Τοδιεθνέςσύμβολοτης ανακύκλωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοδιεθνέςσύμβολοτης ανακύκλωσης"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔ.Π.Θ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΤΟΜΑΘΗΜΑΤΗΣΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑκαΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣΒΑΣΙΛΙΚΗΡΟΥΣΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΑΝΘΗ 2010

2 Τιείναιανακύκλωση Η ανακύκλωση είναιη επανεπεξεργασίαήδη επεξεργασμένωνυλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σενέαπροϊόντα Ηανακύκλωσημειώνειτην κατανάλωσηπρώτωνυλώνκαιτην χρήσηενέργειας

3 Τοδιεθνέςσύμβολοτης ανακύκλωσης

4 Ανακυκλώσιμαυλικά Ταανακυκλώσιμαυλικά, αποκαλούμεναεπίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούννα προέλθουναπόπολλέςπηγές, συμπεριλαμβανομένωντωνσπιτιών, τωνδημόσιωνυπηρεσιώνκαιτων βιομηχανιών

5

6 ΑνακυκλώσιμαΥλικά Γυαλί Χαρτί Αλουμίνιο Μέταλλα Άσφαλτος Κλωστοϋφαντουργικάπροϊόντα Πλαστικά

7 Ανακυκλώσιμαπροϊόντα Μεγάλεςοικιακέςσυσκευές (ψυγεία, πλυντήριακλπ.) Μικροσυσκευέςπουδιευκολύνουν τηζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευέςτηλεπικοινωνίας κλπ.) Προϊόνταεικόναςκαιήχου Εξοπλισμόςπληροφορικής Ηλεκτρικάκαιηλεκτρονικά εργαλείακαιπαιχνίδια

8 Ιατροτεχνολογικάπροϊόντα Όργαναπαρακολούθησηςκαι ελέγχου Συσκευέςαυτόματηςδιανομής Ηλεκτρονικοίυπολογιστές Καταλύτεςεξάτμισηςοχημάτων

9 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οιηλεκτρικέςκαιηλεκτρονικέςσυσκευέςείναι ανακυκλώσιμεςόχιμόνονγιατίεπιβαρύνουντο περιβάλλοναλλάκαιγιατίβλάπτουντηνυγεία μας

10 Κάθεχρόνοσυσσωρεύονταισε χωματερέςτηςελλάδαςμέχρικαι τόνοι ηλεκτρικών απορριμμάτων, με τοξικέςουσίες, οι οποίεςεισχωρούνστουπέδαφος, μολύνουν τονυδροφόροορίζοντα καιεισβάλλουνστηδιατροφική αλυσίδα

11 ΑνακύκλωσηΜπαταριών Ανακύκλωσημπαταριώνείναιη διαδικασίαανάκτησηςκαι αξιοποίησηςτωνυλικώνπου αποτελούντιςμπαταρίεςμετην επαναχρησιμοποίησητουςγιατην κατασκευήνέωνμπαταριώνήάλλων προϊόντων

12 Βιοδιασπώμενααπόβλητα Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπωςτα υπολείμματατροφίμωνήτααπόβλητακήπων καικαλλιεργειών, είναιεπίσηςανακυκλώσιμα μετηβοήθειαμικροοργανισμώνμέσωτης λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ήτης αναερόβιαςχώνευσης

13 Βιοδιασπώμενααπόβλητα : τα απόβληταπουδιασπώνταισεπολύ μικρόχρονικόδιάστημα, χωρίςνα μολύνουνκαθόλουτοπεριβάλλον Λιπασματοποίηση: ηελεγχόμενη αποσύνθεσηοργανικώνυλικώναπό διάφορουςμικροοργανισμούςκαι ασπόνδυλα

14 Αναερόβιαχώνευση: βακτηριακή αποδόμησησύνθετωνοργανικώνμορίων σεπιοαπλάμόρια (μεθανίουκαι διοξειδίουτουάνθρακα), ηοποίαγίνεται σεσυνθήκεςέλλειψηςοξυγόνου

15 Σημασίατηςανακύκλωσης Μειώνονταιτααπορρίμματακαι ταπροβλήματαδιαχείρισήςτους Εξοικονομούνταιενέργειακαι φυσικοίπόροι, πουλαμβάνονται συνεχώςαπότηφύση Μειώνεται η ρύπανσητης ατμόσφαιρας, τουεδάφουςκαιτων υπόγειωνυδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, ηεπιβάρυνσητουπεριβάλλοντος)

16 Εξοικονομείταιηενέργειαπου απαιτείταιγιατηνκατασκευήόλων τωνπροαναφερθέντωναντικειμένων Επιτυγχάνεταιμακροπρόθεσμη πτώση (ήμηαύξηση) τωντιμώντων προϊόντων, καθώςδεναπαιτείταιεκ νέουπαραγωγήπρώτηςύλης Σώζεταιηυγείαόλωντων κατοίκωντουπλανήτηκαι διασφαλίζεταιτοκαλύτερομέλλον τωνπαιδιών

17 Δημιουργούνταινέεςθέσεις εργασίαςσετομείςθετικών ενεργειώνγιατηνδιάσωσητου πλανήτη Δημιουργείταιευχάριστηαίσθηση καιικανοποίησηγιατηνσυμμετοχή στηνβελτίωσητουπεριβάλλοντος καιτωνσυνθηκώνζωής

18 Μεάλλαλόγιαγινόμαστε καλύτεροιάνθρωποι!!!

19 ΠΟΥΜΠΟΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΜΕ

20 Μπλεκάδοιανακύκλωσης Στουςκάδουςαυτούςεναποτίθεται κάθεείδοςανακυκλώσιμουυλικού εκτόςαπόταειδικάαπορρίμματα. Οι κάδοιαυτοίπροορίζονταιμόνογια ανακυκλώσιμαυλικάκαισεκαμία περίπτωσηδενπρέπεινα απορρίπτονταισεαυτούςκοινά απορρίμματα

21 Ταανακυκλώσιμαυλικά απορρίπτονταιστουςκάδουςαυτούς χωρίςναείναισεσακούλεςενώτα υλικάσυσκευασίαςπχ. χαρτοκιβώτια οφείλουνναείναισυμπιεσμένα ώστεναμηνκαταλαμβάνουνπολύ χώρο

22

23 Πράσινοικάδοιανακύκλωσης Οικάδοιαυτοίβρίσκονταισεσχολεία, σούπερμάρκετ, δημοτικέςυπηρεσίεςκαι καταστήματαηλεκτρικώνειδώνκαι χρησιμοποιούνταιγιατηνσυγκέντρωση παλιώνμικρώνηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικών συσκευών, πουοικάτοχοίτουςθεωρούνότι είναιαπόβλητα

24

25 Γιατηνανακύκλωσητωνηλεκτρικών συσκευώνμεγάλουμεγέθους απευθυνόμαστεστιςαρμόδιες οργανώσειςτουδήμουμας

26 Κάδοιανακύκλωσηςμπαταριών Έχειξεκινήσειητοποθέτησηκάδων συλλογήςμπαταριώνπανελλαδικάσε δήμους, καταστήματα, σούπερμάρκετ, σχολεία, δημόσιουςφορείς, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, κλπ

27 Ποιέςμπαταρίεςπετάμεστον κάδοανακύκλωσηςμπαταριών; Όλαταείδημπαταριώνμέχρι 1500 γραμμάρια, είτεαυτέςείναιμίας χρήσηςείτεεπαναφορτιζόμενες Δενπαίζειρόλοτοείδοςτης συσκευήςαπότηνοποία προέρχονταιαρκείναμηνείναι ενσωματωμένεςστοπροϊόν

28

29 Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης Τακέντρααυτάπαραλαμβάνουνκαι διαχωρίζουνταυλικά (πλαστικό, χαρτί, γυαλί) πουβρίσκονταιστουςειδικούςκάδουςκαι στησυνέχειατασυμπιέζουνκαιτα τεμαχίζουν

30 όσοιανακυκλώνουνθαπαίρνουνμια απόδειξημετοανάλογο ανταποδοτικόκίνητροκαιθα μπορούν a.ναεξαργυρώσουντοποσόσε συμβεβλημένακαταστήματα b.ναδωρίσουντοποσόγιατην ενίσχυσηφιλανθρωπικώνσκοπών

31 Ταπαραπάνωσημείαανακύκλωσηςδεν είναιδιαθέσιμασεόλουςτουςδήμουςτης χώραςμας Παρόλαταβήματαη Ελλάδαυπολείπεται κατάπολύσεσύγκριση μεάλλεςχώρες

32 Μεμικράβήματαηανακύκλωση στηνελλάδα Στηνκατηγορίατωνυπανάπτυκτων χωρώνκατατάσσεταιηχώραμας, με κριτήριο Τηδιαχείρισητωναπορριμμάτων Τιςπαράνομεςχωματερές Τιςτοπικέςεντάσειςγιατουςχώρους διάθεσηςτωναπορριμμάτων

33 ΣύμφωναμεστοιχείατηςΔιεθνούς ΈνωσηςΔιαχείρισηςΣτερεών Αποβλήτων, τηνώραπουστις δυτικέςχώρεςτοπρόβλημαέχει λυθείμεακρογωνιαίολίθοτη συστηματικήανακύκλωση, στην Ελλάδασυνεχίζουμεναδιατηρούμε εκατοντάδεςπαράνομεςχωματερές καιναμηνεπενδύουμεστην ανακύκλωση

34 Σύμφωναμεεκτιμήσειςέχει υπολογιστείότιμιαχωματερήπου δέχεταιτααπορρίμματα 1εκατομμυρίουκατοίκων, παράγει κάθεχρόνοαέριααπόβληταπου ισοδυναμούνμε 820,000 τόνους διοξειδίουτουάνθρακα

35 ΑποτελέσματαΕρευνών Παράγουμε κατάκεφαλήν 500 κιλά απορρίμματαετησίως Κατά 40% αυξάνουμεανάδεκαετίατην ποσότητατωναπορριμμάτωνμας Σήμεραλειτουργούντουλάχιστον 500 παράνομεςχωματερές Κατασκευάστηκανκαιλειτουργούν τουλάχιστον 50 ΧΥΤΑ(χώροιυπόγειαςταφής απορριμμάτων)

36 Ταπαραπάνωσυμβαίνουντηνώρα πουστονκόσμο: 85% τωνπαραγόμενωναπορριμμάτων καταλήγουνσεειδικούςχυταστιςηπα ΟιΑμερικάνοιπολίτεςανακυκλώνουντο 35% τωνσκουπιδιώντους 8 εκατ. νοικοκυριάτροφοδοτούνταιμερεύμα και 14 εκατ. νοικοκυριάμεθερμότητααπότις 440 μονάδεςκαύσηςπουπαράγουν ηλεκτρικήκαιθερμικήενέργειααπότην επεξεργασία 60 εκατ. τόνωναπορριμμάτων, στησκανδιναβία, τηγαλλία, τηγερμανίακαι τηνελβετία

37 ΣτηνΙαπωνίακυριαρχείηκαύσηκαιη θερμικήεπεξεργασίαγιατο 90% των σκουπιδιών ΣτηΒραζιλίαηανεξέλεγκτηδιάθεση απορριμμάτωνέχειμειωθείκατά 50%

38 Τιμπορούμενακάνουμεεμείς Προτιμούμεπροϊόνταμεμικρήκαι φιλικήπροςτοπεριβάλλον συσκευασία Αναζητούμελογότυποτης ανακύκλωσηςσταπροϊόνταπου αγοράζουμε Αποφεύγουμετιςσυσκευασίες μιαςχρήσης

39 Επαναχρησιμοποιούμευλικάαντίνα ταπετάμεστασκουπίδια Προτιμούμετιςγυάλινεςαπότις πλαστικέςκαιαλουμινένιες συσκευασίες Προτιμούμε µίαπάνινητσάνταή µία χάρτινησακούλααντίτωνπλαστικών Χρησιμοποιούμεεπαναφορτιζόμενες μπαταρίες

40 Ανακυκλώνουμε!!! ΠιέζουμετοΔήμομαςναξεκινήσει προγράμματαανακύκλωσηςανδεν τοκάνειήδη. Ηνέανομοθεσία επιβάλλειτηνανακύκλωσηόλωντων απορριμμάτων

41 ΣτηρίζουμετηνΑνακύκλωση γιατίτομέλλοντουπλανήτηβρίσκεταιστα χέριαμας