ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ"

Transcript

1

2 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Όλοι συµφωνούν ότι ο µεγαλύτερος στρατηλάτης του κόσµου είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέχρι και ο Ιούλιος Καίσαρας έλεγε µε παράπονο στους συντρόφους του: «Ο Αλέξανδρος στα είκοσι τέσσερά του χρόνια είχε κατακτήσει όλο τον γνωστό κόσµο της εποχής του» Σύµφωνα µε τον Λουκανό, όταν ο Καίσαρας έφτασε στην Αλεξάνδρεια καταδιώκοντας τον Ποµπήιο, αδιαφόρησε για όλα τα αξιοθέατα της πόλης και επισκέφθηκε µόνο τον τάφο του Αλέξανδρου: «µε ανυποµονησία κατέβηκε στον υπόγειο τάφο». Σύµφωνα µε τον Σουητώνιο, κι ο Αύγουστος επισκέφθηκε τον τάφο του: «έχοντας βγάλει την κιβωτό µε το σώµα του Αλέξανδρου, το κοίταξε επί µακρόν και στη συνέχεια του έβαλε µια χρυσή κορόνα και το έρανε µε λουλούδια». Σε άλλο απόσπασµα ο Σουητώνιος αναφέρει για τον Καλιγούλα: «Φορούσε συχνά τα θριαµβευτικά εµβλήµατα και µερικές φορές ακόµη και την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία είχε αποσπάσει από τον τάφο του». Άρα, ο τάφος του πρέπει να ήταν αντάξιος των κατορθωµάτων και της φήµης του. Τότε, πώς χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του και τον αναζητούν µέχρι και σήµερα αρχαιολόγοι, κυνηγοί θησαυρών, ακόµη και απλοί άνθρωποι γοητευµένοι από την προσωπικότητά του; Είναι δυνατόν να τον κατέστρεψαν µισαλλόδοξοι χριστιανοί, φοβούµενοι τη δύναµη που εξέπεµπε το όνοµά του, όταν επικράτησε η νέα θρησκεία; Ή οι συλητές τάφων να µην άφησαν απολύτως τίποτε πίσω τους; Μα αυτοί παίρνουν συνήθως τα πολύτιµα κινητά αντικείµενα Ή µήπως έχει δίκιο ο µελετητής Α.Μ. Τσαγκ που πιστεύει ότι η σορός του Αλέξανδρου βρίσκεται στη βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, και µάλιστα στη λάρνακα που θεωρείται ότι περιέχει το λείψανο του ευαγγελιστή Μάρκου;

3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA TOMBA DI ALESSANDRO Aπό τις Εκδόσεις Arnoldo Mondadori, Μιλάνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μέγας Αλέξανδρος Το µυστικό του τάφου του ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άµπυ Ρα κου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Γιώργος Κασαπίδης ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Ηλίας Μασούρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Α & Φ. εληγιάννης Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Ηλιόπουλος Θ. Ροδόπουλος Π. Ο.Ε. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2009 This edition published by arrangement with Grandi & Associati EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ISBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

4 ÌåôÜöñáóç: Άµπυ Ρα κου

5 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ La Strada dei Diecimila Gli Etruschi in val padana Mare Greco Le Isole Fortunate I Greci d'occidente I Celti in Italia Akropolis ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁÔÁ Palladion Lo Scudo di Talos Le Paludi di Hesperia Alexandros (ôñéëïãßá) L'ultima legione Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ï Ðýñãïò ôçò ÌïíáîéÜò, 1998, ìôöñ. ËÝíá Ôá ìáæßäïõ Ï Öáñáþ ôçò ììïõ, 2000, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ ßìáéñá, 2002, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï ñçóìüò, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï τýñáííïò ôùí Óõñáêïõóþí, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ç Áõôïêñáôïñßá ôùí ÄñÜêùí, 2005, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Οι εκατό ιππότες, 2006, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ζευς, 2007, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ο Χαµένος Στρατός, 2008, µτφρ. Άµπυ Ρα κου Οι τελευταίες ηµέρες του Καίσαρα, 2009, µτφρ. Άµπυ Ρα κου

6 Η δόξα είναι ο ήλιος των νεκρών Ονορέ ντε Μπαλζάκ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Επιστροφή στη Βαβυλώνα Ο βασιλιάς πεθαίνει Τα αίτια του θανάτου Το σώµα Η ταφή Ο τάφος ενός βασιλιά Επιφανείς επισκέπτες Από τη Μέµφιδα στην Αλεξάνδρεια Οι αρχαίες πηγές Έκλειψη ενός µύθου Ντου ελ Καρνα ν Ο χαµένος φαραώ Κυνηγοί τάφων Λατινικό κοιµητήριο Πού είναι ο Αλέξανδρος; Συµπεράσµατα Σηµειώσεις Βιβλιογραφία Εικονογραφικές πηγές

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ την περιπέτεια ενός τάφου, εκείνου του πιο διάσηµου προσώπου της αρχαιότητας, του Αλέξανδρου Γ της Μακεδονίας, του επονοµαζόµενου «Μέγα», καθώς επίσης και το µύθο που δηµιουργήθηκε γύρω του και εξαπλώθηκε µε το πέρασµα των αιώνων, ξεπερνώντας τα όρια του αρχαίου κόσµου. Επί επτά αιώνες ήταν ο πιο ιερός και µε τους περισσότερους επισκέπτες τάφος και επισκιάστηκε εν µέρει µόνο από έναν άλλο, εκείνον που θεωρήθηκε ο τάφος του Ιησού της Ναζαρέτ, έναν τάφο άδειο ήδη από την αρχή σύµβολο του µυστηρίου της Ανάστασης και του οποίου η ταυτότητα εξακριβώθηκε από τη νέα χριστιανική θρησκεία στην Ιερουσαλήµ τον τέταρτο µ.χ. αιώνα. Ο τάφος του Αλέξανδρου, κατασκευασµένος από τον Πτολεµαίο Α στην πόλη που έφερε το όνοµά του, την Αλεξάνδρεια, εξαφανίστηκε µε µυστηριώδη τρόπο, σχεδόν ξαφνικά, περίπου την ίδια εποχή, λες και το γεγονός αυτό ση-

9 12 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µατοδοτούσε το τέλος µιας εποχής και την αρχή µιας νέας. Τα ίχνη ενός τόσο σηµαντικού και µε τόσους επισκέπτες µνηµείου χάθηκαν τελείως µέσα σε λίγα χρόνια: πληµµύρες, σεισµοί, πολεµικά γεγονότα, ταραχές, θρησκευτικοί αγώνες έσβησαν αρχικά τα ίχνη και στη συνέχεια ακόµη και την ανάµνησή του. Και όµως, το φάντασµα του Αλέξανδρου συνέχισε να στριφογυρίζει πάνω από την πόλη του και η µορφή του να κυκλοφορεί, σαν φυλαχτό, στο λαιµό ανθρώπων οι οποίοι ήταν χριστιανοί ήδη από τη γέννησή τους. Η φήµη του ξαναζωντάνεψε και πάλι όταν η Αλεξάνδρεια είχε ήδη γίνει µουσουλµανική και για αρκετούς αιώνες η λα κή παράδοση συνέχισε να δείχνει τον τάφο του Μακεδόνα σε διάφορα σηµεία της πόλης, κάτω από εκκλησίες και τζαµιά εκεί όπου σώζονταν οι τελευταίες κολόνες της αρχαίας µητρόπολης, η οποία είχε πια θαφτεί και η ίδια. Ώσπου στην αρχή της σύγχρονης εποχής, µε την αφύπνιση του πολιτισµού και των επιστηµών της αρχαιότητας, ο τάφος αναζητήθηκε µε απίστευτο ενθουσιασµό και πείσµα από αρχαιολόγους και µελετητές της αρχαιότητας, αλλά επίσης και από τυχοδιώκτες, κυνηγούς τάφων και θησαυρών, όπως και από κοινούς ανθρώπους, αµόρφωτους και αφελείς, οι οποίοι είχαν γοητευθεί από τη µορφή ενός νέου ανίκητου, λαµπερού και συγχρόνως σκοτεινού, στοχαστικού και βίαιου, ενσάρκωση του µεγαλείου και του φόβου και κάθε άλλης αντίφασης του ανθρώπινου γένους. Σηµαντικές µελέτες και επιφανείς µελετητές ασχολήθηκαν µε τη δύσκολη αυτή έρευνα: θα τους δούµε να αναφέρονται σε αυτές εδώ τις σελίδες. Ο συγγραφέας προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία προς έναν προορισµό αινιγ-

10 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 13 µατικό και φευγαλέο σαν τους αντικατοπτρισµούς της ερή- µου, µεταφέροντας, όπου του δινόταν η ευκαιρία, παρατηρήσεις και ιδέες για προβληµατισµό. Όταν οι χριστιανοί συγγραφείς βρέθηκαν να περιγράφουν τον καινούργιο άνθρωπο και να προβάλλουν τις αξίες του χριστιανικού κόσµου αντιπαραβάλλοντάς τον µε τον ειδωλολατρικό, ο Αλέξανδρος αποτέλεσε ιδιαίτερο στόχο ως άνθρωπος-σύµβολο µιας εποχής στην οποία κυριαρχούσε το κακό. Ο Ορόσιος, στο έργο του Adversus Paganοs*, του φτιάχνει ένα πορτρέτο τροµακτικό και απόλυτα αρνητικό, ενός ανθρώπου βίαιου και αιµοσταγούς, αχόρταγου για πόλεµο και εξουσία, ανατροπέα µιας καθεστηκυίας τάξης, ανελέητου καταστροφέα. Και όµως, δεν κατάφερε να παραµορφώσει την εικόνα του. Οι µεταγενέστεροι συνέχισαν να βλέπουν σ εκείνον τον ήρωα, τον αρχα κό πολεµιστή που όλοι ασυναίσθητα έχουµε στο µυαλό µας, αλλά συγχρόνως και το δηµιουργό καινούργιων κόσµων και άγνωστων ως τότε γνώσεων. Η ακάµατη αναζήτηση του τάφου του είναι η απόδειξη της αθάνατης γοητείας και του χαρίσµατός του. * Κατά των ειδωλολατρών. (Σ.τ.Μ.)

11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, όπως και του Ιησού, του Ιούλιου Καίσαρα, του Σωκράτη, είναι ένα από κείνα τα γεγονότα που αν και αρνητικά αυτά καθ εαυτά είχαν µεγάλη επίδραση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα τρία από τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θεωρήθηκαν µετά το θάνατό τους θεότητες, αν και µε διαφορετικό τρόπο και σηµασία. Εν ολίγοις, η εξαφάνιση ετούτων των ανθρώπων δεν έγινε αποδεκτή από τους σύγχρονούς τους, οι οποίοι θέλησαν να πιστέψουν σε µια διαφορετική, ανώτερη ύπαρξή τους µετά το τέλος της ανθρώπινης περιπέτειάς τους. Από αυτούς µόνον ο Ιησούς θεωρείται ακόµη από εκατοµµύρια ανθρώπους Θεός, επειδή το µήνυµά του για αγάπη, συγχώρεση, ειρήνη, για ένα αιώνιο όραµα του ανθρώπινου γίγνεσθαι και, κυρίως, η ανακάλυψη του άδειου Του τάφου βεβαιώνεται από τις ευαγγελικές πηγές ότι έλαβε χώρα τρεις µέρες µετά το θάνατό Του στο σταυρό φόρτισαν τη µορφή του

12 16 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µε ένα ισχυρότατο µυστικιστικό και εσχατολογικό σθένος. Ο Σωκράτης, αν και αποκλειστικά και µόνο ανθρώπινος, βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά του, όντας βαθύς και εµβριθής στοχαστής, µη βίαιος άνθρωπος, θύµα και ο ίδιος µιας αναίτιας και τυφλής βίας. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά για τον Καίσαρα, ιδρυτή µιας αυτοκρατορίας που διήρκεσε αιώνες, κι ακόµη περισσότερο για τον Αλέξανδρο, ο οποίος πέθανε νέος, στο απόγειο της δόξας και της δύναµης, αφού επιτέλεσε υπεράνθρωπα εγχειρήµατα, πυροδοτώντας τη γέννηση ενός θρύλου που έµελλε να κρατήσει για χιλιετίες. Η ίδια η Βίβλος τον αναφέρει στο Βιβλίο των Μακκαβαίων µε λέξεις ανυπέρβλητου θαυµασµού: και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού. 1 Κανένας πριν απ αυτόν δεν είχε επιτελέσει ανάλογα κατορθώµατα, κανένας δεν είχε φτάσει ποτέ µε ένα στρατό τόσο µακριά από τη χώρα του, κανένας δεν είχε ποτέ συλλάβει ένα πολιτικό σχέδιο τέτοιων διαστάσεων και, τέλος, κανένας δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο συνειδητοποιηµένος όσο εκείνος σχετικά µε τις συνέπειες που το σχέδιό του θα είχε για το µέλλον της ανθρωπότητας. Ο πρόωρος θάνατός του, και µάλιστα στο αποκορύφωµα της καλής του τύχης, υποδαύλισε τη συλλογική φαντασία και προκάλεσε µια σειρά από ερωτηµατικά σχετικά µε το πώς θα ήταν ο κόσµος, αν εκείνος κατάφερνε να εδραιώσει το οικοδόµη- µά του και να ενώσει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου γένους υπό την αιγίδα του. Ο αντίλαλος από τα κατορθώ- µατά του πολλαπλασιάστηκε υπέρµετρα, µέχρι που έφτασε να αντηχεί στα µεσαιωνικά ποιήµατα και στα τραγούδια

13 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 17 των griot* της Γουινέας, η µορφή του χαράχτηκε στο µάρ- µαρο, απεικονίστηκε σε τοιχογραφίες, έλαµψε πάνω σε ψηφιδωτά, εισέβαλε σε όλο τον τότε κόσµο. Η τέχνη που εκείνος προώθησε και διέδωσε αναγνωριζόταν τρεις αιώνες αργότερα στις απρόσιτες κοιλάδες του Αφγανιστάν και του Χιντού Κους: το στιλ Γκαντάρα. Ακόµη και σήµερα, ανάµεσα στις ορεσίβιες φυλές κληροδοτείται ο θρύλος ότι τα άλογα εκείνης της περιοχής είναι απόγονοι του Βουκεφάλα. Υπάρχει µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία, ακόµη και µέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, τις νύχτες µε καταιγίδα, οι γυναίκες των ελληνικών νησιών, καθώς περίµεναν µε αγωνία τους άνδρες τους που βρίσκονταν στο πέλαγος µε τα πλοία τους, πλησίαζαν στην άκρη της θάλασσας και φώναζαν δυνατά, προσπαθώντας να σκεπάσουν το θόρυβο των κυµάτων που έσπαγαν στα βράχια: «Πού είναι ο Μεγαλέξανδρος;» Και απαντούσαν εξίσου δυνατά: «Ζει και βασιλεύει», λες κι αυτό το ισχυρό όνοµα είχε τη δύναµη να καταλαγιάσει την ορµή της καταιγίδας. 2 Ούτε ο Αχιλλέας ούτε ο Θησέας ή ο Ηρακλής, ο Ρωµύλος ή ο Αινείας, πόσω µάλλον ο Καίσαρας ή ο Σκιπίων δε γνώρισαν ποτέ τέτοια λα κή αποδοχή. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος; Ο πρόωρος θάνατος, όπως είπαµε προηγουµένως, τη στιγµή ακριβώς όπου ετοιµαζόταν να ολοκληρώσει το έργο του, η επίγνωση πως ήταν ο µοναδικός σε θέση να το ολοκληρώσει, η πίστη στην ιδέα πως ένας κόσµος που θα έπλαθε ο ίδιος θα ήταν καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον, µα * Τραγουδιστές και πλανόδιοι µουσικοί της υτικής Αφρικής, βάρδοι. (Σ.τ.Μ.)

14 18 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ πάνω απ όλα το χάρισµα, το δώρο της φύσης που διέθετε κι έκανε τους πάντες να τον αγαπούν: τους άνδρες όπως και τις γυναίκες, τα σκυλιά και τα άλογα, ακόµη και τους θεούς, αν υπήρχαν. Η ικανότητά του να ονειρεύεται και να ερωτεύεται το όνειρό του, φτάνοντας στο σηµείο να απαρνηθεί τα πάντα προκειµένου να το καταστήσει αληθινό και αξιόπιστο, συµπεριλαµβανοµένης και της πατρίδας του, και να εγκατασταθεί στο ασάλευτο λιοπύρι µιας βαλτώδους πρωτεύουσας που απλωνόταν στις όχθες ενός θολού ποταµού, ξεχνώντας για πάντα τα γαλάζια έλατα και τις κρυστάλλινες πηγές των βουνών της Μακεδονίας. Κι ακόµη το παράτολµο θάρρος, η ανεξάντλητη δύναµη µε την οποία είχε νικήσει στο πεδίο της µάχης αντιπάλους πολύ πιο ισχυρούς από αυτόν, η υπεράνθρωπη αντοχή που του επέτρεψε να επιβιώσει από τροµακτικές πληγές οι οποίες θα είχαν καταβάλει οποιονδήποτε. Σ αυτές τις αλήθειες προστέθηκε και η «αγιογραφία»: το φυσικό άρωµα της επιδερ- µίδας του που ήταν αισθητό για µέρες µετά το θάνατό του, η αρµονική φωνή του, το ένα του µάτι που ήταν µαύρο και το άλλο γαλάζιο, που θα ενέπνεαν τους στίχους ενός ποιητή σχεδόν ύστερα από είκοσι τρεις αιώνες: Από το µαύρο µάτι κλαίει σαν θάνατος Κι απ το γαλάζιο σαν ουρανός. 3 Επιφανείς ακαδηµα κοί έχουν υποστηρίξει κατ ιδίαν πως αν ο κόσµος ήταν εκείνος του Αλέξανδρου αντί για του Αυγούστου, η ανθρωπότητα θα είχε γνωρίσει έναν πολιτισµό της αρµονίας και της τέχνης, της φαντασίας και της ισορρο-

15 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 19 πίας, έναν κόσµο όπου το αγωνιστικό πνεύµα θα είχε αντικαταστήσει τη βία, η φιλοσοφία θα βασίλευε αντί για το νό- µο. Όνειρα κι αυτά ανοµολόγητα στις σελίδες των επιστη- µονικών ανακοινώσεων, σκέψεις που αφενός µπορεί να διαθέτουν κάποια δόση αλήθειας, αφετέρου αποτελούν σύµπτω- µα µιας πίστης παρά µιας επιστήµης. Έχουµε εµπιστοσύνη στους ανθρώπους αλλά πίστη µόνο στους θεούς. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για την εικόνα του εαυτού του που ο Αλέξανδρος ήξερε πώς να πλάσει και να διαδώσει, χάρη στη σχολαστικότητα µε την οποία φρόντιζε την εξωτερική του εµφάνιση την εµπιστευόταν σε µεγαλοφυ ες όπως ο ζωγράφος Απελλής και ο γλύπτης Λύσιππος η µορφή του απέκτησε µετά θάνατον το χαρακτήρα ενός µελαγχολικού λειψάνου, σύµβολο θρήνου ενός κόσµου που δεν µπόρεσε ποτέ να δηµιουργηθεί, αλλά παρέµεινε απλώς ένα όνειρο, µιας αυτοκρατορίας διαµελισµένης και κατεστραµ- µένης πριν ακόµη γεννηθεί, ενός εύθραυστου και ανυπεράσπιστου βρέφους που στις φλέβες του έτρεχε το αίµα του και το οποίο, αν είχε επιζήσει, θα ονοµαζόταν Αλέξανδρος. Γύρω από το σώµα του αποξηραµένη χρυσαλλίδα αναπτύχθηκε ολόκληρη λατρεία γεννήθηκε µια δυναστεία την οποία θεµελίωσε ένας στρατηγός του που ανακηρύχθηκε τοποτηρητής στη γη της Αιγύπτου, στην πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνοµά του: την Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεµαίος, πρώτος από κείνους τους βασιλιάδες, σύντροφος και σωµατοφύλακας του ήρωα κατακτητή, ήταν ο συγγραφέας της πιο σηµαντικής και έγκυρης βιογραφίας του Αλέξανδρου. Ο τάφος υψωνόταν σε µικρή απόσταση από το παλάτι του, στη βασιλική νεκρόπολη, και όποτε ο Πτολεµαίος

16 20 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ έµπαινε µόνος σ εκείνο το µαυσωλείο και κοίταζε σκεφτικός τα χαρακτηριστικά του νεκρού του φίλου, του µουµιοποιηµένου βασιλιά, πρέπει να θυµόταν τα πυρετικά οράµατα που κατέκλυζαν το νου του, την αφόρητη λάµψη των µατιών του, τη φωνή του, αυταρχική όταν διέταζε και γλυκιά όταν κουβέντιαζε, στριγκή στον ασυγκράτητο θυµό του. Πρέπει να σάστιζε και να ένιωθε ίλιγγο λόγω της απέραντης απόστασης η οποία χώριζε την ορµητική αναταραχή µιας ζωής που είχε γνωρίσει και µοιραστεί από την απόλυτη, στεγνή ακινησία του θανάτου που είχε απέναντί του. Κι όµως, ενώ κάθε µέρα ο ίδιος γερνούσε και συνειδητοποιούσε πως ούτε εκείνος θα γύριζε ποτέ στην πατρίδα, ότι ποτέ δε θα ξανάβλεπε τα γερτά κάτω από το βάρος του χιονιού έλατα, ούτε θα ξαναµύριζε το άρωµα των ρόδων της Πιερίας την άνοιξη, ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να παραµένει νέος όπως όλοι οι ήρωες, παντοτινά παρών στη µνήµη όσων τον είχαν γνωρίσει, αγαπήσει, ζηλέψει, πιθανώς µισήσει. Έγραψε την ιστορία του, την καλύτερη και την πιο εµπεριστατωµένη ανάµεσα στις τόσες που γράφτηκαν, γιατί σε εκείνο το σηµείο της ζωής του, επικεφαλής του πιο ισχυρού από τα βασίλεια των ιαδόχων, ο Πτολεµαίος µπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του να είναι σε λογικό βαθµό ειλικρινής. Ήρθε και για κείνον η στιγµή να ταφεί στη βασιλική νεκρόπολη, όχι µακριά από το φίλο του που αναπαυόταν στο ίδιο µέρος εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια. Η ιστορία του τάφου του Αλέξανδρου και των ατέλειωτων θρύλων που τον συνοδεύουν είναι η ιστορία ενός µύθου που πέρασε στην αιωνιότητα µες στο σκοτάδι του τάφου, ενός θρύλου που παραµένει ζωντανός µέχρι τις µέρες µας, σύµ-

17 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 21 βολο της ψευδαίσθησης πως εκείνο το σώµα µπορεί ακόµη να ξαναβρεθεί. Ετούτες οι σελίδες αφηγούνται την ιστορία αυτού του µύθου, τη µακροχρόνια λήθη που έπεσε στο µέρος που φιλοξενούσε τον τάφο και την αναγέννησή του µετά την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα. Ο µύθος ξεκινάει µε το θάνατό του, που τον βρήκε αναπάντεχα κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από τη µεγάλη εκστρατεία της Ανατολής. Ο Αλέξανδρος έφτασε στη Βαβυλώνα στις αρχές καλοκαιριού του 324 π.χ., ενός καλοκαιριού αφόρητου και υγρού, σε µια µητρόπολη πολύβουη και αποπνικτική. Είχε ολοκληρώσει το εγχείρηµά του. Πέρα από κάθε προσδοκία και φαντασία, ο νεαρός βασιλιάς είχε κατακτήσει όλα τα µεγάλα βασίλεια του τότε γνωστού κόσµου και είχε σταµατήσει µόνον όταν ο στρατός του, στις όχθες του Ύφαση στην Ινδία, αρνήθηκε να προχωρήσει παραπέρα. Οι στρατιώτες, εξαντληµένοι από το τροπικό κλίµα, τις βροχές των µουσώνων, τα παράσιτα, τις συνεχείς µάχες, τις εξαντλητικές πορείες, τις πληγές και τις αρρώστιες, δεν άντεχαν πια να ακολουθήσουν τα όνειρα και τις χίµαιρες του στρατηλάτη τους. Ο Αλέξανδρος, αν και σοβαρά σηµαδεµένος από πληγές σε όλο του το κορµί και από δέκα χρόνια ανήκουστων κακουχιών, συµφώνησε να τους οδηγήσει πίσω ύστερα από µια µακρά διαµάχη και µε βαριά καρδιά, όµως ακόµη και η επιστροφή δεν ήταν, φυσικά, µικρό πράγµα. Ενώ ο στόλος του Νέαρχου έπλεε κατά µήκος της νότιας ακτής της Περ-

18 22 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ σίας, ο στρατός διέσχιζε τη µεγάλη αλµυρή έρηµο Νταστ-ε- Καµπίρ, που ακόµη και σήµερα είναι ιδιαίτερα δύσβατη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο στόλος έχασε πολύ γρήγορα επαφή µε το στρατό, που αναγκάστηκε έτσι να γίνει απόλυτα αυτάρκης σε ό,τι αφορούσε τον ανεφοδιασµό σε τρόφιµα και νερό και να αντι- µετωπίσει τροµακτικές δυσκολίες σε κάθε σταθµό του µεγάλου αυτού ταξιδιού. Θα ξαναβρίσκονταν στο τέλος από καθαρή τύχη, όταν δυο αναγνωριστικές οµάδες, µία του στόλου και µία του στρατού, συναντήθηκαν στην ακτή. Σ εκείνο το υπεράνθρωπο εγχείρηµα, ο Αλέξανδρος έχασε χιλιάδες άνδρες ακόµη, µοιράστηκε όµως µαζί τους την πείνα και τη δίψα, τις κακουχίες, τις αγρύπνιες, τις συγκρούσεις. Αυτή η συµπεριφορά έθρεψε το θρύλο του κι έκανε τους άνδρες του να τον ακολουθούν για χρόνια, χωρίς να φέρνουν αντιρρήσεις ή να διαµαρτύρονται. Φτάνοντας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς βρήκε µια καθόλου εύκολη κατάσταση. Πολλοί από τους Μακεδόνες κυβερνήτες είχαν αφεθεί σε κάθε τύπο υπερβολής: αυθαιρεσίες, κακοδιαχείριση, διαφθορά, καταχρήσεις, σκεφτόµενοι προφανώς πως ο Αλέξανδρος δε θα επέστρεφε ποτέ από τα βάθη της Ασίας. Μάλιστα, ο θησαυροφύλακάς του Άρπαλος το έσκασε µε ένα µέρος του βασιλικού θησαυρού. Ο Αλέξανδρος τιµώρησε τους ενόχους µε παραδειγµατικό τρόπο κι έβαλε σε εφαρµογή µια σειρά από µεταρρυθµίσεις που θα ενσωµάτωναν στο µακεδονικό στρατό και στη διοικητική γραφειοκρατία τους Πέρσες και Βαβυλώνιους αυτόχθονες. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αποστρατεύσει τους Μακεδόνες βετεράνους, οι οποίοι θα αντικαθίσταντο από

19 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 23 Πέρσες, όµως αυτή η πράξη του θεωρήθηκε από το στρατό ανυπόφορη ταπείνωση και ξέσπασε ανταρσία. Επί µέρες ο Αλέξανδρος αρνιόταν να δεχτεί τους αντιπροσώπους των στρατιωτών του, µετά όµως αποφάσισε να τους µιλήσει. Ήταν ένας λόγος αξιοµνηµόνευτος, οξύς από πολλές απόψεις, που εκφωνήθηκε όµως µε τέτοια συναισθηµατική φόρτιση, ώστε άγγιξε τους άνδρες κατευθείαν στην καρδιά. Ο Αλέξανδρος ήθελε στην πραγµατικότητα να αποστρατεύσει µόνο τους άρρωστους και τους πληγωµένους βετεράνους ή εκείνους που κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν πια ικανοί για µάχη, αλλά δεν µπορούσε να ανεχτεί ότι έπρεπε να δώσει αναφορά στους υπηκόους του για τις αποφάσεις του. Εν πάση περιπτώσει, προς υπεράσπισή του είχε να παρουσιάσει ένα πολύ ισχυρό και αδιαµφισβήτητο στοιχείο: «εν πήρα τίποτα για µένα και κανείς δεν µπορεί να µου προσάψει πως κρύβω κάποιο θησαυρό τρώω το ίδιο φαγητό που τρώτε κι εσείς ξυπνάω πριν από σας, ενώ εσείς ακόµη κοι- µάστε ήσυχοι στα ράντσα σας. Κάποιος από σας θα µπορούσε να σκεφτεί ότι ενώ εσείς κάνατε όλα αυτά τα κατορθώµατα µε κόπους και κακουχίες, εγώ τα εκµεταλλευόµουν χωρίς να κάνω καµιά προσπάθεια. Όµως ποιος από σας πιστεύει πως υπέφερε για χάρη µου περισσότερα απ όσα εγώ για σας; Κοιτάξτε. Όποιος έχει περισσότερες πληγές, ας γδυθεί κι ας τις δείξει. Θα δείξω κι εγώ τις δικές µου. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα σηµείο του κορµιού µου, τουλάχιστον µπροστά, που να µην έχει ουλές. εν υπάρχει ξίφος ή δόρυ που να µη µου έχει αφήσει το σηµάδι του. Ναι, πληγώθηκα µε σπαθί σε µάχη σώµα µε σώµα. Με διαπέρασαν βέλη, χτυπήθηκα από καταπέλτες, πέτρες και ραβδιά για σας, για να

20 24 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ αποκτήσετε εσείς δόξα και πλούτη. Σας οδήγησα νικητές διασχίζοντας κάθε στεριά, κάθε ποτάµι, βουνό ή πεδιάδα και όσο εγώ σας οδηγούσα, κανείς από σας δεν πέθανε βάζοντάς το στα πόδια» 4 Κλείστηκε και πάλι συνοφρυωµένος στο κατάλυµά του. Η σχέση του µε το στρατό ήταν πολύ προσωπική, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε µια σχέση πάθους. Κανένας από τους δύο δεν µπορούσε να ζήσει χωρίς τον άλλο, έστω κι αν ο στρατός δεν είναι ένα µόνο πρόσωπο, αλλά ένα πλήθος διαρθρωµένο και µεταβαλλόµενο. Το γεγονός πως ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να µιλήσει µε τους στρατιώτες του, δεν ήθελε να τους δεχτεί έγινε για κείνους αφόρητο. Έπειτα από πέντε µέρες γεµάτες αγωνία, παρουσιάστηκαν µπροστά του χωρίς όπλα, φορώντας µόνο τους χιτώνες τους, σαν υπηρέτες, λες και ήθελαν να ταπεινωθούν στα µάτια του ζητώντας συγγνώµη. Τελικά, ο Αλέξανδρος υποχώρησε και µίλησε ξανά. Τους υποσχέθηκε µια σύνταξη για την υπόλοιπη ζωή τους, ένα στρατιωτικό παράσηµο που θα µπορούσαν να το φοράνε στις επίσηµες εκδηλώσεις, το δικαίωµα να κάθονται στις πρώτες γραµµές στο θέατρο, στους αγώνες και στις αρµατοδρο- µίες. Εγγυήθηκε πλούσια αποζηµίωση στις χήρες των στρατιωτών του που είχαν πέσει στη µάχη και στα ορφανά τους διατροφή µέχρι την ενηλικίωσή τους. Έτσι ο Αλέξανδρος τους αποχαιρέτησε, ενώ ετοιµάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Είχαν ξεκινήσει µαζί από τη χώρα τους: µεγάλες πεδιάδες που τις διέσχιζαν ποτάµια µε γάργαρο νερό, βουνά σκεπασµένα µε έλατα, δάση µε βελανιδιές και φράξους από τους οποίους είχαν φτιάξει τα κοντάρια

21 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 25 των ανίκητων δοράτων τους. Θα επέστρεφαν έχοντας να αντι- µετωπίσουν την τελευταία πορεία των σχεδόν τριών χιλιάδων χιλιοµέτρων: Χαλδαία, Αραβία, Συρία, Φοινίκη, Κιλικία, Καππαδοκία, Φρυγία, Μυσία, Καρία, Τρωάδα, Θράκη Ο Αλέξανδρος όχι. Αυτός δε θα ξαναγύριζε. Όµως οι στρατιώτες του, όταν θα επέστρεφαν, θα διέδιδαν το θρύλο του σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε λιµάνι. Ο καθένας τους θα διηγιόταν τα κατορθώµατα της µονάδας του και του στρατηλάτη τους, πώς τον είχε δει, πώς τον είχε ακούσει, ακολουθήσει, επευφηµήσει, αγαπήσει και καταραστεί. Μήνες πριν, ενώ διέσχιζε τη νοτιοανατολική Περσία, ο Ινδός δάσκαλός του Κάλανος (αδύνατο να αποδοθεί το πρωτότυπο όνοµά του) ένιωσε µια περίεργη αδιαθεσία, απ ό,τι φαίνεται περισσότερο πνευµατική παρά οργανική. Μια αδιαθεσία που δεν τον άφηνε να ησυχάσει, ένα είδος οξείας δυσφορίας για ζωή. Τίποτα δεν µπορούσε να αναστρέψει αυτή την περίεργη κατάσταση. Ώσπου µια µέρα ο Κάλανος αποφάσισε να πεθάνει. ιέταξε να στήσουν µια πυρά, στολίστηκε κι αρωµατίστηκε, έβαλε στεφάνια µε λουλούδια γύρω από το λαιµό του και µετά ζήτησε να τον µεταφέρουν µε µια χειράµαξα µέχρι το σηµείο όπου θα γινόταν η νεκρώσι- µη τελετή. Εκεί, ανέβηκε πάνω κι έδωσε διαταγή να ανάψουν τη φωτιά. Και λένε οι πηγές ότι την ώρα που τον τύλιγαν οι φλόγες, στράφηκε στον Αλέξανδρο και του φώναξε: «Θα ξανασυναντηθούµε στη Βαβυλώνα!» 5 Μια προφητεία post eventum*, θα πει κάποιος. Πιθανόν, * Κατόπιν εορτής. (Σ.τ.Μ.)

22 26 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ όπως πολύ πιθανό είναι ότι έτσι όπως διασώθηκε το επεισόδιο αυτό, µπορεί να φανερώνει την αίσθηση µιας διάχυτης δυσφορίας, ενός σκοτεινού προαισθήµατος που σκέπαζε σαν µανδύας το στρατό και τους στρατηγούς. Έπειτα από λίγο ο Αλέξανδρος έχασε και τον Ηφαιστίωνα, το φίλο και εραστή του κατά πάσα πιθανότητα από σκωληκοειδίτιδα που σήµερα θα θεραπευόταν χωρίς µεγάλα προβλήµατα, αλλά για κείνον στάθηκε µοιραία. Όπως στάθηκε µοιραία και για το γιατρό που τον άφησε µόνο για να πάει να παρακολουθήσει µια ιπποδροµία. Ο Αλέξανδρος διέταξε να τον εκτελέσουν. Στη συνέχεια οργάνωσε µια µεγαλόπρεπη κηδεία, βάζοντας να στήσουν µια πυρά ψηλή σαν παλάτι µε επτά διαζώµατα, στολισµένα µε πλάκες στις οποίες είχαν χαραχτεί µυθολογικές σκηνές, προτοµές ζώων και φανταστικών τεράτων. Όλα θα καίγονταν. Μέσα σε λίγα λεπτά το τεράστιο οικοδόµηµα θα διαλυόταν σε στάχτες και σπίθες και ο υπερβολικός του πόνος θα δυνάµωνε και θα έστελνε ένα προπαγανδιστικό µήνυµα που θα αντηχούσε ξανά και ξανά: ο Αλέξανδρος ήταν ο νέος Αχιλλέας, όπως ο Ηφαιστίωνας ο νέος Πάτροκλος. Κι ας είχε σκοτωθεί ο Πάτροκλος στη µάχη φέροντας τα όπλα του φίλου του, ενώ ο Ηφαιστίωνας είχε πεθάνει από κατάχρηση φαγητού και ποτού, τη στιγµή που θα έπρεπε να ακολουθεί µια αυστηρή δίαιτα. Τελικά, ο Αλέξανδρος µπήκε στη Βαβυλώνα, µολονότι οι Χαλδαίοι ιερείς τον προειδοποίησαν να µείνει µακριά. Του θανάτου των µεγάλων προηγούνται πάντα σκοτεινές προφητείες.

23 ì ČĔĕđĒĂĄ ĕđė ĕÿėđė ĕđė çďāđąďćēđė ĈĂďĄČ Ċ ČĔĕđĒĂĄ ČĄē ĈĒČ ĀĕĈČĄē øđ ďą ĐĈĘĚĒĂĔđĖ Ĉ ĕđėē Ą ĀĕĒĊĕđĖē ċēğďđėē Ą ĝ ĕą ĆĈĆđďĝĕĄ čąč ďą ĈĒ ĊďĈĞĔđĖ Ĉ ĕčē ĔĖĘďÿ ĄďĕČėĄ ĕččāē ČĔĕđĒČčĀē ĊĆĀē ĈĂďĄČ ĔĄď ĀďĄē ĄČďČĆ ĄĕČčĝē čąč ėĉėćąďāđē ĔĄď ĕčē đėċąď Ą ÿĕĉē ĕċē ĈĒā đė ĔĕĝĘđē ñĉ ĕċď ĈĆčĄċĂćĒĖĔĊ ĕđė ĘĒČĔĕČĄďČĔ đğ đ ĕÿėđē ĕđė çďā ĐĄďćĒđĖ ĈĂĘĈ ĄďĈĆĈĒċĈĂ ĔĕĊď ĝďċ đė ĀėĈĒĈ ĕđ ĝďđ ÿ ĕđė čąč Ą đĕĉďđğĕĉ ĄďĕČčĈĂ Ĉďđ ĎĄĕĒĈĂĄē čąč ĕĝ đ ćčąē Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ čğď Ĉ ČĔčĀęĈĚď Ĉ Ă Ĉ ĕÿ ĄČğďĈē ĀĔĄ ĔĈ ĎĂĆĄ ĘĒĝďČĄ Ā ĈĔĈ ĔĕĊ ĎāċĊ êđąčĕăąē ėėĕččğď ĄČĕĂĚď ā đďĉ Ččğď ĆĈ ĆđďĝĕĚď ĈĐĄČĕĂĄē ČĄē GDPQDWLR PHPRULDH ĈĐĄČĕĂĄē ĂĔĚē ĝďěď ĄĖĕğď ĘÿċĊčĈ čÿċĉ ĂĘďđē ĕđė õąē ĝďą ĄĖĕÿ ĔĕĊď çďĉđÿďćēĉčą ĔĖďĀĘČĉĈ ďą čėčďđėđēĉă ĕđ ėÿďĕąĕ Ą ĕđė ČćĒĖĕā ĕċē Х凉ĒāčĈ ĕċ ćğďą ā ĕđė Ĉĕÿ ĕċď Ĉč ΛΕΣ đė ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, αναφέροντας µια σειĕĕēąĕĉăąρά ĕđėγεγονότων òą đďāđďĕą ĔĕĊď çăćė ĕđ συµφορών ĝĕąď đďďđă ĄĒ προµηνύµατα που ĘĄČđĎĝĆđČ έλαβαν ĕėęđćčğčĕĉē čąč čėďċćđă ċċĕąėēğď ĄĎĎÿ čąč χώρα την περίοδο κατά την οποία ο Αλέ đďďđă čđčďđă ÿďċēě đč ĄďĀĎĄąĄď ďą ĐĄďĄąĒđĞď Ĕğ Ą ξανδρος βρέθηκε στη Βαβυλώνα, δηλαδήĕđτον ΙούĕđĖ ĈĆĄĎĞĕĈĒđĖ ĔĕĒĄĕĊĎÿĕĊ ĝďěď ĕěď Ĉ đęğď νιο του 323 π.χ. Μερικά από αυτά φαίνεται να είναι θρησκευτικού άλλα µοιάζουν πραγµατικά γεγονόô èąďāēčđχαρακτήρα, ñÿĕč đ ñąďėēāďĕč Ąē đćċćĉă ĔĕĊď čąēćčÿ ĕđė ταąčďăć Ąĕđē και θα µπορούσαν να έχουν συµβεί έτσι κι αλλιώς, υπό το ĔĖďćĖÿĉđďĕĄē ĕċď Ĉ ĈČĒĂĄ ĕđė Ěē ĄĒĘĄČđĎĝ πρίσµα όσων µεσολάβησαν στη ĄĒđĖĔČÿĉđďĕÿē συνέχεια, ερµηνεύτηćđė Ĉόµως ČĄ ĔĖďĄĒ ĄĔĕČčā ĄėāĆĊĔĊ Ąē ĕĝ đėē čąč ĈĒČĝćđĖē ĕċē ĄĒĘĄČĝĕĊĕĄē ĒđčĈČ ĀďđĖ καν αποκλειστικά σαν οιωνοί και προάγγελοι συµφοράς.ďą ėąďĕąĕĕđğ Ĉ ĀďĄď čĝĕ đ γράφει đė ĀĔėĖĉĈ Ą ĝ ĉěā ĀďĄď čĝ Ο Πλούταρχος, ο οποίος την εποχή του Αδριανού Ĕ đ ĄčĒĄĂĄēχρόνια ėčďđćđđăąē ĈĆÿĎĚď đďĉăēěď (τετρακόσια µετά čąč τα γεγονότα) µελετώντας όµως πηγές της εποχής, διηγείται πως κάποιοι Χαλδαίοι, πιθανώς $ ĝ ĕđ ĔĖĆĆĒĄėĀĄτον ĕěď ąčąďăěď µέσω του οιωνοσκόποι, προειδοποίησαν Αλέξανδρο, ô øğēąďďđē ĖĒĄčđĖĔğď ναυάρχου Νεάρχου, να µηνĕěď πατήσει το πόδι του στη Βαβυ1 ì çėĕđčēąĕđēăą ĕěď σαν ĒÿčĚď ανέφεραν µάλιστα, σχεδόν καταγγελία, πως λώνα. ΤουčĄČ ο Απολλόδωρος, ο διοικητής της φρουράς της Βαβυλώνας που εκτελούσε και χρέη κυβερνήτη, είχε προσφέρει θυσία ôù þāôøā Ćăąþóøþā ñ ô øçøôýôù ñêøçñôöú ì çøøîïì øìð )$; ZZZ SVLFKRJLRV JU H PDLO LQIR#SVLFKRJLRV JU. ñìû ì

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: CABIN FEVER Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6: Μέρες πανικού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: VERBOTENE WELT Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Γερµανία 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απαγορευµένος Κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Isabel Abedi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Στέλλα Kουνδουράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χριστούγεννα µε τον Χρήστο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SECRETS FROM THE SLEEPING BAG Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μυστικά από την κατασκήνωση ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κατασκευές από το ουράνιο τόξο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα ουρίδα ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Ντανιέλα και τα Επτά Λυκάκια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού

Τζοάνα Μπάσφορντ. Μυστικός Κήπος. Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Τζοάνα Μπάσφορντ Μυστικός Κήπος Ένα παραμυθένιο κυνήγι θησαυρού Σχεδιασμός: Jason Ribeiro, Johanna Basford 203 Johanna Basford Johanna Basford

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δημοτικό Σχολείο Λουτρού Σχολ.Έτος 2003-2004 Ίτσκου Αναστασία Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ Μια φορά κι έναν καιρό, 2300 χρόνια πριν και λίγα ακόμη, αρχίζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τελευταίο τσιγάρο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ.

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Η Ιαπωνία είναι µια από τις ισχυρότερες βιοµηχανικές χώρες και µαζί µε άλλες αποτελούν σήµερα µια ισχυρή βιοµηχανική και εµπορική ζώνη που ανταγωνίζονται τις Η.Π.Α και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!

Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πως σας ήρθε η ιδέα; Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης! Που γράψατε το βιβλίο σας; Ε.Τ.: Στον καναπέ μου! Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή; Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω +

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες 30/06/2015 Γράφει ο Χρήστος Δασκαλάκης Όταν ήμουν παιδί, μεγαλώνοντας στο μικρό νησί της Ύδρας, ήταν στιγμές που νιώθοντας εγκλωβισμένος στην γκρι και μονότονη ζωή μου,

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE THIRD WHEEL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 7: Στους δύο τρίτος δε χωρεί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

1 http://didefth.gr/mathimata

1 http://didefth.gr/mathimata Πυρηνική Ενέργεια Οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τα ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, έχουν µεγάλο ενεργειακό περιεχόµενο, µ' άλλα λόγια είναι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Για παράδειγµα,

Διαβάστε περισσότερα