ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ"

Transcript

1

2 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Όλοι συµφωνούν ότι ο µεγαλύτερος στρατηλάτης του κόσµου είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέχρι και ο Ιούλιος Καίσαρας έλεγε µε παράπονο στους συντρόφους του: «Ο Αλέξανδρος στα είκοσι τέσσερά του χρόνια είχε κατακτήσει όλο τον γνωστό κόσµο της εποχής του» Σύµφωνα µε τον Λουκανό, όταν ο Καίσαρας έφτασε στην Αλεξάνδρεια καταδιώκοντας τον Ποµπήιο, αδιαφόρησε για όλα τα αξιοθέατα της πόλης και επισκέφθηκε µόνο τον τάφο του Αλέξανδρου: «µε ανυποµονησία κατέβηκε στον υπόγειο τάφο». Σύµφωνα µε τον Σουητώνιο, κι ο Αύγουστος επισκέφθηκε τον τάφο του: «έχοντας βγάλει την κιβωτό µε το σώµα του Αλέξανδρου, το κοίταξε επί µακρόν και στη συνέχεια του έβαλε µια χρυσή κορόνα και το έρανε µε λουλούδια». Σε άλλο απόσπασµα ο Σουητώνιος αναφέρει για τον Καλιγούλα: «Φορούσε συχνά τα θριαµβευτικά εµβλήµατα και µερικές φορές ακόµη και την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία είχε αποσπάσει από τον τάφο του». Άρα, ο τάφος του πρέπει να ήταν αντάξιος των κατορθωµάτων και της φήµης του. Τότε, πώς χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του και τον αναζητούν µέχρι και σήµερα αρχαιολόγοι, κυνηγοί θησαυρών, ακόµη και απλοί άνθρωποι γοητευµένοι από την προσωπικότητά του; Είναι δυνατόν να τον κατέστρεψαν µισαλλόδοξοι χριστιανοί, φοβούµενοι τη δύναµη που εξέπεµπε το όνοµά του, όταν επικράτησε η νέα θρησκεία; Ή οι συλητές τάφων να µην άφησαν απολύτως τίποτε πίσω τους; Μα αυτοί παίρνουν συνήθως τα πολύτιµα κινητά αντικείµενα Ή µήπως έχει δίκιο ο µελετητής Α.Μ. Τσαγκ που πιστεύει ότι η σορός του Αλέξανδρου βρίσκεται στη βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, και µάλιστα στη λάρνακα που θεωρείται ότι περιέχει το λείψανο του ευαγγελιστή Μάρκου;

3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA TOMBA DI ALESSANDRO Aπό τις Εκδόσεις Arnoldo Mondadori, Μιλάνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μέγας Αλέξανδρος Το µυστικό του τάφου του ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άµπυ Ρα κου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Γιώργος Κασαπίδης ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Ηλίας Μασούρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Α & Φ. εληγιάννης Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Ηλιόπουλος Θ. Ροδόπουλος Π. Ο.Ε. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2009 This edition published by arrangement with Grandi & Associati EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ISBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

4 ÌåôÜöñáóç: Άµπυ Ρα κου

5 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ La Strada dei Diecimila Gli Etruschi in val padana Mare Greco Le Isole Fortunate I Greci d'occidente I Celti in Italia Akropolis ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁÔÁ Palladion Lo Scudo di Talos Le Paludi di Hesperia Alexandros (ôñéëïãßá) L'ultima legione Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ï Ðýñãïò ôçò ÌïíáîéÜò, 1998, ìôöñ. ËÝíá Ôá ìáæßäïõ Ï Öáñáþ ôçò ììïõ, 2000, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ ßìáéñá, 2002, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï ñçóìüò, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï τýñáííïò ôùí Óõñáêïõóþí, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ç Áõôïêñáôïñßá ôùí ÄñÜêùí, 2005, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Οι εκατό ιππότες, 2006, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ζευς, 2007, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ο Χαµένος Στρατός, 2008, µτφρ. Άµπυ Ρα κου Οι τελευταίες ηµέρες του Καίσαρα, 2009, µτφρ. Άµπυ Ρα κου

6 Η δόξα είναι ο ήλιος των νεκρών Ονορέ ντε Μπαλζάκ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Επιστροφή στη Βαβυλώνα Ο βασιλιάς πεθαίνει Τα αίτια του θανάτου Το σώµα Η ταφή Ο τάφος ενός βασιλιά Επιφανείς επισκέπτες Από τη Μέµφιδα στην Αλεξάνδρεια Οι αρχαίες πηγές Έκλειψη ενός µύθου Ντου ελ Καρνα ν Ο χαµένος φαραώ Κυνηγοί τάφων Λατινικό κοιµητήριο Πού είναι ο Αλέξανδρος; Συµπεράσµατα Σηµειώσεις Βιβλιογραφία Εικονογραφικές πηγές

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ την περιπέτεια ενός τάφου, εκείνου του πιο διάσηµου προσώπου της αρχαιότητας, του Αλέξανδρου Γ της Μακεδονίας, του επονοµαζόµενου «Μέγα», καθώς επίσης και το µύθο που δηµιουργήθηκε γύρω του και εξαπλώθηκε µε το πέρασµα των αιώνων, ξεπερνώντας τα όρια του αρχαίου κόσµου. Επί επτά αιώνες ήταν ο πιο ιερός και µε τους περισσότερους επισκέπτες τάφος και επισκιάστηκε εν µέρει µόνο από έναν άλλο, εκείνον που θεωρήθηκε ο τάφος του Ιησού της Ναζαρέτ, έναν τάφο άδειο ήδη από την αρχή σύµβολο του µυστηρίου της Ανάστασης και του οποίου η ταυτότητα εξακριβώθηκε από τη νέα χριστιανική θρησκεία στην Ιερουσαλήµ τον τέταρτο µ.χ. αιώνα. Ο τάφος του Αλέξανδρου, κατασκευασµένος από τον Πτολεµαίο Α στην πόλη που έφερε το όνοµά του, την Αλεξάνδρεια, εξαφανίστηκε µε µυστηριώδη τρόπο, σχεδόν ξαφνικά, περίπου την ίδια εποχή, λες και το γεγονός αυτό ση-

9 12 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µατοδοτούσε το τέλος µιας εποχής και την αρχή µιας νέας. Τα ίχνη ενός τόσο σηµαντικού και µε τόσους επισκέπτες µνηµείου χάθηκαν τελείως µέσα σε λίγα χρόνια: πληµµύρες, σεισµοί, πολεµικά γεγονότα, ταραχές, θρησκευτικοί αγώνες έσβησαν αρχικά τα ίχνη και στη συνέχεια ακόµη και την ανάµνησή του. Και όµως, το φάντασµα του Αλέξανδρου συνέχισε να στριφογυρίζει πάνω από την πόλη του και η µορφή του να κυκλοφορεί, σαν φυλαχτό, στο λαιµό ανθρώπων οι οποίοι ήταν χριστιανοί ήδη από τη γέννησή τους. Η φήµη του ξαναζωντάνεψε και πάλι όταν η Αλεξάνδρεια είχε ήδη γίνει µουσουλµανική και για αρκετούς αιώνες η λα κή παράδοση συνέχισε να δείχνει τον τάφο του Μακεδόνα σε διάφορα σηµεία της πόλης, κάτω από εκκλησίες και τζαµιά εκεί όπου σώζονταν οι τελευταίες κολόνες της αρχαίας µητρόπολης, η οποία είχε πια θαφτεί και η ίδια. Ώσπου στην αρχή της σύγχρονης εποχής, µε την αφύπνιση του πολιτισµού και των επιστηµών της αρχαιότητας, ο τάφος αναζητήθηκε µε απίστευτο ενθουσιασµό και πείσµα από αρχαιολόγους και µελετητές της αρχαιότητας, αλλά επίσης και από τυχοδιώκτες, κυνηγούς τάφων και θησαυρών, όπως και από κοινούς ανθρώπους, αµόρφωτους και αφελείς, οι οποίοι είχαν γοητευθεί από τη µορφή ενός νέου ανίκητου, λαµπερού και συγχρόνως σκοτεινού, στοχαστικού και βίαιου, ενσάρκωση του µεγαλείου και του φόβου και κάθε άλλης αντίφασης του ανθρώπινου γένους. Σηµαντικές µελέτες και επιφανείς µελετητές ασχολήθηκαν µε τη δύσκολη αυτή έρευνα: θα τους δούµε να αναφέρονται σε αυτές εδώ τις σελίδες. Ο συγγραφέας προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία προς έναν προορισµό αινιγ-

10 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 13 µατικό και φευγαλέο σαν τους αντικατοπτρισµούς της ερή- µου, µεταφέροντας, όπου του δινόταν η ευκαιρία, παρατηρήσεις και ιδέες για προβληµατισµό. Όταν οι χριστιανοί συγγραφείς βρέθηκαν να περιγράφουν τον καινούργιο άνθρωπο και να προβάλλουν τις αξίες του χριστιανικού κόσµου αντιπαραβάλλοντάς τον µε τον ειδωλολατρικό, ο Αλέξανδρος αποτέλεσε ιδιαίτερο στόχο ως άνθρωπος-σύµβολο µιας εποχής στην οποία κυριαρχούσε το κακό. Ο Ορόσιος, στο έργο του Adversus Paganοs*, του φτιάχνει ένα πορτρέτο τροµακτικό και απόλυτα αρνητικό, ενός ανθρώπου βίαιου και αιµοσταγούς, αχόρταγου για πόλεµο και εξουσία, ανατροπέα µιας καθεστηκυίας τάξης, ανελέητου καταστροφέα. Και όµως, δεν κατάφερε να παραµορφώσει την εικόνα του. Οι µεταγενέστεροι συνέχισαν να βλέπουν σ εκείνον τον ήρωα, τον αρχα κό πολεµιστή που όλοι ασυναίσθητα έχουµε στο µυαλό µας, αλλά συγχρόνως και το δηµιουργό καινούργιων κόσµων και άγνωστων ως τότε γνώσεων. Η ακάµατη αναζήτηση του τάφου του είναι η απόδειξη της αθάνατης γοητείας και του χαρίσµατός του. * Κατά των ειδωλολατρών. (Σ.τ.Μ.)

11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, όπως και του Ιησού, του Ιούλιου Καίσαρα, του Σωκράτη, είναι ένα από κείνα τα γεγονότα που αν και αρνητικά αυτά καθ εαυτά είχαν µεγάλη επίδραση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα τρία από τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θεωρήθηκαν µετά το θάνατό τους θεότητες, αν και µε διαφορετικό τρόπο και σηµασία. Εν ολίγοις, η εξαφάνιση ετούτων των ανθρώπων δεν έγινε αποδεκτή από τους σύγχρονούς τους, οι οποίοι θέλησαν να πιστέψουν σε µια διαφορετική, ανώτερη ύπαρξή τους µετά το τέλος της ανθρώπινης περιπέτειάς τους. Από αυτούς µόνον ο Ιησούς θεωρείται ακόµη από εκατοµµύρια ανθρώπους Θεός, επειδή το µήνυµά του για αγάπη, συγχώρεση, ειρήνη, για ένα αιώνιο όραµα του ανθρώπινου γίγνεσθαι και, κυρίως, η ανακάλυψη του άδειου Του τάφου βεβαιώνεται από τις ευαγγελικές πηγές ότι έλαβε χώρα τρεις µέρες µετά το θάνατό Του στο σταυρό φόρτισαν τη µορφή του

12 16 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µε ένα ισχυρότατο µυστικιστικό και εσχατολογικό σθένος. Ο Σωκράτης, αν και αποκλειστικά και µόνο ανθρώπινος, βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά του, όντας βαθύς και εµβριθής στοχαστής, µη βίαιος άνθρωπος, θύµα και ο ίδιος µιας αναίτιας και τυφλής βίας. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά για τον Καίσαρα, ιδρυτή µιας αυτοκρατορίας που διήρκεσε αιώνες, κι ακόµη περισσότερο για τον Αλέξανδρο, ο οποίος πέθανε νέος, στο απόγειο της δόξας και της δύναµης, αφού επιτέλεσε υπεράνθρωπα εγχειρήµατα, πυροδοτώντας τη γέννηση ενός θρύλου που έµελλε να κρατήσει για χιλιετίες. Η ίδια η Βίβλος τον αναφέρει στο Βιβλίο των Μακκαβαίων µε λέξεις ανυπέρβλητου θαυµασµού: και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού. 1 Κανένας πριν απ αυτόν δεν είχε επιτελέσει ανάλογα κατορθώµατα, κανένας δεν είχε φτάσει ποτέ µε ένα στρατό τόσο µακριά από τη χώρα του, κανένας δεν είχε ποτέ συλλάβει ένα πολιτικό σχέδιο τέτοιων διαστάσεων και, τέλος, κανένας δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο συνειδητοποιηµένος όσο εκείνος σχετικά µε τις συνέπειες που το σχέδιό του θα είχε για το µέλλον της ανθρωπότητας. Ο πρόωρος θάνατός του, και µάλιστα στο αποκορύφωµα της καλής του τύχης, υποδαύλισε τη συλλογική φαντασία και προκάλεσε µια σειρά από ερωτηµατικά σχετικά µε το πώς θα ήταν ο κόσµος, αν εκείνος κατάφερνε να εδραιώσει το οικοδόµη- µά του και να ενώσει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου γένους υπό την αιγίδα του. Ο αντίλαλος από τα κατορθώ- µατά του πολλαπλασιάστηκε υπέρµετρα, µέχρι που έφτασε να αντηχεί στα µεσαιωνικά ποιήµατα και στα τραγούδια

13 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 17 των griot* της Γουινέας, η µορφή του χαράχτηκε στο µάρ- µαρο, απεικονίστηκε σε τοιχογραφίες, έλαµψε πάνω σε ψηφιδωτά, εισέβαλε σε όλο τον τότε κόσµο. Η τέχνη που εκείνος προώθησε και διέδωσε αναγνωριζόταν τρεις αιώνες αργότερα στις απρόσιτες κοιλάδες του Αφγανιστάν και του Χιντού Κους: το στιλ Γκαντάρα. Ακόµη και σήµερα, ανάµεσα στις ορεσίβιες φυλές κληροδοτείται ο θρύλος ότι τα άλογα εκείνης της περιοχής είναι απόγονοι του Βουκεφάλα. Υπάρχει µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία, ακόµη και µέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, τις νύχτες µε καταιγίδα, οι γυναίκες των ελληνικών νησιών, καθώς περίµεναν µε αγωνία τους άνδρες τους που βρίσκονταν στο πέλαγος µε τα πλοία τους, πλησίαζαν στην άκρη της θάλασσας και φώναζαν δυνατά, προσπαθώντας να σκεπάσουν το θόρυβο των κυµάτων που έσπαγαν στα βράχια: «Πού είναι ο Μεγαλέξανδρος;» Και απαντούσαν εξίσου δυνατά: «Ζει και βασιλεύει», λες κι αυτό το ισχυρό όνοµα είχε τη δύναµη να καταλαγιάσει την ορµή της καταιγίδας. 2 Ούτε ο Αχιλλέας ούτε ο Θησέας ή ο Ηρακλής, ο Ρωµύλος ή ο Αινείας, πόσω µάλλον ο Καίσαρας ή ο Σκιπίων δε γνώρισαν ποτέ τέτοια λα κή αποδοχή. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος; Ο πρόωρος θάνατος, όπως είπαµε προηγουµένως, τη στιγµή ακριβώς όπου ετοιµαζόταν να ολοκληρώσει το έργο του, η επίγνωση πως ήταν ο µοναδικός σε θέση να το ολοκληρώσει, η πίστη στην ιδέα πως ένας κόσµος που θα έπλαθε ο ίδιος θα ήταν καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον, µα * Τραγουδιστές και πλανόδιοι µουσικοί της υτικής Αφρικής, βάρδοι. (Σ.τ.Μ.)

14 18 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ πάνω απ όλα το χάρισµα, το δώρο της φύσης που διέθετε κι έκανε τους πάντες να τον αγαπούν: τους άνδρες όπως και τις γυναίκες, τα σκυλιά και τα άλογα, ακόµη και τους θεούς, αν υπήρχαν. Η ικανότητά του να ονειρεύεται και να ερωτεύεται το όνειρό του, φτάνοντας στο σηµείο να απαρνηθεί τα πάντα προκειµένου να το καταστήσει αληθινό και αξιόπιστο, συµπεριλαµβανοµένης και της πατρίδας του, και να εγκατασταθεί στο ασάλευτο λιοπύρι µιας βαλτώδους πρωτεύουσας που απλωνόταν στις όχθες ενός θολού ποταµού, ξεχνώντας για πάντα τα γαλάζια έλατα και τις κρυστάλλινες πηγές των βουνών της Μακεδονίας. Κι ακόµη το παράτολµο θάρρος, η ανεξάντλητη δύναµη µε την οποία είχε νικήσει στο πεδίο της µάχης αντιπάλους πολύ πιο ισχυρούς από αυτόν, η υπεράνθρωπη αντοχή που του επέτρεψε να επιβιώσει από τροµακτικές πληγές οι οποίες θα είχαν καταβάλει οποιονδήποτε. Σ αυτές τις αλήθειες προστέθηκε και η «αγιογραφία»: το φυσικό άρωµα της επιδερ- µίδας του που ήταν αισθητό για µέρες µετά το θάνατό του, η αρµονική φωνή του, το ένα του µάτι που ήταν µαύρο και το άλλο γαλάζιο, που θα ενέπνεαν τους στίχους ενός ποιητή σχεδόν ύστερα από είκοσι τρεις αιώνες: Από το µαύρο µάτι κλαίει σαν θάνατος Κι απ το γαλάζιο σαν ουρανός. 3 Επιφανείς ακαδηµα κοί έχουν υποστηρίξει κατ ιδίαν πως αν ο κόσµος ήταν εκείνος του Αλέξανδρου αντί για του Αυγούστου, η ανθρωπότητα θα είχε γνωρίσει έναν πολιτισµό της αρµονίας και της τέχνης, της φαντασίας και της ισορρο-

15 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 19 πίας, έναν κόσµο όπου το αγωνιστικό πνεύµα θα είχε αντικαταστήσει τη βία, η φιλοσοφία θα βασίλευε αντί για το νό- µο. Όνειρα κι αυτά ανοµολόγητα στις σελίδες των επιστη- µονικών ανακοινώσεων, σκέψεις που αφενός µπορεί να διαθέτουν κάποια δόση αλήθειας, αφετέρου αποτελούν σύµπτω- µα µιας πίστης παρά µιας επιστήµης. Έχουµε εµπιστοσύνη στους ανθρώπους αλλά πίστη µόνο στους θεούς. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για την εικόνα του εαυτού του που ο Αλέξανδρος ήξερε πώς να πλάσει και να διαδώσει, χάρη στη σχολαστικότητα µε την οποία φρόντιζε την εξωτερική του εµφάνιση την εµπιστευόταν σε µεγαλοφυ ες όπως ο ζωγράφος Απελλής και ο γλύπτης Λύσιππος η µορφή του απέκτησε µετά θάνατον το χαρακτήρα ενός µελαγχολικού λειψάνου, σύµβολο θρήνου ενός κόσµου που δεν µπόρεσε ποτέ να δηµιουργηθεί, αλλά παρέµεινε απλώς ένα όνειρο, µιας αυτοκρατορίας διαµελισµένης και κατεστραµ- µένης πριν ακόµη γεννηθεί, ενός εύθραυστου και ανυπεράσπιστου βρέφους που στις φλέβες του έτρεχε το αίµα του και το οποίο, αν είχε επιζήσει, θα ονοµαζόταν Αλέξανδρος. Γύρω από το σώµα του αποξηραµένη χρυσαλλίδα αναπτύχθηκε ολόκληρη λατρεία γεννήθηκε µια δυναστεία την οποία θεµελίωσε ένας στρατηγός του που ανακηρύχθηκε τοποτηρητής στη γη της Αιγύπτου, στην πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνοµά του: την Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεµαίος, πρώτος από κείνους τους βασιλιάδες, σύντροφος και σωµατοφύλακας του ήρωα κατακτητή, ήταν ο συγγραφέας της πιο σηµαντικής και έγκυρης βιογραφίας του Αλέξανδρου. Ο τάφος υψωνόταν σε µικρή απόσταση από το παλάτι του, στη βασιλική νεκρόπολη, και όποτε ο Πτολεµαίος

16 20 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ έµπαινε µόνος σ εκείνο το µαυσωλείο και κοίταζε σκεφτικός τα χαρακτηριστικά του νεκρού του φίλου, του µουµιοποιηµένου βασιλιά, πρέπει να θυµόταν τα πυρετικά οράµατα που κατέκλυζαν το νου του, την αφόρητη λάµψη των µατιών του, τη φωνή του, αυταρχική όταν διέταζε και γλυκιά όταν κουβέντιαζε, στριγκή στον ασυγκράτητο θυµό του. Πρέπει να σάστιζε και να ένιωθε ίλιγγο λόγω της απέραντης απόστασης η οποία χώριζε την ορµητική αναταραχή µιας ζωής που είχε γνωρίσει και µοιραστεί από την απόλυτη, στεγνή ακινησία του θανάτου που είχε απέναντί του. Κι όµως, ενώ κάθε µέρα ο ίδιος γερνούσε και συνειδητοποιούσε πως ούτε εκείνος θα γύριζε ποτέ στην πατρίδα, ότι ποτέ δε θα ξανάβλεπε τα γερτά κάτω από το βάρος του χιονιού έλατα, ούτε θα ξαναµύριζε το άρωµα των ρόδων της Πιερίας την άνοιξη, ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να παραµένει νέος όπως όλοι οι ήρωες, παντοτινά παρών στη µνήµη όσων τον είχαν γνωρίσει, αγαπήσει, ζηλέψει, πιθανώς µισήσει. Έγραψε την ιστορία του, την καλύτερη και την πιο εµπεριστατωµένη ανάµεσα στις τόσες που γράφτηκαν, γιατί σε εκείνο το σηµείο της ζωής του, επικεφαλής του πιο ισχυρού από τα βασίλεια των ιαδόχων, ο Πτολεµαίος µπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του να είναι σε λογικό βαθµό ειλικρινής. Ήρθε και για κείνον η στιγµή να ταφεί στη βασιλική νεκρόπολη, όχι µακριά από το φίλο του που αναπαυόταν στο ίδιο µέρος εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια. Η ιστορία του τάφου του Αλέξανδρου και των ατέλειωτων θρύλων που τον συνοδεύουν είναι η ιστορία ενός µύθου που πέρασε στην αιωνιότητα µες στο σκοτάδι του τάφου, ενός θρύλου που παραµένει ζωντανός µέχρι τις µέρες µας, σύµ-

17 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 21 βολο της ψευδαίσθησης πως εκείνο το σώµα µπορεί ακόµη να ξαναβρεθεί. Ετούτες οι σελίδες αφηγούνται την ιστορία αυτού του µύθου, τη µακροχρόνια λήθη που έπεσε στο µέρος που φιλοξενούσε τον τάφο και την αναγέννησή του µετά την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα. Ο µύθος ξεκινάει µε το θάνατό του, που τον βρήκε αναπάντεχα κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από τη µεγάλη εκστρατεία της Ανατολής. Ο Αλέξανδρος έφτασε στη Βαβυλώνα στις αρχές καλοκαιριού του 324 π.χ., ενός καλοκαιριού αφόρητου και υγρού, σε µια µητρόπολη πολύβουη και αποπνικτική. Είχε ολοκληρώσει το εγχείρηµά του. Πέρα από κάθε προσδοκία και φαντασία, ο νεαρός βασιλιάς είχε κατακτήσει όλα τα µεγάλα βασίλεια του τότε γνωστού κόσµου και είχε σταµατήσει µόνον όταν ο στρατός του, στις όχθες του Ύφαση στην Ινδία, αρνήθηκε να προχωρήσει παραπέρα. Οι στρατιώτες, εξαντληµένοι από το τροπικό κλίµα, τις βροχές των µουσώνων, τα παράσιτα, τις συνεχείς µάχες, τις εξαντλητικές πορείες, τις πληγές και τις αρρώστιες, δεν άντεχαν πια να ακολουθήσουν τα όνειρα και τις χίµαιρες του στρατηλάτη τους. Ο Αλέξανδρος, αν και σοβαρά σηµαδεµένος από πληγές σε όλο του το κορµί και από δέκα χρόνια ανήκουστων κακουχιών, συµφώνησε να τους οδηγήσει πίσω ύστερα από µια µακρά διαµάχη και µε βαριά καρδιά, όµως ακόµη και η επιστροφή δεν ήταν, φυσικά, µικρό πράγµα. Ενώ ο στόλος του Νέαρχου έπλεε κατά µήκος της νότιας ακτής της Περ-

18 22 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ σίας, ο στρατός διέσχιζε τη µεγάλη αλµυρή έρηµο Νταστ-ε- Καµπίρ, που ακόµη και σήµερα είναι ιδιαίτερα δύσβατη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο στόλος έχασε πολύ γρήγορα επαφή µε το στρατό, που αναγκάστηκε έτσι να γίνει απόλυτα αυτάρκης σε ό,τι αφορούσε τον ανεφοδιασµό σε τρόφιµα και νερό και να αντι- µετωπίσει τροµακτικές δυσκολίες σε κάθε σταθµό του µεγάλου αυτού ταξιδιού. Θα ξαναβρίσκονταν στο τέλος από καθαρή τύχη, όταν δυο αναγνωριστικές οµάδες, µία του στόλου και µία του στρατού, συναντήθηκαν στην ακτή. Σ εκείνο το υπεράνθρωπο εγχείρηµα, ο Αλέξανδρος έχασε χιλιάδες άνδρες ακόµη, µοιράστηκε όµως µαζί τους την πείνα και τη δίψα, τις κακουχίες, τις αγρύπνιες, τις συγκρούσεις. Αυτή η συµπεριφορά έθρεψε το θρύλο του κι έκανε τους άνδρες του να τον ακολουθούν για χρόνια, χωρίς να φέρνουν αντιρρήσεις ή να διαµαρτύρονται. Φτάνοντας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς βρήκε µια καθόλου εύκολη κατάσταση. Πολλοί από τους Μακεδόνες κυβερνήτες είχαν αφεθεί σε κάθε τύπο υπερβολής: αυθαιρεσίες, κακοδιαχείριση, διαφθορά, καταχρήσεις, σκεφτόµενοι προφανώς πως ο Αλέξανδρος δε θα επέστρεφε ποτέ από τα βάθη της Ασίας. Μάλιστα, ο θησαυροφύλακάς του Άρπαλος το έσκασε µε ένα µέρος του βασιλικού θησαυρού. Ο Αλέξανδρος τιµώρησε τους ενόχους µε παραδειγµατικό τρόπο κι έβαλε σε εφαρµογή µια σειρά από µεταρρυθµίσεις που θα ενσωµάτωναν στο µακεδονικό στρατό και στη διοικητική γραφειοκρατία τους Πέρσες και Βαβυλώνιους αυτόχθονες. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αποστρατεύσει τους Μακεδόνες βετεράνους, οι οποίοι θα αντικαθίσταντο από

19 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 23 Πέρσες, όµως αυτή η πράξη του θεωρήθηκε από το στρατό ανυπόφορη ταπείνωση και ξέσπασε ανταρσία. Επί µέρες ο Αλέξανδρος αρνιόταν να δεχτεί τους αντιπροσώπους των στρατιωτών του, µετά όµως αποφάσισε να τους µιλήσει. Ήταν ένας λόγος αξιοµνηµόνευτος, οξύς από πολλές απόψεις, που εκφωνήθηκε όµως µε τέτοια συναισθηµατική φόρτιση, ώστε άγγιξε τους άνδρες κατευθείαν στην καρδιά. Ο Αλέξανδρος ήθελε στην πραγµατικότητα να αποστρατεύσει µόνο τους άρρωστους και τους πληγωµένους βετεράνους ή εκείνους που κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν πια ικανοί για µάχη, αλλά δεν µπορούσε να ανεχτεί ότι έπρεπε να δώσει αναφορά στους υπηκόους του για τις αποφάσεις του. Εν πάση περιπτώσει, προς υπεράσπισή του είχε να παρουσιάσει ένα πολύ ισχυρό και αδιαµφισβήτητο στοιχείο: «εν πήρα τίποτα για µένα και κανείς δεν µπορεί να µου προσάψει πως κρύβω κάποιο θησαυρό τρώω το ίδιο φαγητό που τρώτε κι εσείς ξυπνάω πριν από σας, ενώ εσείς ακόµη κοι- µάστε ήσυχοι στα ράντσα σας. Κάποιος από σας θα µπορούσε να σκεφτεί ότι ενώ εσείς κάνατε όλα αυτά τα κατορθώµατα µε κόπους και κακουχίες, εγώ τα εκµεταλλευόµουν χωρίς να κάνω καµιά προσπάθεια. Όµως ποιος από σας πιστεύει πως υπέφερε για χάρη µου περισσότερα απ όσα εγώ για σας; Κοιτάξτε. Όποιος έχει περισσότερες πληγές, ας γδυθεί κι ας τις δείξει. Θα δείξω κι εγώ τις δικές µου. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα σηµείο του κορµιού µου, τουλάχιστον µπροστά, που να µην έχει ουλές. εν υπάρχει ξίφος ή δόρυ που να µη µου έχει αφήσει το σηµάδι του. Ναι, πληγώθηκα µε σπαθί σε µάχη σώµα µε σώµα. Με διαπέρασαν βέλη, χτυπήθηκα από καταπέλτες, πέτρες και ραβδιά για σας, για να

20 24 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ αποκτήσετε εσείς δόξα και πλούτη. Σας οδήγησα νικητές διασχίζοντας κάθε στεριά, κάθε ποτάµι, βουνό ή πεδιάδα και όσο εγώ σας οδηγούσα, κανείς από σας δεν πέθανε βάζοντάς το στα πόδια» 4 Κλείστηκε και πάλι συνοφρυωµένος στο κατάλυµά του. Η σχέση του µε το στρατό ήταν πολύ προσωπική, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε µια σχέση πάθους. Κανένας από τους δύο δεν µπορούσε να ζήσει χωρίς τον άλλο, έστω κι αν ο στρατός δεν είναι ένα µόνο πρόσωπο, αλλά ένα πλήθος διαρθρωµένο και µεταβαλλόµενο. Το γεγονός πως ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να µιλήσει µε τους στρατιώτες του, δεν ήθελε να τους δεχτεί έγινε για κείνους αφόρητο. Έπειτα από πέντε µέρες γεµάτες αγωνία, παρουσιάστηκαν µπροστά του χωρίς όπλα, φορώντας µόνο τους χιτώνες τους, σαν υπηρέτες, λες και ήθελαν να ταπεινωθούν στα µάτια του ζητώντας συγγνώµη. Τελικά, ο Αλέξανδρος υποχώρησε και µίλησε ξανά. Τους υποσχέθηκε µια σύνταξη για την υπόλοιπη ζωή τους, ένα στρατιωτικό παράσηµο που θα µπορούσαν να το φοράνε στις επίσηµες εκδηλώσεις, το δικαίωµα να κάθονται στις πρώτες γραµµές στο θέατρο, στους αγώνες και στις αρµατοδρο- µίες. Εγγυήθηκε πλούσια αποζηµίωση στις χήρες των στρατιωτών του που είχαν πέσει στη µάχη και στα ορφανά τους διατροφή µέχρι την ενηλικίωσή τους. Έτσι ο Αλέξανδρος τους αποχαιρέτησε, ενώ ετοιµάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Είχαν ξεκινήσει µαζί από τη χώρα τους: µεγάλες πεδιάδες που τις διέσχιζαν ποτάµια µε γάργαρο νερό, βουνά σκεπασµένα µε έλατα, δάση µε βελανιδιές και φράξους από τους οποίους είχαν φτιάξει τα κοντάρια

21 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 25 των ανίκητων δοράτων τους. Θα επέστρεφαν έχοντας να αντι- µετωπίσουν την τελευταία πορεία των σχεδόν τριών χιλιάδων χιλιοµέτρων: Χαλδαία, Αραβία, Συρία, Φοινίκη, Κιλικία, Καππαδοκία, Φρυγία, Μυσία, Καρία, Τρωάδα, Θράκη Ο Αλέξανδρος όχι. Αυτός δε θα ξαναγύριζε. Όµως οι στρατιώτες του, όταν θα επέστρεφαν, θα διέδιδαν το θρύλο του σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε λιµάνι. Ο καθένας τους θα διηγιόταν τα κατορθώµατα της µονάδας του και του στρατηλάτη τους, πώς τον είχε δει, πώς τον είχε ακούσει, ακολουθήσει, επευφηµήσει, αγαπήσει και καταραστεί. Μήνες πριν, ενώ διέσχιζε τη νοτιοανατολική Περσία, ο Ινδός δάσκαλός του Κάλανος (αδύνατο να αποδοθεί το πρωτότυπο όνοµά του) ένιωσε µια περίεργη αδιαθεσία, απ ό,τι φαίνεται περισσότερο πνευµατική παρά οργανική. Μια αδιαθεσία που δεν τον άφηνε να ησυχάσει, ένα είδος οξείας δυσφορίας για ζωή. Τίποτα δεν µπορούσε να αναστρέψει αυτή την περίεργη κατάσταση. Ώσπου µια µέρα ο Κάλανος αποφάσισε να πεθάνει. ιέταξε να στήσουν µια πυρά, στολίστηκε κι αρωµατίστηκε, έβαλε στεφάνια µε λουλούδια γύρω από το λαιµό του και µετά ζήτησε να τον µεταφέρουν µε µια χειράµαξα µέχρι το σηµείο όπου θα γινόταν η νεκρώσι- µη τελετή. Εκεί, ανέβηκε πάνω κι έδωσε διαταγή να ανάψουν τη φωτιά. Και λένε οι πηγές ότι την ώρα που τον τύλιγαν οι φλόγες, στράφηκε στον Αλέξανδρο και του φώναξε: «Θα ξανασυναντηθούµε στη Βαβυλώνα!» 5 Μια προφητεία post eventum*, θα πει κάποιος. Πιθανόν, * Κατόπιν εορτής. (Σ.τ.Μ.)

22 26 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ όπως πολύ πιθανό είναι ότι έτσι όπως διασώθηκε το επεισόδιο αυτό, µπορεί να φανερώνει την αίσθηση µιας διάχυτης δυσφορίας, ενός σκοτεινού προαισθήµατος που σκέπαζε σαν µανδύας το στρατό και τους στρατηγούς. Έπειτα από λίγο ο Αλέξανδρος έχασε και τον Ηφαιστίωνα, το φίλο και εραστή του κατά πάσα πιθανότητα από σκωληκοειδίτιδα που σήµερα θα θεραπευόταν χωρίς µεγάλα προβλήµατα, αλλά για κείνον στάθηκε µοιραία. Όπως στάθηκε µοιραία και για το γιατρό που τον άφησε µόνο για να πάει να παρακολουθήσει µια ιπποδροµία. Ο Αλέξανδρος διέταξε να τον εκτελέσουν. Στη συνέχεια οργάνωσε µια µεγαλόπρεπη κηδεία, βάζοντας να στήσουν µια πυρά ψηλή σαν παλάτι µε επτά διαζώµατα, στολισµένα µε πλάκες στις οποίες είχαν χαραχτεί µυθολογικές σκηνές, προτοµές ζώων και φανταστικών τεράτων. Όλα θα καίγονταν. Μέσα σε λίγα λεπτά το τεράστιο οικοδόµηµα θα διαλυόταν σε στάχτες και σπίθες και ο υπερβολικός του πόνος θα δυνάµωνε και θα έστελνε ένα προπαγανδιστικό µήνυµα που θα αντηχούσε ξανά και ξανά: ο Αλέξανδρος ήταν ο νέος Αχιλλέας, όπως ο Ηφαιστίωνας ο νέος Πάτροκλος. Κι ας είχε σκοτωθεί ο Πάτροκλος στη µάχη φέροντας τα όπλα του φίλου του, ενώ ο Ηφαιστίωνας είχε πεθάνει από κατάχρηση φαγητού και ποτού, τη στιγµή που θα έπρεπε να ακολουθεί µια αυστηρή δίαιτα. Τελικά, ο Αλέξανδρος µπήκε στη Βαβυλώνα, µολονότι οι Χαλδαίοι ιερείς τον προειδοποίησαν να µείνει µακριά. Του θανάτου των µεγάλων προηγούνται πάντα σκοτεινές προφητείες.

23 ì ČĔĕđĒĂĄ ĕđė ĕÿėđė ĕđė çďāđąďćēđė ĈĂďĄČ Ċ ČĔĕđĒĂĄ ČĄē ĈĒČ ĀĕĈČĄē øđ ďą ĐĈĘĚĒĂĔđĖ Ĉ ĕđėē Ą ĀĕĒĊĕđĖē ċēğďđėē Ą ĝ ĕą ĆĈĆđďĝĕĄ čąč ďą ĈĒ ĊďĈĞĔđĖ Ĉ ĕčē ĔĖĘďÿ ĄďĕČėĄ ĕččāē ČĔĕđĒČčĀē ĊĆĀē ĈĂďĄČ ĔĄď ĀďĄē ĄČďČĆ ĄĕČčĝē čąč ėĉėćąďāđē ĔĄď ĕčē đėċąď Ą ÿĕĉē ĕċē ĈĒā đė ĔĕĝĘđē ñĉ ĕċď ĈĆčĄċĂćĒĖĔĊ ĕđė ĘĒČĔĕČĄďČĔ đğ đ ĕÿėđē ĕđė çďā ĐĄďćĒđĖ ĈĂĘĈ ĄďĈĆĈĒċĈĂ ĔĕĊď ĝďċ đė ĀėĈĒĈ ĕđ ĝďđ ÿ ĕđė čąč Ą đĕĉďđğĕĉ ĄďĕČčĈĂ Ĉďđ ĎĄĕĒĈĂĄē čąč ĕĝ đ ćčąē Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ čğď Ĉ ČĔčĀęĈĚď Ĉ Ă Ĉ ĕÿ ĄČğďĈē ĀĔĄ ĔĈ ĎĂĆĄ ĘĒĝďČĄ Ā ĈĔĈ ĔĕĊ ĎāċĊ êđąčĕăąē ėėĕččğď ĄČĕĂĚď ā đďĉ Ččğď ĆĈ ĆđďĝĕĚď ĈĐĄČĕĂĄē ČĄē GDPQDWLR PHPRULDH ĈĐĄČĕĂĄē ĂĔĚē ĝďěď ĄĖĕğď ĘÿċĊčĈ čÿċĉ ĂĘďđē ĕđė õąē ĝďą ĄĖĕÿ ĔĕĊď çďĉđÿďćēĉčą ĔĖďĀĘČĉĈ ďą čėčďđėđēĉă ĕđ ėÿďĕąĕ Ą ĕđė ČćĒĖĕā ĕċē Х凉ĒāčĈ ĕċ ćğďą ā ĕđė Ĉĕÿ ĕċď Ĉč ΛΕΣ đė ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, αναφέροντας µια σειĕĕēąĕĉăąρά ĕđėγεγονότων òą đďāđďĕą ĔĕĊď çăćė ĕđ συµφορών ĝĕąď đďďđă ĄĒ προµηνύµατα που ĘĄČđĎĝĆđČ έλαβαν ĕėęđćčğčĕĉē čąč čėďċćđă ċċĕąėēğď ĄĎĎÿ čąč χώρα την περίοδο κατά την οποία ο Αλέ đďďđă čđčďđă ÿďċēě đč ĄďĀĎĄąĄď ďą ĐĄďĄąĒđĞď Ĕğ Ą ξανδρος βρέθηκε στη Βαβυλώνα, δηλαδήĕđτον ΙούĕđĖ ĈĆĄĎĞĕĈĒđĖ ĔĕĒĄĕĊĎÿĕĊ ĝďěď ĕěď Ĉ đęğď νιο του 323 π.χ. Μερικά από αυτά φαίνεται να είναι θρησκευτικού άλλα µοιάζουν πραγµατικά γεγονόô èąďāēčđχαρακτήρα, ñÿĕč đ ñąďėēāďĕč Ąē đćċćĉă ĔĕĊď čąēćčÿ ĕđė ταąčďăć Ąĕđē και θα µπορούσαν να έχουν συµβεί έτσι κι αλλιώς, υπό το ĔĖďćĖÿĉđďĕĄē ĕċď Ĉ ĈČĒĂĄ ĕđė Ěē ĄĒĘĄČđĎĝ πρίσµα όσων µεσολάβησαν στη ĄĒđĖĔČÿĉđďĕÿē συνέχεια, ερµηνεύτηćđė Ĉόµως ČĄ ĔĖďĄĒ ĄĔĕČčā ĄėāĆĊĔĊ Ąē ĕĝ đėē čąč ĈĒČĝćđĖē ĕċē ĄĒĘĄČĝĕĊĕĄē ĒđčĈČ ĀďđĖ καν αποκλειστικά σαν οιωνοί και προάγγελοι συµφοράς.ďą ėąďĕąĕĕđğ Ĉ ĀďĄď čĝĕ đ γράφει đė ĀĔėĖĉĈ Ą ĝ ĉěā ĀďĄď čĝ Ο Πλούταρχος, ο οποίος την εποχή του Αδριανού Ĕ đ ĄčĒĄĂĄēχρόνια ėčďđćđđăąē ĈĆÿĎĚď đďĉăēěď (τετρακόσια µετά čąč τα γεγονότα) µελετώντας όµως πηγές της εποχής, διηγείται πως κάποιοι Χαλδαίοι, πιθανώς $ ĝ ĕđ ĔĖĆĆĒĄėĀĄτον ĕěď ąčąďăěď µέσω του οιωνοσκόποι, προειδοποίησαν Αλέξανδρο, ô øğēąďďđē ĖĒĄčđĖĔğď ναυάρχου Νεάρχου, να µηνĕěď πατήσει το πόδι του στη Βαβυ1 ì çėĕđčēąĕđēăą ĕěď σαν ĒÿčĚď ανέφεραν µάλιστα, σχεδόν καταγγελία, πως λώνα. ΤουčĄČ ο Απολλόδωρος, ο διοικητής της φρουράς της Βαβυλώνας που εκτελούσε και χρέη κυβερνήτη, είχε προσφέρει θυσία ôù þāôøā Ćăąþóøþā ñ ô øçøôýôù ñêøçñôöú ì çøøîïì øìð )$; ZZZ SVLFKRJLRV JU H PDLO LQIR#SVLFKRJLRV JU. ñìû ì

Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ

Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Ο Πελοποννησιακός Πόλεµος έχει τελειώσει µε νικήτρια τη Σπάρτη, αλλά µε κατεστραµµένη σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Κύρος, σατράπης της Λυδίας, συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å.

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å. TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A HISTORY OF THE ARAB PEOPLES Από τις Εκδόσεις Faber and Faber Limited, 1991 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η ιστορία του Αραβικού κόσµου ÓÕÃÃÑÁÖÅΙΣ: Albert Hourani ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Θεοδώρα αρβίρη

Διαβάστε περισσότερα

Laurence Bergreen, 2007 This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, a division of Random House, Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2009

Laurence Bergreen, 2007 This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, a division of Random House, Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2009 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: MARCO POLO FROM VENICE TO XANADU Από τις Εκδόσεις VINTAGE BOOKS, Νέα Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μάρκο Πόλο Από τη Βενετία στην άκρη του κόσµου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Laurence Bergreen ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2011, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-847-8

ËÝíá ÌáíôÜ, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2011, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-847-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χωρίς χειροκρότηµα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Θανάσης Γεωργίου/geographik ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-869-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-869-0 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A JOURNEY Από τις Εκδόσεις Hutchinson, Λονδίνο, 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα ταξίδι ÓÕÃÃÑÁÖÅΑΣ: Tony Blair ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρήστος Καψάλης, Έλλη Συλογίδου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τελευταίο τσιγάρο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010 ÉSBN 978-960-453-790-7

Anthony Horowitz, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010 ÉSBN 978-960-453-790-7 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SCORPIA Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το Δάγκωμα του Σκορπιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ρένια Τουρκολιά-Κυδωνιέως ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010

TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE NECROMANCER, THE SECRETS OF THE IMMORTAL NICHOLAS FLAMEL Από τις Εκδόσεις DELACORTE PRESS, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Νεκρομάντης Τα Μυστικά του Αθάνατου Νίκολας Φλαμέλ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2009 εικόνας εξωφύλλου: visualphotos.com εκδοσεισ ΨυΧογιοσ α.ε., αθήνα 2009. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2009, 40.

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2009 εικόνας εξωφύλλου: visualphotos.com εκδοσεισ ΨυΧογιοσ α.ε., αθήνα 2009. Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2009, 40. τιτλοσ βιβλιου: Το σταυροδρόμι των ψυχών συγγραφεασ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΘεΩρΗσΗ ΚειΜεΝου: Χρυσούλα τσιρούκη συνθεση EΞΩφυλλου: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗλεΚτροΝιΚΗ σελιδοποιηση: Μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Daniel Weiss Associates, Inc & Lisa Smith, 1991 All rights reserved. Εικόνας εξωφύλλου: Chad Michael Ward, 2008

Daniel Weiss Associates, Inc & Lisa Smith, 1991 All rights reserved. Εικόνας εξωφύλλου: Chad Michael Ward, 2008 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE VAMPIRE DIARIES 1 THE AWAKENING Από τις Εκδόσεις HarperCollins, Νέα Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: VAMPIRE DIARIES 1 Το ξύπνημα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: L. J. Smith ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ευηνέλλα Αλεξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2010 ISBN 978-960-453-700-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2010 ISBN 978-960-453-700-6 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: WORLD WAR ONE A SHORT HISTORY Από τις Εκδόσεις Allen Lane, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Συνοπτική Ιστορία του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου ÓÕÃÃÑÁÖÅΑΣ: Norman Stone ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα ηµουλίδου, 2010 / EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., 2010

Χρυσηίδα ηµουλίδου, 2010 / EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μερσέντες Χιλ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαρία Μπανούση ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Averil Cameron, 2006

Averil Cameron, 2006 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE BYZANTINES Από τις Εκδόσεις BLACKWELL, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Βυζαντινοί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Averil Cameron ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Γιώργος Τζήµας ÅÐÉΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ηλίας Γιαρένης

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-438-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-438-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο λύκος της µοναξιάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαρία Μπανούση ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþ ôç Ýê äï óç: Απρίλιος 2012 ISBN 978-960-496-023-1

Ðñþ ôç Ýê äï óç: Απρίλιος 2012 ISBN 978-960-496-023-1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE FIRST CLASH Από τις Εκδόσεις Bantam Books, Νέα Υόρκη 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μαραθώνας Η μάχη των μαχών ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Jim Lacey ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παναγιώτα Γκουμέα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8

Lola Communications, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2011, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-178-8 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEFORE I GO TO SLEEP Από τις Εκδόσεις Doubleday, Λονδίνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αµνησία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Steve Watson ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Μπαρουξής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Σεβαστιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: VERBOTENE WELT Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Γερµανία 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απαγορευµένος Κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Isabel Abedi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Στέλλα Kουνδουράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: IL SENTIERO DEI PROFUMI Από τις Εκδόσεις Garzanti Libri, Μιλάνο 2014

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: IL SENTIERO DEI PROFUMI Από τις Εκδόσεις Garzanti Libri, Μιλάνο 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: IL SENTIERO DEI PROFUMI Από τις Εκδόσεις Garzanti Libri, Μιλάνο 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το μονοπάτι των αρωμάτων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Cristina Caboni ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άμπυ Ραΐκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ URANIA ISBN: 2-7481-8834-9 urania1953@yahoo.gr 1 Παρουσίαση της συγγραφέως Γεννήθηκα σε ένα συµπαθητικό χωριουδάκι κοντά στο Σεντ- Ετιέν, για την ακρίβεια στο Πονσεν, στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοέλ Μπάξερ, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN 978-960-453-680-1

Νοέλ Μπάξερ, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN 978-960-453-680-1 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νοέλ Μπάξερ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χριστίνα Γιατζόγλου ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία εµίρη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009, 3.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-582-8

Γεωργία εµίρη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009, 3.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-582-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ζητείται επειγόντως γαµπρός ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γεωργία εµίρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Ηλίας Μασούρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÅëÝíç Óôáõñïðïýëïõ EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Stieg Larsson, 2005 Published by agreement with Norstedts Agency Φωτογραφίας εξωφύλλου: Ashley MacLean Traci Matlock

Stieg Larsson, 2005 Published by agreement with Norstedts Agency Φωτογραφίας εξωφύλλου: Ashley MacLean Traci Matlock ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MÄN SOM HATAR KVINNOR ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κορίτσι µε το τατουάζ Από τις Εκδόσεις Norstedts, Στοκχόλµη 2005 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Stieg Larsson ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Μαθόπουλος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα