ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN"

Transcript

1

2

3 ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN IÙANNINA

4 Êáëëéôå íéêþ åðéìýëåéá åîùöýëëïõ: Åýç ËÝëïõ Åêôýðùóç: Ôõðïãñáöåßï Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí Åðåîåñãáóßá ÊåéìÝíïõ: Ìáñßá ÐáððÜ, ÁèçíÜ ÍÝãñç, ÂÜãéá ÔóéÜëéïõ ÅðéôñïðÞ Ïäçãïý Óðïõäþí: ÉùÜííçò ÐñåëïñÝíôæïò ÉïñäÜíçò ÌáñêïõëÜôïò Èåï Üñçò ÁèáíáóéÜäçò ÅõóôÜèéïò Ðáðáóôáèüðïõëïò Ç åéêüíá ôïõ åîùöýëëïõ: Ðßíáêáò ôçò öçò Ìé åëþ, ÓðéôÜêéá óôï ÊÜóôñï ôùí Éùáííßíùí, 1955, ãêïõüò óå áñôß, 26x33cm ºäñõìá Ðáíáãéþôç êáé öçò Ìé åëþ

5 MEPOÓ ÐPÙTO ÃENIKEÓ OÄHÃIEÓ MEPOÓ ÄEYTEPO OÄHÃOI ÓÐOYÄÙN ÃIA TIÓ KATEYÈYNÓEIÓ Aíáëõôéêüò Ðßíáêáò Äéäáêôéêþí MïíÜäùí (A' Kýêëïò - êïéíüò ãéá üëïõò ôïõò Tïìåßò) Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Öéëïóïößá Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: ÐáéäáãùãéêÞ Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Øõ ïëïãßá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Õðïôñïößåò ãéá ôéò öïéôþôñéåò êáé ôïõò öïéôçôýò ôïõ ÔìÞìáôïò Ö.Ð.Ø.

6

7 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Συντομογραφίες... iv Καλωσόρισμα... vii M E P O Σ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ 1. Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας... 5 M E P O Σ B' OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ 1. Aναλυτικός Πίνακας Διδακτικών Mονάδων (A' Kύκλος κοινός) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (A' Kύκλος κοινός) I. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ (KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA) 1. α. Συνοπτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων β. Aναλυτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το χειμερινό εξάμηνο

8 ii 3. Table of Courses (Winter Semester ) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (B' Kύκλος Kατεύθυνση: Φιλοσοφία) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο ) Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το εαρινό εξάμηνο Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Eαρινό εξάμηνο 2013) Eργαστήρια Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Mεταπτυχιακές σπουδές Προσωπικό του Tομέα Φιλοσοφίας II. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ (KATEYΘYNΣH: ΠAIΔAΓΩΓIKH) 1. Kατανομή διδακτικών μονάδων α. Kατανομή δ.μ. κατά Tομέα β. Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Παιδαγωγικής κατά το α. Προσφερόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου β. Προσφερόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου γ. Table of Courses (Winter Semester ) δ. Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Παιδαγωγικής Πρακτικές Ασκήσεις Εργαστήρια του Τομέα Παιδαγωγικής Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Προσωπικό του Τομέα Παιδαγωγικής

9 iii III. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΨYXOΛOΓIAΣ (KATEYΘYNΣH ΨYXOΛOΓIA) A. Kατανομή διδακτικών μονάδων Kατανομή δ.μ. κατά Tμήμα και Tομέα Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς B. Mαθήματα του Tομέα Ψυχολογίας Γ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο Δ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο α. Table of Courses (Winter Semester ) β. Table of Courses (Spring Semester 2013) E. Διαγράμματα μαθημάτων του Tομέα Ψυχολογίας ΣΤ. Εργαστήρια του Τομέα Ψυχολογίας Ζ. Προσωπικό του Tομέα Ψυχολογίας ΠAPAPTHMA Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ Φοιτητικοί Σύλλογοι και Οργανώσεις

10 iv ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ A.E.I.: Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα A.K.: Aναπληρωτής Kαθηγητής Γ.Σ.: Γενική Συνέλευση Δ.E.Π.: Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό (Kαθηγητές, Aναπληρωτές καθηγητές, Eπίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) Δ.: Διδακτικό Προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Δρ.: Διδάκτορας Δ.Π.: Διοικητικό Προσωπικό Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο δ.μ.: Διδακτικές μονάδες Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό E.T.E.Π.: Eιδικό Tεχνικό Eργαστηριακό Προσωπικό E.K.: Eπίκουρος Kαθηγητής Eπ.K.: Eπιβλέπων Kαθηγητής E.Σ.: Eπιστημονικός Συνεργάτης E.Σ.A.Π.: Eθνικό Συμβούλιο Aνώτατης Παιδείας E.Φ.E.E.: Eθνική Φοιτητική Ένωση Eλλάδος I.Σ.: Iατρική Σχολή IA.: Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας K.: Kαθηγητής Λ.: Λέκτορας M.Δ.E.: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης M.EΠ.: Mεταπτυχιακή Eπιτροπή M.K.: Mεταπτυχιακή Kοσμητεία M.K.Σ.: Mεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών M.Σ.: Mεταπτυχιακή Σχολή M.ΣY.: Mεταπτυχιακό Συμβούλιο N.Π.Δ.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου N.Π.I.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Π.M.Σ.: Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών Π.Σ.: Πρόγραμμα Σπουδών Π.T.Δ.E.: Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης Π.T.N.: Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών

11 v T.E.I.: Tεχνολογικά Eκπαιδευτικά Iδρύματα YΠ.E.Π.Θ.: Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΛ.: Tμήμα Φιλολογίας Φ.Π.Ψ.: Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

12

13 vii ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές Σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και την εγγραφή σας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο μαζί με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας συναπαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ιδρύθηκε το Με τον Ν.1268/1982 και την έκδοση του Π.Δ. 445/1984 το Τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργεί αυτόνομα και χορηγεί πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, οι τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές είναι ενδεικτικές του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος και των δυνατοτήτων που παρέχονται για την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Οι σπουδές επιμερίζονται σε δύο κύκλους, εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει μαθήματα και των τριών επιστημονικών κλάδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής μεθόδου έρευνας των θεωρητικών προβλημάτων. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που θα τους οδηγήσει στην εμβάθυνση του συνθέματος της επιστήμης στην οποία επιθυμούν να μαθητεύσουν, και στην εξειδίκευση. Για την πληρέστερη οικείωση των φοιτητών με το σύνολο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής προβλέπεται η παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα δύο Τμήματα, δηλαδή το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14 viii Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε στους φοιτητές μας ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, οι οποίες, παράλληλα με τη γνωσιακή διάσταση, να προσφέρουν αφορμές και δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και να συμβάλουν στην καλλιέργεια της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, καθώς και του επιστημονικού ήθους. Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς του συλλογικού μας βίου η Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης ατόμων με ικανότητα αδογμάτιστης σκέψης, τα οποία με τα επιστημονικά τους εφόδια θα είναι σε θέση να λειτουργούν στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους βίο ως υπεύθυνοι πολίτες και επιστήμονες. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

15 MEPOΣ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ

16

17 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Kάθε Σχολή διαιρείται σε Tμήματα. Όργανα του Tμήματος είναι: 1. H Γενική Συνέλευση 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο 3. O Πρόεδρος 1. H Γενική Συνέλευση του Tμήματος (Γ.Σ. Tμήματος) απαρτίζεται από τα μέλη Δ.E.Π. του Tμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών. 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Tμήματος (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τους Διευθυντές των Tομέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του E.T.E.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν το E.T.E.Π. 3. O Πρόεδρος του Tμήματος εκλέγεται για θητεία δύο χρόνων από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.E.Π. του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (στην κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες) και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Πρόεδρος του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για τη διετία είναι ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος και Aναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Γκότοβος. Tα Tμήματα των A.E.I. διαιρούνται σε Tομείς. Tο Tμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις (3) Tομείς: 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας Όργανα του Tομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. H Γενική Συνέλευση του Tομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό του Tομέα και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. O Διευθυντής του Tομέα εκλέγεται για έναν χρόνο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

18 4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΓPAMMATEIA ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Tηλέφωνα Γραμματείας Φ.Π.Ψ. FAX / ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Τηλ.: FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Βράνος Τηλ.: FAX: Eυθαλία Μπέζα Αναστασία Αναστασίου Κωνσταντίνος Σιάπκας Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

19 Π POΓ PAMMA ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

20

21 7 I. OΔHΓIEΣ ΓIA TIΣ ΦOITHTPIEΣ KAI TOYΣ ΦOITHTEΣ 1. Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής απονέμει πτυχίο τριών (3) κατευθύνσεων: α. Φιλοσοφικών Σπουδών β. Παιδαγωγικών Σπουδών γ. Ψυχολογικών Σπουδών 2. Kαι στις τρεις κατευθύνσεις τα μαθήματα κατανέμονται σε (8) οκτώ αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Oι τρεις κατευθύνσεις του Tμήματος προϋποθέτουν τον ίδιο αριθμό εξαμηνιαίων μαθημάτων, δηλαδή 48 (στον αριθμό αυτόν δε συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα εξάμηνα ξένης γλώσσας). Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε εκπαιδευτικές εβδομάδες, δηλαδή δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και δύο για εξετάσεις. 3. Oι φοιτητές/τριες κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους συντονίζουν τις επιλογές των μαθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτήσουν βασικές-γενικές γνώσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Aπό το πέμπτο εξάμηνο πρέπει να ακολουθήσουν την κατεύθυνση των σπουδών που θα επιλέξουν, με την παρακολούθηση αντίστοιχων μαθημάτων. 4. Mάθημα: Eίναι η διδασκαλία μέρους μίας ενότητας ή ενός πεδίου κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και επί τρεις ώρες την εβδομάδα, που αντιστοιχούν σε τρεις διδακτικές μονάδες (=δ.μ.). Σε όλες τις ενότητες ή τα πεδία προσφέρεται κάθε εξάμηνο ορισμένος αριθμός μαθημάτων, από τα οποία οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το μάθημα (ή τα μαθήματα), που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο. Mε εισήγηση του Tομέα και απόφαση του Tμήματος ορισμένα από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά. 5. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχουν έτη-τάξεις. Yπάρχουν διδασκόμενα μαθήματα, που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα έτη, αλλά μπορούν, σχεδόν όλα, να επιλέγονται από κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, εφόσον το επιτρέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι δυνατή η απώλεια έτους σπουδών, αλλά η απώλεια μαθήματος, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει σε δύο εξεταστικές περιόδους (Iανουαρίου Σεπτεμβρίου ή Iουνίου Σεπτεμβρίου).

22 8 Για το μάθημα που διδάσκεται σε χειμερινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Iανουάριο. Για το μάθημα που διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Ιούνιο. Aν αποτύχει, τότε ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό το Σεπτέμβριο. 6. Tα μαθήματα είναι: (α) Yποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει σε περίπτωση αποτυχίας. (β) Kατ επιλογήν υποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος. 7. Φοιτητής/τρια, που αποτυγχάνει σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, οφείλει να το επαναλάβει και στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον διδάσκεται. Aν αποτύχει πάλι ή το μάθημα δεν επαναληφθεί στο επόμενο εξάμηνο, οφείλει να το επαναλάβει σε άλλο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί κατά το επόμενο (ή άλλο) εξάμηνο σε μάθημα του ίδιου ή άλλου γνωστικού αντικειμένου. 8. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα του οποίου η ύλη συμπίπτει με την ύλη μαθήματος που έχει ήδη περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εκτός αν πρόκειται για Σεμινάριο, δηλαδή για μάθημα υψηλότερης βαθμίδας. 9. Ο/Η φοιτητής/τρια εγγράφεται ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, μετά την έναρξη του εξαμήνου, στα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Στα έξι πρώτα εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγράφεται και να υποβάλλεται στις αντίστοιχες εξετάσεις σε όχι λιγότερα από πέντε (5) και όχι περισσότερα από οκτώ (8) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Kατά τα δύο τελευταία εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγραφεί και να υποβληθεί στις αντίστοιχες εξετάσεις σε οκτώ (8) το πολύ μαθήματα, από τα οποία τα τρία (3) τουλάχιστον κατά το όγδοο εξάμηνο. Στους αριθμούς αυτούς συνυπολογίζεται και η ξένη γλώσσα. 10. Για την απόκτηση του πτυχίου συγκεκριμένης κατεύθυνσης του Tμήματος ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει τις ώρες μαθημάτων (= δ.μ.), που ορίζονται στους αντίστοιχους Oδηγούς Σπουδών (δηλαδή: 144 δ.μ δ.μ. ξένη γλώσσα = 156 δ.μ.).

23 9 11. Oι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένης γλώσσας σε οποιονδήποτε Kύκλο Σπουδών επιθυμούν. 12. Oι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι οι εξής: α. Aγγλική γλώσσα β. Γαλλική γλώσσα γ. Γερμανική γλώσσα

24 10 II. TO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN 1. Tο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων: A' KYKΛOΣ: Kύκλος Γενικός: 1ο - 4ο εξάμηνο. B' KYKΛOΣ: Kύκλος Kατεύθυνσης: 5ο - 8ο εξάμηνο. 2. A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 1. O A' Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει: α. Mαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Mαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. 2. Στον A' Kύκλο Σπουδών ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς και μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Tα μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής είναι κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής επιλέγονται από τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που προσφέρονται σύμφωνα με τον Oδηγό Σπουδών κάθε Tμήματος, και από τον A' Kύκλο Σπουδών (1ο ως 4ο εξάμηνο). Eπίσης κατ επιλογήν υποχρεωτικά είναι και τα μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 3. B' KYKΛOΣ: Kατεύθυνση (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 1. O B Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς επίσης και κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 1. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες διδακτικές μονάδες του A' Kύκλου Σπουδών κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις μονάδες αυτές κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών.

25 11 3. Tα μαθήματα του B' Kύκλου (κατεύθυνσης) Σπουδών διακρίνονται σε: α. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. γ. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 4. Kάθε μάθημα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται ή στον A' ή στο B' Kύκλο Σπουδών γι αυτό οι διακριτικές ενδείξεις A' ή B' Kύκλος πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την επιλογή οποιουδήποτε μαθήματος. 5. Eίναι δυνατόν το ίδιο μάθημα να προσφέρεται και στους δύο Kύκλους Σπουδών. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Στο Πρόγραμμα του Tομέα Παιδαγωγικής ακολουθείται η ακόλουθη ορολογία: Πεδίο (για την ευρύτερη γνωστική περιοχή ή κλάδο) Mάθημα (για το συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο διδασκαλίας) π.χ. : Πεδίο: Το σχολείο στην Ιστορία Mάθημα: Παιδικό Λογοτεχνικό Bιβλίο ( ) Αντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Φιλοσοφίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Mάθημα (ο τίτλος παραμένει ο ίδιος) Θέμα (το ιδιαίτερο αντικείμενο που ενδεχομένως ανά εξάμηνο αλλάζει) Aντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Ψυχολογίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Μάθημα

26

27 MEPOΣ B OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ

28

29 15 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. (Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 3 δ.μ. 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία 6 δ.μ. 3. Το Σχολείο ως Κοινωνία 6 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ.

30 16 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 18 δ.μ. 1. Δύο μαθήματα από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία μαθήματα από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα μάθημα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: Tρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο του A' Kύκλου: 72 δ.μ. III. ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ/TPIEΣ AΛΛΩN TMHMATΩN Oι φοιτητές/τριες των Tμημάτων Φιλολογίας και Iστορίας-Aρχαιολογίας μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα μέλη Δ.E.Π. φροντίζουν, ώστε ο αριθμός των φοιτητών/τριών που δηλώνουν τα μαθήματα να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις αρχές ενός Προγράμματος Σπουδών.

31 17 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA ΠPΩTA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN A' KYKΛOΣ (KOINOΣ) I. YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. EΞAMHNA 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Mαθήματα α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών 1 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 1 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία Το Σχολείο ως Κοινωνία 1 1 γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία Kοινωνική Ψυχολογία 1 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 1 4. Kλινική Ψυχολογία 1

32 18 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ EΞAMHNA Μαθήματα α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1. Aρχαία Eλληνική Φιλολογία Nέα Eλληνική Φιλολογία Γλωσσολογία 1 β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: III. ΞENH ΓΛΩΣΣA ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣYNOΛO MAΘHMATΩN 28 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 84 δ.μ.

33 TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN Kατεύθυνση: Φιλοσοφία

34

35 21 ΣYNOΠTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A'. TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ Kατεύθυνση: Φιλοσοφία A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. II. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας 9 δ.μ. B' KYKΛOΣ (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά 54 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας ως 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής ώς 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας ώς 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO 156 δ.μ.

36 22 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' Kύκλος (1ο ώς 4ο εξάμηνο): 72 δ.μ. Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία " 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών " Σύνολο 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα ( ) 3 δ.μ. 2. Eκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες 3 δ.μ. 3. Θεωρίες της μάθησης 3 δ.μ. 4. Θεωρίες κοινωνικοποίησης 3 δ.μ. 5. Σχολείο και εκπαιδευτικοί 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. 1. Δύο από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: τρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του A' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες.

37 23 B' Kύκλος (5ο ώς 8ο εξάμηνο): 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας 3 δ.μ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία " Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' " (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' " (Aρχαία Σοφιστική) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' " (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' " (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' " (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT ' " (Eλληνιστική Φιλοσοφία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z ' " (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ως τον 6ο αι. μ.x.) Pωμαϊκή Φιλοσοφία " Bυζαντινή Φιλοσοφία " Mεσαιωνική Φιλοσοφία " Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεότερη Φιλοσοφία " Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεοελληνική Φιλοσοφία " Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων "

38 24 B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. Oντολογία Mεταφυσική " Φιλοσοφική Aνθρωπολογία " Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών " Λογική " Γνωσιοθεωρία " Φιλοσοφία της Eπιστήμης " Φιλοσοφία της Φύσης " Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών " Φιλοσοφία των Mαθηματικών " Φιλοσοφία της Iατρικής " Hθική " Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " Φιλοσοφία της Iστορίας " Φιλοσοφία του Πολιτισμού " Φιλοσοφία της Παιδείας " Φιλοσοφία της Γλώσσας " Φιλοσοφία του Δικαίου " Φιλοσοφία του Νου " Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας " Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών " Φιλοσοφική Eρμηνευτική " Φιλοσοφία της Θρησκείας " Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα " (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κ.ά.) Kοινωνιολογία " Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών " Eρευνητική Mεθοδολογία " Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών " Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων " * Tις 6 υπόλοιπες δ.μ. ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να τις καλύψει από οποιαδήποτε Eνότητα (A' ή B') επιθυμεί.

39 25 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. Tέσσερα μαθήματα από τα «πεδία»: 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Ιστορία» 3 δ.μ. 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Κοινωνία» 3 δ.μ. 2 μαθήματα από το «πεδίο»: «Το σχολείο ως Κοινωνία» 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. Δύο μαθήματα από τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία 3 δ.μ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία " Kλινική Ψυχολογία " I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων 6 δ.μ. (ενδεικτικά) β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του B' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN 156 δ.μ. ΥΠΟΜΝΗΣΗ Οι φοιτητές/τριες που ακολούθησαν την Κατεύθυνση: Φιλοσοφία, κατά τα οχτώ εξάμηνα των σπουδών τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα που αφορούν την «Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»: Α Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. Β Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. δ. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής (κατ επιλογήν υποχρεωτικά) 6 δ.μ. Γενικό σύνολο: 60 δ.μ. ή 20 μαθήματα ήτοι τρία υπερπλήρη εξάμηνα.

40 26 ΠΡOΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOΥ ΤΟMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ XEIMEPINO EΞAMHNO A' Kύκλος (1ο - 4ο εξάμηνο, για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Φ1Ε009 Ε. Λεοντσίνη β. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος Φ2Ε005 Γ. Αποστολοπούλου γ. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα Φ3Ε008 Κ. Πέτσιος δ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο Φ4Ε008 Π. Νούτσος ε. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend Φ5Ε006 Α. Σακελλαριάδης B' Kύκλος (5ο 8ο εξάμηνο): A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας β. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΦΑΕ060 Ε. Λεοντσίνη

41 27 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ γ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) δ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' (Aρχαία Σοφιστική) ε. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί Φιλόσοφοι στ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Η ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ζ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) η. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT' (Eλληνιστική Φιλοσοφία) θ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z' (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ώς τον 6 ο αι. μ.x.) ι. Pωμαϊκή Φιλοσοφία ια. Bυζαντινή Φιλοσοφία ΦΑΕ062 ΕΣΧ226 ΦΑΕ061 ΕΣΧ225 ΦΑΕ011 ΕΣΧ111 ΦΑΕ022 ΕΣΧ083 Ε. Καραμπατζάκη Ε. Λεοντσίνη Στ. Δημητρίου Β. Σολωμού-Παπανικολάου ιβ. Mεσαιωνική Φιλοσοφία ιγ. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος ΦΑΕ008 Γ. Αποστολοπούλου Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξόν ιδ. Nεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ιε. Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΦΑΕ016 ΕΣΧ116 ΦΑΕ054 ΕΣΧ210 ΦΑΕ055 ΕΣΧ211 Ι. Πρελορέντζος Κ. Ράντης Κ. Ράντης

42 28 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Nεοελληνική Φιλοσοφία ιζ. Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου ιη. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα β. Oντολογία Mεταφυσική γ. Φιλοσοφική Aνθρωπολογία δ. Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών ε. Λογική στ. Γνωσιοθεωρία ζ. Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend η. Φιλοσοφία της Φύσης θ. Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών ι. Φιλοσοφία των Mαθηματικών ια. Φιλοσοφία της Iατρικής ΦΒΕ073 ΦΒΕ074 Κ. Πέτσιος Α. Σακελλαριάδης ιβ. Hθική Θέμα: Ηθική Φιλοσοφία: Σχολές και Μέθοδοι ιγ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ιδ. Φιλοσοφία της Iστορίας ιε. Φιλοσοφία του Πολιτισμού ΦΒΕ006 ΕΣΧ191 ΦΒΕ075 Δ. Δρόσος Π. Νούτσος

43 29 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Φιλοσοφία της Παιδείας ιζ. Φιλοσοφία της Γλώσσας ιη. Φιλοσοφία του Δικαίου ιθ. Φιλοσοφία του Νου κ. Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας κα. Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών κβ. Φιλοσοφική Eρμηνευτική κγ. Φιλοσοφία της Θρησκείας κδ. Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κτλ.) κε. Kοινωνιολογία κστ. Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας κζ. Eρευνητική Mεθοδολογία κη. Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών κθ. Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας λ. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα μαθήματα Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A', B', Γ', Δ', E', ΣT', Z', που ανήκουν στο B' Kύκλο A' Eνότητα, δεν είναι προαπαιτούμενα μεταξύ τους. 2. Οι φοιτητές/τριες, που επέτυχαν σε ορισμένο μάθημα, δεν μπορούν να το επαναλάβουν σε άλλο εξάμηνο, όταν διδάσκεται το ίδιο θέμα. 3. Το καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες (δ.μ.).

44 30 SECTION OF PHILOSOPHY TABLE OF COURSES (Winter Semester ) A' Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Philosophy, Education and Psychology Department) _ Ancient Greek Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy _ Introduction to Philosophy _ Social and Political Philosophy _ Epistemology History of Scientific Ideas (Ε. Leontsini) (G. Apostolopoulou) (K. Petsios) (P. Noutsos) (A. Sakellariadis) B' Circle (5-8 Semesters) First Unit: 15 teaching Units at least HISTORY OF PHILOSOPHY _ Problems of Historiography of Philosophy _ Ancient Greek Philosophy (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy A' (Presocratics) _ Ancient Greek Philosophy B ' (Ancient Sophistic) (Ε. Karabatzaki) _ Ancient Greek Philosophy C ' (Socrates Socratics) (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy D' (Plato Ancient Academy) (St. Dimitriou, V. Solomou-Papanikolaou) _ Ancient Greek Philosophy E' (Aristotle Ancient Peripatos) _ Ancient Greek Philosophy F' (Hellenistic Philosophy) _ Ancient Greek Philosophy G ' (Philosophy of Late Antiquity to 6th c. A.D.) _ Roman Philosophy _ Byzantine Philosophy _ Mediaeval Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy (G. Apostolopoulou, I. Prelorentzos) _ Modern Philosophy (K. Rantis) _ Contemporary Philosophy (K. Rantis) _ Modern Greek Philosophy _ Extra European Philosophy _ Philosophy Teaching

45 31 Second Unit: 15 teaching Units at least SYSTEMATIC PHILOSOPHY _ Introduction to Philosophy (K. Petsios) _ Ontology Metaphysics _ Philosophical Anthropology _ Epistemology History of Scientific Ideas _ Logic _ Theory of Knowledge _ Philosophy of Science (A. Sakellariadis) _ Philosophy of Nature _ Philosophy of Natural Sciences _ Philosophy of Mathematics _ Philosophy of Medicine _ Ethics (D. Drosos) _ Social and Political Philosophy (P. Noutsos) _ Philosophy of History _ Philosophy of Culture _ Philosophy of Education _ Philosophy of Language _ Philosophy of Right _ Philosophy of Mind _ Aesthetics Philosophy of Literature _ Philosophy of Historical Hermeneutical Sciences _ Hermeneutics _ Philosophy of Religion _ Contemporary Philosophical Problems (such as Technology, Ecology etc.) _ Sociology _ Philosophy of Social Sciences Philosophy of Political Economy _ Methodology of Research _ Μethodology of University Essay Writing _ Questions of Applied Practical Philosophy _ Philosophy Teaching

46 32 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA TEΛEYTAIA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA B' KYKΛOΣ EΞAMHNA 5ο 6ο 7ο 8ο Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Tομέας Φιλοσοφίας 1. Aπό την ενότητα: Φιλοσοφία 2. Aπό την ενότητα: Iστορία της Φιλοσοφίας β. Tομέας Παιδαγωγικής γ. Tομέας Ψυχολογίας 1 1 I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου 1 1 ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ή 72 δ.μ.

47 Δ IAΓ PAMMATA των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο )

48

49 35 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος - Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

50 36 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

51 37 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος - Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

52 38 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος - Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. VIII. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. IX. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

53 39 Διδάσκων: Kαθηγητής Παναγιώτης Nούτσος Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Eισαγωγή. 2. Τι είδους συμβολική αντιβία ασκεί ο διανοούμενος; 3. Η «καθημερινότητα» δρα ως αντιστατικό των «προκαταλήψεων»; 4. Έχουν αντισταθμιστικά οφέλη τα απρόοπτα στη ζωή μας; 5. Με ποια πολιτική στάση στέκεσαι όρθιος όλο το εικοσιτετράωρο; 6. Τι αντιολισθητικά μέσα σκαρφίζονται τα «νέα κοινωνικά κινήματα»; 7. Ο εμβολιασμός ηθικής και πολιτικής πώς αντιπολιτεύεται το «πολιτικό κόστος»; 8. Με ποια αντιπληθωριστικά μέτρα ελέγχεται ο «κοινός νους»; 9. Παραμένει η «ιστορική αίσθηση» ως «έκτη αίσθηση» του ανθρώπινου όντος; 10. Πόσο δραστική είναι η «αντι-μόδα»; 11. Τι αντιμάχεται η αυτο-ειρωνεία; 12. Συμπεράσματα. YΠOMNHΣEIΣ: 1. Tο μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Φ.Π.Ψ. (A' Kύκλος) και όλων των κατευθύνσεων των Tμημάτων (B' Kύκλος). 2. H παρακολούθηση είναι απαραίτητη. 3. H εργασία των φοιτητών (συνθετική, κριτική παρουσίαση βιβλίου ή άρθρου, μετάφραση, βιβλιογραφική κτλ.) είναι υποχρεωτική. 4. Kατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύεται το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα παραμένουν κλειστά.

54 40 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Oι αιρετικοί της επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ To γεγονός της εμπειρίας. Επιστημονικοί νόμοι. Η λειτουργία του επιχειρήματος. Εισιτήρια συναγωγών. Όψεις του ρεαλισμού. Η λειτουργία της συνείδησης. Προσωπική Ταυτότητα. Μεθοδολογία και Κανονιστικότητα. Επιστήμη και Θρησκεία.

55 41 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

56 42 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

57 43 Διδάσκουσα: Αναπλ. καθηγήτρια Ελένη Καραμπατζάκη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο B' Kύκλος A' Eνότητα Mάθημα: Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Β Θέμα: Αρχαία Σοφιστική ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Γένεση του σοφιστικού κινήματος. 2. Σοφιστική και ρητορική. 3. Η «ανθρωποκεντρική» στροφή της σοφιστικής Πρωταγόρας. 4. Η αντιπαράθεση ΝΟΜΟΥ-ΦΥΣΗΣ α. Εγωιστική προσέγγιση (Ιππίας, Καλλικλής, Πρόδικος). β. Αλτρουιστική προσέγγιση (Αντιφών, Λυκόφρων). γ. Ρεαλιστικές θεωρήσεις (Θρασύμαχος). 5. Η διαχρονικότητα των σοφιστικών θέσεων. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη. 2. Υποχρεωτική είναι και η ανάληψη εργασίας με θέμα είτε την παρουσίαση ενός βιβλίου σχετικού με το μάθημα, είτε την ανάπτυξη ενός ειδικού αντικειμένου.

58 44 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές. 2. Οι Κυνικοί, ο Κυνισμός και η μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική φιλοσοφία. Προέλευση του όρου «κυνισμός». 3. Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι: (1) Αντισθένης (2) Διογένης ο Κύων (3) Κράτης (4) Ιππαρχία (5) Μητροκλής (6) Ελάσσονες Κυνικοί (Ονησίκριτος, Φιλίσκος, Μέναδρος, Μόνιμος, Θράσυλλος, Μενέδημος) 4. Ο ριζοσπαστισμός των φιλοσοφικών ιδεών τους (φύση, αρετή, αλήθεια, ελευθερία, παρρησία, ανατροπή της αξίας των νομίμων). 5. Η επικαιρότητα της αρχαίας κυνικής φιλοσοφικής σκέψης. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα Κυνικών φιλοσόφων και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (σύνθεσης, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας κλπ.) είναι προαιρετική.

59 45 Διδάσκων: Αναπλ. καθηγητής Στέφανος Δημητρίου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η αντιπαράθεση εριστικής (μεγαρικής σοφιστικής) και φιλοσοφίας και η σχέση γλώσσας και συλλογισμού. 2. Η διάκριση ανάμεσα στον εριστικό και τον συλλογισμό: Η παραγωγή της αριστοτελικής θεωρίας για το νόημα και τη διαλεκτική στα Τοπικά και το Περί των Σοφιστικών Ελέγχων, μέσα από τον πλατωνικό Ευθύδημο. 3. Ο αληθής και ο φαινόμενος έλεγχος στον πλατωνικό Ευθύδημο. 4. Η ανάλυση του εριστικού επιχειρήματος στα συστατικά του μέρη. 5. Η μέθοδος του εικότος. 6. Η ταυτότητα του νοήματος και ο έλεγχος των αντιφάσεων. 7. Ποια η συνθήκη δυνατότητας του ψεύδους και της πλάνης; 8. Η ομωνυμία και το σοφιστικό φάντασμα. 9. Η σχέση ανάμεσα στον Ευθύδημο και τον Σοφιστή του Πλάτωνος. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Είναι προαιρετική η ανάληψη και η εκπόνηση εργασιών, οι οποίες θα παρουσιασθούν υπό τη μορφή διαλεκτικής έκθεσης αντιπάλων επιχειρημάτων που θα αφορούν τους θεματικούς άξονες και ζητήματα τα οποία διαλαμβάνονται στην προβληματική του μαθήματος.

60 46 Διδάσκουσα: Λέκτορας Βασιλική Σολωμού Παπανικολάου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: H ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Α 1. Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα. 2. Ο κόσμος της πόλεως και η κρίση του λόγου. 3. Ο Πλάτων απέναντι στο ηθικό πρόβλημα. Β 4. Η φιλοσοφική ηθική του Πλάτωνα στη σύγχρονη έρευνα. 5. Η πλατωνική ανθρωπολογία και ο σκοπός της ζωής. 6. Το αγαθό και η πρακτική του λειτουργία. 7. Ψυχή, πολιτεία και αρετές. 8. Τύποι πολιτευμάτων και μορφές ηθικής συνείδησης. 9. Δικαιοσύνη και ευδαιμονία. 10. Τα υλικά αγαθά στην πλατωνική αξιολογία. 11. Οι πηγές του κακού. 12. Ο ἀγαθὸς βίος και η ηδονή. 13. Η φρονηματιστική διάσταση της πλατωνικής εσχατολογίας. 14. Ο χαρακτήρας της πλατωνικής ηθικής. ΦPONTIΣTHPIO: Στο φροντιστήριο θα σχολιαστούν χωρία από τους πλατωνικούς διαλόγους σχετικά με την προβληματική των παραδόσεων.

61 47 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

62 48 Διδάσκων: Kαθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος Ακαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιοθεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Bergson ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Henri Bergson ( ): εργοβιογραφικά στοιχεία. 2. Το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. «Η φιλοσοφική στιγμή του 1900». 3. Σπουδαιότητα των γνωσιοθεωρητικών και των μεθοδολογικών ζητημάτων στο φιλοσοφικό έργο του Bergson. 4. Μια φιλοσοφία της διάρκειας, της μεταβολής, των γίγνεσθαι (devenirs): «Δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μόνο πρόοδοι ή μεταβάσεις» «δεν υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν μόνο τάσεις ή κατευθύνσεις». Το ζήτημα της αντικειμενοποίησης. 5. Η ιδιοτυπία του μπερξονικού εμπειρισμού. (α) Η φιλοσοφία ως «θετική μεταφυσική» στο πρώτο σημαντικό μεθοδολογικό κείμενο του Bergson. (β) Οι γνωστικές δυνάμεις του πνεύματος: νόηση και ενόραση. (γ) Η ιδιοτυπία της φιλοσοφικής ενόρασης έναντι άλλων τύπων ενόρασης (της καλλιτεχνικής, της επιστημονικής ή αυτής των μεγάλων μυστικών). (δ) Συγκεκριμένο και αφηρημένο. Δύο είδη αυστηρότητας και ακρίβειας. (ε) Συνδυασμός του γνωσιοθεωρητικού υποδείγματος της όρασης με αυτά της αφής και της ακοής. (στ) Η μπερξονική κριτική των εννοιών (concepts) και η μεθοδική χρήση εικόνων. (ζ) Προς ένα νέο είδος εννοιών: το πρόβλημα των ρευστών εννοιών. 6. Η μεθοδολογική σκευή ενός ισχυρού εμπειρισμού. (α) Η παρατήρηση: εξωτερική και εσωτερική. Ερωτήματα σχετικά με το ρόλο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ενδοσκόπησης στη φιλοσοφική μέθοδο του Bergson.

63 49 (β) Ο συλλογισμός. (γ) Η θεωρία: υποθέσεις, πιθανότητες, αληθοφάνεια. 7. Μεθοδολογικά εργαλεία που απορρίπτει ο Bergson στο πεδίο της φιλοσοφίας. 8. Πέρα από το σκεπτικισμό και το δογματισμό. 9. Σχέση της μεθόδου του Bergson με μεθοδολογικές προτάσεις του Descartes, του Kant, του Claude Bernard και του Ravaisson. 10. Κριτική που ασκήθηκε σε βασικές μεθοδολογικές θέσεις του Bergson (από εκπροσώπους του λογικού θετικισμού, από τον Russell, από τον Bachelard, από Γερμανούς και Γάλλους φαινομενολόγους, από τον Piaget, από τον Bouveresse κ.ά.) αλλά και γόνιμη ανάκτηση και αξιοποίηση πτυχών της φιλοσοφικής μεθόδου του από μείζονες Γάλλους φιλοσόφους του εικοστού αιώνα (Marcel, Wahl, Jankélévitch, Lévinas, Merleau-Ponty, Deleuze κ.ά.) 11. Κριτικές επισημάνσεις και ανοιχτά ερωτήματα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Θα αναλυθούν σημαντικά χωρία από το έργο του Bergson («Ο ψυχοφυσικός παραλληλισμός και η θετική μεταφυσική», «Εισαγωγή στη μεταφυσική», Η δημιουργική εξέλιξη, «Η φιλοσοφική ενόραση», «Η συνείδηση και η ζωή», «Η αντίληψη της αλλαγής» και η εκτενής διμερής εισαγωγή του Bergson στη συλλογή δοκιμίων του Η σκέψη και το κινούμενο). Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (συνθετικής, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου κτλ.) είναι προαιρετική.

64 50 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η καντιανή φιλοσοφία ως σύστημα. 2. Το σύστημα των ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων. 3. Το σύστημα όλων των ικανοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος. 4. Η εμπειρία ως σύστημα. 5. Η αναστοχαστική κριτική δύναμη. 6. Η μορφική σκοπιμότητα ως υπερβατολογική αρχή της κριτικής δύναμης. 7. Η ιδέα μιας τεχνικής της φύσεως. 8. Αισθητική ικανότητα αποτίμησης, αισθητικές κρίσεις. 9. Τελεολογική αποτίμηση, τελεολογικές κρίσεις. 10. Η αρχή της τεχνικής κριτικής δύναμης. 11. Μια εγκυκλοπαιδική εισαγωγή της Κριτικής της κριτικής δύναμης στο σύστημα της Κριτικής του καθαρού Λόγου. 12. Υποδιαίρεση της Κριτικής της κριτικής δύναμης. 13. Τελικός απολογισμός: Υπάρχει χώρος σήμερα για μια ιδέα της φύσεως ως τέχνης; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός του πρωταρχικού κειμένου της «Πρώτης εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

65 51 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Jürgen Habermas. 2. Γνώση και ενδιαφέρον. 3. Η ιδέα μιας γνωσιοθεωρίας ως κοινωνικής θεωρίας. 4. Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία. 5. Τεχνικός κόσμος και βιόκοσμος. 6. Τελικός απολογισμός: Είναι δυνατή μια γνωσιοθεωρία ως κοινωνική θεωρία; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός αποσπασμάτων από τα έργα του Jürgen Habermas Γνώση και ενδιαφέρον, Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία, Τεχνική πρόοδος και κοινωνικός βιόκοσμος και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

66 52 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. X. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. XI. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999)

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) H ΠPΩTH ΔEKAΠENTAETIA (1985-1999) "παίζοντας να εργάζεσαι χωρίς να δουλεύεις τους άλλους" ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ TOMEAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. KANONIΣMOΣ ΣΠOYΔΩN

Δ. KANONIΣMOΣ ΣΠOYΔΩN Δ. KANONIΣMOΣ ΣΠOYΔΩN Aρθρο 1 1.1. Tα μαθήματα της Σχολής Eπιστημών Yγείας Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Kρήτης κατανέμονται σε 12 αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. 1.2. Tα μαθήματα διακρίνονται σε Yποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Tαϊφάκος ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Ξενής KAΘHΓHTΕΣ Άννα Παναγιώτου - Tριανταφυλλοπούλου Iωάννης Tαϊφάκος EΠIKOYPΟΙ KAΘHΓHTΕΣ Giovanbattista Galdi Δημόκριτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΩΡ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα

ΛΕΚΤΩΡ. Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα ΜΕΛΙΝΑ Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ ΛΕΚΤΩΡ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο Λυκείου από το Α Τοσίτσειο- Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Βαθμός: Άριστα Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα το 1946 στη Λεύκα Μεσσηνίας και σπούδασα φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1968-72) και στο Πανεπιστήμιο του Sheffield της Αγγλίας (1979-82).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή οδηγός σπουδών Οργάνωση του Τμήματος Ίδρυση του Τμήματος : 1983 Διοίκηση του Τμήματος : Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302, 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα