ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ"

Transcript

1

2 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Όλοι συµφωνούν ότι ο µεγαλύτερος στρατηλάτης του κόσµου είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέχρι και ο Ιούλιος Καίσαρας έλεγε µε παράπονο στους συντρόφους του: «Ο Αλέξανδρος στα είκοσι τέσσερά του χρόνια είχε κατακτήσει όλο τον γνωστό κόσµο της εποχής του» Σύµφωνα µε τον Λουκανό, όταν ο Καίσαρας έφτασε στην Αλεξάνδρεια καταδιώκοντας τον Ποµπήιο, αδιαφόρησε για όλα τα αξιοθέατα της πόλης και επισκέφθηκε µόνο τον τάφο του Αλέξανδρου: «µε ανυποµονησία κατέβηκε στον υπόγειο τάφο». Σύµφωνα µε τον Σουητώνιο, κι ο Αύγουστος επισκέφθηκε τον τάφο του: «έχοντας βγάλει την κιβωτό µε το σώµα του Αλέξανδρου, το κοίταξε επί µακρόν και στη συνέχεια του έβαλε µια χρυσή κορόνα και το έρανε µε λουλούδια». Σε άλλο απόσπασµα ο Σουητώνιος αναφέρει για τον Καλιγούλα: «Φορούσε συχνά τα θριαµβευτικά εµβλήµατα και µερικές φορές ακόµη και την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία είχε αποσπάσει από τον τάφο του». Άρα, ο τάφος του πρέπει να ήταν αντάξιος των κατορθωµάτων και της φήµης του. Τότε, πώς χάθηκαν εντελώς τα ίχνη του και τον αναζητούν µέχρι και σήµερα αρχαιολόγοι, κυνηγοί θησαυρών, ακόµη και απλοί άνθρωποι γοητευµένοι από την προσωπικότητά του; Είναι δυνατόν να τον κατέστρεψαν µισαλλόδοξοι χριστιανοί, φοβούµενοι τη δύναµη που εξέπεµπε το όνοµά του, όταν επικράτησε η νέα θρησκεία; Ή οι συλητές τάφων να µην άφησαν απολύτως τίποτε πίσω τους; Μα αυτοί παίρνουν συνήθως τα πολύτιµα κινητά αντικείµενα Ή µήπως έχει δίκιο ο µελετητής Α.Μ. Τσαγκ που πιστεύει ότι η σορός του Αλέξανδρου βρίσκεται στη βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, και µάλιστα στη λάρνακα που θεωρείται ότι περιέχει το λείψανο του ευαγγελιστή Μάρκου;

3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA TOMBA DI ALESSANDRO Aπό τις Εκδόσεις Arnoldo Mondadori, Μιλάνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μέγας Αλέξανδρος Το µυστικό του τάφου του ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άµπυ Ρα κου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Γιώργος Κασαπίδης ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Ηλίας Μασούρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Α & Φ. εληγιάννης Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Ηλιόπουλος Θ. Ροδόπουλος Π. Ο.Ε. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2009 This edition published by arrangement with Grandi & Associati EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ISBN Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

4 ÌåôÜöñáóç: Άµπυ Ρα κου

5 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ La Strada dei Diecimila Gli Etruschi in val padana Mare Greco Le Isole Fortunate I Greci d'occidente I Celti in Italia Akropolis ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁÔÁ Palladion Lo Scudo di Talos Le Paludi di Hesperia Alexandros (ôñéëïãßá) L'ultima legione Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ï Ðýñãïò ôçò ÌïíáîéÜò, 1998, ìôöñ. ËÝíá Ôá ìáæßäïõ Ï Öáñáþ ôçò ììïõ, 2000, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ ßìáéñá, 2002, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï ñçóìüò, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï τýñáííïò ôùí Óõñáêïõóþí, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ç Áõôïêñáôïñßá ôùí ÄñÜêùí, 2005, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Οι εκατό ιππότες, 2006, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ζευς, 2007, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ο Χαµένος Στρατός, 2008, µτφρ. Άµπυ Ρα κου Οι τελευταίες ηµέρες του Καίσαρα, 2009, µτφρ. Άµπυ Ρα κου

6 Η δόξα είναι ο ήλιος των νεκρών Ονορέ ντε Μπαλζάκ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Επιστροφή στη Βαβυλώνα Ο βασιλιάς πεθαίνει Τα αίτια του θανάτου Το σώµα Η ταφή Ο τάφος ενός βασιλιά Επιφανείς επισκέπτες Από τη Μέµφιδα στην Αλεξάνδρεια Οι αρχαίες πηγές Έκλειψη ενός µύθου Ντου ελ Καρνα ν Ο χαµένος φαραώ Κυνηγοί τάφων Λατινικό κοιµητήριο Πού είναι ο Αλέξανδρος; Συµπεράσµατα Σηµειώσεις Βιβλιογραφία Εικονογραφικές πηγές

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ την περιπέτεια ενός τάφου, εκείνου του πιο διάσηµου προσώπου της αρχαιότητας, του Αλέξανδρου Γ της Μακεδονίας, του επονοµαζόµενου «Μέγα», καθώς επίσης και το µύθο που δηµιουργήθηκε γύρω του και εξαπλώθηκε µε το πέρασµα των αιώνων, ξεπερνώντας τα όρια του αρχαίου κόσµου. Επί επτά αιώνες ήταν ο πιο ιερός και µε τους περισσότερους επισκέπτες τάφος και επισκιάστηκε εν µέρει µόνο από έναν άλλο, εκείνον που θεωρήθηκε ο τάφος του Ιησού της Ναζαρέτ, έναν τάφο άδειο ήδη από την αρχή σύµβολο του µυστηρίου της Ανάστασης και του οποίου η ταυτότητα εξακριβώθηκε από τη νέα χριστιανική θρησκεία στην Ιερουσαλήµ τον τέταρτο µ.χ. αιώνα. Ο τάφος του Αλέξανδρου, κατασκευασµένος από τον Πτολεµαίο Α στην πόλη που έφερε το όνοµά του, την Αλεξάνδρεια, εξαφανίστηκε µε µυστηριώδη τρόπο, σχεδόν ξαφνικά, περίπου την ίδια εποχή, λες και το γεγονός αυτό ση-

9 12 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µατοδοτούσε το τέλος µιας εποχής και την αρχή µιας νέας. Τα ίχνη ενός τόσο σηµαντικού και µε τόσους επισκέπτες µνηµείου χάθηκαν τελείως µέσα σε λίγα χρόνια: πληµµύρες, σεισµοί, πολεµικά γεγονότα, ταραχές, θρησκευτικοί αγώνες έσβησαν αρχικά τα ίχνη και στη συνέχεια ακόµη και την ανάµνησή του. Και όµως, το φάντασµα του Αλέξανδρου συνέχισε να στριφογυρίζει πάνω από την πόλη του και η µορφή του να κυκλοφορεί, σαν φυλαχτό, στο λαιµό ανθρώπων οι οποίοι ήταν χριστιανοί ήδη από τη γέννησή τους. Η φήµη του ξαναζωντάνεψε και πάλι όταν η Αλεξάνδρεια είχε ήδη γίνει µουσουλµανική και για αρκετούς αιώνες η λα κή παράδοση συνέχισε να δείχνει τον τάφο του Μακεδόνα σε διάφορα σηµεία της πόλης, κάτω από εκκλησίες και τζαµιά εκεί όπου σώζονταν οι τελευταίες κολόνες της αρχαίας µητρόπολης, η οποία είχε πια θαφτεί και η ίδια. Ώσπου στην αρχή της σύγχρονης εποχής, µε την αφύπνιση του πολιτισµού και των επιστηµών της αρχαιότητας, ο τάφος αναζητήθηκε µε απίστευτο ενθουσιασµό και πείσµα από αρχαιολόγους και µελετητές της αρχαιότητας, αλλά επίσης και από τυχοδιώκτες, κυνηγούς τάφων και θησαυρών, όπως και από κοινούς ανθρώπους, αµόρφωτους και αφελείς, οι οποίοι είχαν γοητευθεί από τη µορφή ενός νέου ανίκητου, λαµπερού και συγχρόνως σκοτεινού, στοχαστικού και βίαιου, ενσάρκωση του µεγαλείου και του φόβου και κάθε άλλης αντίφασης του ανθρώπινου γένους. Σηµαντικές µελέτες και επιφανείς µελετητές ασχολήθηκαν µε τη δύσκολη αυτή έρευνα: θα τους δούµε να αναφέρονται σε αυτές εδώ τις σελίδες. Ο συγγραφέας προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία προς έναν προορισµό αινιγ-

10 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 13 µατικό και φευγαλέο σαν τους αντικατοπτρισµούς της ερή- µου, µεταφέροντας, όπου του δινόταν η ευκαιρία, παρατηρήσεις και ιδέες για προβληµατισµό. Όταν οι χριστιανοί συγγραφείς βρέθηκαν να περιγράφουν τον καινούργιο άνθρωπο και να προβάλλουν τις αξίες του χριστιανικού κόσµου αντιπαραβάλλοντάς τον µε τον ειδωλολατρικό, ο Αλέξανδρος αποτέλεσε ιδιαίτερο στόχο ως άνθρωπος-σύµβολο µιας εποχής στην οποία κυριαρχούσε το κακό. Ο Ορόσιος, στο έργο του Adversus Paganοs*, του φτιάχνει ένα πορτρέτο τροµακτικό και απόλυτα αρνητικό, ενός ανθρώπου βίαιου και αιµοσταγούς, αχόρταγου για πόλεµο και εξουσία, ανατροπέα µιας καθεστηκυίας τάξης, ανελέητου καταστροφέα. Και όµως, δεν κατάφερε να παραµορφώσει την εικόνα του. Οι µεταγενέστεροι συνέχισαν να βλέπουν σ εκείνον τον ήρωα, τον αρχα κό πολεµιστή που όλοι ασυναίσθητα έχουµε στο µυαλό µας, αλλά συγχρόνως και το δηµιουργό καινούργιων κόσµων και άγνωστων ως τότε γνώσεων. Η ακάµατη αναζήτηση του τάφου του είναι η απόδειξη της αθάνατης γοητείας και του χαρίσµατός του. * Κατά των ειδωλολατρών. (Σ.τ.Μ.)

11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, όπως και του Ιησού, του Ιούλιου Καίσαρα, του Σωκράτη, είναι ένα από κείνα τα γεγονότα που αν και αρνητικά αυτά καθ εαυτά είχαν µεγάλη επίδραση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα τρία από τα τέσσερα αυτά πρόσωπα θεωρήθηκαν µετά το θάνατό τους θεότητες, αν και µε διαφορετικό τρόπο και σηµασία. Εν ολίγοις, η εξαφάνιση ετούτων των ανθρώπων δεν έγινε αποδεκτή από τους σύγχρονούς τους, οι οποίοι θέλησαν να πιστέψουν σε µια διαφορετική, ανώτερη ύπαρξή τους µετά το τέλος της ανθρώπινης περιπέτειάς τους. Από αυτούς µόνον ο Ιησούς θεωρείται ακόµη από εκατοµµύρια ανθρώπους Θεός, επειδή το µήνυµά του για αγάπη, συγχώρεση, ειρήνη, για ένα αιώνιο όραµα του ανθρώπινου γίγνεσθαι και, κυρίως, η ανακάλυψη του άδειου Του τάφου βεβαιώνεται από τις ευαγγελικές πηγές ότι έλαβε χώρα τρεις µέρες µετά το θάνατό Του στο σταυρό φόρτισαν τη µορφή του

12 16 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ µε ένα ισχυρότατο µυστικιστικό και εσχατολογικό σθένος. Ο Σωκράτης, αν και αποκλειστικά και µόνο ανθρώπινος, βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά του, όντας βαθύς και εµβριθής στοχαστής, µη βίαιος άνθρωπος, θύµα και ο ίδιος µιας αναίτιας και τυφλής βίας. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά για τον Καίσαρα, ιδρυτή µιας αυτοκρατορίας που διήρκεσε αιώνες, κι ακόµη περισσότερο για τον Αλέξανδρο, ο οποίος πέθανε νέος, στο απόγειο της δόξας και της δύναµης, αφού επιτέλεσε υπεράνθρωπα εγχειρήµατα, πυροδοτώντας τη γέννηση ενός θρύλου που έµελλε να κρατήσει για χιλιετίες. Η ίδια η Βίβλος τον αναφέρει στο Βιβλίο των Μακκαβαίων µε λέξεις ανυπέρβλητου θαυµασµού: και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού. 1 Κανένας πριν απ αυτόν δεν είχε επιτελέσει ανάλογα κατορθώµατα, κανένας δεν είχε φτάσει ποτέ µε ένα στρατό τόσο µακριά από τη χώρα του, κανένας δεν είχε ποτέ συλλάβει ένα πολιτικό σχέδιο τέτοιων διαστάσεων και, τέλος, κανένας δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο συνειδητοποιηµένος όσο εκείνος σχετικά µε τις συνέπειες που το σχέδιό του θα είχε για το µέλλον της ανθρωπότητας. Ο πρόωρος θάνατός του, και µάλιστα στο αποκορύφωµα της καλής του τύχης, υποδαύλισε τη συλλογική φαντασία και προκάλεσε µια σειρά από ερωτηµατικά σχετικά µε το πώς θα ήταν ο κόσµος, αν εκείνος κατάφερνε να εδραιώσει το οικοδόµη- µά του και να ενώσει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου γένους υπό την αιγίδα του. Ο αντίλαλος από τα κατορθώ- µατά του πολλαπλασιάστηκε υπέρµετρα, µέχρι που έφτασε να αντηχεί στα µεσαιωνικά ποιήµατα και στα τραγούδια

13 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 17 των griot* της Γουινέας, η µορφή του χαράχτηκε στο µάρ- µαρο, απεικονίστηκε σε τοιχογραφίες, έλαµψε πάνω σε ψηφιδωτά, εισέβαλε σε όλο τον τότε κόσµο. Η τέχνη που εκείνος προώθησε και διέδωσε αναγνωριζόταν τρεις αιώνες αργότερα στις απρόσιτες κοιλάδες του Αφγανιστάν και του Χιντού Κους: το στιλ Γκαντάρα. Ακόµη και σήµερα, ανάµεσα στις ορεσίβιες φυλές κληροδοτείται ο θρύλος ότι τα άλογα εκείνης της περιοχής είναι απόγονοι του Βουκεφάλα. Υπάρχει µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία, ακόµη και µέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, τις νύχτες µε καταιγίδα, οι γυναίκες των ελληνικών νησιών, καθώς περίµεναν µε αγωνία τους άνδρες τους που βρίσκονταν στο πέλαγος µε τα πλοία τους, πλησίαζαν στην άκρη της θάλασσας και φώναζαν δυνατά, προσπαθώντας να σκεπάσουν το θόρυβο των κυµάτων που έσπαγαν στα βράχια: «Πού είναι ο Μεγαλέξανδρος;» Και απαντούσαν εξίσου δυνατά: «Ζει και βασιλεύει», λες κι αυτό το ισχυρό όνοµα είχε τη δύναµη να καταλαγιάσει την ορµή της καταιγίδας. 2 Ούτε ο Αχιλλέας ούτε ο Θησέας ή ο Ηρακλής, ο Ρωµύλος ή ο Αινείας, πόσω µάλλον ο Καίσαρας ή ο Σκιπίων δε γνώρισαν ποτέ τέτοια λα κή αποδοχή. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος; Ο πρόωρος θάνατος, όπως είπαµε προηγουµένως, τη στιγµή ακριβώς όπου ετοιµαζόταν να ολοκληρώσει το έργο του, η επίγνωση πως ήταν ο µοναδικός σε θέση να το ολοκληρώσει, η πίστη στην ιδέα πως ένας κόσµος που θα έπλαθε ο ίδιος θα ήταν καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον, µα * Τραγουδιστές και πλανόδιοι µουσικοί της υτικής Αφρικής, βάρδοι. (Σ.τ.Μ.)

14 18 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ πάνω απ όλα το χάρισµα, το δώρο της φύσης που διέθετε κι έκανε τους πάντες να τον αγαπούν: τους άνδρες όπως και τις γυναίκες, τα σκυλιά και τα άλογα, ακόµη και τους θεούς, αν υπήρχαν. Η ικανότητά του να ονειρεύεται και να ερωτεύεται το όνειρό του, φτάνοντας στο σηµείο να απαρνηθεί τα πάντα προκειµένου να το καταστήσει αληθινό και αξιόπιστο, συµπεριλαµβανοµένης και της πατρίδας του, και να εγκατασταθεί στο ασάλευτο λιοπύρι µιας βαλτώδους πρωτεύουσας που απλωνόταν στις όχθες ενός θολού ποταµού, ξεχνώντας για πάντα τα γαλάζια έλατα και τις κρυστάλλινες πηγές των βουνών της Μακεδονίας. Κι ακόµη το παράτολµο θάρρος, η ανεξάντλητη δύναµη µε την οποία είχε νικήσει στο πεδίο της µάχης αντιπάλους πολύ πιο ισχυρούς από αυτόν, η υπεράνθρωπη αντοχή που του επέτρεψε να επιβιώσει από τροµακτικές πληγές οι οποίες θα είχαν καταβάλει οποιονδήποτε. Σ αυτές τις αλήθειες προστέθηκε και η «αγιογραφία»: το φυσικό άρωµα της επιδερ- µίδας του που ήταν αισθητό για µέρες µετά το θάνατό του, η αρµονική φωνή του, το ένα του µάτι που ήταν µαύρο και το άλλο γαλάζιο, που θα ενέπνεαν τους στίχους ενός ποιητή σχεδόν ύστερα από είκοσι τρεις αιώνες: Από το µαύρο µάτι κλαίει σαν θάνατος Κι απ το γαλάζιο σαν ουρανός. 3 Επιφανείς ακαδηµα κοί έχουν υποστηρίξει κατ ιδίαν πως αν ο κόσµος ήταν εκείνος του Αλέξανδρου αντί για του Αυγούστου, η ανθρωπότητα θα είχε γνωρίσει έναν πολιτισµό της αρµονίας και της τέχνης, της φαντασίας και της ισορρο-

15 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 19 πίας, έναν κόσµο όπου το αγωνιστικό πνεύµα θα είχε αντικαταστήσει τη βία, η φιλοσοφία θα βασίλευε αντί για το νό- µο. Όνειρα κι αυτά ανοµολόγητα στις σελίδες των επιστη- µονικών ανακοινώσεων, σκέψεις που αφενός µπορεί να διαθέτουν κάποια δόση αλήθειας, αφετέρου αποτελούν σύµπτω- µα µιας πίστης παρά µιας επιστήµης. Έχουµε εµπιστοσύνη στους ανθρώπους αλλά πίστη µόνο στους θεούς. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για την εικόνα του εαυτού του που ο Αλέξανδρος ήξερε πώς να πλάσει και να διαδώσει, χάρη στη σχολαστικότητα µε την οποία φρόντιζε την εξωτερική του εµφάνιση την εµπιστευόταν σε µεγαλοφυ ες όπως ο ζωγράφος Απελλής και ο γλύπτης Λύσιππος η µορφή του απέκτησε µετά θάνατον το χαρακτήρα ενός µελαγχολικού λειψάνου, σύµβολο θρήνου ενός κόσµου που δεν µπόρεσε ποτέ να δηµιουργηθεί, αλλά παρέµεινε απλώς ένα όνειρο, µιας αυτοκρατορίας διαµελισµένης και κατεστραµ- µένης πριν ακόµη γεννηθεί, ενός εύθραυστου και ανυπεράσπιστου βρέφους που στις φλέβες του έτρεχε το αίµα του και το οποίο, αν είχε επιζήσει, θα ονοµαζόταν Αλέξανδρος. Γύρω από το σώµα του αποξηραµένη χρυσαλλίδα αναπτύχθηκε ολόκληρη λατρεία γεννήθηκε µια δυναστεία την οποία θεµελίωσε ένας στρατηγός του που ανακηρύχθηκε τοποτηρητής στη γη της Αιγύπτου, στην πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνοµά του: την Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεµαίος, πρώτος από κείνους τους βασιλιάδες, σύντροφος και σωµατοφύλακας του ήρωα κατακτητή, ήταν ο συγγραφέας της πιο σηµαντικής και έγκυρης βιογραφίας του Αλέξανδρου. Ο τάφος υψωνόταν σε µικρή απόσταση από το παλάτι του, στη βασιλική νεκρόπολη, και όποτε ο Πτολεµαίος

16 20 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ έµπαινε µόνος σ εκείνο το µαυσωλείο και κοίταζε σκεφτικός τα χαρακτηριστικά του νεκρού του φίλου, του µουµιοποιηµένου βασιλιά, πρέπει να θυµόταν τα πυρετικά οράµατα που κατέκλυζαν το νου του, την αφόρητη λάµψη των µατιών του, τη φωνή του, αυταρχική όταν διέταζε και γλυκιά όταν κουβέντιαζε, στριγκή στον ασυγκράτητο θυµό του. Πρέπει να σάστιζε και να ένιωθε ίλιγγο λόγω της απέραντης απόστασης η οποία χώριζε την ορµητική αναταραχή µιας ζωής που είχε γνωρίσει και µοιραστεί από την απόλυτη, στεγνή ακινησία του θανάτου που είχε απέναντί του. Κι όµως, ενώ κάθε µέρα ο ίδιος γερνούσε και συνειδητοποιούσε πως ούτε εκείνος θα γύριζε ποτέ στην πατρίδα, ότι ποτέ δε θα ξανάβλεπε τα γερτά κάτω από το βάρος του χιονιού έλατα, ούτε θα ξαναµύριζε το άρωµα των ρόδων της Πιερίας την άνοιξη, ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να παραµένει νέος όπως όλοι οι ήρωες, παντοτινά παρών στη µνήµη όσων τον είχαν γνωρίσει, αγαπήσει, ζηλέψει, πιθανώς µισήσει. Έγραψε την ιστορία του, την καλύτερη και την πιο εµπεριστατωµένη ανάµεσα στις τόσες που γράφτηκαν, γιατί σε εκείνο το σηµείο της ζωής του, επικεφαλής του πιο ισχυρού από τα βασίλεια των ιαδόχων, ο Πτολεµαίος µπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του να είναι σε λογικό βαθµό ειλικρινής. Ήρθε και για κείνον η στιγµή να ταφεί στη βασιλική νεκρόπολη, όχι µακριά από το φίλο του που αναπαυόταν στο ίδιο µέρος εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια. Η ιστορία του τάφου του Αλέξανδρου και των ατέλειωτων θρύλων που τον συνοδεύουν είναι η ιστορία ενός µύθου που πέρασε στην αιωνιότητα µες στο σκοτάδι του τάφου, ενός θρύλου που παραµένει ζωντανός µέχρι τις µέρες µας, σύµ-

17 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 21 βολο της ψευδαίσθησης πως εκείνο το σώµα µπορεί ακόµη να ξαναβρεθεί. Ετούτες οι σελίδες αφηγούνται την ιστορία αυτού του µύθου, τη µακροχρόνια λήθη που έπεσε στο µέρος που φιλοξενούσε τον τάφο και την αναγέννησή του µετά την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα. Ο µύθος ξεκινάει µε το θάνατό του, που τον βρήκε αναπάντεχα κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από τη µεγάλη εκστρατεία της Ανατολής. Ο Αλέξανδρος έφτασε στη Βαβυλώνα στις αρχές καλοκαιριού του 324 π.χ., ενός καλοκαιριού αφόρητου και υγρού, σε µια µητρόπολη πολύβουη και αποπνικτική. Είχε ολοκληρώσει το εγχείρηµά του. Πέρα από κάθε προσδοκία και φαντασία, ο νεαρός βασιλιάς είχε κατακτήσει όλα τα µεγάλα βασίλεια του τότε γνωστού κόσµου και είχε σταµατήσει µόνον όταν ο στρατός του, στις όχθες του Ύφαση στην Ινδία, αρνήθηκε να προχωρήσει παραπέρα. Οι στρατιώτες, εξαντληµένοι από το τροπικό κλίµα, τις βροχές των µουσώνων, τα παράσιτα, τις συνεχείς µάχες, τις εξαντλητικές πορείες, τις πληγές και τις αρρώστιες, δεν άντεχαν πια να ακολουθήσουν τα όνειρα και τις χίµαιρες του στρατηλάτη τους. Ο Αλέξανδρος, αν και σοβαρά σηµαδεµένος από πληγές σε όλο του το κορµί και από δέκα χρόνια ανήκουστων κακουχιών, συµφώνησε να τους οδηγήσει πίσω ύστερα από µια µακρά διαµάχη και µε βαριά καρδιά, όµως ακόµη και η επιστροφή δεν ήταν, φυσικά, µικρό πράγµα. Ενώ ο στόλος του Νέαρχου έπλεε κατά µήκος της νότιας ακτής της Περ-

18 22 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ σίας, ο στρατός διέσχιζε τη µεγάλη αλµυρή έρηµο Νταστ-ε- Καµπίρ, που ακόµη και σήµερα είναι ιδιαίτερα δύσβατη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο στόλος έχασε πολύ γρήγορα επαφή µε το στρατό, που αναγκάστηκε έτσι να γίνει απόλυτα αυτάρκης σε ό,τι αφορούσε τον ανεφοδιασµό σε τρόφιµα και νερό και να αντι- µετωπίσει τροµακτικές δυσκολίες σε κάθε σταθµό του µεγάλου αυτού ταξιδιού. Θα ξαναβρίσκονταν στο τέλος από καθαρή τύχη, όταν δυο αναγνωριστικές οµάδες, µία του στόλου και µία του στρατού, συναντήθηκαν στην ακτή. Σ εκείνο το υπεράνθρωπο εγχείρηµα, ο Αλέξανδρος έχασε χιλιάδες άνδρες ακόµη, µοιράστηκε όµως µαζί τους την πείνα και τη δίψα, τις κακουχίες, τις αγρύπνιες, τις συγκρούσεις. Αυτή η συµπεριφορά έθρεψε το θρύλο του κι έκανε τους άνδρες του να τον ακολουθούν για χρόνια, χωρίς να φέρνουν αντιρρήσεις ή να διαµαρτύρονται. Φτάνοντας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς βρήκε µια καθόλου εύκολη κατάσταση. Πολλοί από τους Μακεδόνες κυβερνήτες είχαν αφεθεί σε κάθε τύπο υπερβολής: αυθαιρεσίες, κακοδιαχείριση, διαφθορά, καταχρήσεις, σκεφτόµενοι προφανώς πως ο Αλέξανδρος δε θα επέστρεφε ποτέ από τα βάθη της Ασίας. Μάλιστα, ο θησαυροφύλακάς του Άρπαλος το έσκασε µε ένα µέρος του βασιλικού θησαυρού. Ο Αλέξανδρος τιµώρησε τους ενόχους µε παραδειγµατικό τρόπο κι έβαλε σε εφαρµογή µια σειρά από µεταρρυθµίσεις που θα ενσωµάτωναν στο µακεδονικό στρατό και στη διοικητική γραφειοκρατία τους Πέρσες και Βαβυλώνιους αυτόχθονες. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αποστρατεύσει τους Μακεδόνες βετεράνους, οι οποίοι θα αντικαθίσταντο από

19 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 23 Πέρσες, όµως αυτή η πράξη του θεωρήθηκε από το στρατό ανυπόφορη ταπείνωση και ξέσπασε ανταρσία. Επί µέρες ο Αλέξανδρος αρνιόταν να δεχτεί τους αντιπροσώπους των στρατιωτών του, µετά όµως αποφάσισε να τους µιλήσει. Ήταν ένας λόγος αξιοµνηµόνευτος, οξύς από πολλές απόψεις, που εκφωνήθηκε όµως µε τέτοια συναισθηµατική φόρτιση, ώστε άγγιξε τους άνδρες κατευθείαν στην καρδιά. Ο Αλέξανδρος ήθελε στην πραγµατικότητα να αποστρατεύσει µόνο τους άρρωστους και τους πληγωµένους βετεράνους ή εκείνους που κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν πια ικανοί για µάχη, αλλά δεν µπορούσε να ανεχτεί ότι έπρεπε να δώσει αναφορά στους υπηκόους του για τις αποφάσεις του. Εν πάση περιπτώσει, προς υπεράσπισή του είχε να παρουσιάσει ένα πολύ ισχυρό και αδιαµφισβήτητο στοιχείο: «εν πήρα τίποτα για µένα και κανείς δεν µπορεί να µου προσάψει πως κρύβω κάποιο θησαυρό τρώω το ίδιο φαγητό που τρώτε κι εσείς ξυπνάω πριν από σας, ενώ εσείς ακόµη κοι- µάστε ήσυχοι στα ράντσα σας. Κάποιος από σας θα µπορούσε να σκεφτεί ότι ενώ εσείς κάνατε όλα αυτά τα κατορθώµατα µε κόπους και κακουχίες, εγώ τα εκµεταλλευόµουν χωρίς να κάνω καµιά προσπάθεια. Όµως ποιος από σας πιστεύει πως υπέφερε για χάρη µου περισσότερα απ όσα εγώ για σας; Κοιτάξτε. Όποιος έχει περισσότερες πληγές, ας γδυθεί κι ας τις δείξει. Θα δείξω κι εγώ τις δικές µου. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα σηµείο του κορµιού µου, τουλάχιστον µπροστά, που να µην έχει ουλές. εν υπάρχει ξίφος ή δόρυ που να µη µου έχει αφήσει το σηµάδι του. Ναι, πληγώθηκα µε σπαθί σε µάχη σώµα µε σώµα. Με διαπέρασαν βέλη, χτυπήθηκα από καταπέλτες, πέτρες και ραβδιά για σας, για να

20 24 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ αποκτήσετε εσείς δόξα και πλούτη. Σας οδήγησα νικητές διασχίζοντας κάθε στεριά, κάθε ποτάµι, βουνό ή πεδιάδα και όσο εγώ σας οδηγούσα, κανείς από σας δεν πέθανε βάζοντάς το στα πόδια» 4 Κλείστηκε και πάλι συνοφρυωµένος στο κατάλυµά του. Η σχέση του µε το στρατό ήταν πολύ προσωπική, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε µια σχέση πάθους. Κανένας από τους δύο δεν µπορούσε να ζήσει χωρίς τον άλλο, έστω κι αν ο στρατός δεν είναι ένα µόνο πρόσωπο, αλλά ένα πλήθος διαρθρωµένο και µεταβαλλόµενο. Το γεγονός πως ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να µιλήσει µε τους στρατιώτες του, δεν ήθελε να τους δεχτεί έγινε για κείνους αφόρητο. Έπειτα από πέντε µέρες γεµάτες αγωνία, παρουσιάστηκαν µπροστά του χωρίς όπλα, φορώντας µόνο τους χιτώνες τους, σαν υπηρέτες, λες και ήθελαν να ταπεινωθούν στα µάτια του ζητώντας συγγνώµη. Τελικά, ο Αλέξανδρος υποχώρησε και µίλησε ξανά. Τους υποσχέθηκε µια σύνταξη για την υπόλοιπη ζωή τους, ένα στρατιωτικό παράσηµο που θα µπορούσαν να το φοράνε στις επίσηµες εκδηλώσεις, το δικαίωµα να κάθονται στις πρώτες γραµµές στο θέατρο, στους αγώνες και στις αρµατοδρο- µίες. Εγγυήθηκε πλούσια αποζηµίωση στις χήρες των στρατιωτών του που είχαν πέσει στη µάχη και στα ορφανά τους διατροφή µέχρι την ενηλικίωσή τους. Έτσι ο Αλέξανδρος τους αποχαιρέτησε, ενώ ετοιµάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Είχαν ξεκινήσει µαζί από τη χώρα τους: µεγάλες πεδιάδες που τις διέσχιζαν ποτάµια µε γάργαρο νερό, βουνά σκεπασµένα µε έλατα, δάση µε βελανιδιές και φράξους από τους οποίους είχαν φτιάξει τα κοντάρια

21 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 25 των ανίκητων δοράτων τους. Θα επέστρεφαν έχοντας να αντι- µετωπίσουν την τελευταία πορεία των σχεδόν τριών χιλιάδων χιλιοµέτρων: Χαλδαία, Αραβία, Συρία, Φοινίκη, Κιλικία, Καππαδοκία, Φρυγία, Μυσία, Καρία, Τρωάδα, Θράκη Ο Αλέξανδρος όχι. Αυτός δε θα ξαναγύριζε. Όµως οι στρατιώτες του, όταν θα επέστρεφαν, θα διέδιδαν το θρύλο του σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε λιµάνι. Ο καθένας τους θα διηγιόταν τα κατορθώµατα της µονάδας του και του στρατηλάτη τους, πώς τον είχε δει, πώς τον είχε ακούσει, ακολουθήσει, επευφηµήσει, αγαπήσει και καταραστεί. Μήνες πριν, ενώ διέσχιζε τη νοτιοανατολική Περσία, ο Ινδός δάσκαλός του Κάλανος (αδύνατο να αποδοθεί το πρωτότυπο όνοµά του) ένιωσε µια περίεργη αδιαθεσία, απ ό,τι φαίνεται περισσότερο πνευµατική παρά οργανική. Μια αδιαθεσία που δεν τον άφηνε να ησυχάσει, ένα είδος οξείας δυσφορίας για ζωή. Τίποτα δεν µπορούσε να αναστρέψει αυτή την περίεργη κατάσταση. Ώσπου µια µέρα ο Κάλανος αποφάσισε να πεθάνει. ιέταξε να στήσουν µια πυρά, στολίστηκε κι αρωµατίστηκε, έβαλε στεφάνια µε λουλούδια γύρω από το λαιµό του και µετά ζήτησε να τον µεταφέρουν µε µια χειράµαξα µέχρι το σηµείο όπου θα γινόταν η νεκρώσι- µη τελετή. Εκεί, ανέβηκε πάνω κι έδωσε διαταγή να ανάψουν τη φωτιά. Και λένε οι πηγές ότι την ώρα που τον τύλιγαν οι φλόγες, στράφηκε στον Αλέξανδρο και του φώναξε: «Θα ξανασυναντηθούµε στη Βαβυλώνα!» 5 Μια προφητεία post eventum*, θα πει κάποιος. Πιθανόν, * Κατόπιν εορτής. (Σ.τ.Μ.)

22 26 ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ όπως πολύ πιθανό είναι ότι έτσι όπως διασώθηκε το επεισόδιο αυτό, µπορεί να φανερώνει την αίσθηση µιας διάχυτης δυσφορίας, ενός σκοτεινού προαισθήµατος που σκέπαζε σαν µανδύας το στρατό και τους στρατηγούς. Έπειτα από λίγο ο Αλέξανδρος έχασε και τον Ηφαιστίωνα, το φίλο και εραστή του κατά πάσα πιθανότητα από σκωληκοειδίτιδα που σήµερα θα θεραπευόταν χωρίς µεγάλα προβλήµατα, αλλά για κείνον στάθηκε µοιραία. Όπως στάθηκε µοιραία και για το γιατρό που τον άφησε µόνο για να πάει να παρακολουθήσει µια ιπποδροµία. Ο Αλέξανδρος διέταξε να τον εκτελέσουν. Στη συνέχεια οργάνωσε µια µεγαλόπρεπη κηδεία, βάζοντας να στήσουν µια πυρά ψηλή σαν παλάτι µε επτά διαζώµατα, στολισµένα µε πλάκες στις οποίες είχαν χαραχτεί µυθολογικές σκηνές, προτοµές ζώων και φανταστικών τεράτων. Όλα θα καίγονταν. Μέσα σε λίγα λεπτά το τεράστιο οικοδόµηµα θα διαλυόταν σε στάχτες και σπίθες και ο υπερβολικός του πόνος θα δυνάµωνε και θα έστελνε ένα προπαγανδιστικό µήνυµα που θα αντηχούσε ξανά και ξανά: ο Αλέξανδρος ήταν ο νέος Αχιλλέας, όπως ο Ηφαιστίωνας ο νέος Πάτροκλος. Κι ας είχε σκοτωθεί ο Πάτροκλος στη µάχη φέροντας τα όπλα του φίλου του, ενώ ο Ηφαιστίωνας είχε πεθάνει από κατάχρηση φαγητού και ποτού, τη στιγµή που θα έπρεπε να ακολουθεί µια αυστηρή δίαιτα. Τελικά, ο Αλέξανδρος µπήκε στη Βαβυλώνα, µολονότι οι Χαλδαίοι ιερείς τον προειδοποίησαν να µείνει µακριά. Του θανάτου των µεγάλων προηγούνται πάντα σκοτεινές προφητείες.

23 ì ČĔĕđĒĂĄ ĕđė ĕÿėđė ĕđė çďāđąďćēđė ĈĂďĄČ Ċ ČĔĕđĒĂĄ ČĄē ĈĒČ ĀĕĈČĄē øđ ďą ĐĈĘĚĒĂĔđĖ Ĉ ĕđėē Ą ĀĕĒĊĕđĖē ċēğďđėē Ą ĝ ĕą ĆĈĆđďĝĕĄ čąč ďą ĈĒ ĊďĈĞĔđĖ Ĉ ĕčē ĔĖĘďÿ ĄďĕČėĄ ĕččāē ČĔĕđĒČčĀē ĊĆĀē ĈĂďĄČ ĔĄď ĀďĄē ĄČďČĆ ĄĕČčĝē čąč ėĉėćąďāđē ĔĄď ĕčē đėċąď Ą ÿĕĉē ĕċē ĈĒā đė ĔĕĝĘđē ñĉ ĕċď ĈĆčĄċĂćĒĖĔĊ ĕđė ĘĒČĔĕČĄďČĔ đğ đ ĕÿėđē ĕđė çďā ĐĄďćĒđĖ ĈĂĘĈ ĄďĈĆĈĒċĈĂ ĔĕĊď ĝďċ đė ĀėĈĒĈ ĕđ ĝďđ ÿ ĕđė čąč Ą đĕĉďđğĕĉ ĄďĕČčĈĂ Ĉďđ ĎĄĕĒĈĂĄē čąč ĕĝ đ ćčąē Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ čğď Ĉ ČĔčĀęĈĚď Ĉ Ă Ĉ ĕÿ ĄČğďĈē ĀĔĄ ĔĈ ĎĂĆĄ ĘĒĝďČĄ Ā ĈĔĈ ĔĕĊ ĎāċĊ êđąčĕăąē ėėĕččğď ĄČĕĂĚď ā đďĉ Ččğď ĆĈ ĆđďĝĕĚď ĈĐĄČĕĂĄē ČĄē GDPQDWLR PHPRULDH ĈĐĄČĕĂĄē ĂĔĚē ĝďěď ĄĖĕğď ĘÿċĊčĈ čÿċĉ ĂĘďđē ĕđė õąē ĝďą ĄĖĕÿ ĔĕĊď çďĉđÿďćēĉčą ĔĖďĀĘČĉĈ ďą čėčďđėđēĉă ĕđ ėÿďĕąĕ Ą ĕđė ČćĒĖĕā ĕċē Х凉ĒāčĈ ĕċ ćğďą ā ĕđė Ĉĕÿ ĕċď Ĉč ΛΕΣ đė ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, αναφέροντας µια σειĕĕēąĕĉăąρά ĕđėγεγονότων òą đďāđďĕą ĔĕĊď çăćė ĕđ συµφορών ĝĕąď đďďđă ĄĒ προµηνύµατα που ĘĄČđĎĝĆđČ έλαβαν ĕėęđćčğčĕĉē čąč čėďċćđă ċċĕąėēğď ĄĎĎÿ čąč χώρα την περίοδο κατά την οποία ο Αλέ đďďđă čđčďđă ÿďċēě đč ĄďĀĎĄąĄď ďą ĐĄďĄąĒđĞď Ĕğ Ą ξανδρος βρέθηκε στη Βαβυλώνα, δηλαδήĕđτον ΙούĕđĖ ĈĆĄĎĞĕĈĒđĖ ĔĕĒĄĕĊĎÿĕĊ ĝďěď ĕěď Ĉ đęğď νιο του 323 π.χ. Μερικά από αυτά φαίνεται να είναι θρησκευτικού άλλα µοιάζουν πραγµατικά γεγονόô èąďāēčđχαρακτήρα, ñÿĕč đ ñąďėēāďĕč Ąē đćċćĉă ĔĕĊď čąēćčÿ ĕđė ταąčďăć Ąĕđē και θα µπορούσαν να έχουν συµβεί έτσι κι αλλιώς, υπό το ĔĖďćĖÿĉđďĕĄē ĕċď Ĉ ĈČĒĂĄ ĕđė Ěē ĄĒĘĄČđĎĝ πρίσµα όσων µεσολάβησαν στη ĄĒđĖĔČÿĉđďĕÿē συνέχεια, ερµηνεύτηćđė Ĉόµως ČĄ ĔĖďĄĒ ĄĔĕČčā ĄėāĆĊĔĊ Ąē ĕĝ đėē čąč ĈĒČĝćđĖē ĕċē ĄĒĘĄČĝĕĊĕĄē ĒđčĈČ ĀďđĖ καν αποκλειστικά σαν οιωνοί και προάγγελοι συµφοράς.ďą ėąďĕąĕĕđğ Ĉ ĀďĄď čĝĕ đ γράφει đė ĀĔėĖĉĈ Ą ĝ ĉěā ĀďĄď čĝ Ο Πλούταρχος, ο οποίος την εποχή του Αδριανού Ĕ đ ĄčĒĄĂĄēχρόνια ėčďđćđđăąē ĈĆÿĎĚď đďĉăēěď (τετρακόσια µετά čąč τα γεγονότα) µελετώντας όµως πηγές της εποχής, διηγείται πως κάποιοι Χαλδαίοι, πιθανώς $ ĝ ĕđ ĔĖĆĆĒĄėĀĄτον ĕěď ąčąďăěď µέσω του οιωνοσκόποι, προειδοποίησαν Αλέξανδρο, ô øğēąďďđē ĖĒĄčđĖĔğď ναυάρχου Νεάρχου, να µηνĕěď πατήσει το πόδι του στη Βαβυ1 ì çėĕđčēąĕđēăą ĕěď σαν ĒÿčĚď ανέφεραν µάλιστα, σχεδόν καταγγελία, πως λώνα. ΤουčĄČ ο Απολλόδωρος, ο διοικητής της φρουράς της Βαβυλώνας που εκτελούσε και χρέη κυβερνήτη, είχε προσφέρει θυσία ôù þāôøā Ćăąþóøþā ñ ô øçøôýôù ñêøçñôöú ì çøøîïì øìð )$; ZZZ SVLFKRJLRV JU H PDLO LQIR#SVLFKRJLRV JU. ñìû ì

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Όλοι συµφωνούν ότι ο µεγαλύτερος στρατηλάτης του κόσµου είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέχρι και ο Ιούλιος Καίσαρας έλεγε µε παράπονο στους

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής

Εικονογράφηση: Θοδωρής Τιμπιλής TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλοσουπίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος. Λεµπέσης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Θοδωρής Τιµπιλής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και

Με τις ιστορίες ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς σίγουρος^ παίζουν διάφορα παιχνίδια Γι αυτό και Μανος Κοντολεων 2012 / εκδοςεις Ψυχογιος 2012 ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κόκκινο καραβάκι, κόκκινο ποδήλατο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: CABIN FEVER Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6: Μέρες πανικού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, 2015 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2015 2-4 :... TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο φίλος µου ο ύπνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7

Πέγκυ Φούρκα, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0144-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Καλλιτεχνούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

John Boyne, 2010 Εικόνας εξωφύλλου: Oliver Jeffers, Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2011 ISBN

John Boyne, 2010 Εικόνας εξωφύλλου: Oliver Jeffers, Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2011 ISBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: NOAH BARLEYWATER RUNS AWAY Από τις Εκδόσεις David Fickling, Οξφόρδη 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Νόα το έσκασε ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: John Boyne ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λυδία Κολυδά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Γιώργος Κατσέλης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το γελαστό µπαλόνι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ηµήτρης Χαροκόπος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Dave Barry and Page One, Inc., 2007 Εικονογράφησης: Greg Call, 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN

Dave Barry and Page One, Inc., 2007 Εικονογράφησης: Greg Call, 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: PETER AND THE SECRET OF RUNDOON Aðü ôéò Åêäüóåéò Hyperion Books for Children, Νέα Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πίτερ Παν και το Μυστικό του Ραντούν ÓÕÃÃÑÁÖÅΙÓ: Dave

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Roger Crowley, 2008 Χαρτών: András Bereznay. Ðñþôç Ýêäïóç: Aπρίλιος 2010 ÉSBN 978-960-453-702-0

Roger Crowley, 2008 Χαρτών: András Bereznay. Ðñþôç Ýêäïóç: Aπρίλιος 2010 ÉSBN 978-960-453-702-0 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: EMPIRES OF THE SEA THE FINAL BATTLE FOR THE MEDITERRANEAN 1521-1580 Από τις Εκδόσεις FABER AND FABER, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι αυτοκρατορίες των θαλασσών Η τελική µάχη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008

ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò, 2008 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πέντε µέρες που συγκλόνισαν το σπίτι µας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ñõóïýëá Ôóéñïýêç ÅÎÙÖÕËËÏ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 4 THE ROCKY ROAD TRIP Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 4 Ταξίδι στην Αμερική ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ Χτισμένες στη Νεκρόπολη της Γκίζας, μία ανάσα από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, αποτελούν το αρχαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ντ. Άσερ. Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ

Μ. Ντ. Άσερ. Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ Μ. Ντ. Άσερ Εικονογράφηση: Ουίλιαµ Μπράµχολ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: WISE GUY: THE LIFE AND PHILOSOPHY OF SOCRATES Από τις Εκδόσεις Farrar Straus Giroux, Νέα Υόρκη 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σωκράτης, ο σοφός ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ:

Διαβάστε περισσότερα