Συσχέτιση της οδοντικής κατάστασης ασθενών µε τη συχνότητα επισκέψεων στον οδοντίατρο και τις συνήθειες στοµατικής υγιεινής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσχέτιση της οδοντικής κατάστασης ασθενών µε τη συχνότητα επισκέψεων στον οδοντίατρο και τις συνήθειες στοµατικής υγιεινής."

Transcript

1 Συσχέτιση της οδοντικής κατάστασης ασθενών µε τη συχνότητα επισκέψεων στον οδοντίατρο και τις συνήθειες στοµατικής υγιεινής. Μαριδάκη K., Πεπελάση Ε., οντά Α., Καραγιάννη Κ. Oδοντίατρος, επιστηµονικός συνεργάτης ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επίκουρη Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επίκουρη Καθηγήτρια ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναδροµική αυτή µελέτη αποσκοπούσε αρχικά στην αξιολόγηση της οδοντικής κατάστασης νέων ατόµων που προσέρχονται αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο δεύτερος σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της οδοντικής κατάστασης αυτών των ατόµων µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και µε τις συνήθειες της στοµατικής υγιεινής τους. Για τους σκοπούς αυτούς µελετήθηκαν 621 φάκελοι αρχείου ασθενών της Κλινικής ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι 621 ασθενείς (246 άνδρες, 375 γυναίκες ) προσήλθαν στην Οδοντιατρική Σχολή κατά τη χρονική περίοδο και ήταν ηλικίας από 20 έως 40 ετών (µέση ηλικία 26,7). Από κάθε φάκελο ασθενούς καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη συχνότητα και τον τρόπο βουρτσίσµατος των δοντιών, στον αριθµό των τερηδονισµένων, ελλειπόντων και εµφραχθέντων δοντιών καθώς και στον ουλικό δείκτη. Για κάθε ασθενή εκτιµήθηκε ο δείκτης DMF και ο δείκτης αναγκών θεραπείας όσον αφορά στην τερηδόνα. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, την συχνότητα και τον τρόπο βουρτσίσµατος 1

2 των δοντιών σε υποοµάδες. Μελετήθηκε η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στους 3 δείκτες ( δείκτη DMF, ουλικό δείκτη, δείκτη αναγκών θεραπείας όσον αφορά στην τερηδόνα) και στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη συχνότητα και τον τρόπο βουρτσίσµατος των δοντιών. Η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 7,68 (±3,24), του ουλικού δείκτη ήταν 2,98(±1,72) και του δείκτη αναγκών 70,6%. Οι ασθενείς που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο είχαν στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερη µέση τιµή δείκτη αναγκών και ουλικού δείκτη αλλά µη στατιστικά σηµαντικά διαφορετική µέση τιµή δείκτη DMF σε σύγκριση µε τους ασθενείς που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µόνο περιστασιακά. Οι ασθενείς που βούρτσιζαν τα δόντια τους 3 φορές την ηµέρα είχαν τη χαµηλότερη µέση τιµή δείκτη αναγκών και ουλικού δείκτη. Για τον δείκτη αναγκών και τον ουλικό δείκτη υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο (2 φορές τον χρόνο)και βουρτσίσµατος των δοντιών περισσότερες από µία φορά την ηµέρα. Από τη µελέτη αυτή προκύπτει ότι ο χαµηλός δείκτης αναγκών και ο χαµηλός ουλικός δείκτης συσχετίζονται µε υψηλή συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και βουρτσίσµατος των δοντιών. Ο συνδυασµός υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο και υψηλής συχνότητας βουρτσίσµατος των δοντιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στη διατήρηση του δείκτη αναγκών και του ουλικού δείκτη σε χαµηλά επίπεδα. Λέξεις ευρετηρίου Οδοντική τερηδόνα, ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, ουλικός δείκτης, συχνότητα επισκέψεως στον οδοντίατρο, συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990 παρατηρήθηκε σηµαντική ελάττωση των δεικτών τερηδόνας τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες στις αναπτυγµένες χώρες 1,2,3.Ο επιπολασµός της τερηδόνας έχει σηµαντικά ελαττωθεί τόσο σε επίπεδο κοιλοτήτων από τερηδόνα καθώς και σε επίπεδο εξαγωγών από εκτεταµένες τερηδονικές βλάβες 2. Η ελάττωση αυτή στις αναπτυγµένες χώρες θα µπορούσε να αποδοθεί στην ευρύτερη χρήση παραγόντων που περιέχουν φθόριο, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα προαγωγής της δηµόσιας υγείας καθώς και στην καλύτερη ενηµέρωση και συµπεριφορά των ατόµων ως προς τα οδοντιατρικά θέµατα 1,2,3.Αντίθετα στις 2

3 αναπτυσσόµενες χώρες ο επιπολασµός της τερηδόνας αυξήθηκε πιθανόν λόγω υιοθέτησης τρόπου διατροφής και συνηθειών ζωής των αναπτυγµένων χωρών 3,4. Παρά το ότι η τερηδόνα έχει ελαττωθεί, οι ακραίες τιµές της κατανοµής της εµφάνισης της παραµένουν σταθερές. Στη µελέτη του Reich(2001) 2 βρέθηκε ότι µόνο το 20% του ενηλίκου πληθυσµού παρουσίασε τερηδονικές βλάβες. Επίσης βρέθηκε ότι από το σύνολο των οδοντικών βλαβών το 80% οφειλόταν σε τερηδόνα 2. Η µέση τιµή του δείκτη DMFT κυµαίνεται από 13.4% έως 20.8% στις ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές της δεκαετίας του και από 14% έως 20% στις ηλικίες 35 έως 44 ετών 2. Στη µελέτη των Marthaler και συν (1996) 1 ο δείκτης τερηδονισµένων δοντιών (DT) ήταν µικρότερος από ότι σε προηγούµενες µελέτες σε αντίθεση µε τον δείκτη εµφραχθέντων δοντιών (FT) ο οποίος εµφανίστηκε αυξηµένος 1. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει υψηλότερη φροντίδα όσο αφορά στην αποκατάσταση της τερηδόνας 1. Ο πρώτος σκοπός αυτής της αναδροµικής µελέτης ήταν η αξιολόγηση της οδοντικής κατάστασης νέων ατόµων που προσέρχονται για οδοντιατρική θεραπεία στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο δεύτερος σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της οδοντικής κατάστασης αυτών των ατόµων µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και µε τις συνήθειες της στοµατικής υγιεινής τους. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Το υλικό αυτής της εργασίας αποτέλεσαν 621 φάκελοι αρχείου ασθενών, της Κλινικής ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι ασθενείς αυτοί προσήλθαν αναζητώντας οδοντιατρική περίθαλψη στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την χρονική περίοδο Οι φάκελοι αυτοί επιλέγησαν µε κριτήρια την ηλικία των ασθενών, που ήταν µεταξύ 20 έως 40 ετών, και την ύπαρξη τουλάχιστον 16 δοντιών και στις δύο γνάθους. Από αυτούς τους φακέλους οι 375 ανήκαν σε γυναίκες (60,39%) και οι 246 σε άνδρες (39,61%). Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την ηλικία τους σε 4 οµάδες : στην πρώτη οµάδα ανήκαν ασθενείς ηλικίας από 20 έως 25 ετών, στη δεύτερη οµάδα ανήκαν ασθενείς ηλικίας από 26 έως 30 ετών, στην τρίτη οµάδα ανήκαν ασθενείς ηλικίας από 3

4 31 έως 35 ετών και η τέταρτη οµάδα περιελάµβανε ασθενείς ηλικίας από 36 έως 40 ετών. Από κάθε φάκελο ασθενούς καταγράφηκαν: 1. Οι απαντήσεις του ασθενούς σε 3 ερωτήσεις µε προεπιλεγµένες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών και στον τρόπο βουρτσίσµατος. Οι ερωτήσεις και οι προεπιλεγµένες απαντήσεις ήταν οι εξής : α. Συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο : όταν υπάρχει πρόβληµα = 0 µια φορά τον χρόνο = 1 δυο φορές τον χρόνο = 2 β. Συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών καθόλου = 0 1 φορά την εβδοµάδα = φορές την εβδοµάδα = 2 1 φορά την ηµέρα = 3 2 φορές την ηµέρα = 4 3 φορές την ηµέρα = 5 γ. Τρόπος βουρτσίσµατος των δοντιών χωρίς συγκεκριµένο τρόπο = 0 µε οριζόντιες κινήσεις = 1 µε κάθετες κινήσεις = 2 µε κυκλικές κινήσεις = 3 2. Ο αριθµός των τερηδονισµένων δοντιών (D), των ελλειπόντων δοντιών (M), και των εµφραχθέντων δοντιών (F) που αφορούσαν στο ήµισυ του οδοντικού φραγµού και συγκεκριµένα στα διαγωνίως αντίθετα τεταρτηµόρια (τεταρτηµόρια 1 και 3 ή τεταρτηµόρια 2 και 4). Υπολογίστηκε ο δείκτης DMF διπλασιάζοντας το άθροισµα των τιµών των τερηδονισµένων, ελλειπόντων και εµφραχθέντων δοντιών που αφορούσαν στο ήµισυ του οδοντικού φραγµού Ο ουλικός δείκτης 6. Η καταγραφή του ουλικού δείκτη γίνεται για κάθε οδοντική επιφάνεια στον οδοντικό φραγµό ξεχωριστά διολισθαίνοντας τον περιοδοντικό ανιχνευτήρα στα ελεύθερα ούλα. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ουλικού δείκτη είναι από 0 έως 3 και είναι τα εξής : 0 : φυσιολογικά ούλα 4

5 1: ήπια φλεγµονή, αλλαγή στο χρώµα,παρουσία οιδήµατος, απουσία αιµορραγίας στην ανίχνευση 2: µέτρια φλεγµονή, ερυθρότητα, οίδηµα, στιλπνότητα, αιµορραγία στην ανίχνευση 3: έντονη φλεγµονή, ερυθρότητα, οίδηµα, αιµορραγία στην ανίχνευση ή αυτόµατα Η µέση τιµή των µετρήσεων όλων των οδοντικών επιφανειών αποτελεί τη συνολική εκτίµηση του ουλικού δείκτη, ως ελαφρά ( µέση τιµή από 0,1 έως 1,0 ), µέτρια φλεγµονή ( από 1,1 έως 2,0 ) και βαριά φλεγµονή (από 2,1 έως 3) 6,7,8. 4. Ο δείκτης αναγκών θεραπείας όσο αφορά στην τερηδόνα ( D/D+F%), που πρόκειται για τον τροποποιηµένο δείκτη του Jackson. Εκφράζει το ποσοστό των τερηδονισµένων δοντιών που θα έπρεπε να έχουν αντιµετωπισθεί αλλά δεν έχουν αντιµετωπιστεί ακόµη θεραπευτικά προς το άθροισµα του αριθµού των τερηδονισµένων και εµφραχθέντων δοντιών του δείκτη DMF 9. Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια συσχέτισης ανάµεσα στους 3 δείκτες ( DMF, ουλικού και αναγκών) και στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών και στον τρόπο βουρτσίσµατος. Τα ευρήµατα αξιολογήθηκαν στατιστικά. Για την στατιστική ανάλυση των ευρηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµασίες one-way Anova και Pearson chisquare. Το επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας ορίσθηκε το p=0,05. Και στις δύο στατιστικές δοκιµασίες προσδιορίσθηκε κατά περίπτωση Pv. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ένα σύνολο 621 ασθενών, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, συµµετείχαν στη µελέτη. Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 28,88. Μεταξύ των ασθενών οι 375 ήταν γυναίκες ( 60,39% ) και οι 246 άνδρες (39,41% ). Η µέση ηλικία των ανδρών που µελετήθηκαν ήταν 28,22 και µέση ηλικία των γυναικών της µελέτης ήταν 29,55. Η κατανοµή των ασθενών σύµφωνα µε το φύλο και την ηλικιακή οµάδα στην οπoία ανήκαν απεικονίζεται στον Πίνακα 1. Στην πρώτη οµάδα ηλικίας 20 έως 25 ετών, ανήκαν 223 άτοµα από τα οποία οι 99 ( 15,94%) ήταν άνδρες και οι 124 ( 19,96%) ήταν γυναίκες. Στη δεύτερη οµάδα ηλικίας 26 έως 30 ετών, ανήκαν 113 άτοµα από τα οποία οι 42 ( 6,76%) ήταν άνδρες και οι 71 ( 11,4%) ήταν γυναίκες. Στην τρίτη οµάδα ηλικίας 31 έως 35 ετών, ανήκαν 5

6 140 άτοµα εκ των οποίων οι 51 ( 8,2%) ήταν άνδρες και οι 89 (14,3%) ήταν γυναίκες. Στην τέταρτη οµάδα ηλικίας 36 έως 40 ετών, ανήκαν 145 άτοµα εκ των οποίων οι 54 (8,69%) ήταν άνδρες και οι 91 ( 14,65%) ήταν γυναίκες. Η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 7,68 (±3,24), ο δείκτης DMF για την οµάδα των ανδρών είχε µέση τιµή 7,86 (±3,47) και για την οµάδα των γυναικών ήταν 7,24 (±3,64).Η µέση τιµή του ουλικού δείκτη ήταν 2,80 (±1,67). Η οµάδα των ανδρών παρουσίασε µέση τιµή ουλικού δείκτη 2,98 (±1,72) και η οµάδα των γυναικών 2,73(±1,68). Ο δείκτης αναγκών για τους 621 ασθενείς είχε µέση τιµή 70,6%, για τους άνδρες η µέση τιµή του ήταν 72,8% και για τις γυναίκες 72,8%. Όταν έγινε κατανοµή των ασθενών σύµφωνα µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο βρέθηκε ότι 469 από τους 621 ασθενείς (75,52%)επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µόνο περιστασιακά, 94 ασθενείς (15,13%) τον επισκέπτονταν 1 φορά το χρόνο και οι υπόλοιποι 58 ασθενείς (9,33%) 2 φορές το χρόνο (Πίνακας 2). Εκτίµηση των δεικτών DMF, αναγκών και ουλικού για την κάθε οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µε διαφορετική συχνότητα έδειξε ότι για την οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά ο δείκτης DMF ήταν 8,02 (± 3,51), ο δείκτης αναγκών ήταν 60,56% και ο ουλικός δείκτης ήταν 2,09 (± 1,26). Η οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές τον χρόνο παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερο δείκτη αναγκών θεραπείας ( 34,63 %) (p=0,04) και στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερο ουλικό δείκτη ( 1,46 ± 1,30) (p= 0,01) από ότι η οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά. Η µέση τιµή του δείκτη DMF δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των 2 αυτών οµάδων ασθενών (8,02 ± 3,51 έναντι 7,71 ± 3,11 ).Η οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µία φορά το χρόνο δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά όσο αφορά στους δείκτες DMF, αναγκών και ουλικό από τις άλλες δύο οµάδες ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά ή δύο φορές το χρόνο. Για αυτήν την οµάδα η µέση τιµή δεικτών DMF, αναγκών και ουλικού ήταν κατά σειρά 7,32 (± 3,48), 37,61 % και 1,81 (± 1,38) ( Πίνακας 2). Κατανοµή των ασθενών σύµφωνα µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών έδειξε ότι 49 ασθενείς (7,89%) βούρτσιζαν τα δόντια τους µόνο περιστασιακά, 49 ασθενείς (7,89%) τα βούρτσιζαν µόνο µία φορά την εβδοµάδα, 61 ασθενείς (9,82%) 2 φορές την εβδοµάδα,208 ασθενείς (33,49%) 1 φορά την ηµέρα, 208 ασθενείς (33,49%) 2 φορές την ηµέρα και 46 ασθενείς (7,40%)3 φορές την ηµέρα.(πίνακας 3). 6

7 Στην πρώτη οµάδα ασθενών, που βούρτσιζαν τα δόντια τους περιστασιακά, η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 9,7± 3,38, του δείκτη αναγκών 83,76% και του ουλικού δείκτη 3,14±1,78. Στην πέµπτη οµάδα ασθενών, που βούρτσιζαν τα δόντια τους 3 φορές ηµερησίως, η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 7,2 (± 2,86), του δείκτη αναγκών 39,40% και του ουλικού δείκτη 1,45 (± 1,28).Ο δείκτης αναγκών ήταν στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος για την οµάδα των ασθενών που βούρτσιζαν 3 φορές την ηµέρα έναντι όλων των άλλων οµάδων (p=0,02).το ίδιο ίσχυε και για τον ουλικό δείκτη (p= 0,03) (Πίνακας 3). Ταξινόµηση των ασθενών σύµφωνα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών αποκάλυψε ότι 258(41,54%) βούρτσιζαν µε τυχαίο τρόπο, 155 ασθενείς (24,95%) βούρτσιζαν µε οριζόντιες κινήσεις,113 (18,19%)µε κάθετες κινήσεις και 95 ασθενείς (15,92%) µε κυκλικές κινήσεις. Ο προσδιορισµός της µέσης τιµής των δεικτών DMF, αναγκών και ουλικού, ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών φαίνεται στον Πίνακα 4. Στους ασθενείς που δεν εφάρµοζαν κάποια συγκεκριµένη τεχνική βουρτσίσµατος ο δείκτης DMF ήταν 7,2 (± 3,35), ο δείκτης αναγκών 61,72% και ο ουλικός δείκτης 2,28 (±1,15). Στους ασθενείς που εφάρµοζαν οριζόντιες κινήσεις οι δείκτες παρουσίαζαν τις ακόλουθες τιµές : δείκτης DMF 7,7 (± 3,69), ο δείκτης αναγκών 56,21% και ο ουλικός 1,94 (± 1,36). Οι ασθενείς που εφάρµοζαν κάθετες κινήσεις παρουσίαζαν µέση τιµή δείκτη DMF 7,3 (± 3,91), δείκτη αναγκών 53,06% και ουλικού δείκτη 1,80 (± 1,41). Στους ασθενείς που εφάρµοζαν κυκλικές κινήσεις οι τιµές των δεικτών ήταν : για το δείκτη DMF 7,4 (± 3,22), για το δείκτη αναγκών 44,01% και για τον ουλικό δείκτη 1,58 (± 1,13). ιαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αναγκών θεραπείας (p=0,04) και ο ουλικός δείκτης (p=0,02) ήταν στατιστικά σηµαντικά µικρότερος για την οµάδα ασθενών που βούρτσιζαν µε κυκλικές κινήσεις σε σύγκριση µε όλες τις άλλες οµάδες διαφορετικής µεθόδου βουρτσίσµατος. Τα ευρήµατα της διερεύνησης της πιθανής συσχέτισης της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών φαίνονται στον Πίνακα 5.Πενήντα οκτώ άτοµα επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο. Από αυτά τα 8 δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους περιστασιακά και εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,25, δείκτη αναγκών 57,70% και ουλικό δείκτη 2,38. έκα από τα 58 άτοµα που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές τον χρόνο δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους 1 φορά την εβδοµάδα. Τα άτοµα αυτά εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 7,36, δείκτη αναγκών 50,90% και ουλικό δείκτη 7

8 1,96.Τα 13 από αυτά τα 58 άτοµα δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους 1 φορά την ηµέρα και εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,01, δείκτη αναγκών 39,70% και ουλικό δείκτη 1,60. Τέλος, τα υπόλοιπα 27 (από τα 58) άτοµα δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους περισσότερες από µία φορές την ηµέρα και εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,20, δείκτη αναγκών 38,20 %και ουλικό δείκτη 1,45. Τα ευρήµατα αυτά έδειξαν ότι για τον δείκτη αναγκών υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο ( 2 φορές το χρόνο) και βουρτσίσµατος των δοντιών περισσότερες από µία φορά την ηµέρα ( p=0,01). Το ίδιο ίσχυε και για τον ουλικό δείκτη (p=0,04) ( Πίνακας 5). Στη συνέχεια µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας βουρτσίσµατος των δοντιών και της µεθόδου βουρτσίσµατος αυτών (Πίνακας 6).Για το σκοπό αυτό οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις οµάδες ανάλογα µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος (περιστασιακά, 1 φορά την εβδοµάδα,1 φορά την ηµέρα, περισσότερες από µία φορές την ηµέρα ). Τα 254 άτοµα που βούρτσιζαν τα δόντια τους περισσότερες από µία φορές την ηµέρα. ταξινοµήθηκαν, επίσης, σε τέσσερις υποκατηγορίες ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος.στην πρώτη υποκατηγορία όπου οι ασθενείς βούρτσιζαν τα δόντια τους κατά τυχαίο τρόπο ανήκαν 89 άτοµα που παρουσίαζαν µέση τιµή δείκτη DMF 8,47, δείκτη αναγκών 56,70% και ουλικό δείκτη 1,99. Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκαν 65 άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους µε οριζόντιες κινήσεις και παρουσίαζαν µέση τιµή δείκτη DMF 8,48, δείκτη αναγκών 54,30% και ουλικό δείκτη 2,39. Στην τρίτη υποκατηγορία ανήκαν 57 άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους µε κάθετες κινήσεις και είχαν µέση τιµή δείκτη DMF 7,98, δείκτη αναγκών 51,80% και ουλικό δείκτη 2,39. Στην τέταρτη υποκατηγορία ανήκαν 43 άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους µε κυκλικές κινήσεις και τα άτοµα αυτά εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,93, δείκτη αναγκών 37,80% και ουλικό δείκτη 1,53.Βρέθηκε ότι για τον δείκτη αναγκών θεραπείας (p=0,02) και για τον ουλικό δείκτη (p=0,04) υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συχνότητας βουρτσίσµατος περισσότερες από µία φορά την ηµέρα και βουρτσίσµατος µε κυκλικές κινήσεις (Πίνακας 6). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η µελέτη αυτή αποσκοπούσε αρχικά στην αξιολόγηση της οδοντικής κατάστασης, όσο αφορά στην τερηδόνα, νέων ατόµων, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, που προσήλθαν στην Κλινική ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της 8

9 Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία κατά τη χρονική περίοδο Η αξιολόγηση της οδοντικής τους κατάστασης έγινε αναδροµικά από στοιχεία που είχαν καταγραφεί στους φακέλους αρχείου αυτών των ατόµων στη Κλινική ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος. Για τον σκοπό αυτό µελετήθηκαν 621 άτοµα. Από την αρχική κατανοµή των ατόµων κατά φύλο, προκύπτει πως µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (60,39%) προσέρχεται στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία, από ότι ανδρών (39,61%). Η µεγαλύτερη προσέλευση των γυναικών θα µπορούσε να αποδοθεί στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα υγιεινής κι αισθητικής και συνεπώς, στην πιο έγκαιρη αναζήτηση αντιµετώπισης των οδοντιατρικών τους προβληµάτων 10. Μεταξύ των ατόµων ηλικίας από 20 έως 40 ετών, και στα δύο φύλα, τα µικρότερης ηλικίας άτοµα προσέρχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό στην Οδοντιατρική Σχολή αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία από ότι τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα. Η οµάδα ηλικιών από έτη παρουσίασε το µεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης τόσο στο σύνολο των ατόµων όσο και για κάθε φύλο µεµονωµένα. Η µέση τιµή του δείκτη DMF, ο οποίος εκφράζει τα τερηδονισµένα, ελλείποντα και εµφραχθέντα δόντια ήταν 7,68 (±3,24). Σε καµία από τις οµάδες που µελετήθηκαν ο δείκτης αυτός δεν ήταν υψηλότερος από 9,8. Tα ευρήµατα της µελέτης αποκάλυψαν ότι τα άτοµα που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο παρουσίαζαν σηµαντικά χαµηλότερο δείκτη αναγκών περίθαλψης και ουλικό δείκτη σε σύγκριση µε τα άτοµα που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µόνο περιστασιακά. Στο συγκεκριµένο δείγµα πληθυσµού η ανά εξάµηνο επίσκεψη στον οδοντίατρο συσχετίσθηκε µε µικρότερες θεραπευτικές ανάγκες, όσο αφορά στην τερηδόνα και µικρότερη φλεγµονή των ούλων. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Τσάµη και συν ( 2001) 10, και των Sicilia και συν. (2002) 11, όπου αναφέρεται ότι η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα επίσκεψη στον οδοντίατρο συσχετίζεται µε βελτίωση των κλινικών παραµέτρων. Η υψηλότερη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής δεν επηρέασε το δείκτη DMF σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Ο δείκτης αναγκών ακολούθησε φθίνουσα πορεία όσο αυξανόταν η συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών. 9

10 Η αυξηµένη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής συσχετίσθηκε µε χαµηλότερο δείκτη αναγκών περίθαλψης σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Η οµάδα µε τη µέγιστη συχνότητα βουρτσίσµατος ( 3 φορές την ηµέρα ) παρουσίαζε την ελάχιστη µέση τιµή δείκτη αναγκών ( 39,40 %).Το ίδιο ίσχυε και για τον ουλικό δείκτη. Υψηλή συχνότητα βουρτσίσµατος συνδυαζόταν µε χαµηλή τιµή ουλικού δείκτη. Την ελάχιστη µέση τιµή ουλικού δείκτη παρουσίαζε η οµάδα ατόµων που βούρτσιζε 3 φορές την ηµέρα. Ο αριθµός των µελετών που έχουν εκτιµήσει τον επιπολασµό της τερηδόνας σε ενήλικες στην Ελλάδα δεν είναι µεγάλος Οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες έχουν γίνει µεταξύ 1980 και Η µέση τιµή δείκτη DMF που αναφέρουν κυµαίνεται από 8,99 εώς 17,70. Από αυτές τις µελέτες όσες αξιόλογησαν ενήλικες ηλικίας από 35 εώς 44 ετών 12,16,17 βρήκαν τη µέση τιµή του δείκτη DMF να κυµαίνεται από 12,40 εώς 17,70. Το εύρος αυτό των µέσων τιµών του δείκτη DMF δεν ήταν πολύ µεγάλο παρά το ότι τα δείγµατα του πληθυσµού των µελετών αυτών προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οι µέσες τιµές όµως του δείκτη αναγκών θεραπείας κυµαίνονταν ευρέως µεταξύ αυτών των 3 µελετών 12,15,16 µε τιµές από 21% έως 72% 3. Οι µελέτες της δεκαετίας του 1980 που αξιολόγησαν νεαρούς ενήλικες, ηλικίας από 19 έως 25 ετών 12,13,14,16, αναφέρουν ότι οι µέσες τιµές του δείκτη DMF κυµαίνονταν από 8,99 έως 12,28 και οι µέσες τιµές του δείκτη αναγκών κυµαίνονταν από 34 έως 44%. ύο µελέτες που έγιναν από την ίδια ερευνητική οµάδα και εκτίµησαν τον επιπολασµό της τερηδόνας σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε χρονική διαφορά 19 ετών η πρώτη µελέτη το και η δεύτερη µελέτη το βρήκαν µέση τιµή δείκτη DMF 10,53 και 5,43 αντίστοιχα. Η µέση τιµή του δείκτη DMF ελαττώθηκε σχεδόν στο ήµισυ στην πιο πρόσφατη µελέτη. Η µέση τιµή του δείκτη αναγκών περιορίστηκε από 34% 13 σε 24% 18. Το ποσοστό των ατόµων που δεν παρουσίαζαν τερηδόνα αυξήθηκε κατά 9,5 φορές ( από 2% το 1981 έφθασε στο 19% το 2000). Οι Lang και συν. ( 1973) 20 µελέτησαν τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών που απαιτείται προκειµένου να προληφθεί η δηµιουργία ουλίτιδας. Για το σκοπό αυτό µελετήθηκαν φοιτητές οδοντιατρικής µε κλινικά υγιή ούλα. Οι φοιτητές ταξινοµήθηκαν σε 4 οµάδες σύµφωνα µε τη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής. Η πρώτη οµάδα εφάρµοζε στοµατική υγιεινή 2 φορές την ηµέρα, η δεύτερη 10

11 οµάδα κάθε δεύτερη ηµέρα, η τρίτη οµάδα κάθε τρίτη ηµέρα και η τέταρτη οµάδα κάθε τέταρτη ηµέρα. Στα πλαίσια της στοµατικής υγιεινής εκτός από την οδοντόβουρτσα χρησιµοποιούσαν οδοντικό νήµα και ειδικές οδοντογλυφίδες. Η πλήρης αποµάκρυνση της οδοντικής πλάκας µε τη στοµατική υγιεινή ελεγχόταν µε τη χρήση αποκαλυπτικών παραγόντων. Έξι εβδοµάδες µετά εκτιµήθηκε η ύπαρξη ή µη φλεγµονής µε τον ουλικό δείκτη 6. Βρέθηκε ότι στην οµάδα που εφάρµοζε στοµατική υγιεινή (βούρτσισµα των δοντιών και µεσοδόντιο καθαρισµό) 2 φορές την ηµέρα καθώς και στην οµάδα που εφάρµοζε στοµατική υγιεινή κάθε 2 ηµέρες, δεν δηµιουργήθηκε ουλίτιδα. Αντίθετα όταν η συχνότητα στοµατικής υγιεινής ήταν κάθε 3 ή 4 ηµέρες, δηµιουργήθηκε ουλίτιδα. 20 Σε µια παρόµοια µελέτη (Kelner et al. 1974) 21 σε φοιτητές Οδοντιατρικής και σε νεαρά µέλη του διδακτικού προσωπικού συγκρίθηκε η εφαρµογή στοµατικής υγιεινής µία φορά την ηµέρα και κάθε 3 ηµέρες όσο αφορά στη δυνατότητα πρόληψης δηµιουργίας ουλίτιδας. Η εφαρµογή στοµατικής υγιεινής µία φορά την ηµέρα ήταν ικανή να αποτρέψει τη δηµιουργία ουλίτιδας ενώ η στοµατική υγιεινή κάθε 3 ηµέρες δεν ήταν 21. Σε µεταγενέστερη µελέτη σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής εγκαταλείφθηκε η στοµατική υγιεινή σε συγκεκριµένες περιοχές στη στοµατική κοιλότητα επί 21 ηµέρες προκειµένου να προκληθεί πειραµατική ουλίτιδα. Στη συνέχεια, µετά τις 21 ηµέρες και αφού είχε εγκατασταθεί ουλίτιδα, ξεκίνησε πάλι η στοµατική υγιεινή. Βρέθηκε ότι η στοµατική υγιεινή 1 φορά την ηµέρα ή κάθε 2 ηµέρες ήταν ικανή να αντιστρέψει την ουλίτιδα ενώ η στοµατική υγιεινή κάθε 3 ηµέρες δεν ήταν ικανή να την αντιστρέψει 22. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελάχιστη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής που είναι απαραίτητη για να αντιστρέψει την πειραµατικά προκληθείσα ουλίτιδα 22 ή για να αποτρέψει την δηµιουργία της 20 στους φοιτητές της Οδοντιατρικής, ήταν κάθε 2 ηµέρες. H κλινική σηµαντικότητα όµως αυτών των ευρηµάτων αµφισβητείται καθώς οι περισσότεροι ασθενείς δεν µπορούν να επιτύχουν πλήρη αποµάκρυνση της οδοντικής πλάκας κάθε φορά που βουρτσίζουν όπως συνέβαινε σε αυτούς τους ενεργοποιηµένους στη στοµατική υγιεινή φοιτητές Οδοντιατρικής 7. Στη βιβλιογραφία έχει γίνει παλαιότερα προσπάθεια συσχέτισης της συχνότητας βουρτσίσµατος των δοντιών, όπως αυτή αναφέρεται από τον ίδιο ασθενή, µε την ύπαρξη τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου σε διπλές τυφλές τυχαιοποιηµένες µελέτες διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων µε αποτελέσµατα τα οποία είναι ασαφή 23,24.Πιο πρόσφατα µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση της συχνότητας εφαρµογής 11

12 στοµατικής υγιεινής και της αποτελεσµατικότητας αυτής στην αποµάκρυνση της οδοντικής πλάκας µε τον αριθµό των τερηδονισµένων οδοντικών επιφανειών, σε ένα τυχαία επιλεγµένο δείγµα Νορβηγών ηλικίας 35 ετών. Βρέθηκε ύπαρξη µικρής αλλά στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ αποτελεσµατικότητας αποµάκρυνσης της πλάκας µε τη στοµατική υγιεινή και αριθµού τερηδονισµένων επιφανειών. Αντίθετα µεταξύ συχνότητας εφαρµογής στοµατικής υγιεινής και αριθµού τερηδονισµένων επιφανειών δε υπήρχε καµία συσχέτιση 25. Τα αποτελέσµατα των µελετών που έχουν διερευνήσει την πιθανή σχέση µεταξύ συχνότητας στοµατικής υγιεινής και περιοδοντικής νόσου ποικίλλουν 24, Οι Lang και οι συν.(1995) 30 βρήκαν ότι ο δείκτης πλάκας και η αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της οδοντικής πλάκας µε την εφαρµογή της στοµατικής υγιεινής συσχετίζονταν ισχυρότερα µε την περιοδοντική κατάσταση από ότι η συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής.οι διπλές τυφλές τυχαιοποιηµένες µελέτες που συσχετίζουν τη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής µε τη τερηδόνα και την περιοδοντική νόσο πιθανόν να υποδηλώνουν κυρίως ότι η αποτελεσµατικότητα της αποµάκρυνσης της οδοντικής πλάκας παρά η συχνότητα βουρτσίσµατος συσχετίζεται µε τη νόσο. Προηγούµενες µελέτες απέτυχαν να δείξουν διαφορά ή βρήκαν ελάχιστη διαφορά µεταξύ των διαφόρων τεχνικών βουρτσίσµατος όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας 31,32,33. Οι Bergenholtz και συν.(1984) 32 σύγκριναν 4 διαφορετικές κινήσεις βουρτσίσµατος δοντιών (Bass, κυκλική, κυκλοτερή µε κατεύθυνση από αυχενικά προς µυλικά, οριζόντια) χωρίς να βρουν διαφορά στην αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας µεταξύ τους. Η µόνη διαφορά ήταν ότι η τεχνική Bass παρουσίασε ελαφρώς καλύτερη αλλά στατιστικά σηµαντική αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας σε ορισµένες γλωσσικές επιφάνειες. Τα ευρήµατα επίσης της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι ο συνδυασµός βουρτσίσµατος των δοντιών περισσότερες από µία φορές την ηµέρα και εφαρµογής κυκλικών κινήσεων συσχετιζόταν µε χαµηλό δείκτη αναγκών και ουλικό δείκτη. Στην παρούσα µελέτη η ανά εξάµηνο επίσκεψη στον οδοντίατρο σε συνδυασµό µε βούρτσισµα των δοντιών περισσότερες από µία φορά την ηµέρα, συσχετιζόταν µε το µικρότερο δείκτη αναγκών περίθαλψης και τον µικρότερο ουλικό δείκτη. Με βάση τα ευρήµατα της µελέτης θα µπορούσε συµπερασµατικά να ειπωθεί ότι : 12

13 Ο χαµηλός δείκτης αναγκών περίθαλψης και ο χαµηλός ουλικός δείκτης συσχετίζονται µε υψηλή συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, υψηλή συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών και κυκλικές κινήσεις µε την οδοντόβουρτσα.ο συνδυασµός υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο και υψηλής συχνότητας βουρτσίσµατος των δοντιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στη διατήρηση του δείκτη αναγκών και του ουλικού δείκτη σε χαµηλά επίπεδα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κατανοµή των ασθενών ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο ΗΛΙΚΙΑ (έτη) ΑΝ ΡΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ % , , , , , , , , , , , ,3 ΣΥΝΟΛΟ , , ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF, αναγκών οδοντιατρικής θεραπείας και ουλικού, ανάλογα µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο Συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο Αριθµός ασθενών είκτης DMF (T) x SD είκτης Αναγκών % x είκτης Ουλικός SD ,02 3,51 60,56 2,09 1, ,32 3,48 37,61 1,81 1, ,71 3,11 34,63* 1,46** 1,30 0 = περιστασιακά *P v = 0,04 1 = µία φορά τον χρόνο και ** P v = 0,01 2 = δύο φορές τον χρόνο 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF (T), ουλικού και αναγκών οδοντιατρικής θεραπείας ανάλογα µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών Συχνότητα είκτης είκτης είκτης Αριθµός ψήκτρισης DMF (T) Αναγκών ουλικός ασθενών των δοντιών x SD % x SD ,7 3,38 83,76 3,14 1, ,8 3,46 64,72 2,97 1, ,7 3,07 57,02 2,30 1, ,3 3,29 52,35 1,75 1, ,1 2,97 51,39 1,60 1, ,2 2,86 39,40* 1,45 ** 1,28 Όπου * P v = 0,02 και ** P v = 0,03 Επίσης, 0 = περιστασιακά 1 = βούρτσισµα 1 φορά την εβδοµάδα 2 = βούρτσισµα 2 φορές την εβδοµάδα 3 = βούρτσισµα 1 φορά την ηµέρα 4 = βούρτσισµα 2 φορές την ηµέρα 5 = βούρτσισµα 3 φορές την ηµέρα ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF(T), ουλικού και αναγκών θεραπείας, ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών Μέθοδος Ψήκτρισης δοντιών Αριθµός Ασθενών είκτης DMF (T) είκτης Αναγκών Θεραπείας είκτης Ουλικός x SD % x SD ,2 3,35 61,72 2,28 1, ,7 3,69 56,21 1,94 1, ,3 3,91 53,06 1,80 1, ,4 3,22 44,01* 1,58** 1,13 Όπου, * P v = 0,04 και **P v = 0,02 Επίσης, αναφορικά µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος έχουµε: 0 = τυχαίος τρόπος 1=οριζόντιες κινήσεις 2 = κάθετες κινήσεις 3 = κυκλικές κινήσεις 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Συσχέτιση της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών Συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο Συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών Περιστασιακά 1 φορά / εβδοµάδα Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x 1 φορά / ηµέρα Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x >1φορά / ηµέρα Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x ,07 60,4 2, ,79 57,8 2, ,25 58,3 2, ,9 45,6 2, ,01 59,8 2, ,43 54,7 1, ,18 49,7 1, ,5 43,8 1, ,25 57,7 2, ,36 50,9 1, ,01 39,7 1,60 276,2 38,2* 1,45** Όπου * P v = 0,01 και ** P v = 0,04.Α.= δείκτης αναγκών.ο.= δείκτης ουλικός ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Συσχέτιση της συχνότητας µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών Συχνότητα ψήκτρισης των δοντιών Περιστασιακά 1φορά / εβδοµάδα 1 φορά / ηµέρα >1φορά / ηµέρα Τυχαίος τρόπος Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x Μέθοδος βουρτσίσµατος των δοντιών Οριζόντιες κινήσεις Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x Κάθετες κινήσεις Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x Κυκλικές κινήσεις Αρ. DMF.Α.Ο Ασθ. x % x 25 9,03 60,8 2,98 8 8,67 56,3 2,78 6 8,63 57,4 2, ,76 48,4 1, ,76 60,4 2, ,63 55,7 2, ,29 55,2 2,58 8 7,38 42,6 1, ,62 59,8 2, ,57 54,8 2, ,17 53,8 2, ,15 41,7 1, ,47 56,7 1, ,48 54,3 2, ,98 51,8 2, ,9337,8* 1,53** Όπου * P v = 0,02και ** P v = 0,04.Α.= δείκτης αναγκών.ο = δείκτης ουλικός 15

16 Correlation of the dental condition to the frequency of dental visits and the oral hygience habits. Maridaki K., Pepelassi E., Donta C., Karayianni K. Abstract The initial purpose of this retrospective study was the evaluation of the dental condition of relatively young adults that presented at the School of Dentistry, University of Athens, seeking for dental treatment. The second purpose of this study was the investigation of existence of a possible correlation of the dental condition to the frequency of dental visits and the oral hygience habits. A total of 621 patient charts originating from patients (age range 20 to 40 years) who were examined at the Diagnosis and Radiology Clinic during the time period and were seeking for treatment of the School of Dentistry, University of Athens were studied. The frequence of dental visits, the frequency and method of toothbrushing, the number of decayed, missing and filled teeth as well as the gingival index were documented for each patient. The DMF index and treatment needs index concerning decay were assessed for each patient. The pacients were subclassified in relation to their dental visits frequency, toothbrushing frequency and toothbrushing method.the possible correlation of the 3 indices (DMF, gingival index, treatment needs index) to the dental visits frequency, toothbrushing frequency and toothbrushing method was studied.the mean value of DMF index was 7.68 (±3.24), of the gingival index 2.98 (±1.72) and of the treatment needs index 70.6%.Patients who visited the dentist twice per year had statistically significantly lower mean values of treatment needs index and gingival index but non statistically significantly different mean DMF index than patients who visited the dentist only occasionally. The patients who used to brush their teeth 3 times per day had the lowest mean treatment needs index and gingival index. For the treatment needs index and the gingival index there was statistically significant correlation between visiting the dentist twice per year and brushing more than once per day.it could therefore be concluded that the low treatment needs index and the low gingival index are correlated to high dental visits frequency and to frequent toothbrushing. The coexistence of high dental visits frequency and frequent toothbrushing is very important for achieving low levels of treatment needs index and gingival index. 16

17 Key wards Decay, treatment needs index, DMF index, gingival index, young adults, dental visits frequency, toothbrushing frequency. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙKΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Marthaler T.M.,Konig KG, Truin GJ, Moller J.,Vrbic V.:The Prevalence of Dental Caries in Europe Caries Res 1996;30: Reich E.:Trends in caries and periodontal health epidemiology in Europe.International Dental Journal 2001;51: Χωµατά Ε : Τάσεις στην επιδηµιολογία της οδοντικής τερηδόνας στην Ελλάδα. Οδοντοστοµατολογική Πρόοδος 2003;57(3): Burt B., Eklund S.: Dentistry, Dental Practice, and the Community, 5 th edition.philadelphia WB Saunders Company, 1999; Αποστολόπουλου Απ.Ξ.:Προληπτική Οδοντιατρική. Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα, Loe H., Silness J.:Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Scand. 1963; 21: Egelberg J.: Oral Hygiene Methods, The scientific Way: Synopses of Clinical Studies. OdontoScience, Sweden, Μαντζαβίνος Ζ. Βρότσος Ι.,:Κλινική Περιοδοντολογία, Αθήνα World Health Organization : Oral Health Service Basic Methods: 4 th ed. Geneva.WHO Τσάµη Α., Πεπελάση Ε., Κοµπόλη Μ., Μαντζαβίνος Ζ.: Συχνότητα και κατανοµή συµπτωµάτων της περιοδοντικής νόσου σε πληθυσµιακό δείγµα ενηλίκων ατόµων. Ελληνικά στοµατολογικά χρονικά 2001; 45: Sicilia A., Arregui I., Gallego M., Cabezas B., Cuesta S. :A systematic review of powered vs manual toothbrushes in periodontal cause-related therapy. J Clin Periodontol 2002; 29(Suppl 3): Μέγας Β. Επιδηµιολογική µελέτη των νόσων του στόµατος του πληθυσµού της Ηπείρου. ιδακτορική διατριβή, Αθήνα,

18 13. Μαµάη-Χωµατά Ε., Κωλέτση-Κούναρη Χ.,Αποστολόπουλος Α. Ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης τριτοετών φοιτητών Οδοντιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών.Σύγχρ Οδοντ 1987,7: Μαµάη Χωµατά Ε., Κωλέτση-Κούναρη Χ, Αποστολόπουλος Α. Οδοντοστοµατολογική κατάσταση τριτοετών φοιτητών Οδοντιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οδοντοστοµατολογική Πρόοδος 1988,42: Moller IJ, Marthaller TM. National oral healthpathfinder survey. Report of a visit to Greece.WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Athanassouli T.,Koletsi-Kounari H., Mamai-Homata H., Panagopoulos H. Oral health status of adult population in Atheens, Greece. Community Dent. Oral Epidemiol 1990;17: Τσάκος, ολγέρας Α.,Κοντός., Ντόκος Ε. Κατάσταση στοµατικής υγείας σε άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω στην Αθήνα.Συγχρ Οδοντ 1998,18: Mamai-Homata H.,Koletsi-Kounari H.,Panagopoulos H.,Athanassouli T.Oral health status changes between 1981 and 2000in dental students of the University of Athens. Caries Res 2001,35: Λουλουδιάδης Κ.,Τσαλίκης Λ. Οδοντική κατάσταση ατόµων τρίτης ηλικίας.ελλην Στοµατ Χρον 2001,45: Lang NP, Cumming BR, Löe H : Toothbrushing frequency as it relates to plaque development and gingival health. J Periodontol 1973; 44(7): Kelner R.M., Wohl B.R., Deasy M.J., Formicola A.J.: Gingival inflammation as related to frequency of plaque removal. J Periodontol 1974; 45(5): Bosman C.W. & Powell R.N. The reversal of localized experimental gingivitis. Journal of Clinical Periodontology 1977;4, Bellini H.T., Arneberg P. & von der Fehr F.R. Oral hygiene and caries. A review. Acta Odontologica Scandinavia 1981;39: Murtomaa H., Turtola L.& Rytomaa I. Differentiating positively and negatively health oriented Finnish university students by discriminant analyses. Community Dentistry and Oral Epidemiology 1984;12, Bjertness EThe importance of oral hygiene on variation in dental caries in adults.acta Odontologica Scandinavia.1991; 49: Dale J.W. Toothbrushing frequency and its relationship to dental caries and periodontal disease.australian Dental Journal.1969;

19 27. Horton J.E., Zimmerman E.R. & Collings C.K. The effect of toothbrushing frequency on periodontal disease measurements.journal of Periodontology. 1969; 40: Hansen B.F. & Johansen J.R. Periodontal treatment needs of 35-year-old citizens in Olso. Joyrnal of Clinical Periodontology 1977; 4: Hansen B. F., Bjertness E. & Gjermo P. Changes in periodontal disease indicators in 35-year-old olso citizens from 1973 to Journal of Clinical Periodontology 1990;17, Lang W.P.,Ronis,D.L. & Farghaly M.M. Preventive behavioyrs as correlates of periodontal health status.journal of Public Health Dentistry 1995;55, Gibson J.A., Wade A.B.: Plaque removal by the Bass and Roll Techniques. J Periodontol 1977; 48(8): Bergenholtz A., Gustafsson L., Segerlund N., Hagberg C., Östby N.: Role of brushing technique and toothbrush design in plaque removal. Scand J Dent Res 1984; 92: Jepsen S.: The role of manual toothbrushes in effective plaque control. Advantages and Limitations

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

58 ΓνΩσεις, συνηθειες, σταση σχετικα με τη στοματικη υγεια και οδοντοστοματολογικη κατασταση, παιδιων 9 και 12 ετων στην ΚαλαμΑτα

58 ΓνΩσεις, συνηθειες, σταση σχετικα με τη στοματικη υγεια και οδοντοστοματολογικη κατασταση, παιδιων 9 και 12 ετων στην ΚαλαμΑτα 58 ΓνΩσεις, συνηθειες, σταση σχετικα με τη στοματικη υγεια και οδοντοστοματολογικη κατασταση, παιδιων 9 και 12 ετων στην ΚαλαμΑτα Γνώσεις, συνήθειες, στάση σχετικά με τη στοματική υγεία και οδοντοστοματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Η ανατολή των νεογιλών δοντιών ξεκινάει στον 6ο με 7ο μήνα της ζωής του παιδιού και ολοκληρώνεται στο 2ο -3ο έτος. Η νεογιλή οδοντοφυΐα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδοντιατρική κατάσταση των παιδιών ηλικίας 5,12,15 ετών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ( )

Η οδοντιατρική κατάσταση των παιδιών ηλικίας 5,12,15 ετών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ( ) ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(3): 77-86 77 Η οδοντιατρική κατάσταση των παιδιών ηλικίας 5,12,15 ετών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία (2004-2014) Ουλής Κωνσταντίνος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: 23510/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: 23510/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ 12 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: 23510 35685 FAX: 23510/75332 email:odspierias@gmail.com ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΚΛΕΙΔΗ ΣΑΠΦΩ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Παθολογική κατάσταση των ούλων που χαρακτηρίζεται από αιμορραγία

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατική Παροχή

Συµπληρωµατική Παροχή Συµπληρωµατική Παροχή Ο ΟΝΤΙΑTΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Άρθρο 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων σε συνεργαζόµενο γιατρό. Η Παροχή καλύπτει και τα βασικά υλικά των

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή!

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή! Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HUMBOLDT ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών γιατί σηµαίνει Υπέροχο χαµόγελο Υγείας και Οµορφιάς για µια ολόκληρη ζωή! www.aligners.gr www.angelakisd.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεωφ. Κηφισίας 39 Αθήνα 210 6871706 president@eopyy.gov.gr H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπο διαμόρφωση Σελ. 2 1. Εισαγωγή Οι δείκτες στοματικής υγείας των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

H ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

H ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ψήφισμα του ΣΕΟ H ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ σχετικά με τη φυσιογνωμία του Οδοντιάτρου του Μέλλοντος που προετοίμασε ο Αναπλ. Καθ. κ. Κ. Ουλής με την Ομάδα εργασίας του ΣΕΟ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη Yγείας Στόματος Δοντιών www.dent.auth.gr dandrea@dent.auth.gr Ανδρεάδης Δημήτριος Στοματολόγος-Οδοντίατρος Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στόμα & Δόντια Πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ê. ÏõëÞò, Ì. Èåïäþñïõ, Ô. ÌáóôñïãéáííÜêçò,. ÌáìÜç - ùìáôü, Á. Ðïëõ ñïíïðïýëïõ, È. Áèáíáóïýëç

Ê. ÏõëÞò, Ì. Èåïäþñïõ, Ô. ÌáóôñïãéáííÜêçò,. ÌáìÜç - ùìáôü, Á. Ðïëõ ñïíïðïýëïõ, È. Áèáíáóïýëç Ê. ÏõëÞò, Ì. Èåïäþñïõ, Ô. ÌáóôñïãéáííÜêçò,. ÌáìÜç - ùìáôü, Á. Ðïëõ ñïíïðïýëïõ, È. Áèáíáóïýëç Σε µιαν εποχή που η οδοντιατρική επιστήµη εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς, η οδοντιατρική κοινότητα έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Τι είναι η περιοδοντίτιδα; Πρόκειται για μια φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÑÏÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÃÑÁÖÇÓ ÔÇÓ ÓÔÏÌÁÔÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÐËÇÈÕÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÐÉÄÇÌÉÏËÏÃÉÊÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÍÏÓÙÍ ÔÏÕ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÌÅ ÔÇ ÏÑÇÃÉÁ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ Κωνσταντίνος Ι. Ουλής Καθηγητής, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέλος ΔΣ, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθήνα Απρίλιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή

Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Περιοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : 29 41 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενή Δ. ΞΥΓΚΑΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό.

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Βιβλιογραφία Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. (2008) Surgical treatment of peri-implantitis.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Είναι γνωστό πως η στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συστηματική υγεία, κάτι που αποδεικνύεται από τις επιπλοκές που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Periodontal treatment: the view of the general dentist

Periodontal treatment: the view of the general dentist Periodontal treatment: the view of the general dentist M. Komboli 1, E. Mouzakiti 2 Periodontal diseases especially plaque induced gingivitis and chronic periodontitis affect the majority of the population

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ ΣΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Οιέλνγινπ, Άλλα Μαξία 1 θαη Χξηζηίλα Μπάλνπ 2 Τκήκα Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Το στόμα μας: καθρέφτης Υγείας, Ευεξίας, Ομορφιάς ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα