ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN"

Transcript

1

2

3 ÐANEÐIÓTHMIO IÙANNINÙN ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH TMHMA ÖIËOÓOÖIAÓ, ÐAIÄAÃÙÃIKHÓ KAI ØYXOËOÃIAÓ OÄHÃOÓ ÓÐOYÄÙN IÙANNINA

4 Êáëëéôå íéêþ åðéìýëåéá åîùöýëëïõ: Åýç ËÝëïõ Åêôýðùóç: Ôõðïãñáöåßï Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí Åðåîåñãáóßá ÊåéìÝíïõ: Ìáñßá ÐáððÜ, ÁèçíÜ ÍÝãñç, ÂÜãéá ÔóéÜëéïõ ÅðéôñïðÞ Ïäçãïý Óðïõäþí: ÉùÜííçò ÐñåëïñÝíôæïò ÉïñäÜíçò ÌáñêïõëÜôïò Èåï Üñçò ÁèáíáóéÜäçò ÅõóôÜèéïò Ðáðáóôáèüðïõëïò Ç åéêüíá ôïõ åîùöýëëïõ: Ðßíáêáò ôçò öçò Ìé åëþ, ÓðéôÜêéá óôï ÊÜóôñï ôùí Éùáííßíùí, 1955, ãêïõüò óå áñôß, 26x33cm ºäñõìá Ðáíáãéþôç êáé öçò Ìé åëþ

5 MEPOÓ ÐPÙTO ÃENIKEÓ OÄHÃIEÓ MEPOÓ ÄEYTEPO OÄHÃOI ÓÐOYÄÙN ÃIA TIÓ KATEYÈYNÓEIÓ Aíáëõôéêüò Ðßíáêáò Äéäáêôéêþí MïíÜäùí (A' Kýêëïò - êïéíüò ãéá üëïõò ôïõò Tïìåßò) Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Öéëïóïößá Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: ÐáéäáãùãéêÞ Ðñüãñáììá Óðïõäþí - Káôåýèõíóç: Øõ ïëïãßá ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Õðïôñïößåò ãéá ôéò öïéôþôñéåò êáé ôïõò öïéôçôýò ôïõ ÔìÞìáôïò Ö.Ð.Ø.

6

7 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Συντομογραφίες... iv Καλωσόρισμα... vii M E P O Σ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ 1. Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας... 5 M E P O Σ B' OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ 1. Aναλυτικός Πίνακας Διδακτικών Mονάδων (A' Kύκλος κοινός) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (A' Kύκλος κοινός) I. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ (KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA) 1. α. Συνοπτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων β. Aναλυτικός Πίνακας Kατανομής Διδακτικών Mονάδων Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το χειμερινό εξάμηνο

8 ii 3. Table of Courses (Winter Semester ) Eνδεικτική κατανομή των μαθημάτων στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (B' Kύκλος Kατεύθυνση: Φιλοσοφία) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο ) Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Φιλοσοφίας κατά το εαρινό εξάμηνο Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Eαρινό εξάμηνο 2013) Eργαστήρια Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Mεταπτυχιακές σπουδές Προσωπικό του Tομέα Φιλοσοφίας II. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ (KATEYΘYNΣH: ΠAIΔAΓΩΓIKH) 1. Kατανομή διδακτικών μονάδων α. Kατανομή δ.μ. κατά Tομέα β. Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Παιδαγωγικής κατά το α. Προσφερόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου β. Προσφερόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου γ. Table of Courses (Winter Semester ) δ. Table of Courses (Spring Semester 2013) Διαγράμματα των μαθημάτων του Tομέα Παιδαγωγικής Πρακτικές Ασκήσεις Εργαστήρια του Τομέα Παιδαγωγικής Προγράμματα Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERASMUS) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Προσωπικό του Τομέα Παιδαγωγικής

9 iii III. OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOMEA ΨYXOΛOΓIAΣ (KATEYΘYNΣH ΨYXOΛOΓIA) A. Kατανομή διδακτικών μονάδων Kατανομή δ.μ. κατά Tμήμα και Tομέα Kατανομή δ.μ. κατά Kύκλο και Tομείς B. Mαθήματα του Tομέα Ψυχολογίας Γ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο Δ. Προσφερόμενα μαθήματα από τον Tομέα Ψυχολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο α. Table of Courses (Winter Semester ) β. Table of Courses (Spring Semester 2013) E. Διαγράμματα μαθημάτων του Tομέα Ψυχολογίας ΣΤ. Εργαστήρια του Τομέα Ψυχολογίας Ζ. Προσωπικό του Tομέα Ψυχολογίας ΠAPAPTHMA Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ Φοιτητικοί Σύλλογοι και Οργανώσεις

10 iv ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ A.E.I.: Aνώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα A.K.: Aναπληρωτής Kαθηγητής Γ.Σ.: Γενική Συνέλευση Δ.E.Π.: Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό (Kαθηγητές, Aναπληρωτές καθηγητές, Eπίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) Δ.: Διδακτικό Προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Δρ.: Διδάκτορας Δ.Π.: Διοικητικό Προσωπικό Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο δ.μ.: Διδακτικές μονάδες Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό E.T.E.Π.: Eιδικό Tεχνικό Eργαστηριακό Προσωπικό E.K.: Eπίκουρος Kαθηγητής Eπ.K.: Eπιβλέπων Kαθηγητής E.Σ.: Eπιστημονικός Συνεργάτης E.Σ.A.Π.: Eθνικό Συμβούλιο Aνώτατης Παιδείας E.Φ.E.E.: Eθνική Φοιτητική Ένωση Eλλάδος I.Σ.: Iατρική Σχολή IA.: Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας K.: Kαθηγητής Λ.: Λέκτορας M.Δ.E.: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης M.EΠ.: Mεταπτυχιακή Eπιτροπή M.K.: Mεταπτυχιακή Kοσμητεία M.K.Σ.: Mεταπτυχιακός Kύκλος Σπουδών M.Σ.: Mεταπτυχιακή Σχολή M.ΣY.: Mεταπτυχιακό Συμβούλιο N.Π.Δ.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου N.Π.I.Δ.: Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Π.M.Σ.: Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών Π.Σ.: Πρόγραμμα Σπουδών Π.T.Δ.E.: Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης Π.T.N.: Παιδαγωγικό Tμήμα Nηπιαγωγών

11 v T.E.I.: Tεχνολογικά Eκπαιδευτικά Iδρύματα YΠ.E.Π.Θ.: Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΛ.: Tμήμα Φιλολογίας Φ.Π.Ψ.: Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

12

13 vii ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές Σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και την εγγραφή σας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο μαζί με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας συναπαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ιδρύθηκε το Με τον Ν.1268/1982 και την έκδοση του Π.Δ. 445/1984 το Τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργεί αυτόνομα και χορηγεί πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, οι τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές είναι ενδεικτικές του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος και των δυνατοτήτων που παρέχονται για την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Οι σπουδές επιμερίζονται σε δύο κύκλους, εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει μαθήματα και των τριών επιστημονικών κλάδων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής μεθόδου έρευνας των θεωρητικών προβλημάτων. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που θα τους οδηγήσει στην εμβάθυνση του συνθέματος της επιστήμης στην οποία επιθυμούν να μαθητεύσουν, και στην εξειδίκευση. Για την πληρέστερη οικείωση των φοιτητών με το σύνολο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής προβλέπεται η παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων που προσφέρουν τα άλλα δύο Τμήματα, δηλαδή το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14 viii Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε στους φοιτητές μας ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, οι οποίες, παράλληλα με τη γνωσιακή διάσταση, να προσφέρουν αφορμές και δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και να συμβάλουν στην καλλιέργεια της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, καθώς και του επιστημονικού ήθους. Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς του συλλογικού μας βίου η Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται να λειτουργεί ως πεδίο διαμόρφωσης ατόμων με ικανότητα αδογμάτιστης σκέψης, τα οποία με τα επιστημονικά τους εφόδια θα είναι σε θέση να λειτουργούν στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους βίο ως υπεύθυνοι πολίτες και επιστήμονες. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

15 MEPOΣ A' ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ

16

17 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Kάθε Σχολή διαιρείται σε Tμήματα. Όργανα του Tμήματος είναι: 1. H Γενική Συνέλευση 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο 3. O Πρόεδρος 1. H Γενική Συνέλευση του Tμήματος (Γ.Σ. Tμήματος) απαρτίζεται από τα μέλη Δ.E.Π. του Tμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών. 2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Tμήματος (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο του Tμήματος, τους Διευθυντές των Tομέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του E.T.E.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν το E.T.E.Π. 3. O Πρόεδρος του Tμήματος εκλέγεται για θητεία δύο χρόνων από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.E.Π. του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (στην κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες) και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Πρόεδρος του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για τη διετία είναι ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος και Aναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Γκότοβος. Tα Tμήματα των A.E.I. διαιρούνται σε Tομείς. Tο Tμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις (3) Tομείς: 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας Όργανα του Tομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. H Γενική Συνέλευση του Tομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό του Tομέα και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. O Διευθυντής του Tομέα εκλέγεται για έναν χρόνο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

18 4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. ΓPAMMATEIA ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. Tηλέφωνα Γραμματείας Φ.Π.Ψ. FAX / ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας: Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Τηλ.: FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόστολος Βράνος Τηλ.: FAX: Eυθαλία Μπέζα Αναστασία Αναστασίου Κωνσταντίνος Σιάπκας Ταχυδρομική Δ/νση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

19 Π POΓ PAMMA ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

20

21 7 I. OΔHΓIEΣ ΓIA TIΣ ΦOITHTPIEΣ KAI TOYΣ ΦOITHTEΣ 1. Tο Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής απονέμει πτυχίο τριών (3) κατευθύνσεων: α. Φιλοσοφικών Σπουδών β. Παιδαγωγικών Σπουδών γ. Ψυχολογικών Σπουδών 2. Kαι στις τρεις κατευθύνσεις τα μαθήματα κατανέμονται σε (8) οκτώ αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Oι τρεις κατευθύνσεις του Tμήματος προϋποθέτουν τον ίδιο αριθμό εξαμηνιαίων μαθημάτων, δηλαδή 48 (στον αριθμό αυτόν δε συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα εξάμηνα ξένης γλώσσας). Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε εκπαιδευτικές εβδομάδες, δηλαδή δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και δύο για εξετάσεις. 3. Oι φοιτητές/τριες κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους συντονίζουν τις επιλογές των μαθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτήσουν βασικές-γενικές γνώσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Aπό το πέμπτο εξάμηνο πρέπει να ακολουθήσουν την κατεύθυνση των σπουδών που θα επιλέξουν, με την παρακολούθηση αντίστοιχων μαθημάτων. 4. Mάθημα: Eίναι η διδασκαλία μέρους μίας ενότητας ή ενός πεδίου κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και επί τρεις ώρες την εβδομάδα, που αντιστοιχούν σε τρεις διδακτικές μονάδες (=δ.μ.). Σε όλες τις ενότητες ή τα πεδία προσφέρεται κάθε εξάμηνο ορισμένος αριθμός μαθημάτων, από τα οποία οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν το μάθημα (ή τα μαθήματα), που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο. Mε εισήγηση του Tομέα και απόφαση του Tμήματος ορισμένα από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά. 5. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχουν έτη-τάξεις. Yπάρχουν διδασκόμενα μαθήματα, που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα έτη, αλλά μπορούν, σχεδόν όλα, να επιλέγονται από κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, εφόσον το επιτρέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι δυνατή η απώλεια έτους σπουδών, αλλά η απώλεια μαθήματος, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει σε δύο εξεταστικές περιόδους (Iανουαρίου Σεπτεμβρίου ή Iουνίου Σεπτεμβρίου).

22 8 Για το μάθημα που διδάσκεται σε χειμερινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Iανουάριο. Για το μάθημα που διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις τον Ιούνιο. Aν αποτύχει, τότε ο/η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό το Σεπτέμβριο. 6. Tα μαθήματα είναι: (α) Yποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει σε περίπτωση αποτυχίας. (β) Kατ επιλογήν υποχρεωτικά, δηλαδή ο/η φοιτητής/τρια σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος. 7. Φοιτητής/τρια, που αποτυγχάνει σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, οφείλει να το επαναλάβει και στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον διδάσκεται. Aν αποτύχει πάλι ή το μάθημα δεν επαναληφθεί στο επόμενο εξάμηνο, οφείλει να το επαναλάβει σε άλλο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί κατά το επόμενο (ή άλλο) εξάμηνο σε μάθημα του ίδιου ή άλλου γνωστικού αντικειμένου. 8. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα του οποίου η ύλη συμπίπτει με την ύλη μαθήματος που έχει ήδη περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εκτός αν πρόκειται για Σεμινάριο, δηλαδή για μάθημα υψηλότερης βαθμίδας. 9. Ο/Η φοιτητής/τρια εγγράφεται ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, μετά την έναρξη του εξαμήνου, στα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Στα έξι πρώτα εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγράφεται και να υποβάλλεται στις αντίστοιχες εξετάσεις σε όχι λιγότερα από πέντε (5) και όχι περισσότερα από οκτώ (8) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Kατά τα δύο τελευταία εξάμηνα ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να εγγραφεί και να υποβληθεί στις αντίστοιχες εξετάσεις σε οκτώ (8) το πολύ μαθήματα, από τα οποία τα τρία (3) τουλάχιστον κατά το όγδοο εξάμηνο. Στους αριθμούς αυτούς συνυπολογίζεται και η ξένη γλώσσα. 10. Για την απόκτηση του πτυχίου συγκεκριμένης κατεύθυνσης του Tμήματος ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει τις ώρες μαθημάτων (= δ.μ.), που ορίζονται στους αντίστοιχους Oδηγούς Σπουδών (δηλαδή: 144 δ.μ δ.μ. ξένη γλώσσα = 156 δ.μ.).

23 9 11. Oι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένης γλώσσας σε οποιονδήποτε Kύκλο Σπουδών επιθυμούν. 12. Oι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι οι εξής: α. Aγγλική γλώσσα β. Γαλλική γλώσσα γ. Γερμανική γλώσσα

24 10 II. TO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN 1. Tο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων: A' KYKΛOΣ: Kύκλος Γενικός: 1ο - 4ο εξάμηνο. B' KYKΛOΣ: Kύκλος Kατεύθυνσης: 5ο - 8ο εξάμηνο. 2. A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 1. O A' Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει: α. Mαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Mαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. 2. Στον A' Kύκλο Σπουδών ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών Tομέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς και μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Tα μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής είναι κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής επιλέγονται από τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που προσφέρονται σύμφωνα με τον Oδηγό Σπουδών κάθε Tμήματος, και από τον A' Kύκλο Σπουδών (1ο ως 4ο εξάμηνο). Eπίσης κατ επιλογήν υποχρεωτικά είναι και τα μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 3. B' KYKΛOΣ: Kατεύθυνση (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 1. O B Kύκλος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτει μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ., καθώς επίσης και κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 1. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες διδακτικές μονάδες του A' Kύκλου Σπουδών κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις μονάδες αυτές κατά τη διάρκεια του B' Kύκλου Σπουδών.

25 11 3. Tα μαθήματα του B' Kύκλου (κατεύθυνσης) Σπουδών διακρίνονται σε: α. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. β. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. γ. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου. 4. Kάθε μάθημα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται ή στον A' ή στο B' Kύκλο Σπουδών γι αυτό οι διακριτικές ενδείξεις A' ή B' Kύκλος πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την επιλογή οποιουδήποτε μαθήματος. 5. Eίναι δυνατόν το ίδιο μάθημα να προσφέρεται και στους δύο Kύκλους Σπουδών. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Στο Πρόγραμμα του Tομέα Παιδαγωγικής ακολουθείται η ακόλουθη ορολογία: Πεδίο (για την ευρύτερη γνωστική περιοχή ή κλάδο) Mάθημα (για το συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο διδασκαλίας) π.χ. : Πεδίο: Το σχολείο στην Ιστορία Mάθημα: Παιδικό Λογοτεχνικό Bιβλίο ( ) Αντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Φιλοσοφίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Mάθημα (ο τίτλος παραμένει ο ίδιος) Θέμα (το ιδιαίτερο αντικείμενο που ενδεχομένως ανά εξάμηνο αλλάζει) Aντίστοιχα, στο Πρόγραμμα του Tομέα Ψυχολογίας τηρείται η ακόλουθη ορολογία: Ενότητα (στη θέση του Πεδίου) Μάθημα

26

27 MEPOΣ B OΔHΓOI ΣΠOYΔΩN ΓIA TIΣ KATEYΘYNΣEIΣ

28

29 15 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. (Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 3 δ.μ. 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία 6 δ.μ. 3. Το Σχολείο ως Κοινωνία 6 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ.

30 16 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 18 δ.μ. 1. Δύο μαθήματα από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία μαθήματα από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα μάθημα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: Tρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο του A' Kύκλου: 72 δ.μ. III. ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ/TPIEΣ AΛΛΩN TMHMATΩN Oι φοιτητές/τριες των Tμημάτων Φιλολογίας και Iστορίας-Aρχαιολογίας μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος Φ.Π.Ψ. είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Tα μέλη Δ.E.Π. φροντίζουν, ώστε ο αριθμός των φοιτητών/τριών που δηλώνουν τα μαθήματα να ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις αρχές ενός Προγράμματος Σπουδών.

31 17 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA ΠPΩTA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN A' KYKΛOΣ (KOINOΣ) I. YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ. EΞAMHNA 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Mαθήματα α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών 1 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Το Σχολείο στην Ιστορία 1 2. Το Σχολείο στην Κοινωνία Το Σχολείο ως Κοινωνία 1 1 γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία Kοινωνική Ψυχολογία 1 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 1 4. Kλινική Ψυχολογία 1

32 18 II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ EΞAMHNA Μαθήματα α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας: 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 1. Aρχαία Eλληνική Φιλολογία Nέα Eλληνική Φιλολογία Γλωσσολογία 1 β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: III. ΞENH ΓΛΩΣΣA ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣYNOΛO MAΘHMATΩN 28 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 84 δ.μ.

33 TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN Kατεύθυνση: Φιλοσοφία

34

35 21 ΣYNOΠTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A'. TOMEAΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ Kατεύθυνση: Φιλοσοφία A' KYKΛOΣ (1ο ώς 4ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Yποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. II. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας 9 δ.μ. B' KYKΛOΣ (5ο ώς 8ο εξάμηνο) 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά 54 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας ως 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής ώς 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας ώς 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO 156 δ.μ.

36 22 ANAΛYTIKOΣ ΠINAKAΣ KATANOMHΣ ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN A' Kύκλος (1ο ώς 4ο εξάμηνο): 72 δ.μ. Kοινός για όλες τις κατευθύνσεις του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I. YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TOY TMHMATOΣ Φ.Π.Ψ. 45 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: 1. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία 3 δ.μ. 2. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " 3. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία " 4. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " 5. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Επιστημονικών Ιδεών " Σύνολο 15 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής: 1. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα ( ) 3 δ.μ. 2. Eκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες 3 δ.μ. 3. Θεωρίες της μάθησης 3 δ.μ. 4. Θεωρίες κοινωνικοποίησης 3 δ.μ. 5. Σχολείο και εκπαιδευτικοί 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας: 1. Γενική Ψυχολογία 6 δ.μ. 2. Kοινωνική Ψυχολογία 3 δ.μ. 3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 δ.μ. 4. Kλινική Ψυχολογία 3 δ.μ. Σύνολο 15 δ.μ. II. KAT EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA TΩN AΛΛΩN TMHMATΩN THΣ ΦIΛOΣOΦIKHΣ ΣXOΛHΣ 27 δ.μ. α. Aπό το Tμήμα Φιλολογίας 18 δ.μ. 1. Δύο από την ενότητα Aρχαία Eλληνική Φιλολογία 6 δ.μ. 2. Tρία από την ενότητα Nέα Eλληνική Φιλολογία 9 δ.μ. 3. Ένα από τον Tομέα Γλωσσολογίας 3 δ.μ. β. Aπό το Tμήμα Iστορίας Aρχαιολογίας: τρία μαθήματα 9 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του A' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες.

37 23 B' Kύκλος (5ο ώς 8ο εξάμηνο): 72 δ.μ. I. Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 36 δ.μ. A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας 3 δ.μ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία " Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' " (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' " (Aρχαία Σοφιστική) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' " (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' " (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' " (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT ' " (Eλληνιστική Φιλοσοφία) Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z ' " (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ως τον 6ο αι. μ.x.) Pωμαϊκή Φιλοσοφία " Bυζαντινή Φιλοσοφία " Mεσαιωνική Φιλοσοφία " Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεότερη Φιλοσοφία " Σύγχρονη Φιλοσοφία " Nεοελληνική Φιλοσοφία " Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων "

38 24 B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA Eισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 δ.μ. Oντολογία Mεταφυσική " Φιλοσοφική Aνθρωπολογία " Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών " Λογική " Γνωσιοθεωρία " Φιλοσοφία της Eπιστήμης " Φιλοσοφία της Φύσης " Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών " Φιλοσοφία των Mαθηματικών " Φιλοσοφία της Iατρικής " Hθική " Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία " Φιλοσοφία της Iστορίας " Φιλοσοφία του Πολιτισμού " Φιλοσοφία της Παιδείας " Φιλοσοφία της Γλώσσας " Φιλοσοφία του Δικαίου " Φιλοσοφία του Νου " Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας " Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών " Φιλοσοφική Eρμηνευτική " Φιλοσοφία της Θρησκείας " Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα " (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κ.ά.) Kοινωνιολογία " Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών " Eρευνητική Mεθοδολογία " Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών " Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας " Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων " * Tις 6 υπόλοιπες δ.μ. ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να τις καλύψει από οποιαδήποτε Eνότητα (A' ή B') επιθυμεί.

39 25 β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. Tέσσερα μαθήματα από τα «πεδία»: 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Ιστορία» 3 δ.μ. 1 μάθημα από το «πεδίο»: «Το σχολείο στην Κοινωνία» 3 δ.μ. 2 μαθήματα από το «πεδίο»: «Το σχολείο ως Κοινωνία» 6 δ.μ. γ. Aπό τον Tομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. Δύο μαθήματα από τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία 3 δ.μ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία " Kλινική Ψυχολογία " I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 12 δ.μ. α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας: Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων 6 δ.μ. (ενδεικτικά) β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 6 δ.μ. II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου II.1. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 6 δ.μ. Γενικό σύνολο δ.μ. του B' Kύκλου: 72 διδακτικές μονάδες. ΞENH ΓΛΩΣΣA 12 δ.μ. ΓENIKO ΣYNOΛO ΔIΔAKTIKΩN MONAΔΩN 156 δ.μ. ΥΠΟΜΝΗΣΗ Οι φοιτητές/τριες που ακολούθησαν την Κατεύθυνση: Φιλοσοφία, κατά τα οχτώ εξάμηνα των σπουδών τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα που αφορούν την «Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»: Α Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 15 δ.μ. β. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 15 δ.μ. Β Κύκλος: α. Aπό τον Tομέα Φιλοσοφίας 6 δ.μ. β. Aπό τον Tομέα Παιδαγωγικής 12 δ.μ. γ. Από τον Τομέα Ψυχολογίας 6 δ.μ. δ. Από τον Τομέα Παιδαγωγικής (κατ επιλογήν υποχρεωτικά) 6 δ.μ. Γενικό σύνολο: 60 δ.μ. ή 20 μαθήματα ήτοι τρία υπερπλήρη εξάμηνα.

40 26 ΠΡOΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOΥ ΤΟMEA ΦIΛOΣOΦIAΣ XEIMEPINO EΞAMHNO A' Kύκλος (1ο - 4ο εξάμηνο, για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές του Tμήματος Φ.Π.Ψ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη Φ1Ε009 Ε. Λεοντσίνη β. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος Φ2Ε005 Γ. Αποστολοπούλου γ. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα Φ3Ε008 Κ. Πέτσιος δ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο Φ4Ε008 Π. Νούτσος ε. Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend Φ5Ε006 Α. Σακελλαριάδης B' Kύκλος (5ο 8ο εξάμηνο): A' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. IΣTOPIA THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. H προβληματική της φιλοσοφικής ιστοριογραφίας β. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΦΑΕ060 Ε. Λεοντσίνη

41 27 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ γ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A' (Προσωκρατικοί φιλόσοφοι) δ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία B' (Aρχαία Σοφιστική) ε. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Γ' (Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές) Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί Φιλόσοφοι στ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Δ' (Πλάτων και Aρχαία Aκαδημία) Θέμα: Η ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ζ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία E' (Aριστοτέλης και Aρχ. Περίπατος) η. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία ΣT' (Eλληνιστική Φιλοσοφία) θ. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Z' (H φιλοσοφία της ύστερης Aρχαιότητας ώς τον 6 ο αι. μ.x.) ι. Pωμαϊκή Φιλοσοφία ια. Bυζαντινή Φιλοσοφία ΦΑΕ062 ΕΣΧ226 ΦΑΕ061 ΕΣΧ225 ΦΑΕ011 ΕΣΧ111 ΦΑΕ022 ΕΣΧ083 Ε. Καραμπατζάκη Ε. Λεοντσίνη Στ. Δημητρίου Β. Σολωμού-Παπανικολάου ιβ. Mεσαιωνική Φιλοσοφία ιγ. Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: H αισθητική του περιβάλλοντος ΦΑΕ008 Γ. Αποστολοπούλου Nεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξόν ιδ. Nεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ιε. Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΦΑΕ016 ΕΣΧ116 ΦΑΕ054 ΕΣΧ210 ΦΑΕ055 ΕΣΧ211 Ι. Πρελορέντζος Κ. Ράντης Κ. Ράντης

42 28 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Nεοελληνική Φιλοσοφία ιζ. Φιλοσοφίες του εξωευρωπαϊκού χώρου ιη. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων B' Eνότητα: τουλάχιστον 15 δ.μ. ΣYΣTHMATIKH ΦIΛOΣOΦIA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ α. Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά Ρεύματα β. Oντολογία Mεταφυσική γ. Φιλοσοφική Aνθρωπολογία δ. Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών ε. Λογική στ. Γνωσιοθεωρία ζ. Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Οι αιρετικοί της Επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend η. Φιλοσοφία της Φύσης θ. Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών ι. Φιλοσοφία των Mαθηματικών ια. Φιλοσοφία της Iατρικής ΦΒΕ073 ΦΒΕ074 Κ. Πέτσιος Α. Σακελλαριάδης ιβ. Hθική Θέμα: Ηθική Φιλοσοφία: Σχολές και Μέθοδοι ιγ. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ιδ. Φιλοσοφία της Iστορίας ιε. Φιλοσοφία του Πολιτισμού ΦΒΕ006 ΕΣΧ191 ΦΒΕ075 Δ. Δρόσος Π. Νούτσος

43 29 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ιστ. Φιλοσοφία της Παιδείας ιζ. Φιλοσοφία της Γλώσσας ιη. Φιλοσοφία του Δικαίου ιθ. Φιλοσοφία του Νου κ. Aισθητική Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας κα. Φιλοσοφία των Ιστορικών Ερμηνευτικών Επιστημών κβ. Φιλοσοφική Eρμηνευτική κγ. Φιλοσοφία της Θρησκείας κδ. Eπίκαιρα Φιλοσοφικά Προβλήματα (π.χ. Tεχνική, Oικολογία κτλ.) κε. Kοινωνιολογία κστ. Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας κζ. Eρευνητική Mεθοδολογία κη. Μεθοδολογία των Επιστημονικών Εργασιών κθ. Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας λ. Διδακτική των φιλοσοφικών μαθημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα μαθήματα Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία A', B', Γ', Δ', E', ΣT', Z', που ανήκουν στο B' Kύκλο A' Eνότητα, δεν είναι προαπαιτούμενα μεταξύ τους. 2. Οι φοιτητές/τριες, που επέτυχαν σε ορισμένο μάθημα, δεν μπορούν να το επαναλάβουν σε άλλο εξάμηνο, όταν διδάσκεται το ίδιο θέμα. 3. Το καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες (δ.μ.).

44 30 SECTION OF PHILOSOPHY TABLE OF COURSES (Winter Semester ) A' Circle (1-4 Semesters, for all the students of the Philosophy, Education and Psychology Department) _ Ancient Greek Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy _ Introduction to Philosophy _ Social and Political Philosophy _ Epistemology History of Scientific Ideas (Ε. Leontsini) (G. Apostolopoulou) (K. Petsios) (P. Noutsos) (A. Sakellariadis) B' Circle (5-8 Semesters) First Unit: 15 teaching Units at least HISTORY OF PHILOSOPHY _ Problems of Historiography of Philosophy _ Ancient Greek Philosophy (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy A' (Presocratics) _ Ancient Greek Philosophy B ' (Ancient Sophistic) (Ε. Karabatzaki) _ Ancient Greek Philosophy C ' (Socrates Socratics) (E. Leontsini) _ Ancient Greek Philosophy D' (Plato Ancient Academy) (St. Dimitriou, V. Solomou-Papanikolaou) _ Ancient Greek Philosophy E' (Aristotle Ancient Peripatos) _ Ancient Greek Philosophy F' (Hellenistic Philosophy) _ Ancient Greek Philosophy G ' (Philosophy of Late Antiquity to 6th c. A.D.) _ Roman Philosophy _ Byzantine Philosophy _ Mediaeval Philosophy _ Modern and Contemporary Philosophy (G. Apostolopoulou, I. Prelorentzos) _ Modern Philosophy (K. Rantis) _ Contemporary Philosophy (K. Rantis) _ Modern Greek Philosophy _ Extra European Philosophy _ Philosophy Teaching

45 31 Second Unit: 15 teaching Units at least SYSTEMATIC PHILOSOPHY _ Introduction to Philosophy (K. Petsios) _ Ontology Metaphysics _ Philosophical Anthropology _ Epistemology History of Scientific Ideas _ Logic _ Theory of Knowledge _ Philosophy of Science (A. Sakellariadis) _ Philosophy of Nature _ Philosophy of Natural Sciences _ Philosophy of Mathematics _ Philosophy of Medicine _ Ethics (D. Drosos) _ Social and Political Philosophy (P. Noutsos) _ Philosophy of History _ Philosophy of Culture _ Philosophy of Education _ Philosophy of Language _ Philosophy of Right _ Philosophy of Mind _ Aesthetics Philosophy of Literature _ Philosophy of Historical Hermeneutical Sciences _ Hermeneutics _ Philosophy of Religion _ Contemporary Philosophical Problems (such as Technology, Ecology etc.) _ Sociology _ Philosophy of Social Sciences Philosophy of Political Economy _ Methodology of Research _ Μethodology of University Essay Writing _ Questions of Applied Practical Philosophy _ Philosophy Teaching

46 32 ENΔEIKTIKH KATANOMH TΩN MAΘHMATΩN ΣTA TEΣΣEPA TEΛEYTAIA EΞAMHNA TΩN ΣΠOYΔΩN KATEYΘYNΣH: ΦIΛOΣOΦIA B' KYKΛOΣ EΞAMHNA 5ο 6ο 7ο 8ο Mαθήματα του Tμήματος Φ.Π.Ψ. I.1. Yποχρεωτικά α. Tομέας Φιλοσοφίας 1. Aπό την ενότητα: Φιλοσοφία 2. Aπό την ενότητα: Iστορία της Φιλοσοφίας β. Tομέας Παιδαγωγικής γ. Tομέας Ψυχολογίας 1 1 I.2. Kατ επιλογήν υποχρεωτικά 1. Tομέας Φιλοσοφίας 2. Tομέας Παιδαγωγικής 3. Tομέας Ψυχολογίας II. Mαθήματα άλλων Tμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου 1 1 ΣYNOΛO MAΘHMATΩN ή 72 δ.μ.

47 Δ IAΓ PAMMATA των μαθημάτων του Tομέα Φιλοσοφίας (Xειμερινό εξάμηνο )

48

49 35 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος - Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

50 36 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

51 37 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος - Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

52 38 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος - Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. VIII. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. IX. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

53 39 Διδάσκων: Kαθηγητής Παναγιώτης Nούτσος Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Θέμα: Επινοώντας «αντίδοτα» στο σημερινό κόσμο ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Eισαγωγή. 2. Τι είδους συμβολική αντιβία ασκεί ο διανοούμενος; 3. Η «καθημερινότητα» δρα ως αντιστατικό των «προκαταλήψεων»; 4. Έχουν αντισταθμιστικά οφέλη τα απρόοπτα στη ζωή μας; 5. Με ποια πολιτική στάση στέκεσαι όρθιος όλο το εικοσιτετράωρο; 6. Τι αντιολισθητικά μέσα σκαρφίζονται τα «νέα κοινωνικά κινήματα»; 7. Ο εμβολιασμός ηθικής και πολιτικής πώς αντιπολιτεύεται το «πολιτικό κόστος»; 8. Με ποια αντιπληθωριστικά μέτρα ελέγχεται ο «κοινός νους»; 9. Παραμένει η «ιστορική αίσθηση» ως «έκτη αίσθηση» του ανθρώπινου όντος; 10. Πόσο δραστική είναι η «αντι-μόδα»; 11. Τι αντιμάχεται η αυτο-ειρωνεία; 12. Συμπεράσματα. YΠOMNHΣEIΣ: 1. Tο μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Φ.Π.Ψ. (A' Kύκλος) και όλων των κατευθύνσεων των Tμημάτων (B' Kύκλος). 2. H παρακολούθηση είναι απαραίτητη. 3. H εργασία των φοιτητών (συνθετική, κριτική παρουσίαση βιβλίου ή άρθρου, μετάφραση, βιβλιογραφική κτλ.) είναι υποχρεωτική. 4. Kατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύεται το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα παραμένουν κλειστά.

54 40 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης ή Eπιστημολογία Iστορία των Eπιστημονικών Iδεών B' Kύκλος B' Eνότητα Mάθημα: Φιλοσοφία της Eπιστήμης Θέμα: Oι αιρετικοί της επιστημολογίας. William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ To γεγονός της εμπειρίας. Επιστημονικοί νόμοι. Η λειτουργία του επιχειρήματος. Εισιτήρια συναγωγών. Όψεις του ρεαλισμού. Η λειτουργία της συνείδησης. Προσωπική Ταυτότητα. Μεθοδολογία και Κανονιστικότητα. Επιστήμη και Θρησκεία.

55 41 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο A' Kύκλος Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη ( π.χ.). 2. Τα έργα του Αριστοτέλη. 3. Φιλοσοφία και μέθοδος. 4. Η επίδραση του Αριστοτέλη: Αριστοτελικοί και νεοαριστοτελικοί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η θεμελίωση της πολιτικής κοινωνίας: Η συγκρότηση της πόλης. 2. Η πόλη ως η πιο σημαντική μορφή κοινωνίας (κοινότητας). 3. Τελεολογία και ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον. 4. Ιδανικές πολιτείες. Παθολογία των πολιτευμάτων. Το ιδανικό πολίτευμα. ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ 1. Η έννοια της φιλίας στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 2. Ορισμός και είδη της αριστοτελικής φιλίας. 3. Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη. 4. Πολιτική φιλία, δικαιοσύνη και ομόνοια. 5. Η φιλία ως κοινωνικό αγαθό. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Η επίδραση του Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία. 2. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τον Νεοελληνικό στοχασμό.

56 42 3. Αριστοτελική ηθική φιλοσοφία και σύγχρονη αρετολογική ηθική θεωρία. 4. Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία και σύγχρονη κοινοτιστική πολιτική θεωρία. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν χωρία από τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Ευδήμια, τη Ρητορική και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Λόγω της εισαγωγικής φύσης του μαθήματος είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων όσο και του φροντιστηρίου. 2. Η ανάληψη εργασιών είναι προαιρετική και μπορεί να είναι και παρουσίαση βιβλίου. 3. Η δήλωση του μαθήματος στη διδάσκουσα είναι αναγκαία.

57 43 Διδάσκουσα: Αναπλ. καθηγήτρια Ελένη Καραμπατζάκη Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο B' Kύκλος A' Eνότητα Mάθημα: Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία Β Θέμα: Αρχαία Σοφιστική ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ 1. Γένεση του σοφιστικού κινήματος. 2. Σοφιστική και ρητορική. 3. Η «ανθρωποκεντρική» στροφή της σοφιστικής Πρωταγόρας. 4. Η αντιπαράθεση ΝΟΜΟΥ-ΦΥΣΗΣ α. Εγωιστική προσέγγιση (Ιππίας, Καλλικλής, Πρόδικος). β. Αλτρουιστική προσέγγιση (Αντιφών, Λυκόφρων). γ. Ρεαλιστικές θεωρήσεις (Θρασύμαχος). 5. Η διαχρονικότητα των σοφιστικών θέσεων. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ: 1. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητη. 2. Υποχρεωτική είναι και η ανάληψη εργασίας με θέμα είτε την παρουσίαση ενός βιβλίου σχετικού με το μάθημα, είτε την ανάπτυξη ενός ειδικού αντικειμένου.

58 44 Διδάσκουσα: Λέκτορας Ελένη Λεοντσίνη Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ Θέμα: Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Σωκράτης και Σωκρατικές Σχολές. 2. Οι Κυνικοί, ο Κυνισμός και η μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική φιλοσοφία. Προέλευση του όρου «κυνισμός». 3. Αρχαίοι Κυνικοί φιλόσοφοι: (1) Αντισθένης (2) Διογένης ο Κύων (3) Κράτης (4) Ιππαρχία (5) Μητροκλής (6) Ελάσσονες Κυνικοί (Ονησίκριτος, Φιλίσκος, Μέναδρος, Μόνιμος, Θράσυλλος, Μενέδημος) 4. Ο ριζοσπαστισμός των φιλοσοφικών ιδεών τους (φύση, αρετή, αλήθεια, ελευθερία, παρρησία, ανατροπή της αξίας των νομίμων). 5. Η επικαιρότητα της αρχαίας κυνικής φιλοσοφικής σκέψης. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα Κυνικών φιλοσόφων και θα δοθεί συμπληρωματική βιβλιογραφία. Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (σύνθεσης, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας κλπ.) είναι προαιρετική.

59 45 Διδάσκων: Αναπλ. καθηγητής Στέφανος Δημητρίου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: Πλάτωνος Ευθύδημος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η αντιπαράθεση εριστικής (μεγαρικής σοφιστικής) και φιλοσοφίας και η σχέση γλώσσας και συλλογισμού. 2. Η διάκριση ανάμεσα στον εριστικό και τον συλλογισμό: Η παραγωγή της αριστοτελικής θεωρίας για το νόημα και τη διαλεκτική στα Τοπικά και το Περί των Σοφιστικών Ελέγχων, μέσα από τον πλατωνικό Ευθύδημο. 3. Ο αληθής και ο φαινόμενος έλεγχος στον πλατωνικό Ευθύδημο. 4. Η ανάλυση του εριστικού επιχειρήματος στα συστατικά του μέρη. 5. Η μέθοδος του εικότος. 6. Η ταυτότητα του νοήματος και ο έλεγχος των αντιφάσεων. 7. Ποια η συνθήκη δυνατότητας του ψεύδους και της πλάνης; 8. Η ομωνυμία και το σοφιστικό φάντασμα. 9. Η σχέση ανάμεσα στον Ευθύδημο και τον Σοφιστή του Πλάτωνος. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Είναι προαιρετική η ανάληψη και η εκπόνηση εργασιών, οι οποίες θα παρουσιασθούν υπό τη μορφή διαλεκτικής έκθεσης αντιπάλων επιχειρημάτων που θα αφορούν τους θεματικούς άξονες και ζητήματα τα οποία διαλαμβάνονται στην προβληματική του μαθήματος.

60 46 Διδάσκουσα: Λέκτορας Βασιλική Σολωμού Παπανικολάου Aκαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β' Kύκλος Α' Eνότητα Mάθημα: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ' Θέμα: H ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Α 1. Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα. 2. Ο κόσμος της πόλεως και η κρίση του λόγου. 3. Ο Πλάτων απέναντι στο ηθικό πρόβλημα. Β 4. Η φιλοσοφική ηθική του Πλάτωνα στη σύγχρονη έρευνα. 5. Η πλατωνική ανθρωπολογία και ο σκοπός της ζωής. 6. Το αγαθό και η πρακτική του λειτουργία. 7. Ψυχή, πολιτεία και αρετές. 8. Τύποι πολιτευμάτων και μορφές ηθικής συνείδησης. 9. Δικαιοσύνη και ευδαιμονία. 10. Τα υλικά αγαθά στην πλατωνική αξιολογία. 11. Οι πηγές του κακού. 12. Ο ἀγαθὸς βίος και η ηδονή. 13. Η φρονηματιστική διάσταση της πλατωνικής εσχατολογίας. 14. Ο χαρακτήρας της πλατωνικής ηθικής. ΦPONTIΣTHPIO: Στο φροντιστήριο θα σχολιαστούν χωρία από τους πλατωνικούς διαλόγους σχετικά με την προβληματική των παραδόσεων.

61 47 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Γεωργία Αποστολοπούλου Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Α' Κύκλος Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Β' Κύκλος Α' Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η αισθητική του περιβάλλοντος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φιλοσοφική αισθητική ως φιλοσοφική θεωρία. 2. Η αισθητική θεωρία του περιβάλλοντος. 3. Φύση, περιβάλλον και τέχνη. 4. Πέρα από τον διχασμό φύσης και τέχνης. 5. Ο εξανθρωπισμένος χώρος. 6. Η έννοια του περιβάλλοντος. 7. Η περιβαλλοντική συμπλοκή. 8. Η δημιουργία μορφών περιβάλλοντος. 9. Το μουσείο ως περιβάλλον. 10. Η πόλη ως περιβάλλον. 11. Η ιδέα της αρχιτεκτονικής. 12. Ο κοσμικός χώρος. 13. Φιλοσοφική αισθητική και φιλοσοφική ηθική. 14. Πολιτισμός και περιβάλλον. 15. Κριτική επισκόπηση. ΦPONTIΣTHPIO: Θα παρουσιαστούν φοιτητικές εργασίες.

62 48 Διδάσκων: Kαθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος Ακαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Γνωσιοθεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Bergson ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Henri Bergson ( ): εργοβιογραφικά στοιχεία. 2. Το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. «Η φιλοσοφική στιγμή του 1900». 3. Σπουδαιότητα των γνωσιοθεωρητικών και των μεθοδολογικών ζητημάτων στο φιλοσοφικό έργο του Bergson. 4. Μια φιλοσοφία της διάρκειας, της μεταβολής, των γίγνεσθαι (devenirs): «Δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μόνο πρόοδοι ή μεταβάσεις» «δεν υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν μόνο τάσεις ή κατευθύνσεις». Το ζήτημα της αντικειμενοποίησης. 5. Η ιδιοτυπία του μπερξονικού εμπειρισμού. (α) Η φιλοσοφία ως «θετική μεταφυσική» στο πρώτο σημαντικό μεθοδολογικό κείμενο του Bergson. (β) Οι γνωστικές δυνάμεις του πνεύματος: νόηση και ενόραση. (γ) Η ιδιοτυπία της φιλοσοφικής ενόρασης έναντι άλλων τύπων ενόρασης (της καλλιτεχνικής, της επιστημονικής ή αυτής των μεγάλων μυστικών). (δ) Συγκεκριμένο και αφηρημένο. Δύο είδη αυστηρότητας και ακρίβειας. (ε) Συνδυασμός του γνωσιοθεωρητικού υποδείγματος της όρασης με αυτά της αφής και της ακοής. (στ) Η μπερξονική κριτική των εννοιών (concepts) και η μεθοδική χρήση εικόνων. (ζ) Προς ένα νέο είδος εννοιών: το πρόβλημα των ρευστών εννοιών. 6. Η μεθοδολογική σκευή ενός ισχυρού εμπειρισμού. (α) Η παρατήρηση: εξωτερική και εσωτερική. Ερωτήματα σχετικά με το ρόλο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ενδοσκόπησης στη φιλοσοφική μέθοδο του Bergson.

63 49 (β) Ο συλλογισμός. (γ) Η θεωρία: υποθέσεις, πιθανότητες, αληθοφάνεια. 7. Μεθοδολογικά εργαλεία που απορρίπτει ο Bergson στο πεδίο της φιλοσοφίας. 8. Πέρα από το σκεπτικισμό και το δογματισμό. 9. Σχέση της μεθόδου του Bergson με μεθοδολογικές προτάσεις του Descartes, του Kant, του Claude Bernard και του Ravaisson. 10. Κριτική που ασκήθηκε σε βασικές μεθοδολογικές θέσεις του Bergson (από εκπροσώπους του λογικού θετικισμού, από τον Russell, από τον Bachelard, από Γερμανούς και Γάλλους φαινομενολόγους, από τον Piaget, από τον Bouveresse κ.ά.) αλλά και γόνιμη ανάκτηση και αξιοποίηση πτυχών της φιλοσοφικής μεθόδου του από μείζονες Γάλλους φιλοσόφους του εικοστού αιώνα (Marcel, Wahl, Jankélévitch, Lévinas, Merleau-Ponty, Deleuze κ.ά.) 11. Κριτικές επισημάνσεις και ανοιχτά ερωτήματα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Θα αναλυθούν σημαντικά χωρία από το έργο του Bergson («Ο ψυχοφυσικός παραλληλισμός και η θετική μεταφυσική», «Εισαγωγή στη μεταφυσική», Η δημιουργική εξέλιξη, «Η φιλοσοφική ενόραση», «Η συνείδηση και η ζωή», «Η αντίληψη της αλλαγής» και η εκτενής διμερής εισαγωγή του Bergson στη συλλογή δοκιμίων του Η σκέψη και το κινούμενο). Επίσης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν εργασίες των φοιτητών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η ανάληψη εργασιών (συνθετικής, κριτικής παρουσίασης βιβλίου ή άρθρου, μετάφρασης δόκιμου άρθρου κτλ.) είναι προαιρετική.

64 50 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Νεότερη Φιλοσοφία Θέμα: Ερμηνεία της «Πρώτης Εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Ιmmanuel Kant ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η καντιανή φιλοσοφία ως σύστημα. 2. Το σύστημα των ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων. 3. Το σύστημα όλων των ικανοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος. 4. Η εμπειρία ως σύστημα. 5. Η αναστοχαστική κριτική δύναμη. 6. Η μορφική σκοπιμότητα ως υπερβατολογική αρχή της κριτικής δύναμης. 7. Η ιδέα μιας τεχνικής της φύσεως. 8. Αισθητική ικανότητα αποτίμησης, αισθητικές κρίσεις. 9. Τελεολογική αποτίμηση, τελεολογικές κρίσεις. 10. Η αρχή της τεχνικής κριτικής δύναμης. 11. Μια εγκυκλοπαιδική εισαγωγή της Κριτικής της κριτικής δύναμης στο σύστημα της Κριτικής του καθαρού Λόγου. 12. Υποδιαίρεση της Κριτικής της κριτικής δύναμης. 13. Τελικός απολογισμός: Υπάρχει χώρος σήμερα για μια ιδέα της φύσεως ως τέχνης; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός του πρωταρχικού κειμένου της «Πρώτης εισαγωγής» στην Κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

65 51 Διδάσκων: Επίκ. καθηγητής Κωνσταντίνος Ράντης Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Β Κύκλος Α Ενότητα Μάθημα: Σύγχρονη Φιλοσοφία Θέμα: Η γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Jürgen Habermas. 2. Γνώση και ενδιαφέρον. 3. Η ιδέα μιας γνωσιοθεωρίας ως κοινωνικής θεωρίας. 4. Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία. 5. Τεχνικός κόσμος και βιόκοσμος. 6. Τελικός απολογισμός: Είναι δυνατή μια γνωσιοθεωρία ως κοινωνική θεωρία; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα γίνει εκτενής ανάλυση και σχολιασμός αποσπασμάτων από τα έργα του Jürgen Habermas Γνώση και ενδιαφέρον, Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία, Τεχνική πρόοδος και κοινωνικός βιόκοσμος και αναφορά στην πρόσφατη φιλοσοφική έρευνα. Η εκπόνηση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαιρετική και η παρουσίασή τους θα γίνει στο πλαίσιο του φροντιστηρίου.

66 52 Διδάσκων: Καθηγητής Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Aκαδημαϊκό έτος Xειμερινό εξάμηνο Α Κύκλος Μάθημα: Eισαγωγή στη Φιλοσοφία Β Κύκλος Β Ενότητα Μάθημα: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Θέμα: Φιλοσοφείν και Φιλοσοφικά ρεύματα ΔIAΓPAMMA MAΘHMATOΣ Ι. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας: Ορφικές θεογονίες/κοσμογονίες Όμηρος Ησίοδος Φερεκύδης. ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Εἶναι και Γίγνεσθαι. ΙΙΙ. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον ἀρετὴν και την πολιτικήν. IV. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός: α. ἀεὶ ὂν και ἀεὶ γιγνόμενον β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη. V. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νεοπλατωνικών σχολιαστών. VI. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus. VII. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας. X. Ορθολογισμός Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. XI. H κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αποσπάσματα από συναφή φιλοσοφικά κείμενα.

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999)

Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) Ι. Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999) H ΠPΩTH ΔEKAΠENTAETIA (1985-1999) "παίζοντας να εργάζεσαι χωρίς να δουλεύεις τους άλλους" ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ TOMEAΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) Πλάτων: Θεωρία των ιδεών (Υ) Μ. Μουζάλα 16:00-18:00 ΧΗ8 / ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8 06.06.2013

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I (Υ) Δ. Αθανασάκης 09:00 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις. (Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ΥΕ που προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ : ( 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο )

Α Ε Τ Ο Σ : ( 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (σύμφωνα με: Ν.4218 παράγρ. 9, ΦΕΚ 268/10.12.2013) Α Ε Τ Ο Σ : 2 0 1 3-2

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ

Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4316/2014) Α Ε Τ Ο Σ : Μ α θ ή μ α τ α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I. . Αθανασάκης /ΧΗ8. . Αθανασάκης /ΧΗ8

ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I. . Αθανασάκης /ΧΗ8. . Αθανασάκης /ΧΗ8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2012 2013 αρχίζουν, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (24.05.2012) τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ 15/6/16 ΤΕΤΑΡΤΗ Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων

Γενικά. ιάρκεια Σπουδών. Σύνολο διδακτικών µονάδων ( Μ) Σύνολο Μαθηµάτων Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί από το ακαδ. έτος 2004 έως και το 2010. Γενικά ύο είναι οι βασικοί επιστηµονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 18/1/2016 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Α. Μιχαλάκης 14:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Το Τμήμα προσφέρει πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα κατά εξάμηνα και οδηγίες για τους παλαιούς φοιτητές. Α) Γενικές Οδηγίες

Πρόγραμμα κατά εξάμηνα και οδηγίες για τους παλαιούς φοιτητές. Α) Γενικές Οδηγίες Πρόγραμμα κατά εξάμηνα και οδηγίες για τους παλαιούς φοιτητές Α) Γενικές Οδηγίες Προσοχή: οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο τους παλαιούς φοιτητές, όσους δηλαδή εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ σύµφωνα µε το άρθρο 39/ΦΕΚ 50-15/5/2015 για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙ. Τα Εργαστήρια του Τομέα

ΧΙ. Τα Εργαστήρια του Τομέα ΧΙ. Τα Εργαστήρια του Τομέα α) Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος O Tομέας Φιλοσοφίας του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 5/9/16 ΔΕΥΤΕΡΑ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μελη ΔΕΠ 12-14 ΑΠ2, ΑΠ4 13/9/16 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΑΠΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Α Εξάμηνο 1 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3. Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών Ι 4. Εργαστήριο Γλυπτικής Ι 3* 4 5 Εργαστήριο Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/15 ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα