T mm Αντιβάρου: 2 TYPE T mm Προσκρουστήρες: Θαλάμου: Ελατήρια, 1 Αντιβάρου: Ελατήρια, 1 Ηλεκτρολογικός πίνακας: VIKA ELECTRONICS Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ATLAS PLUS 2. Επισκεπτών Υδραυλικός / Θέση Μηχανοστασίου: 0 3 στάσεις (2 όροφοι) / διαδρομή 7,00 m Αριθμός ατόμων/ φορτίο: 16/ kg Ανάρτηση: έμμεση 2:1, συρματόσχοινα, 6 Φ12 mm Θύρες: Θαλάμου: 0,90 2,00 m, 1 είσοδος αυτόματες Φρέατος: 0,90 2,00 m, αυτόματες Διατάξεις μανδάλωσης: FERMATOR, 210/10/40 Έμβολο/ τροχαλία: KLEEMANN, 0,1 Φ150 0,0 0 (mm)/ Φ540 mm Βαλβίδα θραύσης: KLEEMANN, KL 10, 1¼ Αντλία: KLEEMANN, T450, 300, 20 kw Αρπάγη: Θαλάμου κάθοδος: CENTODUCATI SPA, INSTANTANEOUS 88.01, ακαριαίας πέδησης με κυλινδρίσκο, απλή (καθόδου) Οδηγοί: Θαλάμου: 2 TYPE T mm Προσκρουστήρες: Θαλάμου: ELASTOGRAN, 1 ELASTIC, 1651 Ηλεκτρολογικός πίνακας: STA.GE. HELLAS, EL.CO 3Y Άκαμπτοι / εύκαμπτοι σωλήνες: ELASTIC, 2ST/SN, 1 ¼ 3. Καθαρών Χειρουργείων Ηλεκτροκίνητος /Θέση Μηχανοστασίου: -1 2 στάσεις (1 όροφος) / διαδρομή 3,50 m Αριθμός ατόμων/ φορτίο: 6/ 450 kg Ανάρτηση: 1:1, συρματόσχοινα, 4 Φ10 mm

15 Θύρες: Θαλάμου: 1,00 2,00 m, 1 είσοδος BUS Φρέατος: 1,00 2,00 m, ημιαυτόματες Διατάξεις μανδάλωσης: GEA ZITA (ZANTIOTIS), ΕΘ-2Α (ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΘΥΡΩΝ) Μηχανή/ τροχαλία: ZIEHL-ABEGG, ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, Z , 920 rpm, 3,3kW, 1:48 / Φ420 mm Οδηγοί: Θαλάμου: 2 TYPE T mm Αντιβάρου: 2 TYPE T mm Προσκρουστήρες: Θαλάμου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Αντιβάρου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Ηλεκτρολογικός πίνακας: VIKA ELECTRONICS Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ATLAS PLUS 4. Ακαθάρτων Χειρουργείων Ηλεκτροκίνητος /Θέση Μηχανοστασίου: -1 2 στάσεις (1 όροφος) / διαδρομή 3,20 m Αριθμός ατόμων/ φορτίο: 6/ 450 kg Ανάρτηση: 1:1, συρματόσχοινα, 4 Φ10 mm Θύρες: Θαλάμου: 1,00 2,00 m, 1 είσοδος BUS Φρέατος: 1,00 2,00 m, ημιαυτόματες Διατάξεις μανδάλωσης: GEA ZITA (ZANTIOTIS), ΕΘ-2Α (ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΘΥΡΩΝ) Μηχανή/ τροχαλία: ZIEHL-ABEGG, ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, Z , 920 rpm, 3,3kW, 1:48 / Φ420 mm Οδηγοί: Θαλάμου: 2 TYPE T mm Αντιβάρου: 2 TYPE T mm Προσκρουστήρες: Θαλάμου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Αντιβάρου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Ηλεκτρολογικός πίνακας: VIKA ELECTRONICS Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ATLAS PLUS 5. Κουζίνας Ηλεκτροκίνητος / Θέση Μηχανοστασίου: Δώμα (άνω) 4 στάσεις (3 όροφοι) / διαδρομή 10,20 m Αριθμός ατόμων/ φορτίο: 6/ 450 kg Ανάρτηση: 2:1, συρματόσχοινα, 3 Φ10 mm Θύρες: Θαλάμου: 0,90 2,00 m, 1 είσοδος BUS Φρέατος: 0,90 2,00 m, ημιαυτόματες Διατάξεις μανδάλωσης: GEA ZITA (ZANTIOTIS), ΕΘ-2Α (ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΘΥΡΩΝ)

16 Μηχανή/ τροχαλία: ZIEHL-ABEGG, ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, Z , 1350 rpm, 5,5kW, 1:48 / Φ520 mm Οδηγοί: Θαλάμου: 2 TYPE T mm Αντιβάρου: 2 TYPE T mm Προσκρουστήρες: Θαλάμου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Αντιβάρου: ACLA WERKE GmbH, 1 ELASTIC Ηλεκτρολογικός πίνακας: VIKA ELECTRONICS Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ATLAS PLUS Σημείωση Στο προσφερόμενο κόστος των εργασιών συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής) περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που τυχόν θα απαιτηθούν. Στην περίπτωση όπου κατά τις εργασίες συντήρησης διαπιστωθεί ότι απαιτούνται ανταλλακτικά, θα ακολουθηθεί η διαδικασία εξωσυμβατικής προμήθειας υλικών μετά από την υποβολή σχετικής γραπτής αναφοράς από τον συντηρητή. Δ) Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ Οι Ανελκυστήρες είναι ηλεκτροκίνητοι με συρματόσκοινα, μεταφοράς προσώπων και αγαθών. Η συντήρηση θα γίνεται μία φορά το μήνα, για ένα έτος, (εκτός των περιπτώσεων έκτακτης βλάβης), τηρώντας με σχολαστικότητα τις από το νόμο, τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις, προβλέψεις και ρυθμίσεις και θα περιλαμβάνει : α) τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων των ανελκυστήρων, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών και ηλεκτρικών ασφαλείας και εξαρτημάτων αυτών. β) κάθε μήνα να προβαίνει σε συστηματικό καθαρισμό και λίπανση των ανελκυστήρων γ) Θα περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών

17 και ενεργειών, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή των διατάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, ομαλή και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων. δ) να ενημερώνει με πληρότητα και με σαφήνεια το τηρούμενο βιβλίο για κάθε εργασία στους ανελκυστήρες και για τα τυχόν εξαρτήματα που αντικαθιστά. Ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων πρέπει να διατηρεί : Α) Κατάλληλο εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων. Β) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από κάθε επέμβαση (συντήρηση αποκατάσταση βλάβης κ.λ.π.) να ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος (τμήμα Συντήρησης). Επεμβαίνει σε κάθε βλάβη και αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν των προγραμματισμένων τακτικών συντηρήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα. Η δαπα νη για τις επεμβα σεις αυτε ς περιλαμβα νεται στο κατάποκοπη ν μηνιαίο τίμημα για την συντήρηση των ανελκυστήρων. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνον εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές, φυσιολογικές φθορές εξαρτημάτων λόγω χρήσης κ.λ.π.) Στο μηνιαι ο κατάποκοπη ν τι μημα περιλαμβα νεται και η αξι α ο λων των αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης.