Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν , ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / Σ Αθήνα, 14 Μαϊ 2012 ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού α. ΣΚ 300-6/2005/ΓΕΣ/ ΕΚΠ β. ΦΕΚ 1359 Β / Κατόπιν του (β) σχετικού, να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις συµπληρώσεις, στο (α) όµοιο: α. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 1, ως εξής : «Σκοπός της λειτουργίας του θεσµού των Στρατιωτικών Οικηµάτων Αξιωµατικών Υπαξιωµατικών ΕΠΟΠ, του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) (ΣΟΑ ΣΟΜΥ- ΣΟΕΠΟΠ), στις διάφορες Φρουρές και Στρατόπεδα, είναι να στεγασθούν προσωρινά τα Στελέχη του Σ.Ξ., τα οποία ως τέτοια νοούνται οι εν ενεργεία Αξκοί ( µόνιµοι, µόνιµοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ απονοµή ), οι εν ενεργεία Ανθστές, οι εν ενεργεία Υπξκοί (µόνιµοι, µονιµοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπξκοί και µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Οπλίτες), καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη των Κοινών Σωµάτων, που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ, Μονάδες και Επιτελεία του Σ.Ξ., ιακλαδικά Στρατηγεία και για όσο χρονικό διάστηµα ανήκουν στη δύναµή τους. Τα στελέχη αυτά µε τις οικογένειές τους έχουν δικαίωµα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήµατα του Σ.Ξ. εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας, στη Φρουρά που είναι τα οικήµατα και σε απόσταση µέχρι τριάντα (30) χιλιοµέτρων, από αυτά». β. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 15, ως εξής : «2. ικαιούνται κατ εξαίρεση στέγαση, κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξάρτητα από αριθµό µορίων, στα αντίστοιχα οικήµατα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ) οι παρακάτω, κατά σειρά προτεραιότητας µεταξύ τους, κατηγορίες προσωπικού : α. Ανεξάρτητα αν είναι έγγαµοι ή όχι, ή εάν συνοδεύονται από την οικογένειά τους ή όχι, το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας ως εξής : (1) Οι ιοικητές Σχηµατισµών (2) Οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί (3) Οι Συνταγµατάρχες (4) Οι Επιτελάρχες Σχηµατισµών (5) Οι Ανώτεροι ιοικητές Φρουράς (6) Οι ιοικητές των Ταγµάτων Πεζικού ή ισοδύναµων αυτών Μονάδων, που έχει εγκριθεί κατ εξαίρεση στέγαση, µε διαταγή του ΓΕΣ. (7) Οι Στρατιωτικοί Ιερείς.

2 - 2 - β. Στελέχη των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον συνοδεύονται από τις οικογένειές τους: (1) Στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι, στην κατηγορία των ΑΜΕΑ (εφ όσον οι ίδιοι είναι ΑΜΕΑ δεν είναι αναγκαίο να συνοδεύονται από την οικογένειά τους, για να δικαιούνται κατ εξαίρεση στέγαση). (2) Οικογένειες Στελεχών, πολύτεκνες ή τρίτεκνες, που έχουν την επιµέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν µε την οικογένεια και είναι προστατευόµενα µέλη της. Όταν ο αριθµός των προστατευόµενων και ευρισκοµένων υπό την επιµέλεια της οικογένειας τέκνων, µειωθεί κάτω των τριών, τότε παύει το ευεργέτηµα της κατ εξαίρεσης στέγασης στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ή ΣΟΕΠΟΠ αντίστοιχα, εκτός της περίπτωσης, που πρόκειται για παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε άλλη πόλη και καταβάλλεται αποδεδειγµένα µίσθωµα ενοικίασης κατοικίας, οπότε ισχύει, για το υπόψη διάστηµα, η κατ εξαίρεση στέγαση. (3) Οικογένειες Στελεχών µονογονεϊκές, που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο». γ. Να συµπληρωθεί η υποπαράγραφος 2δ του άρθρου 16, ως εξής : «(8) Ως γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος ασκεί, εν τοις πράγµασι και κατ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονεϊκή µέριµνα ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισµό οικογένειας Στελέχους ως µονογονεϊκής είναι τα εξής : (α) ιαζευκτήριο ή ικαστική Απόφαση, που να καθορίζει την επιµέλεια. (β) Υπεύθυνη ήλωση ότι τελεί σε διάσταση ή Αντίγραφο Αγωγής ιαζυγίου και ικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συµφωνητικό Επιµέλειας παιδιών. (γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση θανάτου του γονέα). (9) Ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτοµα, που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν µόνα τους όλες ή ένα µέρος από τις ανάγκες, µίας φυσιολογικής ατοµικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωµατικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ικαιολογητικό, για τη βεβαίωση ύπαρξης ΑΜΕΑ σε οικογένεια Στελέχους, αποτελεί πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονοµικής Επιτροπής ή πρωτοβάθµιων υγειονοµικών επιτροπών ή γνωµάτευση του ιευθυντού Κλινικής Νοσηλευτικού Ιδρύµατος του Ν 2592/1953 (ΦΕΚ Α 254) ή άλλων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, που αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, όπου θα καθορίζεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. εξής : δ. Να διορθωθεί η υποπαράγραφος 2β του άρθρου 17, ως

3 - 3 - Φρουρά.....» «β. Οι Συνταγµατάρχες µέχρι 4 χρόνια, στην ίδια 2ε. ε. Στο άρθρο 17 να διαγραφούν οι υποπαράγραφοι 2δ και στ. Στο άρθρο 17 να προστεθούν ως νέες υποπαράγραφοι 2 δ, 2ε, 2 στ, 2 ζ και 2η, οι εξής : ίδια Φρουρά. «δ. Οι Στρατιωτικοί Ιερείς, µέχρι 5 χρόνια στην 5 χρόνια στην ίδια Φρουρά. ε. Στελέχη του άρθρου 15, εδάφιο 2β(1), µέχρι στ. Στελέχη έγγαµα µε 4 παιδιά και άνω του άρθρου 15, εδάφιο 2β(2), µέχρι 5 χρόνια στην ίδια Φρουρά. ζ. Στελέχη έγγαµα µε 3 παιδιά του άρθρου 15, εδάφιο 2β(2), µέχρι 3 χρόνια στην ίδια Φρουρά. 3 χρόνια στην ίδια Φρουρά». η. Στελέχη του άρθρου 15, εδάφιο 2β(3), µέχρι «Α», ως εξής : ζ. Να διορθωθεί το εδάφιο 2 α (3), του Παραρτήµατος «Για κάθε µήνα αναµονής στέγασης λαµβάνονται 2 µόρια. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Μονάδα από 1-15 εκάστου µηνός λαµβάνουν 2 µόρια για τον υπόψη µήνα ενώ εκείνες που υποβάλλονται από του µηνός λαµβάνουν 1 µόριο, για το µήνα αυτό». η. Να αντικατασταθεί το εδάφιο 2β (1) του Παραρτήµατος «Α», µε το παρακάτω : «(1) Οι υπηρετήσαντες στο Εξωτερικό λαµβάνουν αρνητικά µόρια, µε αφαίρεση 2 µορίων, για κάθε µήνα, που υπηρέτησαν στο Εξωτερικό. Εξαιρούνται της αφαίρεσης µορίων τα στελέχη, που αναφέρονται στο εδάφιο 2 α (4) του παρόντος.» θ. Να διορθωθεί το εδάφιο 2β (2) του Παραρτήµατος «Α» ως εξής : «(2) Για κάθε µήνα προηγούµενης στέγασης αφαιρούνται 3 µόρια». ι. Να αντικατασταθεί ο Πίνακας Εξαγωγής Θετικών Μορίων, της παραγράφου 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α», µε τον παρακάτω :

4 - 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΗΝΕΣ ΕΠΙ (Χ) ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 1 ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ α. Αντγος 60 β. Υπτγος 50 γ. Ταξχος 45 δ.σχης 40 ε.ανχης 35 στ.τχης 30 ζ.λγος 25 η.υπλγος 20 θ.ανθλγος 15 ι.ανθστης 10 ια.αλχίας 9 ιβ.επχίας 8 ιγ.λχίας 7 ιδ. νεας 6 ιε.εποπ Στρτης 4 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ α. Σύζυγος 5 β. Παιδιά (1) 1 ο παιδί 10 (2) 2 ο παιδί 15 (3) Κάθε παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, από αυτή που κατοικεί ή εργάζεται η οικογένειά του και δεν υπάρχει, στη πόλη αυτή, ιδιόκτητο οίκηµα. 5 γ. Λοιπά µέλη οικογένειας 10 µε ειδικές ανάγκες, ανίατη ασθένεια ή αναπηρία µε 67% και άνω της 2 α (2) του Παραρτήµατος «Α» 3 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ α. Για κάθε µήνα αναµονής 2 στέγασης και αρχική υποβολή το 1 ο 15 νθήµερο. Β. Για το µήνα αρχικής υποβολής το 2 ο 15 1 νθήµερο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

5 - 5 - ια. Να αντικατασταθεί ο Πίνακας Εξαγωγής Αρνητικών Μορίων, της παραγράφου 3 της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α»,µε τον παρακάτω : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙ (Χ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Α/Α/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ή ΥΕ 1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Για κάθε µήνα 3 2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ( Όπως στο Παράρτηµα «Α» παρ. 2β (1)) Για κάθε µήνα 2 3 ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ (ΥΕ) (Όπως στο Παράρτηµα «Α» παρ. 2β (3)) Για κάθε εισόδηµα πάνω από το καθοριζόµενο κατά κατηγορία ποσό. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 1 (για κάθε ) ΜΟΡΙΑ. ιβ. Να διορθωθεί στην παράγραφο 6 της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α», αντί : «Τα µόρια., µετά την παρέλευση 3ετίας στην ίδια Φρουρά»., στο : «Τα µόρια..µετά την παρέλευση 4ετίας στην ίδια Φρουρά». ιγ. Να προστεθεί στην Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Α», ως παράγραφος 7, η φράση : «7. εν λαµβάνονται υπόψη, για την προσµέτρηση µορίων, τα τέκνα άνω των 25 ετών». ιδ. Να αλλάξει αρίθµηση από 7 σε 8 η παράγραφος 7, της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α». ιε. Να τροποποιηθεί ανάλογα το υπόδειγµα του Πίνακα Εξαγωγής Μορίων, της Προσθήκης «2» του Παραρτήµατος «Α». ιστ. Να προστεθεί στο άρθρο 5, ως παράγραφος 10, η εξής : «10. Καθορίζει τη χρήση των θέσεων στάθµευσης οχηµάτων κάθε κτιρίου (υπογείου, Pilotis, καθώς και των υπαιθρίων, που αναλογούν στον περιβάλλοντα χώρο του υπόψη κτιρίου), εφόσον υφίστανται τέτοιοι, διαθέτοντας αυτές, µε βάση την αρχαιότητα των ενοίκων και µε κριτήριο τη χρήση κατά σειράν υπογείου (ή κλειστού χώρου), pilotis και υπαιθρίου χώρου ή κατά την επιθυµία των ενοίκων, ικανοποιώντας πρώτα κατ αρχαιότητα τους ενοίκους, µέχρι να εξυπηρετηθούν, εάν είναι δυνατόν, όλοι οι ένοικοι, µε µια κατ αρχήν θέση. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης και δεύτερης θέσης, αυτή διατίθεται µε επαναλαµβανόµενη καθ όµοιο τρόπο κατανοµή, στους ενοίκους που επιθυµούν, µέχρις ότου οι θέσεις να εξαντληθούν ή να µην υπάρχει περαιτέρω ζήτηση.

6 - 6 - ιζ. Να προστεθεί, στο Άρθρο 21, ως παράγραφος 5, η εξής : «Οι δαπάνες ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοσης αντιστοίχου ηλεκτρολογικού σχεδίου, το οποίο απαιτείται για την ενηµέρωση του µητρώου αρχικού και περιοδικού ελέγχου του παρόχου, κατά την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος, των οικηµάτων των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ βαραίνουν την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει η κυριότητα του οικήµατος και όχι το στεγαζόµενο Στέλεχος. Προς τούτο, οι Σχηµατισµοί να προβαίνουν εγκαίρως σε σχετικές αιτήσεις, προκειµένου οι υπόψη δαπάνες να καλύπτονται από πιστώσεις µε µέριµνα του ΓΕΣ/ ΥΠΟ». 2. Η τροποποίηση αυτή, να καταχωρηθεί στον πίνακα τροποποιήσεων του (α) σχετικού, µε α/α Ως ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού θετικών ή αρνητικών µορίων, όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν, για τα αναµένοντα στέγαση Στελέχη, λογίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του (β) σχετικού. 4. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο (α) σχετικό. 5. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος ηµήτριος Μπαλαφούτης ντής Γ Κ Υ Μ/ΓΕΣ Ανθλγός (ΠΖ) Αναστασία Καλλίτση ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠ ΜΕΡΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200 Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τα άρθρα 42 και 108 του Ν 721/70 Περί Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Β' 7.1.2015 Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο «Επείγουσες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την ανατροπή των συνεπειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικά 1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Επχιας(ΠΖ) Ελένη Καραγεωργοπούλου 24/10/2014 11:18

Επχιας(ΠΖ) Ελένη Καραγεωργοπούλου 24/10/2014 11:18 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΕΘΑ/B1 ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο ΓΕΝ/Β3 ΓΕΑ/Β1 Υγειονοµική Περίθαλψη ΣΧΕΤ: α. Π 432/1983 β. Π 136/2014 (ΦΕΚ 224/Α/08-10-2014) ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφ. 210-7494934 Φ.758/86/800542 Σ.4031

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1631 1 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 411 /253437/Σ. 2358 Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυ νάμεων. Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΘΕΜΑ 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ 1. Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή Αίτησης: έως 06 Μαΐου 2011. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ικαιολογητικά: 18 Μαΐου 2011. γ. Υποβολή Ελλιπών ικαιολογητικών:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 5 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 5 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Λ.Συγγρού 98-100 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης ΓΡΑΦΕΙΟ : Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα