Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου Πειραιάς Τηλ: Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιριων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 2. Το Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Το Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονοµασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA", 5. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις», 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών θεµάτων», 7. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π...», 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 10. Το άρθρου 4, παραγ. 6, του N /66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συµβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ), 11. Το Ν. 3794/2009 «Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 12. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», όπως ισχύει σήµερα, 13. Το Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 14. Το Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 15. Το Ν.4009/ περί της «οµής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», 16. Το Π..122/2012 «Κανονισµός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.)», 17. Το Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204/Α/2011), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», 18. Το ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.../ , Συγκρότηση σε σώµα του Συµβουλίου του Πανεπιστήµιου Πειραιώς σύµφωνα µε το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 19. Το ΦΕΚ 255 Τ.Υ.Ο.../ και την Φ /95/82969/Β2/ ιαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισµό Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, 20. Την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ οικ. Φ.Α/9.2/OIK /2008 ΦΕΚ 2604/Β'/ «Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», 21. Την από Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για την έγκριση της διακήρυξης του διαγωνισµού, 22. Την αριθµ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης έσµευσης. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής; α) Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, β) Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την αποκατάσταση πιθανόν βλαβών που δεν περιλαµβάνονται στην ετήσια συντήρηση. Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου του έτους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 23 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα 306 ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του έργου ορίζεται η περιοδική συντήρηση, επίβλεψη και επισκευή (συµπεριλαµβανοµένων των αναλώσιµων υλικών) των ανελκυστήρων που λειτουργούν στα κτίρια του Πανεπιστηµίου Πειραιά, όπως αναλυτικά φαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα. Πίνακας Ι Κτίρια Ασανσέρ Ελάχιστη συχνότητα περιοδικής συντήρησης Καραολή& ηµητρίου φορά κάθε 15 ηµέρες εληγιώργη φορά κάθε 15 ηµέρες Ανδρούτσου φορά κάθε 15 ηµέρες Γρ. Λαµπράκη φορά κάθε 15 ηµέρες Γρ. Λαµπράκη φορά κάθε 15 ηµέρες Ζέας φορά κάθε 15 ηµέρες Σύνολο 11 Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούµενων ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισµοί γ) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια). ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν τα ειδικά συνεργεία που λειτουργούν µε τη µορφή εταιριών ή επιχειρήσεων, ασχολούµενα συστηµατικά µε την εµπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. Το συνεργείο συντήρησης του Αναδόχου, θα πρέπει να έχει την απαιτούµενη άδεια από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ιεύθυνση αυτή και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό απαιτούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται, επί 3

4 ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη συµµόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο. 3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασµα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο ιευθύνων σύµβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο). ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πέραν των ανωτέρω απαιτούνται : 1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύµφωνα µε το Αρθ. 7 της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ οικ. Φ.Α/9.2/OIK /2008 ΦΕΚ 2604/Β'/ «Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων». 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που να αναφέρουν τον αριθµό και τα προσόντα των τεχνικών που απασχολούν. 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τουλάχιστον ένα έργο συντήρησης ανελκυστήρων σε ηµόσιες Υπηρεσίες. 1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό, λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστηµίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. (Π..118/07). Η εγγύηση εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα µ.µ. στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Γραφείο 428, Καραολή & ηµητρίου 80, Πειραιάς. Αρµόδια υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα. Παραγυιού Φωτεινή (τηλ , φαξ ). Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές θα κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο-αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, µέσα σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν διατυπωθεί στην Ελληνική γλώσσα. Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ζητούµενα δικαιολογητικά 4

5 συµµετοχής, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετική παράγραφο της παρούσας διακήρυξης καθώς και 2 ξεχωριστοί υποφάκελοι µε τις ενδείξεις: Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η τεχνική προσφορά σε 2 αντίτυπα. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιµές για τα προσφερόµενα είδη, επί ποινή αποκλεισµού. Οι συµµετέχοντες, πριν την κατάθεση της προσφοράς, θα µπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου και να λάβουν γνώση της κατάστασης τους. Εάν µετά την επίσκεψη διαπιστωθεί ότι θα πρέπει στον κατάλογο των προβλεπόµενων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων του Παραρτήµατος Γ να συµπεριληφθούν και άλλα ανταλλακτικά που δεν περιλαµβάνονται ήδη, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να συµπληρώσουν τους καταλόγους µε τα ανταλλακτικά αυτά. Τα προτεινόµενα από τους συµµετέχοντες ανταλλακτικά δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση αλλά οι τιµές τους, εφόσον κηρυχθούν µειοδότες, θα είναι όµως δεσµευτικές καθ' όλο το διάστηµα που ισχύει η σύµβαση. Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετούνται τα δύο αντίτυπα της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, πίνακα συµπληρωµένο ευκρινώς µε: Την τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. Την τιµή συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. Τη συνολική προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Στην οικονοµική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια µικρότερη της ζητούµενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ ( ). Στις τιµές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρµόδια Eπιτροπή. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον αρµόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π..118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 5

6 που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών θα γίνει µε βάση τη συνολική χαµηλότερη τιµή, εκ των προσφορών οι οποίες έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Η σύγκριση θα γίνει επί των τιµών προ Φ.Π.Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη συνολική τιµή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα µόνο ανάδοχο, βάσει της χαµηλότερης συγκριτικής τιµής. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς. 4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρµόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήµιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια επιτροπή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π..118/2007. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π..118/2007. Η επιλογή του Αναδόχου (µειοδότη) θα γίνει µε βάση τον πίνακα στο Παράρτηµα ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη µικρότερη τιµή Μ η οποία προκύπτει από το άθροισµα της τιµής συντήρησης Α και από το σταθµισµένο άθροισµα των ανταλλακτικών στους πίνακες Σ1-Σ IOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το Π..118/2007. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π..118/07 για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..118/07, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ αυτόν. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, θα υπογραφεί σύµβαση, της οποίας συνηµµένο σχέδιο προσαρτάται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..118/07. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστηµίου, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε 5 (πέντε) ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που κάποιος Ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στον επόµενο στην κατάταξη µειοδότη. Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή - καλής εκτέλεσης - ίση µε 10% της συµβατικής δαπάνης. Εάν ο συντηρητής δεν φανεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ή εκτελεί πληµµελώς τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η σύµβαση του και αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη σύµβαση προς τον ανάδοχο από την υπηρεσία, που έχει το δικαίωµα να προσλάβει άλλο συντηρητή. 6

7 Το Πανεπιστήµιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο η να καταγγείλει τη σύµβαση, εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης ενός και µόνον ανελκυστήρα, που χρήζει αντικατάστασης υλικών (όχι αναλώσιµων συντήρησης), υπερβεί τις 10 (δέκα ηµέρες) και εφόσον αυτό οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να γίνει άµεσα. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα, µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο φορολογικής ενηµερότητας και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφάνισης του δικαιούχου) µετά τη σύνταξη σχετικού πρακτικού εκτέλεσης των εργασιών από Αρµόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠI και δεν επιθυµεί τα χρήµατα να µεταβιβασθούν σε λογαριασµό του µε εντολή µεταφοράς σε Eµπορική Tράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει, είναι τα εξής: α. για την εξόφληση τίτλων πληρωµής υπέρ A.E., Aπόσπασµα Πρακτικών Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της A.E., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Eταιρεία και δεσµεύοντα αυτήν, µε την υπογραφή τους πρόσωπα. β. για την εξόφληση τίτλων πληρωµής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Oµόρρυθµες, Eτερόρρυθµες και EΠE): 1. Tο τελευταίο καταστατικό και 2. Bεβαίωση του αρµοδίου τµήµατος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο µεταξύ επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την Eταιρεία. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. 4.4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόµο (Μ.Τ.Π.Υ 3%, χαρτόσηµο επί ΜΤΠΥ 2,4%, κράτηση 0,25% υπέρ ηµοσίου) καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. Eπίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιµολογίων προµήθειας ειδών καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει : 1. Την εκτέλεση των εργασιών αυτοπροσώπως ή/και µε την συνδροµή κατάλληλου προσωπικού του, άρτια εκπαιδευµένου και νόµιµα ασφαλισµένου και µε την άµεση εποπτεία και επίβλεψή του 2. Την υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε δια του συνεργείου του, µε τη συχνότητα που αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα Ι. Με την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε περίοδο συντήρησης, ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει στην Επιτροπή Παραλαβής σχετική τεχνική αναφορά µε τις εργασίες που εκτέλεσε και τυχόν προβλήµατα που διαπίστωσε. 3. Την υποχρέωση, σε περιπτώσεις κλήσεων και αναφορών βλαβών, να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου το αργότερο εντός µιας (1) ώρας από τη ώρα ειδοποίησης και να αποκαθιστά άµεσα τη βλάβη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στον ανωτέρω χρόνο ή δεν αποκαταστήσει σε εύλογο χρόνο τη βλάβη, το Πανεπιστήµιο δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την αποκατάσταση της βλάβης και κάθε ποσό που θα καταβάλλεται για την αιτία αυτή θα εκπίπτει από το µηνιαίο τίµηµα (αµοιβή) του συντηρητή. 4. Την υποχρέωση να προβαίνει σε τακτικό καθαρισµό της κάτω απόληξης του φρέατος του ανελκυστήρα. 5. Την υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως για όλες τις νόµιµες διαδικασίες και υποχρεώσεις του σχετικά µε τους ανελκυστήρες την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορίσει το Πανεπιστήµιο 6. Την υποχρέωση, για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου, να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας των ανελκυστήρων και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία καταχώρησής τους στην αρµόδια υπηρεσία του ηµοσίου, ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιµα. 7. Την υποχρέωση να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται σε ανωτέρω, αλλά που είναι αναγκαία για να επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των βλαβών ώστε οι ανελκυστήρες να λειτουργούν οµαλά και χωρίς διακοπές, κυρίως δε να λειτουργούν µε ασφάλεια ώστε να αποτραπούν τυχόν ατυχήµατα στους διακινούµενους. 8. Με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιµέλεια την πληρωµή του αναγκαίου προσωπικού καθώς επίσης την προµήθεια των λιπαντικών και λοιπών υλικών που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων 9. Να καλύψει µε δική δαπάνη την προµήθεια και τοποθέτηση µικροανταλλακτικών, µικροεξαρτηµάτων κλπ. το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 100 ανά τεµάχιο ανταλακτικού. Η επιβάρυνση αυτή φορά σε κάθε 7

8 απαιτούµενη επισκευή ή αναγκαία αντικατάσταση τυχόν ελαττωµατικών ανταλλακτικών ή εκείνων για τα οποία δεν έχει λήξει η εγγύηση. 10. Πριν την επισκευή και χρήση εξαρτηµάτων και υλικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ και για τα οποία έχουν καταγραφεί τιµές προσφοράς, την υποχρέωση να καταθέτει στην Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστηµίου σχετική τεχνική αναφορά, να προχωρά δε στην ολοκλήρωση της επισκευής εφόσον έχει την έγκρισή της για την επισκευή αυτή. 11. Την υποχρέωση να τηρεί καρτέλα συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρούνται από τον αρµόδιο συντηρητή ή νόµιµο εκπρόσωπό του όλες οι επισκέψεις και οι εργασίες ανα ηµέρα και ώρα, οι βλάβες που παρουσιάστηκαν και επισκευάστηκαν συντήρησης, τα εξαρτήµατα που αντικαταστάθηκαν, τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 12. Την υποχρέωση σε κάθε επίσκεψη του προσωπικού του, να ενηµερώνει την Επιτροπή Παραλαβής για το είδος των εργασιών που απαιτούνται 13. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης µετά από έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου σε διάστηµα ενός µηνός. 14. Η συντήρηση θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες εργασίες επιθεώρησης και περιοδικής συντήρησης που προβλέπονται από το σχετικό νόµο και τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε. 15. Το Πανεπιστήµιο υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του ανελκυστήρα που τυχόν παρατηρήσει, ή θραύση υαλοπινάκων των θυρών ορόφων, και ταυτόχρονα να ακινητοποιήσει τον θάλαµο του ανελκυστήρα για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος. Επίσης, το Πανεπιστήµιο οφείλει να ελέγχει τακτικά την λειτουργία του κοµβίου κινδύνου του ανελκυστήρα και σε περίπτωση µη λειτουργίας του, οφείλει να ενηµερώνει αµέσως τον συντηρητή. Αν ο συντηρητής δεν προσέρχεται εµπρόθεσµα για να προβεί στις συµφωνηµένες ή εκ του νόµου επιβαλλόµενες εργασίες συντήρησης ή δεν προσέρχεται όταν καλείται να επέµβει σε βλάβη του ανελκυστήρα, το Πανεπιστήµιο έχει αντίστοιχα το δικαίωµα να διακόψει την πληρωµή και να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό, ενηµερώνοντας κάθε αρµόδια αρχή για τον ίδιο λόγο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προµηθειών του ηµοσίου) και του Π.. 118/07 (κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου). Tο Πανεπιστήµιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Γραφείο 428, Καραολή & ηµητρίου 80, Πειραιάς. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, µεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστηµίου από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρµόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αµετάκλητα. Για το Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 8

9 Ανήκει στην Αριθµ. Πρωτ.: / ιακήρυξη ΠAPAPTHMA A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η τεχνική περιγραφή τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για τους έντεκα (11) ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστηµένοι στα κτίρια του Πανεπιστήµιου Πειραιώς, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικά του ΦΕΚ1797/Β/ όπως συµπληρώνεται µε τα ΦΕΚ696/Β/ , ΦΕΚ1111/Β/ και ΦΕΚ2604/Β/ Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραµµα υποχρεωτικής συντήρησης µε αριθµό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για δηµόσιους χώρους, όχι µικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο ανά ανελκυστήρα και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούµενες άδειες. Επίσης θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρµόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νοµοθεσίας. Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας περιλαµβάνονται και τα ακόλουθη ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης. 1. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηµατικό έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του. 2. Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, των τροχαλιών, αντίβαρων, προσκρουστήρων κλπ. 3. Έλεγχος του πλαίσιου του ιδίου του θαλάµου, των θυρών και των µηχανισµών τους, των κοµβιοδοχών του θαλάµου και εξωτερικά σε κάθε στάση, του φωτισµού, του κουδουνιού, της ενδοεπικοινωνίας κλπ. 4. Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας (αρπάγες, ρυθµιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ). 5. Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως (κινητήρες, τροχαλίες, αυτοµατισµοί κλπ). 6. Έλεγχος κυκλωµάτων, µετρήσεις και καθαρισµός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, διακόπτες κλπ). 7. Έλεγχος συρµατόσχοινων σε όλη τους τη διαδροµή για µηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά. 8. Έλεγχος όλων των µηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων. 9. Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτηµάτων. 10. Έλεγχος εν γένη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 11. Έλεγχος εν γένη των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωµάτων. 12. Γενικός καθαρισµός του µηχανοστασίου, του φρέατος κλπ και αποµάκρυνση τυχών άχρηστων ή άσχετων µε τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών. 13. Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα. 14. Ο συντηρητής υποχρεούτο να προβαίνει σε συντήρηση των ανελκυστήρων δύο φορές το µήνα, ανα δεκαπενθήµερο, τις εργάσιµες µέρες, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες (από 08:00 έως 15:00) παρουσία των αρµόδιων υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου. 15. Ο συντηρητής υποχρεούτο να επεµβαίνει σε κάθε κλήση σε περίπτωση εγκλωβισµού άµεσα και να αποκαθιστά την οµαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 16. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόµενη συντήρηση είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται στα κτίρια του Πανεπιστήµιου σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα σε διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ωρών για την αποκατάστασή της. Στην αποκατάσταση της βλάβης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται µε την καλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 17. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήµατος. 18. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ το Πανεπιστηµίου οριζόµενη στο ποσό των 150,00 ανά ώρα για κάθε ανελκυστήρα, πέραν των τεσσάρων ωρών. 19. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθµισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου µηχανισµού. Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Πανεπιστήµιο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Ο Συντηρητής δεν 9

10 µπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισµού, υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 20. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για τη συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο. 21. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισµένοι µε έξοδα του συντηρητή, σε ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα καλύπτει ευθύνη για ατοµικές βλάβες, για υλικές ζηµιές και για οµαδικό ατύχηµα, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκοµισθούν στο Πανεπιστήµιο. 22. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα καθοριζόµενα υπό του Νόµου συνεργεία σε αριθµό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που χρησιµοποιεί. 23. Ο συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος (ή Τεχνική Εταιρεία) εγγεγραµµένος στα µητρώα Συνδέσµου σας συντηρητής εγκαταστάτης ανελκυστήρων. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση αντίστοιχων βεβαιώσεων. Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει µε έγγραφες βεβαιώσεις από την αρµόδια υπηρεσία. 24. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος µε την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων να συµπληρώνει όλα τα απαραίτητα από την νοµοθεσία έντυπα ( βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία, βιβλίο ηµερολόγιο κλπ). Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Πανεπιστηµίου θα είναι διαθέσιµα ανα πάσα στιγµή για έλεγχο από τους αρµόδιους υπάλληλους του Πανεπιστηµίου. 25. Για τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται για την επισκευή βλαβών κλπ, θα αναφέρονται από τον ανάδοχο συντηρητή τα εξής: Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και µόνος τα κατέχει σε αυτή τη µορφή: α) ονοµασία των ανταλλακτικών β) τεχνική περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών κλπ του ανταλλακτικού και επίσης ποιό εργαλείο απαιτείται για την συντήρηση ή την επισκευή του. Για τα υλικά που µπορεί να προµηθεύονται από τρίτους: α) τα ανωτέρω α και β β) το όνοµα και τη διεύθυνση των κατασκευαστών ή των προµηθευτών. 26. Για την προτίµηση υλικών εκτιµάται η ευρύτερη χρήση στην αγορά και η διαδεδοµένη εµπειρία στην συντήρησή τους. 27. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων το αργότερο εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 µέρες πριν τη λήξη της σύµβασης. 28. Οι συµµετέχοντες θα δώσουν τιµές για την συντήρηση των ανελκυστήρων ανά µήνα και ανελκυστήρα αναλυτικά. Στην τιµή αυτή θα περιλαµβάνονται: Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιµων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, λαµπτήρες φωτισµού θαλάµου, λάδια, γράσα, στουπί κ.λ.π.), ρυθµίσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν, νωρίς το κόστος ν ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων µειωτήρα, κ.λ.π.) απαιτηθησόµενων για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων. Επίσης οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιµοκατάλογο ανταλλακτικών (επισυνάπτεται) που θα περιλαµβάνει τιµές ανταλλακτικών αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κ.λ.π.) Ο εν λόγω τιµοκατάλογος θα είναι δεσµευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύµβαση. Η εξεύρεση των ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην συµβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσης τους περιλαµβάνετε στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 10

11 Ανήκει στην Αριθµ. Πρωτ.: / ιακήρυξη ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 150 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ Π Ν / -1 ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΥΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ 9ΣΤΑΣΕΙΣ (7ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.00m / 0.63(m/s)(-) 5/375 kg(-) ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxBUS/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() NTOURAKIS & CO,MN-10() ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ALGI / Φ400mm (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG, RBV 9-1 1/2 ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG ΑΖΗ ,0(L/min) 22,1(kW) s/n: /2000 s/n κινητήρα: ΑΡΠΑΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ ΛΗΝΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,-, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) /Ε ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T90x65x14 mm ΘΑΛΑΜΟΥ: P + S (POLYURETHAN),1xELASTIC, Ε2 NOMIKOS-KOLIVAS OE,Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΚΕΤΑ CONO, -, s/n: Υ/ Α 12 ELASTIC,1ST/SN,1 1/2,DN40 1SN ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 150 ( ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ Π Ν / -1 ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 8ΣΤΑΣΕΙΣ (7ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 22.00m / 0.63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΥΡΕΣ 8/600 kg(-) ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.65m x 2.00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,65m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ NTOURAKIS & CO,MN-10() ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ALGI / Φ400mm (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG, RBV 9-1 1/2 ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG,ΑΖΗ ,330,0(L/min),22,1(kW) ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,-, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΑΡΠΑΓΗ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ /Ε Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T90x65x14 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ ΛΗΝΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: P + S (POLYURETHAN),1xELASTIC, Ε2 NOMIKOS-KOLIVAS OE,Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΚΕΤΑ CONO, -, s/n: Υ/ Β 10 ELASTIC,1ST/SN,1 1/2,DN40 1SN 11

12 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΡΑΛΛΗ & ΙΣΤΟΜΟΥ 43 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣ Π Ν /ΜΑ(ΑΝ ) ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 8ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.00m / 0.63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 5/375 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.60m x 2.00m 1 ΕΙΣΟ ΟΣxBUS/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.65m x 1.98m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() GEA ZITA (ZANTIOTIS) Ε.Θ.1 Α/Β() ZIEHL ABEGG ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ZUW / (rpm) 6.5(kW) 19.0(A) 1:0 s/n: (-)/ Φ385mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n:1064/2010, P+Q= Kg 8mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n:1064/2010 ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: - - Χ ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ATEK LIFT PTAA-3 tripping speed:.75m/sec s/n: Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN 2xELASTIC, 1002 ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ATEK LIFT 1x1610 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VASSLER(ΑΝ.ΒΑΣΙΛΙΕΒ & ΣΙΑ Ε.Ε.) VASSLER-01 INVERTER s/n:10440/10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 4 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΡΑΛΛΗ & ΙΣΤΟΜΟΥ 43 ( ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣ Π Ν /ΜΑ(ΑΝ ) ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 8ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.00m / 0.63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 8/600 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.75m x 2.00m 1 ΕΙΣΟ ΟΣxBUS/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.80m x 1.98m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() GEA ZITA (ZANTIOTIS) Ε.Θ.1 Α/Β() ZIEHL ABEGG ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ZUW / (rpm) 6.5(kW) 19.0(A) 1:0 s/n: (-)/ Φ385mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n:1061/2010, P+Q= Kg 8mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n:1061/2010 ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: - - Χ ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ATEK LIFT PTAA-3 tripping speed:.75m/sec s/n: Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN 2xELASTIC, 1002 ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ATEK LIFT 1x1610 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VASSLER(ΑΝ.ΒΑΣΙΛΙΕΒ & ΣΙΑ Ε.Ε.) VASSLER-01 INVERTER s/n:10429/10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 12

13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 5 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 126 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΣ?Π?Ν /?ΜΑ(ΑΝ?) ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 10ΣΤΑΣΕΙΣ (8ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 27.00m / 0.81(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 10/750 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΥΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ 1:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.85m x 2.00m 1 ΕΙΣΟ ΟΣxBUS/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.85m x 1.96m ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() EMHTA E-CE Π.Τ() LOHER ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ADA160L-4/ (rpm) 7.5(kW) 16.7(A) 1:0 s/n: (-)/ Φ450mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n: ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: - - Χ?ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΟ ΟΥ - s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - tripping speed:m/sec s/n: Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x60x12 mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:3xΣΥΡΜΑΤΟ ΗΓΟΙΣΥΡΜΑΤΟ ΗΓΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: - 0x- ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: - 0x- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS ELCO 1B ΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ s/n:24432/06 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 6 ΖΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣFΠFΝ / -2 ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 9ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 24,20m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 7/525 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ THMKA HELLAS SA,T.B 78() ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΑΡΠΑΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΙ KLEEMANN ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ KZE 1xΦ130x10,0x12500(mm) s/n:39998 / Φ400mm KLEEMANN, KL 10, 1 1/2, s/n: KLEEMANN Τ ,0(L/min) 13,0(kW) s/n:38714/2000 s/n κινητήρα: ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: KLEEMANN INSTANTANEOUS, C ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n: /Ε ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T82.5x68.25x9mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN,1xELASTIC, 1002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ TSIHLIS,HD.EL-1, -, s/n: 27/04/01 ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ ΛΗΝΕΣ ELASTIC,1ST/SN,1 1/2, 13

14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 7 ΤΣΑΜΑ ΟΥ 78 & ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 107 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ>Π>Ν / -1 ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΥΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΒΑΛΒΙ Α ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ) ΑΡΠΑΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΙ 7ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.50m / 0.63(m/s)(-) 17/1275 kg(-) ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 12xΦ11mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.95m x 2.00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 1.00m x 2.00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() EMHTA,ΕΛΟΤ Ι/4-91() KLEEMANN, ΚΖΑ,2xΦ130x12.0x11150(mm), s/n: / Φ450mm KLEEMANN, KL 10, 1 1/2, s/n: KLEEMANN,Τ750,450.0(L/min),28.0(kW),s/n:20576/1997, s/n κινητήρα: ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: CENTODUCATI SPA,INSTANTANEOUS 88.01/16, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: EMHTA,-, tripping speed:m/sec, s/n:, ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T125x82x16 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ATEK LIFT,2x1610 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS,EL.CO Smart.Y, -, s/n: 28kW /01/09 ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ ΛΗΝΕΣ ELASTIC,2ST/SN,2, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 8 ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ -ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / IΜΑ(ΑΝI) 8ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.75m / 0.95(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 5/375 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,73m x 1,98m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ SELCOM,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ MOTORLIFT, ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, ML 235/42, 1500(rpm), 5,6(kW), 22,0(A),0 s/n:a29407(1)/ Φ502mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: P+Q=1053 8mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-,, s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ MONTANARI GIULIO RH 200 tripping speed:1.40m/sec s/n:20117/2004 Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE Tx50x50x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN,1xELASTIC, 1002 ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS ELCO 1B INVERTER s/n:42736/10, VVVF 14

15 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 9 ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ -ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / IΜΑ(ΑΝI) ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ 8ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.95(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 4/300 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 1,98m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ SELCOM,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) MOTORLIFT ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ ML 235/ (rpm) 5.6(kW) 22.0(A) 1:0 ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ s/n:a29398(-)/ Φ595mm ΑΡΠΑΓΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: P+Q=1053 8mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2000 UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: βλ. ΑΝΟ ΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-,, s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ MONTANARI GIULIO,RH 200D, 1,40m/sec, s/n: Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS ELCO 1B INVERTER s/n:42735/10, VVVF ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 10 ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ -ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 10/750 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΥΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / IΜΑ(ΑΝI) 6ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.97(m/s)(-) 1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 6xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,85m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,85m x 2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ SELCOM,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) NUOVA MGT ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ MGT GM 42S & MOTORLIFT MMRF23550 ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ 12CV 1500(rpm) 9.0(kW) 21.5(A) 1:35 s/n:161235(-)/ Φ476mm ΑΡΠΑΓΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2500-UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: P+Q=1955 9mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: DYNATECH PROGRESSIVE, PR-2500-UD ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ) s/n: ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-,, s/n: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ MONTANARI GIULIO,RH 200, 1.40m/sec, s/n:, Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T40x40x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,2xELASTIC ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ELASTOGRAN,1xELASTIC, 1002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS,SISTEL, INVERTER, s/n: VVVF 12 HP Νο

16 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 11 ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ -ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νο 4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΑ ΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / IΜΑ(ΑΝI) 6ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.97(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ Ν / ΦΟΡΤΙΟ 10/750 kg (-) ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6xΦ10mm ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,85m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟ ΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,85m x 2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝ ΑΛ ΣΗΣ SELCOM,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) ΜΗΧΑΝΗ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ NUOVA MGT ΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ MGT GM 42S & MOTORLIFT MMRF CV 1500(rpm) 9.0(kW) 21.5(A) 1:35 s/n:161236(-)/ Φ476mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2500-UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: P+Q=1955 9mm ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟ ΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-2500 UD, ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ, ΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟ ΟΥ-ΚΑΘΟ ΟΥ), s/n: ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-,, s/n: MONTANARI GIULIO,RH 200, 1.40m/sec, s/n:, Ο ΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T40x40x5 mm ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,2xELASTIC ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ELASTOGRAN,1xELASTIC, 1002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ STA.GE. HELLAS,SISTEL, INVERTER, s/n: VVVF 12 HP Νο

17 Ανήκει στην Αριθµ. Πρωτ.: / ιακήρυξη ΠAPAPTHMA Γ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ11 8X19 ΜΕΤΡΟ 2 ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 ΤΑΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α ΤΕΜΑΧΙΟ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ 300 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 12 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 600 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 13 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ 600 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 14 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 16 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC ή DC 2 ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 17 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 21 ΑΝΤΙΑΚΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12 X1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 23 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24 X1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ 24 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1mm 2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 25 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 7X1 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 26 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X2.5 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 27 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X4 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 28 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X6 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 29 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X10 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 30 ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X16 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 31 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 32 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 33 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 34 ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40 X100 ΜΕΤΡΟ 35 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X100 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X150 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΞΙΑ ΣΕ 17

18 ΣΥΝΟΛΟ : Σ1 ΠΙΝΑΚΑΣ Σ2 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ME ΤΕΜΑΧΙΟ 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ME ΤΕΜΑΧΙΟ 3. ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣΩΣ 5Α ΤΕΜΑΧΙΟ 5. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣΩΣ10Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6. ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 7. ΔΙΟΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 9. CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 9ΣΤΑΣ. 10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 10. CO >1TR0L SIMPLEX 2TAX. - 3ΣΤΑΣ. 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 11. CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 10ΣΤΑΣ. 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ 12. CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 10ΣΤΑΣ. 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ 13. ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2TAX. ΩΣ 9ΣΤΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14. ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2TAX. ΩΣ 10ΣΤΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 16. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 17. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ: Σ2 = ΑΞΙΑ ΣΕ 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Σ3 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΡΟΣ 4 ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ PVC ΤΕΜΑΧΙΟ 7 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 14 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 17 ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 19 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ: Σ3 ΑΞΙΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ4 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) 2 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ Μ ΣΥΝΟΛΟ: Σ4 ΑΞΙΑ ΣΕ 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Σ5 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 7 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 11 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 12 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 13 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 16 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 17 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 19 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 21 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 22 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ 23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 HP 24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 HP 25 ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 27 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 29 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 31 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 32 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 34 ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 35 ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36 DISPLAY & ΤΟΞΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 37 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 ΣΥΝΟΛΟ: Σ5 ΑΞΙΑ ΣΕ 20

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.: / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.: / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς, 30-10-2014 Διεύθυνση:Οικονομικού Αρ. Πρωτ.: 20146596 Τμημα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς, 18345 Τηλ. 210 4142371, 210 4142239

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & ημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 31-10-2014 Αριθμ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20104594/Φ.334/8-7-2010 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20155123/16-09-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 24-07-2015 Αριθ. πρωτ. 9485

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ469Β4Μ-Π7Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.

ΑΔΑ: Β4ΣΦ469Β4Μ-Π7Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 105/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 31/10/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καραολή & Δημητρίου 80 185 34, Πειραιάς Υπεύθυνη: Γεωργία Μέξη Πληροφορίες: Γιαννάκη Αικατ. Τηλ.: 210 4142239

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 27-6 -2017 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο) Ταχ. Κώδικας : 26500

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20132721/ 17-05-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371 Fax: 210 4142469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 09-05-2016 Αριθμ. Πρωτ: 20162429

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20152709/11-05-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :ΒΛΥ469Η25-596 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 22/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20132751/20-05-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20164570/23-8-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-1-2017 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.:61 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Προς: Οικονομικούς Φορείς Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: /

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20145299/29-08-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Ρ48 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (επί των οδών Κολοκοτρώνη 4, Βουκουρεστίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 06-05-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα