10170/17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 1 EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10170/17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 1 EL"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0400 (COD) 10170/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5623/17 + ADD 1 REV 1 Θέμα: CODEC 1019 CHIMIE 58 INST 250 AGRILEG 110 JUR 291 IND 160 CLIMA 179 COMPET 488 TECOM 161 MAP 13 DEVGEN 130 POLARM 6 EMPL 363 COARM 153 SOC 472 CSDP/PSDC 311 ENER 281 CFSP/PESC 508 ENV 599 CONSOM 254 STATIS 32 SAN 248 ECOFIN 525 JUSTCIV 145 DRS 40 AVIATION 88 EF 123 TRANS 262 MI 489 MAR 125 ENT 150 UD 150 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση προόδου της Προεδρίας 10170/17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 1

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να επανεξετάσει τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία αυτή, προκειμένου να τις προσαρμόσει εν ευθέτω χρόνω με βάση τα κριτήρια που ορίζει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ως άνω δέσμευση, η Επιτροπή υπέβαλε το 2013 τρεις νομοθετικές προτάσεις οριζόντιας εναρμόνισης (Omnibus I, II και III) 1. Εντούτοις, λόγω στασιμότητας των διοργανικών διαπραγματεύσεων επί των φακέλων, η Επιτροπή, όπως είχε ανακοινώσει στο πρόγραμμα εργασίας της για το , τις απέσυρε Στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 4 (εφεξής «ΔΣ»), «τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.» Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013) 451 final). Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013) 452 final). Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013) 751 final). COM(2014) 910 final (2015/C 80/08), ΕΕ C 80 της , σ. 17. ΕΕ L 123 της , σ. 1 Αυτόθι, σημείο /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 2

3 3. Η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (εφεξής «ΚΔΕ») εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένες υπάρχουσες βασικές πράξεις και να εφαρμόζεται (σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού 182/2011) σε αυτές τις πράξεις έως ότου τροποποιηθούν και προσαρμοσθούν επίσημα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις οι οποίες αφορούν την προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας όλων των υπόλοιπων πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην ΚΔΕ. Στο έγγραφο COM(2016) προτείνεται η προσαρμογή 168 πράξεων που καλύπτουν 13 διαφορετικούς τομείς, ενώ στο έγγραφο COM(2016) προτείνεται η προσαρμογή 3 πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης. Πράξεις που αναφέρονται στην ΚΔΕ και υπόκεινται επί του παρόντος σε χωριστή αναθεώρηση ή για τις οποίες προβλέπεται αναθεώρηση δεν περιλαμβάνονται στις προτάσεις 8. Ο τρόπος εργασίας περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο κείμενο για κάθε εξουσιοδότηση. 4. Οι προτάσεις εκδόθηκαν από την Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2016, στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα έγγραφα COM(2016) 799 και COM(2016) 798 εκδόθηκαν στις άλλες γλώσσες στις 7 Μαρτίου 2017 και στις 13 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα. 5. Προκειμένου να διατηρηθεί το κατάλληλο επίπεδο συντονισμού και συνεκτικότητας της προσέγγισης, η μαλτέζικη Προεδρία αποφάσισε να ενεργοποιήσει την Ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» για να εξετάσει τις προτάσεις και να εκτιμήσει, για κάθε σχετική νομική πράξη, την προσαρμογή που προτείνει η Επιτροπή. Η Ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» («Προσαρμογή ΚΔΕ») ενεργοποιήθηκε από την ΕΜΑ την 1η Φεβρουαρίου Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγγραφο 5623/17 + ADD 1 REV 1. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγγραφο 5705/17 ADD 1. Η Επιτροπή έχει υποβάλει κατάλογο των εν λόγω πράξεων στην ενότητα 3 της αιτιολογικής έκθεσης του εγγρ. COM(2016) 799 final. Βλ. έγγρ. 5707/ /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 3

4 6. Η Ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» («Προσαρμογή ΚΔΕ») (εφεξής Ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας») ξεκίνησε επίσημες συζητήσεις επί του εγγράφου COM(2016) 799 (εφεξής «Πρότασης Προσαρμογής ΚΔΕ») στις 20 Μαρτίου Σε πέντε συνεδριάσεις της Ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας», στις 20 Μαρτίου, 7 Απριλίου, 2 Μαΐου, 29 Μαΐου και 9 Ιουνίου 2017, κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η Πρόταση Προσαρμογής ΚΔΕ. 7. Το Συμβούλιο διαβουλεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών στις 13 Μαρτίου Στις 24 Απριλίου 2017, η ΕΚΤ απάντησε στο Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να γνωμοδοτήσει επί των προτάσεων της Επιτροπής, ενώ η ΕΟΚΕ υπέβαλε τη γνώμη της στις 2 Ιουνίου Η μαλτέζικη Προεδρία επικέντρωσε τις εργασίες της στα Γενικά άρθρα καθώς και σε 10 από τα 13 τμήματα του Παραρτήματος, συγκεκριμένα: I. Δράση για το κλίμα II. III. IV. Δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογία επικοινωνιών Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη V. Ενέργεια VI. Περιβάλλον VIIΙ. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών VIIIΙ. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ X. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές XΙΙΙ. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση 10170/17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 4

5 9. Δεδομένου του όγκου της Πρότασης Προσαρμογής ΚΔΕ, πριν από κάθε συνεδρίαση της Ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας» η μαλτέζικη Προεδρία ζήτησε από τις αντιπροσωπίες να λάβουν θέση βάσει νομικής εκτίμησης της Προεδρίας, με συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου (ΝΥΣ), αξιολογώντας κατά πόσον κάθε εξουσιοδότηση που υπάρχει στην πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τα εν λόγω τμήματα είναι αποδεκτή από νομική άποψη. Οι αντιπροσωπίες υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις. 10. Οι συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν στις διατάξεις για τις οποίες η συζήτηση κρίθηκε αναγκαία. Όσον αφορά τις διατάξεις επί των οποίων εκφράστηκε ευρεία υποστήριξη για την αρχική εκτίμηση της Προεδρίας στις γραπτές παρατηρήσεις, δεν συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις 10. Έπειτα από κάθε συνεδρίαση, η Προεδρία επανήλθε στις αντιπροσωπίες με προτάσεις διατύπωσης τροποποιήσεων που ήταν απαραίτητες κατόπιν των προσωρινών συμπερασμάτων που είχαν εξαχθεί στις συνεδριάσεις με βάση τις θέσεις τις οποίες είχαν λάβει οι αντιπροσωπίες, τόσο γραπτώς όσο και στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας». II. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 11. Όσον αφορά τα Γενικά άρθρα της Πρότασης Προσαρμογής ΚΔΕ, ήτοι τα άρθρα 1 έως 3, κανένα κράτος μέλος δεν υπέβαλε παρατηρήσεις για τα τρία κύρια άρθρα και, ως εκ τούτου, η Προεδρία αποφάσισε ότι υπάρχει συμφωνία να προχωρήσουν οι εργασίες χωρίς τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. 10 Μολονότι τα κράτη μέλη ήταν σε θέση να θίξουν συγκεκριμένες διατάξεις που δεν είχαν προταθεί προς συζήτηση στο τέλος κάθε τμήματος /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 5

6 III. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ I ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ: 12. Πράξη 1, οδηγία 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς: τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διαγραφεί αυτή η πράξη από την Πρόταση Προσαρμογής ΚΔΕ, καθώς τροποποιείται με χωριστή πρόταση (COM(2016) 789 final). 13. Πράξη 2, απόφαση 406/2009/EΚ περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020: τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναβάλουν τις συζητήσεις επί της πράξης. Ο λόγος είναι ότι δεν επιθυμούν να προδικάσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις επί της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών για την περίοδο (COM(2016) 482 final/2), η οποία περιέχει παρόμοιες εξουσιοδοτήσεις. 14. Πράξη 3, κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: για πολλές από τις εξουσιοδοτήσεις που πρότεινε η Επιτροπή, οι αντιπροσωπίες εξέφρασαν σαφή προτίμηση στις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι η εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιορίζεται σε 5 έτη, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης σύμφωνα με την επιλογή 2 της ΔΣ του Απριλίου 2016 (επιλογή 2). Για κάποιες άλλες εξουσιοδοτήσεις, η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων ή τη διαγραφή της εξουσιοδότησης. 15. Στις 28 Απριλίου 2017, η Προεδρία επανήλθε με προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις αλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω για το τμήμα I «Δράση για το Κλίμα» και οι αντιπροσωπίες κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη μια συγκεκριμένη σύσταση διατύπωσης για την Πράξη 3, ειδικότερα την αιτιολογική της σκέψη και τα άρθρα 22 και 23, η Προεδρία σημείωσε τη στήριξη των κρατών μελών στις προτάσεις διατύπωσης, όπως υποβλήθηκαν στις αντιπροσωπίες στις 28 Απριλίου /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 6

7 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16. Πράξη 4, οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: η εν λόγω πράξη έχει αντικατασταθεί από χωριστή πρόταση (COM(2017) 10 final) και, ως εκ τούτου, η Προεδρία αποφάσισε τη διαγραφή της από τη διαδικασία προσαρμογής ΚΔΕ. 17. Πράξη 5, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 για την υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu: υπήρξε γενική συμφωνία όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις που πρότεινε η Επιτροπή για κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Επιπλέον, η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι η εξουσιοδότηση πρέπει να περιορίζεται σε 5 έτη, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης (επιλογή 2). 18. Πράξη 6, απόφαση 626/2008/ΕΚ για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (απόφαση MSS): δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από τα κράτη μέλη, δεν προτάθηκαν τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. 19. Στις 28 Απριλίου 2017, η Προεδρία επανήλθε με προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις αλλαγές που παρουσιάζονται ανωτέρω για το τμήμα ΙI «Δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογία επικοινωνιών» και οι αντιπροσωπίες κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Σημειώνοντας την ευρεία στήριξη της προτεινόμενης διατύπωσης από τα κράτη μέλη, η Προεδρία θεώρησε ότι δεν χρειάζονταν περαιτέρω αλλαγές. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 20. Όσον αφορά το τμήμα ΙΙΙ, αφού εξέτασε τις θέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στις γραπτές παρατηρήσεις τους, η Προεδρία αποφάσισε ότι υπάρχει συμφωνία να προχωρήσουν οι εργασίες χωρίς τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 7

8 ΤΜΗΜΑ IV ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 21. Δεδομένου ότι οι πράξεις του τμήματος IV έχουν παρόμοια δομή, συζητήθηκαν οριζόντιες παρατηρήσεις στη συνεδρίαση της Ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας» και η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ως εξής: α) οι εξουσιοδοτήσεις σε αυτό το τμήμα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω, β) η εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη, με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2), γ) η τρέχουσα πρακτική της διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας πρέπει να συνεχιστεί. 22. Πράξη 8, οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία: κρίθηκε ενδεδειγμένο να διαγραφεί η εξουσιοδότηση που προτείνει η Επιτροπή στην παρούσα πράξη, καθώς υπερβαίνει το περιθώριο ευθυγράμμισης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 23. Πράξη 9, οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 24. Πράξη 10, οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 25. Πράξη 11, οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 8

9 26. Πράξη 12, οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 27. Πράξη 13, οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 28. Πράξη 14, οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 29. Πράξη 15, οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 30. Πράξη 16, οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 9

10 31. Πράξη 17, οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 32. Πράξη 18, οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 33. Πράξη 19, οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία των νέων κατά την εργασία: υπήρξε γενική συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, μόνο οι οριζόντιες τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω κρίθηκαν αναγκαίες σε σχέση με την πράξη αυτή. 34. Πράξη 20, οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 35. Πράξη 21, οδηγία 1999/92/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 10

11 36. Πράξη 22, οδηγία 2000/54/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης σχετικά με τα παραρτήματα I, V, VI, VIII και IX. Η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και VII διατηρείται, ενώ παράλληλα διαγράφονται οι παραπομπές στη διαδικασία επείγοντος. 37. Πράξη 23, οδηγία 2002/44/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 38. Πράξη 24, οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 39. Πράξη 25, οδηγία 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 11

12 40. Πράξη 26, οδηγία 2006/25/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με παράλληλη διαγραφή των παραπομπών στη διαδικασία επείγοντος. 41. Πράξη 27, οδηγία 2009/104/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 42. Πράξη 28, οδηγία 2009/148/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας: υπήρξε γενική συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, μόνο οι οριζόντιες τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω κρίθηκαν αναγκαίες σε σχέση με την πράξη αυτή. 43. Η Προεδρία επανήλθε στις 12 Μαΐου 2017 με προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις αλλαγές που παρουσιάζονται ανωτέρω για το τμήμα VI «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη» και οι αντιπροσωπίες κλήθηκαν να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Σημειώνοντας την ευρεία στήριξη της προτεινόμενης διατύπωσης από τα κράτη μέλη, η Προεδρία θεώρησε ότι δεν ήταν αναγκαίες περαιτέρω αλλαγές /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 12

13 ΤΜΗΜΑ V ΕΝΕΡΓΕΙΑ 44. Πράξη 29, οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου: η συζήτηση σχετικά με την πράξη αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής ΚΔΕ κρίθηκε ότι θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». 45. Πράξη 30, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου: η συζήτηση σχετικά με την πράξη αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής ΚΔΕ κρίθηκε ότι θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». 46. Πράξη 31, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 47. Η Προεδρία επανήλθε με προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις αλλαγές που παρουσιάζονται ανωτέρω για το τμήμα V «Ενέργεια» στις 19 Μαΐου 2017 και οι αντιπροσωπίες κλήθηκαν να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Σημειώνοντας την ευρεία στήριξη της προτεινόμενης διατύπωσης από τα κράτη μέλη, η Προεδρία θεώρησε ότι δεν ήταν αναγκαίες περαιτέρω αλλαγές /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 13

14 ΤΜΗΜΑ VI - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 48. Πράξη 32, οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 49. Πράξη 33, οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με τα παραρτήματα I, II και III και παράλληλη διατήρηση της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με τα παραρτήματα IV και V, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 50. Πράξη 34, οδηγία 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 14

15 51. Πράξη 35, οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT): για αυτήν την πράξη που περιέχει μόνο μια εξουσιοδότηση ΚΔΕ, η Επιτροπή πρότεινε κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων. 52. Πράξη 36, όσον αφορά την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει αναθεώρηση της οδηγίας αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT το τέταρτο τρίμηνο του 2017: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι η πράξη αυτή θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου εξασφαλισθεί περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με την αναθεώρηση στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT. 53. Πράξη 37, οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους: η οδηγία αυτή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο τροποποίησης στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία (COM/2015/0593 final). Εν προκειμένω, η Προεδρία αποφάσισε ότι η πράξη θα αποσυρθεί από τη διαδικασία προσαρμογής ΚΔΕ. Οι σχετικές διατάξεις θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Ομάδας «Περιβάλλον», η οποία ασχολείται με τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. 54. Πράξη 38, οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με τα παραρτήματα III και V και παράλληλη διατήρηση της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με το παράρτημα Ι, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). Για δύο άλλες εξουσιοδοτήσεις, η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να προβλεφθούν εκτελεστικές πράξεις. 55. Πράξη 39, οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 56. Πράξη 40, οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 15

16 57. Πράξη 41, οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 58. Πράξη 42, οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). Για μία άλλη εξουσιοδότηση, η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να προβλεφθούν εκτελεστικές πράξεις. 59. Πράξη 43, οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων με στόχο την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή των άλλων εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 60. Πράξη 44, οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή των εξουσιοδοτήσεων έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 61. Πράξη 45, κανονισμός 166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 62. Πράξη 46, οδηγία 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων για τέσσερεις εξουσιοδοτήσεις και τη διαγραφή μιας άλλης εξουσιοδότησης προκειμένου να τροποποιηθεί η περιγραφή των υφιστάμενων θεμάτων δεδομένων /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 16

17 63. Πράξη 47, οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 64. Πράξη 48, οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 65. Πράξη 49, οδηγία 2008/56/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που θα τροποποιούν τα παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2), και αποφάσισε να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής για πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τις δύο εξουσιοδοτήσεις που απομένουν. 66. Πράξη 50, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) και επανήλθε με προτάσεις διατύπωσης που θα διευκρινίζουν ότι μία εξουσιοδότηση δεν θα χρησιμοποιηθεί στο εξής για να προστεθεί παράρτημα αλλά για να τροποποιηθεί το παράρτημα που εγκρίθηκε πρόσφατα. 67. Πράξη 51, οδηγία 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 17

18 68. Πράξη 52, οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με διαγραφή της εξουσιοδότησης έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 69. Πράξη 53, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) για ορισμένες εξουσιοδοτήσεις, και εκτελεστικών πράξεων για ορισμένες άλλες. 70. Πράξη 54, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής για πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων σχετικά με δύο εξουσιοδοτήσεις, και ότι υπάρχει συμφωνία να διατηρηθεί η εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση των παραρτημάτων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 71. Η Προεδρία επανήλθε με προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις αλλαγές που περιγράφηκαν εν συντομία ανωτέρω στο τμήμα VI «Περιβάλλον» στις 19 Μαΐου 2017 και οι αντιπροσωπίες κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Έχοντας εξετάσει τις παρατηρήσεις που έλαβε από τα κράτη μέλη, η Προεδρία εκτιμά ότι δεν είναι απαραίτητες περαιτέρω τροποποιήσεις. ΤΜΗΜΑ VIII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ 72. Πράξη 79, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής για πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων. 73. Πράξη 80, οδηγία 2009/110/ΕΚ του Συμβουλίου για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που θα τροποποιούν την οδηγία, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2), και ότι θα επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με την για πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων για την άλλη εξουσιοδότηση /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 18

19 74. Η Προεδρία σκοπεύει να διανείμει σύντομα τις απαιτούμενες προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις τροποποιήσεις που περιγράφονται εν συντομία ανωτέρω στο τμήμα VIII. ΤΜΗΜΑ IX ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 75. Πράξη 81, οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 76. Πράξη 82, οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 77. Πράξη 83, οδηγία 80/181/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που θα τροποποιούν το παράρτημα, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) και ότι θα επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων για την άλλη εξουσιοδότηση. 78. Πράξη 84, οδηγία 97/67/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που θα τροποποιούν το παράρτημα ΙΙ, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2), και ότι θα επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων για την άλλη εξουσιοδότηση /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 19

20 79. Πράξη 85, οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 80. Πράξη 86, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 σχετικά με τα λιπάσματα: Η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση του κανονισμού αυτού με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (COM/2016/0157 (άρθρο 47)) και, ως εκ τούτου, αυτές οι εξουσιοδοτήσεις θα αντικατασταθούν. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι ο κανονισμός 2003/2003 θα πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση που αφορά την προσαρμογή ΚΔΕ. 81. Πράξη 87, οδηγία 2004/9/ΕΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ): η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 82. Πράξη 88, οδηγία 2004/10/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 83. Πράξη 89, οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) για μια εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για μια άλλη /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 20

21 84. Πράξη 90, οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων. 85. Πράξη 91, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ: Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να αποσύρει την εν λόγω πράξη από τη διαδικασία προσαρμογής ΚΔΕ, δεδομένων των δυσκολιών που αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη σε σχέση με τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά και όχι ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής. 86. Πράξη 92, οδηγία 2009/34/ΕΚ σχετικά με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 87. Πράξη 93, οδηγία 2009/43/ΕΚ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να μην προτείνει στο στάδιο αυτό αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, ωστόσο η εξουσιοδότηση θα περιορίζεται σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) και θα διαγραφεί η πρόταση χρήσης της διαδικασίας επείγοντος. 88. Πράξη 94, Οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) για όλες τις εξουσιοδοτήσεις εκτός αυτής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, για την οποία θα επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με τη διαγραφή της εν λόγω εξουσιοδότησης /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 21

22 89. Πράξη 95, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 90. Πράξη 96, οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 91. Πράξη 97, οδηγία 2009/125/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια εμπορεύματα. Για τις εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων. Για την άλλη εξουσιοδότηση, κατόπιν περαιτέρω σκέψης μετά τη συνεδρίαση, η Προεδρία πρότεινε να διαγραφεί, δεδομένου ότι παρήλθε η ισχύουσα προθεσμία για τη χρήση της εξουσιοδότησης. 92. Πράξη 98, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά: Δεδομένου ότι οι συζητήσεις για τις εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο αυτής της πράξης ενδέχεται να προδικάσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον φάκελο Euro 5/6 (πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα COM(2014) 28 final), η συζήτηση για την πράξη αυτή έχει αναβληθεί για μεταγενέστερη φάση /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 22

23 93. Πράξη 99, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2) για ορισμένες εξ αυτών. Για κάποιες άλλες εξουσιοδοτήσεις, η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά να επανέλθει με προτάσεις διατύπωσης που θα τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό την πρόβλεψη εκτελεστικών πράξεων ή τη διαγραφή της εξουσιοδότησης. 94. Η Προεδρία σκοπεύει να διανείμει σύντομα τις απαιτούμενες προτάσεις διατύπωσης που αποτυπώνουν τις τροποποιήσεις που περιγράφονται εν συντομία ανωτέρω στο τμήμα IX «Εσωτερική αγορά». ΤΜΗΜΑ Χ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 95. Πράξη 100, οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ): Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με διατήρηση της διαδικασίας επείγοντος. Επιπλέον, οι οριζόντιες παρατηρήσεις που ισχύουν για το τμήμα IV «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη» ισχύουν και για την εν λόγω πράξη. 96. Πράξη 101, οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/EΟΚ Συμβουλίου: η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, με περιορισμό της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη με σιωπηρή ανανέωση (επιλογή 2). 97. Η Προεδρία σκοπεύει να διανείμει σύντομα τις απαιτούμενες προτάσεις διατύπωσης για το τμήμα Χ «Δικαιοσύνη και καταναλωτές» /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 23

24 Τμήμα XIII: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 98. Πράξη 168, απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές σχέσεις: Η Προεδρία αποφάσισε προσωρινά ότι υπάρχει συμφωνία να προχωρήσουν οι εργασίες χωρίς τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής περί διαγραφής της εξουσιοδότησης. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 99. Η Προεδρία θεωρεί ότι έχει καλυφθεί μεγάλη απόσταση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή αρκετών νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προσωρινή υποστήριξη συγκεκριμένης προσέγγισης για τα γενικά άρθρα της πρότασης και τα προαναφερθέντα 10 τμήματα του παραρτήματός της Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, μιας ανάγκης που αναγνωρίζεται και από τα τρία θεσμικά όργανα (σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας). Καλούνται η ΕΜΑ και το Συμβούλιο να λάβουν υπό σημείωση την παραπάνω έκθεση προόδου της Προεδρίας /17 ΧΜΑ/σα/ΚΚ 24

14916/17 ΠΜ/μκ/ΕΠ 1 EL

14916/17 ΠΜ/μκ/ΕΠ 1 EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0400 (COD) 14916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες AP.O HΓIAΣ ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣH ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ 2002/44/ΕΚ 2 η Tροποποίηση της οδηγίας 83/477/EOK

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

14391/16 ΕΠ/γπ 1 GIP 1B

14391/16 ΕΠ/γπ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2605η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 32 TRANS 223 TECOM 115 ENER 244 3472η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 31 Μαΐου 2017 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2630ή συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5925/17 ADD 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2013 COM(2013) 751 final 2013/0365 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2616η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2612η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.11.2007 COM(2007) 741 τελικό 2007/0262 (COD) Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (ώρα 10:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (ώρα 10:00) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2634η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία: 28

Διαβάστε περισσότερα

13245/17 ΠΜ/ακι/ΔΛ 1 DPG

13245/17 ΠΜ/ακι/ΔΛ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2645η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

10458/17 ADD 1 ΓΒ/μκ/ΧΓ 1 GIP 1B

10458/17 ADD 1 ΓΒ/μκ/ΧΓ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10458/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 37 ENV 630 CLIMA 194 3550η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιβάλλον), που

Διαβάστε περισσότερα

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 3519η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5762/1/17 REV 1 OJ CRP2 4 COMIX 75 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2614η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 451 final 2013/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του {SWD(2015) 165 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του {SWD(2015) 165 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 418 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του 2014 {SWD(2015) 165 final} EL EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2646η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 14 Ιουνίου 2017 Ώρα: 9:30 Τόπος: 2632η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 (ώρα 9:30 π.μ.)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2017 (ώρα 9:30 π.μ.) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9523/17 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 3544η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0119 (COD) 9332/15 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 26 Απριλίου 2017 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2625η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9449/15 OJ CRP1 21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 3 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2544η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6834/17 ADD 1 ΓΒ/σα/ΙΑ 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 ΓΒ/σα/ΙΑ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 9 TRANS 87 TECOM 51 ENER 95 3521η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταφορές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2642η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 7429/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 15251/15 Θέμα: JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

6733/12 ADD 1 ΑΒ/ριτ 1 QPG UNITE 1A

6733/12 ADD 1 ΑΒ/ριτ 1 QPG UNITE 1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2012 (16.04) (OR. en) 6733/12 ADD 1 PV/CONS 8 COMPET 101 RECH 61 ESPACE 11 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3147η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0246 (COD) 8537/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CONSOM 74 MI 286 TOUR 5 JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8460/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Απριλίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D038203/04

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 8 Μαρτίου 2017 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2619η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση : 2386η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Ημερομηνία : Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 (ώρα 10:00)

Συνεδρίαση : 2386η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Ημερομηνία : Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 (ώρα 10:00) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 17301/11 ADD 1 OJ CRP1 40 ΠΡΟΣΘΗΚΗ αριθ. 1 και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση : 2386η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9715/17 ΠΜ/νικ 1 GIP 1B

9715/17 ΠΜ/νικ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9715/17 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 32 TRANS 221 TECOM 147 ENER 254 3545η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Μεταφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι (1) 2. Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο (+)

Ι (1) 2. Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο (+) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2006 (27.11) 15775/06 OJ/CRP1 41 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Συνεδρίαση: 2163η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 REX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

16273/08 ΑΝ/γπ 1 DQPG

16273/08 ΑΝ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2008 (OR. fr) 16273/08 OJ CONS 68 COMPET 524 RECH 388 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Σύνοδος : 2910η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 32 TRANS 259 TECOM 157 ENER 279 3545η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0394(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.4.2017 2016/0394(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9167/17 ΘΚ/νκ 1 GIP 1B

9167/17 ΘΚ/νκ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2017 (OR. en) 9167/17 OJ CRP1 18 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2628η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία: 17 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (ώρα 10:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (ώρα 10:00) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2643η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

18850/11 ADD 1 ΑΙ/γπ 1 DQPG

18850/11 ADD 1 ΑΙ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2012 (23.03) (OR. en) 18850/11 ADD 1 PV/CONS 84 ENV 995 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα : 3139η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ),

Διαβάστε περισσότερα

11136/17 ΜΑΠ/μκ 1 GIP

11136/17 ΜΑΠ/μκ 1 GIP Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11136/17 OJ CRP1 26 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 11 Ιουλίου 2017 Ώρα: 9:00 Τόπος: 2636η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ώρα 9:30)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ώρα 9:30) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14509/16 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 3503η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 283 final ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9903/15 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 31 TRANS 209 TECOM 147 ENER 250 3394η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7051/17 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6694/17 OJ CRP1 8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 1 Μαρτίου 2017 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2618η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Έγκριση των σημείων «Ι» του Παραρτήματος Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10469/16 OJ CRP1 23 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 22 Ιουνίου 2016 Ώρα: 14:00 Τόπος: 2591η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15350/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) 7868/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049962/02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0136 (COD) 11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 460 VETER 68 AGRILEG 165 ANIMAUX

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

9002/16 ADD 1 ΜΜ/νικ/ΧΓ 1 DPG

9002/16 ADD 1 ΜΜ/νικ/ΧΓ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΩΡΑ 10:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΩΡΑ 10:00) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: 2556η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1 ο Τμήμα) Hμερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

14662/16 ΣΠΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 A

14662/16 ΣΠΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0152 (COD) 14662/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο MI 738 TECOM 244 DIGIT 136 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

2140ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Ημερομηνία: Τετάρτη, 17 (ώρα 9:30) Μαΐου 2006 I (1)

2140ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο Τμήμα) Ημερομηνία: Τετάρτη, 17 (ώρα 9:30) Μαΐου 2006 I (1) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2006 (16.05) (OR. en) 9331/06 OJ/CRP1 17 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 2140ής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (1ο

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14983/16 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 3507η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2009 (OR. en) 17297/09 OJ CONS 74 TRANS 493 TELECOM 266 ENER 438

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2009 (OR. en) 17297/09 OJ CONS 74 TRANS 493 TELECOM 266 ENER 438 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2009 (OR. en) 17297/09 OJ CONS 74 TRANS 493 TECOM 266 ENER 438 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της : 2987ης ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 9901/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9641/17 + ADD 1 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές διαβουλεύσεις (Δημόσια σύσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Νομοθετικές διαβουλεύσεις (Δημόσια σύσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14689/15 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0070 (COD) 9949/16 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο SOC 394 EMPL 261

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα