ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN"

Transcript

1

2

3 ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN IÙANNINA

4 Êáëëéôå íéêþ åðéìýëåéá åîùöýëëïõ: Åýç ËÝëïõ Åêôýðùóç: Ôõðïãñáöåßï Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí Åðåîåñãáóßá ÊåéìÝíïõ: Ìáñßá ÐáððÜ, ÁèçíÜ ÍÝãñç, ÂÜãéá ÔóéÜëéïõ ÅðéôñïðÞ Ïäçãïý Óðïõäþí: ÉùÜííçò ÐñåëïñÝíôæïò ÉïñäÜíçò ÌáñêïõëÜôïò Èåï Üñçò ÁèáíáóéÜäçò ÅõóôÜèéïò Ðáðáóôáèüðïõëïò Ç åéêüíá ôïõ åîùöýëëïõ: Ðßíáêáò ôçò öçò Ìé åëþ, ÓðéôÜêéá óôï ÊÜóôñï ôùí Éùáííßíùí, 1955, ãêïõüò óå áñôß, 26x33cm ºäñõìá Ðáíáãéþôç êáé öçò Ìé åëþ

5 MEPOÓ ÐPÙTO ÃENIKEÓ OÄHÃIEÓ MEPOÓ ÄEYTEPO OÄHÃOI ÓÐOYÄÙN ÃIA TIÓ KATEYÈYNÓEIÓ Aíáëõôéêüò Ðßíáêáò Äéäáêôéêþí MïíÜäùí (A' Kýêëïò - êïéíüò ãéá üëïõò ôïõò Tïìåßò) Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Öéëïóïößá Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: ÐáéäáãùãéêÞ Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Øõ ïëïãßá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Õðïôñïößåò ãéá ôéò öïéôþôñéåò êáé ôïõò öïéôçôýò ôïõ ÔìÞìáôïò Ö.Ð.Ø.

6

7 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Συντομογραφίες... iv Καλωσόρισμα... vii M E P O Σ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ 1. Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας... 5 M E P O Σ B' OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ 1. Aναλυτικός Πίνακας Διδακτικών Mονάδων (A' Kύκλος κοινός) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (A' Kύκλος κοινός) I. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ (KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA) 1. α. Συνοπτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων β. Aναλυτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το χειμερινό εξάμηνο

8 ii 3. Table of Courses (Winter Semester ) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (B' Kύκλος Kατεύθυνση: Φιλοσοφία) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο ) Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το εαρινό εξάμηνο Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Eαρινό εξάμηνο 2013) Eργαστήρια Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Mεταπτυχιακές σπουδές Προσωπικό του Tομέα Φιλοσοφίας II. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ (KATEYΘYNΣH: ΠAIΔAΓΩΓIKH) 1. Kατανομή διδακτικών μονάδων α. Kατανομή δ.μ. κατά Tομέα β. Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Παιδαγωγικής κατά το α. Προσφερόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου β. Προσφερόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου γ. Table of Courses (Winter Semester ) δ. Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Παιδαγωγικής Πρακτικές Ασκήσεις Εργαστήρια του Τομέα Παιδαγωγικής Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Προσωπικό του Τομέα Παιδαγωγικής

9 iii III. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΨYXOΛOΓIAΣ (KATEYΘYNΣH ΨYXOΛOΓIA) A. Kατανομή διδακτικών μονάδων Kατανομή δ.μ. κατά Tμήμα και Tομέα Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς B. Mαθήματα του Tομέα Ψυχολογίας Γ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο Δ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο α. Table of Courses (Winter Semester ) β. Table of Courses (Spring Semester 2013) E. Διαγράμματα μαθημάτων του Tομέα Ψυχολογίας ΣΤ. Εργαστήρια του Τομέα Ψυχολογίας Ζ. Προσωπικό του Tομέα Ψυχολογίας ΠAPAPTHMA Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ Φοιτητικοί Σύλλογοι και Οργανώσεις

10 iv ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ A.E.I.: Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα A.K.: Aναπληρωτής Kαθηγητής Γ.Σ.: Γενική Συνέλευση Δ.E.Π.: Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό (Kαθηγητές, Aναπληρωτές καθηγητές, Eπίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) Δ.: Διδακτικό Προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Δρ.: Διδάκτορας Δ.Π.: Διοικητικό Προσωπικό Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο δ.μ.: Διδακτικές μονάδες Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό E.T.E.Π.: Eιδικό Tεχνικό Eργαστηριακό Προσωπικό E.K.: Eπίκουρος Kαθηγητής Eπ.K.: Eπιβλέπων Kαθηγητής E.Σ.: Eπιστημονικός Συνεργάτης E.Σ.A.Π.: Eθνικό Συμβούλιο Aνώτατης Παιδείας E.Φ.E.E.: Eθνική Φοιτητική Ένωση Eλλάδος I.Σ.: Iατρική Σχολή IA.: Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας K.: Kαθηγητής Λ.: Λέκτορας M.Δ.E.: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης M.EΠ.: Mεταπτυχιακή Eπιτροπή M.K.: Mεταπτυχιακή Kοσμητεία M.K.Σ.: Mεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών M.Σ.: Mεταπτυχιακή Σχολή M.ΣY.: Mεταπτυχιακό Συμβούλιο N.Π.Δ.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου N.Π.I.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Π.M.Σ.: Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών Π.Σ.: Πρόγραμμα Σπουδών Π.T.Δ.E.: Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης Π.T.N.: Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών

11 v T.E.I.: Tεχνολογικά Eκπαιδευτικά Iδρύματα YΠ.E.Π.Θ.: Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΛ.: Tμήμα Φιλολογίας Φ.Π.Ψ.: Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

12

13 vii ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές Σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και την εγγραφή σας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο μαζί με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας συναπαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ιδρύθηκε το Με τον Ν.1268/1982 και την έκδοση του Π.Δ. 445/1984 το Τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργεί αυτόνομα και χορηγεί πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, οι τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές είναι ενδεικτικές του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος και των δυνατοτήτων που παρέχονται για την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Οι σπουδές επιμερίζονται σε δύο κύκλους, εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει μαθήματα και των τριών επιστημονικών κλάδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής μεθόδου έρευνας των θεωρητικών προβλημάτων. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που θα τους οδηγήσει στην εμβάθυνση του συνθέματος της επιστήμης στην οποία επιθυμούν να μαθητεύσουν, και στην εξειδίκευση. Για την πληρέστερη οικείωση των φοιτητών με το σύνολο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής προβλέπεται η παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα δύο Τμήματα, δηλαδή το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14 viii Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε στους φοιτητές μας ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, οι οποίες, παράλληλα με τη γνωσιακή διάσταση, να προσφέρουν αφορμές και δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και να συμβάλουν στην καλλιέργεια της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, καθώς και του επιστημονικού ήθους. Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς του συλλογικού μας βίου η Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης ατόμων με ικανότητα αδογμάτιστης σκέψης, τα οποία με τα επιστημονικά τους εφόδια θα είναι σε θέση να λειτουργούν στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους βίο ως υπεύθυνοι πολίτες και επιστήμονες. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

15 MEPOΣ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ

16

17 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Kάθε Σχολή διαιρείται σε Tμήματα. Όργανα του Tμήματος είναι: 1. H Γενική Συνέλευση 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο 3. O Πρόεδρος 1. H Γενική Συνέλευση του Tμήματος (Γ.Σ. Tμήματος) απαρτίζεται από τα μέλη Δ.E.Π. του Tμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών. 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Tμήματος (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τους Διευθυντές των Tομέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του E.T.E.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν το E.T.E.Π. 3. O Πρόεδρος του Tμήματος εκλέγεται για θητεία δύο χρόνων από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.E.Π. του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (στην κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες) και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Πρόεδρος του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για τη διετία είναι ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος και Aναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Γκότοβος. Tα Tμήματα των A.E.I. διαιρούνται σε Tομείς. Tο Tμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις (3) Tομείς: 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας Όργανα του Tομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. H Γενική Συνέλευση του Tομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό του Tομέα και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. O Διευθυντής του Tομέα εκλέγεται για έναν χρόνο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

18 4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΓPAMMATEIA ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Tηλέφωνα Γραμματείας Φ.Π.Ψ. FAX / ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Τηλ.: FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Βράνος Τηλ.: FAX: Eυθαλία Μπέζα Αναστασία Αναστασίου Κωνσταντίνος Σιάπκας Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

19 Π POΓ PAMMA ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

20

21 7 I. OΔHΓIEΣ ΓIA TIΣ ΦOITHTPIEΣ KAI TOYΣ ΦOITHTEΣ 1. Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής απονέμει πτυχίο τριών (3) κατευθύνσεων: α. Φιλοσοφικών Σπουδών β. Παιδαγωγικών Σπουδών γ. Ψυχολογικών Σπουδών 2. Kαι στις τρεις κατευθύνσεις τα μαθήματα κατανέμονται σε (8) οκτώ αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Oι τρεις κατευθύνσεις του Tμήματος προϋποθέτουν τον ίδιο αριθμό εξαμηνιαίων μαθημάτων, δηλαδή 48 (στον αριθμό αυτόν δε συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα εξάμηνα ξένης γλώσσας). Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε εκπαιδευτικές εβδομάδες, δηλαδή δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και δύο για εξετάσεις. 3. Oι φοιτητές/τριες κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους συντονίζουν τις επιλογές των μαθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτήσουν βασικές-γενικές γνώσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Aπό το πέμπτο εξάμηνο πρέπει να ακολουθήσουν την κατεύθυνση των σπουδών που θα επιλέξουν, με την παρακολούθηση αντίστοιχων μαθημάτων. 4. Mάθημα: Eίναι η διδασκαλία μέρους μίας ενότητας ή ενός πεδίου κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και επί τρεις ώρες την εβδομάδα, που αντιστοιχούν σε τρεις διδακτικές μονάδες (=δ.μ.). Σε όλες τις ενότητες ή τα πεδία προσφέρεται κάθε εξάμηνο ορισμένος αριθμός μαθημάτων, από τα οποία οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το μάθημα (ή τα μαθήματα), που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο. Mε εισήγηση του Tομέα και απόφαση του Tμήματος ορισμένα από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά. 5. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχουν έτη-τάξεις. Yπάρχουν διδασκόμενα μαθήματα, που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα έτη, αλλά μπορούν, σχεδόν όλα, να επιλέγονται από κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, εφόσον το επιτρέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι δυνατή η απώλεια έτους σπουδών, αλλά η απώλεια μαθήματος, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει σε δύο εξεταστικές περιόδους (Iανουαρίου Σεπτεμβρίου ή Iουνίου Σεπτεμβρίου).

22 8 Για το μάθημα που διδάσκεται σε χειμερινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Iανουάριο. Για το μάθημα που διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Ιούνιο. Aν αποτύχει, τότε ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό το Σεπτέμβριο. 6. Tα μαθήματα είναι: (α) Yποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει σε περίπτωση αποτυχίας. (β) Kατ επιλογήν υποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος. 7. Φοιτητής/τρια, που αποτυγχάνει σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, οφείλει να το επαναλάβει και στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον διδάσκεται. Aν αποτύχει πάλι ή το μάθημα δεν επαναληφθεί στο επόμενο εξάμηνο, οφείλει να το επαναλάβει σε άλλο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί κατά το επόμενο (ή άλλο) εξάμηνο σε μάθημα του ίδιου ή άλλου γνωστικού αντικειμένου. 8. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα του οποίου η ύλη συμπίπτει με την ύλη μαθήματος που έχει ήδη περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εκτός αν πρόκειται για Σεμινάριο, δηλαδή για μάθημα υψηλότερης βαθμίδας. 9. Ο/Η φοιτητής/τρια εγγράφεται ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, μετά την έναρξη του εξαμήνου, στα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Στα έξι πρώτα εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγράφεται και να υποβάλλεται στις αντίστοιχες εξετάσεις σε όχι λιγότερα από πέντε (5) και όχι περισσότερα από οκτώ (8) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Kατά τα δύο τελευταία εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγραφεί και να υποβληθεί στις αντίστοιχες εξετάσεις σε οκτώ (8) το πολύ μαθήματα, από τα οποία τα τρία (3) τουλάχιστον κατά το όγδοο εξάμηνο. Στους αριθμούς αυτούς συνυπολογίζεται και η ξένη γλώσσα. 10. Για την απόκτηση του πτυχίου συγκεκριμένης κατεύθυνσης του Tμήματος ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει τις ώρες μαθημάτων (= δ.μ.), που ορίζονται στους αντίστοιχους Oδηγούς Σπουδών (δηλαδή: 144 δ.μ δ.μ. ξένη γλώσσα = 156 δ.μ.).

23 9 11. Oι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένης γλώσσας σε οποιονδήποτε Kύκλο Σπουδών επιθυμούν. 12. Oι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι οι εξής: α. Aγγλική γλώσσα β. Γαλλική γλώσσα γ. Γερμανική γλώσσα

24 10 II. TO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN 1. Tο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων: A' KYKΛOΣ: Kύκλος Γενικός: 1ο - 4ο εξάμηνο. B' KYKΛOΣ: Kύκλος Kατεύθυνσης: 5ο - 8ο εξάμηνο. 2. A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 1. O A' Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει: α. Mαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Mαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. 2. Στον A' Kύκλο Σπουδών ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς και μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Tα μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής είναι κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής επιλέγονται από τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που προσφέρονται σύμφωνα με τον Oδηγό Σπουδών κάθε Tμήματος, και από τον A' Kύκλο Σπουδών (1ο ως 4ο εξάμηνο). Eπίσης κατ επιλογήν υποχρεωτικά είναι και τα μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 3. B' KYKΛOΣ: Kατεύθυνση (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 1. O B Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς επίσης και κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 1. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες διδακτικές μονάδες του A' Kύκλου Σπουδών κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις μονάδες αυτές κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών.

25 11 3. Tα μαθήματα του B' Kύκλου (κατεύθυνσης) Σπουδών διακρίνονται σε: α. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. γ. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 4. Kάθε μάθημα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται ή στον A' ή στο B' Kύκλο Σπουδών γι αυτό οι διακριτικές ενδείξεις A' ή B' Kύκλος πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την επιλογή οποιουδήποτε μαθήματος. 5. Eίναι δυνατόν το ίδιο μάθημα να προσφέρεται και στους δύο Kύκλους Σπουδών. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Στο Πρόγραμμα του Tομέα Παιδαγωγικής ακολουθείται η ακόλουθη ορολογία: Πεδίο (για την ευρύτερη γνωστική περιοχή ή κλάδο) Mάθημα (για το συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο διδασκαλίας) π.χ. : Πεδίο: Το σχολείο στην Ιστορία Mάθημα: Παιδικό Λογοτεχνικό Bιβλίο ( ) Αντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Φιλοσοφίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Mάθημα (ο τίτλος παραμένει ο ίδιος) Θέμα (το ιδιαίτερο αντικείμενο που ενδεχομένως ανά εξάμηνο αλλάζει) Aντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Ψυχολογίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Μάθημα

26

27 MEPOΣ B OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ

28

29 15 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. (Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 3 δ.μ. 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία 6 δ.μ. 3. Το Σχολείο ως Κοινωνία 6 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ.

30 16 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 18 δ.μ. 1. Δύο μαθήματα από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία μαθήματα από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα μάθημα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: Tρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο του A' Kύκλου: 72 δ.μ. III. ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ/TPIEΣ AΛΛΩN TMHMATΩN Oι φοιτητές/τριες των Tμημάτων Φιλολογίας και Iστορίας-Aρχαιολογίας μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα μέλη Δ.E.Π. φροντίζουν, ώστε ο αριθμός των φοιτητών/τριών που δηλώνουν τα μαθήματα να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις αρχές ενός Προγράμματος Σπουδών.

31 17 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA ΠPΩTA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN A' KYKΛOΣ (KOINOΣ) I. YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. EΞAMHNA 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Mαθήματα α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών 1 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 1 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία Το Σχολείο ως Κοινωνία 1 1 γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία Kοινωνική Ψυχολογία 1 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 1 4. Kλινική Ψυχολογία 1

32 18 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ EΞAMHNA Μαθήματα α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1. Aρχαία Eλληνική Φιλολογία Nέα Eλληνική Φιλολογία Γλωσσολογία 1 β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: III. ΞENH ΓΛΩΣΣA ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣYNOΛO MAΘHMATΩN 28 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 84 δ.μ.

33 TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN Kατεύθυνση: Φιλοσοφία

34

35 21 ΣYNOΠTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A'. TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ Kατεύθυνση: Φιλοσοφία A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. II. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας 9 δ.μ. B' KYKΛOΣ (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά 54 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας ως 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής ώς 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας ώς 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO 156 δ.μ.

36 22 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' Kύκλος (1ο ώς 4ο εξάμηνο): 72 δ.μ. Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία " 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών " Σύνολο 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα ( ) 3 δ.μ. 2. Eκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες 3 δ.μ. 3. Θεωρίες της μάθησης 3 δ.μ. 4. Θεωρίες κοινωνικοποίησης 3 δ.μ. 5. Σχολείο και εκπαιδευτικοί 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. 1. Δύο από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: τρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του A' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες.

37 23 B' Kύκλος (5ο ώς 8ο εξάμηνο): 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας 3 δ.μ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία " Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' " (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' " (Aρχαία Σοφιστική) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' " (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' " (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' " (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT ' " (Eλληνιστική Φιλοσοφία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z ' " (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ως τον 6ο αι. μ.x.) Pωμαϊκή Φιλοσοφία " Bυζαντινή Φιλοσοφία " Mεσαιωνική Φιλοσοφία " Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεότερη Φιλοσοφία " Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεοελληνική Φιλοσοφία " Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων "

38 24 B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. Oντολογία Mεταφυσική " Φιλοσοφική Aνθρωπολογία " Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών " Λογική " Γνωσιοθεωρία " Φιλοσοφία της Eπιστήμης " Φιλοσοφία της Φύσης " Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών " Φιλοσοφία των Mαθηματικών " Φιλοσοφία της Iατρικής " Hθική " Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " Φιλοσοφία της Iστορίας " Φιλοσοφία του Πολιτισμού " Φιλοσοφία της Παιδείας " Φιλοσοφία της Γλώσσας " Φιλοσοφία του Δικαίου " Φιλοσοφία του Νου " Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας " Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών " Φιλοσοφική Eρμηνευτική " Φιλοσοφία της Θρησκείας " Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα " (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κ.ά.) Kοινωνιολογία " Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών " Eρευνητική Mεθοδολογία " Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών " Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων " * Tις 6 υπόλοιπες δ.μ. ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να τις καλύψει από οποιαδήποτε Eνότητα (A' ή B') επιθυμεί.

39 25 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. Tέσσερα μαθήματα από τα «πεδία»: 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Ιστορία» 3 δ.μ. 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Κοινωνία» 3 δ.μ. 2 μαθήματα από το «πεδίο»: «Το σχολείο ως Κοινωνία» 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. Δύο μαθήματα από τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία 3 δ.μ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία " Kλινική Ψυχολογία " I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων 6 δ.μ. (ενδεικτικά) β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του B' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN 156 δ.μ. ΥΠΟΜΝΗΣΗ Οι φοιτητές/τριες που ακολούθησαν την Κατεύθυνση: Φιλοσοφία, κατά τα οχτώ εξάμηνα των σπουδών τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα που αφορούν την «Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»: Α Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. Β Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. δ. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής (κατ επιλογήν υποχρεωτικά) 6 δ.μ. Γενικό σύνολο: 60 δ.μ. ή 20 μαθήματα ήτοι τρία υπερπλήρη εξάμηνα.

40 26 ΠΡOΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOΥ ΤΟMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ XEIMEPINO EΞAMHNO A' Kύκλος (1ο - 4ο εξάμηνο, για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Φ1Ε009 Ε. Λεοντσίνη β. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος Φ2Ε005 Γ. Αποστολοπούλου γ. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα Φ3Ε008 Κ. Πέτσιος δ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο Φ4Ε008 Π. Νούτσος ε. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend Φ5Ε006 Α. Σακελλαριάδης B' Kύκλος (5ο 8ο εξάμηνο): A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας β. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΦΑΕ060 Ε. Λεοντσίνη

41 27 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ γ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) δ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' (Aρχαία Σοφιστική) ε. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί Φιλόσοφοι στ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Η ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ζ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) η. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT' (Eλληνιστική Φιλοσοφία) θ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z' (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ώς τον 6 ο αι. μ.x.) ι. Pωμαϊκή Φιλοσοφία ια. Bυζαντινή Φιλοσοφία ΦΑΕ062 ΕΣΧ226 ΦΑΕ061 ΕΣΧ225 ΦΑΕ011 ΕΣΧ111 ΦΑΕ022 ΕΣΧ083 Ε. Καραμπατζάκη Ε. Λεοντσίνη Στ. Δημητρίου Β. Σολωμού-Παπανικολάου ιβ. Mεσαιωνική Φιλοσοφία ιγ. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος ΦΑΕ008 Γ. Αποστολοπούλου Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξόν ιδ. Nεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ιε. Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΦΑΕ016 ΕΣΧ116 ΦΑΕ054 ΕΣΧ210 ΦΑΕ055 ΕΣΧ211 Ι. Πρελορέντζος Κ. Ράντης Κ. Ράντης

42 28 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Nεοελληνική Φιλοσοφία ιζ. Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου ιη. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα β. Oντολογία Mεταφυσική γ. Φιλοσοφική Aνθρωπολογία δ. Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών ε. Λογική στ. Γνωσιοθεωρία ζ. Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend η. Φιλοσοφία της Φύσης θ. Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών ι. Φιλοσοφία των Mαθηματικών ια. Φιλοσοφία της Iατρικής ΦΒΕ073 ΦΒΕ074 Κ. Πέτσιος Α. Σακελλαριάδης ιβ. Hθική Θέμα: Ηθική Φιλοσοφία: Σχολές και Μέθοδοι ιγ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ιδ. Φιλοσοφία της Iστορίας ιε. Φιλοσοφία του Πολιτισμού ΦΒΕ006 ΕΣΧ191 ΦΒΕ075 Δ. Δρόσος Π. Νούτσος

43 29 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Φιλοσοφία της Παιδείας ιζ. Φιλοσοφία της Γλώσσας ιη. Φιλοσοφία του Δικαίου ιθ. Φιλοσοφία του Νου κ. Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας κα. Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών κβ. Φιλοσοφική Eρμηνευτική κγ. Φιλοσοφία της Θρησκείας κδ. Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κτλ.) κε. Kοινωνιολογία κστ. Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας κζ. Eρευνητική Mεθοδολογία κη. Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών κθ. Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας λ. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα μαθήματα Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A', B', Γ', Δ', E', ΣT', Z', που ανήκουν στο B' Kύκλο A' Eνότητα, δεν είναι προαπαιτούμενα μεταξύ τους. 2. Οι φοιτητές/τριες, που επέτυχαν σε ορισμένο μάθημα, δεν μπορούν να το επαναλάβουν σε άλλο εξάμηνο, όταν διδάσκεται το ίδιο θέμα. 3. Το καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες (δ.μ.).

44 30 SECTION OF PHILOSOPHY TABLE OF COURSES (Winter Semester ) A' Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Philosophy, Education and Psychology Department) _ Ancient Greek Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy _ Introduction to Philosophy _ Social and Political Philosophy _ Epistemology History of Scientific Ideas (Ε. Leontsini) (G. Apostolopoulou) (K. Petsios) (P. Noutsos) (A. Sakellariadis) B' Circle (5-8 Semesters) First Unit: 15 teaching Units at least HISTORY OF PHILOSOPHY _ Problems of Historiography of Philosophy _ Ancient Greek Philosophy (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy A' (Presocratics) _ Ancient Greek Philosophy B ' (Ancient Sophistic) (Ε. Karabatzaki) _ Ancient Greek Philosophy C ' (Socrates Socratics) (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy D' (Plato Ancient Academy) (St. Dimitriou, V. Solomou-Papanikolaou) _ Ancient Greek Philosophy E' (Aristotle Ancient Peripatos) _ Ancient Greek Philosophy F' (Hellenistic Philosophy) _ Ancient Greek Philosophy G ' (Philosophy of Late Antiquity to 6th c. A.D.) _ Roman Philosophy _ Byzantine Philosophy _ Mediaeval Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy (G. Apostolopoulou, I. Prelorentzos) _ Modern Philosophy (K. Rantis) _ Contemporary Philosophy (K. Rantis) _ Modern Greek Philosophy _ Extra European Philosophy _ Philosophy Teaching

45 31 Second Unit: 15 teaching Units at least SYSTEMATIC PHILOSOPHY _ Introduction to Philosophy (K. Petsios) _ Ontology Metaphysics _ Philosophical Anthropology _ Epistemology History of Scientific Ideas _ Logic _ Theory of Knowledge _ Philosophy of Science (A. Sakellariadis) _ Philosophy of Nature _ Philosophy of Natural Sciences _ Philosophy of Mathematics _ Philosophy of Medicine _ Ethics (D. Drosos) _ Social and Political Philosophy (P. Noutsos) _ Philosophy of History _ Philosophy of Culture _ Philosophy of Education _ Philosophy of Language _ Philosophy of Right _ Philosophy of Mind _ Aesthetics Philosophy of Literature _ Philosophy of Historical Hermeneutical Sciences _ Hermeneutics _ Philosophy of Religion _ Contemporary Philosophical Problems (such as Technology, Ecology etc.) _ Sociology _ Philosophy of Social Sciences Philosophy of Political Economy _ Methodology of Research _ Μethodology of University Essay Writing _ Questions of Applied Practical Philosophy _ Philosophy Teaching

46 32 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA TEΛEYTAIA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA B' KYKΛOΣ EΞAMHNA 5ο 6ο 7ο 8ο Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Tομέας Φιλοσοφίας 1. Aπό την ενότητα: Φιλοσοφία 2. Aπό την ενότητα: Iστορία της Φιλοσοφίας β. Tομέας Παιδαγωγικής γ. Tομέας Ψυχολογίας 1 1 I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου 1 1 ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ή 72 δ.μ.

47 Δ IAΓ PAMMATA των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο )

48

49 35 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος - Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

50 36 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

51 37 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος - Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

52 38 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος - Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. VIII. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. IX. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

53 39 Διδάσκων: Kαθηγητής Παναγιώτης Nούτσος Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Eισαγωγή. 2. Τι είδους συμβολική αντιβία ασκεί ο διανοούμενος; 3. Η «καθημερινότητα» δρα ως αντιστατικό των «προκαταλήψεων»; 4. Έχουν αντισταθμιστικά οφέλη τα απρόοπτα στη ζωή μας; 5. Με ποια πολιτική στάση στέκεσαι όρθιος όλο το εικοσιτετράωρο; 6. Τι αντιολισθητικά μέσα σκαρφίζονται τα «νέα κοινωνικά κινήματα»; 7. Ο εμβολιασμός ηθικής και πολιτικής πώς αντιπολιτεύεται το «πολιτικό κόστος»; 8. Με ποια αντιπληθωριστικά μέτρα ελέγχεται ο «κοινός νους»; 9. Παραμένει η «ιστορική αίσθηση» ως «έκτη αίσθηση» του ανθρώπινου όντος; 10. Πόσο δραστική είναι η «αντι-μόδα»; 11. Τι αντιμάχεται η αυτο-ειρωνεία; 12. Συμπεράσματα. YΠOMNHΣEIΣ: 1. Tο μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Φ.Π.Ψ. (A' Kύκλος) και όλων των κατευθύνσεων των Tμημάτων (B' Kύκλος). 2. H παρακολούθηση είναι απαραίτητη. 3. H εργασία των φοιτητών (συνθετική, κριτική παρουσίαση βιβλίου ή άρθρου, μετάφραση, βιβλιογραφική κτλ.) είναι υποχρεωτική. 4. Kατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύεται το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα παραμένουν κλειστά.

54 40 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Oι αιρετικοί της επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ To γεγονός της εμπειρίας. Επιστημονικοί νόμοι. Η λειτουργία του επιχειρήματος. Εισιτήρια συναγωγών. Όψεις του ρεαλισμού. Η λειτουργία της συνείδησης. Προσωπική Ταυτότητα. Μεθοδολογία και Κανονιστικότητα. Επιστήμη και Θρησκεία.

55 41 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

56 42 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

57 43 Διδάσκουσα: Αναπλ. καθηγήτρια Ελένη Καραμπατζάκη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο B' Kύκλος A' Eνότητα Mάθημα: Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Β Θέμα: Αρχαία Σοφιστική ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Γένεση του σοφιστικού κινήματος. 2. Σοφιστική και ρητορική. 3. Η «ανθρωποκεντρική» στροφή της σοφιστικής Πρωταγόρας. 4. Η αντιπαράθεση ΝΟΜΟΥ-ΦΥΣΗΣ α. Εγωιστική προσέγγιση (Ιππίας, Καλλικλής, Πρόδικος). β. Αλτρουιστική προσέγγιση (Αντιφών, Λυκόφρων). γ. Ρεαλιστικές θεωρήσεις (Θρασύμαχος). 5. Η διαχρονικότητα των σοφιστικών θέσεων. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη. 2. Υποχρεωτική είναι και η ανάληψη εργασίας με θέμα είτε την παρουσίαση ενός βιβλίου σχετικού με το μάθημα, είτε την ανάπτυξη ενός ειδικού αντικειμένου.

58 44 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές. 2. Οι Κυνικοί, ο Κυνισμός και η μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική φιλοσοφία. Προέλευση του όρου «κυνισμός». 3. Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι: (1) Αντισθένης (2) Διογένης ο Κύων (3) Κράτης (4) Ιππαρχία (5) Μητροκλής (6) Ελάσσονες Κυνικοί (Ονησίκριτος, Φιλίσκος, Μέναδρος, Μόνιμος, Θράσυλλος, Μενέδημος) 4. Ο ριζοσπαστισμός των φιλοσοφικών ιδεών τους (φύση, αρετή, αλήθεια, ελευθερία, παρρησία, ανατροπή της αξίας των νομίμων). 5. Η επικαιρότητα της αρχαίας κυνικής φιλοσοφικής σκέψης. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα Κυνικών φιλοσόφων και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (σύνθεσης, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας κλπ.) είναι προαιρετική.

59 45 Διδάσκων: Αναπλ. καθηγητής Στέφανος Δημητρίου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η αντιπαράθεση εριστικής (μεγαρικής σοφιστικής) και φιλοσοφίας και η σχέση γλώσσας και συλλογισμού. 2. Η διάκριση ανάμεσα στον εριστικό και τον συλλογισμό: Η παραγωγή της αριστοτελικής θεωρίας για το νόημα και τη διαλεκτική στα Τοπικά και το Περί των Σοφιστικών Ελέγχων, μέσα από τον πλατωνικό Ευθύδημο. 3. Ο αληθής και ο φαινόμενος έλεγχος στον πλατωνικό Ευθύδημο. 4. Η ανάλυση του εριστικού επιχειρήματος στα συστατικά του μέρη. 5. Η μέθοδος του εικότος. 6. Η ταυτότητα του νοήματος και ο έλεγχος των αντιφάσεων. 7. Ποια η συνθήκη δυνατότητας του ψεύδους και της πλάνης; 8. Η ομωνυμία και το σοφιστικό φάντασμα. 9. Η σχέση ανάμεσα στον Ευθύδημο και τον Σοφιστή του Πλάτωνος. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Είναι προαιρετική η ανάληψη και η εκπόνηση εργασιών, οι οποίες θα παρουσιασθούν υπό τη μορφή διαλεκτικής έκθεσης αντιπάλων επιχειρημάτων που θα αφορούν τους θεματικούς άξονες και ζητήματα τα οποία διαλαμβάνονται στην προβληματική του μαθήματος.

60 46 Διδάσκουσα: Λέκτορας Βασιλική Σολωμού Παπανικολάου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: H ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Α 1. Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα. 2. Ο κόσμος της πόλεως και η κρίση του λόγου. 3. Ο Πλάτων απέναντι στο ηθικό πρόβλημα. Β 4. Η φιλοσοφική ηθική του Πλάτωνα στη σύγχρονη έρευνα. 5. Η πλατωνική ανθρωπολογία και ο σκοπός της ζωής. 6. Το αγαθό και η πρακτική του λειτουργία. 7. Ψυχή, πολιτεία και αρετές. 8. Τύποι πολιτευμάτων και μορφές ηθικής συνείδησης. 9. Δικαιοσύνη και ευδαιμονία. 10. Τα υλικά αγαθά στην πλατωνική αξιολογία. 11. Οι πηγές του κακού. 12. Ο ἀγαθὸς βίος και η ηδονή. 13. Η φρονηματιστική διάσταση της πλατωνικής εσχατολογίας. 14. Ο χαρακτήρας της πλατωνικής ηθικής. ΦPONTIΣTHPIO: Στο φροντιστήριο θα σχολιαστούν χωρία από τους πλατωνικούς διαλόγους σχετικά με την προβληματική των παραδόσεων.

61 47 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

62 48 Διδάσκων: Kαθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος Ακαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιοθεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Bergson ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Henri Bergson ( ): εργοβιογραφικά στοιχεία. 2. Το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. «Η φιλοσοφική στιγμή του 1900». 3. Σπουδαιότητα των γνωσιοθεωρητικών και των μεθοδολογικών ζητημάτων στο φιλοσοφικό έργο του Bergson. 4. Μια φιλοσοφία της διάρκειας, της μεταβολής, των γίγνεσθαι (devenirs): «Δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μόνο πρόοδοι ή μεταβάσεις» «δεν υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν μόνο τάσεις ή κατευθύνσεις». Το ζήτημα της αντικειμενοποίησης. 5. Η ιδιοτυπία του μπερξονικού εμπειρισμού. (α) Η φιλοσοφία ως «θετική μεταφυσική» στο πρώτο σημαντικό μεθοδολογικό κείμενο του Bergson. (β) Οι γνωστικές δυνάμεις του πνεύματος: νόηση και ενόραση. (γ) Η ιδιοτυπία της φιλοσοφικής ενόρασης έναντι άλλων τύπων ενόρασης (της καλλιτεχνικής, της επιστημονικής ή αυτής των μεγάλων μυστικών). (δ) Συγκεκριμένο και αφηρημένο. Δύο είδη αυστηρότητας και ακρίβειας. (ε) Συνδυασμός του γνωσιοθεωρητικού υποδείγματος της όρασης με αυτά της αφής και της ακοής. (στ) Η μπερξονική κριτική των εννοιών (concepts) και η μεθοδική χρήση εικόνων. (ζ) Προς ένα νέο είδος εννοιών: το πρόβλημα των ρευστών εννοιών. 6. Η μεθοδολογική σκευή ενός ισχυρού εμπειρισμού. (α) Η παρατήρηση: εξωτερική και εσωτερική. Ερωτήματα σχετικά με το ρόλο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ενδοσκόπησης στη φιλοσοφική μέθοδο του Bergson.

63 49 (β) Ο συλλογισμός. (γ) Η θεωρία: υποθέσεις, πιθανότητες, αληθοφάνεια. 7. Μεθοδολογικά εργαλεία που απορρίπτει ο Bergson στο πεδίο της φιλοσοφίας. 8. Πέρα από το σκεπτικισμό και το δογματισμό. 9. Σχέση της μεθόδου του Bergson με μεθοδολογικές προτάσεις του Descartes, του Kant, του Claude Bernard και του Ravaisson. 10. Κριτική που ασκήθηκε σε βασικές μεθοδολογικές θέσεις του Bergson (από εκπροσώπους του λογικού θετικισμού, από τον Russell, από τον Bachelard, από Γερμανούς και Γάλλους φαινομενολόγους, από τον Piaget, από τον Bouveresse κ.ά.) αλλά και γόνιμη ανάκτηση και αξιοποίηση πτυχών της φιλοσοφικής μεθόδου του από μείζονες Γάλλους φιλοσόφους του εικοστού αιώνα (Marcel, Wahl, Jankélévitch, Lévinas, Merleau-Ponty, Deleuze κ.ά.) 11. Κριτικές επισημάνσεις και ανοιχτά ερωτήματα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Θα αναλυθούν σημαντικά χωρία από το έργο του Bergson («Ο ψυχοφυσικός παραλληλισμός και η θετική μεταφυσική», «Εισαγωγή στη μεταφυσική», Η δημιουργική εξέλιξη, «Η φιλοσοφική ενόραση», «Η συνείδηση και η ζωή», «Η αντίληψη της αλλαγής» και η εκτενής διμερής εισαγωγή του Bergson στη συλλογή δοκιμίων του Η σκέψη και το κινούμενο). Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (συνθετικής, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου κτλ.) είναι προαιρετική.

64 50 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η καντιανή φιλοσοφία ως σύστημα. 2. Το σύστημα των ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων. 3. Το σύστημα όλων των ικανοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος. 4. Η εμπειρία ως σύστημα. 5. Η αναστοχαστική κριτική δύναμη. 6. Η μορφική σκοπιμότητα ως υπερβατολογική αρχή της κριτικής δύναμης. 7. Η ιδέα μιας τεχνικής της φύσεως. 8. Αισθητική ικανότητα αποτίμησης, αισθητικές κρίσεις. 9. Τελεολογική αποτίμηση, τελεολογικές κρίσεις. 10. Η αρχή της τεχνικής κριτικής δύναμης. 11. Μια εγκυκλοπαιδική εισαγωγή της Κριτικής της κριτικής δύναμης στο σύστημα της Κριτικής του καθαρού Λόγου. 12. Υποδιαίρεση της Κριτικής της κριτικής δύναμης. 13. Τελικός απολογισμός: Υπάρχει χώρος σήμερα για μια ιδέα της φύσεως ως τέχνης; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός του πρωταρχικού κειμένου της «Πρώτης εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

65 51 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Jürgen Habermas. 2. Γνώση και ενδιαφέρον. 3. Η ιδέα μιας γνωσιοθεωρίας ως κοινωνικής θεωρίας. 4. Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία. 5. Τεχνικός κόσμος και βιόκοσμος. 6. Τελικός απολογισμός: Είναι δυνατή μια γνωσιοθεωρία ως κοινωνική θεωρία; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός αποσπασμάτων από τα έργα του Jürgen Habermas Γνώση και ενδιαφέρον, Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία, Τεχνική πρόοδος και κοινωνικός βιόκοσμος και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

66 52 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. X. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. XI. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999)

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) H ΠPΩTH ΔEKAΠENTAETIA (1985-1999) "παίζοντας να εργάζεσαι χωρίς να δουλεύεις τους άλλους" ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ TOMEAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Στασινός Σταυριανέας, Δήμητρα Χριστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...1 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...1 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 Γενική επιμέλεια Αντώνης Γαρδικιώτης (επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 PEΘYMNO 2010 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Α. Ίδρυση και Λειτουργία της Σχολής Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ 2010-2011 2 OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Tμήμα Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ...4 Τα Όργανα του Τμήματος...4 To Πpoσωπικό του Τμήματος...5 Στοιχεια Επικοινωνίας του

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Τμήμα Προσωπικό του Τμήματος 4 Στοιχεία Επικοινωνίας.. 6 2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δομή

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ KAI MEΣΩN MAZIKHΣ ENHMEPΩΣHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ KAI MEΣΩN MAZIKHΣ ENHMEPΩΣHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ KAI MEΣΩN MAZIKHΣ ENHMEPΩΣHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AΘHNA 2012 1 Επιμέλεια: Έλλη Φιλοκύπρου Δημήτρης Κουτσομπόλης 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Tαϊφάκος ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Ξενής KAΘHΓHTΕΣ Άννα Παναγιώτου - Tριανταφυλλοπούλου Iωάννης Tαϊφάκος EΠIKOYPΟΙ KAΘHΓHTΕΣ Giovanbattista Galdi Δημόκριτος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, 2010 1 Ο νέος Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ οδηγός σπουδών 2013-2014 Επιμέλεια: Δήμητρα Κατή Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011 ΠΑΤΡΑ 2011 1 2 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 1.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...7 1.2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2009-2010 ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 7 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ / Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ / Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ / Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / 2010-2011 / PROGRAMME OF STUDIES / SCHOOL OF DRAMA Συλλογή και

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)

166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) 166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, ικανούς να προάγουν τις παιδαγωγικές επιστήμες και να συμβάλλουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010. www.lit.auth.gr

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010. www.lit.auth.gr APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ 2009-2010 www.lit.auth.gr ΘEΣΣAΛONIKH 2009 H παράσταση του εξωφύλλου: «Το Τερατώδες Αριστούργημα», ζωγραφιά

Διαβάστε περισσότερα