ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΚΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 12 Μαρτίου 2013 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραμματέα, 4)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 5)Μαρία Μπιρπανάγου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 8)Δημήτριο Καμπέρη, 9)Αντώνιο Παλαιολόγου, Αντιδημάρχους, 10)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 11)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 12)Αθανάσιο Παναγόπουλο, 13)Λεωνίδα Μαυρουδή, 14)Γεώργιο Φιλιππόπουλο, 15)Παναγιώτη Ασημακόπουλο, 16)Σωτήριο Παπαγεωργίου, 17)Παναγιώτη Κομνηνό, 18)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19)Μιχαήλ Μουτούση, 20)Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, 21)Δημήτριο Φιλιππάτο, 22)Φίλιππο Βαρδάλο, 23)Δημήτριο Καλαμίδα, 25)Γεώργιο Ντίνο, 26)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο και 28)Σωτήριο Κολοκοτρώνη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δώδεκα (12) Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, με αριθ.πρωτ.8543/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα

2 της αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Ιωάννης Θεοφανόπουλος, Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τοπικής Κοινότητας Κουλούρας και 3)Παναγιώτης Μαρίνος της Τοπικής Κοινότητας Τεμένης. Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μπερούκας, 2)Δημήτριος Καλογερόπουλος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, κωλυόμενοι. Εκ μέρους των Βουλευτών του Νομού Αχαΐας παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1)Θεώνη Σταθοπούλου (του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Α- θανασίου Νταβλούρου), 2)Κατερίνα Παγουλάτου & Παναγιώτης Μιχαλόπουλος (των Βουλευτών Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς) και 3)Δημήτριος Κόκλας (του Βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς). Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (Απόφ. Αριθ. 66)

3 Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες για το Τ.Ε.Ι. Αιγίου» Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Τσουκαλά ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και εκθέτει ότι είναι κατεπείγουσα ανάγκη σύγκλισης του Δ.Σ. για να αποφασίσουμε περαιτέρω ενέργειες για την παραμονή του ΤΕΙ Αιγίου και καλεί τον κ. Δήμαρχος να το εισηγηθεί. Ο Δήμαρχος κ. Ευστ. Θεοδωρακόπουλος παίρνοντας τον λόγο εκθέτει τα εξής: «Μας βασανίζει καιρό τώρα πάνω από ένα μήνα το θέμα της μεταφοράς των ΤΕΙ, βέβαια απόψε εδώ πέρα περίμενα να είναι όλο το Αίγιο αλλά πιστεύουν ότι μόνο να κάθονται στον καναπέ και να κάνουν κριτική είναι όλοι. Έτσι θεωρώ. Ένα τόσο μεγάλο θέμα έπρεπε να έχουμε συμπαραστάτες όλη την πόλη, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Ευαγγελίου είναι μόνο με 2-3 δεν γίνεται τίποτα. Για να μην έχουν και παράπονο κάθε φορά ότι κάποιους δεν τους κάλεσε σε κάποιους δεν τους είπε, κάποιους δεν ήθελε, μόνο κριτική ξέρουν να κάνουν. Το θέμα δεν δημιούργησε πολύ καλή καμπή, όπως έχετε διαπιστώσει. Εμείς κάνουμε έναν τιτάνιο αγώνα τώρα 30 μέρες, προκριμένου να μπορέσουμε να περισώσουμε ότι είναι δυνατόν. Διαβάζω και σχόλια στις εφημερίδες ότι δεν κάναμε ότι έπρεπε. Σας πληροφορώ, όχι τώρα, αλλά και από την ώρα που ήρθαμε στο Δήμο μονίμως κάναμε και κάναμε και είχαμε κινητοποιήσει και όλα τα κόμματα και όλους τους βουλευτές και όσους μπορούσαν να βοηθήσουν. Δυστυχώς επειδή περίμεναν την αναδιάρθρωση του χάρτη της παιδείας κανένας δεν αναλάμβανε πρωτοβουλία να κάνει κάτι το οποίο να περισώσει το ΤΕΙ του Αιγίου αλλά ούτε και να αυξήσει τα τμήματα κάτι το οποίο ήταν δυνατόν να γίνει, προκειμένου μήπως μπορούσαμε και σωθούμε στη λαίλαπα την οποία επακολούθησε. Βέβαια κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μας πάρουν τα 2 τμήματα, το ένα να το πάει στην Αθήνα και το άλλο στην Πάτρα. Εδώ επιτρέψτε μου να έχω κάποιες συμπεριφορές υπευθύνων δεν ήταν οι σωστότερες, κάποιοι που έπρεπε να μας βοηθήσουν δεν μας βοήθησαν και κάποιοι άλλοι που ήρθαν την επαύριο του θανάτου για να κλάψουν και αυτοί δεν μας βοήθησαν όταν έπρεπε να μας βοηθήσουν. Μερικούς, ελάχιστους συμπαραστάτες είχαμε από πλευράς των φορέων των πολιτικών. Πολύ συμπαράσταση και μεγάλη από ιδιώτες Αιγιαλείς και Αιγιαλείς των Αθηνών, οι οποίοι προσεφέρθησαν οι άνθρωποι από μόνοι τους και πολλοί χωρίς να τους έχουμε πει τίποτα να κινηθούν προς πάσα κατεύθυνση μήπως μπορέσουμε και καταφέρουμε αυτό το οποίο αποδείχτηκε στη συνέχεια πολύ δύσκολο. Από πλευράς δικής μου πιστεύω ότι, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνω μέχρι σήμερα το έκανα, μπορεί να μην έκανα κάτι το οποίο δεν

4 θα μπορούσα να κάνω και το οποίο ενδεχομένως να μη μου υποδείχτηκε να το κάνω. Πάντως ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν προσπάθησα σε πολιτικά επίπεδα και σε επίπεδα κινητοποιήσεων σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε καμία επίσημη πληροφορία του Υπουργείου αν μένει ή φεύγει το Τ.Ε.Ι. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα το ΤΕΙ έφευγε. Η γραμματέας του υπουργού μου είχε πει ότι ήδη εστάλησαν τα μηχανογραφικά στα τμήματα προκειμένου να γίνουν ανακοινώσεις των υποψηφίων και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Ευτυχώς ένα λάθος το της Αμαλιάδος ότι εμφανίστηκε στο τέλος να βγαίνει από τη λίστα η Αμαλιάδα με τον Πύργο, αυτό για εμάς αποτέλεσε μια καλή εκκίνηση γιατί θεωρήσαμε πλέον και πιστέψαμε,. Όπως πιστεύαμε εξάλλου ότι στην Ελλάδα όλα είναι δυνατόν να γίνουν και είναι δυνατόν μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί ο νεκρός να αναστηθεί, αφού η Ελλάδα αυτή είναι. Ξεκινήσαμε πάλι τον αγώνα και ξανά βρεθήκαμε στο μηδέν. Δεν μπορώ να σας πω αν είμαι δυστυχής ή απελπισμένος. Έχω ελπίδα και έχω ελπίδα και θα την έχω μέχρι να διαβάσω το διάταγμα ότι καταργείται και τότε θα ελπίζω και μετά από αυτό θα ελπίζω σε κάθε περίπτωση. Κάναμε κάποιες κινήσεις και είναι γνωστές, από δω και πέρα το τι κάνουμε δεν ήθελα να αποφασίσουμε 3-4 άτομα που είμαστε στην επιτροπή, οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων και ο κύριος του Εμπορικού Συλλόγου, θα ήθελα και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο να αποφασίσουμε κάποιες κινητοποιήσεις ή ποιες μορφές δράσεις θα αναλάβουμε τις οποίες θα πρέπει να στηρίξει σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω σε κάθε περίπτωση, γιατί έχω παράπονο από προχτές που πήγαμε στην Πάτρα, είπαμε να πάμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τελικά βρεθήκαμε 3 να πάμε και αν θα πω να πάμε στην Αθήνα φοβάμαι θα έρθει ένας. Έτσι; Το λέω ξεκάθαρα, η Πάτρα δεν είναι μακριά, δε νομίζω ότι όλη μέρα οι κύριοι όλοι θα φτιάχνανε συμβόλαια ή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνατε. Η βάση είναι ότι ήρθαν μόνο 3-4 άτομα πήγαμε όλα όλα μαζί με τον κ. Καλογερόπουλο. Εάν θέλετε, εάν πιστεύετε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον αγώνα, αν έχετε διάθεση να κάνουμε αγώνα θα πρέπει όχι μόνο να ακολουθήσετε, να πρωτοστατήσετε. Εάν δεν θέλετε πέστε το να τραβήξουμε το δρόμο μας, όπως εμείς νομίζουμε και ας κάνετε κριτική όσοι θέλετε πίσω από εμάς. Όμως εάν πράγματι θέλετε να μείνει το ΤΕΙ στο Αίγιο πρέπει να συστρατευθούμε όλοι. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.» Στη συνέχεια ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημ. Φιλιππάτος προτείνει να μην δεχθεί ο Δήμος Αιγιαλείας την παρουσία πολιτικών στην εξέδρα των επισήμων κατά την μαθητική παρέλαση για την επέτειο της «25 ης Μαρτίου 1821», να μην δεχθεί ο Δήμος ομιλίες πολιτικών στην συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Λαύρας στις και να προβεί ο Δήμος σε οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση αποφασίσει η επιτροπή, που έχει συσταθεί με επικεφαλής τον Δήμαρχο.

5 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Φ. Βαρδάλος προτείνει να παραιτηθούν ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι φορείς της πόλης και οι Βουλευτές Ν. Αχαϊας της συγκυβέρνησης, καθώς και ο τέως Υπουργός Βουλευτής Αχαϊας κ. Κ. Σπηλιόπουλος, που κατέχει κυβερνητική θέση και να κλείσουν οι δημοτικές υπηρεσίες επ αόριστον Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Παπακωνσταντινόπουλος προτείνει την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο το Δ.Σ.να καταδικάζει την Κυβερνητική πολιτική και να παρέχει στήριξη στον αγώνα των φοιτητών. Τέλος μετά από μακρά διαλογική συζήτηση ο κ. Δήμαρχος προτείνει στο Σώμα τα εξής: Την Πέμπτη )να μισθώσει ο Δήμος Αιγιαλείας λεωφορεία για μετακίνηση των φοιτητών του ΤΕΙ Αιγίου και όσων άλλων θέλουν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αθηνά» και για τη μεταφορά του ΤΕΙ Αιγίου 2)Να παραμείνουν κλειστές οι δημοτικές υπηρεσίες τα Ν.Π.Δ.Δ., οι δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ, ΔΗΚΕΠΑ), 3)Να γίνει ώρα 19:30 συγκέντρωση πορεία και εν συνεχεία καθιστική διαμαρτυρία στην πλατεία Αγίας Λαύρας της πόλης του Αιγίου κατά την οποία δεν θα επιτραπεί ομιλία Βουλευτών, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και πολιτευτών. Την Τετάρτη να γίνει παναιγιάλεια συγκέντρωση ώρα 10:00 στην πλατεία Αγίας Λαύρας της πόλης του Αιγίου και εν συνεχεία πορεία προς την εθνική οδό. Να μην προσκληθούν Βουλευτές κ.λ.π. πολιτικοί παράγοντες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της «25 ης Μαρτίου 1821» και να μην γίνει δεκτή η παρουσία τους στην εξέδρα των επισήμων κατά την μαθητική παρέλαση και να ψηφισθεί πίστωση ποσού περίπου για την κάλυψη των εξόδων από τις εν λόγω κινητοποιήσεις για την παραμονή του ΤΕΙ Αιγίου ( δηλ. Μίσθωση λεωφορείων, ηχητική εγκατάσταση στην πλ. Αγ. Λαύρας, κατασκευή πανώ κ.λ.π.) σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, οι εκπρόσωποι των Βουλευτών Ν. Αχαϊας και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου, καθώς και τις προτάσεις των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Δημ. Φιλιππάτου, Φ. Βαρδάλου και Π. Παπακωνσταντινόπουλου και είδε την Π.Α.Υ. αριθ. Α - 214/ , πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φιλ. Βαρδάλου, που καταψήφισε, διότι τάχθηκε υπέρ της πρότασής του «Να παραιτηθούν ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι φορείς της πόλης και οι Βουλευτές Ν. Αχαϊας της συγκυβέρνησης, καθώς και ο τέως Υπουργός Βουλευτής Αχαϊας κ. Κ. Σπηλιόπουλος, που κατέχει κυβερνητική θέση και να κλείσουν οι δημοτικές υπηρεσίες επ αόριστον» και ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία

6 του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γ. Ντίνος και 2) Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Να γίνουν οι παρακάτω κινητοποιήσεις για την διατήρηση των δύο τμημάτων του ΤΕΙ Αιγίου: Α) Στις Πέμπτη: 1) Να μισθώσει ο Δήμος Αιγιαλείας λεωφορεία για μετακίνηση των φοιτητών του ΤΕΙ Αιγίου και όσων άλλων θέλουν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αθηνά» και για τη μεταφορά του ΤΕΙ Αιγίου 2)Να παραμείνουν κλειστές οι δημοτικές υπηρεσίες τα Ν.Π.Δ.Δ., οι δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ, ΔΗΚΕΠΑ) και 3)Να γίνει ώρα 19:30 συγκέντρωση πορεία και εν συνεχεία καθιστική διαμαρτυρία στην πλατεία Αγίας Λαύρας της πόλης του Αιγίου κατά την οποία δεν θα επιτραπεί ομιλία Βουλευτών, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και πολιτευτών. Β) Στις Τετάρτη Να γίνει παναιγιάλεια συγκέντρωση ώρα 10:00 στην πλατεία Αγίας Λαύρας της πόλης του Αιγίου και εν συνεχεία πορεία προς την εθνική οδό. Γ)Στις ΔΕΥΤΕΡΑ Να μην προσκληθούν Βουλευτές κ.λ.π. πολιτικοί παράγοντες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της «25 ης Μαρτίου 1821» και να μην γίνει δεκτή η παρουσία τους στην εξέδρα των επισήμων κατά την μαθητική παρέλαση Δ)Την ψήφιση πίστωσης ποσού περίπου για την κάλυψη των εξόδων από τις εν λόγω κινητοποιήσεις για την παραμονή του ΤΕΙ Αιγίου ( δηλ. Μίσθωση λεωφορείων, κατασκευή πανώ κ.λ.π.) σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2013 O Γραμματέας Η Πρόεδρος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η Στις 18-07 - 2007 Δ.ΕΠ.Α.Ν.ΑΛ. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 75Ι6Ω6Χ-ΥΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα