ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 Αριθ. Απ oφ.: 249 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Mαρία Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραμματέα, 4)Αθανάσιο Σταυρόπουλο 5) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 6) Μαρία Μπιρπανάγου, 7) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 8) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 9) Αντώνη Παλαιολόγου, 10) Δημήτριο Καμπέρη, Αντιδημάρχους, 11) Βασιλική Ψυχράμη- Σταυροπούλου, 12) Παναγιώτη Μπερούκα, 13) Λεωνίδα Μαυρουδή, 14) Γεώργιος Φιλιππόπουλος, 15) Σωτήριο Παπαγεωργίου, 16) Παναγιώτη Κομνηνό, 17)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, 19) Δημήτριο Καλογερόπουλο, 20) Δημήτριο Φιλιππάτο, 21) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22) Δημήτριο Καλαμίδα, 23) Γεώργιο Ντίνο, 24) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 25) Φίλιππο Βαρδάλο, 26) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο και 28) Σωτήριο Κολοκοτρώνη,, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, χωρίς τη παρουσία του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, με αριθ. πρωτ.17813/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ.γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.1) Ιωάννης Θεοφανόπουλος -Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, 2) Φώτιος Θεοδωρόπουλος- Δημ. Κοινότητας Διακοπτού, 3) Ανδρέας Γιαλελής- Δ.Κ. Ροδοδάφνης, 4) Γεώργιος Γιαλαμάς- Τ.Κ. Όασης, 5) Παναγής Παπαμιχαλόπουλος- Τ.Κ. 1

2 Συνεβρού, 6) Ανδρέας Κουνάβης - Τ.Κ. Αγ.Κωνσταντίνου, 7) Γεώργιος Μειντανάς- Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 8) Παναγιώτης Μαρίνος- Τ.Κ. Τεμένης, 9) Σπύρος Ζούδιος-Τ.Κ. Πτέρης, 10) Ηλίας Δημητρίου Τ.Κ. Διγελιωτίκων, 11) Αναστάσιος Μούσκας- Τ.Κ. Νικολεϊκων, 12) Αθανάσιος Σμυρνιώτης-Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 13) Απόστολος Μεντζελόπουλος-Τ.Κ. Χρυσανθίου, 14) Μαρία Καρρά- Τ.Κ. Ακράτας & 15) Παναγιώτης Κρικέτος- Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,2) Αθανάσιος Παναγόπουλος,3) Παναγιώτης Ασημακόπουλος, 4) Μιχαήλ Μουτούσης, & 5) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ. αριθ. 239 έως και 309 ) 2

3 Για το αντικείμενο: «Εκλογή-επιλογή υδρονομέων άρδευσης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2013». H πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Τσουκαλά ανακοινώνει το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει, ως εξής: «Εισήγηση κ. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αιγιαλείας : Κυρία Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε και Κύριοι Σύμβουλοι, Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/ και το Β.Δ. 339/ Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/ Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α βαθμού». 5. Το αριθμ. πρωτ. οικ.29744/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί διευκρινήσεων διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α βαθμού. 6. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α 280)». 7. Την αριθ. 74/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο ορισμός του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, η αμοιβή του κάθε οργάνου. 8. Την αριθ. 159/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αριθ. 74/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις πηγές άρδευσης ορισμένων περιοχών. 9. Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με την αριθ / ανακοίνωση/πρόσκληση του Δήμου Αιγιαλείας για την πρόσληψη σαράντα δύο (42) θέσεων υδρονομέων για τη θερινή αρδευτική περίοδο, έτους 2013, όπως καταγράφονται παρακάτω: 1) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις. 1 Βλάχος Ιωάννης Χρήστος Τ.Κ. Ροδοδάφνης 2 Γιαννόπουλος Χαρίλαος Μιχαήλ Τ.Κ. Ροδοδάφνης 2) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Δημητρόπουλου κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 3

4 1 Κατσιδήμας Δημήτριος Βασίλειος Τ.Κ. Δημητρόπουλου 3) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα για το χειρισμό των δύο (2) γεωτρήσεων και του νερού του ποταμού «Μεγανίτη» κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος Ηλίας Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου (για τις δύο (2) γεωτρήσεις και το νερό του ποταμού «Μεγανίτη») 4) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Καλαμίδας Δημήτριος Γεώργιος Τ.Κ. Λόγγου 5) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Ρηγόπουλος Νικόλαος Ανδρέας Τ.Κ. Πλατάνου 6) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Παρ. Πλατάνου και συγκεκριμένα για τις περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωμα και Τράπεζος κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Παπαναγιώτου Γεώργιος Αριστοτέλης Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου (περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωμα και Τράπεζος) 7) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Σαρμά Χριστίνα Χρήστος Τ.Κ. Βουτσίμου 8) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Αιγών και συγκεκριμένα για τον πρώτο τομέα της Α θέσης με τα αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και για το δεύτερο τομέα της Β θέσης για τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καμάρι κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, δύο (2) για τον Α τομέα και μία (1) για τον Β τομέα. 4

5 1 Αποστολόπουλος Γεώργιος Βασίλειος Α θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια 2 Κυριακοπούλου Αγγελική Κωνσταντίνος Α θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια 3 Νικολάου Παναγιώτης Βασίλειος Β θέση: αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καμάρι 9) Για τις τέσσερις (4) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου και συγκεκριμένα για: α) Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας μία (1) θέση, β) Πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενες περιοχές Κασάνεβα Αγ. Γεώργιος μία (1) θέση, γ) Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόμενες περιοχές Σκάλα Φεγγίτης - Χαρχατούρα - Μαρίνου μία (1) θέση και δ) Θέση Γεωτρήσεων, αρδευόμενες περιοχές Προφήτης Ηλίας Αχλαδιάς Βλάχος - Μπακέσι Ξαμήλια Βύθια Βουλομένο Σβύνου κλπ μία (1) θέση, κατατέθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις, μία (1) για κάθε περίπτωση. 1 Ηλιοπούλου Παναγούλα Απόστολος 2 Γεωργοπάλη Σταυρούλα Αντώνιος 3 Ηλιόπουλος Σπύρος Ηλίας Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας Πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενες περιοχές Κασάνεβα Αγ. Γεώργιος Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόμενες περιοχές Σκάλα Φεγγίτης - Χαρχατούρα - Μαρίνου 4 Τσαπικούνης Νικόλαος Απόστολος Θέση Γεωτρήσεων, αρδευόμενες περιοχές Προφήτης Ηλίας Αχλαδιάς Βλάχος - Μπακέσι Ξαμήλια Βύθια Βουλομένο Σβύνου 10) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα για την Α θέση υδρονομέα με τις πηγές Γουλά Καρυά και Αγ. Δημήτριο και την Β θέση με τις γεωτρήσεις κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, μία (1) για την Α θέση και δύο (2) για την Β θέση. 1 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη Βασίλειος Α θέση: πηγές Γουλά Καρυά και Αγ. Δημήτριο 2 Καραγιάννη Ελένη Αντώνιος Β θέση: γεωτρήσεις 3 Οικονόμου Γρηγόριος Ιωάννης Β θέση: γεωτρήσεις 5

6 11) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στις Τοπικές Κοινότητες Όασης και Συνεβρού κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις. 1 Σπυρόπουλος Γεράσιμος Ανδρέας Τ.Κ. Όασης & Τ.Κ. Συνεβρού 2 Σπυρόπουλος Χαράλαμπος Άγγελος Τ.Κ. Όασης & Τ.Κ. Συνεβρού 12) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου και συγκεκριμένα για τον τομέα υδραύλακα Άμμος Κάμπος Γεώτρηση Αγ. Αθανάσιος, χωριού Πορείας κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις. 1 Γιοβά Ελένη Ιωάννης 2 Κούτουλας Αριστείδης Γεώργιος Τ.Κ. Περιθωρίου (Τομέας υδραύλακα Άμμος Κάμπος Γεώτρηση Αγ.Αθανάσιος, χωριού Πορείας) Τ.Κ. Περιθωρίου (Τομέας υδραύλακα Άμμος Κάμπος Γεώτρηση Αγ.Αθανάσιος, χωριού Πορείας) 13) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βελλά στη θέση «Σούβαλτο» κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις. 1 Κατεμή Κωνσταντίνα Γεώργιος Τ.Κ. Βελλά (Θέση «Σούβαλτο») 2 Καλύβα Αγγελική Ανδρέας Τ.Κ. Βελλά (Θέση «Σούβαλτο») 14) Για τις έξι (6) θέσεις υδρονομέων στη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις για την πεδινή έκταση (Μαυροσυκιά Παγιαναίικα, Ελληνικό, Αρβανιτάκη, Ραλαίϊκα) και δύο (2) θέσεις για την ορεινή έκταση (οικισμός Κερνίτσας Κάστρου) κατατέθηκαν πέντε (5) αιτήσεις για την πεδινή έκταση και δύο (2) αιτήσεις για την ορεινή έκταση. 6

7 1 Παυλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά Παγιαναίικα 2 Ναζίρη Παντελία Ευάγγελος Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά Παγιαναίικα 3 Αρμπής Βασίλειος Σωτήριος Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό 4 Δημόπουλος Άγγελος Σπήλιος Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη 5 Γιαννόπουλος Αργύριος Βασίλειος Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαίϊκα 1 Ευθυμιόπουλος Γεώργιος Δημήτριος Ορεινή έκταση: Θέση οικισμός Κερνίτσας Κάστρου 2 Ευθυμιοπούλου Δέσπω Ιωάννης Ορεινή έκταση: Θέση οικισμός Κερνίτσας Κάστρου 15) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων, μία (1) για εντός του χωριού κτήματα και μία (1) για την περιοχή Καρτέρια, κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, μία (1) για εντός του χωρίου κτήματα και δύο (2) για την περιοχή Καρτέρια. 1 Μητρόπουλος Βασίλειος Χρήστος Εντός του χωριού κτήματα 2 Θεοφανοπούλου Ανθή Χαράλαμπος Περιοχή Καρτέρια 3 Ροδόπουλος Βασίλειος Γεώργιος Περιοχή Καρτέρια 16) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Νικολαίϊκων κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Πετρόπουλος Μιχαήλ Ιωάννης Τ.Κ. Νικολαίϊκων 17) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, μία (1) θέση για Παλαιά Ροδιά και μία (1) θέση για Καλογερική εμπολή-περιθωρινά, κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, δύο (2) για τη θέση Παλαιά Ροδιά και μία (1) για τη θέση Καλογερική Εμπολή-Περιθωρινά. 1 Μπακοπούλου Νικολέτα Σταμάτιος Θέση παλαιά Ροδιά 2 Παπανικολάου Κωνσταντίνα Ευθύμιος Θέση παλαιά Ροδιά 3 Πλατής Ηλίας Απόστολος Θέση Καλογερική Εμπολή-Περιθωρινά 7

8 18) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Ριζόμυλου κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Κωστόπουλος Νικόλαος Δημήτριος Τ.Κ. Ριζόμυλου 19) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού και συγκεκριμένα για τους δύο (2) τομείς στο Άνω και Κάτω Αυλάκι, κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Μπουζιώτης Νικόλαος Δημήτριος Άνω και Κάτω Αυλάκι 20) Για τις τρεις (3) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα και συγκεκριμένα: α) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Α τομέα ποταμό «Κερυνίτη», β) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Β τομέα ποταμό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα και χωριό) και γ) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Γ τομέα ποταμό «Βουραϊκό» (Περακάμπος Πελαλίστρα), κατατέθηκαν τρεις (3) αιτήσεις, μία (1) αίτηση για κάθε τομέα. 1 Παναγόπουλος Αναστάσιος Νικόλαος Α τομέας: ποταμός «Κερυνίτης» 2 Αργυρόπουλος Ηλίας Κωνσταντίνος Β τομέας: ποταμός «Βουραϊκός» (Λαγκάδα και χωριό) 3 Βίλλιου Αθανασία Βασίλειος Γ τομέας: ποταμός «Βουραϊκός» (Περακάμπος-Πελαλίστρα) 21) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ελίκης, μία (1) θέση για τον Α τομέα «Κερυνίτη» και μία (1) θέση για τον Β τομέα «Γεωτρήσεις», κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, μία (1) για κάθε τομέα. 1 Δημακόπουλος Αθανάσιος Βασίλειος Α τομέας: Κερυνίτη 2 Λουκόπουλος Αλέξιος Δημήτριος Β τομέας: Γεωτρήσεις 22) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Τράπεζας κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις. 1 Γιαννόπουλος Παναγιώτης Άγγελος Τ.Κ. Τράπεζας 2 Καραντώνης Βασίλειος Νικόλαος Τ.Κ. Τράπεζας 23) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Καθολικού, μία (1) θέση υδρονομέα για τον Α τομέα Άνω Αύλακα και μία (1) θέση υδρονομέα για 8

9 τον Β τομέα Κάτω Αύλακα, κατατέθηκαν συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις, δύο (2) για κάθε τομέα. 1 Κεφαλωνίτης Φίλιππος Κωνσταντίνος Α τομέας: Άνω Αύλακας 2 Πλιατσικούρα Βασιλική Κωνσταντίνος Α τομέας: Άνω Αύλακας 3 Μακρής Γεώργιος Απόστολος Β τομέας: Κάτω Αύλακας 4 Οικονόμου Παναγιώτα Γεωργίου Β τομέας: Κάτω Αύλακας 24) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς κατατέθηκε μία (1) αίτηση. 1 Θεοδωρόπουλος Αργύριος Μιχαήλ Τ.Κ. Μαμουσιάς 25) Για τις (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Πτέρης, έναν (1) υπεύθυνο για το αυλάκι Μπουφούσκια Σέλισσα και έναν (1) υπεύθυνο για τον Οικισμό Αγίου Ανδρέα κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, μία για κάθε θέση. 1 Λαμπρακόπουλος Σωτήριος Γεώργιος Αυλάκι Μπουφούσκια- Σέλισσα 2 Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας Γεώργιος Οικισμό Αγ. Ανδρέα Επιπλέον, κατατέθηκαν οι παρακάτω δύο (2) αιτήσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένες θέσεις, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 1 Αργυρόπουλος Δημήτριος Χρήστος Περιοχή Διακοπτού- Νικολαίικα 2 Γιαννόπουλος Χρήστος Παύλος Περιοχή Τ.Κ. Κουλούρας 3 Γιαννόπουλος Ιωάννης Σπυρίδων Νικολαίικα-Λόγγου- Κουλούρας-Κερύνεια 4 Μανέτας Γεώργιος Ελευθέριος Περιοχή Αιγίου 5 Χασάπης Δημήτριος Νικόλαος Επίσης, στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου και συγκεκριμένα στην θέση α) Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας υποβλήθηκε η αριθμ. πρωτ / αίτηση του κ. Μπαρμπαλιά Απόστολου του Παναγιώτη, την οποία όμως στη συνέχεια ανακάλεσε με την αριθμ. πρωτ / αίτησή του. Εισηγούμαι στο σώμα, σύμφωνα με τις παραπάνω αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Δήμο Αιγιαλείας, κατά την επιλογή να ληφθούν υπόψη τα εξής: Α. Υποβλήθηκαν πενήντα εννέα (59) αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά. 9

10 Β. Εξ αυτών οι παρακάτω έχουν καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση αντί Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών, με την οποία δηλώνουν ότι θα τον προσκομίσουν κατά το διορισμό τους ως Υδρονομείς, ήτοι: 1. Αποστολόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου 2. Κυριακοπούλου Αγγελική του Κωνσταντίνου 3. Νικολάου Παναγιώτης του Βασιλείου 4. Ηλιοπούλου Παναγούλα του Αποστόλου 5. Γεωργοπάλη Σταυρούλα του Αντωνίου 6. Ηλιόπουλος Σπύρος του Ηλία 7. Τσαπικούνης Νικόλαος του Απόστολου 8. Παναγιωτοπούλου Ειρήνη του Βασιλείου 9. Καραγιάννη Ελένη του Αντωνίου 10. Οικονόμου Γρηγόριος του Ιωάννη 11. Σπυρόπουλος Γεράσιμος του Ανδρέα 12. Σπυρόπουλος Χαράλαμπος του Αγγέλου 13. Γιοβά Ελένη του Ιωάννη 14. Κούτουλας Αριστείδης του Γεωργίου 15. Κατεμή Κωνσταντίνα του Γεωργίου 16. Καλύβα Αγγελική του Ανδρέα 17. Δημόπουλος Άγγελος του Σπήλιου 18. Ροδόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου 19. Καραντώνης Βασίλειος του Νικολάου 20. Κεφαλωνίτης Φίλιππος του Κωνσταντίνου 21. Πλιατσικούρα Βασιλική του Κωνσταντίνου 22. Οικονόμου Παναγιώτα του Γεωργίου Γ. Δεν έχουν δε αποσταλεί στην Υπηρεσία μας ακόμα τα ποινικά μητρώα των κάτωθι, τα οποία θα ελεγχθούν με την υποβολή τους: 1. Αποστολόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου 2. Αργυρόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου 3. Αρμπής Βασίλειος του Σωτηρίου 4. Βίλλιου Αθανασία του Βασιλείου 5. Γιαννόπουλος Αργύριος του Βασιλείου 6. Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνα 7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Αγγέλου 8. Γιαννόπουλος Χρήστος του Παύλου 9. Δημακόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου 10. Δημόπουλος Άγγελος του Σπήλιου 11. Ευθυμιόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου 12. Θεοδωρόπουλος Αργύριος του Μιχαήλ 13. Καλαμίδας Δημήτριος του Γεωργίου 14. Κατεμή Κωνσταντίνα του Γεωργίου 15. Κατσιδήμας Δημήτριος του Βασιλείου 16. Κεφαλωνίτης Φίλιππος του Κωνσταντίνου 17. Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου 18. Κωστόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου 19. Μπακοπούλου Νικολέτα του Σταμάτιου 20. Μπουζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου 21. Ναζίρη Παντελία του Ευαγγέλου 22. Νικολάου Παναγιώτης του Βασιλείου 23. Οικονόμου Παναγιώτα του Γεωργίου 24. Παναγόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου 25. Παπαναγιώτου Γεώργιος του Αριστοτέλη 10

11 26. Παπανικολάου Κωνσταντίνα του Ευθυμίου 27. Παυλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 28. Πετρόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη 29. Πλατής Ηλίας του Απόστολου 30. Ρηγόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα 31. Ροδόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου 32. Σπυρόπουλος Γεράσιμος του Ανδρέα 33. Χασάπης Δημήτριος του Νικολάου ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩ6Χ-ΛΙΓ Δ. Οι κάτωθι θα πρέπει να απορριφθούν διότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση: 1. Αργυρόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 2. Αρμπής Βασίλειος του Σωτηρίου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 3. Βίλλιου Αθανασία του Βασιλείου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 4. Ευθυμιόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 5. Ευθυμιόπουλου Δέσπω του Ιωάννη (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 6. Ηλιοπούλου Παναγούλα του Αποστόλου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) 7. Κωστόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου (Υπερβαίνει το 60 ο έτος) Σύμφωνα όμως με το άρθρο 6 παρ. 1β του Β.Δ. 18-3/ και το Β.Δ. 339/1960 «δύναται να εκλεγεί υδρονομέας υποψήφιος με ηλικία έως και 65 ο έτος έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση». Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αιγιαλείας, είδε το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α βαθμού», το αριθμ. πρωτ. οικ.29744/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί διευκρινήσεων διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α βαθμού»,τις υπ αριθ. 3/2013 & 19/2013 αντίστοιχες αποφάσεις της Τ.Κ. Αμπελοκήπων και της Δ.Κ. Διακοπτού «περί πρότασης διορισμού υδρονομέων», τις υπ αριθ. 74/2013 & 159/2013 αποφάσεις του με τις οποίες αποφασίστηκαν η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο ορισμός του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, η αμοιβή του κάθε οργάνου, την υπ αριθ. πρωτ / ανακοίνωση /πρόσκληση του Δήμου Αιγιαλείας, το σχετικό φάκελο με όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη του ότι για τις θέσεις που έχουν επιλεγεί υδρονομείς ηλικίας έως 65 ετών γίνονται δεκτοί, καθότι έχουν μεγάλη εμπειρία και δεν έχουν υποβληθεί αντίστοιχες αιτήσεις άλλων ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του Β.Δ. 18-3/ και το Β.Δ. 339/1960, το Β.Δ. 28 Μαρτίου /15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/ τεύχος Α ) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», τον Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118/ Α/ ), το άρθρο 211 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Δ καθώς και το άρθρο 65 Ν.3852/

12 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού συμβούλου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου ο οποίος καταψηφίζει και προτείνει για τις θέσεις στις Τ.Κ. Βελλάς και Τ.Κ. Περιθωρίου, την εκλογή-επιλογή ως υδρονομέων : α) της κας Κατέρη Κων/νας στη Τ.Κ.Βελλάς & β) του κ.κούτουλα Αρίστου στη Τ.Κ. Περιθωρίου, ενώ για τα λοιπά ψηφίζει υπέρ, των δημοτικών συμβούλων κ.κ.1) Φίλιππου Βαρδάλου,2) Παναγιώτη Παπακωνσταντνόπουλου,3) Σωτηρίου Κολοκοτρώνη,4) Γεωργίου Ντίνου και 5) Δημητρίου Φιλιππάτου που δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ ψήφισαν υπέρ σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α /87/ ), και οι λοιποί παρευρισκόμενοι Πρόεδροι των Τ.Κ, πλην του κ.απόστολου Μεντζελόπουλου, Προέδρου της Τ.Κ.Χρυσανθίου, που καταψήφισε το θέμα, ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ.μιχαήλ Κυριακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α) Την εκλογή-επιλογή των παρακάτω υδρονομέων για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2013 του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής : 1) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης 1 Γιαννόπουλος Χαρίλαος Μιχαήλ Τ.Κ. Ροδοδάφνης 2) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Δημητρόπουλου 1 Κατσιδήμας Δημήτριος Βασίλειος Τ.Κ. Δημητρόπουλου 3) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου 1 Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος Ηλίας Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου (για τις δύο (2) γεωτρήσεις και το νερό του ποταμού «Μεγανίτη») 4) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου 1 Καλαμίδας Δημήτριος Γεώργιος Τ.Κ. Λόγγου 12

13 5) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩ6Χ-ΛΙΓ 1 Ρηγόπουλος Νικόλαος Ανδρέας Τ.Κ. Πλατάνου 6) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Παρ. Πλατάνου 1 Παπαναγιώτου Γεώργιος Αριστοτέλης Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου (περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωμα και Τράπεζος) 7) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου 1 Σαρμά Χριστίνα Χρήστος Τ.Κ. Βουτσίμου 8) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Αιγών 1 Αποστολόπουλος Γεώργιος Βασίλειος Α θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια 2 Νικολάου Παναγιώτης Βασίλειος Β θέση: αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καμάρι 9) Για τις τέσσερις (4) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου 13

14 1 Ηλιοπούλου Παναγούλα Απόστολος 2 Γεωργοπάλη Σταυρούλα Αντώνιος 3 Ηλιόπουλος Σπύρος Ηλίας Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας Πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενες περιοχές Κασάνεβα Αγ. Γεώργιος Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόμενες περιοχές Σκάλα Φεγγίτης - Χαρχατούρα - Μαρίνου 4 Τσαπικούνης Νικόλαος Απόστολος Θέση Γεωτρήσεων, αρδευόμενες περιοχές Προφήτης Ηλίας Αχλαδιάς Βλάχος - Μπακέσι Ξαμήλια Βύθια Βουλομένο Σβύνου 10) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 1 Παναγιωτοπούλου Ειρήνη Βασίλειος Α θέση: πηγές Γουλά Καρυά και Αγ. Δημήτριο 2 Οικονόμου Γρηγόριος Ιωάννης Β θέση: γεωτρήσεις 11) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στις Τοπικές Κοινότητες Όασης και Συνεβρού 1 Σπυρόπουλος Χαράλαμπος Άγγελος Τ.Κ. Όασης & Τ.Κ. Συνεβρού 12) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 1 Γιοβά Ελένη Ιωάννης 13) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Βελλά Τ.Κ. Περιθωρίου (Τομέας υδραύλακα Άμμος Κάμπος Γεώτρηση Αγ.Αθανάσιος, χωριού Πορείας) 1 Καλύβα Αγγελική Ανδρέας Τ.Κ. Βελλά (Θέση «Σούβαλτο») 14) Για τις έξι (6) θέσεις υδρονομέων στη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις για την πεδινή έκταση (Μαυροσυκιά Παγιαναίικα, Ελληνικό, Αρβανιτάκη, Ραλαίϊκα) και δύο (2) θέσεις για την ορεινή έκταση (οικισμός Κερνίτσας Κάστρου) 14

15 1 Παυλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά Παγιαναίικα 2 Αρμπής Βασίλειος Σωτήριος Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό 3 Δημόπουλος Άγγελος Σπήλιος Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη 4 Γιαννόπουλος Αργύριος Βασίλειος Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαίϊκα 1 Ευθυμιόπουλος Γεώργιος Δημήτριος Ορεινή έκταση: Θέση οικισμός Κερνίτσας Κάστρου 2 Ευθυμιοπούλου Δέσπω Ιωάννης Ορεινή έκταση: Θέση οικισμός Κερνίτσας Κάστρου 15) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων 1 Μητρόπουλος Βασίλειος Χρήστος Εντός του χωριού κτήματα 2 Θεοφανοπούλου Ανθή Χαράλαμπος Περιοχή Καρτέρια 16) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Νικολαίϊκων 1 Πετρόπουλος Μιχαήλ Ιωάννης Τ.Κ. Νικολαίϊκων 17) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, 1 Μπακοπούλου Νικολέτα Σταμάτιος Θέση παλαιά Ροδιά 2 Πλατής Ηλίας Απόστολος Θέση Καλογερική Εμπολή-Περιθωρινά 18) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Ριζόμυλου 1 Κωστόπουλος Νικόλαος Δημήτριος Τ.Κ. Ριζόμυλου 19) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού 15

16 1 Μπουζιώτης Νικόλαος Δημήτριος Άνω και Κάτω Αυλάκι 20) Για τις τρεις (3) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα 1 Παναγόπουλος Αναστάσιος Νικόλαος Α τομέας: ποταμός «Κερυνίτης» 2 Αργυρόπουλος Ηλίας Κωνσταντίνος Β τομέας: ποταμός «Βουραϊκός» (Λαγκάδα και χωριό) 3 Βίλλιου Αθανασία Βασίλειος Γ τομέας: ποταμός «Βουραϊκός» (Περακάμπος-Πελαλίστρα) 21) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Ελίκης, 1 Δημακόπουλος Αθανάσιος Βασίλειος Α τομέας: Κερυνίτη 2 Λουκόπουλος Αλέξιος Δημήτριος Β τομέας: Γεωτρήσεις 22) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Τράπεζας 1 Γιαννόπουλος Παναγιώτης Άγγελος Τ.Κ. Τράπεζας 23) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Καθολικού 1 Κεφαλωνίτης Φίλιππος Κωνσταντίνος Α τομέας: Άνω Αύλακας 2 Οικονόμου Παναγιώτα Γεωργίου Β τομέας: Κάτω Αύλακας 24) Για τη μία (1) θέση υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς 1 Θεοδωρόπουλος Αργύριος Μιχαήλ Τ.Κ. Μαμουσιάς 25) Για τις (2) θέσεις υδρονομέων στην Τοπική Κοινότητα Πτέρης, 1 Λαμπρακόπουλος Σωτήριος Γεώργιος Αυλάκι Μπουφούσκια- Σέλισσα 2 Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας Γεώργιος Οικισμό Αγ. Ανδρέα 16

17 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 249 /2013 O Γραμματέας Η Πρόεδρος 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα