ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/ ) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/ (ΦΕΚ Β 2507/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Το Ν.Δ 445/1974 "Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των ΕΔ" (ΦΕΚ Α` 160). β. Το Ν. 2936/2001 "Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 166). γ. Την υπ` αριθμ. 1 γνωμάτευση της 158/2001 Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ. δ. Την με αριθ. Πρωτ / Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας" (ΦΕΚ Β` 1483). ε. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α` 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α` 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ατομικά Έγγραφα 1. Τα ατομικά έγγραφα των ΕΠΟΠ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι τα προβλεπόμενα για τους μόνιμους υπαξιωματικούς και συντάσσονται, υποβάλλονται και τηρούνται κατά τον αυτό τρόπο. 2. Ειδικά για τους ΕΠΟΠ καθιερώνεται η ειδική έκθεση απόλυσης που συντάσσεται και υποβάλλεται από το Διοικητή της Μονάδος Υπηρεσίας τους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 13 του Ν. 2936/2001 και η οποία ως προς τον τύπο και το υλικό υποστήριξης είναι ταυτόσημη με την ειδική έκθεση αποστρατείας που συντάσσεται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. 3. Τα διοικητικά προσόντα των ΕΠΟΠ στην Έκθεση Ικανότητος θα βαθμολογούνται από το βαθμό του δεκανέα και άνω.

2 Άρθρο 2 Αξιολογητές και Γνωματεύοντες Για τους αξιολογούντες και γνωματεύοντες των ΕΠΟΠ εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Άρθρο 3 Τυπικά και Ουσιαστικά προσόντα Σε ότι αφορά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κρίσης ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των μονίμων υπαξιωματικών κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν στο Ν. 2936/2001 και στις διατάξεις της απόφασης αυτής. Άρθρο 4 Συμβούλια Κρίσεων 1. Τα Συμβούλια Κρίσεων - Επανακρίσεων είναι τα ίδια με αυτά των μονίμων Υπαξιωματικών κάθε Επιτελείου. 2. Εισηγητής για τις κρίσεις ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του οικείου Κλάδου ανώτερος αξιωματικός οποιασδήποτε ειδικότητας. 3. Για τα Κοινά Σώματα είναι το Συμβούλιο Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Κοινών Σωμάτων (Σ.Π.Ε.Ο.Κ.Σ.) και αποτελείται από το Δ/Ε` ΚΛ. ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο και μέλη το Δντή ΔΠΡΣ-ΔΜ και ΟΡΓ/ΓΕΕΘΑ και έναν Ταξχο (ΟΚ) από το ΓΕΕΘΑ. Εισηγητής με ψήφο ο αντίστοιχος Δντής του Κοινού Σώματος. Για τις επανακρίσεις διευρύνεται η σύνθεσή του με έναν ακόμη Ταξχο (ΟΚ) από το ΓΕΕΘΑ. Στην περίπτωση αυτή οι δύο Ταξχοι (ΟΚ) ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των ΕΔ. Άρθρο 5 Κρίσεις 1. Οι ΕΠΟΠ με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα κρίνονται: α. Για προαγωγή: (1) Προακτέοι (2) Μη προακτέοι β. Για προαγωγή μετά τη μονιμοποίησή τους:

3 (1) Προακτέοι (2) Παραμένοντες στον αυτό βαθμό (3) Αποστρατευτέοι γ. Κατόπιν σύνταξης ειδικής έκθεσης απόλυσης ή συμπλήρωσης πέντε ετών υπηρεσίας: (1) Διατηρητέοι (2) Μη διατηρητέοι (3) Αποστρατευτέοι δ. Για μονιμοποίηση: (1) Κατάλληλοι (2) Ακατάλληλοι 2. Προακτέοι, διατηρητέοι και κατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι έχουν στα ουσιαστικά τους προσόντα βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό. 3. Παραμένοντες στον αυτό βαθμό κρίνονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα προσόντα για προαγωγή θεωρούνται όμως κατάλληλοι για το βαθμό που φέρουν. 4. Αποστρατευτέοι, μη προακτέοι, μη διατηρητέοι και ακατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, παραμονή στην ενεργό υπηρεσία ή μονιμοποίηση και δε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιωδών ελλείψεων σ` αυτά. 5. Προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως μπορούν να υποβάλλουν όσοι κρίθηκαν μη προακτέοι, παραμένοντες στον αυτό βαθμό, αποστρατευτέοι και μη διατηρητέοι. 6. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως σ` αυτούς της απόφασης, να ασκήσουν προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως, με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμοδίων Συμβουλίων Επανακρίσεων. 7. Όσοι κρίνονται μη προακτέοι ή παραμένοντες στον αυτό βαθμό, σε δύο (2) συνεχείς κρίσεις ή σε τρεις (3) σε όλη τη σταδιοδρομία τους απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης απολύονται όσοι κρίνονται μη διατηρητέοι κατόπιν υποβολής ειδικής έκθεσης απολύσεως, αποστρατευτέοι ή ακατάλληλοι για μονιμοποίηση.

4 Άρθρο 6 Σύνταξη Πινάκων Κρίσεων - Κύρωση 1. Τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων συντάσσουν εις διπλούν τους παρακάτω πίνακες που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη: α. Προακτέων β. Παραμενόντων στον αυτό βαθμό γ. Μη προακτέων δ. Αποστρατευτέων ε. Διατηρητέων στ. Μη διατηρητέων ζ. Κατάλληλων για μονιμοποίηση η. Ακατάλληλων για μονιμοποίηση 2. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του αντίστοιχου Επιτελείου εντός μηνός από το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου. Άρθρο 7 Μονιμοποίηση - Προκήρυξη Εξετάσεων 1. Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται στη Μονάδα που υπηρετούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση εξαετούς πραγματικής υπηρεσίας, ως ΕΠ.ΟΠ. 2. Η Μονάδα - Υπηρεσία με την παραλαβή της αίτησης: α. Τους παραπέμπει στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητος. β. Υποβάλλει απευθείας στο οικείο Επιτελείο (οι του ΠΝ στη ΔΝΕ) τις αιτήσεις μαζί με Έκθεση Ικανότητος. 3. Οι ΕΠΟΠ για τη μονιμοποίησή τους υφίστανται γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας, σε θέματα που καλύπτουν αντικείμενα της ειδικότητάς τους (70%) και σε γενικά στρατιωτικά θέματα (30%), με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων.

5 4. Οι ως άνω γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας προκηρύσσονται με απόφαση του ΥΦΕΘΑ, μετά από πρόταση των αρμοδίων Ανωτάτων Συμβουλίων τέσσερις (4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες να μονιμοποιηθούν, της επταετούς υποχρέωσης παραμονής τους στις Ε.Δ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, η ημερομηνία, ο τόπος, οι διαδικασίες, τα αντικείμενα και η ύλη των εξεταζομένων θεμάτων, καθώς και οι επιτροπές διενέργειας των εξετάσεων. 5. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας, οι λόγοι αυτοί θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του οικείου Επιτελείου (ΔΝΕ για το ΠΝ),η οποία αιτιολογημένα θα αποφαίνεται για την επανάληψη ή μη της εξέτασης. 6. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν βαθμολογία 70% και άνω. 7. Μετά το πέρας των εξετάσεων, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με πίνακες επιτυχόντων - αποτυχόντων, το οποίο υποβάλλεται για κύρωση στον Αρχηγό του οικείου Επιτελείου. 8. Η μονιμοποίηση των κρινόμενων ως καταλλήλων, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Επιτελείου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2936/2001 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Οι μονιμοποιούμενοι δίδουν το νενομισμένο όρκο. Μη προσέλευση ή αδικαιολόγητη άρνηση για ορκωμοσία, μετά παρέλευση πενθημέρου από της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, θεωρείται ως μη αποδοχή της μονιμοποίησης και συνεπάγεται απόλυση. Άρθρο 8 Μη Λογιζόμενος Χρόνος στο βαθμό Δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό, για το δικαίωμα προαγωγής και μονιμοποίησης, ο χρόνος που διετέλεσαν οι ΕΠΟΠ: α. Σε λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. β. Σε προσωρινή κράτηση εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. γ. Σε ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβλήθηκε από οποιαδήποτε δικαστήριο. δ. Σε νοσηλεία και αναρρωτική άδεια πέραν των έξι (6) μηνών συνολικά για προαγωγή στο βαθμό του δεκανέα και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων και δώδεκα (12) μηνών για τους λοιπούς βαθμούς, πλην των περιπτώσεων που η

6 νοσηλεία ή η αναρρωτική άδεια, οφείλονται σε τραυματισμό κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και συνεπεία αυτής. Άρθρο 9 Άδειες Απουσίας 1. Στους ΕΠΟΠ χορηγούνται οι προβλεπόμενες για τους μόνιμους Υπαξιωματικούς άδειες και ειδικότερα: α. Κατά το έτος κατάταξης και κατά το έτος συμπλήρωσης της επταετίας η κανονική και η μικράς διάρκειας άδεια χορηγείται ως εξής: (1) Κανονική πέντε ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο υπηρεσίας. (2) Μικράς διάρκειας μπορεί να χορηγείται εφόσον η κατάταξη πραγματοποιήθηκε πριν την 1 η Ιουλίου και η συμπλήρωση της επταετίας γίνεται μετά την 30 η Ιουνίου. β. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και η διάρκεια της μαζί με τη νοσηλεία δεν μπορεί συσσωρευτικά να υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες (12) εντός μιας πενταετίας, εκτός και αν πρόκειται για νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, που οφείλονται σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και συνεπεία αυτής. γ. Η άδεια κυήσεως - τοκετού για τις γυναίκες ΕΠΟΠ διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 7 του ΝΔ 1032/71 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2913/2001. Άρθρο 10 Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Τα θέματα τοποθετήσεων και μεταθέσεων καθώς και η πολιτική της γενικής και επαγγελματικής χρησιμοποίησης θα καθοριστούν με κανονισμούς των Αρχηγών των Κλάδων των οικείων Επιτελείων. Άρθρο 11 Απονομή Ειδικότητος 1. Οι ΕΠΟΠ μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης υφίστανται εκπαίδευση ειδικότητας όπως ειδικά ορίζεται στις διαταγές των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχολεία και κέντρα εκπαιδεύσεως.

7 2. Η ειδικότητα απονέμεται μετά την επιτυχή περάτωση της ως άνω εκπαίδευσης με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου για Στρατό Ξηράς και Π.Α. και Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) για το Π.Ν. 3. Οι εξετάσεις δοκιμασίας των ΕΠΟΠ για κάθε ειδικότητα οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού αυτών ως επιτυχόντων ή αποτυχόντων και ο περαιτέρω χειρισμός των αποτυχόντων, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων και Κέντρων Εκπαίδευσης. Άρθρο 12 Διοικητική μέριμνα 1. Στους ΕΠΟΠ θα παρέχεται διοικητική μέριμνα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2936/ Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα εισόδου στα Στρατιωτικά πρατήρια και σίτισής τους στις λέσχες Υπξκών όταν δεν είναι υπηρεσία. Άρθρο 13 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2001 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 293 22 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες.... 1 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα